Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Положення про підготовку і захист бакалаврської дипломної роботи

Положення про підготовку і захист бакалаврської дипломної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ  ТА ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТ

 

Вступ

І Бакалаврська дипломна робота, її мета і завдання

 

ІІ. Етапи підготовки та захисту бакалаврської дипломної роботи

2.1. Формування тематики бакалаврських дипломних робіт

2.2. Наукове керівництво бакалаврськими дипломними роботами

2.3. Вибір і затвердження теми бакалаврської дипломної роботи

2.4. Формування і затвердження індивідуального завдання на підготовку бакалаврської дипломної роботи та підписання згоди на обробку персональних даних

2.5. Графік виконання бакалаврських дипломних робіт та контроль за його дотриманням

2.6. Попередній розгляд ( захист)  бакалаврських дипломних робіт

2.7. Рекомендація бакалаврських дипломних робіт до захисту кафедрою

2.8. Зовнішнє рецензування бакалаврських дипломних робіт

2.9. Порядок захисту бакалаврської дипломної  роботи

2.10.Критерії оцінювання бакалаврської дипломної роботи

 

ІІІ. Вимоги до змісту бакалаврської дипломної роботи

3.1. Вимоги до структури

3.2. Вимоги до теоретичного розділу

3.3. Вимоги до аналітичного розділу

3.4. Вимоги до конструктивного розділу

3.5. Вимоги до висновків

 

IV Вимоги до оформлення бакалаврської дипломної роботи

4.1. Текст

4.2. Таблиці

4.3. Ілюстрації

4.4. Формули

4.5. Цитування та посилання на використані джерела

4.6. Додатки

4.7. Бібліографічний опис використаних джерел

4.8. Зовнішнє оформлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

“Положення про підготовку і захист бакалаврської дипломної роботи(далі - Положення) є внутрішнім нормативним документом університету, що регламентує організацію навчального процесу на завершальному етапі професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 06 вересня 2014р. №1556-VII, інших нормативно-правових актів, галузевих стандартів вищої освіти, вимог Болонського процесу, “Положення про організацію навчального процесу в умовах індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи”, затвердженого Вченою радою університету (протокол №9 від 30.03.2006р.), Положення про систему оцінювання, “Положення про бакалаврську програму”, затвердженого Вченою радою університету (протокол №10 від 29.03.2007р.) положення про антиплагіат

         Положення є документом рамкового характеру, який регламентує загальні та найбільш принципові питання підготовки та захисту бакалаврських дипломних робіт (далі - БДР).

         На підставі цього Положення випускові кафедри  складають методичні рекомендації щодо підготовки БДР з урахуванням специфіки спеціальностей.

 

1. БАКАЛАВРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА, ЇЇ МЕТА І ЗАВДАННЯ

Бакалаврська дипломна робота – це самостійне теоретико-прикладне дослідження, що виконується студентом на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі захисту якої екзаменаційна комісія (ЕК) визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його здатність до самостійної роботи за фахом, і  приймає рішення про присвоєння  відповідної кваліфікації та видачу диплома.

Як теоретико-прикладне дослідження БДР повинна містити теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі ретельно проведеного аналізу.

Метою підготовки БДР є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, виробничих завдань; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем; виявлення ступеня підготовки випускників до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над БДР, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів процесів або діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків та пропозицій.

Конкретні завдання БДР залежать від її орієнтації (практична чи науково-дослідницька) та об’єкта дослідження. Окремим студентам за погодженням із науковим керівником і керівником бакалаврської програми надається право виконувати БДР науково-дослідницької орієнтації. У такому випадку головне завдання полягає у поглибленому вивченні відповідних теоретичних моделей, пошуку шляхів їх адаптації до умов розвитку міжнародного бізнесу в Україні, а головним критерієм оцінки стане наявність елементів наукової новизни.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 • вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;
 • проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;
 • розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
 • обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;
 • підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

     Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності об’єкта дослідження та його специфічних рис.

 

ІІ. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

         2.1. Формування тематики бакалаврських дипломних робіт

         Визначення тематики БДР направлено на розкриття і конкретизацію узагальненого об’єкта спеціальності та спеціалізованого об’єкту діяльності за окремими бакалаврськими програмами. Ключовими вимогами при формулюванні  назв тем БДР є орієнтація  на  проблеми, розв’язанню яких присвячені дипломні роботи, їх зв’язок з узагальненим об’єктом спеціальності та спеціалізованим об’єктом бакалаврської програми.

Тематику БДР систематично  оновлює випускова кафедра з урахуванням змін, що відбуваються у відповідних сферах економічного життя суспільства. При складанні тематики БДР необхідно враховувати лаконічність та однозначність формулювань, відображення в них як професійних завдань, що передбачені спеціальністю, так і бакалаврською програмою.

Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента; тематика наукових досліджень кафедри; замовлень установ тощо.

При виборі напряму дослідження доцільно користуватися пропонованим переліком тем, проте він не є обов’язковим і має уточнюватись або доповнюватися за бажанням студента та його наукового керівника.

 

2.2.Наукове керівництво бакалаврськими дипломними роботами

Наукове керівництво виконання студентами БДР складається з методологічного та організаційного його забезпечення.

Методологічні засади, якими керуються студенти при підготовці БДР, створюються кафедрою. Вони представлені монографіями, дисертаціями, дослідженнями, підручниками, посібниками, методичними розробками, іншими науково-методичними матеріалами, розробленими вітчизняною та світовою наукою і колективом кафедри. Консультативну допомогу по їх відображенню у бакалаврських дипломних роботах студентів,  надають наукові керівники та автори  праць, виконаних на кафедрі.

