Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Політична економія

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії               Дисципліна "Політична економія”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____1______

 

І. Визначення понять:

Номінальна заробітна плата, фондова біржа, нецінова конкуренція, змінні витрати, світові гроші.

ІІ. Теоретичне питання

Фіскальна політика і удосконалення податкової системи.

ІІІ. Задача

У країні було вироблено національного доходу на суму 80 млрд. грошових одиниць. На його виробництво витрачено 90 млрд. грошових одиниць засобів і предметів праці, після продажу одержано прибуток у розмірі 20 млрд. грошових одиниць.

Визначте:

а) валовий внутрішній продукт;

б) необхідний продукт;

в) загальну рентабельність суспільного виробництва.

ІV. Тести

1. Власність — це:

а) відносини між людьми з приводу привласнення певних речей;

б) сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження певними речами;

в) матеріальні та нематеріальні цінності, які привласнюються.

2. Визначте, які функції (1 — міра вартості, 2 — засіб платежу, 3 — засіб обігу, 4 — засіб нагромадження, 5 — світові гроші) виконують гроші, коли здійснюється :

а) виплата стипендії?

б) уцінка товару?

в) сплата податків?

г) купівля акції?

д) повернення кредиту?

3. Зміни у рівні реальної заробітної плати можна визначити, зіставляючи зміни у рівні номінальної заробітної плати зі змінами у:

а) рівні цін на споживчі товари і послуги;

б) нормі прибутку того підприємства, на якому працює громадянин;

в) ставках оподаткування особистих доходів;

г) курсі національної валюти;

д) обсягах додаткових (трансфертних) платежів.

4. Поєднання маркетингової стратегії і тактики потрібне для:

а) пристосування до умов на ринку;

б) пристосування до потреб споживачів;

в) корисності товару фірми для споживача.

5. Вирішальний чинник визначення конвертованості валюти — це:

а) величина золотого запасу;

б) економічна могутність держави;

в) стабільність валюти;

г) військовий потенціал країни.

 

 

                                                                               Викладач_доц.Мосіюк І.П_

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                Дисципліна “Політична економія”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №______2_____

 

І. Визначення понять:

Економічні блага, товар, гроші, орендна плата, закон Оукена.

ІІ. Теоретичне питання

Кредит і банківська система. Банки і банківська справа. Механізм утворення і норма банківського прибутку.

ІІІ. Задача

Середня заробітна плата робітників та службовців у 1995 р. становила 168 грн., а в 1996 р. — 202 грн. Індекс роздрібних цін за цей період зріс на 12,1 %.

Визначте як змінилася реальна заробітна плата.

ІV. Тести

1. В якому з положень неправильно розкрито причину розвитку економічних законів?

а) економічні закони пронизані внутрішніми суперечностями;

б) кожна із суперечливих сторін закону представлена потребами та інтересами окремих соціальних верств, груп населення;

в) економічні закони не вічні.

2. Яке з положень не розкриває практичного значення подальшого розвитку товарних бірж в Україні?

а) Сприяння збалансуванню попиту і пропозиції, усередненню й оптимізації цін;

б) Сприяння спрямуванню коштів, що перебувають в обігу, на розвиток соціальної сфери;

в) Сприяння уніфікації товарних і сировинних ресурсів;

г) Сприяння розвитку відносин, за яких замовник продукції авансуватиме виробника коштами під майбутню продукцію.

3. Які з названих елементів належать до оборотних фондів?

а) Грошові кошти підприємств;

б) Вантажні й легкові автомобілі, що обслуговують підприємство;

в) Паливо;

г) Предмети праці.

4. Сутність маркетингової діяльності на сучасному етапі у розвинутих країнах світу полягає:

а) у максимальному зниженні цін і витрат на виробництво продукції та отримання на цій основі максимального прибутку;

б) у випуску добре відомих споживачеві товарів за нижчими, ніж у конкурента, цінами;

в) у підвищенні якості продукції, її нових споживчих якостей за тих же витрат виробництва і цін.

5. Яке з наведених виробництв найбільш схильне до коливань протягом економічного циклу?

а) Виробництво тютюнових виробів;

б) Виробництво продуктів харчування;

в) Виробництво металів;

г) Надання побутових послуг.

 

 

 

 

                                                                               Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                 Дисципліна “ Політична економія”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____3______

 

І. Визначення понять:

Партнерство, крива Філіпса, податкова система, банкрутство, фінансова система суспільства.

ІІ. Теоретичне питання

Сутність, особливості та місце аграрних відносин у сучасних економічних системах.

ІІІ. Задача

Підприємство авансувало: на закупівлю машин і механізмів – 1,2 млн. грн.; на виплату зарплати 2000 працюючим із розрахунку – по 120 грн. кожному; на сировину і матеріали – 0,36 млн. грн.; на електроенергію – 0,1 млн. грн.; на газопостачання – 0,2 млн.грн.; на будівництво цехів – 0,9 млн. грн.

Визначте, які видатки відносять до основних, а які – до оборотних фондів.

ІV. Тести

1. Які основні шляхи залучення найманих працівників до власності на підприємстві в розвинутих країнах світу?

а) Придбання акцій за пільговими цінами;

б) Керівництво компаній змушує працівників викуповувати не­рентабельні, збиткові заводи й філіали;

в) Участь у розподілі прибутків.

2. Категорія «Національний доход» виражає відносини:

а) між власниками засобів виробництва і державою з приводу розподілу між ними додаткового продукту;

б) між найманими працівниками, підприємцями, дрібними виробниками, іншими верствами населення, між ними і державою з приводу виробництва, розподілу, привласнення й використання необхідного і додаткового продукту;

в) між споживачами і виробниками товарів народного споживання.

3. Які заходи можна вважати прямим втручанням держави у процес ціноутворення?

а) Встановлення імпортних обмежень;

б) Встановлення мінімальних цін;

в) Встановлення експортних премій;

г) Встановлення імпортних тарифів.

4. Сутність маркетингової діяльності на сучасному етапі у розвинутих країнах світу полягає:

а) у максимальному зниженні цін і витрат на виробництво продукції та отримання на цій основі максимального прибутку;

б) у випуску добре відомих споживачеві товарів за нижчими, ніж у конкурента, цінами;

в) у підвищенні якості продукції, її нових споживчих якостей за тих же витрат виробництва і цін.

5. Сукупність національних господарств та їх взаємні зв'язки — це:

а) міжнародна економічна інтеграція;

б) міжнародна торгівля і торгівельна політика;

в) світове господарство;

г) система міжнародного розподілу праці.

 

 

 

                                                                               Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                  Дисципліна “Політична економія"

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант  №_______4____

 

І. Визначення понять:

Предмет економічної теорії, емісія грошей, диференціальна земельна рента, торгівельний баланс держави, інвестиції.

ІІ. Теоретичне питання

Світове господарство і основні форми міжнародних економічних відносин.

ІІІ. Задача

Ціна споживчого кошика поточного року становить 660 грошових одиниць, а минулого року — 520. Індекс цін минулого року — 107 %.

Визначте:

а) індекс цін поточного року;

б) темпи інфляції.

ІV. Тести

  1. Роздержавлення власності здійснюється в напрямі:

а) приватизації, акціонування, оренди підприємств;

б) спеціалізації, кооперації, інтеграції підприємств;

в) концентрації, централізації, реструктуризації підприємств.

2. В основі поділу ринку на його окремі види лежить:

а) форма власності суб'єктів, що функціонують на ринку;

б) спосіб розрахунків за купівлю-продаж товарів і послуг;

в) склад речей (товарів, послуг), що купуються на ринку;

г) рівень інфляції національної грошової одиниці.

