Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ)

Київський національний торговельно-економічний університет

 

 

 

 

 

Затверджено вченою радою КНТЕУ 25 лютого 2015 р.

(протокол № ___)

 

РЕКТОР

_______________ А.А. Мазаракі

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ

РОБОТУ (ПРОЕКТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2015


Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено вченою радою 25 лютого 2015 р. (прот. № __)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ

РОБОТУ (ПРОЕКТ)

 

 

 

Редактор

Комп’ютерне верстання

 

 

 

Формат 6084/16. Ум. друк. арк. 1,98. Тираж    пр. Зам.

Видавець і виготовлювач

Київський національний торговельно-економічний університет

вул. Кіото, 19, м. Київ-156, Україна, 02156

 

 

Ó Київський національний торговельно-економічний університет, 2015


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти і науки України, стандартів вищої освіти України з різних спеціальностей освітніх ступенів бакалаврів, магістрів (освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікацій­них характеристик, засобів діагностики), «Положення про організацію освітнього процесу в КНТЕУ», «Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти у КНТЕУ»  та набутого КНТЕУ досвіду виконання випускних кваліфікаційних робіт (проектів).

Випускні кваліфікаційні роботи передбачають для здобувачів вищої освіти:

-       першого (бакалаврського) рівня за освітніми програмами «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Програмна інженерія» – захист дипломної роботи;

-       другого (магістерського) рівня – захист дипломної магістерської роботи студентами КНТЕУ та слухачами Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ (далі – ІВК). Для студентів спеціальностей «Технології в ресторанному господарстві», «Готельна і ресторанна справа», «Курортна справа» – захист дипломного магістерського проекту.   

Випускна кваліфікаційна робота – кваліфікаційне самостійне наукове дослідження, що виконує студент на завершальному етапі навчання в університеті, призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв’язувати типові завдання діяльності, які зазначені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках відповідних бакалаврських та магістерських програм.

«Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом» (ст. 5, пп. 4)[*].

«Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання студентом відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків» (ст. 5, пп. 5)*.

Випускна кваліфікаційна робота, передбачена робочим навчальним пла­ном, завершує підготовку студента в університеті. Вона є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним науко­вим дослідженням у певній галузі знань, має внутрішню єдність та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

Випускна кваліфікаційна робота виконується відповідно до напрямів наукових досліджень і має засвідчити: рівень професійної підготовки випускника; вміння застосовувати здобуті в університеті знання для розв’язання науково-практичних завдань; свідоме засвоєння знань та їх систематизацію; наявність у студента навичок наукової роботи; здатність критично й креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

Обов’язковою складовою виконання випускної кваліфікаційної роботи є підготовка публікації статті за результатами наукового дослідження.

Керівником випускної кваліфікаційної роботи є науково-педагогічний працівник кафедри, який має науковий ступінь доктора філософії/кандидата наук або доктора наук, вчене звання та проводить наукові дослідження за відповідним напрямом.

Випускна кваліфікаційна робота виконується на основі поглиб­леного вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених профе­сійних завдань.

Робота повинна містити результати теоретичних, експеримен­тальних досліджень.

Метою написання випускної кваліфікаційної роботи є:

–    систематизація, закріплення, розширення та застосування знань студента при виконанні конкретних науково-дослідних завдань;

–    розвиток навичок самостійної роботи;

–    оволодіння методикою дослідження та проведення експериментів при вирішенні наукових проблем;

–    діагностика рівня підготовленості студента до практичної профе­сійної або науково-дослідної діяльності.

Основноюметою дипломного магістерського проекту є проектування і розробка об’єкту, його опис, і пропозиції з практичного використання з врахуванням  методології творчого вирішення сучасних проблем наукового та прикладного характеру на основі здобутих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Випускна кваліфікаційна робота є найважливішим підсумком бакалаврської та магіс­терської підготовки, у зв’язку з чим зміст роботи і рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв при оцінюванні якості підготовки фахівця за відповідною освітньо-професійною програмою. За дані, викладені в роботі, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її виконання, обґрунтованість й достовірність висновків і положень відповідає студент і науковий керівник.

Випускна кваліфікаційна робота має бути написана державною мовою. Студенти, які навчаються за англомовними магістерськими програмами, пишуть роботу англійською мовою.

Важливим є дотримання основних вимог щодо наукового рівня випускної кваліфікаційної роботи, її змісту, структури, форми викла­дення матеріалу, а також оформлення.

Основні етапи підготування та виконання випускної кваліфікаційної роботи:

–    вибір та затвердження наказом ректора теми протягом пер­шого місяця навчання за освітньою програмою – для денної форми навчання та протягом установчої сесії – для заочної форми навчання; для вечірньо-заочної форми навчання залежно від термінів навчання: до кінця першої настановної сесії або на 2-му році до кінця 4-ої сесії;

–    складання та затвердження завідувачем кафедри після узгодження науковим керівником та керівником освітньої програми Завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект) студентові;

–    організаційні збори викладачів та студентівз питань підготовки, написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт (проводяться випусковими кафедрами за участю декана / директора ІВК або його заступників);

–    проведення досліджень за обраним напрямом (темою);

–    підготовка та публікація наукової статті за результатами дослідження;

–    опрацювання та викладення результатів досліджень, оформлення випускної кваліфікаційної роботи та перевірка її науковим керівником, оформлення його відгуку;

–    попередній захист випускної кваліфікаційної роботи на випусковій кафедрі (за окремим графіком, але не пізніше, ніж за 15 днів до початку державної атестації – допуск завідувача кафедри);

–    зовнішнє рецензування, на яке випускні кваліфікаційні роботи направляють після успішного проходження попереднього захисту і допуску завідувача кафедри;

–    допуск до захисту випускної кваліфікаційної роботи деканом факультету;

–    захист дипломної магістерської роботи на засіданні ЕК.

Індивідуальні завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект), де зазначається календарний план виконання кожної її складової та завдання наукового дослідження за проблемами реального підприємства або установи / організації, галузі економіки / знань тощо, студент одержує до початку проходження виробничої практики.

Внесення змін та уточнень до тем випускних кваліфікаційних робіт можливе як виняток не пізніше першого тижня від початку прохо­дження студентами виробничої практики (для здобувачів післядипломної освіти не пізніше дати початку написання дипломної роботи згідно графіка освітнього процесу відповідної спеціальності). Зміни здійснюються за нака­зом ректора, проект якого вносить декан факультету / директор ІВК за обґрунтованою заявою студента, погодженою з науковим керівником та керівником освітньоїпрограми, на підставі службової записки завідувача кафедри.

Випускна кваліфікаційна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів дослідження реального сектора еконо­міки/підприємства/організації за обраною темою і обґрунтованих пропозицій, виконана з порушенням затвердженого графіку, містить ознаки плагіату, а також не має зовнішньої рецензії та довідки з підприємства, до захисту не допускається і, за поданням випускової кафедри, витягу з протоколу засідання кафедри, студент відраховується з університету (відповідно до Правил внутрішнього розпорядку та Положення про організацію освітнього процесу в КНТЕУ). 