Організаційно керівництво процесом підготовки студентами БДР забезпечується системою заходів, до якої входять:

 • вибір і затвердження теми БДР;
 • формування та затвердження індивідуального завдання на підготовку БДР;
 • система консультацій;
 • перевірка БДР на наявність текстових запозичень;
 • попередній  розгляд (захист) БДР комісією, створеною кафедрою;
 • розгляд БДР на засіданні кафедри на предмет її рекомендації до захисту.

Персонально керівництво роботою студентів здійснюють призначені наказом ректора наукові керівники. Науковими керівниками БДР можуть бути як штатні викладачі, так і сумісники, які мають наукові ступені, вчені звання, наукові публікації у галузях знань, що відповідають спрямованості і змісту магістерської програми.

         Обов’язками наукових керівників є:

 • консультування студентів з питань вибору теми роботи, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;
 • видача студентові завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;
 • контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки БДР;
 • контроль якості дипломної роботи;
 • підготовка відгуку про БДР з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до структури критеріїв оцінки.
 • інформування кафедри про хід виконання студентами БДР і випадки недотримання графіка  підготовки окремих розділів і роботи в цілому.
 • брати участь в обговоренні кафедрою будь-яких питань у галузі підготовки МДР і результатів їх захисту;
 • брати участь у роботі кафедральної комісії з попереднього захисту БДР;

План дипломної роботи повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частини. При розробці та обговоренні плану дослідження необхідно скласти поетапний календарний план написання дипломної роботи згідно із затвердженим на кафедрі регламентом. Невиконання графіку та систематичне відхилення від регламенту є підставою для недопущення студента до захисту дипломної роботи.

 

 

2.3.Вибір і затвердження теми бакалаврської дипломної роботи

Вибір теми БДР є прерогативою студента. При цьому йому необхідно керуватися наступним:

 • науковими інтересами та  власними  уподобаннями;
 • тематикою наукового дослідження, що веде кафедра;
 • актуальністю проблеми, що розглядається в роботі  для підприємств, організацій, регіонів чи суспільства;
 • можливостями отримати необхідні матеріали для підготовки роботи;
 • власними можливостями розробки обраної теми на належному рівні.

Теми БДР вибираються із розробленого кафедрою переліку (Додаток 1) і за погодженням з науковим керівником можуть бути скореговані у відповідності із науковими інтересами студента. Студент має право запропонувати власне формулювання теми, яке відповідає узагальненому об'єкту  спеціальності  або спеціалізованому  об'єкту бакалаврської програми.

Закріплення за студентами тем магістерських дипломних робіт оформлюється наказом ректора КНЕУ за поданням випускової кафедри. Цим самим наказом також призначаються наукові керівники магістерських дипломних робіт.

 

         2.4. Формування і затвердження індивідуального завдання на підготовку бакалаврської дипломної роботи та підписання згоди на обробку персональних даних

         Після затвердження теми науковий керівник разом зі студентом формують індивідуальне завдання на підготовку БДР. Індивідуальне завдання має бути погоджене керівником бакалаврської програми і затверджене завідувачем випускової кафедри.

         Формування і затвердження індивідуального завдання направлено на досягнення наступних цілей:

 • окреслити методологічні рамки  розробки теми шляхом визначення наукового об'єкту, предмету і мети роботи;
 • визначити основні напрямки роботи та відобразити їх в структурі БДР;
 • сформулювати завдання, що  дозволяють продемонструвати набуті студентом професійні компетенції;
 • забезпечити шляхом  індивідуалізації  завдань та їх прив'язки до  конкретних об'єктів, самостійність роботи студентом над БДР.

         Індивідуальне завдання студент розміщує у дипломній роботі після титульного аркуша. Індивідуальне завдання є нормативним документом і суттєвих відступів у БДР від зафіксованої в ньому структури не допускається.

Форму індивідуального завдання на БДР наведено у Додатку 2.

Після складання та підписання індивідуального завдання студент має заповнити та підписати згоду на обробку персональних даних для перевірки БДР на наявність текстових запозичень (Додаток 3). Заповнена та підписана згода студента на обробку персональних даних зберігається на кафедрі.

 

2.5. Графік виконання бакалаврських дипломних робіт та контроль за його дотриманням

Календарний графік підготовки та захисту БДР направлений на забезпечення високої якості виконання робіт. Він покликаний вирішити наступні завдання:

 • надати методичну допомогу студентам в організації процесу підготовки БДР;
 • створити систему контролю за ходом підготовки БДР з боку кафедри;
 • забезпечити систематичність та самостійність виконання студентом усіх  робіт, передбачених індивідуальним завданням.

Календарний графік складається випусковою кафедрою на основі типового графіку, затвердженого ректором університету та враховує особливості відповідних спеціальностей (Додаток 4).

Кафедра періодично розглядає на своїх засіданнях хід підготовки студентами БДР за інформацією  наукового керівника або матеріалами перевірки керівником кафедри.

 

 

2.6. Попередній розгляд (захист) БДР та перевірка на наявність текстових запозичень

Метою попереднього розгляду (захисту) БДР є експертна оцінка фахівцями кафедри рівня готовності роботи у відповідальності зі затвердженими кафедрою критеріями. Така оцінка розглядається перш за все як важлива форма допомоги студенту у доведенні роботи до встановлених вимог. Вона супроводжується конкретними рекомендаціями по доопрацюванню БДР. Негативна експертна оцінка стану справ з підготовкою роботи не тягне за собою адміністративних рішень стосовно студента та наукового керівника.

Звіт комісії заслуховується  на засідання кафедри і передбачає оцінку  ступеня готовності студентів до захисту дипломних робіт перед ЕК; виявлення осіб, успішне завершення робіт якими знаходиться під загрозою, виявлення типових проблем у ході підготовки БДР та аналіз причин, що призвели до їх появи; пропозиції щодо прийняття заходів по успішному завершенню БДР та їх захисту перед ЕК.