3. Суть поняття „рівноважна ціна" — це:

а) середнє значення цін попиту і пропозиції;

б) забезпечення максимального обсягу реалізації товарів і послуг;

в) відображення компромісу інтересів покупця і продавця;

г) мінімальний рівень, який може сплатити покупець.

4. Поняття „валовий національний продукт" — це:

а) вся маса створених у суспільстві засобів виробництва впродовж року;

б) вся маса створених у суспільстві предметів споживання впро­довж року;

в) вся маса створених у суспільстві товарів і послуг впродовж

року без урахування закордонних капіталовкладень;

г) правильної відповіді нема.

5. Правильне визначення платіжного балансу держави — це;

а) кошторис валютних надходжень та платежів держави;

б) співвідношення між експортом і імпортом;

в) співвідношення між доходами і платежами з державного бюджету;

г) сума валютних повернень за раніше надані кредити у сферу торгівлі.

 

 

 

                                                                                                       Викладач__________________

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії               Дисципліна “ Політична економія ”

 

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №______5_____

І. Визначення понять:

Власність, ринок, конкуренція, структурне безробіття, грошова система.

ІІ. Теоретичне питання

Метод економічної теорії. Економічні закони, їх класифікація.Практичне значення економічної теорії.

ІІІ. Задача

Фірма, що продає холодильники, знизила на них ціну з 500 до 400 грн. Обсяг продажу збільшився з 100 до 140 холодильників на місяць.

Визначте коефіцієнт еластичності попиту на цей товар і накреслити відповідний графік.

ІV. Тести

1. Яка з відповідей найповніше і найглибше розкриває предмет економічної теорії?

а) Наука, що вивчає розвиток виробничих відносин;

6) Наука, що вивчає закони розвитку продуктивних сил суспільства;

в) Наука, що вивчає закони розвитку економічних систем.

2. Роздержавлення власності здійснюється в напрямі:

а) приватизації, акціонування, оренди підприємств;

б) спеціалізації, кооперації, інтеграції підприємств;

в) концентрації, централізації, реструктуризації підприємств.

3. Поняття «зміст праці» відображає процеси:

а) пов'язані з розвитком продуктивних сил;

б) техніко-економічного поєднання людини із засобами виробництва;

в) пов'язані з розвитком екології.

4. Суть поняття "рівноважна ціна" — це:

а) середнє значення цін попиту і пропозиції;

б) забезпечення максимального обсягу реалізації товарів і послуг;

в) відображення компромісу інтересів покупця і продавця;

г) мінімальний рівень, який може сплатити покупець.

5. Причина існування диференціальної земельної ренти:

а) дія закону вартості в сільському господарстві;

б) різна родючість ґрунтів;

в) монополія на землю як об'єкт господарювання.

 

 

                                                                               Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                  Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота     

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____6______

І. Визначення понять:

Праця, гроші, інфраструктура ринку, повна зайнятість, реальний ВВП.

ІІ. Теоретичне питання

. Проблема ефективного використання ресурсів. Крива виробничих можливостей.

ІІІ. Задача

         Обсяг податку на подану вартість складає 12 тис. грош.од. Визначте обсяг доданої вартості, назвіть їх складові і визначте їх величини, якщо вони співвідносяться як 1:3:2.

ІV. Тести

1. Яке з визначень предмета економічної теорії можна вважати найдосконалішим?

а) Наука, що вивчає, як люди здійснюють організацію виробництва і споживання;

б) Наука, що вивчає, як люди роблять вибір, щоб використати обмежені ресурси для виробництва різних товарів та їх розподілу;

в) Наука, що вивчає багатство;

г) Наука про спосіб виготовлення і споживання різноманітної продукції;

2. Яке з визначень власності правильне?

а) Відносини між людьми з приводу привласнення певних речей;

б) Сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження певними речами;

в) Матеріальні та нематеріальні цінності, які привласнюються.

3. Поняття "структура ринку" — це:

а) сукупність установ, що забезпечують функціонування ринку;

б) склад товарів і послуг, що обертаються на ринку;

в) сукупність взаємопов'язаних різних видів ринків.

4. Назвіть правильне визначення орендної плати:

а) додатковий доход від земельної ділянки, що забезпечується шляхом підвищення родючості землі;

б) частина доходу від земельної ділянки, яку одержує її власник від користувача;

в) додатковий доход від земельної ділянки, розташованої поряд із ринком збуту.

5. Вкажіть, які фактори є чинниками інфляції попиту (1), а які інфляції пропозиції  (2):

а) скорочення виробництва;

б) зростання цін на енергоносії;

в) зростання доходів населення;

г) державні позики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                  Дисципліна " Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____7______

 

І. Визначення понять:

Продуктивні сили, попит, пропозиція, акція, інфляція.

ІІ. Теоретичне питання

Суспільне виробництво і його роль у забезпеченні життєдіяльності суспільства. Суспільний продукт, його структура. Класифікація економічних благ.

ІІІ. Задача

Індекс цін в минулому році був 110%, а в поточному-121%. Визначте темп інфляції у поточному році.

ІV. Тести

1 Які функції виконує економічна теорія?:

а) Правова;

б) Науково – пізнавальна ;

в) Соціальна;

г) Практична;

д) Методологічна

2. Які з наведених функцій (1 — міра вартості, 2 — засіб плате­жу, 3 — засіб обігу, 4 — засіб нагромадження, 5 — світові гроші) виконують гроші, коли:

а) купується державна облігація?

б) розраховуються за товари готівкою?

в) розраховуються за товари через банк?

г) здійснюється уцінка товарів?

д) здійснюються розрахунки з іноземним партнером?

3. Умови виникнення конкуренції — це:

а) масовий розвиток підприємництва та наявність двох і більше товаровиробників, що реалізують продукцію;

б) суспільний поділ праці, що сприяв появі галузей, та можливість вільного обміну продуктами виробництва;

в) неоднаковий рівень розвитку техніки, різна кваліфікація та майстерність працівників;

г) різні природно-географічні, кліматичні та зональні умови існування суб'єктів господарювання.

4. В яких з перелічених напрямів у податковій діяльності держави реалізуються фіскальна (1), а в яких стимулююча (2) функції?

а) Встановлення прогресивного податку на особисті доходи населення;

б) Податкові пільги підприємствам окремих сфер діяльності;

в) Встановлення диференційованих ставок податків залежно від напрямку використання прибутку;

г) Встановлення податків на прибутки, доходи, нерухоме майно.

5. Найефективнішим шляхом досягнення рівноваги в економіці на сучасному етапі є:

а) вплив держави на сукупний попит і сукупну пропозицію;

б) здійснення державою політики стримування доходів, цін, податків;

в) невтручання держави у дію ринкового механізму виробництва товарів і послуг, їх розподіл і споживання.

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                 Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної  форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____8______

 

І. Визначення понять:

Економічні закони, мінова вартість, кредит, агропромисловий комплекс, валютний курс.

ІІ. Теоретичне питання

Власність: поняття, сутність та механізм реалізації.Реформації відносин власності в умовах ринкової перебудови економіки України.

ІІІ. Задача

Чистий національний дохід України у 1997 р. становив 74,8 млрд. грн. У 2001 р. його виробництво зросло на 39,01 %. У 1997 р. в економіці України було зайнято 22,6 млн. осіб, а у 2001 р. — 20,8 млн.

Визначте:

а) величину отриманого у 2001 р. національного доходу;

б) продуктивність праці у 1997 і 2001 роках.