У період написання випускних кваліфікаційних робіт питання щодо стану їх підготовки студентами та дотримання ними графіка виконання відповідних етапів дослідження повинні регулярно обговорюватися на засіданнях випускових кафедр (з відображенням у протоколах засідань).

 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1.1.    Вибір теми та складання плану

 

Тема випускної кваліфікаційної роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Одним із критеріїв вибору теми дослідження має бути її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики.

Рекомендована тематика випускних кваліфікаційних робіт розроб­ляється згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фахівців та за поданням керівника освітньоїпрограми затверджується на засіданні кафедри/кафедр до початку навчання студентів за освітньої програмою.

Теми випускних кваліфікаційних робіт формуються відповідно до напрямів науково-дослідної тематики випускової кафедри/кафедр, сучасних досягнень у відповідній предметній галузі або суміжних сферах науки й техніки.

Тематика випускних кваліфікаційних робіт щорічно перегля­дається та оновлюється. Тему випускної кваліфікаційної роботи студент обирає із запропонованих кафедрою та погоджує її з науковим керівником.

Випускна кваліфікаційна робота може виконуватися за темати­кою, яку замовляють державні установи, підприємства та організації. Рекомендовано також передбачити теми дипломної магістерської роботи, які у майбутньому можуть трансформуватися у теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Студент може запропонувати самостійно сформульовану тему дослідження за умови обґрунтування доцільності її розроблення, ознайомлення з аналітич­ними оглядами і статтями у спеціалізованих періодичних виданнях, а також враховуючи свої наукові інтереси, що були проявлені під час написання курсових робіт, підготовки статей та конкурсних наукових робіт*, у виступах на студентських наукових конференціях.

У темі може бути вказано об’єкт, який досліджується, або за матеріалами якого виконувалася робота.

Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та не містити неоднозначного тлумачення.

Після остаточного узгодження теми випускної кваліфікаційної роботи з науковим керівником студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри, в якій зазначає назву теми і повну назву об’єкта дослі­дження (зразок заяви наведено у дод. А).

Закріплення теми випускної кваліфікаційної роботи, призначення наукового керівника та консультантів (у разі потреби) затверджується наказом ректора за поданням декана  / директора ІВК та завідувача кафедри з урахуванням графіка освітнього процесу для студентів денної / заочної / вечірньо-заочної форми навчання:

-       протягом першого місяця навчання – для денної форми навчання;

-       протягом установчої сесії – для заочної форми навчання;  

-       залежно від термінів навчання: до кінця 1-ої настановної сесії або на 2-му році до кінця 4-ої сесії – для вечірньо-заочної форми навчання.

Для вибору теми студенту рекомендується вивчити літературу з проблеми, що входить до кола його наукових інтересів – ознайо­митися як із вітчизняними, так і зарубіжними виданнями. Студенти мають можливість користуватися інформацією з каталогів і фондів відділів наукової / навчальної / іноземної літератури, залу періодичних видань і мультимедійної бібліотеки КНТЕУ, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Крім того, інформація щодо видань є на відпо­відних сторінках сайтів: www.knteu.kіev.ua та www.nbuv.gov.ua.

Після опрацювання літератури студент складає план роботи, який узгоджується з науковим керівником та включає: вступ; розділи, які поділяються на кілька підрозділів; висновки та пропозиції, список використаних джерел; додатки. Розгорнутий план випускної кваліфікаційної роботи зазначається у Завданні на випускну кваліфікаційну роботу (форму Завдання наведено у дод. Б). План випускної кваліфікаційної роботи за погодженням наукового керівника може корегуватися, про що мають бути відповідні записи на затвердженому варіанті.

 

1.2.    Структура випускної кваліфікаційної роботи

Випускна кваліфікаційна робота має таку структуру:

 • тема (титульна сторінка) (дод. В)
 • завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект) студентові
 • анотації

·     зміст (план роботи)

·     перелік умовних позначень (у разі потреби)

·     вступ

·     основна частина

·     висновки

·     список використаних джерел

·     додатки

 

Структура дипломного магістерського проекту складається з вступної частини, основної частини та додатків (в т.ч. графічних матеріалів).

Дипломний магістерський проект складається з:

 • Ø теми (титульна сторінка) (дод. Г)
 • Ø завдання на дипломний магістерський проект
 • Ø інформаційна картка та анотація
 • Ø загальні дані на проект
 • Ø зміст (план)
 • Ø перелік умовних позначень (у разі потреби)
 • Ø вступ
 • Ø основна частина:
  • обґрунтування проекту
  • проектна частина (інженерно-технологічний розділ та архітектурно-будівельний)
  • розрахунок витрат (організаційно-економічний розділ)
  • розвиток проекту
  • Ø висновки
  • Ø список використаних джерел і Інтернет-ресурсів
  • Ø додатки:
   • до основної частини
   • графічні матеріали

Кожна сторінка основної частини в дипломному магістерському проекті оформлюється з використанням штампу сторінки пояснювальної записки (дод. Д)

У дипломному магістерському проекті обов’язково присутня  інженерна частина – графічний матеріал з використанням штампу креслень дипломного проекту (дод. Д)

В дипломному магістерському проекті наводиться:

–     розробка вимог до характеристик об’єкта проектування;

–     вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних та експериментальних методів досліджень поставлених завдань;

–     вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів розрахунків параметрів елементів (електричних схем, механічних елементів на міцність та ін.);

–     експериментальні дослідження, розробку методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту;

–     маркетингові дослідження з теми проекту, розрахунок економічного ефекту;

–     пропозиції та заходи щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, охорони довкілля;

–     загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на дипломне проектування та висунутим вимогам, можливість упровадження або застосування результатів.

Залежно від освітньої програми підготовки бакалаврів, магістрів робота може містити проектну частину з розробленням конкретних пропозицій та визна­чення ефективності їх впровадження.

Написання випускної кваліфікаційної роботи починається з пошу­ку та вивчення літературних першоджерел. Студенту рекомендується проаналізувати наукові праці українських та зарубіжних вчених з проблеми, ознайомитися з чинним законодавством України, міжна­родними актами, нормативно-інструктивним матеріалом, діючими стандартами тощо. Після цього зробити аналітичний огляд літератури. Цитати з визначенням наукових понять/термінів, класифікаційних ознак, схем, таблиць та ін., які будуть наводитися у випускній кваліфікаційній роботі, рекомендується виписувати на окремих аркушах (накопичувати у окремому електронному файлі) із зазначенням джерела на певне посилання, а паралельно з цим формувати список використаних джерел.

В анотації, обсяг якої має становити до 800 знаків, зазначається прізвище та ініціали студента, назва випускної кваліфікаційної роботи, основний зміст та результати дослідження, ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у випускній кваліфікаційній роботі), які наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5–7. Анотація наводиться українською, російською та однією з іноземних мов (найчастіше – англійською).

У вступі розкривається суть та стан проблеми, актуальність теми, обґрунтовується необхідність її дослідження, вихідні дані для розроблення теми, гіпотеза, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, інформаційна база, елементи наукової новизни та практична цінність отри­маних результатів. Коротко зазначаються прізвища науковців (як вітчиз­няних, так і зарубіжних) і практиків, які розробляли проблему, що розглядається; зазначається відмінність отриманих результатів від існуючих у вітчизняній та зарубіжній теорії і практиці.

