Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ КНУТД

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ КНУТД

Міністерство освіти і науки України

 

Київський національний університет

технологій та дизайну

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Ректор КНУТД

 

______________ І.М.Грищенко

 

26 червня 2015 р.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ КНУТД

 

 

 

Ухвалено

Вченою радою КНУТД

від 24 червня 2015 р.

Протокол № 4

 

Розглянуто

Науково-методичною радою КНУТД

від 04 червня 2015 р.

Протокол № 6

 

 

 

 

 

 

Київ 2015

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.……………………..……………………………………...…………........……………

3

1

Загальні положення.……………………………………….…………………….……....

4

2

Мета та завдання практики.………………………..………………………………......

5

3

Бази практики.……………………. …………………………………………………...…

6

4

Порядок організації і керівництво практикою................................................

7

5

Права та обов’язки студентів при проходженні практики.............................

12

6

Форми і методи контролю.................................................................................

13

7

Підведення підсумків практики........................................................................

14

8

Особливості організації і проведення практики здобувачів вищої освіти ступеня магістр...................................................................................................

 

14

9

Особливості організації і проведення практики студентів заочної форми навчання..............................................................................................................

 

18

10

Особливості організації практики за кордоном..............................................

18

11

Фінансове забезпечення практики....................................................................

19

12

Документація кафедри з організації і проведення практики.........................

20

ДОДАТКИ

 

 

 

 

ВСТУП

Практико-орієнтована спрямованість сучасної вищої освіти вимагає удосконалення організації і змісту практичної підготовки студентів, посилення ролі практичних компетентностей та відповідних результатів в освітніх програмах.

Практична підготовка містить у собі сукупність взаємозалежних установок на ставлення до самого себе, до колег, роботодавців, до організації взаємодії і являє собою найважливішу змістовну характеристику професійної спрямованості особистості майбутнього фахівця. Реалізація практичної підготовки спрямована на розвиток таких особистісних установок, які дозволяють кожному студенту стати суб’єктом конкретної професійної діяльності й зіставити свої можливості з вимогами професії до спеціаліста.

Професійна практична компетентність – це право власника кваліфікації на практичну діяльність і отримання відповідного професійного статусу та означає:

– володіння професійною діяльністю на достатньо високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний шлях;

– користування прийомами професійного спілкування та усвідомлення соціальної відповідальності за результати своєї роботи;

– готовність до професійного зростання та позитивне ставлення до майбутньої професійної діяльності.

Протягом навчання практичні фахові компетентності студентів зростають через засвоєння теоретичних знань, оволодіння різними практичними методами роботи, прояв професійної критичності мислення.

Завдання Університету щодо організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти полягає у:

– впровадженні в навчальний процес нових систем практичної підготовки студентів;

– формуванні системи зв’язків між Університетом і роботодавцями для забезпечення набуття студентами професійних навичок під час проходження практик;

– розробленні й запровадження системи ранньої адаптації випускників на первинних посадах;

– підвищенні конкурентноспроможності Університету на ринку освітніх послуг в сучасних умовах.

 

 

1 Загальні положення

1.1 Практична підготовка студентів є формою організації освітнього процесу і невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців.

1.2 Організація, проведення і контроль практичної підготовки студентів Київського національного університету технологій та дизайну (далі – Університет) проводиться згідно з «Положенням про організацію та проведення практичної підготовки студентів КНУТД» (далі – Положення), яке розроблено з метою спланувати, регламентувати та впорядкувати діяльність відповідальних осіб по підготовці і проведенню практики студентів Університету.

1.3 Положення розроблено відповідно до:

 • Закону України «Про освіту» від 06.06.1991 № 1144-XII {Із змінами, внесеними згідно із Законами включно до 28.12.2014 № 76-VIII};
 • Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІI {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014};
 • Кодексу Законів про працю {Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375 {Із змінами, внесеними згідно із Законами включно до № 120-VIII від 15.01.2015};
 • «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 № 93 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти № 351 (v0351281-94) від 20.12.94);
 • Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 р. № 1013/2005;
 • Наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 400/5 від 07.03.2013}

1.4 Практична підготовка здійснюється шляхом проходження практики на підприємствах, установах та організаціях згідно з укладеними договорами або у структурних підрозділах Університету, що забезпечують практичну підготовку.

1.5 Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладачів кафедр Університету та фахівця від бази практики.

1.6 Практична підготовка в Університеті проводиться на кожному курсі першого і другого рівнів вищої освіти.

1.7 Види та обсяги практик визначаються освітньою програмою підготовки фахівців і відображаються у навчальних планах і графіках освітнього процесу.

1.8 Зміст і послідовність проведення практики визначається наскрізною програмою практики, яка розробляється випусковою кафедрою.

1.9 Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказом ректора.

 

2 Мета та завдання практики

2.1 Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами (формами організації та знаряддями праці) в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в Університеті знань, професійних практичних компетенцій для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

2.2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних рівнів вищої освіти: бакалавра, магістра.

На молодших курсах із завдань практики може бути оволодіння студентами робітничою професією з числа спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання.

Головною метою практики в умовах виробництва є закріплення практичних вмінь та навичок, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових та дипломних проектів (робіт).

2.3 Практична підготовка студентів Університету поділяється на види:

 • навчальна практика (ознайомча, мовна, практичні заняття для отримання первинних професійних умінь та навичок тощо);
 • виробнича практика (конструкторська, технологічна, економічна, експлуатаційна, педагогічна, переддипломна, науково-дослідна, науково-педагогічна тощо);

2.3.1 Навчальна практика

Метою навчальної практики є ознайомлення та формування у студентів достатнього уявлення про обрану спеціальність, значення та перспективи їх майбутньої діяльності; поглиблення та закріплення теоретичних знань; набуття первинних навичок професійної діяльності, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією з числа спеціальностей відповідної галузі.

Навчальна практика проводиться на базі галузевих підприємств, у наукових установах відповідно до профілю спеціальності, а також у вигляді практичних і теоретичних занять у навчальних та науково-дослідних лабораторіях Університету.

2.3.2 Виробнича практика

Метою виробничою практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, практичних навичок, отриманих в Університеті, шляхом вивчення умов виробництва, закріплення і розвитку проектно-конструкторських, розрахункових, дослідницьких, адміністративних, мистецьких вмінь та навичок; використання отриманих знань при вирішенні певних технічних, економічних, мистецьких та інших задач, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт) та дипломного проектування.

На час виробничої практики студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки студентів і проводиться перед виконанням дипломного проекту (роботи) з метою оволодіння професійним досвідом та підготовки їх до самостійної трудової діяльності.

Мета переддипломної практики – поглибити та закріпити теоретичні знання з усіх навчальних курсів освітньої програми, оволодіти сучасними методами, формами організації, розрахунково-аналітичними операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у майбутній сфері діяльності, зібрати фактичний матеріал для виконання дипломного проекту (роботи).

У період її проходження на базі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і навички для підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних рішень у реальних умовах господарювання, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

В межах переддипломної практики організовується науково-дослідна та/або науково-педагогічна практика, як її обов’язкова складова.

Метою науково-дослідної практики є закріплення знань та навичок науково-дослідницької роботи отриманих в період навчання в Університеті під час вивчення курсу «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», ознайомлення з проведенням фундаментальних та прикладних наукових досліджень, прийняття рішень при розв’язанні наукових, науково-методичних або інженерних задач.

Науково-педагогічна практика є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми здобуття ступеня вищої освіти «магістр» з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь науково-педагогічного працівника. Набуття практичних умінь і навичок здійснювати підготовку навчально-методичного забезпечення і проведення лекційних, семінарських, практичних занять, організації самостійної роботи студентів відбуваються під час проходження практики у межах професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців.

 

3 Бази практики

3.1 Практика студентів Університету проводиться на базах практик, які забезпечують виконання програми для відповідних рівнів вищої освіти.

3.2 Базами проведення практики можуть бути сучасні підприємства (організації, установи) різних галузей економіки, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі, сільського господарства, державного управління, а також навчальні кабінети, художні майстерні, лабораторії, навчально-виробничі майстерні, навчально-практичні центри тощо, як в Україні так і за її межами за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і програм практик.

3.3 Як бази практик студенти, що мають на меті оволодіння робітничими професіями можуть використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи Університету, а також навчально-виховні заклади, ПТУ, дослідні господарства, підприємства й організації, які мають необхідне обладнання та педагогічні кадри.

3.4 Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази практики, повинні відповідати наступним вимогам:

 • можливість забезпечення виконання студентом програми практики;
 • наявність структур, що відповідають спеціальності (спеціалізації), за якою здійснюється підготовка фахівців в Університеті;
 • наявність кваліфікованого керівництва практикою студентів;
 • надання студентам права користування бібліотекою, лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
 • можливість надання студентам на час практики робочих місць;
 • відповідність вимогам щодо забезпечення безпеки студентів під час проходження практики;
 • перспективи подальшого працевлаштування випускників Університету.

3.5 Керівники підприємств (організацій, установ) зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

3.6 При наявності в Університеті державного замовлення на підготовку спеціалістів, перелік баз практики надають органи, які формували замовлення на спеціалістів.

При підготовці спеціалістів за цільовими договорами бази практики передбачаються у цих договорах.