ІV. Тести

1. Зазначте положення, в яких міститься мотивація необхідності існування різних форм власності:

а) Складна структура суспільних відносин (наявність у них економічних, соціальних, правових, політичних та інших підсистем);

б) Різноманітність системи продуктивних сил загалом і навіть окремих її елементів;

в) Наявність фундаментальної та прикладної науки.

2. Товарне виробництво — це: .

а) процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих засобів;

б) така організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб'єкти виробляють необхідні суспільству продукти й послуги;

в) така організація суспільного господарства, за якої відокремлені виробники виробляють продукти і послуги для обміну, продажу.

3. Яке завдання виконує інфраструктура ринку:

а) формує ринковий попит;

б) здійснює відбір найефективніших підприємницьких структур;

в) обслуговує ринок, забезпечує можливості виконання властивих йому функцій.

4. Використаний національний дохід менший від обсягу виробленого на величину:

а) втрат;

б) нагромадження;

в) страхового фонду;

5. Які, на Вашу думку, шляхи піднесення національної економіки є найбільш прийнятними у даний час?

а) Масова приватизація українських підприємств іноземними суб'єктами господарювання;

б) Отримання іноземних кредитів під заставу державних підприємств, сільськогосподарських земель;

в) Створення внутрішньодержавних готівкових позичок у населення під заставу державних цінних паперів, інвестування цих коштів у сферу виробництва;

г) Стимулювання попиту населення шляхом значної емісії грошових знаків, значне зниження рівня податків, повне відкриття економічних кордонів.

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                   Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____9______

 

І. Визначення понять:

Закон вартості, економічна система суспільства, потреби, заробітна плата, номінальний ВВП.

ІІ. Теоретичне питання

Акціонерна власність, її сутність, особливості реалізації та місце у сучасних економічних системах.

ІІІ. Задача

З 80 млн. осіб, які мали роботу, було звільнено 0,3 млн. осіб; з 9 млн. осіб безробітних 0,5 млн. припинили пошук роботи. Визначте:

а) кількість зайнятих;

б) кількість безробітних та рівень безробіття.

ІV. Тести

1. Елементами продуктивних сил суспільства є:

а) акції високорентабельних підприємств, валютні резерви держави й заощадження громадян;

б) державні й закордонні інвестиції, цінні папери, усі форми доходу від підприємницької діяльності;

в) підприємницькі здібності, «ноу хау», виробничі ресурси;

г) технологічне обладнання, сировина, виробничі споруди;

д) повністю та частково зайняті, іноземна робоча сила, військовослужбовці.

2. Для визначення товарного, виробництва найголовнішим е:

а) колективне виробництво й колективне споживання матеріальних і нематеріальних продуктів праці;

б) виробництво товарів і послуг з подальшим їх розподілом між виробниками для індивідуального споживання;

в) виготовлення різноманітних товарів і послуг і обмін ними для задоволення потреб;

г) виробництво товарів і послуг для задоволення особистих чи колективних, чи суспільних потреб за допомогою бартеру чи купівлі-продажу.

3. Яке з визначень еластичності як економічного терміну є найбільш чітке:

а) Міра реагування однієї змінної величини на одновідсоткову зміну іншої величини;

б) Похідна від одного показника щодо іншого;

в) Зміна одного показника, зумовлена приростом іншого показника на одиницю.

4. Урядова політика у сфері витрат і оподаткування — це:

а) політика, заснована на кількісній теорії грошей;

б) монетарна політика;

в) грошово — кредитна політика;

г) антиінфляційна політика;

д) правильної відповіді немає.

5. Сутність сучасного поняття «маркетинг» — це:

а) робота на ринку, вивчення його секторів, кон'юнктури, рівня конкуренції;

б) наука про поведінку споживача, його інтереси і потреби, рівень споживання;

в) система організації й управління діяльністю фірми щодо її впливу на потреби, асортимент виробництва, взаємовідносини з конкурентами.

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії               Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №____10_______

 

І. Визначення понять:

Роздержавлення, економічний цикл, прибуток, національний доход, гранична корисність.

ІІ. Теоретичне питання

Закономірності виникнення, сутність та типи товарного виробництва. Товарне виробництво, як загальна засада ринкової економіки.

ІІІ. Задача

Номінальна вартість акції — 2000 грн., розмір річного дивіденду — 30 % на акцію, рівень позичкового банківського відсотка — 12%.

Визначте курсову ціну акції.

ІV. Тести

1.Продуктивні сили - це:

а) робоча сила, наука і виробничі відносини;

б) робоча сила, засоби виробництва, товари і послуги;

в) робоча сила, наука і засоби виробництва.

2. Головні елементи економічної системи суспільства — це:

а) відносини власності;

б) узгодження поведінки споживачів і виробників;

в) державне регулювання макроекономічних процесів;

г) гроші, фінанси, держбюджет;

д) товари і послуги.

3. Якому визначенню суті ринку доцільно віддати перевагу?

а) Інститут або механізм, що зводить разом покупців і продавців;

б) Група людей, що вступають у тісні ділові відносини з приводу укладання господарських угод щодо руху будь-яких товарів і послуг;

в) Сукупність економічних відносин між суб'єктами господарювання, що проявляються через сферу обміну товарів та послуг і ґрунтуються на законах товарного виробництва і обігу.

4. Які з доходів належать до первинних і отримані громадянами при розподілі й перерозподілі національного доходу?

а) Заробітна плата робітника промислового підприємства;

б) Гонорар юриста-адвоката за надання юридичної допомоги;

в) Заробітна плата вчителя;

г) Прибуток підприємця.

5. Становлення і розвиток міжнародної валютної системи було зумовлене:

а) інтернаціоналізацією продуктивних сил;

б) формуванням грошових систем держав;

в) збільшенням масштабів товарообміну на світових ринках;

г) загостренням конкурентної боротьби на міжнародному ринку.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра економічної теорії                  Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №____11_______

І. Визначення понять:

Товарне виробництво, амортизація, біржа, вартість товару, девальвація.

ІІ. Теоретичне питання

Сутність і сучасні теорії вартості. Чинники, що впливають на величину вартості товару.

ІІІ. Задача

Фермер вирішив продати свою земельну ділянку в 16 га, на якій споруджено будівлю вартістю 15 тис. дол. Ділянка щороку приносила дохід у вигляді ренти в розмірі 15 тис; дол. Середня відсоткова ставка за банківськими депозитами — 5 %.

Визначте:

а) ціну землі, за яку фермер продасть свою ділянку;

б) загальну суму грошової виручки за ділянку й будівлю.

ІV. Тести

1. Хто стане основними суб'єктами управління власністю у процесі побудови соціально-ринкової економіки?

а) Фінансово-промислові групи;

б) Демократична держава;

в) Члени трудового колективу;

г) Приватні підприємці.

2. Ринок товарів і послуг знаходиться у рівноважному стані, якщо:

а) попит дорівнює пропозиції;

б) ціна дорівнює витратам плюс прибуток;

в) рівень технології міняється поступово;

г) обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту,

3. Яке з положень точно характеризує натурально-речовий склад національного доходу?

а) Національний дохід — це вся маса вироблених упродовж року матеріальних благ;

б) Національний дохід — це сукупність всіх предметів споживання, вироблених упродовж року, і тієї частини засобів виробництва, що використовується на розширення виробництва;

в) Національний дохід — це сукупність засобів виробництва, предметів споживання і продукції військово-промислового комплексу.