Якщо за результатами дослі­дження студент виступав на студентських наукових конференціях, брав участь в інших наукових заходах, має публікації в наукових виданнях, брав участь у виконанні бюджетних/госпрозрахункових науково-дослідних робіт, це слід зазначити у вступі.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та можливих шляхів розв’язання проблеми, обґрунтовуючи значення роботи для розвитку певної галузі знань, сфери діяльності. Актуальність обраної теми має підтверджуватися статистичними даними.

Гіпотеза дослідження – припущення щодо можливості розв’язання конкретних теоретичних та/або практичних проблем.

Мета дослідження – запланований результат вирішення визначеної проблеми із використанням теоретичних та методологічних положень, конкретних методів та інструментів дослідження.

Завдання дослідження визначаються поставленою метою і являють собою конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми.

Слід чітко формулювати мету роботи, лаконічно викладати зав­дання, які необхідно виконати для її досягнення. Доцільно виділити нові наукові положення або практичні рекомендації, які запропоно­вані у дослідженні студентом особисто, а також види їх апробації. Виклад змісту кожного питання випускної кваліфікаційної роботи має бути доказовим, пояснюваним та науково аргументованим. Теоретичні положення повинні ґрунтуватися на конкретних матеріалах реальної дійсності, а приклади бути типовими.

Об’єкт дослідження – явище чи процес, які будуть досліджуватися у випускній кваліфікаційній роботі.   

Предметом дослідження випускної кваліфікаційної роботи є одна з актуальних проблем в межах обраного об’єкта дослідження, яка потребує вирішення професійних завдань, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра, магістра відповідної галузі освіти (спеціальності).

Методи дослідження – це спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Наукова новизна передбачає стислий виклад нових наукових положень або рішень.

Практична цінність – це відомості про практичне впроваджен­ня одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання.

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів (якщо необхідно – пунктів, підпунктів), які мають бути пов’язані між собою, а матеріал викладений послідовно та логічно, із критичним аналізом теоретичних положень/статистичних даних/інформації різ­номанітного характеру та джерел. Основному тексту кожного розділу може передувати короткий опис обраного напряму та обґрунтування методів дослідження, що застосовуються у цьому розділі. У кінці кожного розділу рекомендується сформулювати висновки зі стислим викладенням наведених у ньому наукових і практичних результатів.

Основна частина дипломного магістерського проекту складається з розділів, підрозділів, які мають бути пов’язані між собою, а матеріал викладений послідовно та логічно і включає:

–     розробку вимог до характеристик об’єкта проектування;

–     вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних та експериментальних методів досліджень поставлених завдань;

–     вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів розрахунків параметрів елементів (електричних схем, механічних елементів на міцність та ін.);

–     експериментальні дослідження, розробку методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту;

–     маркетингові дослідження з теми дипломного магістерського проекту, розрахунок економічного ефекту;

–     пропозиції та заходи щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, охорони довкілля;

–     загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на дипломне проектування та висунутим вимогам, можливість упровадження або застосування результатів.

У висновках і пропозиціях рекомендується викласти підсумки проведеного дослідження, основні наукові та практичні результати, рекомендації щодо їх науково-практичного використання.

Окремі розділи також повинні закінчуватися висновками.

У теоретико-методологічному розділі основної частини наво­диться огляд літератури за темою, вибір напрямів дослідження, визна­чається сутність предмета досліджень. В аналітичному огляді літератур­них джерел щодо напряму наукового дослідження студент відзначає основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, що розгляда­тиметься. Слід звернути увагу на те, що цитуючи будь-яке джерело інформації, необхідно обов’язково робити посилання на нього, оскільки це є предметом інтелектуальної власності. Стисло, критично висвіт­люючи публікації, необхідно вказати ті проблеми, які потребують дослідження. Залежно від теми випускної кваліфікаційної роботи та об’єкта дослідження можуть бути наведені порівняльні оцінки різних методів дослідження, методик розрахунків певних показників і т.д.

Кількість розділів аналітичного, дослідницького характеру за­лежить від обраної теми, визначених завдань, специфіки дослідження.

У них викладаються програма (схема, послідовність) досліджен­ня, загальні методики та основні методи досліджень, які використано; алгоритм розрахунків основних показників, аналіз інформаційної та законодавчо-нормативної бази теми, зібраного статистичного матеріалу, результати експериментальних досліджень. Рекомендується проаналі­зувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, різних джерелах, зарубіжних виданнях, у виданнях, які зареєстровані в міжнародних наукомет­ричних базах даних (Scopus, Web of Science, Webometrics, Index Copernicus та ін.).

Студент на основі аналізу всієї зібраної інформації, відповідних розрахунків, експериментів робить узагальнення результатів власних досліджень, наводить порівняльну оцінку аналогічних досліджень віт­чизняних та зарубіжних авторів, окреслює пропозиції щодо вирішення проблемних питань.

У випускній кваліфікаційній роботі можуть бути розглянуті зако­нодавчі й організаційні питання з охорони праці, пов’язані з технікою безпеки, виробничою санітарією, ергономікою і технічною естетикою на конкретному підприємстві / організації / установі.

Студент повинен показати уміння самостійно приймати пра­вильні рішення щодо забезпечення оптимальних та безпечних умов праці, безпеки персоналу в надзвичайних ситуаціях та захисту навколишнього середовища.

Питання з охорони праці мають органічно входити до комплек­су питань, передбачених для розгляду у випускній кваліфікаційній роботі.

У роботі, за результатами проведених досліджень, студент надає пропозиції, які можуть стосуватися перспективи розвитку та удосконалення певних аспектів процесів/явищ, діяльності обраного об’єкта дослідження в цілому або його окремих складових. Такі пропозиції повинні супроводжуватися конкретними даними, розрахунками, що спираються на об’єктивну, статистичну інформацію (з посиланням на її джерело), власні експе­риментальні дослідження з обґрунтованим формулюванням тверджень і мати реалістичний характер. Студент може зазначити, які економіко-математичні методи, моделі, програмні засоби при цьому використано або доцільно використати у майбутньому. Бажано навести результати анкетування, інших методів збору інформації, проведених студентом.

У висновках рекомендується підвести підсумки проведеного дослідження, викласти основні наукові та практичні результати, що одержано, рекомендації щодо їх науково-практичного використання.

Сформульовані висновки повинні базуватися на матеріалах основної частини роботи і відповідати поставленим завданням.

Для формулювання висновків та ґрунтовних пропозицій реко­мендується апробація основних положень дослідження на наукових заходах.

Окремі пропозиції, які мають практичне спрямування, можуть бути підтверджені довідкою про впровадження з базового підприємства.

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі тих чи інших наукових положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури (словники, енциклопедії, довідники, методичні рекомендації тощо), фахових видань, ресурсів Інтернет. До нього не включаються підручники, навчальні посібники.

Посилання на використані джерела вказують між двома квадратними дужками, наприклад, «… в роботі [7, с. 12-14]». Номер має відповідати номеру зі списку використаних джерел.

