Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Політична економія

ВКАЗІВКИ    ДО    ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ    РОБОТИ  з  «ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ»

 

Формою самостійної роботи студентів з дисципліни «Політична економія» є контрольна робота.  Її мета – поглибити та розширити спектр знань студентів у галузі  економічної теорії. Практика реформування економіки,   інтеграція економіки в систему світового господарства висувають високі вимоги до економічних знань учасників цього процесу. Вивчення політичної економії формує ці знання, допомагає зрозуміти, як функціонує економічна система, сприяє вибору правильного економічного рішення.

 Виконання контрольної роботи повинно також сформувати уміння опрацьовувати спеціалізовану літературу, нормативно-правову базу діяльності підприємств в Україні, статистичні матеріали.

Згідно із завданнями дисципліни “Політична економія” студенти повинні:

 • навчитися науково обґрунтовувати загальні основи економічного життя суспільства;
 • вивчити закономірності розвитку суспільного виробництва;
 • з’ясувати методологічні основи механізму дії економічних законів та їх використання у процесі господарської діяльності;
 • ознайомитися з основами макроекономічного рівня господарювання у відтворювальному процесі та економічного зростання;
 • вивчити закономірності функціонування ринкової системи.

Контрольну роботу з курсу  студент виконує за одним з 10 варіантів.

Варіант контрольної роботи студент визначає за першою літерою свого прізвища (див. табл.).  Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не зараховується.

 

Перша літера прізвища студента

Варіант контрольної роботи

А-Б

В-Д

Е-Й

К-Л

М-Н

О-П

Р-С

Т-У

Ф-Ч

Ш-Я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 Кожен варіант контрольної роботи містить два теоретичних  питання, які   потребують складання плану відповіді та ґрунтовного викладу матеріалу з використанням як навчальної, так і періодичної літератури.  

Контрольна робота виконується державної мовою загальним обсягом – не більше 15-20 сторінок друкованого тексту (гарнітура Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал – 1,5). На титульній сторінці обов’язково зазначається назва навчальної дисципліни, номер варіанту контрольної роботи, прізвище студента та шифр його навчальної групи. Контрольна робота починається з плану, а завершується списком літератури.

Контрольна робота вважається зарахованою, якщо розкриті теоретичні питання.

 

 

Варіанти

для контрольних  робіт з  дисципліни «Політична економія»

 

 

 Варіант 1

1.Економічні категорії, закони і принципи. Рівні використання економічних законів, їх класифікація.

2.Інфраструктура ринку: основні риси та елементи. Види бірж.

3. Тести

3.1. Ринок товарів перебуває в стані рівноваги, якщо:

а) ціна дорівнює витратам ;

б) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції;

в) рівень технології змінюється поступово;

г) попит дорівнює пропозиції.

 

       3.2. Які операції призводять до зростання кількості грошей в обігу?

а)  продаж центральним банком державних облігацій населенню;

б)  підвищення центральним банком облікової ставки проценту;

в) внесення населенням готівкових грошей на рахунки до запитання;

г) надання одним комерційним банком позики іншому комерційному банку.

 

       3.3. Демонетизація золота, перехід до використання національних валют у міжнародних розрахунках, запровадження системи плаваючих валютних курсів є:

а) основними принципами Ямайської валютної системи;

б) основними принципами Бреттон-Вудської валютної системи;

в) основними принципами "золотого стандарту";

г) універсальними принципами функціонування всіх етапів міжнародної валютної

системи.

 

3.4. Основним методом макроекономічних досліджень є:

а) спостереження;

б) контрольований експеримент;

в) наукове абстрагування;

г) статистичний аналіз.

 

3.5. Зростання державних видатків:

а) підвищує сукупну пропозицію;

б) скорочує сукупну пропозицію;

в)  підвищує сукупний попит;

г) підвищує і сукупний попит і сукупну пропозицію.

 

4. Задача

 

Ціна 1кг яблук на ринку коливається від 19 до 23 гривень. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти цін змінюється від 500 до 900 кг за день.

а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від висоти ціни.

б)  Визначте ринкову, або зрівноважену ціну 1 кг яблук.

в) Визначте величину попиту та пропозиції за зрівноваженою ціною, та за офіційно встановленою ціною 22 гривень.

 г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука – 19.5 гривен за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни?

д) Визначте обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно будуть встановлені ціни 1грн  або 21 грн за кг.

е) Поясніть різницю між зміною попиту і зміною величини попиту. Покажіть на графіку зміну попиту  під впливом нецінових чинників. Розгляньте основні нецінові чинники.

ж) Яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним),         якщо ціна знизилась із 23 до 19 гривень, а попит збільшився із 500 до 800 кг. Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну  інтерпретацію.

 

 

Варіант 2

1. Функції політичної економії та методи дослідження економічних процесів і явищ.

2. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки  Види земельної ренти. Ціна землі.

3. Тести

3.1. З позиції теорії Дж. Кейнса основною причиною існування стійкого безробіття є:

а) завищена ставка номінальної заробітної плати;

б) завищена ставка реальної заробітної плати;

в) науково-технічний прогрес;

г) недостатньо ефективний попит на товари та послуги.

 

3.2. Ціни впливають на сукупний попит:

а) обернено,

б) прямо,

в) безпосередньо,

г) опосередковано.

 

3.3. Велика за оборотом капіталу корпорація, яка структурно організована таким чином, що здійснює прямі іноземні інвестиції в різні країни світу , це:

а) транснаціональна корпорація;

б) умова функціонування вільних економічних зон;

в) офшорна зона;

г) елемент військово-промислового комплексу.

 

3.4. Який з нижче названих показників найбільш повно розкриває вплив економічного зростання в країні на рівень життя населення?

а) номінальний ВНП,

б) реальний ВНП,

в) номінальний ВНП в розрахунку на душу населення,

г) реальний ВНП на душу населення.

 

3.5. Що можна віднести до прямих методів державного регулювання економічних процесів?

а) бюджетно-податкове регулювання;

б) фінансова підтримка (дотації) державою окремих підприємств;

в) кредитно-грошове регулювання;

г) розробка та фінансування державних програм (науково-технічних, екологічних    тощо).

 

4. Задача

Ціна 1 кг яблук на ринку коливається від  14 до 25 гр. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти ціни змінюється від 600 до 800 кг за день.

а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від висоти ціни.

б) Визначте ринкову або зрівноважену ціну 1 кг яблук.

в) Визначте величину попиту та пропозиції:

 • за зрівноваженою ціною;
 • за офіційно встановленою ціною 15.

г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука  18 грн. за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни.

д) Визначте  обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно будуть встановлені ціни 20грн. за 1 кг.

е) Поясніть та покажіть на графіку зміну пропозиції під впливом нецінових чинників.

ж) Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну інтерпретацію. Використовуючи коефіцієнт цінової еластичності попиту визначте, яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним), якщо ціна знизилась із 15 до 10 грн., а попит збільшився із 600 до 700 кг.

 

 

 

Варіант 3

1. Економічні потреби, їх сутність та класифікація. Закон зростання потреб. Взаємозв'язок потреб і ресурсів.

2. Підприємництво в ринковій економіці. Його організаційно-правові форми.

3.   Тести

 

   3.1. З якою  ознакою пов'язане виділення в капіталі його оборотної частини?

