Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Політологія

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЛІТОЛОГІЯ

Мета і завдання дисципліни

Вивчення політології є продовженням вузівської гуманітарної освіти, а відтак передбачає орієнтацію на гуманістичні ідеали, плюралістичне бачення проблем, толерантне відношення до розмаїття культур, загальнолюдські цінності.

            Мета і завдання навчальної дисципліни: з’ясування поняття “політики” як однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства, усвідомлення сутності політичних процесів та явищ, оволодіння основними термінами та категоріями політології на рівні їх відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього економіста.

            Предмет навчальної дисципліни: вивчення закономірностей формування і функціонування політичної влади в суспільстві та форм її здійснення.

            Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків – теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи.

            На лекційних заняттях передбачається розкрити місце і роль політології в системі навчальних дисциплін соціально-гуманітарного змісту, її зв’язок з суспільними науками, категорії, закономірності та методи політології як науки, функції політології. Розглядаються питання політичної діяльності як специфічної діяльності людей. Особливу увагу приділено розкриттю сутності влади як явища суспільного життя, її типів і видів в суспільстві; політичної влади як однієї з важливих сфер влади в суспільстві; історії соціально-політичних вчень як однієї з найважливіших складових частин духовного розвитку людства, основних політичних течій  сучасності; політичної системи суспільства, економічної, соціальної та національної політики в суспільстві, політичної культури суспільства; міжнародних політичних відносин.

            Запропоновані плани семінарських занять охоплюють важливі питання сучасної політології, відбивають рівень розвитку політичних процесів у світі і, зокрема, в Україні, а також їх теоретичного осмислення. Під час практичної і самостійної роботи відпрацьовуються конкретні вміння і навички аналізу й узагальнення сучасних політичних процесів, готуються й захищаються проблемні реферати, виконуються контрольні завдання.           Заочна форма навчання передбачає більшу частину часу для самостійної роботи студентів.

      

Тематика  контрольних робіт

 1. Політологія, її місце та роль в системі суспільних наук.
 2. Потреби та інтереси соціальних класів і груп як основа політики.
 3. Умови та основні завдання розвитку політології в сучасній Україні.
 4. Конфуціанська модель державного устрою та її відмінність від моделі деспотичної держави легістів.
 5. Загальне і особливе в поглядах Платона і Арістотеля на державу, владу і власність.
 6. Порівняльний аналіз вчень Н.Макіавеллі і Ш.Л.Монтеск’є про політику і державу.
 7. Концепція форм панування М.Вебера.
 8. Запровадження християнства на Русі та його вплив на розвиток політичної думки.
 9. Роль вчених Києво-Могилянської академії у розвитку політичних ідей в Україні.
 10. Роль Конституції та Виводу прав України П.Орлика в розвитку політичної думки в Україні.
 11. Політичне життя в Україні на сучасному етапі її розвитку.
 12. Політика як система політичних відносин та їх регулювання.
 13. Структура і функції політичної діяльності.
 14. Державна влада як співвідносини панування.
 15. Політична влада, політична пропаганда, духовне маніпулювання: об’єкт і суб’єкт політики.
 16. Діалектика соціального і етнічного в національному розвитку.
 17. Національні відносини в політичному житті.
 18. Причини загострення суперечностей національного розвитку.
 19. Роль політики у вирішенні національних проблем.
 20. Політична система і політичний режим.
 21. Політична опозиція, її місце та роль у політичному житті суспільства.
 22. Порівняльний аналіз основних політичних систем.
 23. Політична система сучасної України.
 24. Сутність, принципи правової держави.
 25. Особа в правовій державі.
 26. Сутність і типи політичних партій.
 27. Політичні партії в Україні.
 28. Завдання і основні функції політичних партій.
 29. Громадські організації та рухи в політичному житті суспільства.
 30. Анатомія бюрократизму.
 31. Сутність і основні риси бюрократії як соціальної групи.
 32. Номенклатура, її місце і роль в соціально-політичному житті суспільства.
 33. Поняття політичної соціалізації особи.
 34. Типи взаємовідносин влади і особи.
 35. Влада і особа в умовах сучасної України.
 36. Громадянин і правова держава.
 37. Основні типи політичної поведінки.
 38. Сутність і причини політичного відчуження особи.
 39. Форми політичної свідомості.
 40. Політична ідеологія як форма суспільної свідомості.
 41. Основні політико-ідеологічні доктрини сучасності.
 42. Основні функції політичної культури.
 43. Політична культура особи.
 44. Проблеми політичної культури в умовах незалежної України.
 45. Фактор лідерства в сучасному політичному розвитку.
 46. Формальне та неформальне політичне лідерство.
 47. Колективне і особисте політичне лідерство.
 48. Роль в України в системі сучасних міжнародних відносин.
 49. Структура міжнародних відносин, особливості їх політичного регулювання.
 50. Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення.
 51. Політичні ініціативи незалежної України і їх вплив на міжнародну ситуацію.
 52. Спеціалізовані установи ООН т а їхня роль у вирішенні глобальних проблем сучасності.
 53. Міжнародні організації і рух – важливий чинник гуманізації і демократизації міжнародних відносин.
 54. Сучасна доктрина соціал-демократії, її сутність та основні риси.
 55. Комуністична політична доктрина.
 56. Політичні концепції лібералізму.
 57. Політичні концепції консерватизму.
 58. Політичні аспекти теорії конвергенції.
 59. Соціально-політичні доктрини релігій світу.