При виконанні роботи забороняється дослівне списування тексту з літературного джерела, нормативних матеріалів. Якщо за текстом необхідно навести цитату, вона береться в лапки з посиланням на відповідне джерело.

У додатках наводяться допоміжні матеріали у вигляді: копій документів, витягів із законодавчо-нормативних документів, звітів, окремих інструкцій/положень/правил, результатів соціологічних опи­тувань, громіздких таблиць, рисунків тощо.

Рекомендований обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 80–90 сторінок (у т.ч. обсяг таких складових, як вступ, висновки та пропо­зиції – до 5–6 сторінок). До цього обсягу не включають список викорис­таних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10 %.

Рекомендований обсяг дипломного магістерського проекту – 110-130 сторінок (у т.ч. обсяг таких складових, як вступ, висновки до 4-5 сторінок). До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ±10%.

За рішенням кафедри студенти пишуть реферат (або тільки анотацію), який містить загальну характеристику випускної кваліфікаційної роботи (інформацію щодо структури, кількості додатків, ілюстрацій, таблиць, використаних джерел; обсяг випускної кваліфікаційної роботи у сторінках) та стислий виклад основного змісту (за розділами), виснов­ків та анотації.

Обсяг реферату – до 3 сторінок з одиничним інтервалом та нуме­рацією сторінок окремо від нумерації сторінок випускної кваліфікаційної роботи. Першою сторінкою реферату є його титульний аркуш, який не нумерується (дод. Е). Реферат випускної кваліфікаційної роботи не потрібно підшивати разом з випускною кваліфікаційною роботою у тверду обкладинку.

Реферат (анотація) дипломного магістерського проекту повинен стисло відображати загальну характеристику та основний зміст дипломного магістерського проекту і містити:

–         відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;

–         мету проекту, застосовані методи та отримані результати (характеристика об’єкта проектування, нові якісні та кількісні показники, економічний ефект тощо);

–         рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація у наукових журналах, акти про впровадження тощо).

 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

2.1. Вимоги до оформлення основного тексту
та використаних джерел

 

У процесі підготовки випускної кваліфікаційної роботи слід зас­тосувати методичні й технічні прийоми наукової роботи.

Норми наукової комунікації суворо регламентують характер вик­ладу інформації, передбачаючи відмову від висловлювання власної думки від першої особи. У зв’язку з цим вживаються мовні конструк­ції, в яких замість особового займенника «я» вживається займенник «ми», оскільки дослідження особи, яка здобуває освітній ступінь бакалавра, магістра здійснюється під постійним консультуванням з боку керівника.

Особа, яка здобуває освітній ступінь бакалавра, магістра, повинна уміти оформлювати результати досліджень від­повідно до вимог.

Випускна кваліфікаційна робота має бути написана українською літературною мовою, без плагіату (наприклад, запозичення науко­вих термінів, цитат зі статей, монографій, підручників та з мережі Інтернет без певних посилань на них). Робота не повинна носити компілятивний характер.

Написання випускної кваліфікаційної роботи іншою ніж державна мова можливе за поданням факультету / ІВК та погодженням ректора.

 

Вимоги до оформлення основного тексту та використаних джерел

Оформлення випускної кваліфікаційної роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Струк­тура і правила оформлення».

Набір тексту випускної кваліфікаційної роботи здійснюється на комп’ютері через 1,5 міжрядкових інтервали (29–30 рядків на сторін­ці), друк – на принтері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210´297 мм); шрифт текстового редактора – Word Tіmes New Roman чорного кольору. Висота шрифту – 14 пунктів. Поля: зліва – не менше 25 мм, справа – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою.

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи: «Зміст», «Вступ», «Розділ», «Висновки та пропозиції», «Список використаних джерел», «Додатки» друкують великими жирними літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Структурні частини «ЗМІСТ», «ВСТУП», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не мають номера. Інші структурні частини поділяються на розділи, підрозділи та пункти.

Розділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах основної частини випускної кваліфікаційної роботи (між Вступом та Висновками). Перед назвою розділу вказується слово «РОЗДІЛ» та його номер.

(Наприклад – РОЗДІЛ 2 Фінансовий облік оборотних активів суб’єкта господарювання – другий розділ основної частини).

Підрозділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Перед назвою підрозділу ставиться номер розділу та номер підрозділу. Між номером розділу та номером підрозділу ставиться крапка. (2.1 Первинна документація та документообіг з обліку оборотних активів суб’єкта господарювання – перший підрозділ другого розділу).

Пункти нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах підрозділу. Перед назвою пункту ставиться номер розділу, номер підрозділу та номер пункту. Номери розділу, підрозділу та пункту розділяються між собою крапками. (3.1.2 Основні методи економічного аналізу  –   другий пункт першого підрозділу третього розділу).

Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом зазначається номер початкової сторінки кожної складової диплома. Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту як «Перелік умовних позначень».

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами (без знака №) у правому верхньому куті аркуша.

У роботі передбачено декілька видів нумерації.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, ілюстрацій, таблиць подають арабськими цифрами без знака «№».

Усі сторінки роботи нумерують суцільною нумерацією у правому верхньому куті листа без крапки, починаючи зі структурного розділу ЗМІСТ і закінчуючи останнім листком роботи.

Титульний аркуш роботи входить до суцільної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляється. Останніми сторінками роботи є декілька пустих файлів, що прошиваються у кінці роботи, але номер на них не проставляється.

Першою сторінкою роботи є титульна, яка враховується в нуме­рацію, але не нумерується. На титульному аркуші зазначають повну назву навчального закладу та його відомчу підпорядкованість, факультет / ІВК, кафедру, на якій виконана робота, тему роботи, дані про студента, наукового керівника та консультанта, місто та рік подання роботи до захисту. Скорочення в назвах навчального закладу та теми роботи не допускаються. Зразок 2 – приклад оформлення титульного аркуша.

Текст основної частини випускної кваліфікаційної роботи  поді­ляють на розділи, підрозділи (можливо пункти). Кожний розділ починають з нової сторінки.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують.

Номер розділу ставлять після слова «Розділ», без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозді­лів друкують маленькими жирними літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять.

В окремих випадках у випускних кваліфікаційних роботах підроз­діли можуть бути поділені на пункти, які нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера ставиться крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього параграфа першого розділу). Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки (крім газетних статей і випадків, коли посилаються на джерело в цілому). Перша цифра у квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друга цифра – номеру сторінки (наприклад, [32, с. 85]).

Фактичні та статистичні дані наводяться в однакових одиницях виміру: абсолютних (грн, дол. США, т, м, шт., г, ккал інші) або відносних (%).

Оформлення посилань. При опрацюванні літератури, періо­дичних видань та складанні записів, слід звернути увагу на те, що вони можуть бути повними і точними (дослівно) або скороченими (короткий виклад). Так, наприклад, можна зробити: детальний запис основних положень робіт, фактичного матеріалу тощо; короткі записи зі своїми роздумами або без них; виписки у вигляді цитат.

Під час роботи з різними джерелами (наукова та навчальна літе­ратура, періодичні видання) студент виписує цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення може спотворити зміст, викладений автором. У теоретичній частині на одній сторінці тексту можна наводити 2–3 цитати різних авторів.