а) багаторазове використання в виробничих циклах, перенесення вартості частинами;

б) зростання вартості капіталу в процесі виробництва;

в) відчуження найманого робітника від засобів виробництва;

г) повне використання та перенесення вартості протягом одного виробничого циклу;

д) кругообіг капіталу.

 

  3.2.Інфляція витрат обумовлена:

а) зростанням споживчих витрат;

б) зростанням інвестиційних витрат;

в) зростанням собівартості продукції;

г) зростанням сукупних витрат.

 

3.3. Крива сукупного попиту виражає відношення між:

а) рівнем цін і сукупних витрат на покупку товарів та послуг;

б) рівнем цін і реальним ВНП;

в) рівнем цін, що визначають покупці та рівнем цін, що задовольняють продавців;

г) обсягами виробленого та спожитого ВНП.

 

3.4. Однією з основних доктрин державної економічної політики є:

а) політика ринку, що не регулюється (laisser faire);

б) економічний лібералізм;

в) кейнсіанство;

г) монетаризм.

 

3.5. Крива Філіпса показує:

а) пряму залежність між темпами інфляції і рівнем безробіття,

б) зворотну залежність між темпами інфляції і рівнем безробіття

в) пряму залежність міх ціною праці і зайнятістю,

г) зворотну залежність між ціною товару і попитом на нього.

 

4. Задача

Ціна 1кг яблук на ринку коливається від 13 до 17 гривень. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти цін змінюється від 200 до 1000 кг за день.

а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від висоти ціни.

б)  Визначте ринкову, або зрівноважену ціну 1 кг яблук.

в) Визначте величину попиту та пропозиції за зрівноваженою ціною, та за офіційно встановленою ціною 16 гривень.

 г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука – 13 гривень за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни?

д) Визначте обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно будуть встановлені ціни  14грн  за 1кг.

е) Поясніть різницю між зміною попиту і зміною величини попиту. Покажіть на графіку зміну попиту  під впливом нецінових чинників. Розгляньте основні нецінові чинники.

ж) Яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним),         якщо ціна знизилась із 16 до 12 гривень, а попит збільшився із 400 до 900 кг. Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну  інтерпретацію.

 

 

 

Варіант 4

1. Економічна система суспільства:  її сутність, структурні елементи та типи.

2. Кругооборот  і оборот промислового капіталу, його стадії та форми

3. Тести

3.1.Закон спадної граничної корисності означає, що:

а) корисність товарів, що купуються, спадає по мірі збільшення доходу споживача;

б) корисність, яку приносить кожна додаткова одиниця товару, знижується з кількісно куплених товарів;

в) відношення граничних корисностей до цін на предмети розкоші менше, ніж на предмети першої необхідності;

г) правильна відповідь відсутня.

 

3.2. Елементами (ланками) фінансової системи суспільства прийнято вважати:

а) державний бюджет;

б) місцеві фінанси;

в) фінанси державних підприємств;

г) спеціальні урядові фонди;

д) все перераховане.

 

3.3. В якому з наведених варіантів загальна виручка товаровиробника збільшиться:

а) ціна зростає при нееластичному попиті;

б) ціна знижується при нееластичному попиті;

в) ціна знижується при нееластичній пропозиції;

г) ціна зростає при еластичному попиті.

 

3.4 .Крива сукупної пропозиції відбиває відношення між:

а) рівнем цін і рівнем ВНП, що споживається;

б) рівнем цін і рівнем ВНП в реальному обчисленні;

в) рівнем цін, за якими виробники бажають продавати, а споживачі купувати товари;

г) всі наведені вище відповіді невірні.

 

3.5. Співвідношення між надходженнями в країну і платежами , які країна здійснює за кордоном за певний час, - це:

а/ торговельний баланс,

б/ платіжний баланс,

в/ державний бюджет,

г/ рух капіталів.

 

4.Задача

Ціна 1 кг яблук на ринку коливається від 22грн. до 26грн. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти ціни змінюється від 15 до 35 кг за день.

а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від висоти ціни.

б) Визначте ринкову або зрівноважену ціну 1 кг яблук.

в) Визначте величину попиту та пропозиції:

 • за зрівноваженою ціною;
 • за офіційно встановленою ціною 25грн.

г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука 24грн. за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни.

д) Визначте  обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно будуть встановлені ціни 23грн. за 1 кг або 25грн. за 1кг.

е) Поясніть та покажіть на графіку зміну пропозиції під впливом нецінових чинників.

ж) Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну інтерпретацію. Використовуючи коефіцієнт цінової еластичності попиту визначте, яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним), якщо ціна знизилась із 15грн. до 12 грн., а попит збільшився із 20 до 30 кг.

 

 

 

Варіант 5

1. Власність як економічна категорія. Види відносин власності. Право власності.

2. Пропозиція та попит,  чинники, що на них  впливають

3. Тести

     3.1. Виділіть фактори, що визначають ціну землі:

а) вартість освоєння і покращення землі;

б) норма позичкового проценту, співвідношення попиту і пропозиції на с/г продукцію;

в) напрямки економічної політики в сфері державного регулювання аграрного сектору економіки;

г) норма позичкового проценту і маса ренти.

 

      3.2. Продуктивність праці вимірюється відношенням:

а) витрат капіталу до затрат праці;

б) реального обсягу продукту до кількості годин робочого часу;

в) реального обсягу продукту до чисельності населення;

г) витрат капіталу до реального обсягу продукту.

 

 

      3.3. Готовність купувати додаткові одиниці товару тільки за більш низькою ціною, краще всього пояснює:

а/ ефект заміщення,

б/ принцип спадної граничної корисності,

в/ ефект доходу,

г/ закон пропозиції.

 

     3.4. Інфляція попиту - це:

а) зростання цін, обумовлене підвищенням доходів населення;

б) зростання цін, зумовлене тим, що попит перевищує пропозицію;

в) зростання цін, спричинене зростанням грошової маси;

г) зростання цін стимулюється змінами.

 

3.5. Якщо доходи державного бюджету перевищують його видатки, то виникає:

а) дефіцит державного бюджету;

б) необхідність випуску та продажу облігацій;

в) правильна відповідь відсутня.

 

4.Задача

Ціна 1кг яблук на ринку коливається від 15 до 19 гривень. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти цін змінюється від 400 до 800 кг за день.

а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від висоти ціни.

б)  Визначте ринкову, або зрівноважену ціну 1 кг яблук.

в) Визначте величину попиту та пропозиції за зрівноваженою ціною, та за офіційно встановленою ціною 18 гривень.

 г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука – 16              гривень за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни?

д) Визначте обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно будуть встановлені ціни 17грн  за кг.

е) Поясніть різницю між зміною попиту і зміною величини попиту. Покажіть на графіку зміну попиту  під впливом нецінових чинників. Розгляньте основні нецінові чинники.

ж) Яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним),         якщо ціна знизилась із 19 до 17 гривень, а попит збільшився із 400 до 800 кг. Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну  інтерпретацію.

 

 

Варіант 6

1. Сутність, структура і фактори  суспільного виробництва. Форми  його організації. 

2. Конкуренція в ринковій системі. Цінова та нецінова конкуренція.

3.Тести

3.1. Найсуттєвіша причина економічного зростання в розвинутих країнах - це:

а) підвищення обсягу робочого часу;

б) технологічні зміни у виробництві;

в) зростання обсягу капіталу, що використовується;

г) підвищення кваліфікації робочої сили.