Комісію створює завідувач кафедри у складі 2-3-х викладачів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання і досвід керівництва дипломними роботами. Очолює комісію завідувач кафедри або його заступник, чи науковий керівник магістерської програми. Порядок роботи комісії та форму матеріалів, що подають студенти для розгляду комісією, визначає кафедра.

Відповідно до Положення про перевірку бакалаврських дипломних робіт на наявність академічного плагіату студенту потрібно мати: електронний варіант роботи на диску CD-RW, одним файлом, формат MS Word, без списку використаних джерел та додатків. Електронний варіант, який подано на перевірку, має бути ідентичним друкованому.

На попередній розгляд БДР, виноситься робота в повному обсязі та перевірена на плагіат (наявність довідки щодо текстових запозичень). В якості попереднього розгляду БДР може бути проведений захист консультативних проектів, що виконувались в її рамках.

 

2.7. Рекомендація БДР до захисту кафедрою

Розгляд дипломних робіт на кафедрі  є офіційним підведенням підсумків  організації навчального процесу на завершальному етапі підготовки бакалаврів.  Він передбачає оцінку усіх складових виконаної роботи студентами та колективом кафедри. Згідно з графіком студент зобов’язаний подавати дипломну роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені терміни та пройти перевірку на наявність текстових запозичень. В разі порушення та невиконання студентом календарного графіка виконання БДР керівник бакалаврської програми за поданням кафедри, має право звернутися до ректора з пропозицією відрахувати студента як такого, що не виконує навчальний план.

Порядок розгляду передбачає інформацію наукових керівників магістерських дипломних робіт студентів про проведену роботу та  офіційне відношення до неї, відображене у відгуку. Відгук передбачає оцінювання роботи(від 0 до 70 балів). 

Рекомендації до оформлення відгуку наукового керівника

бакалаврської дипломної роботи

Відгук на дипломну роботу оформлюється за зразком, наведеним у Додатку 5. При написанні відгуку на БДР, вказати наявність самостійних розробок автора, наукову новизну його досліджень та практичну цінність висновків і рекомендацій, що містяться в роботі; зазначити недоліки БДР. При виставленні загальної оцінки науковий керівник вказує на відповідність бакалаврської дипломної роботи вимогам до її написання, чи може робота бути допущена до захисту перед ЕК і яка загальна оцінка відгуку на БДР (від 0 до 70 балів).

Дипломна робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника подається керівнику бакалаврської програми (завідувачу випускаючої кафедри), який вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші дипломної роботи. У разі невідповідності дипломної роботи вимогам даних рекомендацій керівник БДР може не допустити студента до захисту дипломної роботи. Рішення керівника бакалаврської програми щодо не допуску студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри.

Допуск студента і його БДР до захисту перед ЕК оформлюється у такому порядку:

 • випускова кафедра подає в деканат витяг із протоколу засідання кафедри, у якому міститься список студентів, допущених кафедрою до захисту;
 • деканат перевіряє, виконання студентами  навчального плану у повному обсязі;
 • декан факультету готує проект наказу про допуск студентів до захисту БДР (державної атестації), погоджує його в установленому порядку і подає на підпис ректору університету;
 • підписаний ректором і зареєстрований наказ доводиться до відома студентів.

 

2.8. Зовнішнє рецензування бакалаврських дипломних робіт

Зовнішнє рецензування БДР проводиться з метою  надання ЕК незалежної експертної оцінки професійних компетенцій студентів, продемонстрованих при підготовці дипломної роботи. Його проводять фахівці в галузях знань та практики, яким присвячені теми робіт.

Зовнішніми рецензентами БДР можуть бути: висококваліфіковані працівники структурних підрозділів підприємств чи організації; наукові працівники науково-дослідних установ; працівники міністерств і відомств, викладачі з науковими ступенями та вченими званнями інших вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації.

     Зовнішня рецензія повинна містити ґрунтовний аналіз і загальну оцінку якості бакалаврської дипломної роботи(без балової оцінки), її практичного значення та можливостей реалізації висновків та пропозицій, зазначені недоліки роботи, а також зробити висновок: рекомендується робота до захисту, чи не рекомендується. Зразок структури зовнішньої  рецензії наведено у Додатку 7, фірмовий бланк, печатка, підпис.

 

2.9. Порядок захисту бакалаврської дипломної роботи

Порядок захисту дипломної роботи встановлюється «Положенням про екзаменаційні комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра» (від 25 лютого 2015 р.)

Студент готує до захисту усну доповідь та ілюстративний матеріал для всіх членів атестаційної комісії. Час виступу не повинен перевищувати 7 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу – презентація в Power Point, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Захист дипломної роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити: актуальність теми; об’єкт та предмет дослідження; висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів і обґрунтування їх ефективності (рекомендується витрати не менше 70% часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів. Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Члени ЕК, присутні на захисті, можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки, опрацювання обраної тематики дипломної роботи та ерудиції.

Під час захисту ведеться протокол засідання ЕК. Окремо відзначається думка членів ЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора. Загальний час захисту БДР не повинен перевищувати 20 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ЕК виноситься її рішення. В разі незгоди серед члені ЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той же день.

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку. До повторного захисту бакалаврська дипломна робота може бути подана протягом трьох років після закінчення навчання в університеті. Після захисту БДР передається на зберігання до архіву університету.

 

2.10. Критерії оцінювання бакалаврської дипломної роботи

Критерії оцінки БДР є методичним засобом що використовується ЕК, науковим керівником від кафедри та зовнішнім рецензентом  з метою виявлення відповідності професійних компетенцій студента вимогам Галузевого стандарту освіти. Вони передбачають аналіз рівня відображення в БДР професійних завдань, які виконуються на первинних посадах професіоналів даної спеціальності.