 

Питання до заліку

 1. Політологія як наука.
 2. Методи і функції політології.
 3. Основні етапи світової політичної думки.
 4. Сучасні політичні течії.
 5. Гуманістичні традиції української політичної думки.
 6. Проблеми української державності в історії суспільно-політичної думки.
 7. Співвідношення основних гілок влади в сучасному українському суспільстві.
 8. Сутність (поняття) і собливості політичної влади.
 9. Шляхи досягнення влади.
 10. Функції влади у політичній системі.
 11. Основні форми політичних відносин.
 12. Політична еліта та лідерство.
 13. Місце і роль політичної сфери в суспільстві.
 14. Суб'єкти і об'єкти політики.
 15. Основні форми політичної організації суспільства: демократична і командно-адміністративна (тоталітарна).
 16. Політика і ідеологія.
 17. Сутність і структура політичної свідомості.
 18. Поняття і структура політичної системи.
 19. Основні моделі політичних систем.
 20. Політичні режими і їх типологія.
 21. Громадянське суспільство і його сутність.
 22. Поняття «держава». Історичні форми державності.
 23. Місце і роль держави у політичній системі суспільства.
 24. Основні функції держави.
 25. Форми сучасного правління.
 26. Правова держава.
 27. Поняття «політична партія».
 28. Форми діяльності і політичні партії.
 29. Типологія сучасних політичних партій.
 30. Сучасні політичні партії України.
 31. Сутність і зміст понять: «етнос», «нація», «національні відносини», «етнополітика».
 32. Етноконфлікти: природа і шляхи розв'язання.
 33. Українська національна ідея: генеза і сучасні параметри.
 34. Міжнародні відносини як сукупність інтеграційних політичних процесів.
 35. Основні типи сучасних міжнародних відносин.
 36. Україна в сучасному геополітичному просторі.
 37. Місце політології в системі сучасного супільствознавства.
 38. Виникнення, становлення і розвиток політичної думки в Стародавньомк світі.
 39. Формування політичної думки в Середньовіччя та в епоху Відродження.
 40. Політично-правові теорії Нового часу.
 41. Основні політичні концепції Новітнього часу і напрямки досліджень сучасної зарубіжної політології.
 42. Політична думка Київської Русі.
 43. Основні політико-світоглядні уявлення XIV-XVIII ст.
 44. Розвиток української політичної думки в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
 45. Основні напрямки досліджень сучасної української політології.
 46. Політика, її сутність.
 47. Політика та економіка, політика і наука, політика і мораль.
 48. Функції політики, зростання її значення в сучасних умовах.
 49. Сутність влади, її концепції.
 50. Структура і функції влади. Особливості політичної , державної влади.
 51. Джерела влади, шляхи її досягнення і легітимізації.
 52. Політичне життя, його типологія та особливості.
 53. Сутність і структура політичного процесу.
 54. Поняття політичної діяльності, її зв’язок з правом, мораллю, наукою.
 55. Соціальна структура суспільства і політика.
 56. Соціальні групи як суб’єкти політики.
 57. Соціальна політика та її основні функції. Сутність соціальної справедливості в політиці.
 58. Сучасна наука про розвиток нації і національних відносин.
 59. Сутність національної політики. Національне питання та шляхи його розв’язання.
 60. Основні напрямки демократизації національної політики в Україні.
 61. Людина як суб’єкт і об’єкт політики.
 62. Найважливіші права і свободи людини в сучасному світі.
 63. Політичне лідерство і проблема культу особи.
 64. Основні напрямки реформи політичної системи в Україні.
 65. Виникнення держави, її сутність та функції.
 66. Історичні типи і форми держави.
 67. Формування суверенної державності в Україні.
 68. Походження, сутність і класифікація політичних партій.
 69. Блокова стратегія і тактика основних політичних партій (сил).
 70. Політичний плюралізм і особливості становлення багатопартійності в Україні.
 71. Політична культура, її сутність та функції.
 72. Політична культура як чинник модернізації суспільства.
 73. Типологізація політичних культур.
 74. Праблеми становлення демократичної політичної культури в Україні.
 75. Сутність та структура політичної свідомості.
 76. Функції політичної свідомості,її значення та шляхи формування.
 77. Сутність політичної ідеології. Ідеологія і наука, ідеологія і політика.
 78. Особливості та структура політичної ідеології.
 79. Політична психологія, її сутність та значення.
 80. Загальна характеристика основних соціально-політичних доктрин сучасності.
 81. Сутність консерватизму, його роль у суспільно-політичному житті. Неоконсерватизм.
 82. Лібералізм, неолібералізм.
 83. Соціал-демократизм, його сутність.
 84. Основні течії сучасного лівого радикалізму.
 85. Лівий і правий екстремізм.
 86. Міжнародні відносини, їх сутність і значення в житті суспільства.
 87. Україна як суб’єкт міжнародних відносин.
 88. Глобальні проблеми людства, їх сутність.
 89. Глобальні проблеми і політика. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем.
 90. Українсько-російські відносини: етнокультурні проблеми.