У випадку, коли підготовка спеціалістів здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи або Університет, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів.

3.7 Для студентів-іноземців бази практики можуть бути розташовані як на території країн-замовників на спеціалістів, так і в межах України.

3.8 Студенти можуть самостійно, за погодженням із завідувачем відповідної випускової кафедри, обирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

3.9 З базами практики Університет завчасно укладає договори на її проведення (якщо в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики вже обумовлене, то такі окремі договори можуть не укладатися).

Тривалість дії договору погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики (додаток 1) або терміном до п’яти років (додаток 2).

 

4 Порядок організації і керівництво практикою

4.1 Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на ректора Університету. Навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням програми практики забезпечують відповідні кафедри. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в Університеті здійснює керівник виробничої практики, який підпорядкований директору навчально-методичного центру управління підготовкою фахівців.

4.2 Бази практик в особі їх перших керівників разом з Університетом несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики.

4.3 Відповідальність за достовірність інформації та складання додатка до проекту наказу на практику студентів Університету несе декан факультету.

4.4 Відповідальність за організацію, своєчасне та якісне проведення практики, згідно з навчальним планом і графіком освітнього процесу, несе завідувач відповідної випускової кафедри.

4.5 Завідувач випускової кафедри призначає відповідального за організацію практики студентів, що ухвалюється протоколом засідання кафедри.

4.6 Для безпосереднього керівництва практикою наказом ректора призначається викладач-керівник практики від кафедри, з числа досвідчених науково-педагогічних працівників, які викладають фахові дисципліни.

4.7 На початку першого семестру поточного навчального року видається наказ про організацію практики студентів КНУТД.

4.8 Розподіл студентів на практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця працевлаштування.

4.9 Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються програма та індивідуальне завдання. Після закінчення практики вони складають звіт в порядку встановленому кафедрою. При проходженні практики в межах України студенти-іноземці додержуються даного Положення.

4.10 Організаційні заходи, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики:

 • розробка наскрізної і робочої програми практики (відповідно до методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів КНУТД);
 • призначення керівників практики від кафедри (згідно навантаження на поточний навчальний рік);
 • визначення термінів проходження практики (згідно з графіком освітнього процесу на поточний навчальний рік);
 • своєчасне оповіщення студентів щодо видів практики, термінів її проходження та порядку оформлення відповідних документів;
 • визначення баз практики і розподіл студентів;
 • підготовка документації (договори на практику, направлення (додаток3), щоденники (додаток 4), графіка проходження практики для студентів, які проходять практику на базі КНУТД (додаток 5) тощо);
 • підготовка додатків до наказу (додаток 6) на практику;
 • інструктаж студентів з питань безпеки та охорони праці;
 • контроль завідувачами кафедр та керівниками практики за проходженням студентами практики.

4.11 Обов’язки відповідальних осіб:

4.11.1 Керівник виробничої практики Університету:

 • готує проект наказу з організації практики на поточний навчальний рік;
 • здійснює підготовку проектів наказів про направлення студентів на практику (за поданням деканів факультетів);
 • забезпечує кафедри документацією з питань практики;
 • за необхідністю разом з випусковими кафедрами організовує інструктивні наради з питань практики;
 • реєструє договори на проходження практики;
 • надає кафедрам допомогу щодо підготовки додатків до наказу на проходження практики;
 • надає методичну допомогу по складанню програм практики;
 • контролює наявність наскрізних і робочих програм практики і веде їх облік;
 • здійснює контроль за дотриманням строків проведення практик та поданням відповідної документації;
 • здійснює контроль за наявністю договорів на проходження практики;
 • здійснює контроль за організацією практики, аналізує та узагальнює її результати;
 • здійснює моніторинг наявності на кафедрах інструктивно-методичного забезпечення практик;
 • координує (через бухгалтерію Університету) фінансові розрахунки з базами практики згідно з укладеними договорами;
 • надає планово-фінансовому відділу Університету пропозиції на поточний навчальний рік до кошторису на організацію та проведення практики;
 • аналізує результати практичної підготовки (за звітами кафедр) та готує щорічну підсумкову довідку про її проведення.

4.11.2 Декан факультету:

 • погоджує наскрізні і робочі програми практики;
 • узгоджує із завідувачами кафедр бази практики;
 • погоджує додатки до наказів про направлення студентів на практику, що подаються керівнику виробничої практики Університету;
 • здійснює контроль за організацією практики кафедрами та своєчасним складанням заліків з практики.

4.11.3 Завідувач кафедри:

 • проводить роботу щодо залучення підприємств, установ та організацій до співпраці (проведення екскурсій, практики студентів; спільні науково-дослідні роботи, програми тощо);
 • підтримує взаємозв’язки з підприємствами, установами та організаціями, які є базами практики;
 • забезпечує якість програми практики;
 • погоджує програми практики і індивідуальні завдання з практики;
 • забезпечує розподіл студентів на бази практики;
 • погоджує додатки до наказів про направлення студентів на практику;
 • здійснює контроль за організацією та проведенням практики.

4.11.4 Відповідальний за організацію практики від кафедри:

 • подає в деканат додаток до наказу про направлення студентів на практику;
 • оформлює та особисто подає договори і направлення на підпис керівнику виробничої практики Університету;
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики; загальний інструктаж з техніки безпеки та охорони праці; видачу студентам-практикантам необхідних документів: договір підписаний базою практики і Університетом, направлення на практику, щоденник практики, програму практики, індивідуальні завдання, закріплені теми курсових або дипломних робіт (проектів), методичні рекомендації тощо;
 • забезпечує наявність на кафедрі та правильність оформлення журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці та техніки безпеки.

             В журналі повинен бути: список студентів, які направлені на практику; особистий підпис відповідального викладача, який проводив інструктаж; особистий підпис кожного студента, який пройшов інструктаж;

 • доводить до відома студентів, що в разі порушення трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку підприємства студент-практикант відкликається з практики на підприємстві та не атестується. Повторно практику студент проходить за власний рахунок під час канікул і, у разі не виконання програми, відраховується з Університету;
 • призначає інший термін проходження практики студенту, готує додаток до наказу, якщо студент не пройшов практику з поважних причин (згідно з графіком освітнього процесу). Проходження практики здійснюється за індивідуальним графіком у позанавчальний час;
 • здійснює контроль за своєчасним виїздом студентів на місця практики. Повідомляє підприємство про неявку студентів з будь-яких причин. Вживає необхідні заходи у всіх випадках несумлінного відношення студентів-практикантів до своїх обов’язків;
 • оформляє в бухгалтерії (спільно із студентами) документи необхідні для організації проходження практики за межами м. Києва (за 10 днів до початку практики);
 • подає керівнику виробничої практики Університету документи щодо оплати практики;
 • здає в бухгалтерію Університету всі звітні документи щодо проходження практики студентів (протягом 3-х днів після закінчення терміну відрядження).

4.11.5 Викладач-керівник практики від кафедри:

 • складає наскрізну і робочі програми практик і подає керівнику виробничої практики Університету на узгодження;
 • погоджує програми практики з керівництвом підприємства (до початку практики);
 • розробляє разом із завідувачем випускової кафедри індивідуальні завдання з практики, які враховують завдання курсових, дипломних проектів (робіт) студентів;
 • перед початком практики контролює підготовленість баз практики до прийому студентів;
 • спільно з начальником відділу кадрів підприємства (або іншою уповноваженою особою) погоджує: графік проходження практики на підприємстві та план проведення теоретичних занять та екскурсій, що проводяться під час проходження практики;
 • знайомить керівників практики від підприємства з програмою практики, погоджує з ними зміст індивідуальних завдань з урахуванням особливостей місця практики;
 • з керівником від бази практики визначає теми заходів, які будуть проводитися студентами-практикантами;
 • контролює забезпеченість умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
 • контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;
 • встановлює час і місце збору групи при виїзді на практику або прибуття на виробництво;
 • ознайомлює студентів з погодженим графіком проходження практики, розподілом студентів на підприємстві та з керівником практики від підприємства;
 • повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі;
 • спостерігає за практичною діяльністю студентів-практикантів, визначає їх рівень підготовки до професійної діяльності, диференційовано підходить до завдань, які повинен виконати студент-практикант;
 • здійснює контроль за виконанням програми практики та термінів її проведення (у тісному контакті з керівником практики від бази практики);
 • раз на тиждень перевіряє щоденник студента-практиканта, записує зауваження та поради щодо подальшої роботи студента, контролює ведення студентами-практикантами документації, затверджує індивідуальний план роботи, перевіряє наявність індивідуального завдання;
 • надає методичну допомогу в оформленні документації та консультує студентів щодо виконання графіка практики, індивідуальних завдань та написання звіту практики;
 • інформує завідувача кафедри про стан проходження практики;
 • приймає залік з практики.

4.11.6 Обовязки керівника практики від підприємства:

 • прийняти студентів на практику згідно з календарним планом;
 •  створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та їх майбутній спеціальності;
 • забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: вхідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, встановленими для штатних працівників;
 • надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
 • забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти керівництво Університету;
 • після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта та оцінити якість підготовленого ним звіту (запис заноситься у щоденник практики).