4. Сучасна кредитно-грошова політика — це:

а) політика збільшення кількості грошей в обігу з метою збільшення доходів, прибутків;

б) політика скорочення або обмеження росту грошових доходів з метою появи надлишку товарів і послуг;

в) політика зміни маси грошей в обігу з метою забезпечення повної зайнятості і стабільних цін;

г) політика надання кредитів комерційним банкам, окремим підприємцям, громадянам.

5. Яке з визначень сутності акції правильне?

а) Акція — це вид цінного паперу без встановленого терміну обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного Товариства і дає право на привласнення дивіденду;

б) Акція — це документ, який не дає право на участь в управлінні підприємством;

в) Акція — це цінний папір, який не дає право на частку майна у разі ліквідації акціонерного товариства.

                                                                               Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                 Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____12______

І. Визначення понять:

Економічні відносини, реальна заробітна плата, фондова біржа, досконала конкуренція, закон пропозиції.

ІІ. Теоретичне питання

Закони грошового обігу. Сучасні грошові системи.

ІІІ. Задача

Капітал у 2 млн. грн. здійснює оборот за 1 рік і дає 200 тис. грн. прибутку.

Визначте:

а) Як зміниться маса прибутку, якщо швидкість обороту капіталу зросте у 2 рази?

б) Яка залежність існує між масою прибутку і швидкістю обороту капіталу?

в) Які кошти потрібно було б авансувати у виробництво для одержання нового прибутку за початкової швидкості обороту капіталу?

г) Чи можна вважати, що прискорення швидкості обороту капіталу забезпечує його економію?

ІV. Тести

1. Яке з положень неправильно розкриває основні причини об'єктивного характеру дії економічних законів?

а) Рівень розвитку продуктивних сил;

б) Існуючі техніко-економічні та виробничі відносини (відносини економічної власності);

в) Досягнутий у суспільстві рівень культури.

2. Роздержавлення економіки — це:

а) перехід державної власності у приватну;

б) перехід державної власності в різні форми недержавної власності;

в) позбавлення держави монополії на засоби виробництва.

3. Головна мета економічної поведінки людини — це:

а) створення максимуму матеріальних благ;

б) уникнення бідності;

в) наявність роботи;

г) вміння працювати в умовах обмеженості всіх ресурсів.

4. Одним із результатів державного контролю над зовнішньою торгівлею для зменшення дефіциту платіжного балансу буде:

а) зниження рівня інфляції у державі;

б) зниження темпів економічного росту;

в) зниження національного експорту;

г) зниження національного імпорту;

д) зниження сальдо торгівельного балансу країни.

5. Основою виробництва є :

а) економічна політика держави;

б) гроші у банку;

в) праця людини;

г) знаряддя праці.

 

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                   Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №____13_______

І. Визначення понять:

Споживча вартість, економіка, валовий національний продукт, облігація, рівноважна ціна.

ІІ. Теоретичне питання

Конкуренція і монополія – сутність понять, історія розвитку, основні форми. співвідношення.

ІІІ. Задача

У 1990 р. середньомісячна заробітна плата робітника у промисловості становила 290 крб., а влітку 1995 р. — 8 млн. крб. Ціни за цей час зросли в 118 тис. разів.

Визначте:

1. Як змінилася за цей час реальна заробітна плата?

2. Яка основна причина цієї зміни?

ІV. Тести

1. Економічні блага — це:

а) блага, що порівняно з потребами, присутні в обмеженій кількості;

б) блага, яких достатньо для повного і постійного задоволення потреб;

в) усі матеріальні речі і послуги;

г) блага, які мають ціну.

2. Головний закон товарного виробництва — це закон:

а) економії робочого часу;

6) підвищення продуктивності праці;

в) вартості;

г) конкуренції між суб'єктами господарювання;

д) попиту.

3. У чому полягає зміст поняття "валовий національний продукт"?

а) ВНП — це всі матеріальні блага, вироблені протягом року в сфері виробництва;

б) ВНП — це сукупність усіх вироблених протягом року товарів і наданих послуг;

в) ВНП — це сукупність усіх вироблених протягом року предметів споживання та наданих населенню послуг.

4. До економічних функцій держави в ринковій економіці належить:

а) антимонопольне законодавство;

б) забезпечення суспільними благами;

в) визначення цін на продукти та ресурси;

г) перерозподіл доходів;

д) досягнення макроекономічної рівноваги.

5. Яке з наведених виробництв найбільш схильне до коливань протягом економічного циклу?

а) Виробництво тютюнових виробів;

б) Виробництво продуктів харчування;

в) Виробництво металів;

г) Надання побутових послуг.

 

                          

 

                                         

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                    Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №____14_______

І. Визначення понять:

Власність, недосконала конкуренція, національний доход, фінанси, економічна інтеграція.

ІІ. Теоретичне питання

Інфляція, її сутність, вимірювання, причини і типи. Соціально – економічні наслідки інфляції та антиінфляційна політика держави.

ІІІ. Задача

Визначте коефіцієнт цінової еластичності за умови, що ціна товару зросла з 1,5 грн. до 2 грн., а обсяг попиту скоротився з 1000 до 900 одиниць.

ІV. Тести

1. Структура економічних відносин — це єдність:

а) виробничих і соціальних відносин;

б) техніко-економічних відносин і господарського механізму;

в) техніко-економічних і виробничих відносин.

2. Якщо зміна кількості товару, яку виробники можуть і бажають продати, викликана зміною його ціни, то ця залежність має назву:

а) обсяг пропозиції;

б) зміна ринкової пропозиції;

в) зміна обсягу пропозиції;

г) зміна закону пропозиції.

3. За яких умов можливе безробіття, якщо кількісно збігаються пропозиція робочої сили і попит на неї?

а) За умови зниження темпів приросту населення;

б) За умови інтенсивного розвитку виробництва;

в) За умови невідповідності структури робочої сили техніко-технологічній структурі робочих місць.

4. Яке правильне визначення державного бюджету?

а) Витрати  держави на економічні, соціальні та військові цілі;

б) План створення і використання загальнодержавних фінансів;

в) Сума капіталів усіх банків держави і особистих коштів населення;

г) Усі податки і відрахування, що сплачуються суб'єктами господарювання.

5. На валютний курс на сучасному етапі не впливають:

а) грошова політика держави;

б) рівень інфляції;

в) величина золотого запасу країни;

г) динаміка доходів населення.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                  Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____15______

 

І. Визначення понять:

Безробіття, бюджет держави, фіскальна політика, акціонування, земельна рента.

ІІ. Теоретичне питання

Сучасні валютні відносини і система їх державного регулювання.

ІІІ. Задача

Фермерське господарство зібрало 20 тис. т зерна, з яких використало для внутрігосподарських потреб (насіння, корми тощо) 7 тис. т, ще 3 тис. т — для страхового фонду, решта була реалізована на ринку за середньою ціною 200 грн. за 1 т, собівартість 1 т зерна становила 120 грн.

Визначте:

а) величину товарної продукції в натуральному виміру та за вартістю;

б) відсоток товарності зернового виробництва;

в) величину прибутку за товарну продукцію;

г) рівень рентабельності зернового виробництва.

ІV. Тести

1. Яке з визначень економічних потреб більш правильне?

а) Потреби, що визначаються максимально можливим обсягом

виробництва матеріальних благ і послуг;

б) Потреби, що задовольняються за мінімальних розмірів виробництва;

в) Потреби у формі задоволеного платоспроможного попиту.

2. В основі поділу ринку на його окремі види лежить:

а) форма власності суб'єктів, що функціонують на ринку;

б) спосіб розрахунків за купівлю-продаж товарів і послуг;

в) склад речей (товарів, послуг), що купуються на ринку;

г) рівень інфляції національної грошової одиниці.