 

3.2. Інфляція пропозиції (витрат) може виникнути внаслідок:

а) зростання дефіциту державного бюджету;

б) збільшення дефіциту платіжного балансу країни;

в) підвищення ставок заробітної плати;

г) зростання чистого експорту.

 

3.3. Попередньо створена вартість не повинна враховуватися при визначенні сукупної виготовленої вартості у національній економіці, для того щоб:

а) уникати інфляційних процесів;

б) виключити невиробничі витрати попереднього циклу;

в) уникнути подвійного рахунку;

г) усі відповіді вірні.

 

3.4. Економічне зростання може бути проілюстровано:

а) рухом точки виробничих можливостей;

б) зрушенням вліво кривої виробничих можливостей;

в) зрушенням вправо кривої виробничих можливостей;

г) рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей.

 

3.5. Ринкова система, що саморегулюється, гарантує:

 а/ відсутність дефіциту товарів,

 б/ неможливість надлишку товарів,

 в/ можливість стійкого дефіциту товарів,

 г/ дефіцити і надлишки товарної маси швидко ліквідуються завдяки дії цінового механізму.

 

4. Задача

 Ціна 1 кг яблук на ринку коливається від 16 до 20 грн. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти ціни змінюється від 20 до 60 кг за день.

а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від висоти ціни.

б) Визначте ринкову або зрівноважену ціну 1 кг яблук.

в) Визначте величину попиту та пропозиції:

 • за зрівноваженою ціною;
 • за офіційно встановленою ціною 18грн.

г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука 17 грн. за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни.

д) Визначте  обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно будуть встановлені ціни 18 грн. за 1 кг.

е) Поясніть та покажіть на графіку зміну пропозиції під впливом нецінових чинників.

ж) Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну інтерпретацію. Використовуючи коефіцієнт цінової еластичності попиту визначте, яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним), якщо ціна знизилась із 18 до 16 грн., а попит збільшився із 20 до 40 кг.

 

Варіант 7

 1. Виробничі ресурси. Крива виробничих можливостей.

2. Ціна як економічна категорія. Види, функції та методи встановлення ціни.

3.Тести

            3.1. Гранична корисність - це:

а) максимальний рівень корисності, який хоче отримати споживач;

б) корисність, яку можна отримати при споживанні певної кількості блага;

в) корисність, яку споживач отримує при споживанні додаткової одиниці блага;

г) максимальний рівень корисності, що може бути досягнутий при використанні даної суми грошей.

 

  3.2. Попит на працю:

а) визначається попитом на продукт, який виробляється цією працею;

б) безпосередньо пов'язаний з рівнем заробітної плати;

в) безпосередньо пов'язаний з пропозицією продукту, виробленого цією працею;

г) визначається попитом на засоби виробництва.

 

  3.3. Чистий національний продукт дорівнює:

а/ ВНП мінус амортизація,

б/ особистий доход плюс непрямі податки,

в/ ВНП плюс амортизація,

г/ інвестиції мінус амортизація.

 

3.4. Згідно з законом Оукена, якщо фактичний рівень безробіття зріс порівняно з природним рівнем на 2%, то відставання фактичного обсягу ВНП складе:

а) 2%,

б) 3%,

в) 4%,

г) 5%.

 

3.5. Назвіть визначення капіталу, яке відповідає його соціально-економічній характеристиці:

а) капітал - це сума вартісної оцінки майна та коштів підприємця, які він може використати на господарські потреби.

б) капітал - це авансована вартість, яка в процесі свого руху приносить більшу вартість, самозростає.

в) капітал - це один із виробничих факторів, що поряд з працею, землею приносить доход

г) капітал - це засоби виробництва.

 

4. Задача

Ціна 1кг яблук на ринку коливається від 19 до 23 грн. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти цін змінюється від 500 до 900 кг за день.

а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від висоти ціни.

б)  Визначте ринкову, або зрівноважену ціну 1 кг яблук.

в) Визначте величину попиту та пропозиції за зрівноваженою ціною, та за офіційно встановленою ціною 22 гривень.

 г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука – 20 гривень за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни?

д) Визначте обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно будуть встановлені ціни 21грн  за кг.

е) Поясніть різницю між зміною попиту і зміною величини попиту. Покажіть на графіку зміну попиту  під впливом нецінових чинників. Розгляньте основні нецінові чинники.

ж) Яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним),         якщо ціна знизилась із 23 до 19 гривень, а попит збільшився із 500 до 800 кг. Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну  інтерпретацію.

 

 

 

Варіант 8

 1. Товар та його властивості. Еволюція товарного виробництва. Теорії вартості.
 2. Світове господарство: зміст, об'єктивні передумови виникнення та етапи розвитку.

3.Тести

3.1. Той, хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені:

а) фрикційною формою безробіття;

б) структурною формою безробіття;

в) перманентною формою безробіття;

г) кон'юнктурною формою безробіття.

 

3.2. Макромоделі показують:

а) об'єктивне зростання показників;

б) взаємозв'язок між макропоказниками;

в) зв'язок між державними суб'єктами;

г) зв'язок між екзогенними величинами.

 

3.3. В ринковій економіці проблема "для кого виробляти" вирішується так:

а) споживачі пропонують ціни на товари, які більш за все хочуть купити та відмовляються купувати (або погоджуються придбати за низькими цінами) товари, які менш привабливі для них;

б) виробники встановлюють ціни на виробничі ресурси (відповідно до їх корисності), визначаючи таким чином грошовий дохід, який потім можна буде використати для придбання товарів та послуг;

в) на основі розподілу доходів відповідно до потреб споживачів;

г) на основі конкуренції, яка стримує зростання прибутку, зберігаючи ціни на рівні, що доступний для споживача.

 

3.4. Монопсонія існує  на ринку в тому разі, коли:

а/ існує всього декілька продавців даного товару,

б/ існує тільки один покупець даного товару,

в/ продавець встановлює монопольну ціну,

г/ існує лише один продавець даного товару.

 

  3.5. Якими двома основними причинами можна пояснити існування економічних проблем?

а) впливом держави на економіку та зростаючим населенням Землі;

б) забрудненням навколишнього середовища і наявністю транснаціональних корпорацій;

в) наявністю безробіття та інфляції;

г) необмеженістю бажань людей та обмеженістю ресурсів.

 

 

4.Задача

Ціна 1 кг яблук на ринку коливається від 24грн. до 17грн. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти ціни змінюється від 70 до 110кг за день.

а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від висоти ціни.

б) Визначте ринкову або зрівноважену ціну 1 кг яблук.

в) Визначте величину попиту та пропозиції:

 • за зрівноваженою ціною;
 • за офіційно встановленою ціною 18грн.

г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука 19грн. за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни.

д) Визначте  обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно будуть встановлені ціни 22грн. за 1 кг.

е) Поясніть та покажіть на графіку зміну пропозиції під впливом нецінових чинників.

ж) Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну інтерпретацію. Використовуючи коефіцієнт цінової еластичності попиту визначте, яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним), якщо ціна знизилась із 15грн. до 13грн., а попит збільшився із 80 до 110 кг.

 

 

Варіант 9

 1. Гроші: їх суть та функції. Грошовий обіг та його закони.