 

5 Права та обов’язки студентів при проходженні практики

5.1 Студенти мають право:

 • користуватися бібліотекою підприємства, фондом законодавчих актів, нормативних та інструктивних матеріалів з програмних питань практики;
 • знайомитися з установчими документами, фінансовою та статистичною звітністю підприємства тощо, якщо ці документи не містять комерційної таємниці підприємства;
 • звертатися за консультаціями до керівників практики, підрозділів та провідних фахівців;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення організації практики і програми практики;
 • на безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 • за наявності вакантних місць зараховуватися на штатні посади підприємства (організації, установи), якщо така робота відповідає вимогам програми практики (при цьому не менше 50% часу відводиться на підготовку за програмою практики). У період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю;
 • на забезпечення робочого місця, безпечні та нешкідливі умови праці на час виробничого навчання, практики;
 • тривалість робочого часу під час проходження практики від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень (відповідно до ст. 50, 51 КЗпП України).

5.2 Студенти зобов’язані:

 • ознайомитися з програмою практики та дотримуватися методичних рекомендацій з її проходження;
 • не пізніше ніж за чотири тижні до початку практики надати керівнику практики відомості про місце проходження практики;
 • пройти на кафедрі інструктаж про порядок проходження практики, загальний інструктаж з техніки безпеки та з охорони праці і розписатися в журналі реєстрації інструктажів;
 • до початку практики одержати у відповідального за організацію практики від кафедри всі необхідні документи (направлення на практику, оформлений та підписаний договір на проведення практики студентів, щоденник практики, методичні вказівки, програму практики, індивідуальне завдання  тощо), бланки та всі супутні документи для оформлення практики, яка проводиться за межами м. Києва тощо) та консультації щодо їх оформлення;
 • своєчасно прибути на базу практики і завершити виконання програми практики згідно з термінами, передбаченими графіком освітнього процесу. У випадку, якщо підприємство, куди студент направляється на практику, з якихось причин не може забезпечити проходження практики, студент повинен у той же день повідомити про це кафедру;
 • пройти вхідний інструктаж на робочому місці з охорони праці та техніки безпеки;
 • підпорядковуватися діючим на підприємстві правилам внутрішнього розпорядку;
 • за умови роботи на посаді виконувати усі функції, передбачені посадовою інструкцією;
 • не розголошувати комерційну таємницю та службову інформацію;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • нести відповідальність за виконання дорученої роботи;
 • своєчасно подати керівнику практики звітну документацію, що вимагається програмою практики, здати на кафедру щоденник практики й скласти залік з практики.

 

6 Форми і методи контролю

На місцях проходження практики регламент робочого дня студентів має відповідати внутрішньому розпорядку, установленому для персонала організації - бази практики, і є обов’язковим для студентів.

Робота практиканта з виконання програми практики контролюється керівниками практики від бази практики та викладачами кафедри. Практикант повинен дотримуватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку на базі практики.

Поточний контроль за проходженням практики і веденням відповідної документації здійснюється керівником практики від кафедри. Поточний контроль передбачає облік ходу практики, що відображається кожним студентом в щоденнику та підтверджується керівниками практики.

По закінченні практики керівник практики від бази практики виставляє в щоденник студента загальну оцінку, яка характеризує обсяг знань і навичок отриманих студентом під час проходження практики, сумлінність виконання програми практики.

Звільнення від практики за сімейними обставинами або іншими поважними причинами на один або декілька робочих днів допускається виключно за заявою практиканта та з дозволу керівника відповідної установи – бази практики і завідувача кафедри. Заява про відпустку додається до щоденника практики.

Підсумковою формою контролю з усіх видів практик є залік.

 

7 Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики.

Загальною формою звітності студента про практику є подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.  Звіт завіряється  печаткою бази практики на титульному аркуші.

Письмовий звіт, відповідно оформлений, і щоденник практики, завірений підписом керівника від бази практики та печаткою, разом з іншими документами (робочі записи, характеристика, індивідуальне завдання, відгук тощо) подається на перевірку викладачу-керівнику практики від кафедри не пізніше, ніж через два календарні дні після закінчення практики.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції студента тощо. Оформлюється звіт за вимогами, які містяться у програмі практики.

Після перевірки поданого звіту викладачем-керівником практики від кафедри і його позитивної оцінки, зафіксованої у щоденнику з практики, оцінка за практику виставляється в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку та індивідуальний план студента.

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених Університетом.

Студент, який отримав незадовільну оцінку по практиці повторно, відраховується з Університету.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на вчених радах факультетів та Університету не менше одного разу протягом навчального року.

 

8 Особливості організації і проведення практики

здобувачів вищої освіти ступеня магістр

Підготовка магістрів у системі вищої освіти спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості та підготовку фахівців за різними напрямами діяльності. Особа, яка є здобувачем  вищої освіти ступеня магістр, повинна володіти: поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідної та педагогічної діяльності, досвідом використання одержаних знань і вмінь; вміннями продукувати елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності.

Практична підготовка магістра передбачає проходження певного виду практики відповідно до обраної освітньої програми:

 • науково-дослідна практика для освітньо-професійної програми магістра (далі – ОПП);
 • науково-педагогічна практика для освітньо-наукової програми магістра (далі – ОНП).

Науково-дослідна та науково-педагогічна практики надають можливість використати нові методи, отримати потрібні результати та застосувати їх під час написання магістерської роботи.

8.1 Науково-дослідна практика є важливою складовою освітньо-професійної програми магістра. Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері дослідження, підбір фактичного матеріалу для написання магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

В період проходження науково-дослідної практики студенти:

 • ознайомлюються з науково-інформаційними джерелами за обраним напрямом досліджень, виявляють наукову проблематику та формують бібліографію;
 • займаються підготовкою та публікацією наукової статті за обраним напрямом досліджень, тексту доповіді (виступу) для участі у науковій конференції за обраною проблематикою;
 • організовують  проведення позааудиторного заходу (бесіда, диспут, дискусія, круглий стіл, семінар, майстер-клас);
 • беруть участь в розробці спільних проектів з аспірантами відповідних кафедр за тематикою науково-дослідної роботи кафедри);
 • готують та захищають звіти з практики.

Приклад складання завдання на проходження науково-дослідної (науково-педагогічної) практики наведений в додатку 7.

Результатом проходження практики має стати отримання наукових результатів, які будуть використані в подальших наукових дослідженнях студента, на підставі яких буде уточнено мету, об’єкт, предмет подальших досліджень за темою дипломної магістерської роботи та будуть покладені в основу виконання його дослідження.

8.2 Науково-педагогічна практика є важливою складовою освітньо-наукової програми магістра та включає в себе  дві складові: науково-дослідну  та  педагогічну.

Основною метою науково-дослідної складової практики є виконання досліджень за темою магістерської дисертації. Задачами науково-дослідної складової практики є отримання навичок самостійної дослідницької роботи, підготовка матеріалів за темою дипломної магістерської роботи у вигляді звіту з практики, бібліографічних та патентних досліджень.

Мета педагогічної складової практики – формування первинних навичок і вмінь здійснення педагогічної діяльності. Задачами педагогічної складової практики  є формування практичних знань про організацію навчального процесу в Університеті; надбання навичок підготовки методичної документації та самостійне проведення занять зі студентами.

В період проходження науково-педагогічної практики студенти:

 • ознайомлюються з науково-інформаційними джерелами за обраним напрямом досліджень, виявляють наукову проблематику та формують бібліографію;
 • займаються підготовкою та публікацією наукової статті за обраним напрямом досліджень, тексту доповіді (виступу) для участі у науковій конференції за обраною проблематикою;
 • організовують проведення позааудиторного заходу (бесіда, диспут, дискусія, круглий стіл, семінар, майстер-клас);
 • беруть участь в розробці спільних проектів з аспірантами відповідних кафедр за тематикою науково-дослідної роботи кафедри);
 • беруть участь у підготовці певного модулю лекцій (практичних занять) з дисципліни в Power Point / або структурування лекцій в схеми, таблиці, рисунки / або розробка (підготовка) ситуацій, ділових ігор, case-study (кейс-методів), тімбілдінг;
 • беруть участь у розробці методичних вказівок з дисципліни або окремих її складових – завдань до контрольної, самостійної та  індивідуальної робіт, тестових завдань);
 • проводять лекції та практичні (семінарські) заняття з дисципліни в аудиторії під керівництвом викладача;
 • займаються підготовкою і написанням однієї з тем лекцій, практичного (семінарського) заняття з відповідної дисципліни;
 • готують та захищають звіти з практики.

Результатом проходження практики має стати отримання наукових, науково-методичних результатів та педагогічних навичок, які будуть використані в подальших наукових дослідженнях студента, на підставі яких буде уточнено мету, об’єкт, предмет подальших досліджень за темою дипломної магістерської дисертації та будуть покладені в основу виконання його дослідження.

Основним документом, що підтверджує виконання студентом програми науково-педагогічної практики, є письмовий звіт. Зміст звіту повинен розкривати знання й уміння студента, набуті ним у вирішенні питань, визначених метою та завданням практики.