На підставі загальних критеріїв оцінки БДР кафедрою розробляються і затверджуються критерії, що відображають специфіку професійних завдань які виконуються в межах відповідних спеціальностей та бакалаврських програм. Вони слугують студентам в якості орієнтирів, що дозволяють проявити професійні компетенції, а  науковий керівник та ЕК використовують критерії для оцінювання БДР.

Складові та діапазони оцінювання випускної кваліфікаційних магістерської дипломної роботи є такими:

Складові оцінювання

Діапазон оцінювання, балів

1. Змістовні аспекти дослідження

0 —70

2. Якість захисту результатів дослідження

0 —30

 

 

Оцінка студента за змістовну частину випускної кваліфікаційної роботи формується науковим керівником від Університету та з урахуванням якісної характеристики зовнішнім рецензентом (у форматі якісної характеристики без балової оцінки), а рівень захисту та якість результатів дослідження оцінюється ЕК з атестації, до складу якої входять викладачі дисциплін професійної підготовки та зовнішній експерт.

У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості БДР.                                                                                                                    Таблиця 5.1

Критерії оцінювання бакалаврських дипломних робіт

Складові

оцінювання

Критерії оцінювання

бакалаврського дослідження

Кількість балів

(максимум)

Змістовні аспекти дослідження

Вступ

Обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети та завдань її дослідження, визначення об’єкта, предмета, методів дослідження, аналіз останніх досліджень і публікацій, інформаційної бази дослідження та структури роботи.

5

Розділ 1:

Теоретичний блок

Цінність теоретичних висновків. Рівень аналізу та повноти розгляду теоретичних концепцій. Якість аналізу літературних джерел. Достатність глибини теоретичних досліджень по темі.

10

Розділ 2:

Аналітичний

Якість та глибина економічних досліджень із застосуванням аналітичних якісних та кількісних розрахунків, методів і засобів досліджень .

15

Розділ 3:

Практично-рекомендацій-ний блок

 Оцінка результатів досліджень. Обґрунтування напрямів удосконалення досліджуваної проблеми. Можливість  впровадження результатів дослідження. Наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; рівень обґрунтування запропонованих рішень

20

Висновки з дослідження

 Чіткість та обґрунтованість висновків, їх практичне значення та можливості реалізації

10

Оформлення

роботи

Розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення, дотримання графіку виконання МДР

10

Якість захисту результатів дослідження

Роздатковий

матеріал

Якість оформлення та ілюстрованість роздаткового матеріалу та презентації доповіді

5

Доповідь на

захисті

Якість та ефективність представлення власних ідей та рекомендацій, результатів  дослідження. Уміння стисло, послідовно та чітко викласти сутність і результати дослідження, застосовуючи сучасну економічну термінологію, уникаючи загальних слів. Високий рівень володіння культурою презентації

10

Відповіді на

запитання та

зауваження під час захисту

Конструктивні чіткі відповіді, аргументована власна наукова позиція, здатність захищати свої пропозиції, думки та погляди; загальний рівень підготовки студента. Обґрунтовані відповіді на зауваження ЕК

 

15

 

РАЗОМ

100

 

Бакалаврська дипломна робота до захисту не допускається, якщо:

 •  попередня оцінка наукового керівника змістової частини дослідження складає менше 40 балів;
 • робота представлена науковому керівникові на перевірку, плагіаризм, попередній захист або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, встановлених регламентом;
 • БДР написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету;
 • дипломна робота виконана не самостійно;
 • структура та оформлення БДР не відповідає вимогам;
 • в роботі відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів;
 • БДР не переплетена у тверду палітурку, недбало оформлена.

Рішення щодо підсумкової, диференційованої за чотирибальною шкалою, оцінки загального оцінювання  бакалаврської роботи приймається  більшістю голосів членів Екзаменаційної Комісії та визначається як сума обох складових оцінювання і фіксується у протоколі засідання відповідної комісії, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Повторний захист випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

Переведення даних 4-бальної шкали в 100-бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

Основні умови одержання оцінки

Відмінно. Дипломна робота є бездоганною в усіх відношеннях, містить елементи новизни, має практичне значення, є конкретною та обґрунтованою, має оцінку реалізації запропонованих рішень та пропозицій, доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ЕК правильні та стислі.

Студент, що претендує  на диплом з відзнакою, зобов’язаний мати мінімум одну опубліковану наукову працю (тези, статтю).

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхнево зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не представлені, недостатньо використані інформаційні матеріали організації-замовника (бази практики), мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно. Тема БДР в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгук містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета БДР. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхнево, переважає описовість на шкоду системності та глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не виплавають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ЕК неточні або неповні.

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Структура, зміст і обсяг дипломної роботи

Бакалаврська дипломна робота як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

Загальний обсяг дипломної роботи має бути в межах 70-90 сторінок друкованого тексту формату А4.

 

3.1. Вимоги до структури БДР

 • титульний аркуш (зразок наведено в Додатку 6)
 • Індивідуальне завдання (зразок наведено в Додатку 2 )
 • реферат (зразок наведено в Додатку 8)
 • Висновок про результати перевірки на наявність текстових запозичень
 • Відгук наукового керівника (зразок наведено в Додатку 5)
 • зовнішня рецензія (зразок наведено в Додатку 7)
 • зміст роботи
 • вступ
 • перший (теоретичний) розділ
 • другий (аналітичний) розділ
 • третій (конструктивний) розділ
 • висновки (заключна частина);
 • Список використаних джерел.
 • додатки:
 • Додаток А (Обов’язковий). Огляд спеціальної зарубіжної літератури (іноземною мовою) (зразок наведено в Додатку 9)
 • Додаток Б (Обов’язковий). Анотація магістерської дипломної роботи (іноземною мовою) (зразок наведено в Додатку 10)
 • Додатки В, Г, Д…. (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо)

Реферат (0,5 – 1 сторінка). У рефераті БДР слід вказати загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, ключові поняття і викласти в дуже стислій формі сутність роботи (Додатку 8).