     Грошова система, її структурні елементи та типи.

2. Основний  і оборотний капітал підприємств. Фізичне і моральне зношення. Амортизація.

3.Тести

3.1. Що з наступного є державним трансфертним платежем ?

а) зарплата спікера;

б) виплати безробітним;

в) купівля природного газу;

г) витрати на "Відомості Верховної Ради України".

 

3.2. До найголовніших глобальних проблем світового господарства відносять:

а) демографічну проблему;

б) продовольчу проблему;

в) екологічну проблему;

г) усі наведені відповіді вірні.

 

3.3. Суспільне відтворення - це:

а/ виробництво благ і послуг в країні протягом року,

б/ процес відтворення економічних ресурсів,

в/ виробництво благ і послуг  країні, яке розглядається як процес, що постійно оновлюється,

г/ кількісним і якісний розвиток населення країни.

 

3.4. Автором "довгих хвиль" економічної кон'юнктури є:

а) С.Кузнець,

б) Н.Кондратьев,

в) Дж.М.Кейнс,

г) В.Леонтьєв

 

3.5. Для уникнення подвійного рахунку при визначенні ВВП застосовується такий метод:

а) продукти оцінюються не за роздрібними, а за оптовими цінами,

б) включаються тільки кінцеві продукти в ринкових цінах,

в) виключається сума амортизаційних відрахувань підприємств,

г) виключається сума чистого експорту.

 

4.Задача

Ціна 1 кг яблук на ринку коливається від 22грн. до 27грн. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти ціни змінюється від 650 до 850 кг за день.

а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від висоти ціни.

б) Визначте ринкову або зрівноважену ціну 1 кг яблук.

в) Визначте величину попиту та пропозиції:

 • за зрівноваженою ціною;
 • за офіційно встановленою ціною 25грн.

г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука 24грн. за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни.

д) Визначте  обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно будуть встановлені ціни 23грн. за 1 кг.

е) Поясніть та покажіть на графіку зміну пропозиції під впливом нецінових чинників.

ж) Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну інтерпретацію. Використовуючи коефіцієнт цінової еластичності попиту визначте, яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним), якщо ціна знизилась із 15грн. до 10грн., а попит збільшився із 600 до 1000 кг.

 

Варіант 10

 1. Ринкова економіка: риси,  принципи та етапи формування. Недоліки ринкової економіки.

2. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку. Глобальні проблеми сучасності

3.Тести

3.1.  До адміністративних засобів економічної політики слід віднести:

а) регулювання грошової бази;

б) засоби бюджетної політики;

в) засоби соціальної політики;

г) планування обсягу виробництва.

 

   3.2. До інтенсивних факторів економічного зростання відносяться:

а) якісне удосконалення виробничих потужностей, зменшення часу на виробництво одиниці продукції ;

б) підвищення кількості відпрацьованого часу;

в) використання досягнень науково-технічного прогресу у виробництві;

г) всі відповіді невірні.

 

3.3. Реальний  валовий внутрішній продукт виражається у:

а) натуральних показниках;

б) поточних цінах,

в) цінах виробника;

г) постійних цінах.

 

           3.4. Поняття “чистий експорт” – це:

а) величина чистого прибутку, отриманого раціональними експортерами у поточному році;

б) загальна сума експорту країни у поточних цінах;

в) загальний обсяг експорту у цінах базового періоду;

г) різниця між експортом  і імпортом у поточному році.

 

            3.5. Який показник найповніше характеризує рівень життя:

а) коефіцієнт участі у робочій силі,

б) номінальні особисті доходи,

в) номінальні використовувані доходи,

г) реальні використовувані доходи в розрахунку на душу населення.

 

4.Задача

Ціна 1кг яблук на ринку коливається від 15 до 10 гривень. Обсяг запропонованих для продажу яблук в залежності від висоти цін змінюється від 650 до 850 кг за день.

а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від висоти ціни.

б)  Визначте ринкову, або зрівноважену ціну 1 кг яблук.

в) Визначте величину попиту та пропозиції за зрівноваженою ціною, та за офіційно встановленою ціною 11 гривень.

 г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука – 12 гривень за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни?

д) Визначте обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно будуть встановлені ціни 14грн  за кг.

е) Поясніть різницю між зміною попиту і зміною величини попиту. Покажіть на графіку зміну попиту  під впливом нецінових чинників. Розгляньте основні нецінові чинники.

ж) Яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним),         якщо ціна знизилась із 19 до 15 гривень, а попит збільшився із 600 до 800 кг. Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну  інтерпретацію.

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна

 

 1. Баб’як М.Н., Економічна теорія: Навч. посіб. /М.Н. Баб’як, Л.А. Пешенкова, А.В. Рибчук. – К.: ЦНЛ, 2005.
 2. Бревнов А.А., Основы экономической теории: Учеб. Пособие. – Х.: Одиссей, 2004.
 3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкій Ю.І. Основи економічних знань // К.: Знання-Прес, 2003, 543с.
 4. Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория //  Пи­тер: СПб, 2001, 288с.
 5. Економічна теорія: Політична економія: Підручник 2-е вид. / За ред.В.Д.Базилевича // К.: Знання - Прес, 2012, 615с.
 6. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. Навч. Посібник. / За ред. Зіновія Ватаманюка та Степана Панчишина // К.: Знання, 2001, 280с.
 7. .Економічна теорія / За ред. Захожая В.Б.. // К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016, 520с.
 8. Малиш Н.А. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2013.
 9. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, В.В. Рокоча. – КНУ.К.: Знання Прес, 2007.
 10. Мікроекономіка: Навч. посіб. Для студ.вищ.навч.закл./ Н.О. Гончарова, А.І. Ігнатюк, Н.А. Малиш та ін. – К.: МАУП, 2015.
 11. Мочерний С.В. Економічна теорія: Підруч. / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. – К.: Академія, 2011., 856с.
 12. Основи економічної теорії: політекономічний  аспект. За ред. Климка Г.Н., Нестеренка В.П.,-К.:, Зання-Прес, 2007.
 13. 8.Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Предборського В.А. // К.:
  Кондор, 2002, 621с.
 14. Політична економія: Навч.посіб. / Ред. В.О.Рибалкін, В.Г.Бодров. – К.: Академвидав, 2004.
 15. Політекономія: Навч. Посібник / За заг. ред. Г.А. Оганяна.-К.: МАУП, 2003.
 16. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. К.:-Юрінком-Інтер, 2003.

 

 

Додаткова

 1.  Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // М.: Гелиос,1999,352с.
 2. Кукурудза 1.1. Політична економія: Матеріали до лекцій та семінарів. – Черкаси, 2006. – 314 с.
 3. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципи, проблеми, политика. В 2-х томах: Пер. с англ. – М.: Республіка, 1992.
 4. Осипов Ю.М . Єкономическая  теорія в ХХ1 веке.. / / М.: Економіст, 2004, 752с.
 5. Павловський.М. Шлях України // К: Техніка.1996.147с.
 6. Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду.// К: Техніка, 1999, 334с.
 7. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: уроки для України. // К.:, 1997.
 8. Самуельсон П.А., Нордхауз В.Д. Макроекономіка. – К.: Ос­нови, 2005.
 9. Теоретическая зкономика. Политэкономия: учебник / под ред. Г. П. Журавлевой, Н. Н. Мильчаковой. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2007.
 10. Экономическая теория. Учебник. Под ред. Базылева Н.И., Гурко С.П. – Минск.: ИП „Экоперспектива”, 2007. – 382 с.