У звіті з науково-дослідної  (науково-педагогічної) практики повинні бути відображені такі основні елементи:

 • обґрунтування затвердженої теми магістерської дисертації, її актуальність, об’єкт дослідження, цілі та завдання, інформаційне забезпечення, проведення наукового дослідження;
 • підготовка та публікація не менше двох статей за результатами наукового дослідження, зокрема однієї в іноземному виданні наукової статті за обраною тематикою або проведення інших видів робіт, що передбачає навчальний план відповідної магістерської програми;
 • підготовка тез доповідей на конференціях за тематикою дослідження;
 • аналіз науково-інформаційних джерел за обраним напрямом досліджень та оформлення бібліографічного списку за темою магістерської роботи. Вимоги до оформлення бібліографії наведені в Положенні про дипломну магістерську роботу (проект).
 • розробка і та результати проведення  позааудиторного заходу;
 • розроблення методичних вказівок (частково) щодо виконання навчальних програм з обраної дисципліни: контрольної, самостійної роботи, тестових завдань, розробка бальної оцінки знань згідно з кредитно-модульною системою з подальшим їх викладанням в модульному середовищі (тільки для студентів, що навчаються за ОНП);
 • підготовка тез доповідей на міжнародних конференціях іноземною мовою за тематикою дослідження (тільки для студентів, що навчаються за ОНП);
 • підготовка та проведення однієї з лекцій обраної дисципліни з подальшим її викладанням в модульному середовищі (тільки для студентів, що навчаються за ОНП);
 • підготовка та проведення одного з практичних (семінарських, лабораторних) занять з обраної дисципліни (тільки для студентів, що навчаються за ОНП).

В додатках повинна бути представлена ксерокопія статей, патентів, довідок про участь у наукових конференціях, міжнародних або творчих професійних всеукраїнських конкурсах, розрахунків ефективності від впровадження результатів,  актів впровадження результатів дослідження.

Специфічні вимоги до змісту, результатів та оцінювання науково-дослідної та науково-педагогічної практик визначаються у робочих програмах практик, які розробляються випусковими кафедрами для відповідних спеціальностей.

Основною базою науково-дослідної та науково-педагогічної практики магістра є кафедра, в межах якої формуються наукові напрями дослідження, зароджуються та функціонують наукові школи, проблемні групи та наукові гуртки тощо.

Для безпосереднього керівництва практикою кожного студента випускаюча кафедра призначає наукового керівника з числа викладачів тільки з науковим ступенем доктора або кандидата наук, який, як правило, поєднує ці обов’язки з обов’язками наукового керівника дипломної магістерської роботи студента.

9 Особливості організації і проведення практики студентів

заочної форми навчання

Студенти заочної форми навчання залежно від практичної роботи, яку вони виконують за місцем працевлаштування, поділяються на три групи:

1) студенти, які працюють за фахом, що відповідає спеціальності, за якою вони навчаються;

2) студенти, які працюють за фахом, що не відповідає профілю спеціальності, за якою вони навчаються, але в галузі, до якої відноситься спеціальність, за якою вони навчаються;

3) студенти, які працюють за фахом, який не відповідає профілю спеціальності, за якою вони навчаються.

Студентам заочної форми навчання першої і другої групи, за рішенням відповідної кафедри (протокол засідання кафедри), як правило, зараховується практика відповідно до рівня оволодіння ними практичними компетенціями.

Для автоматичного зарахування практики таким студентам необхідно на сесії, яка передує практиці, подати копію трудової книжки і характеристику від керівника підприємства з оцінкою фахових практичних вмінь і навичок студента, відповідальному з організації практики від кафедри. Характеристика має бути завірена печаткою підприємства.

Залікову оцінку з практики таким студентам заочної форми навчання визначає викладач-керівник практики від кафедри. Виконання індивідуального завдання є обов’язковим.

Всі інші студенти заочної форми навчання проходять практику в терміни і тривалістю, що визначені робочим навчальним планом спеціальності.

Проект наказу про проходження практики студентами заочної форми навчання готується відділом заочної освіти разом з керівником виробничої практики університету (за поданням деканів факультетів).

Студенти заочної форми навчання самостійно обирають для себе місце проходження практики, яке повинно відповідати усім вимогам програми практики.

Студенти заочної форми навчання подають договір (2 екземпляри) на проходження практики (завірені підписом керівника бази практики і печаткою) відповідальному за організацію практики від кафедри у період заліково-екзаменаційної сесії, що передує практиці, або за чотири тижні до її проходження (згідно графіка освітнього процесу); про що його (студента) заздалегідь попереджає відповідальний за організацію практики від кафедри на інструктивно-методичній нараді з питань організації і проведення практики.

 

10 Особливості організації практики за кордоном

Реалізуючи право осіб, які навчаються в КНУТД, на академічну мобільність, у тому числі міжнародну (відповідно до ст. 62 п.17 Закону України «Про вищу освіту» в Університеті створені умови для проходження практики за кордоном.

Метою практики є сприяння інтеграції національної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду функціонування підприємств; забезпечення мобільності студентів; оволодіння студентами передовими технологіями організації виробництва та обслуговування споживачів; забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних фахівців на міжнародному ринку праці.

Об’єктом-базою практики студентів за кордоном є сучасні організації (фірми, компанії, установи, підприємства, у тому числі ВНЗ) певної сфери (виду) діяльності у провідних країнах світу.

Обов’язковою умовою виїзду студентів на практику за кордон є попереднє укладання тристоронньої угоди (контракту) між ректором Університету, організатором практики або його офіційним представником в Україні та студентом (додаток 8). Приклад оформлення договору з перекладом англійською мовою (додаток 9). Цим документом обумовлено умови і терміни проходження практики, обов’язки та відповідальність сторін. Цей договір доповнюється міжнародною угодою (договором) між КНУТД та навчальним закладом – закордонним партнером (додаток 10). Приклад оформлення договору з перекладом англійською мовою (додаток 11).

Практика студентів за кордоном здійснюється на договірних засадах. Матеріальні витрати щодо організації практики здійснюються відповідно до укладених договорів.

На практику за кордон допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги робочого навчального плану.

В окремих випадках за умови успішного навчання та виконання графіка освітнього процесу студенту може встановлюватись індивідуальний графік навчання, який регламентується «Положенням про організацію індивідуального графіка студента».

Особа, яка направляється на навчання або стажування за кордон, може бути переведена на індивідуальний навчальний план. У разі, якщо у зв’язку з навчанням або стажуванням в навчальному закладі (науковій установі), виконання навчального плану неможливо, таким особам може надаватися академічна відпустка.

До участі у Програмах культурного обміну та стажування за кордоном допускаються студенти, які за підсумками семестрового контролю не мають незадовільних оцінок та особисто бажають стати учасниками однієї з програм.

Таким студентам (у разі підтвердження реєстрації відповідними документами з організацій) встановлюються індивідуальні терміни складання заліків і екзаменів та навчання за індивідуальним навчальним планом з урахуванням термінів участі у Програмах.

11 Фінансове забезпечення практики

Витрати на проведення практики студентів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців.

До фінансового плану (кошторису) Університету обов’язково включаються витрати, пов’язані з проходженням практики студентами.

Оплата підприємству (організації, установі), яке є базою практики, за керівництво, організацію та проведення практики передбачається в договорі на проведення практики.

Розрахунок з підприємствами (організаціями, установами), за проведення практики студентів, бухгалтерія Університету проводить згідно з актами виконаних робіт.

Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю. Студент може обрати базою практики підприємство (установу, організацію) за межами м. Києва без фінансування при наявності заяви (додаток 12).

У разі якщо Університет пропонує базу практики за межами м. Києва студентам-практикантам на період практики сплачуються:

- добові, за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених чинним законодавством (за пропущені з неповажних причин дні практик зі студентів утримуються добові);

- проїзд залізничним, водним, автомобільним транспортом до місця знаходження бази практики і назад за рахунок витрат на практику. Проїзд до бази практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами за свій рахунок.

Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується Університетом за рахунок витрат на практику у розмірах, передбачених чинним законодавством. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках навчальних закладів інших міст (за договорами між навчальними закладами про взаємообмін місцями у гуртожитках) сплачується студентами за свій рахунок, встановленими для цих гуртожитків.

Оплата відряджень викладачам-керівникам практики здійснюється бухгалтерією Університету згідно з чинним законодавством.

Витрати часу на керівництво практикою плануються згідно норм, встановлених «Положенням про планування робочого часу науково-педагогічних працівників університету».

 

12 Документація кафедри з організації і проведення практики

На кафедрі повинна зберігатися наступна документація:

 • Положення про організацію та проведення практичної підготовки студентів КНУТД (в тому числі всі додатки);
 • методичні вказівки по складанню програм практики студентів КНУТД;
 • наскрізні програми практики для кожного рівня вищої освіти;
 • робочі програми всіх видів практик для кожного курсу навчання (розробка та затвердження програм практики для нових спеціальностей і спеціалізацій здійснюються не пізніше ніж за семестр до початку практики);
 • копії угод з підприємствами (організаціями, установами) про проведення практики в поточному навчальному році (за необхідністю).
 • накази про направлення студентів на практику;
 • графік проходження практики студентів протягом теоретичного навчання;
 • графік проходження практики студентів, які проходять практику на кафедрі;
 • журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та техніки безпеки;
 • щоденники практик і звіти про проходження практики студентів (термін зберігання 3 роки);
 • протоколи засідань кафедри, у яких вказані відповідальні за організацію і проведення практики студентів та обговорені результати проходження практик.