Загальні вимоги до цитування такі:

1) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

2) цитування має бути повним, без довільного скорочення авторсь­кого тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні авторського тексту позначається трьома крап­ками, які можуть ставитися на початку, всередині та в кінці цитати;

3) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

4) при непрямому цитуванні (переказ, виклад думок інших авторів своїми словами) слід бути максимально точним щодо думок автора, коректним в оцінюванні його результатів і робити відповідні посилання на джерела;

5) цитування повинно бути оптимальним, враховуючи, що над­мірне цитування створює враження компілятивності, а недостатнє – знижує наукову цінність викладеного матеріалу.

Рекомендується робити посилання на останні видання авторів, публікації, з яких запозичені матеріали або окремі результати. На більш ранні видання можна посилатися у тих випадках, коли праці, в яких міститься необхідний матеріал, не перевидавалися.

При використанні відомостей, матеріалів з монографій, оглядо­вих статей, інших джерел, що мають велику кількість сторінок, в посиланні слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, на які є посилання в роботі.

Ілюстрований матеріал (окремі слова і вирази) наводять курси­вом, в лапках (також курсивом) подають цитати з посиланням на автора та через кому на сторінку (прямим шрифтом).

Наприкінці випускної кваліфікаційної роботи наводиться список використаних джерел. Рекомендованакількість назв – не менше 50. До цього списку включаються всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані.

При складанні списку використаних джерел необхідно дотриму­ватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стан­дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Він прийнятий для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації.

Основними елементами бібліографічного опису є інформація про: автора (-ів); назву твору; вид видання (за потреби – про перевидання чи переклад); місце видання; видавництво; рік видання; обсяг публі­кації. Список формують: або за прізвищами авторів в алфавітному порядку (за першою літерою назви твору) або за порядком посилання на джерела у тексті (література іноземними мовами наводиться в кінці списку).

Праці авторів з однаковими прізвищами подають у списку за їх ініціалами в алфавітному порядку, одного автора – за першою літерою назви його праці. Прізвища авторів наводять у послідовності їх подання у виданні та розділяють комами. Праці чотирьох і більше авторів подають за прізвищем першого з них, додаючи «та ін.».

Якщо у випускній кваліфікаційній роботі використано праці, які розповсюджено на правах рукопису (дисер­тації докторів філософії та докторів наук, автореферати дисертацій), то при бібліографічному описі використовують інформацію, подану на титульному аркуші.

Журнальні статті описують за схемою: прізвище автора (авто­рів), назва статті, зона відповідальності, назва журналу, рік видання, номер журналу, сторінки, на яких надрукована стаття.

Газетні статті описуються за схемою: прізвище автора (авто­рів), назва статті, зона відповідальності, назва газети, рік видання, число і місяць, сторінки, на яких надрукована стаття.

Статті, опубліковані в наукових збірниках, описують за схемою: автор, назва статті, назва збірника, дані про наукового редактора, місце видання, видавництво, рік видання, сторінки.

У списку можуть бути наведені посилання на публікації з мере­жі Інтернет. Відповідно до стандарту ІSO 690-2 бібліографічний опис таких джерел передбачає запис джерела (відповідно до вимог біб­ліографічного опису книги, статей періодичних видань), після якого у квадратних дужках зазначають слово Цит., дату відвідання сторінки в Інтернеті та зазначають: Доступний з: і в < > URL адресу сторінки. Приклади бібліографічного опису використаних джерел наведено у дод. Ж.

 

2.2. Оформлення допоміжних матеріалів

До допоміжних матеріалів відносять: ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення тощо), формули, таблиці, додатки.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюст­рації через крапку.

Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією по центру. Наприклад, другий рисунок першого розділу:

 

Рис. 1.2 __________________

назва

 

Цифровий і текстовий матеріал бажано подавати у формі таблиць та рисунків.

Кожний розділ має містити щонайменше 1-2 ілюстрації та 1-2 таблиці.

Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, рекомендується розміщу­вати у додатках. За потреби, ілюстрації доповнюють або поясненнями, або коментарем.

Цифровий матеріал у роботі необхідно подавати у вигляді таблиці. Таблиця має мати назву та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною нумерацією в межах розділу арабськими цифрами (за винятком таблиць, що наводяться у додатках). Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених між собою крапкою. У правому верхньому куті над заголовком таблиці курсивом вказують «Таблиця» та її номер. У наступному рядку, по центру, вказують назву таблиці. Наприклад:

Таблиця 1.2

Назва таблиці

Заголовок графи

Заголовок графи

Заголовок графи

Заголовок графи

підзаголовок графи

підзаголовок графи

Заголовок рядка

 

 

 

 

Заголовок рядка

 

 

 

 

 

Посилання на таблиці вказують скорочено, наприклад, «… подано в табл.1.2.» (друга таблиця першого розділу).

Таблицю бажано розміщувати на одній сторінці.

Слово «Таблиця __» вказують один раз справа над першою частиною таблиці. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому правому куті вказується «Продовження табл. 1.2» або «Закінчення табл. 1.2»  Крім того, верхній рядок таблиці має містити заголовки стовпців.

Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Потрібно уникати повторів тематич­ного заголовка у заголовках граф. Лаконічності потребують і назви заголовків рядків. Слова, що повторюються, слід виносити до узагальнюючих заголовків, об’єднувальних рубрик.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її шапку і заголовки рядків.

При поділі таблиці на частини допускається її шапку або заголовки рядків заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаго­ловки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

У таблиці слід обов’язково зазначати одиницю виміру (відповідно до стандартів); числові величини повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не наводяться, то в ньому ставиться прочерк (–).

Формули нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер формули скла­дається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номери формул пишуть біля правого поля сто­рінки на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу). Посилання на формули зазначають порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)». Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули наводять під нею в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Кожна формула відокремлюється від тексту одним вільним ряд­ком. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знаків: (=), (+), (-), (´), (:).

Формули та рівняння виконуються у формульному редакторі Microsoft Equation 3.0 або MathType 4.0 Equation, розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка.

Вище і нижче формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Наприклад:

Досліджувані показники якості переводяться у безрозмірний вигляд за допомогою формули:

 

                                 ,                                (2.1)

 

де  Pi

-

показник якості у безрозмірному вигляді;

pi

-

i-тий показник якості у натуральному вигляді (абсолютний  показник якості);

piбр

-

бракувальний показник якості (найгірший дозволений);

piет

-

еталонний показник якості (найкращий).

 

Додатки оформлюються як продовження наукової роботи на таких її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

До додатків рекомендується включати матеріал, який:

–   є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної час­тини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

–   не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення; може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

Наприклад, додаткові ілюстрації або таблиці; проміжні матема­тичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; анкети, тести, програми; інструкції і методики; опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ПК, які розроблені у процесі роботи над дослідженням; ілюстрації допоміжного характеру.

Кожний додаток друкується з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад: «Додаток Д».

Додатки позначаються великими літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А, Додаток Б.