 

Перелік Інтернет - джерел

 

www.rada.gov.ua

www.kmu.gov.ua

www.kr.ukrstat.gov.ua/

https://uk.wikipedia.org/wiki

zakon.rada.gov.ua/laws/show

https://www.lisportal.org.ua/postanovy-kabinetu-ministriv/

https://minjust.gov.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

з дисципліни

 

 

«Вступ до спеціальності  «Менеджмент»

(для бакалаврів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

 

 

 

Підготовлено  док.філ. у гал. екон., доцентом МАУП  К.В. Середюк

 

Затверджено на засіданні  кафедри менеджменту ННІМЕФ  Міжрегіональної Академії управління  персоналом (протокол №¬¬¬2 від26 вересня  2018).

 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персона-лом(протокол №9 від 22 жовтня 2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

Cередюк К.В...Навчальна програма дисципліни «Вступ до спеціальності «Менеджмент» (практикум)– К. : МАУП.2018. -- 19   с.

 

 

Навчальна програма  містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст  дисципліни «Вступ до спеціальності «Менеджмент» (практикум), вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольної роботи,  питання для самоконтролю, а також список  літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжрегіональна  Академія 

управління  персоналом (МАУП),

2018.

 

 

 

 

Пояснювальна  записка

 

В умовах ринкової економіки значна увага приділяється управлінню бізнесом, який є рушійною силою сучасного суспільства. Для успішного функціонування економіки нашої країни необхідна підготовка фахівців з менеджменту.

Предметом навчального курсу «Вступ до напряму («Менеджмент»)» є функціонування системи менеджменту організацій у різних організаційно-економічних формах. Характерною рисою цього навчального курсу є його комплексний та систематичний характер, що поєднує в собі майже всі основні питання, які пов’язані із закономірностями і тенденціями в розвитку управління організаціями, так із основними правилами та практичними прийомами здійснення цієї діяльності.

Мета вивчення дисципліни «Вступ до напряму («Менеджмент»)» передбачає формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для ефективної роботи в управлінні будь-якої організації, зокрема:

 • сформувати у студентів чітку уяву щодо обраної спеціальності та логіку її вивчення;
 • оволодіння категоріальним та понятійним апаратом сфері менеджменту організацій;
 • усвідомлення характерних особливостей, основних складових, принципів і методів підготовки фахівців з менеджменту організацій;
 • набуття основних професійних навичок з управління організацією.

 

Основне завдання курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів повну картину підготовки фахівців з обраної спеціальності, а також показати значення і роль основних учбових дисциплін у фаховій підготовці.

Вимоги до знань і умінь студентів.

Студент повинен знати:

 • сутність ринкової економіки та організації як її складові первинної ланки;
 • шляхи створення організацій та стадії її розвитку;
 • специфічні особливості організації та методи управління ними;
 • сучасні проблеми менеджменту організацій та основні напрями їх вирішення.

Студент повинен вміти:

 • визначати доцільність застосування певної організаційно-правової форми організації в конкретному випадку ;
 • розробити організаційну структуру організації;
 • застосувати різні методи, форми та стилі управління організацією;
 • розробити необхідну документацію, необхідну для функціонування правильної роботи в організації;
 • розраховувати показники діяльності організації;
 • оцінювати ефективність менеджменту організацій.

Критерії оцінки знань студентів.

Рівень знань студентів оцінюється за параметрами «зараховано» або «не заразовано».

«Зараховано» - знання оцінюється як достатні, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями, що передбачені в програмі курсу та безпомилково виконує практичні завдання. При відповіді на теоретичні питання можуть допускати певні неточності , що принципово не змінюють проблему, яка розглядається.

«Не зараховано» - якщо студент не володіє більшістю питань програми, невпевнено орієнтується в понятійному апараті та практиці менеджменту організацій.

 

Тематичний план дисципліни

 

«Вступ до напряму («Менеджмент»)»

 

п/п

Назва   змістового модуля та теми

Змістовий модуль І. Теоретичні основи менеджменту організацій.

1.

2.

3.

4.

5.

 

Предмет і завдання курсу.

Методологія, функції і структура теорії менеджменту організацій

Основні поняття та проблеми менеджменту організацій

Основні напрямки розвитку теорії управління організацією

Ринкова економіка та її характерні риси

 

Змістовий модуль ІІ. Загальні основи теорії організацій

6.

7.

8.

.

 

Капітал організації і його кругообіг та обіг.

Ресурси та прибуток організації

Виробництво та витрати в короткостроковому та довгостроковому періодах

 

Змістовий модуль ІІІ.  Ринки факторів підприємницької діяльності та формування факторних доходів

9.

10.

11.

12.

 

Особливості функціонування ринкові фактори підприємницької діяльності

Ринок праці та його особливості

Ринок капіталів та прийняття інвестиційних рішень

Ринок землі.

 

Змістовий модуль IV.   Організація процесу виробництва та надання послуг

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Процес організації виробництва та надання послуг і його особливості

Матеріально-технічне постачання і логістика

Соціально-економічні показники діяльності організації

Маркетинг

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Фінансування

Організація заробітної плати

Змістовий модуль V.   Управління організацією

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Організація, як об’єкт управління

Методи управління.

Структура управління організацією

Стратегії управлінської діяльності

Прогнозування, планування та контроль діяльності підприємства.

Оцінка ефективності менеджменту організацій

 

Разом годин:           108

 

 

 

 

Зміст   дисципліни

«Вступ до напряму («Менеджмент»)»

 

Змістовий модуль I.  Теоретичні основи менеджменту організацій

 

Тема1. предмет і завдання курсу

Загальна характеристика менеджменту організацій. Місце менеджменту організацій в системі суспільних наук. Предмет курсу. Сутність курсу менеджменту організацій. Завдання курсу. Основні навчальні модулі менеджменту організацій.

 

Література [1,2,5,9,16,21,23]

 

Тема 2. Методологія, функції та структура теорії менеджменту організацій

Методологія наукових досліджень. Типологія методів дослідження. Логіка процесу наукового дослідження. Наукові факти, зміст наукової проблеми та гіпотези. Методи обробки інформації та узагальнення в теоретичних дослідженнях. Функції та структура теорії менеджменту організацій.

 

Література [1,2,4,8,9,12,20,23]

 

Тема 3. Основні поняття та проблеми менеджменту організацій.

Категорії та основні поняття теорії організацій. Організація, як система. Методологія дослідження систем. Закономірності функціонування, розвитку та проектування організаційних систем. Організаційні структури. Основи функціонування організацій. Організація і управління.

 

Література [1-4,8,9,23,27]

 

Тема 4. Основні напрямки розвитку теорії управління організацією.

Основні напрямки розвитку організаційно-управлінської думки. Конкуренція організацій та організаційного явища. Основні напрямки класичної теорії управління організацією. Сучасні підходи до теорії управління організацією.

 

Література [1-4, 12,15,27]

 

Тема 5. Ринкова економіка та її характерні риси

Економіка та її характерні риси. Сутність виробництва та його форми. Ринкова економіка. Умови формування суспільних відносин. Стадії суспільного виробництва. Категоріальний апарат економіки. Роль держави в управлінні економікою.