 

 

Директор НМЦУПФ _____________________________ О. Б. Моргулець

                                                            (підпис)               

 

Керівник виробничої практики __________________________ Т. В. Молчанова

                                                                           (підпис)               

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Проректор

з науково-педагогічної роботи _____________________ І. А. Ігнатьєва

                                                                           (підпис)               

 

Декан факультету Дизайну _______________________ М. В. Колосніченко

                                                            (підпис)               

 

Декан факультету ЕБ ____________________________ О. В. Хоменко

                                                            (підпис)               

 

Т.в.о. декана факультету МКТ _____________________ М. А. Зенкін

                                                                           (підпис)               

 

Декан факультету ТСМ __________________________  Л. І. Зубкова

                                                            (підпис)               

 

Декан факультету ХБТ ___________________________ О. П. Баула

                                                            (підпис)               

 

Головний бухгалтер _____________________________ М. О. Вергун

                                                            (підпис)               

           

Начальник ПФВ ________________________________ Т. М. Яценко-Андріїшина

                                                            (підпис)               

        
ДОДАТОК 1

 

Договір №____________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

 

 

місто _________________________                                          «____» ______________ 20___ р.

 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Київський національний університет технологій та дизайну (далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора

 _______________________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі статуту, і, з другої сторони, _______________________________________

_______________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі _____________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі ________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цей договір на проведення практики студентів:

 

 1. База практики зобов’язується:
  1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

 

з/п

Шифр і назва

галузі знань (спеціальності)

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.
 2. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.
 3. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.
 4. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
 5. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.
 6. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
 7. Додаткові умови

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
  1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.
  2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
  3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
 2. Відповідальність сторін за невиконання договору:
  1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  України.
  2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цим договором, вирішуються у встановленому порядку.
  3. Договір набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.
  4. Договір складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін:

Навчального закладу 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2

Бази практики:. _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

Підписи та печатки:

 

Вищий навчальний заклад:

 

 _____________ _________________

                (підпис)                   (ініціали та прізвище)

 

 М.П.     “____” ___________ 20___ року

База практики:

 

 _____________ ___________________

              (підпис)                        (ініціали та прізвище)

 

М.П.      “____” ____________ 20__ року

 

 

 

Примітка: договір друкується на листі формата А-4 з обох сторін.

 

ДОДАТОК 2

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО  №____

від  «___»______________  20___ р.

 

Київський національний університет технологій та дизайну (далі - Університет) в особі ректора Грищенка Івана Михайловича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони та підприємство ________________________________________________________________ ,

                                                  (повна назва підприємства)

(далі - Підприємство) в особі керівника_____________________________________________,

                                                                                                                         (посада, прізвище, ім’я по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________з іншої сторони, (у подальшому іменуються – Сторони); визнаючи один одного стратегічними партнерами і направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, науковій, виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке

 

1. Мета та напрями співробітництва

Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів.

Договір направлений на забезпечення підготовки кваліфікованих молодих фахівців з урахуванням перспектив розвитку підприємства за напрямами (спеціальностями):

Напрям підготовки

Назва спеціальності (спеціалізації)

1

2

Професійна освіта

(Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта

(Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта

(Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Професійна освіта

(Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Професійна освіта (Дизайн)

Професійна освіта (Дизайн)

Дизайн

 

Художнє моделювання костюма

Художнє моделювання стилю, іміджу та видовищного костюма

Графічний дизайн

Текстильний дизайн

Дизайн виробів з текстилю

Комп’ютерний дизайн інтер’єру та меблів

Художнє моделювання трикотажних виробів

Фотовідеодизайн

Дизайн стилю та зачіски

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

Економічна кібернетика

Економічна кібернетика

Економіка підприємства

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Маркетинг

Маркетинг

Фінанси і кредит

Фінанси і кредит (за видами економічної діяльності)

Облік і аудит

Облік і аудит

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування(за видами економічної діяльності)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Автоматизоване управління технологічними процесами

Інженерна механіка

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Електромеханіка

Електропобутова техніка

Електронні пристрої та системи

Електронні системи

Метрологія та інформаційно - вимірювальні технології

Метрологія та вимірювальна техніка

Хімічна технологія

Технічна електрохімія

Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів

Технології обробки шкіри та хутра

Хімічні технології волокон

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

Технологія та дизайн текстильних матеріалів

Технології і дизайн трикотажу

Експертиза текстильних матеріалів

Прядіння натуральних і хімічних волокон

Технологія виробів легкої промисловості

Конструювання і технології швейних виробів

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

Проектування взуття та галантерейних виробів

Фармація

Технології фармацевтичних препаратів

Побутове обслуговування

Організація побутового обслуговування

Специфічні категорії

Якість, стандартизація та сертифікація

Управління фінансово-економічною безпекою

Бізнес-адміністрування

 

 1. Освітня діяльність:
 • професійна підготовка фахівців на замовлення Підприємства за узгодженими  вибірковими складовими  освітніх програмам;
 • перепідготовка і підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Університету з урахуванням перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і перспективних технологій;
 • залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності для розробки і читання нових курсів лекцій;
 • організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання з метою подальшого працевлаштування.

1.2. Науково-дослідницька діяльність:

 • проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Підприємства;
 • залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
 • проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з пріоритетних науково-технічних напрямів.

            Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може доповнюватися за згодою сторін.

2. Механізми співробітництва

2.1. Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.2. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів, Сторони укладають відповідний договір.

 

3. Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:

 • кількість молодих фахівців – випускників Університету, влаштованих на роботу на Підприємство;
 • кількість студентів Університету, які пройшли виробничу та переддипломну практики на Підприємстві;
 • кількість студентів Університету, які проходять навчання за навчальними програмами з узгодженою Сторонами вибірковою складовою;
 • кількість науково-технічних заходів, проведених Університетом спільно з Підприємством.

4. Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками, терміном діє 5 років з „___”___________ 20___ р. по  „___”___________ 20___ р.

 

5. Прикінцеві положення

            5.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються відповідні договори.

            5.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

            5.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

            5.4. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

 

            Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками.

 

Університет:

Київський національний

університет технологій і дизайну

01011, м. Київ,

вул. Немировича-Данченка, 2

р/р 35220201003551

ГУДКСУ м. Києва МФО 820019

ЄДПС 02070890

Підприємство:

 

 

Ректор КНУТД

             

________________________  І.М.Грищенко

                              (підпис)

 

 „______”_________________ 20____ р

 

Директор ____________

 

_______________  ___________________

           (підпис)                                  ( ініціали та прізвище) 

 

 „______”__________________ 20____ р. 

 

 

ДОДАТОК 3

 

                  Місце кутового штампа

вищого навчального закладу        

КЕРІВНИКУ

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

/є підставою для зарахування на практику/

               

Згідно з договором від «____» _____________________ 20___ року № _____________, який укладено з ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику студентів _____ курсу, які навчаються за галуззю знань (спеціальністю) ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

                Назва практики _________________________________________________________________________

                Строки практики з «_____» ________________________________________   20___ року

                                             по «____»_________________________________________   20___ року

Керівник практики від кафедри __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

                                                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

М.П.           Керівник виробничої практики ВНЗ ____________________ _______________________.

                                                                                                              (підпис)                                      (ініціали та прізвище)

 

Примітка: направлення друкується на листі формата А-5 з обох сторін.

 

ДОДАТОК 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський національний університет

технологій та дизайну

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

 

_______________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет ______________________________________________

 

Кафедра ________________________________________________________

 

Рівень вищої освіти ______________________________________________

 

Галузь знань (напрям підготовки) __________________________________

 

_______________________________________________________________

 

Спеціальність___________________________________________________

                                                                (назва)

 

_______________________________________________________________________________

 

_________ курс,  група _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи     „___” ____________________ 20___ року

 

____________     ________________________________________________

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи      “___” ____________________ 20___ року

 

_____________     ________________________________________________

                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року 

Оцінка:

за національною шкалою________________________

                                                         (словами)

кількість балів _________________________________

                                                       (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________      

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

        (підпис)                (прізвище та ініціали)

 

6

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

                             (назва підприємства, організації,  установи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

 ______________ _____________________

         (підпис)                              (прізвище та ініціали)

Печатка

                                                       «______» __________________  20 __ року

 

3

 

Календарний графік проходження практики

 

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу _____________ _____________________

                                                                                   (підпис)           (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ___________  ________________

                                                                                                    (підпис)        (прізвище та ініціали)

 

4

 

Робочі записи під час практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

______________________ І.А.Ігнатьєва

«____» ______________ 20___ р.

Графік

 

кафедри ______________________________________________________________________

                                                           (повна назва кафедри)

на проходження ____________________________ практики студентами ________ курсу

                                               (назва практики)

факультету ____________________________________________________________________

                                                                                              (повна назва факультету)

галузі знань (спеціальності) ____________________________________________________________________ в 20__ /20__ навчальному році

з  ______________  по _______________ .

                                                                              (шифр та назва)                                                                                                                                              

Кількість годин на тиждень __________,

тижнів практики ________ .

 

Дні тижня

Час проведення

(пара)

Група

Прізвище, ім’я по батькові керівника практики

Місце проведення практики (назва підприємства, установи, організації; підрозділ, аудиторія тощо)

Адреса підприємства

Контактний телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри            ______________  ____________________

                                                                              (підпис)                           (ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 6

 

 

 

Додаток № ___

до наказу від «____»________ 20__ р.

