Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПОНЯТТЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1. ПОНЯТТЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Наукове дослідження – це форма процесу пізнання, цілеспрямоване систематичне вивчення об’єктів дослідження за допомогою методів і засобів науки, яке завершується формулюванням нових знань про об’єкт дослідження. 

До наукових досліджень ставляться такі вимоги:

-             актуальність проблеми;

-             правильність конкретного визначення стратегії дослідження, його мети, завдань і предмета;

-             організація і етапи проведення дослідження;

-             доступність висновків і рекомендацій для використання їх в практичній діяльності.

Наукове дослідження є складним, багатоаспектним, суперечливим процесом, який у кожному випадку має свою логіку, методику та організацію.

У цьому процесі можна виділити певні етапи:

-             визначення наукової проблеми і теми дослідження;

-             формулювання мети і завдань дослідження;

-             збір і обробка фактичного матеріалу;

-             аналіз та оформлення результатів наукового дослідження;

-             застосування на практиці.

Першим етапом дослідження є визначення його теми. Дійсно, позитивний результат будь-якого дослідження значною мірою залежить від правильної постановки та обґрунтування проблеми самого дослідження. У той же час практика свідчить, що доволі часто зустрічаються курсові роботи, та й навіть дипломні роботи, у яких по суті немає ніякої проблеми. Їх автори обмежуються лише переказом вже давно відомих теоретичних положень.

Значно складніше знайти проблему (грец. - складність, завдання, перешкода), ніж її вирішити, оскільки для першого потрібна уява, а для другого - тільки уміння.

Практика свідчить, що якщо висунута проблема нічому не суперечить, то вона ризикує бути безплідною. Тому наукові дослідження спрямовані на пошук нових, більш прогресивних та ефективних способів вирішення завдань. Якщо проблема поставлена обґрунтовано, то у неї вже намічений напрям дослідження.

Зрозуміло, що не кожна проблема, сформульована дослідником-початківцем може стати проблемою справжнього дослідження. Нова проблема може бути успішною, якщо вона підготовлена попередніми дослідженнями з перекладознавства і суміжних з  ним галузей науки.

Проблема дослідження – це теоретичне або практичне питання, що має значення для розвитку перекладознавства і може бути розв’язане наявними засобами наукового дослідження. Проблема має бути відображена в темі дослідження, яка показує рух від уже досягнутого наукою, традиційного, до нових підходів у її вирішенні. Тема дослідження відображає конкретний напрям наукової роботи, що забезпечує цілісність дослідження.