Зміст БДР (1 сторінка). В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність і логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

У вступі (3 – 5 сторінок) дається наукове обґрунтування актуальності та значення обраної теми; формулюється мета, завдання і об’єкт дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження; визначається інформаційна база дослідження.

 

3.2. Вимоги до теоретичного розділу

У теоретичному розділі студент повинен показати свої науково-дослідницькі компетенції. Від нього вимагається розкрити сучасний стан наукової думки в галузі проблем досліджуваної теми, проаналізувати різні теорії та погляди, зробити критичний огляд відповідних наукових джерел, у тому числі зарубіжних, висловити й обґрунтувати своє ставлення, навести власний аналіз основних категорій і понять, сформулювати проблемні питання.

У ньому викладаються основні теоретичні положення теми, проводиться аналіз існуючих різноманітних поглядів (у т.ч. і власних) на ті чи інші аспекти, виявляються проблеми, що потребують розв’язання в теоретичному, аналітичному та прикладному плані.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність із методами аналізу та на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найбільш придатного для обраного напряму дослідження.

Загальний обсяг цього розділу має бути у межах 20-25 сторінок.

 

3.3. Вимоги до аналітичного розділу

У роботі над аналітичним розділом студент має шанс проявити й використати свої аналітично-контрольні компетенції. Він повинен ґрунтовно проаналізувати фактичний стан досліджуваної проблеми.

У цьому розділі можна виділити 3-4 підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження та середовища, що його оточує.

Розділ повинен бути максимально насиченим факторологічною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми. На основі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів студент повинен виявити вплив позитивних і негативних чинників, установити причини їх і наслідки, оцінити можливості щодо підвищення ефективного розвитку тих чи інших напрямків міжнародної економічної діяльності.

Розділ завершується оцінкою одержаних результатів. Оптимальний обсяг розділу 25-30 сторінок.

 

3.4. Вимоги до конструктивного розділу

Підготовка цього розділу БДР вимагає від студента найбільших творчих зусиль. Саме тут він має застосувати і довести свої нормувально-планувальні та інноваційно-проектні компетенції.

Конструктивний розділ БДР має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, визначеної  у вступі. Структурно ІІІ розділ складається з 2-3 підрозділи. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в другому розділі БДР. Увагу слід акцентувати на обґрунтуванні конкретних пропозицій щодо прийняття стратегічних управлінських рішень, які спрямовані на розвиток нових і підвищення ефективності діючих форм і методів міжнародної діяльності досліджуваного об’єкта, можливості іх реалізації, пов’язані з ними витрати, наявність альтернативних рішень. Невід’ємною частиною обґрунтування пропонованих студентом заходів має бути розрахунок економічної ефективності. За результати розрахунків і зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент – автор дипломної роботи.

Однією з ознак високої якості дипломної роботи є застосування економіко-математичних методів та ЕОМ як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів. Обсяг розділу має бути в межах 20-25 сторінок.

 

3.5. Вимоги до висновків

Висновки є завершальною частиною БДР. Він містить стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, практичні рекомендації автора з вирішення поставлених у вступі завдань та визначення економічної ефективності наданих пропозицій. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором дипломної роботи поставленої мети та завдань. Обсяг висновків – 5–7 сторінок.

 

IV. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

4.1. Текст

Важливим етапом виконання БДР є оформлення її тексту. Дипломна робота має бути виконаною та оформленою з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути набраний на комп’ютері з дотриманням усіх вимог. Текст виконується літературною українською мовою на комп’ютері, на листах білого паперу формату А4 з однієї сторони листа. Робота друкується в Word for Windows, розміри полів: верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 25 мм. Тип шрифту – Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, до тексту застосовується вирівнювання по ширині. Номер сторінки – внизу, з правого боку сторінки.

Дипломна робота починається з титульного аркуша, за титульним аркушем послідовно розміщують: індивідуальне завдання, реферат, довідка про результати аналізу роботи на плагіат, відгук наукового керівника, зовнішня рецензія, зміст роботи, вступ, перший, другий, тертій розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і параграфа. НАЗВИ РОЗДІЛІВ, пункти ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ та ДОДАТКИ позначаються заглавними літерами та виділяються жирним шрифтом. Назви розділів і параграфів у змісті та тексті мають бути однаковими. Титульну сторінку, індивідуальне завдання, реферат, довідку про плагіат, відгук наукового керівника і зовнішню рецензію не нумерують. Вступ нумерують з 3 сторінки.

Вступ, кожний розділ, висновки і список літератури починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після закінчення попереднього.

Розділи, підрозділи й пункти слід нумерувати арабськими цифрами та друкувати назву розділу по середині, а підрозділи й пункти з абзацним відступом. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3). Номер підрозділу включає номер розділу та порядковий номер, відокремлені крапкою (1.1, 1.2, …). Після номера розділу, підрозділу в тексті роботи крапку не ставлять.

Заголовки

Текст основної частини БДР поділяють на розділи, підрозділи.

Заголовки структурних частин БДР “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу по центру. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між назвою розділу та підрозділом повинна дорівнювати 2 інтервалам, між підрозділом і текстом повинна дорівнювати 1 інтервалу.