3. Поняття „валовий національний продукт" — це:

а) вся маса створених у суспільстві засобів виробництва впродовж року;

б) вся маса створених у суспільстві предметів споживання впро­довж року;

в) вся маса створених у суспільстві товарів і послуг впродовж

року без урахування закордонних капіталовкладень;

г) правильної відповіді нема.

4. Правильне визначення платіжного балансу держави — це;

а) кошторис валютних надходжень та платежів держави;

б) співвідношення між експортом і імпортом;

в) співвідношення між доходами і платежами з державного бюджету;

г) сума валютних повернень за раніше надані кредити у сферу торгівлі.

5. Суть поняття „валютний курс" — це:

а) засіб впливу на торговий і платіжний баланси країни;

б) ціна національної валюти у валютах інших країн;

в) купівельна спроможність національної валюти;

г) ціна національних товарів і послуг на міжнародному ринку.

 

 

                                                               

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____16______

І. Визначення понять:

Ринок, ціна, акціонерна власність, грошова система, платіжний баланс держави.

ІІ. Теоретичне питання

Сучасні організаційні форми бізнесу, їх переваги і недоліки.

ІІІ. Задача

Підприємство виробило 100 тис. телевізорів за рік. Собівартість одного телевізора — 200 грн., реалізаційна ціна — 300 грн.

Визначте:

а) Як зміниться прибуток підприємства, якщо воно зменшить собівартість телевізора на 10%:

б) Якою за нових умов буде норма прибутку (рентабельності) на підприємстві; на скільки вона зросте.

ІV. Тести

1. Сучасна грошова система ґрунтується на:

а) золотому монометалізмі й паперових грошах;

б) паперових грошах;

в) паперово-кредитних грошах.

2. В якому з положень розкрито сутність закону попиту?

а) Зниження ціни зумовлює відповідне зростання величини попиту;

б) Зниження ціни не зумовлює відповідного зростання величини попиту;

в) Зростання ціни зумовлює відповідне зменшення величини попиту.

3. Який тип монополії пов'язаний з державною власністю у галузях енергозабезпечення, зв'язку, нафтопроводів, газопроводів та залізничного транспорту?

а) Монополія окремого підприємства на основі особливо вигідного територіального роз положення;

б) Природна монополія;

в) Монополія як угода кількох крупних компаній;

г) Монополія на основі лідерства в техніці і технології;

4. Договірні об'єднання підприємств, створені з метою тільки координації господарської діяльності, належать до:

а) корпорацій;

б) асоціацій;

в) консорціумів;

г) концернів.

5. Зміст маркетингу становить:

а) аналіз ринкової кон'юнктури та її прогноз;

б) розроблення цінової політики підприємства;

в) аналіз виробничого потенціалу підприємства;

г) розроблення політики взаємовідносин з кредитними установами.

 

 

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                 Дисципліна“ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____17______

І. Визначення понять:

Ціна землі, дефіцит держбюджету, ресурси, економічний цикл, світове господарство.

ІІ. Теоретичне питання

Корпорації, їх сутність і причини виникнення. Модель корпоративної структури. Переваги і недоліки корпорацій.

ІІІ. Задача

Між країною А та іншими країнами були проведені такі зовнішньоторговельні операції: купівля резидентами країни А цінних паперів іноземних фірм — 60 млн. дол.;

імпорт товарів і послуг у країну А — 110 млн. дол.; експорт товарів та послуг з країни А — 130 млн. дол.;

продаж цінних паперів фірм країни А іноземцям — 70 млн. дол.; імпорт золота у країну А — 70 млн. дол.; грошові перекази з інших країн у країну А — 40 млн. дол.

Дайте визначення поняттю "платіжний баланс країни" і складіть платіжний баланс країни А.

ІV. Тести

1. Сутність товару—це:

а) річ або послуга, створена працею людини;

б) продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих чи особистих потреб;

в) продукт праці, створений виробником для продажу.

2. Умови виникнення конкуренції — це:

а) масовий розвиток підприємництва та наявність двох і більше товаровиробників, що реалізують продукцію;

б) суспільний поділ праці, що сприяв появі галузей, та можливість вільного обміну продуктами виробництва;

в) неоднаковий рівень розвитку техніки, різна кваліфікація та майстерність працівників;

г) різні природно-географічні, кліматичні та зональні умови існування суб'єктів господарювання.

3. Для розвитку всієї системи аграрних відносин визначальними є відносини:

а) між виробником і споживачем сільськогосподарської продукції;

б) між працівниками сільськогосподарських підприємств у процесі виробництва продукції рослинництва і тваринництва;

в) земельні, що виникають: між членами суспільства і державою; між сільськогосподарськими підприємствами з приводу власності на землю, її використання.

4. У чому сутність валютного курсу?

а) Ціна грошової одиниці, виражена в американських доларах;

б) Ціна грошової одиниці, виражена в грошових одиницях інших країн;

в) Ціна грошової одиниці, виражена у вільно конвертованих валютах.

5. Які з причин найповніше розкривають необхідність втручання держави у економічні процеси?

а) Дія таких регуляторів, як циклічний розвиток виробництва, безробіття, соціальна напруга;

б) Існування різних за рівнем розвитку виробництва і споживання регіонів;

в) Прагнення до повної зайнятості, повного усунення інфляції, надання усім громадянам однакового рівня споживання;

г) Існування невиробничої сфери, непрацездатних верств населення, необхідність функціонування інститутів суспільної безпеки.

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                   Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №____18_______

І. Визначення понять:

Нагромадження, курс акцій, індекс цін, валовий національний продукт, рівень інфляції.

ІІ. Теоретичне питання

Особливості господарської діяльності в умовах ринку. Конкуренція, як спонукальний мотив і рушійна сила ринкової економіки.

ІІІ. Задача

Банк має депозити від своїх клієнтів на суму 250 млн. грн. і сплачує на них 10 % річних. Водночас він надав позики на суму 200 млн. грн. терміном на 2 роки зі ставкою 15 %. Сукупні витрати за рік склали 3 млн.грн.

Визначте річний дохід і прибуток банку,рівень загальної рентабельності.

ІV. Тести

1. Використаний національний дохід менший від обсягу виробленого на величину:

а) втрат;

б) нагромадження;

в) страхового фонду;

2. Міжнародні валютні відносини — це:

а) сукупність економічних відносин між країнами з приводу встановлення валютних курсів;

б) сукупність економічних відносин між різними економічними суб'єктами з приводу функціонування й розвитку валюти;

в) певні економічні угоди між країнами, що укладаються з приводу оплати валютою торговельних операцій.

3. Облігація відрізняється від акції тим, що вона "дає":

а) вищий дохід;

б) менший дохід, але дає право на участь в керуванні підприємством;

в) гарантований дохід, але не дає право на участь в керуванні підприємством;

г) не може дати доходу, оскільки не є об'єктом купівлі — продажу.

4. Що з наведеного не передбачає діяльності ринкового механізму?:

а) виробництво зброї;

б) охорона навколишнього середовища;

в) діяльність науково - дослідних інститутів.

5. Які з перелічених дій належать до менеджменту?

а) Аналіз виробничого потенціалу підприємства;

б) Вивчення податкового законодавства з метою пошуку оптимальної діяльності;

в) Розробка політики взаємовідносин з кредитними установами;

г) Вивчення проблеми взаємовідносин підприємства з місцевою владою.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                 Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____19______

І. Визначення понять:

Рівноважна ціна, продуктивні сили, податки, світове господарство, циклічне безробіття.

ІІ. Теоретичне питання

Попит: сутність,закон, динаміка. Особливості поведінки споживача.