Рекомендована література

 1. Андрущенко В. Філософія політики : [підручник] / В. Андрущенко. – К. : Знання України, 2003. – 400 с.
 2. Ануфрієва В. О. Психологічні чинники впливу засобів масової інформації на ціннісні орієнтації студентської молоді / Ануфрієва В. О. – К. : Знання України, 2008. – 20 с.
 3. 3.       Бард О. Нетократия: новая правящая элита и жизнь после капитализма / О. Бард, Я. Зодерквист. – СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 252 с/
 4. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / З. Бауман. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 110 с.
 5. Бебик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна : [підручник] / В. Бебик. – К. : Каравела, 2009. – 496 с.
 6. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи лідерство / З. Бжезінський ; [пер. з англ.]. – К. : Видавничий Дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 203 с.
 7. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання : [навч. посібник] / Бойко О. Д. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с.
 8. Бондар Ю. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : [монографія] / Ю. Бондар. – К. : МАУП, 2007. – 184 с.
 9. Воронов І. Демократичний транзит: людський вимір політики / І. Воронов. – К. : Ґенеза, 2006. – 328 с.
 10. Воронов І. О. Людина і політика: у пошуках гуманістичної альтернативи / Воронов І. О. – К. : Ґенеза, 2004. – 320 с.
 11. Воронов І. О. Політичні теорії ХХ століття / Воронов І. О. – К. : Ґенеза, 2004. – 288 с.
 12. Гелей С. Політологія : навч. посібник / С. Гелей, С. Рутар. – [7-е вид.]. – К. : Знання, 2008. – 415 с.
 13. Глобальні модерності / [за ред. М. Фазерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона]. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 400 с.
 14. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К.: Генеза, 2006. – 400 с.
 15. Дмитренко М. Політична система України: Розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції : [монографія] / М. Дмитренко. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 820 с.
 16. Жижек С. Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології / С. Жижек. – К. : ППС-2002, 2008. – 510 с.
 17. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти : монографія / [за ред. В. П. Горбатенка]. – К. : ТОВ «Видавництво Юридична думка», 2006. – 248 с.
 18. Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки / В. Кулик. – К. : Критика, 2010. – 655 с.
 19. Мангайм К. Ідеологія та утопія / К. Мангайм. – К. : Дух і Літера, 2008. – 423 с.
 20. Мойсеєв В. Паблік рілейшнз : [навч. посібник] / В. Мойсеєв. – К. : Академвидав, 2007. – 224 с.
 21. Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст / Л. Нагорна. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с.
 22. Нозик Р. Анархия, государство и утопия / Р. Нозик. – М. : ИРИСЭН, 2008. – 424 с.
 23. Основи демократії : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [за заг. ред. А. Колодій]. – К.: Ай Бі, 2002. – 684 с.
 24. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа : сб. учеб. материалов / [под ред. Е. Ю. Мелешкиной]. – М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 2001. – 304 с.
 25. Політологія : підручник / [за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка]. – К. : Академія, 2006. – 368 с.
 26. Почепцов Г. Інформаційна політика : навч. посібник / Г. Почепцов, С. Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663 с.
 27. Прикладна політологія : навч. посібник / [за ред. В. П. Горбатенка]. – К. : Академія, 2008. – 458 с.
 28. Рікер П. Ідеологія та утопія / П. Рікер. – К. : Дух і Літера, 2005. – 383 с.
 29. Северинюк В.М. Політична поведінка: проблеми теорії та методології: Монографія / В.М.Северинюк. – Київ; Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. – 432 с.