 

Переліки

У тексті пунктів можуть бути переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності послатися в тексті на один із переліків) арабську цифру, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати малі літери, після яких ставлять дужку.

Приклад:

1) _________________________________________________________

а)____________________________________________________

б)____________________________________________________

2) _________________________________________________________

        

 

4.2. Таблиці

Таблиці застосовують для кращого уточнення та зручності порівнювання показників. Цифровий матеріал, коли його багато або є потреба у зіставленні певних показників, як правило, оформлюють у таблиці. Таблиця є таким способом подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи, відокремлені одна від іншої вертикальними та горизонтальними лініями.

За змістом таблиці поділяються па аналітичні та неаналітичні. Аналітичні таблиці є результатом обробки й аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць робиться узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до тексту словами: «таблиця дає змогу зробити висновок, що...», «із таблиці видно, що...» і т. ін. Часто такі таблиці сприяють виявленню і формулюванню певних закономірностей.

До неаналітичних таблиць вміщують здебільшого необроблені статистичні дані, необхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей.

При оформленні таблиць слід дотримуватись певних правил. Зокрема, кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, що відображає її зміст. Назву слід розміщувати над таблицею та виділити. Слово “Таблиця” зазначають праворуч над назвою таблиці (Приклад оформлення таблиці наведено нижче) не виділяючи.

У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку, назву ставлять тільки над першою частиною таблиці. Над іншими частинами друкують слова “Продовження таблиці” або “Закінчення таблиці” із зазначенням номера таблиці (друкують праворуч,12 шрифтом, курсив).

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Головка

 

 

 

Заголовки граф

 

 

 

 

 

Підзаголовки граф

 

1

2

3

4

5

 

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці (номер)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковик (заголовки рядків)

 

Графи (колонки)

 

Приклад        Джерело: за матеріалами підприємства, власна розробка, складено автором або

Джерело: [15], [7, с.16], [7,15,24]

У разі поділу таблиці на частини допускається її “шапка” або “боковик” замінити відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. У цьому разі номер таблиці складатиметься з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою (наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу).

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі слова “таблиця” із зазначенням її номера.

При оформленні вертикальні колонки таблиці нумерують тільки в тих випадках, коли у тексті на них є посилання або таблицю частково переносять; не треба включати в таблицю графу “№ п/п”. Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок таблиці, якщо різні – вказують збоку. Позначення одиниць виміру має відповідати вимогам стандарту.

Заголовок стовпця та рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків стовпців.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті. Посилання мають бути у тексті на всі таблиці. Таблицю розміщують уздовж сторінки або впоперек з відповідним поворотом її за годинниковою стрілкою.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю поділяють на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її шапку й боковик.

Таблиці які перевищують за розміром 2 аркуші виносяться у додатки.

 

4.3. Ілюстрації

Графічний матеріал

Графічний матеріал – рисунки, схеми, діаграми тощо – застосовують для детального встановлення властивостей або характеристик об’єкта дослідження роботи, розміщується безпосередньо після першого посилання на нього, або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку (посилання на графічний матеріал в тексті роботи є обов’язковим).

За наявності таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу. Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним.

За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово “Рис.” з номером і назву подають після пояснювальних даних. Підпис під Ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:

 • найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис»;
 • порядковий номер Ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;
 • тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;
 • експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його. Приклад:

Ілюстрації позначаються словом "Рис." і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: "Рис. 3.1" (перший рисунок третього розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (Рис. В.3)

Наприклад:

Рис. 3.1. Профіль глобальної конкурентоспроможності «базового» банку

 

Джерело: [15], [7, с.16], [7,15,24] або розроблено автором за матеріалами звіту банку

 

 

         4.4. Формули

Формули, за винятком формул, що містяться у додатках, мають нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами. Порядковий номер формули позначається у круглих дужках праворуч від неї. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули, відокремлених крапкою.

Приклад:

(3.1) – означає першу формулу третього розділу.

Посилання у тексті на порядкові номери формули дають у дужках.

Приклад:

… у формулі (1).

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Приклад:

… у формулі (В.1).

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Першій рядок пояснення має починатися словом “де”. Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

4.5. Цитування та посилання на використані джерела

При написанні бакалаврської дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу ідентифікувати документи та перевірити достовірність відомостей про цитування документа, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в дипломній роботі.

При використанні студентами науково-практичної, аналітичної та статистичної інформації з Інтернету посиланням в тексті роботи виконується за загальними правилами. У списку БДР може бути використана інформація лише з офіційних джерел.

Посилання подаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад: [4, с. 35]).

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) тест цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути точними у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні  посилання на джерело.

 

4.6. Додатки

Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач, що розв’язуються на ЕОМ і т. ін.

Додатки можуть бути обов’язковими та інформаційними. Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідкового характеру.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, ь. Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність. Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

У разі повного використання літер української та латинської абеток допускається позначення додатків арабськими цифрами.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі праворуч сторінки слова “Додаток” і його позначенням, а під ним у дужках для обов’язкового додатка друкують слово “обов’язковий” (для додатків А та Б). Додаток повинен мати заголовок, який друкують посередині відносно тексту з великої літери окремим рядком.

Запозичена з літературних або статистичних джерел інформація (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов’язкових посилань (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела у списку використаної літератури та номери сторінок, із яких узято інформацію.

 

     4.7. Бібліографічний опис використаних джерел

До списку використаної літератури слід включати тільки ті джерела, на які є посилання у тексті.

Рекомендовані літературні джерела:

 1. Закони України;
 2. інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;
 3. наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;
 4. наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.
 5. наукова, аналітична, статистична інформація, що розміщена в мережі Internet (наприклад, www.kiev.gov.ua

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найзручніший для користування); в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами таких стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)», ДСТУ 3582-2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою».