 

Література [6,8,11,12,17,20,23]

 

Змістовий модуль 2. Загальні основи теорії організацій.

 

Тема 6. Капітал організації, його кругообіг та обіг.

Соціально-економічна сутність капіталу. Оцінка вартості капіталу. Кругообіг капіталу. Формування капіталу організації. Основний та обіговий капітал. Використання капіталу у інвестиційній діяльності. Реальне та фінансове інвестування. Обіг капіталу.

Література [3,6,8,9,10,17,18,23]

Тема 7. Ресурси, витрати та прибуток організації

Економічна природа ресурсів організації. Класифікація ресурсів організації. Процес виробництва та надання послуг та його характерні риси. Витрати діяльності. Показники витрат. Результати діяльності організації та їх показники.

 

Література [4,6,8,10,11,16,19,20,23]

 

 

Тема 8. Виробництво та надання послуг у довгостроковому та короткостроковому періодах.

Умови підприємницької діяльності. Прогнозування діяльності організації та його методологія. Методи прогнозування. Планування діяльності організації. Види планування. Облік та контроль в організації.

 

Література [4,6,10,11,17,19,20,22]

 

Змістовий модуль 3. Ринки факторів підприємницької діяльності та формування факторних доходів

Тема 9. Особливості функціонування ринки факторів підприємницької діяльності

 

Ринкова модель організації. Стратегія і тактика підприємницької діяльності. Зміст функції управління організацією. Типологія факторів підприємницької діяльності. Науково-технічний потенціал. Форми організації суспільної праці. Майно організації.

 

Література [4,6,10,11,17,22,23,24,27]

 

Тема 10. Ринок праці та його особливості

 

Формування ринку праці. Робоча сила та її характеристика. Система управління персоналом. Набір та відбір персоналу. Система управління персоналом. Набір та відбір персоналу. Мотиваційний механізм. Професійна підготовка персоналу. Служби управління персоналом.

 

Література [9,11,17,25,29,30]

 

 

Тема 11. Ринок капіталів та прийняття інвестиційних рішень

 

Формування капіталу організації. Організація ринку капіталів. Методологія та показники економічної оцінки інвестицій. Міжнародні показники інвестиційної діяльності. Інвестиційні кредити. Фінансові потоки. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності.

 

Література [4,8,19,20,21,22,29,30]

 

Тема 12. Ринок землі

Земля та її соціально-економічна характеристика. Земельні відносини та її особливості. Земельні арендні відносини. Оцінка земельних ресурсів. Вартість земельних ділянок. Земельна рента.

Література [7,9,14,15,24,25]

Змістовий модуль 4.   Організація процесу виробництва та надання послуг.

 

Тема  13.  Організація процесу виробництва та надання послуг

 

Система управління виробництвом та надання послуг. Цілі, задачі та процеси управління. Формування виробничих програм. Операційне управління. Організація управління виробництвом та шляхи його подальшого розвитку.

 

Література [3,6,10,14,15,23,24,29]

 

 

 

Тема  14.Матеріально-технічне постачання та логістика

 

Організація матеріально технічного постачання в організації. Організаційна структура матеріально-технічного постачання. Планування матеріально технічного постачання та забезпечення матеріалами. Комерційна логістика. Вибір постачальника.

 

Література [6,10,14,16,19,21,25]

 

 

Тема 15. Соціально-економічні показники діяльності організації

 

Сутність, критерії та показники соціально-економічної діяльності організації. Показники якості продукції. Загальна та порівняльна ефективність.

 

 

Література [11,14,17,23,27,28]

 

 

Тема 16. Маркетинг

 

Соціально-економічна природа маркетингу. Споживчий сектор та сегментація ринку. Маркетингові дослідження та їх інструменти.

 

Література [4,6,20,27,28,29,30]

 

Тема 17. Інвестиційна та інноваційна діяльність.

Основні напрямки інвестиційної діяльності. Науково-дослідна діяльність. Показники науково-технічного прогресу та оцінка його ефективності. Організація науково-дослідної сфери.

Література [5,10,19,20,21,23,25]

 

Тема 18. Фінансування.

Економічна природа та форми фінансування. Ліквідність. Фінансовий ризик. Самофінансування та пайове фінансування. Фінансування із зовнішніх джерел. Фінансові рішення та оцінка їх економічної ефективності.

Література [5,10,19,20,21,23,25]

 

Тема 19. Організація заробітної плати.

Основні принципи організації заробітної плати. Форми та системи оплати праці. Організація заробітної плати різних категорій працівників. Світовий досвід організації заробітної плати та мотивацій працівників.

Література [4,6,8,14,18,20,22,23]

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Управління організацією

 

Тема 20. Організація як об’єкт управління

Функціонування організації як системи. Системний аналіз функціонування організації. Соціотехнічні системи. Методологія класифікацій організацій. Процедури механізму управління організацією.

 

Література [ 1,2,4,14,15,16,22,23]

 

Тема 21. Методи управління.

Сучасна система поглядів на управління. Менеджер – професійний керівник. Основні процесу управління. Базові концепції прийняття рішень. Адміністративні методи управління. Оцінка ефективності управлінських рішень. Економічні та соціально-психологічні методи управління.

 

Література [3,5,7,13,14,29]

 

Тема 22.Структура управління організацією

Поняття структури організації. Принципи та підходи до створення структур  управління. Види структур управління. Організаційні структури. Економічна оцінка структур управління.

 

Література [ 7,13,14,22,23,28]

 

 

 

Тема 23. Стратегії управлінської діяльності

 

Сутність стратегічного управління. Процес формування стратегії. Аналіз альтернатив та вибір стратегії. Процес реалізації стратегії. Оцінка ефективності стратегії.

 

Література [ 7,13,16,18,19,23,28]

 

 

Тема 24. Прогнозування, планування та контроль діяльності підприємства.

 

Планування як інструмент управління. Види планування. Фази планування. Контроль як інструмент управління. Типи прогнозів. Прийоми прогнозування. Облік в організації. Управління та контроль діяльності організації. Менеджмент організації та оцінка його ефективності.

 

Література [ 6,11,13,14,18,20,23,24]

 

Тема 25. Оцінка ефективності менеджменту організацій.

 

Основні елементи менеджменту організацій. Аналіз діяльності організацій. Оцінка економічної ефективності  менеджменту організацій. Актуальні проблеми менеджменту організацій.

 

Література [ 10,14,16,19,21,24,29,30 ]

 

 

Плани семінарських занять

 

Семінарське заняття №1

Тема: Предмет та методологія теорій менеджменту організацій.

 1. Предмет курсу.
 2. Основи методології наукових досліджень.
 3. Методи обробки інформації.
 4. Основні навчальні модулі.
 5. Функції та структура менеджменту організацій.

 

Література [ 1,2,4,5,8,9,12,16,20,21,23 ]

 

 

Семінарське заняття №2

Тема: Категоріальний апарат теорії менеджменту організацій.

 1. Основні поняття менеджменту організацій.
 2. Закономірності функціонування, розвитку та проектування організаційних систем.
 3. Організаційні структури.
 4. Сутність управління організацією.
 5. Основні напрямки розвитку теорії менеджменту організацій.