№ ______

 

 

 

Направити для проходження ______________ практики у 20__-20__ навчальному році

                                                      (вид практики)

студентів ____ курсу факультету ____________ кафедри _______________________________

                                                               (назва)                                                                           (назва)

галузі знань (спеціальності) ________________________________________________________

 (шифр та назва)

у нижчевказані установи (організації підприємства), з «______» ___________ 20__ р. по «______» __________ 20__ р. та затвердити таких керівників практики:

 

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові студента

Шифр групи

Назва бази практики

і місто її знаходження

Викладач-керівник практики

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарахувати проходження практики*, згідно з протоколом засідання кафедри ________  від «___» __________ 20__ р. № ___ , наступним студентам:

 

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові студента

Шифр групи

Місце роботи студента, посада

Викладач-керівник практики

1

2

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            *для студентів заочної форми навчання, яким за рішенням засідання кафедри, зараховується практика.

 

 

 

 

 

 

Декан факультету _________                 _________________    ____________________

                                           (назва)                                      (підпис)                           (ініціали та прізвище)

Завідувач кафедри _________                _________________    ____________________

                                           (назва)                                      (підпис)                           (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ДОДАТОК 7

Приклад складання завдання

на проходження науково-дослідної (науково-педагогічної) практики

студента(ки) ____ курсу другого(магістерського) рівня вищої освіти денної/заочної форми навчання спеціальності « ______________________________ » групи ________

          Прізвище, ім’я та по батькові                   

Завдання за планом

Термін виконання

Фактичне виконан-ня

Підпис наукового керівника

 1. Розробка індивідуального графіку проходження практики. Узгодження його з науковим керівником магістерської роботи та керівником практики від кафедри

 

 

 

 1. Формулювання орієнтовної теми магістерської роботи, визначення об’єкту та предмету дослідження

 

 

 

 1. Ознайомлення з науково-інформаційними джерелами за обраним напрямом досліджень, виявлення наукової проблематики та формування бібліографії

 

 

 

 1. Ознайомлення з іноземними науково-інформаційними джерелами за обраним напрямом досліджень

 

 

 

 1. Підготовка тексту доповіді (виступу) для участі у науковій конференції за обраною проблематикою

 

 

 

 1. Участь у науковій конференції (обов’язкова)

 

 

 

 1. Підготовка наукової статті за обраним напрямом досліджень

 

 

 

 1. Підготовка певного модулю лекцій (практичних (семінарських) занять) з дисципліни в Power Point / або структурування лекцій в схеми, таблиці, рисунки / або розробка (підготовка) ситуацій, ділових ігор, case-study (кейс-методів), тімбілдінг

 

 

 

 1. Проведення лекції і практичного заняття з дисципліни в аудиторії

 

 

 

 1. Написання однієї з тем лекцій (практичного (семінарського) заняття) з відповідної дисципліни

 

 

 

 1. Розробка методичних вказівок (відповідної частини) з дисципліни (до контрольної, самостійної та  індивідуальної роботи, тестових завдань)

 

 

 

 1. Методична розробка і проведення позааудиторного заходу (бесіда, диспут, дискусія, круглий стіл, проект, участь в розробці спільних проектів з аспірантами відповідних кафедр за тематикою науково-дослідної роботи кафедри )

 

 

 

 1. Розробка завдання на магістерську роботу та плану роботи магістра. Узгодження їх з науковим керівником магістерської роботи.

 

 

 

 1. Складання графіку виконання магістерської роботи

 

 

 

 1. Оформлення звіту з практики

 

 

 

 

Примітка: виконання п.1-7 та п.13-15 – обов’язково для ОПП та ОНП;

                   виконання п.8-12 – обов’язково тільки  для  ОНП.

 

Узгоджено:                        (дата)

 

Науковий керівник магістерської роботи

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові керівника

 

_________________________________

підпис

Студент

______________________________________________

підпис

 

ДОДАТОК 8

УГОДА №

про проведення практики студентів

від «____»__________ 20___ р.

 

Професійний заклад проходження практики (назва підприємства), розташований (місто, країна), представлений у цій Угоді директором (__________________________), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), представлений в особі проректора (______________________________), що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а також студент(______________________________________________________________________________________________________________________________) уклали цю Угоду про таке.

ПІБ, дата народження, паспортні дані

 

Стаття 1. За попередньою згодою з Університетом кількість студентів, які братимуть участь у цій програмі, становитиме ______ осіб.

Стаття 2. Студент(и) має проходити практику з _______________ по            ______________

згідно з Угодою щодо практики в рамках навчального процесу.

Стаття 3. Практикант працюватиме у місці проходження практики 5 днів на тиждень протягом 8 годин у день з 30-хвилинною перервою. Студенти можуть бути залучені більше 5 днів на тиждень, але за їх згодою.

Практикант працюватиме у відділі ___________________

Стаття 4. Підприємство надає практиканту повний пансіон протягом усього періоду практики. Підприємство запевняє, що студентам надаватиметься 3-х разове харчування та достатнє забезпечення напоями протягом робочого часу. Також студенту може оплачуватися його робота за домовленістю.

Стаття 5. Керівник практики від підприємства призначатиме практиканту тільки завдання, які стосуються цілей професійного освітнього тренінгу зі спеціальності, яку здобуває студент. Практиканту надаватимуться обов’язки з метою розвитку почуття відповідальності та забезпечення професійного розвитку.

Стаття 6. Протягом періоду проходження практики студент має виконувати правила, норми та внутрішній трудовий розпорядок підприємства. Якщо практикант не дотримується цих норм, підприємство має право припинити з ним угоду.

Стаття 7. Практикант не має права припиняти достроково договір про проходження практики, крім надзвичайних обставин. У разі розірвання угоди практика вважається незавершеною. Єдиним винятком є настання непередбачуваних обставин, таких як поганий стан здоров’я (підтверджено офіційним медичним сертифікатом у лікарні) або смерть родичів (доказана офіційним свідоцтвом про смерть та документом про спорідненість).

Стаття 8. Університет контролює обов’язкове оформлення страхування студентом на період проходження практики (необхідні документи такі, як Е101, Е111 або Європейська картка здоров’я для країн Європейського Союзу, або Приватні страхові документи для країн, що не є членами Європейського Союзу). Усі студенти повинні мати копії документів до прибуття у готель.

У разі настання страхових випадків або інших подій зі студентами база практики має негайно повідомити навчальний заклад або його представників.

Стаття 9. Підприємство надає сертифікат англійською мовою кожному студенту, який успішно закінчив практику, у письмовій формі на бланку з підписом Директора та печаткою підприємства. Сертифікат повинен містити: назву підприємства, період проходження практики та посаду, яку обіймав практикант, інші види діяльності, що ним виконувалися.

Стаття 10. Підприємство забезпечує безкоштовний трансфер для студентів із найближчого аеропорту (порту, залізничної станції, автобусної станції) на підприємство та назад після закінчення проходження практики.

Стаття 11. Підприємство забезпечує компенсацію у розмірі ____ євро студентам, які успішно працювали і пройшли практику протягом повного періоду, зазначеного в їх контракті, для покриття дорожніх витрат.

Стаття 12. Студент може залишити підприємство протягом останніх 10 днів дії Угоди. Припинення практики в межах 10 останніх днів Угоди не вважається її порушенням та не містить в собі ніяких штрафних санкцій.

Якщо ваша установа пропонує або вимагає особливі умови та запити, будь ласка, зазначте їх тут: _______________________________________________________________

Підписуючи цю Угоду, сторони погоджуються з умовами, зазначеними в ній. Ця угода складена у трьох примірниках: один (1) примірник  для підприємства (бази – практики), один (1) примірник для університету та один (1) примірник  для студента.

 

 

 

Від університету

 

Від підприємства

Ім’я, прізвище та підпис студента

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 

(підпис та печатка)  

(підпис та печатка)

 

 

                                              

             

 

 

ДОДАТОК 9

УГОДА № _______________

про проведення практики студентів

 

23.12.2015 р.

 

м. Ключборг, Польша

 

ТОВ «FLAXPOL»

(Професійний заклад проходження практики)

 

 розташований  _____________________

                           (місто, країна)

представлений у цій Угоді __________________________,

            (ПІБ, посада)

що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), представлений в особі ректора

проф. Грищенка Івана Михайловича,

що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а також студент

_________________________________________________________________________

____________________________________

(ПІБ, дата народження, паспортні дані)

уклали цю Угоду про таке.

 

 

Стаття 1. Студент має проходити практику з ________ р. по _______ р. згідно з Угодою щодо практики в рамках навчального процесу.

Стаття 2. Практикант працюватиме у місці проходження практики 5 днів на тиждень протягом 8 годин у день з 30-хвилинною перервою. Студенти можуть бути залучені більше 5 днів на тиждень, але за їх згодою. Практикант працюватиме у відділі _____________________________

_____________________________________

Стаття 3.  Підприємство надає практиканту повний пансіон протягом усього періоду практики. Підприємство запевняє, що студентам надаватиметься 3-х разове харчування та достатнє забезпечення напоями протягом робочого часу. Також студенту може оплачуватися його робота за домовленістю.