Текст кожного додатка, може бути поділений на розділи й під­розділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку. Наприклад: А.2 – другий розділ дод. А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу дод. В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нуме­рують у межах кожного додатка. Наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу дод. Д; формула (А.1) – перша формула дод. А.

У разі якщо зміст додатка не вміщується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому кутку зазначається «Продов­ження додатку…».

У додатках дипломних магістерських проектів наводяться графічні матеріали з врахуванням обов’язкових креслень. Склад і перелік аркушів графічної частини дипломного магістерського проекту визначаються завданням на проектування і узгоджуються з керівником та консультантом

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

3.1. Підготовка випускної кваліфікаційної роботи до захисту

та його організація

До захисту випускної кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, пройшли практику та склали випускний комплексний іспит (у разі, якщо він передбачений робочим навчальним планом).

Випускна кваліфікаційна робота подається науковому керівникові для перевірки змісту та структури у строки, визначені у завданні на виконання випускної кваліфікаційної роботи, але не пізніше 15 днів до засідання екзаменаційної комісії із захисту випускних кваліфікаційних робіт.

Процес підготовки випускної кваліфікаційної роботи систематично контролює науковий керівник відповідно до календарного графіка  виконання роботи, затвердженого випусковою кафедрою.

Науковий керівник перевіряє відповідність оформлення роботи встановленим вимогам (див. розділ 2) та надає відгук про випускну кваліфікаційну роботу, в якому визначається:

–   актуальність дослідження;

–   використані методи дослідження;

–   рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань при виконанні дослідження;

–   вміння: самостійно вирішувати наукові та практичні проблеми, вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки;

–   повнота розкриття теми;

–   перспективність запропонованих рекомендацій;

–   недоліки роботи;

–   рекомендація до захисту.

У випадку недотримання студентом календарного графіка  виконання роботи, науковий керівник не пізніше 30 днів до засідання ЕК із захисту випускної кваліфікаційної роботи повинен надати інформацію щодо стану (відсотка виконання) випускної кваліфікаційної роботи до деканату.

Випускна кваліфікаційна робота обов’язково має бути рецензована. Рецензування випускної кваліфікаційної роботи доручають висококваліфікованим фахівцям (викладачам і науковцям) КНТЕУ, провідним спеціалістам виробничих, наукових і проектних організацій. Склад рецензентів затверджується деканом за поданням завідувача кафедри. За наявності зовнішніх рецензій, довідки з підприємства та реферату, випускна кваліфікаційна робота реєструється на кафедрі / в Центрі ІВК (форма реєстраційного журналу наведена в дод. З). Після успішного проходження попереднього захисту випускна кваліфікаційна робота передається на розгляд завідувачу кафедри, який визначається з рекомендацією про допуск випускної кваліфікаційної роботи до захисту на засіданні екзаменаційної комісії (далі – ЕК). Остаточне ж рішення про допуск випускної кваліфікаційної роботи до захисту приймає декан факультету / директор ІВК  (не пізніше, ніж за 5 днів до захисту). Реєстрація та прийом на рецензування виконаної випускної кваліфікаційної роботи проводиться відповідно до затвердженої тематики дослідження та його об’єктів. У разі виявлення невідповідності (формулювання теми, назва підприємства (організації), за матеріалами якого виконано дослідження), робота не реєструється, на рецензування не приймається і до захисту не допускається.

Студентне має права вносити зміни у випускну кваліфікаційну роботу після її реєстрації. Представлена робота повинна мати на титульній сторінці підписи: студента, наукового керівника, керівника відповідної освітньої програми, наукового консультанта. Завершену переплетену випускну кваліфікаційну роботу студент подає на кафедру за 5 днів до початку роботи ЕК. Рецензування дипломного магістерського проекту відбувається на підставі відповідного направлення із зазначенням термінів подання письмової рецензії за підписом декана факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу (дод. И).

На випускну кваліфікаційну роботу необхідно мати відгук від підприємства (установи, організації), за матеріалами якого виконана кваліфікаційна робота, за підписом його керівника, завіреним печаткою підприємства (установи, організації). Цей документ необхідний для підтвердження достовірності викладених у випускній кваліфікаційній роботі матеріалів щодо підприємства-об’єкта дослідження.

Негативний письмовий відгук наукового керівника або негативна рецензія щодо змісту випускної кваліфікаційної роботи та отриманих результатів дослідження не є підставою недопущення випускної кваліфікаційної роботи до захисту.

При рецензуванні випускної кваліфікаційної роботи рекомен­дується визначати:

–   новизну постановки і розроблення проблеми;

–   використання наукових методів дослідження;

–   аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій;

–   участь студента у наведених експериментальних дослідженнях, теоре­тичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення / ідеї / методиці;

–   вміння особи, яка здобуває освітній ступінь бакалавра, магістра, чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;

–   недоліки та зауваження щодо змістової частини роботи, оформлення.

Рецензія надається письмово і повинна містити загальний висновок щодо рекомендації до захисту із зазначенням оцінки за прийнятою шкалою оцінювання знань.

Попередній захист випускної кваліфікаційної роботи студент про­ходить на кафедрі. Студенти, випускні кваліфікаційні роботи  яких на попередньому захисті і розгляді завідувачем випускової кафедри були оцінені позитивно, допускаються деканом / директором ІВК до захисту на засіданні ЕК.

Подана до захисту робота повинна мати на титульній сторінці підписи студента, консультанта (якщо такий є), наукового керівника, візу керівника освітньої програми.

Захист випускної кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно та здійснюється ЕК, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до «Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти у КНТЕУ».

Студент готує виступ на 10–12 хвилин з використанням необхідного ілюстративного матеріалу – наочної ілюстрації відповідних тверджень під час доповіді (таблиць / графіків / схем / рисунків / формул тощо), – зміст та якість якого перевіряє науковий керівник. Кількість примірників ілюстративного матеріалу повинна відповідати кількісному складу комісії. Зразок оформлення титульної сторінки ілюстративного матеріалу наведено у дод. К.

Захист випускної кваліфікаційної роботи може відбуватися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, установах і організаціях.

Якщо студент планує захищати випускну кваліфікаційну роботу іноземною мовою, реферат повинен бути підготовлений цією ж мовою.

Для одержання дозволу на захист роботи іноземною мовою студент подає на ім’я декана факультету заяву із візами завідувача кафедри іноземних мов, керівника випускної кваліфікаційної роботи та керівника освітньої програми. До складу ЕК у такому випадку має бути включений викла­дач або фахівець-практик, який вільно володіє даною іноземною мовою.

 

3.2. Загальні критерії оцінювання випускних

кваліфікаційних робіт

 

Автор випускної кваліфікаційної роботи має продемонструвати: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно вико­ристовувати статистичні, математичні та інші методи наукового дос­лідження, проводити експерименти; володіння навичками узагальнення, формулювання висновків; вміння працювати з літературними джерелами.