ІІІ. Задача

Фірма, що продає холодильники, підвищила на них ціну з 400 до 500 гри. Обсяг продажу зменшився з 140 до 98 холодильників на місяць. Визначте коефіцієнт еластичності попиту на цей товар і накресліть відповідний графік.

ІV. Тести

1. Яке з визначень власності правильне?

а) Відносини між людьми з приводу привласнення певних речей;

б) Сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження певними речами;

в) Матеріальні та нематеріальні цінності, які привласнюються.

2. Чим є гроші, коли вони виконують функцію засобу обігу?

а) Чинник розвитку конкурентного середовища на товарному ринку;

б) Посередник в обміні товарів, засобом їх реалізації;

в) Індикатор співвідношення попиту і пропозиції.

3. До активних операцій комерційних банків належать:

а) випуск акцій;

б) надання позики підприємствам;

в) залучення до зберігання в банку коштів населення, підприємств;

г) перерахування коштів згідно з рішенням їх власника.

4. Суть економічної інтеграції визначає:

а) багатостороння угода про режим торговельних та фінансових операцій;

б) комплексне економічне співробітництво між країнами;

в) зближення та взаємне пристосування національних економік, проведення узгодженої економічної політики;

г) зближення внутрішніх цін кожної країни з міжнародними.

5. Європейська валютна система (ЄВС) — це:

а) система курсів європейських валют, що встановлюється на певний період часу;

б) система курсів європейських валют щодо американського долара;

в) система валютної інтеграції в Європі.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                  Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №____20_______

І. Визначення понять:

Економічне благо, відносини власності, державний борг, паперові гроші, витрати виробництва.

ІІ. Теоретичне питання

Пропозиція: сутність, закон, динаміка та її чинники.

ІІІ. Задача

Середня заробітна плата робітників та службовців у 1995 р. становила 168 грн., а в 1996 р. — 202 грн. Індекс роздрібних цін за цей період зріс на 12,1 %.

Визначте як змінилася реальна заробітна плата.

ІV. Тести

1. Що дає змогу обмінювати на ринку різні товари?

а) Потреби, зумовлені суспільним поділом праці;

б) Всі товари є продуктом людської праці як такої;

в) Товари обмінюються через посередництво грошей.

2. Конкуренція між споживачами зумовлена:

а) намаганням різних категорій покупців придбати товари високої якості за найнижчими цінами;

б) намаганням споживачів придбати товари в найоптимальніші для них терміни;

в) рівнем самосвідомості споживачів.

3. Яке з положень неправильно визначає завдання держави в циклічному регулюванні економіки?

а) Проведення амортизаційної політики;

б) Сприяння швидкому вирівнюванню суперечностей відтворення, переходу від депресії до пожвавлення та піднесення;

в) Підвищення ставок оподаткування під час економічної кризи.

4. Більшість ринків у економіці України являють собою:

а) досконалу конкуренцію;

б) сукупність конкурентних і монополістичних ринків;

в) регульовані монополії;

г) природну монополію.

5. Світове господарство — це сукупність:

а) незалежних країн;

б) національних господарств та економічних зв'язків між ними;

в) економічних зв'язків між національними державами.

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №____21_______

І. Визначення понять:

Трансфертні платежі, закон вартості, гіперінфляція, кругообіг капіталу, протекціонізм.

ІІ. Теоретичне питання

Еластичність попиту. Чинники, що обумовлюють рівень еластичності. Практичне значення аналізу еластичності попиту.

ІІІ. Задача

Банк має депозити від своїх клієнтів на суму 250 млн. грн. і сплачує на них 15 % річних. Водночас він надав позики на суму 200 млн. грн. терміном на 2 роки зі ставкою 20 %.

Визначте річний дохід банку.

ІV. Тести

1. Суперечності ринку знаходять свій якнайповніший вияв:

а) у темпах економічного розвитку;

б) у функціях, виконуваних ринком;

в) у неспроможності ринкових сил самостійно регулювати сучасну економіку;

г) у неможливості ринкового виробництва повністю задовольнити усі потреби населення.

2. Про прийняте рішення сплатити гроші під час купівлі чогось свідчить термін:

а) потреби;

б) попит;

в) бажання;

г) необхідність.

3. До складу АПК входять:

а) підприємства, що виробляють сільськогосподарську техніку;

б) підгалузі сільського господарства;

в) система Ощадбанків країни;

г) навчальні заклади харчового і сільськогосподарського профілю;

д) товарні біржі з продажу сільськогосподарської продукції.

4. Які риси притаманні акціонерним підприємствам закритого типу (АПЗТ):

а) Акції АПЗТ не надходять у вільний продаж;

б) На АПЗТ працює обмежена кількість робітників;

в) Акції АПЗТ котируються на фондовій біржі;

г) Дивіденди розподіляються між працівниками АПЗТ;

д) Акціями АПЗТ володіють його засновники.

5. Визначити, які з перелічених дій становлять зміст маркетингу?

а) Аналіз ринкової кон'юнктури;

б) Розроблення цінової політики підприємства;

в) Аналіз виробничого потенціалу підприємства;

г) Розробка політики взаємовідносин з кредитними установами.

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                    

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____22______

І. Визначення понять:

Держбюджет, державний борг, аграрні відносини, облігація, світове господарство.

ІІ. Теоретичне питання

Ринкова рівновага і ринкове ціноутворення. Функції ринкової ціни. Система цін.

ІІІ. Задача

У країні за рік вироблено засобів виробництва, предметів споживання, інших матеріальних благ на загальну суму 250 млрд. дол., витрачено на це матеріалів, сировини, палива та інших засобів виробництва на суму 150 млрд. дол. Крім того, населенню, підприємствам було надано послуг на 55 млрд. дол. Під час надання послуг використовувалися засоби праці, які частково були зношені і для поновлення їх вартості було нараховано 15 млрд. дол. в амортизаційний фонд.

Визначте обсяги:

а) валового внутрішнього продукту;

б) національного доходу

ІV. Тести

1. Визначте, які функції (1 - міра вартості, 2 - засіб платежу, 3 - засіб обігу, 4 - засіб нагромадження, 5 - світові гроші) виконують гроші, коли здійснюється :

а) виплата заробітної плати?

б) складання цінників?

в) сплата податків?

г) купівля державної облігації?

д) розрахунок з іноземним партнером?

2. Відносини власності на товарній біржі реалізуються через:

а) купівлю-продаж продукції;

б) привласнення доходів від посередницької діяльності при реалізації продукції;

в) привласнення застави.

3. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;

б) якщо доходи у споживачів зростають, то вони купують більшу кількість товарів;

в) коли ціна товару падає, обсяг запланованих покупок зростає;

г) обсяг пропозиції залежить від обсягу попиту.

4. Валова продукція сільського господарства включає ціну:

а) засобів виробництва, спожитих у процесі сільськогосподарського виробництва;

б) продукції землеробства і тваринництва;

в) товарів і послуг, спожитих працівниками сільськогосподарських підгалузей;

г) використаних добрив, хімікатів, кормів;

д) споживчих продуктів, що мають рослинне та тваринницьке походження.

5. Який із торгівельних бар'єрів є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі?

а) Мито на імпорт;

б) Державні експортні обмеження;

в) Імпортна квота;

г) Ліцензії на експорт та імпорт.

 

 

                         

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №____23_______

І. Визначення понять:

Власність, непрямі податки, товар, гроші, контрольний пакет акцій.

ІІ. Теоретичне питання

Кругообіг і оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Знос, його види. Амортизація.