 

 

 

Стаття 4. Керівник практики від підприємства призначатиме практиканту тільки завдання, які стосуються цілей професійного освітнього тренінгу зі спеціальності, яку здобуває студент. Практиканту надаватимуться обов’язки з метою розвитку почуття відповідальності та забезпечення професійного розвитку.

Стаття 5. Протягом періоду проходження практики студент має виконувати правила, норми та внутрішній трудовий розпорядок підприємства. Якщо практикант не дотримується цих норм, підприємство має право припинити з ним угоду.

Стаття 6. Практикант не має права припиняти достроково договір про проходження практики, крім надзвичайних обставин. У разі розірвання угоди практика вважається незавершеною. Єдиним винятком є настання непередбачуваних обставин, таких як поганий стан здоров’я (підтверджено офіційним медичним сертифікатом у лікарні) або смерть родичів (доказана офіційним свідоцтвом про смерть та документом про спорідненість).

Стаття 7. Університет контролює обов’язкове оформлення страхування студентом на період проходження практики (необхідні документи такі, як Е101, Е111 або Європейська картка здоров’я для країн Європейського Союзу, або Приватні страхові документи для країн, що не є членами Європейського Союзу). Усі студенти повинні мати копії документів до прибуття у готель.

У разі настання страхових випадків або інших подій зі студентами база практики має негайно повідомити навчальний заклад або його представників.

Стаття 8. Підприємство надає сертифікат англійською мовою кожному студенту, який успішно закінчив практику, у письмовій формі на бланку з підписом Директора та печаткою підприємства. Сертифікат повинен містити: назву підприємства, період проходження практики та посаду, яку обіймав практикант, інші види діяльності, що ним виконувалися.

 

 

 

Стаття 9. Підприємство забезпечує безкоштовний трансфер для студентів із найближчого аеропорту (порту, залізничної станції, автобусної станції) на підприємство та назад після закінчення проходження практики.

Стаття 10. Підприємство забезпечує компенсацію у розмірі ____ євро студентам, які успішно працювали і пройшли практику протягом повного періоду, зазначеного в їх контракті, для покриття дорожніх витрат.

Стаття 11. Студент може залишити підприємство протягом останніх 10 днів дії Угоди. Припинення практики в межах 10 останніх днів Угоди не вважається її порушенням та не містить в собі ніяких штрафних санкцій.

 

Підписуючи цю Угоду, сторони погоджуються з умовами, зазначеними в ній. Ця угода складена у трьох примірниках: один (1) примірник  для підприємства (бази – практики), один (1) примірник для університету та один (1) примірник  для студента.

 

 

STUDENT PRACTICAL TRAINING AGREEMENT № ____________

 

23.12.2015 

              

___________________

( Place of completion )

_________________________________

        (Professional internship institution)

(hereinafter referred to as the Hosting Organization), located in___________________,

                                          (city, country)

represented in this Agreement by 

___________________________________ ,

          ( Name, surname, position)

acting under the Charter, on the one hand, and Kyiv national university of technologies and design (KNUTD), represented by

 

Rector Prof. Dr Ivan Gryshchenko,         

acting under the Charter, on the other hand, as well as the student

______________________________________

_____________________________________________________________________________

 (Student’s name, surname, date of birth, passport details) following legal acts of Ukraine  entered into this Agreement as follows:
 

Article 1.  The Student  shall carry out the Practice since __________ till ________ following this Agreement  within the educational  process.

Article 2. The Student will work in the Practice site  for 5 days a week, for 8 hours per day with a 30 minute break. The Student can be involved more than 5 days a week, but by his/her consent.

The Student will work in the Department

______________________________________________________________________________.

  ( Placement)

Article 3. The Hosting organization provides the Student the full Board during the entire period of Practice. The Hosting organization assures that The Student will be provided 3 meals a day and a sufficient supply of drinks during the work hours. Also the Student can be paid for his/ her work under agreement.

 

 

 

 

Article 4. The Student’s supervisor from the Hosting organization will assign the Student only tasks that are related to the purposes of vocational educational training in the specialty, which is given to the Student. The Student will be given duties to develop a sense of responsibility and provide professional development.
Article 5. During the Practice the Student shall follow the rules, and Hosting organization internal labour regulations. If the Student does not adhere to these standards, the Hosting organization has the right to terminate the Аgreement with him/her.

Article 6. The Student is not entitled to terminate the contract of the Practice, except extraordinary circumstances. In case of termination of the Agreement the Practice is incomplete. The only exception is the occurrence of unforeseen circumstances, such as poor health (confirmed by the official medical certificate in the hospital), or death of relatives (the official death certificate and a relationship document).
 

 

Article 7. The University monitors compulsory insurance of the Student during the Practice (required documents such as E101, E111 or European health card for EU, or Private insurance documents for countries that are not members of the European Union). The Student should have copies of the documents before arriving at the hotel.
In case of insured events occurrence or other events with the Student the Hosting organization shall immediately notify the University or its representatives.

 

 

Article 8. The Hosting organization provides to each student who successfully completed the Practice a certificate in English with the Director's signature and seal. The certificate shall contain: the Hosting organization name, period of the Practice the position of the Student, and the list of performed activities.

 

 

 

 

 

 

Article 9. The Hosting organization provides a free transfer service for the Student from the nearest airport (port, railway station, bus station) to the placement and back after the end of the Practice.
 

Article 10. The company provides compensation in the amount of____ Euro to the Student who successfully worked and passed the Practice during the full period specified in his/her contract, to cover travel expenses.

 

Article 11. The Student may leave the Hosting organization within the last 10 days of the Agreement duration. ( without penalties)


 

 

 

By signing this Agreement, the Parties agree with the terms and conditions specified therein. This Agreement has been made in three copies: one (1) copy for the Hosting organization, one (1) copy for the University and one (1) copy for the Student.
 

 

Від університету

From the University

 

Від підприємства

From the Hosting organization

Ім’я, прізвище та підпис студента

Name, surname and signature of the Student

________________________

________________________

________________________

________________________

 

________________________

________________________

________________________

________________________

 

________________________

________________________

________________________

_________________________

 

(підпис та печатка)  

(signature and seal)

(підпис та печатка)

(signature and seal)

(підпис )

(signature)

 

 

 

 

ДОДАТОК 10

ДОГОВІР №

про проведення практики студентів вищого навчального закладу

 

м. Київ                                                                                             «___»  ____________ 20___ р.

 

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), далі за текстом – «Навчальний заклад», в особі проректора (________________________________), діючого на підставі Статуту КНУТД, з однієї сторони, та (назва підприємства, організації, установи тощо), надалі за текстом – «База практики», в особі (_______________________________), діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі за текстом окремо як «Сторона», разом як «Сторони», уклали цей Договір про таке.

 1. Предмет Договору
  1. База практики зобов’язується за завданням Навчального закладу прийняти студентів на практику.
  2. Список студентів, що направляються для проходження практики, міститься в додатку 1 до цього Договору.
  3. Строки та тривалість практики наведено в додатку 1 до цього Договору.
 2. Порядок здійснення практики студентів
  1. База практики здійснює практику студентів протягом годин, встановлених Договором, з понеділка по п’ятницю, включаючи неробочі та святкові дні.
  2. База практики має право залучати до здійснення практики студентів будь-яких своїх кваліфікованих робітників. Кількість персоналу, необхідного для проведення практики студентів, визначається Базою практики залежно від обсягу та особливостей роботи.
 3. Обов’язки Сторін

База практики зобовязується:

 1. Проводити практику студентів протягом дії цього Договору, про що робити відповідні записи в щоденниках практики.
 2. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не допускати їх використання для займання посад та виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху.
 1. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.
 2. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики, за винятком тієї інформації, яка є конфіденційною і не підлягає публікації.
 3. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення повідомляти Навчальний заклад.
 4. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента-практиканта, в якій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

Навчальний заклад зобовязується:

 1. До початку практики надати Базі практики для погодження програму практики, не пізніше ніж за тиждень.
 2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
 3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.
 4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у встановленому порядку.
 1. Відповідальність Сторін
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю.
  2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у встановленому порядку.
 2. Форс-мажорні обставини
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання буде наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, а також страйки, воєнні дії, що виникли після укладання Договору.
  2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, зобов’язана негайно, але не пізніше ніж через 5 днів з моменту їх виникнення та припинення, в письмовій формі повідомити про це іншу Сторону.

6.         Вступ Договору в силу

6.1.      Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 3 років. Договір автоматично подовжується на наступні 3 років за умови, що кожна зі Сторін не висловить заперечень за 3 місяці до закінчення терміну його дії.

7.         Заключні положення

7.1.      Зміни, доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

7.2.      Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором іншій особі без отримання на це письмової згоди іншої Сторони.

7.3.      Сторони повідомляють одна одну про зміну юридичної, поштової адреси та інших реквізитів протягом 7-ми днів з моменту такої події.

7.4.      Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.5.      Факсимільні копії цього Договору, додатків і доповнень до нього, офіційних повідомлень, рекламацій та інших документів, які стосуються цього Договору, мають рівну юридичну силу з оригіналами перерахованих документів.

8.         Адреси Сторін Навчальний заклад:

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

Юридична/поштова адреса:

вул. Немировича-Данченка, 2, 

м. Київ, Україна, 01011

Тел. / факс

E-mail

           

(підпис)            ПІБ

М.П. «__»______2014р.