Критеріями оцінювання випускної кваліфікаційної роботи є:

–   чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

–   рівень розв’язання сформульованих завдань і досягнення поставленої мети дослідження; 

–   науковість стилю викладання;

–   рівень наукового обґрунтування результатів проведеного дослідження;

–   ступінь самостійності проведення дослідження та наявність власних міркувань, узагальнень, висновків, результатів;

–   широта та доцільність застосування методичного апарату дослідження;

–   відсутність орфографічних і синтаксичних помилок, а також рівень грамотності викладення матеріалів дослідження;

–   правильне оформлення роботи відповідно до державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бутивзагалі недопущена до захисту, або це суттєво вплине на загальну оцінку);

–   рівень якості захисту випускної кваліфікаційної роботи (уміння стисло і чітко викласти результати дослідження, аргументовано відповісти на поставлені запитання, якісно презентувати результати дослідження).

Випускна кваліфікаційна робота з ознаками плагіату (про що свідчить відгук наукового керівника та витяг з протоколу засідання кафедри) до захисту не допускається. Захист нової (на іншу тему) можливий не раніше ніж через рік. Плагіатом вважається:

–   перефразування частин тексту інших авторів без посилання на джерело;

–   оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення студента;

–   копіювання письмових робіт інших студентів, викладачів, аспіран­тів, наукових співробітників;

–   компіляції частин запозиченого тексту без введення їх у цитати.

Оцінюючи випускну кваліфікаційну роботу, комісія враховує не лише якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, практичну значущість, вміння захистити сформульовані положення та висновки, але й оформлення, відповідно до встановлених вимог.

Результати захисту випускних кваліфікаційних робіт оцінюються за 100-баловою шкалою КНТЕУ, яка відповідно переводиться в чотирибалову шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС.

Випускна кваліфікаційна робота, в якій розкрито тему, прореферо­вано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інфор­маційні та статистичні бази даних, проведено експеримент, сформульо­вано висновки без необхідного їх обґрунтування, допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж 74 бали («задовільно»).

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літера­турних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства / організації, на базі якого досліджувалася тема, про­ведено експеримент, зроблено висновки та сформульовано пропо­зиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на 75-89 балів («добре»).

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано економіко-математичні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, зроблено власні, в т.ч. експериментальні, дослідження, розрахунки і на їх основі – аргумен­товано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового дослідження опубліковані, крім статті у Збірнику наукових статей студентів КНТЕУ, в інших виданнях або матеріалах наукових конфе­ренцій, може бути оцінена на 90-100 балів («відмінно»).

КНТЕУ на підставі рішення ЕК присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

Рішення щодо підсумкового оцінювання приймається більшістю голосів членів ЕК за результатами публічного захисту з урахуван­ням висновків наукового керівника та рецензента.

Студент, який не захистив з поважних причин у встановлений строк випускну кваліфікаційну роботу, має право на повторну атестацію протягом наступних трьох років під час роботи ЕК. Рішення щодо дати повторного / наступного захисту ухвалює ЕК. Якщо захист випускної кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, ЕК визначає, чи може студент подавати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен підготувати випускну кваліфікаційну роботу за новою темою.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Даний документ діє з моменту його затвердження.

Доповнення та пропозиції щодо його удосконалення розглядаються на засіданнях кафедр та вчених радах факультетів / ІВК, виносяться на розгляд вченої ради університету.

Випускові кафедри можуть розробляти методичні рекомендації, в яких, враховуючи специфіку об’єктів дослідження, викладаються методичні поради щодо розкриття тих чи інших наукових проблем та наводиться орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт, зазначаються конкретні критерії оцінювання тощо.


Додаток А

 

 

 

 

Завідувачу кафедри ____________________________________

ПІБ зав. кафедри

 

 

 

____________________________________

ПІБ студента

гр.___, _______ курс, ____________________________________

____________________________________

спеціальність, спеціалізація, факультет

 

 

 

 

Заява

 

Прошу затвердити тему випускної кваліфікаційної роботи (проекту):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

за матеріалами

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

повна юридична назва підприємства/організації/установи

 

 

_______                                                                       ________________

дата                                                                              підпис студента

 


Додаток Б

 

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Факультет________________________ Кафедра _______________________

Спеціальність, спеціалізація ________________________________________

 

 

                                                                                              Затверджую

                                                                           Зав. кафедри _____________

                                                                           _______________________                                                                              «___» ___________201__ р.

 

Завдання

на випускну кваліфікаційну роботу (проект) студентові  ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 1. Тема випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Затверджена наказом ректора від «___» ___________ 201_ р. № _________

2. Строк здачі студентом закінченої роботи___________________________

________________________________________________________________

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи

Мета роботи ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об’єкт дослідження ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Предмет дослідження ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Перелік графічного матеріалу_____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Консультанти по роботі із зазначенням розділів, за якими здійснюється консультування:

 

Розділ

Консультант

(прізвище, ініціали)

Підпис, дата

 

Завдання видав

Завдання прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Зміст випускної кваліфікаційної роботи (проекту) (перелік питань за кожним розділом)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

7. Календарний план виконання роботи

 

пор.

Назва етапів випускної кваліфікаційної роботи

Строк виконання етапів роботи

за планом

фактично

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дата видачі завдання  «___»_______________201__ р.

 

 

9. Керівник випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

 ________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

 

10. Керівник освітньої програми _______________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

 

11. Завдання прийняв до виконання студент-дипломник

_______________________

(прізвище, ініціали, підпис)

12. Відгук керівника випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

____________________________

(підпис, дата)

13. Висновок про випускну кваліфікаційну роботу (проект)

 

Випускна кваліфікаційна робота (проект) студента  

______________________________

(прізвище, ініціали)

може бути допущена до захисту екзаменаційній комісії.

 

Керівник освітньої програми __________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Завідувач кафедри________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

«_____»_________________201 ___ р.

 


Додаток В

 

Київський національний торговельно-економічний університет

 

_________________________________

кафедра

 

 

 

 

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

назва теми

 

 

 

Студента___курсу, ___ групи,

спеціальності (шифр, назва)

спеціалізації (назва)

 

 

_____________

підпис

студента

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

 

 

 

 

Науковий керівник

науковий ступінь

вчене звання

 

 

_____________

підпис керівника

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

 

Науковий консультант

науковий ступінь

вчене звання

 

 

_____________

підпис консультанта

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

 
 

 

 

 

Київ 201__

Додаток Г

 

КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Факультет ___________________________________

Кафедра _____________________________________

 

спеціальність 

«_____________________________»

 

 

 

 

 

 

 

ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

на тему:

«_______________________________»

 

Студента (ки) денної (заочної) форми навчання

_____________________________________

(ПІБ)

Керівник:

 

 

 

Консультанти:

 

 

 

Розробник проекту

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

КИЇВ 201___

Додаток Д

 

Зразок заповнення штампа сторінки пояснювальної записки

 

 

 

 

 

 

Зразок заповнення штампа креслень дипломного магістерського проекту

 

 

 

 

 


Додаток Е

 

Київський національний торговельно-економічний університет

 

_________________________________

кафедра

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

на тему:

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

назва теми

 

 

 

 

Студента___курсу, ___ групи, спеціальності (шифр, назва)

спеціалізації (назва)

 

 

_____________

підпис студента

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

 

 

 

 

 

Науковий керівник

науковий ступінь

вчене звання

 

 

_____________

підпис керівника

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

 

 

 
 
Київ 201__

Додаток Ж

 

Приклади бібліографічного опису використаних джерел

 

Законодавчі та нормативні документи

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності» : Указ Президента України від 28.08.2014 № 744/2014.