ІІІ. Задача

Ціна споживчого кошика поточного року становить 560 грошових одиниць, а минулого року  складала лише 93 % від обсягу поточного року . Індекс цін минулого року — 105 %.

Визначте:

а) індекс цін поточного року;

б) темпи інфляції.

ІV. Тести

1. Поняття "гранична корисність", "граничні доходи", "граничні продукти" є елементом:

а) трудової теорії вартості;

б) теорії попиту і пропозиції;

в) теорії маржиналізму.

2. Безробіття через спад в економіці, належить до:

а) фрикційного;

б) циклічного;

в)структурного;

г) перманентного.

3. Орендна плата — це:

а) додатковий дохід від земельної ділянки, що забезпечується Шляхом підвищення родючості землі;

б) частина доходу від земельної ділянки, що одержує її власник від користувача;

в) додатковий дохід від земельної ділянки, що розташована поряд із ринком збуту.

4. Баланс зовнішньої торгівлі визначає:

а) експорт плюс імпорт;

б) валютні надходження мінус валютні витрати;

в) експорт мінус імпорт;

г) валютні надходження плюс валютні витрати.

5. Девальвація національної грошової одиниці зумовлює:

а) збільшення обмінного курсу валюти;

б) зміна назви валютної одиниці;

в) зростання її купівельної спроможності;

г) зростання попиту на валюту.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                 Дисципліна “ Політична економія ”

Cамостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____24______

І. Визначення понять:

Праця, засоби виробництва, амортизація, закон попиту, економічна система суспільства.

ІІ. Теоретичне питання

Капітал і прибуток. Чинники, що впливають на норму прибутку.

ІІІ. Задача

За робочий день вироблено 18 деталей, за кожну з яких отримано 0,5 грн. У процесі праці зекономлено 20 грн., з яких за існуючим положенням 1/4 залишається підприємству, решта – видається робітнику у вигляді грошової премії.

Визначте:

а) загальний денний заробіток виробника;

б) систему заробітної плати, яка застосувалася на підприємстві.

ІV. Тести

1. Яке з положень найточніше відображає історичний характер закону вартості?

а) Цей закон діє лише на певному історичному етапі еволюції людської цивілізації;

б) Цей закон починає діяти на певному етапі історичного розвитку, коли виникає товарне виробництво;

в) Цей закон діє лише за товарного виробництва і характер його дії на різних етапах розвитку виробництва не змінюється.

2. Рівень конкурентності ринкового середовища визначається:

а) ступенем жорсткості методів боротьби, до яких вдаються конкуруючі ринкові суб'єкти;

б) здатністю окремого ринкового суб'єкта впливати на рівень ринкової ціни;

в) рівнем насиченості ринку товарною масою.

3. Яке з наведених визначень поняття "фінанси" правильніше:

а) Грошові ресурси, що обслуговують суспільне виробництво;

б) Грошові фонди, що утворюються у процесі розподілу вартості валового національного продукту;

в) Економічні відносини, що виникають між суб'єктами господарювання у процесі розподілу (чи перерозподілу) ВНП.

4. Найбільші вигоди на світовому ринку має країна, в якій на виробництво товарів витрачається:

а) складніша праця;

б) складніша, продуктивніша й інтенсивніша праця;

в) продуктивніша праця.

5. Сукупність національних господарств та їх взаємні зв'язки — це:

а) міжнародна економічна інтеграція;

б) міжнародна торгівля і торгівельна політика;

в) світове господарство;

г) система міжнародного розподілу праці.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                 Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____25______

 

І. Визначення понять:

Дефіцит держбюджету, національний доход, закон пропозиції, монополія, гроші.

ІІ. Теоретичне питання

Витрати виробництва, їх сутність, структура і динаміка.

ІІІ. Задача

Господарство продало на переробку сировини на суму 150 млн. грн. Заводи, переробивши її, одержали напівфабрикат і продали його за ціною 175 млн. грн. Із цього напівфабрикату було виготовлено комплектуючих на суму 205 млн. грн. А з них, у свою чергу, виготовили товарів на суму 245 млн. грн.

Визначте:

а) величину валового й кінцевого продукту;

б) величину подвійного рахунку.

ІV. Тести

1. Вартість товару згідно з трудовою теорією вартості — це:

а) кількість праці, витраченої на виробництво товару;

б) кількість праці, витраченої на виробництво товару окремим (індивідуальним) виробником;

в) кількість суспільно-необхідної праці, втіленої в товарі

2. Специфічна для нашого часу закономірність функціонування ринку в розвинутих країнах світу визначається:

а) появою на ринку все складнішої за технологічними параметрами продукції;

б) переходом до регульованого ринку на рівні основних суб'єктів власності;

в) швидким зростанням як фізичних, так і вартісних обсягів товарообігу.

3. Виникнення монополій безпосередньо зумовлюється дією закону:

а) зростання продуктивності праці;

б) концентрації виробництва;

в) вартості.

4. Інвестиційна компанія — це компанія, діяльність якої:

а) пов'язана з інвестиціями в економіку;

б) пов'язана з цінними паперами;

в) здійснюється на біржі з приводу купівлі — продажу засобів виробництва.

5. Визначте, які моменти належать до процесу відтворення робочої сили:

а) споживання їжі;

б) культурний відпочинок;

в) перебування у дитячому садку;

г) навчання професії;

д) перебування у збройних силах;

е) виробнича діяльність.

 

 

 

 

 

 

                                                                               Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                 Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____26_____

_

І. Визначення понять:

Ринковий дефіцит, вартість, споживча вартість, робоча сила, неповноцінні товари.

ІІ. Теоретичне питання

Основні економічні показники і методи їх обчислення.

ІІІ. Задача

Населення міста – 3 млн. осіб. Серед них: 600 тис. осіб – діти та непрацездатні інваліди; 800 тис. осіб – пенсіонери; 200 тис. осіб – безробітні; 100 тис. осіб – зайняті неповний робочий день і шукають роботу.

Визначте:

а) кількість працездатного населення;

б) рівень безробіття.

ІV. Тести

1.Продаж чого дає його власнику фіксований і гарантований державою обсяг доходу?

а) вексель;

б) акція;

в) облігація;

г) приватизаційний майновий сертифікат.

2. Практичну мету впровадження ринку в Україні становить:

а) формування інституту приватної власності;

б) підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу країни;

в) майнове і соціальне розшарування суспільства.

3. Суть діяльності акціонерних компаній — це:

а) забезпечення виробництва переважної маси товарів і послуг;

б) змога значного розширення джерела фінансування своєї діяльності;

в) прискорення процесу міжгалузевого переміщення капіталу;

г) постійне забезпечення своїх засновників дивідендами чи часткою майна у разі своєї ліквідації.

4. Суть економічної інтеграції —"це:

а) багатостороння угода про режим торговельних та фінансових операцій;

б) комплексне економічне співробітництво між країнами;

в) зближення та взаємопристосування національних економік;

г) зближення внутрішніх цін кожної країни з міжнародними.

5. Які причини виникнення економічних циклів?

а) Війни, революції, інші соціальні явища;

б) Відкриття нових покладів коштовних металів, нових земель тощо;

в) Періодичне оновлення основних фондів;

г) Коливання попиту;

д) Зміни у запасах готової продукції.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                  Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____27______

 

І. Визначення понять:

Підприємництво, інфраструктура ринку, девальвація, повноцінні товари, банківський прибуток.

ІІ. Теоретичне питання

Суть економічного зростання.  Типи економічного зростання та його сучасні проблеми.

ІІІ. Задача

Номінальна вартість акції — 1000 грн., розмір річного дивіденду — 26 % на акцію, рівень позичкового банківського відсотка — 15%.