 

Література [ 1,2,4,14,15,23,27]

 

 

Семінарське заняття №3

Тема: Ринкова економіка та функціонування організацій.

 1. Економіка та її характерні риси.
 2. Ринкова економіка та її категорії.
 3. Держава та її роль в управлінні економікою.
 4. Виробничі відносини.
 5. Умови формування суспільних відносин.
 6. Стадії розвитку економічних відносин.

 

Література [6,8,11,12,17,20,23]

 

 

Семінарське заняття №4

Тема: Капітал організації та шляхи його ефективного використання.

 1. Соціально-економічна природа капіталу.
 2. Кругообіг капіталу.
 3. Формування капіталу.
 4. Економічна природа ресурсів організації та їх класифікація.
 5. Витрати діяльності підприємства.
 6. Результати діяльності організації.

 

Література [3,6,8,10,17,18,23 ]

 

 

Семінарське заняття №5

Тема: Функціонування ринків факторів підприємницької діяльності.

 1. Стратегія і тактика підприємницької діяльності.
 2. Зміст функцій управління організацією.
 3. Майно організації.
 4. Ринок праці та його особливості.
 5. Ринок капіталів.
 6. Ринок землі.

 

Література [4,6,10,11,17,22,23,24 ]

 

Семінарське заняття №6

Тема: Організація процесу виробництва та надання послуг.

 1. Система управління виробництва та надання послуг.
 2. Цілі, завдання та процес управління.
 3. Формування виробничих програм.
 4. Оперативне управління.
 5. Виробництво та надання послуг у довгостроковому та короткостроковому періодах.

 

 

Література [ 3,6,10,14,15,23,24,29]

 

Семінарське заняття №7

Тема: Матеріально-технічне постачання та маркетинг.

 1. Організація матеріально-технічного постачання.
 2. Комерційна логістика.
 3. Організація маркетингу.
 4. Сегментація ринків.
 5. Маркетингові дослідження та їх методи.

 

 

Література [6,10,14,19,21,25]

 

 

Семінарське заняття №8

Тема: Інвестиційна та інноваційна діяльність та фінансування організації.

 1. Інвестиційна діяльність та її основні напрямки.
 2. Інноваційна діяльність в організації.
 3. Економічна природа та форми фінансування.
 4. Фінансові ризики.
 5. Фінансові рішення та оцінка їх економічної ефективності.

Література [5,10,19,20,21,23,25]

 

Семінарське заняття №9

Тема: Організація заробітної плати

 1. Основні принципи організації заробітної плати.
 2. Форми та система оплати праці.
 3. Мотиваційний механізм та заохочення працівників.
 4. Світовий досвід організації заробітної плати та мотивації працівників.

 

Література [ 4,6,8,14,18,20,22,23]

 

 

Семінарське заняття №10

 

Тема: Соціально-економічні показники діяльності організації.

 1. Критерії та показники соціально-економічної діяльності організації
 2. Якість продукції та її оцінка.
 3. Загальна та порівняльна ефективність.
 4. Види показників діяльності.
 5. Оцінка ефективності діяльності організації.

 

 

Література [ 4,11,14,20,22,23,31 ]

 

Семінарське заняття №11

Тема: Управління організацією.

 1. Функціонування організаційної системи.
 2. Методологія класифікації організацій.
 3. процеси механізму управління.
 4. Методи управління.
 5. Управлінські рішення.

 

 

Література [3,5,13,14,22,23,28]

 

 

Семінарське заняття №12

Тема: Структура та стратегії управління.

 1. Структура організації та її види.
 2. Економічна оцінка структур управління.
 3. Стратегічне управління.
 4. Процес формування та реалізації стратегії.
 5. Оцінка ефективності стратегії.

 

 

Література [7,13,16,18,19,23,28]

 

Семінарське заняття №13

Тема: Прогнозування,планування, облік та контроль діяльності організації.

 1. Прогнозування та його типи.
 2. Планування та його види.
 3. Облік в організації.
 4. Контроль діяльності організації.
 5. Оцінка ефективності праці керівників.
 6. Менеджмент організацій та оцінка його ефективності.

 

 

 

Література [ 6,11,14,16,21,24,29,30]

 

 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки, яка у цьому разі є номером варіанта.

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою навчального процесу та формою самостійної роботи студентів.

Основна мета контрольної роботи полягає в поглибленні та розширенні у студентів спектра знань у галузі управління на основі визначення та аналізу його проблемних аспектів, а також у формуванні у них уміння працювати з науковою і навчальною літературою, законодавчими матеріалами тощо.

 

 

 

 

Варіанти контрольної роботи

Варіант № 1

 1. Основні напрямки теорії менеджменту організацій.
 2. Характерні риси ринкової економіки.
 3. Основний та обіговий капітал.

 

Варіант № 2

 1. Формування капіталу організації.
 2. Ресурси, витрати та результати діяльності організації.
 3. Планування та прогнозування в управлінні організацією.

 

Варіант № 3

 1. Види управління.
 2. Теорія організацій, її цілі та завдання.
 3. Ресурси діяльності організації.

 

Варіант № 4

 1. Функції управління та їх характеристика.
 2. Характерні риси управлінської праці.
 3. Витрати діяльності організації.

 

Варіант № 5

 1. Управлінські кадри та їх структура.
 2. Концепції сучасного управління.
 3. Результати діяльності організацій.

 

 

Варіант № 6

 1. Підготовка управлінських кадрів.
 2. Роль менеджера в організації.
 3. Стратегічний менеджмент та його функції.

 

Варіант № 7

 1. Інвестиційна та інноваційна діяльність.
 2. Підготовка та підвищення кваліфікації менеджерів.
 3. Управління маркетинговою діяльністю та логістичними операціями.

 

Варіант № 8

 1. Соціально-економічні показники діяльності організацій.
 2. Антикризовий менеджмент.
 3. Безпека підприємницької діяльності.

 

Варіант № 9

 1. Управління фінансами організації.
 2. Економічна природа організації.
 3. Методи управління.

 

Варіант № 10

 1. Стратегії управлінської діяльності.
 2. Класифікація організацій.
 3. Управлінські рішення та оцінка їх ефективності.

 

 

 

 