Положення про Міністерство юстиції України : затв. постано­вою Кабінету Міністрів України від 2.07.2014 № 288.

«Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» : наказ Міндоходів України від 09.09.2013 № 455.

Про внесення змін і доповнень до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 12.09.2014 № 01-06/1290/14 «Про Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» : Інформ. лист Вищого господарського суду України від 01.12.2014  № 01-06/2052/14

 

Монографії

Глушкова Т.Г. Формування властивостей паперу для друку : монографія / Т.Г. Глушкова, Л.А. Коптюх. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 336 с.

 

Книги колективу авторів

Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. Осика та ін., за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с.

Устаткування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, І.І. Тарасенко та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 640 с.

Комерційна логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мазаракі, Т.Д. Москвітіна, В.М. Торопков та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 408 с.

Експрес-методи визначення якості харчових продуктів : навч. посіб. / Б.К. Пасальський, Н.Ю. Чикун ; за ред. Н.В. Притульської. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 119 с. – (Серія «Товарознавство»).

Правові засади державного управління економікою України : навч. посіб. / [Ю.І. Крегул, Р.О. Банк, О.В. Сердюченко та ін.] ; за ред. Ю.І. Крегула. – К. : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2013. – 664 с.

Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 628 с. : іл., карт.

 

Підручники

Харчові жири : підруч. для студ. вищ. навч. закл. –
3-є вид., допов. і переробл. / Є.В. Тищенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 268 с. (Сер. «Товарознавство»).

Базовий курс англійської мови з економіки=Basic English of Economics : підручник / А.Г. Латигіна. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 456 с.

Управління якістю : підруч. для вищ. навч. закл. / Н.В. Мережко, В.В. Осієвська, Н.С. Ясинська.– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 216 с.

 

Багатотомні видання

Міжнародна економіка : підручник: в 2 ч. / за ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – Ч. 1. – 564 с.

 

Навчальні посібники

Аграрне право : навч. посіб. / Т.М. Дроздюк. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 200 с.

Інвестиційна стратегія страхових компаній : навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. / А.В. Василенко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 200 с.

Сущук-Слюсаренко З.І. Господарське право : навч. посіб. / З.І. Сущук-Слюсаренко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 216 с.

Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності : навч. посіб. / Ю.І. Крегул, М.І. Зубок. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2013. – 216 с.

Морозова Н.І. Бухгалтерський облік у торгівлі : навч. посіб. / Н.І. Морозова, О.В. Фоміна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун‑т, 2013. – 316 с.

 

Практикуми

Підприємницьке право : практикум / [Л.В. Ніколаєва, В.В. Орленко, Н.А. Мазаракі та ін.] – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 168 с.

 

Перекладні видання

Абек Д. Хвороби шкіри у дітей: пер. з англ. / Д. Абек, В. Бургдорф, X. Кремер. – М.: Мед. літ., 2007. – 160 С, іл.

Рональд Бодчер. Программа сетевой академии Cisco CCNA 3 и 4. [3-е изд.] : [пер. с англ.] / Рональд Бодчер, К. Р. Киркендаль. – М. : изд. Дом «Вильямс», 2007. – 944 с.

 

Видання іноземною мовою

Adams J. Rіsk / J. Adams. – London: UCL Press, 1995. – 228 p.

Gary E. Economіcs: Today and Tomorrow’s / E. Gary, Ph.D. Clayton. – Glencoe, McGraw-Hіll, 2008.

 

Словники, довідники, енциклопедії

Конкуренція і конкурентна політика: категорії та поняття / В.Д. Лагутін, О.О. Бакалінська, О.В. Вертелєва та ін.; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 320 с.

Енциклопедія інновація / за ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2012. – 599 с.

Журналістика : словник-довідник / автор-укладач І.Л. Михайлин. – К. : Академвидав, 2013. – 320 с. – (Серія «Nota bene»).

Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю.І. Цеков; за редакцією Р.В. Бойка. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», видавництво «Толока», 2010. – 64 с.

 

Статті/тези, опубліковані у збірниках наукових праць/конференцій

Шаповал С., Шевченко Р. Застосування SMART & MINDMAP – технології в методиці викладання дисциплін «Охорона праці» та «Безпека життєдіяльності» : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. [Smart-освіта: ресурси та перспективи], (Київ, 16–17 жовтня 2014 р.) : тези доповідей. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 350 с. –Укр., рос. та англ. мовами.

Бай С.І., Бєлова О.І. Теоретичні аспекти формування мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика] (м. Полтава, 16–17 травня 2013 р.). – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2013. – С. 178–181.

 

Депоновані наукові праці

Аналіз і контроль закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Вікторія Петрівна Міняйло. – К. : КНТЕУ, 2014. – 20 с.

 

Журнальні статті

Притульська Н., Кучинська А. Ринок продуктів нутрітивної підтримки / Н. Притульська, А. Кучинська // Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і ринки». – 2014. – № 1. – С. 5– 14.

Чугунов І. Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності / І. Чугунов // Вісн. Київ. нац. торг. екон. ун-ту. – 2014. – № 5. – С. 64–77.

 

Газетні статті

Латигіна Н. Погляди студентства на глобалізований світ / Н. Латигіна // Університет і час. – 2011. – 10 черв. – № 5 (116).

Мазаракі А. Майбутнє вищої освіти: думка експертів / А. Мазаракі // Освіта України. – 2013. - № 7. – С. 4.

 

Електронні ресурси

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З

 

Форма журналу реєстрації

випускних кваліфікаційних робіт (проектів) на кафедрі

 

201___/201___ навчальний рік

 

Факультет______________________________

Спеціальність (спеціалізація)_____________ № наказу _________

Група ___________________

Форма навчання__________

 

пор.

Прізвище,

ініціали

студента

Тема роботи

(об’єкт

 дослідження)

Прізвище, ініціали

наукового керівника, консультанта (тів)

Дата подання 

роботи на кафедру

(підпис відповідальної особи)

Направлення роботи на зовнішнє рецензування

(дата, підпис відповідальної особи

Відмітка про проходження

попереднього

захисту роботи

(дата, підпис  відповідальної

 особи)

Дата подання

роботи для

захисту на ЕК

(підпис

відповідальної особи)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток И

Рецензія

на дипломний магістерський проект «_______________» студента (ки)

__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурно-логічна модель написання рецензії на дипломний магістерський проект

 

 

Рецензент                                ____________________________

(посада, організація, ПІБ)                                           підпис

 

 

                                                                                     Печатка

 

 

 

 

 

Додаток К

 

 

 

 

 

 

 

 

ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ

 

ДО ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

на тему:

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

назва теми

 

 

Студента___курсу, ___ групи, спеціальності (шифр, назва)

спеціалізації (шифр, назва)

 

 

_____________

підпис студента

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

 

 

 

 

 

Науковий керівник

науковий ступінь

вчене звання

 

 

_____________

підпис керівника

 

Прізвище, ім’я,
по батькові

 

 

 

 

 

 

 

Київ 201__

 [*] Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII

* Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII

* на конкурс наук. робіт