Визначте ринкову ціну акції.

ІV. Тести

1. Яке з положень неправильно характеризує співвідношення між економічним законом і економічною категорією?

а) Економічні категорії рухливіші, мінливіші, ніж економічні закони;

б) Економічні категорії більш абстрактні, ніж економічні закони;

в) Економічні закони глибше розкривають сутність економічних явищ і процесів.

2. Нецінову конкуренцію визначає:

а) підвищення курсу акцій акціонерних компаній галузі порівняно із зміною середнього курсу;

б) протистояння великих підприємств (супермаркетів, універсамів) малим і середнім (крамницям) в намаганні закріпити за собою покупців;

в) конкуренція сільськогосподарських компаній за право одержання ліцензій на експорт сировини;

г) конкуренція між компаніями за отримання від держави пільг, привілеїв, замовлень.

3. Які з перелічених явищ є наслідками інфляції?

а) Ажіотажний попит;

б) Звуження асортименту товарів;

в) Зростання поточного попиту за рахунок зменшення заощаджень;

г) Впровадження нормованого розподілу товарів;

д) Приховування товарів.

4. Бюджетне регулювання здійснюється через:

а) збільшення або зменшення грошової маси в обігу;

б) збільшення державних інвестицій в економіку;

в) механізм оподаткування, зниження або підвищення ставок і податків.

5. Гроші виконують функцію світових грошей, коли:

а) обслуговують міжнародні економічні зв'язки;

б) їх купують і продають на світових валютних ринках;

в) гроші вільно конвертуються в іноземну валюту.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                  Дисципліна  “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №______28_____

І. Визначення понять:

Приватна власність, закон грошового обігу, національний доход, масштаб цін, економічний закон.

ІІ. Теоретичне питання

Циклічні коливання в розвитку економіки. Система антикризового і антициклічного регулювання економіки.

ІІІ. Задача

З виробленого у 2001 р. національного доходу України в 104 млрд. грн. 12% було використано на нагромадження.

Визначте:

а) відносну і абсолютну величину фонду нагромадження;

б) величину фонду споживання.

ІV. Тести

1. Елементами продуктивних сил суспільства є:

а) акції високорентабельних підприємств, валютні резерви держави й заощадження громадян;

б) державні й закордонні інвестиції, цінні папери, усі форми доходу від підприємницької діяльності;

в) підприємницькі здібності, «ноу хау», виробничі ресурси;

г) технологічне обладнання, сировина, виробничі споруди;

д) повністю та частково зайняті, іноземна робоча сила, військовослужбовці.

2. У визначенні обсягу національного доходу країни не використовується:

а) прибуток підприємств (фірм, корпорацій);

б) відсоток за раніше наданий кредит;

в) державні трансфертні платежі;

г) заробітна плата, рента, особистий прибуток;

д) амортизація — відрахування вартості використаного за рік капіталу.

3. Зайнятість і розподіл робочої сили в соціально-ринковій економіці регулює:

а) держава та її відповідні органи;

б) ринок, біржа праці;

в) підприємці й профспілки;

г) політичні партії.

4. До прямого втручання держави у механізм ціноутворення належить:

а) встановлення мінімальних цін;

б) встановлення експортних премій;

в) встановлення імпортних обмежень;

г) здійснення трансфертних платежів окремим верствам населення, домогосподарствам, підприємствам чи галузям економіки.

5. Первісним джерелом земельної ренти є:

а) родючість ґрунту;

б) праця сільськогосподарських робітників;

в) високопродуктивні засоби праці;

г) форма власності на землю.

 

 

 

                                                                               Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                   Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

                                                            Варіант №______29_____

 

І. Визначення понять:

Роздержавлення, банк, фірма, номінальна заробітна плата, прибуток.

ІІ. Теоретичне питання

Природна норма і проблеми вимірювання безробіття. Соціально - економічні наслідки і втрати від безробіття.

ІІІ. Задача

Функція попиту на яблука представлена формулою: Qпоп.= 13-2Р, а функція пропозиції яблук: Qпроп.= -5+4Р, де: Qпоп. – обсяг попиту; Qпроп. – обсяг пропозиції; тис.тн. на місяць; Р – ціна 1 кг яблук у грн.

Визначте:

а) рівноважну ціну;

б) обсяг попиту та пропозиції у натуральному виміру;

в) обсяг продажу яблук у грошовому вираженні.

ІV. Тести

1. Конкретним суб'єктом власності на фондовій біржі є:

а) емітенти цінних паперів;

б) посередники;

в) покупці цінних паперів.

2. Яке визначення відображає суть поняття "витрати виробництва”?

а) Витрати суспільно-необхідної праці на виробництво товару;

б) Витрати праці окремого виробника на виробництво товару;

в) Матеріальні витрати підприємства на виробництво товару.

3. Зростання реальної заробітної плати зумовлює:

а) зростання інфляції;

б) зниження цін на товари і послуги;

в) запровадження платного навчання, медичного обслуговування;

г) підвищення складності праці робітника.

4. Яка з характеристик не суперечить поняттю "конкурентний ринок"?

а) Велика кількість продавців;

б) Наявність багатьох покупців, що визначають попит на усі товари;

в) Відносна легкість входження виробників у даний ринок;

г) Усі попередні відповіді правильні.

5. Становлення і розвиток міжнародної валютної системи було зумовлене:

а) інтернаціоналізацією продуктивних сил;

б) формуванням грошових систем держав;

в) збільшенням масштабів товарообміну на світових ринках;

г) загостренням конкурентної боротьби на міжнародному ринку.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії                    Дисципліна “ Політична економія ”

Самостійна робота

для студентів денної та заочної форми навчання

економічних спеціальностей

Варіант №_____30______

 

І. Визначення понять:

Продуктивні сили, економічний закон, рентабельність виробництва, чистий експорт, економічна категорія.

ІІ. Теоретичне питання

Сутність і основні напрямки втручання держави в регулювання сучасної економіки.

ІІІ. Задача

Ціна німецької марки у доларах знизилася з 50 до 45 центів за 1 марку.

Визначте, як зміниться ціна товару (у доларах), що продається за 150 марок.

ІV. Тести

1.Предметом економічної теорії є:

а) становлення й розвиток економічних відносин у країнах;

б) історія розвитку економічних вчень про виробництво, розподіл, обмін і споживання товарів і послуг;

в) закони поведінки людей, працюючих в умовах обмежених ресурсів;

г) закони розвитку і розміщення галузей і підгалузей національного виробництва.

2. Які з критеріїв розкривають сутність соціального ринкового господарства?

а) У соціальному ринковому господарстві має місце поєднання соціального з ринковим;

б) У такому господарстві оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання з державними;

в) У такому господарстві раціонально взаємодіють вільна конкуренція і монополістична;

3. Основні інструменти державного регулювання економіки:

а) адміністративні;

б) економічні;

в) правові;

г) соціальні.

4. Визначити, які з перелічених дій становлять зміст маркетингу?

а) Аналіз ринкової кон'юнктури;

б) Розроблення цінової політики підприємства;

в) Аналіз виробничого потенціалу підприємства;

г) Розробка політики взаємовідносин з кредитними установами.

5. Які визначення містять неправильну відповідь про сутність (основні завдання) Міжнародного валютного фонду?

а) МВФ — це міжнародна валютно-кредитна організація;

б) МВФ — це головний міжнародний орган регулювання міжнародної валютної системи;

в) МВФ — це міжнародна організація, яка встановлює ва­лютні курси;

г) МВФ — це міжнародна організація, що регулює світову торгівлю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Викладач__________________