Для нормативно-правових актів необхідно вказувати офіційні видання (Відомості Верховної Ради України, Офіційний вісник України, газета “Урядовий кур’єр ”, Зібрання постанов Уряду України). Не слід посилатися на електронні бази даних та інші видання (книги), які не є офіційними джерелами змісту нормативно-правових актів.

Приклади запису джерел:

 1. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: навч. посіб / Н.Ю.Бутенко. – К.:КНЕУ, 2005. – 255 с.
 2. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Б.Джи. – СПб: Питер, 2003. – С. 125-137.
 3. www.wto.org – офіційний сайт Світової Організації Торгівлі.
 4. Culture Integration in M&A: Survey Findings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aonhevitt.com

 

4.8. Зовнішнє оформлення

Бакалаврська дипломна робота оправляється у тверду обкладинку в такий спосіб, щоб листи не випадали, щоб їх не можна було виймати без пошкодження. На внутрішньому боці обкладинки вклеюється конверт для диска. Диск з файлом з ім’ям – duplom.doc, структура якого повністю відповідає друкованому варіанту дипломної роботи, включаючи титульний лист. 

На диску має бути нанесена відповідна інформація: прізвище, ініціали та підпис студента; назва спеціальності; тема бакалаврської дипломної роботи; прізвище та підпис наукового керівника.

 

Додаток 2

ФОРМА  ІНДИВІДУАЛЬНОГО  ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ  РОБОТУ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту

 

 

                                                                             

галузь знань

0302 «Міжнародні відносини»

 

спеціальність

 

6.030206 «Міжнародний бізнес»

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

Завідувач кафедри

 

 

                                      Є.Г.Панченко

 

 

                 (підпис)

 

 

 

 

 

20___ р.

         

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 

студенту __________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

_____________________форми навчання

(денної / заочної)

 

на підготовку бакалаврської дипломної роботи

 

на тему: ________________________________________________________________________

 

Тему затверджено наказом ректора Університету від «____» __________ 20­­­____ р. № ______

 

Бакалаврська дипломна робота виконується на матеріалах

________________________________________________________________________________

 

План бакалаврської дипломної роботи

 

 Розділ 1

 

(назва розділу)

 Розділ 2

 

(назва розділу)

 Розділ 3

 

(назва розділу)

 

 

 

Об'єкт дослідження:

 

 

 

 

Предмет дослідження:

 

 

 

 

Мета бакалаврської дипломної роботи:

 

 

 

 

 

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

 

У розділі 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У розділі 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У розділі 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання підготував

науковий керівник

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

 

«_____» _____________ 20__ р.

Завдання одержав студент

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

 

«_____» _____________ 20__ р.

           

 

       Примітка: Перша сторінка індивідуального завдання на дипломну роботу заповнюється студентом під керівництвом наукового керівника, друга – науковим керівником

 

Додаток 3

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

 

Я,______________________________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

народився(лася) «___»_________________________ року, бакалавр кафедри ____________________________________________________________________

_____________________________________________________ форми навчання факультету______________________________________________________________ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність ____________________________________________________________

 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-УІ, шляхом підписання цього тексту, даю згоду ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Міністерству освіти і науки України на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження, місце та форму навчання, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку з метою здійснення заходів щодо виявлення та запобігання плагіату.

Також даю свою згоду на зберігання бакалаврської дипломної роботи в електронному архіві Університету та її розміщення в інформаційних базах даних та бібліотечних репозитаріях, що використовуються для перевірки робіт на наявність академічного плагіату.

Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України.

 

 

 

 

«____»______________20___ року            ________  ________________________

                                                                                      (підпис)             (прізвище та ініціали)

 

 

 

Додаток 4

 

 

Графік підготовки та захисту бакалаврських дипломних робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Кафедрою _____________________

Протокол №___ від _____________

Орієнтовний графік

підготовки та захисту бакалаврських дипломних робіт на кафедрі міжнародного менеджменту(четвертий рік навчання)

на ______2017/2018_________ навчальний рік

 

 

Етапи підготовки та захисту БДР

 

Терміни виконання (граничні)

1.Вибір студентом теми БДР, подання заяви на кафедру  та узгодження з науковим керівником

В період з 15 листопада до 15 грудня

2. Підготовка проектів наказів про затвердження тем бакалаврських дипломних робіт, наукових керівників і об’єктів дослідження

До 31 грудня

3. Затвердження змісту(плану) БДР, складання індивідуального завдання, підписання згоди на обробку персональних даних

До 1 лютого

 

4. Підготовка вступу і І розділу БДР

 

До 15 лютого

 

5. Підготовка ІІ розділу БДР

 

До 1 березня

 

6. Підготовка ІІІ розділу БДР, висновків і переліку використаних джерел

До 1 квітня

7. Подання студентом завершеної БДР науковому керівнику 

До 15 квітня

8. Проходження бакалаврськими дипломними роботами перевірки на наявність текстових запозичень

15-20 квітня

9. Розгляд БДР науковим керівником

До 1 травня

10. Доопрацювання роботи, прийняття кафедрою рішення про допуск БДР до захисту в ЕК,

оформлення та зовнішнє рецензування БДР

До 15 травня

11.Захист БДР в ЕК і присвоєння випускникам кваліфікації

З 11 червня

 

Додаток 5

в і д з и в

на бакалаврську дипломну роботу

студента факультету міжнародної економіки і менеджменту

спеціальність   «міжнародний бізнес»

 

________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

на тему:________________________________________________________________

(назва теми )

 

1.Актуальність теми:______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

2.Що є позитивного в роботі:_____________________________________________

________________________________________________________________________

 

3. Наявність самостійних розробок автора, наукова новизна:____________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

4. Практична цінність висновків і рекомендацій:______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

5. Наявність недоліків:____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Загальна оцінка бакалаврської дипломної роботи та її допущення до захисту перед ЕК (0-70 балів): ____________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Науковий керівник_______________________________________________________

                                               (посада, вчене звання, вчений ступінь )

 

 

 

_______________                                                          ___________________

                  (підпис)                                                           (прізвище, ініціали)

 

“___”_____________ 201__ р.