Питання для самоконтролю
 1. Соціально-економічна природа менеджменту організацій.
 2. Функції та види менеджменту.
 3. Процес управління та його характерні риси.
 4. Принципи менеджменту.
 5. Організація управління та його риси.
 6. Структури управління та їх характеристика.
 7. Основні напрямки розвитку наукового менеджменту.
 8. Планування та прогнозування діяльності організацій.
 9. Стратегії управлінської діяльності.
 10. Організаційні структури управління.
 11. Методи управління.
 12. Методологія класифікацій організації.
 13. Основні концепції сучасного управління.
 14. Управлінський персонал та його характеристика.
 15. Сучасні вимоги до підготовки менеджерів.
 16. Категоріальний апарат теорії управлінні.
 17. Характерні риси управлінської діяльності.
 18. Капітал організації.
 19. Ресурси, витрати та результати діяльності організації.
 20. Роль менеджера в організації.
 21. Теорії організації та їх характеристика.
 22. Місія та цілі організації.
 23. Ресурси організації та управління ними.
 24. Виробництво та витрати в довгостроковому періоді
 25. Витрати та управління ними.
 26. Оцінка ефективності факторів діяльності.
 27. Управління результатами діяльності.
 28. Інформація в управлінні організацією.
 29. Функціональний менеджмент в організації.
 30. Актуальні проблеми менеджменту організацій.
 31. Антикризовий менеджмент та його характеристика..
 32. Стратегія управління організацією.
 33. Управління проектами та його сутність.
 34. Управління інвестиційними процесами.
 35. Інформаційні технології в менеджменті..
 36. Фінансовий менеджмент в організації.
 37. Кадровий менеджмент та його характеристика.
 38. Стратегії управління.
 39. Управління маркетинговою діяльністю.
 40. Організація управлінських процесів.
 41. Оцінка ефективності управління.
 42. Етика підприємницької діяльності.
 43. Безпека підприємницької діяльності.
 44. Екологічні елементи управління.
 45. Конкуренція в менеджменті організацій.
 46. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
 47. Економічна політика держави та її вплив на менеджмент організацій.
 48. Мотиваційні аспекти в менеджменті.
 49. Організація заробітної плати менеджерів.
 50. Матеріальне та моральне заохочення менеджерів.
 51. Оцінка економічної ефективності управлінської праці..
 52. Соціально-економічні показники діяльності організації.
 53. Соціальні функції менеджменту організацій.
 54. Показники стану управлінської діяльності.
 55. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів.
 56. Загальна характеристика управління соціально-економічними процесами.
 57. Методологія науки управління.
 58. Категоріальний апарат науки управління.
 59. Управління фінансами організації.
 60. Основні принципи організації заробітної плати.
 61. Управління маркетинговою діяльністю.
 62. Методологія оцінки ефективності управління.
 63. Організаційні структури управління.
 64. Вимоги до професійної діяльності менеджера.
 65. Економічна оцінка організації..
 66. Організація виробничого процесу на підприємстві.
 67. Ресурси діяльності організації та їх оцінка.
 68. Затрати організації та їх техніко-економічна характеристика.
 69. Результати діяльності організації та їх оцінка.
 70. Суть і призначення стратегічного менеджменту.
 71. Стратегії підприємницької діяльності.
 72. Проблеми управління маркетинговими операціями.
 73. Техніко-економічна характеристика інформаційного менеджменту.
 74. Організація управління безпекою бізнесу.
 75.  Управління матеріально-технічним постачанням.
 76. Управління логістичними процесами.
 77. Облік в організації.
 78. Оперативне управління в організації.
 79. Технологія управління персоналом організації.
 80. Оцінка праці управлінського персоналу.
 81. Управлінські рішення та оцінка їх ефективності.
 82. Методи та форми управління персоналом.
 83. Антикризовий менеджмент та його категоріальний апарат.
 84. Внутрішнє середовище організації.
 85. Зовнішнє середовище організації.
 86. Вимоги щодо формування системи цілей.
 87. Керівники та їх характеристика.
 88. Соціальні проблеми управління організаціями.
 89. Методи управління сучасними організаціями.
 90. Технологія прийняття управлінських рішень.

 

 

 

Список літератури

Основна:

 1. Акулов В.Б., Рудаков М.Н. Теория организации. Перт-ГУ, 1999, - 504 с.
 2. Лафта Дж.К. Теория организации:учебное посибие. М: ТК Вебли, Проспект.
 3. Мескон М Основи менеджменту. – К.: Кондор, 1992, - 742 с.
 4. Немцов В.Д. Менеджмент організацій. – К.: Ексоб, 2001. – 543 с.
 5. Переверзов М.П. Менеджмент. – М.: Инфра, 2003. – 319 с.
 6. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2004.
 7. Роьіна С.П. Основи менеджменту. _К.: Кондор, 2003. – 479 с.
 8. Черваньов Л Менеджмент: терміни, тести вправи. – К.: Видавництво «Київський університет». 2001. – 904 с.
 9. Щекин Г.В. Управление бизнесом. К.: МАУП, 2004, - 232с.
 10. Бланк И.А. Управление капиталом. – К.: Эльта, 2004р. – 574.
 11. Економика предприятия. Учебник для вузов. – М.: Инфра-М., 1999. – 938с.
 12. Менеджмент: навч.пос. за ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В.Антонюка, В.П. Сладкевича – К.: МАУП, 2007. – 816 с.
 13. Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Сучасний менеджмент організацій: Навч.спосіб. – К.: МАУП, 2007 р.- 488 с.
 14. Виноградський Л.Д., Виноградська А.М., Щканова О.М. Менеджент в організації. Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. – К.: «Кондор» - 2004. – 382 с.
 15. Мильнер Б.З. Теория организации. – 3-е узд.перераб. и доп. – М.: Инфра-М., 2003. – 558с.

 

Додаткова:

 1. Основи підприємницької діяльності: навч.посібник/С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 279с.. 
 2. Современный бизнес:В 2-х том.: пер.с англ. Девид Дж.Регмен, Майня Х., Курт Л.. –М.:Республика, 1955. – Т.1.- 431с; Т.2. 479с.    
 3. Хоскинг А.Курс предпринимательства. Перев..с англ..В. Рыбалкина. – М.: Международные отношения, 1993. – 352с.
 4. Финансовое управление фирмой/В.Н. Терехин, С.В. Моисеев.С.Н.: Циганов. – М.: ОАО «Издат. «Экономика»,1998. – 350 с.                                                                  
 5. Экономика предприятия: Учебник для вузов./под..ред. проф..В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – 3-е узд., перероб и доп.. – М.: Юнити – Дана, 2004 р.- 718 с.
 6. Мейер, Маршал В. Оценка ефективности бизнеса.. перев.. с англ.. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 272с.
 7. Управление организацией: Учебник/под. ред.. А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой- 3-е узд., перераб. и доп. М.: Инфра-М.,2003. – 716 с.
 8. Економіка від А до Я. Понятійно-термінологічний словник./ О.В. Курочеко, М.А. Копнов, В.П Сладкевич. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. -368с.
 9. Менеджмент в організації: Навч. посіб. -- К.: “Кондор”, -- 2002.
 10. Милгром П., Робертс Дж. Економика, организация и менеджмент: в 2-х том./пер.с англ. СПб: Економическая школа, 2004. Т.1. – 468с, Т.2. – 422с.
 11. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Економическое управление бизнесом. . Учеб. Пособ.для вузов.- М.: Юнити-Дана, 2001. – 391с.
 12. Курс МВА по менеджменту./пер.с англ. – М.: Альнина Бизис Букс, 2004. – 507с.
 13. корпоративний менеджмент. Справочник дла профессионалов. / ИИ.Мазур, В.А. Шаниро. М.: Высшая школа, 2003. – 1077с.
 14. Джей Рос, Темплар Ричард. Энциклопедия менеджера: алгоритм ефективной работы/пер. с англ., 2-е издание. – М.: Альнина Бизис Букс, 2005. – 676с.
 15. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Пошнева. — М.: ИНФРА-М, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Пояснювальна  записка…………………………………………………………..3

Тематичний план вивчення дисципліни «Вступ до напряму («Менеджмент»)»……...................................................................................……4

Зміст  дисципліни «Вступ до напряму («Менеджмент»)»……………………5

Вказівки до виконання контрольної роботи……………………..…………….11

Варіанти контрольної роботи……………………………...……………………12

Питання для самоконтролю……………………………………………………..13

Список  літератури………………………………………...…………………….16