 

База практики:

Назва підприємства, організації, установи Юридична/поштова адреса:

 

 

Тел. / факс

 E-mail

 

(підпис) ПІБ

М.П. «__»______2014р.

 

 

Додаток 1 до Договору

Список студентів, що направляються для проходження практики в

___________________________________________

(назва підприємства, місто, країна)

з/п

ПІБ

Напрям підготовки, професійне спрямування, спеціальність

Курс, група

Назва підприємства

Місце знаходження підприємства

Термін практики (початок-кінець)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 11

 

ДОГОВІР № _______________

про проведення практики студентів вищого навчального закладу

 

23.12.2015

 

м. Ключборг, Польша

 

    Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), далі за текстом – «Університет», в особі  ректора проф. Грищенка Івана Михайловича, діючого на підставі Статуту КНУТД, з однієї сторони, та ТОВ «FLAXPOL», надалі за текстом – «База практики», в особі  ___________________________________,

(ПІБ. посада)

 діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі за текстом окремо як «Сторона», разом як «Сторони», уклали цей Договір про таке.

 1. Предмет Договору
  1. База практики зобов’язується за завданням Навчального закладу прийняти студентів на практику.
  2. Список студентів, що направляються для проходження практики, міститься в додатку 1 до цього Договору.
  3. Строки та тривалість практики наведено в додатку 1 до цього Договору.
 2. Порядок здійснення практики студентів
  1. База практики здійснює практику студентів протягом годин, встановлених Договором, з понеділка по п’ятницю, включаючи неробочі та святкові дні.
  2. База практики має право залучати до здійснення практики студентів будь-яких своїх кваліфікованих робітників. Кількість персоналу, необхідного для проведення практики студентів, визначається Базою практики залежно від обсягу та особливостей роботи.
 3. Обов’язки Сторін

База практики зобов'язується:

 1. Проводити практику студентів протягом дії цього Договору, про що робити відповідні записи в щоденниках практики.

 

 1. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не допускати їх використання для займання посад та виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху.
 1. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.
 2. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики, за винятком тієї інформації, яка є конфіденційною і не підлягає публікації.
 3. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення повідомляти Навчальний заклад.
 4. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента-практиканта, в якій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

Навчальний заклад зобов'язується:

 1. До початку практики надати Базі практики для погодження програму практики, не пізніше ніж за тиждень.
 2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
 3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.
 4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у встановленому порядку.

 

 

 

 

 1. Відповідальність Сторін
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю.
  2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у встановленому порядку.

 

 1. Форс-мажорні обставини
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання буде наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, а також страйки, воєнні дії, що виникли після укладання Договору.
  2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, зобов’язана негайно, але не пізніше ніж через 5 днів з моменту їх виникнення та припинення, в письмовій формі повідомити про це іншу Сторону.

 

6.         Вступ Договору в силу

6.1.      Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 3 років. Договір автоматично подовжується на наступні 3 років за умови, що кожна зі Сторін не висловить заперечень за 3 місяці до закінчення терміну його дії.

 

7.         Заключні положення

7.1.      Зміни, доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

7.2.      Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором іншій особі без отримання на це письмової згоди іншої Сторони.

7.3.      Сторони повідомляють одна одну про зміну юридичної, поштової адреси та інших реквізитів протягом 7-ми днів з моменту такої події.

7.4.      Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

 

 

7.5.      Факсимільні копії цього Договору, додатків і доповнень до нього, офіційних повідомлень, рекламацій та інших документів, які стосуються цього Договору, мають рівну юридичну силу з оригіналами перерахованих документів.

 

8.         Адреси Сторін:

CONTRACT № __________________

on the practical training of  higher educational institution students

 

23.12.2015

 

Kluczbork, Poland

 

     Kyiv national university of technologies and design (KNUTD), (hereinafter "the University"), represented by

Rector Prof. Dr Ivan Gryshchenko,  acting on the basis of the KNUTD Charter, on the one hand, and PPHU Flaxpol Sp. z o. o. (Ltd), hereinafter referred to as the "the Hosting organization" represented by

______________________________________ (Name, surname, position)

acting under the Charter, on the other hand, (hereinafter both referred to as “the Parties”) entered this Contract as follows:

 

1. Subject of Contract

1.1. The Hosting Organization undertakes the assignment of the University to take students to practice.
1.2. The list of students sent for practice, contained in Addendum 1 to this Contract.

 

1.3. The timing and duration of practice is given in Addendum 1 to this Contact.
      2. The Students’ Practice procedure  
2.1. The Hosting Organization provides the Practice for the students during the hours stipulated in the Contract, from Monday to Friday including excluded days and holidays.

 

2.2. The Hosting Organization has the right to engage its skilled workers in the students’ Practice . The number of personnel required for the students’ Practice is determined by the Hosting Organization depending on the scope and  characteristics of work.
       

  

3. Obligations of the Parties

The Hosting Organization is obliged:
3.1. To conduct the students’ Practice during the term of this Contract, making the appropriate entries in the diaries of practice.

 

3.2. To create the proper conditions for the implementation of students’ Practice programs, to prevent their use for positions and works that do not meet the Practice program and the future of their profession.
 

3.3. To provide students with conditions of safe operation in the placement. To conduct job safety instructions.

 

 

 

3.4. To provide students with the opportunity to use the material and technical facilities and information resources necessary for the implementation of the Practice program, except the confidential information.
 

 

3.5. To ensure the students’ checking in. To report to the University about all labor discipline and internal regulations violations.
 

 

3.6. To prepare a report on the Practice for all students in accordance with the requirements set by the University


 

The University is obliged to:

3.7. To submit the Practice program to the Hosting Organization for approval no later than a week before the Practice.
3.8. To appoint qualified teachers as the heads of the Practice.

3.9. To ensure that the students follow labor discipline and rules of the internal labor regulations. To participate in the investigation conducted by the Hosting Organization Commission of accidents if they occur with students during the Practice.

 

3.10. To inform the students which information provided at the time of the Practice constitutes a commercial or any other secret of the Hosting Organization not to be  disseminated outside the boundaries the Hosting Organization

 

 

 

4. Liabilities of the Parties

4.1. The Parties shall bear responsibility for  improper performance in accordance with labor legislation.

 

 


4.2. All points at issue  between the Parties  shall be resolved in accordance with established procedure.
         

5. Force majeure

5.1. The Parties are released from responsibility for partial or full default of obligations under this Contract if that failure is the result of such circumstances as flood, fire, earthquake and other natural disasters, strike, acts of war that have arisen after the completion of the Contract.
5.2. The Party, which emerged from the impossibility of its obligations performance  hereunder, shall immediately, but not later than 5 days from the moment of their failure and termination, notify the other Party in writing.

 

 

6. The entry into force of the Contract

6.1. This Contract shall enter into force from the date on which the last Party signs it and is valid for 3 years. The Contract is automatically extended for the next 3 years, provided that each Party will not express objections 3 months before the expiry of its validity.
      

7. Final provisions

7.1. Changes, additions to the present Contract are valid only if they are in writing and signed by both Parties.
 

7.2. Neither Party has the right to transfer its rights and obligations under this Contract to another party without prior written consent of the other Party.
7.3. The Parties shall notify each other of any changes in legal, postal address and other details within 7 days of such event.

 

7.4. This Contract has been made in two copies having equal legal force, one for each Party.
 

 

 

 

7.5. Facsimile copies of this Contract, applications, and supplements thereto, official reports, complaints and other documents related to this Contract shall have equal legal force with the originals of the documents listed above.
 

8. Addresses of the Parties:

 

Навчальнимй заклад/The University:

 

Kyiv national university of technologies and design (KNUTD)
Legal/mailing address:
Ul. Nemirovich-Danchenko, 2,
M. Kyiv, Ukraine, 01011

 


Phone / Fax +38 044 280 05 12
E-mail: chaban.v@knutd.com.ua

 

 


(signature) name
M. P."____"___________ 20__.

 

База практики/The Hosting Organization:

 

The name of the enterprise, organizations, institutions, Legal/mailing address:
PPHU FLAXPOL Sp. z o.o., 46-200 Kluczbork, ul. Jagiełły 1


 

Phone / Fax: (+ 48) 77 414 41 48 wew. 15/ (+48) 077 425 04 30

E-mail: s.langos@flaxpol.pl

Sandra Langos
 


(signature) name
M. P."___"_________ 20___.

 

 

 

ДОДАТОК 12

 

 

 

Ректору КНУТД

професору Грищенку І.М.

студента факультету ______

____ курсу ______________групи

ПІБ студента

 

 

 

ЗАЯВА-ОБҐРУНТУВАННЯ

 

Прошу розглянути можливість щодо проходження мною _______________________практики

(вид практики)

у ______________________________________________________________________________

(країна, місто, назва і адреса підприємства)

з _____________ по _____________ .

 

Мета практики: _________________________________________________________________ .

Завдання: ______________________________________________________________________ .

Джерела фінансування: за рахунок приймаючої сторони та власних коштів, інші __________

_______________________________________________________________________________ .

 

 

Дата                                                                                                                          Підпис

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Декан факультету _______

________________ _______________________

(підпис)             (ініціали та прізвище)

 

Завідувач кафедри __________

________________ _______________________

(підпис)             (ініціали та прізвище)