 

“___”_____________ 201__ р.

Додаток 6

Зразок форми титульного аркушу

(заповнюється студентом у друкованому вигляді)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту

 

 

                                                                             

галузь знань

0302 «Міжнародні відносини»

 

спеціальність

 

6.030206 «Міжнародний бізнес»

 

 

 

                            

 

Форма навчання:      __________________________________

                                                    (денна / заочна)

        

 

 

БАКАЛАВРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

на тему ____________________________________________________________

            (повна назва теми згідно з наказом про затвердження тем бакалаврських дипломних робіт)

____________________________________________________________________

 

студента ____________________________________________   ______________

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)                                              (підпис)

 

Науковий керівник ___________________________________

(науковий ступінь, учене звання)

 

_______________      ______________________________

         (підпис)                                      (прізвище, ініціали)

 

 

Бакалаврська дипломна робота допущена до захисту в

Екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої освіти

 

Завідувач кафедри     д.е.н., професор

 

           ____________      ____Є.Г.Панченко

                 (підпис)                                             

 

Київ 20___

 

 

 

 

 

Додаток 7

 

Зразок форми зовнішньої рецензії

 

Рецензія

на бакалаврську дипломну роботу

 

 

студента ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я)

на тему: ________________________________________________________________

(назва теми)

 

 

 

 

 

 

(текст рецензії)

 

 

 

 

 

 

Рецензент

_________________             _______________                 _______________________

(посада)                                 (підпис)                        (ініціали, прізвище)    

 

__________________________________

        (місце роботи)             

 

 

 

 

 

 

Печатка                                                            “___”__________ 201__ р.

                                                                                                      (дата)

 

Додаток 8

 

 

 

Зразок оформлення реферату

Реферат

 

Дипломна робота містить ___ сторінок, ___ таблиць, ___ рисунків, список літератури з ___ найменувань, ___ додатків.

 

Назва дипломної роботи

 

Об’єктом дослідження виступає …

 

 

 

Предметом дослідження є …

 

 

 

 

Мета дипломної роботи полягає у …

 

 

 

Завданнями роботи є …

 

 

 

За результатами дослідження сформульовані …

 

 

 

Одержані результати можуть бути використані …

 

 

 

Рік виконання дипломної роботи …

 

Рік захисту роботи …

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

Зразок оформлення додатку А ( 10 джерел)

 

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

Огляд зарубіжної літератури

 

 1. Transnational corporations/ United Nations Conference on Trade and Development /Division on Investment, Technology and Enterprise Development/ Editor: Karl P. Sauvant, Vol. 13, No. 2, 2009 Pages: 234

Transnational Corporations (formerly The CTC Reporter) is a refereed journal published three times a year by UNCTAD. In the past, the Programme on Transnational Corporations was carried out by the United Nations Centre on Transnational Corporations (1975-1992) and by the Transnational Corporations and Management Division of the United Nations Department of Economic and Social Development (1992-1993). The basic objective of this journal is to publish articles and research notes that provide insights into the economic, legal, social and cultural impacts of transnational corporations in an increasingly global economy and the policy implications that arise there from. It focuses especially on political and economic issues related to transnational corporations. In addition, Transnational Corporations features book reviews. The journal welcomes contributions from the academic community, policy makers and staff members of research institutions and international organizations. Guidelines for contributors are given at the end of this issue.

 

2. Powers, M. R. and Shubik, M., 2006, "A 'Square-Root Rule' for Reinsurance," Revista de Contabilidade e Finanças (Review of Accounting and Finance), 17, 5, 101-107

Reinsurance is insurance that is purchased by an insurance company (the "ceding company" or "cedant" or "cedent" under the arrangement) from one or more other insurance companies (the "reinsurer") directly or through a broker as a means of risk management, sometimes in practice including tax mitigation and other reasons described below. The ceding company and the reinsurer enter into a reinsurance agreement which details the conditions upon which the reinsurer would pay a share of the claims incurred by the ceding company. The reinsurer is paid a "reinsurance premium" by the ceding company, which issues insurance policies to its own policyholders. Using game-theoretic modeling, Professors Michael R. Powers (Temple University) and Martin Shubik (Yale University) have argued that the number of active reinsurers in a given national market should be approximately equal to the square-root of the number of primary insurers active in the same market.

 

Додаток 10

Зразок оформлення додатку Б

 

Додаток Б

(обов’язковий)

Анотація бакалаврської дипломної роботи

 

“Gornmental export policy in terms of globalization ”

The work analyses the theoretical basis and principles of government measures aimed on creating competitive system of exportpolicy. The author analyses the Agreements of the World Trade Organization dealing with the questions of export regulations. The author made an attempt to identify common features of national export policies (particularly the model implemented bycoutries in different regions and level of economic delepment).

The separate part of the paper deals with the specific features of current Ukrainian export policy, espessialy  with export support and promotion. The author tries to identify the compliance of the Ukrainian legislation with allowed world practice.

After conducting this research the author came to the conclusion that the current national practice is not effective enough to promote Ukrainian export to higher competitive level. Ukraine needs to implement some changes in its legislation, particularly concerning the marketing and financial support.

On the basis of the work the author formulated recommendations for creating the effective national export policy in order to increase the competitiveness of Ukrainian producers of goods and services on international markets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма Звіту Подібності