Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                          Проректор з науково-педагогічної роботи
                                                               ____________ А.М. Колот

 

«28» грудня 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

 

 

рівень вищої освіти

                                                    перший (бакалаврський)

галузь знань

                          08 Право

спеціальність

освітньо-професійна програма  

спеціалізація

тип дисципліни

                                                           081 Право

                                                           «Правознавство»

                                     Правознавство

                                                           вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ___________Т.В. Гуть

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

________________А.В. Омельченко

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник: Богданець Аліна Вікторівна, старший викладач кафедри цивільного та трудового права.

Alina_Bohdanets@ukr.net

 

 

 

Форма навчання —

заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Богданець А.В., 2018

©КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………………..…….4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ …………………………..…….6

            ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1…………………………………………………………….....6

Тема 1. Основні цивільно-правові системи сучасності. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн ……………………………………………………………………….....6

Тема 2. Фізична особа в цивільному праві зарубіжних країн. Юридичні особи в зарубіжних цивільно-правових системах …………………...………………………………....7

Тема 3. Торгові товариства в зарубіжних цивільно-правових системах…………………….7

Тема 4. Представництво в цивільному праві зарубіжних країн.  Торгове представництво. Комерсанти та торгові угоди …………………………………………………………………...8

Тема 5. Речові права в  зарубіжних цивільно-правових системах. Право  власності…….….

            ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2……..…………………………………………………….…..8

Тема 6. Загальні положення про зобов’язання в цивільному праві зарубіжних країн. Забезпечення зобов’язань в цивільному праві зарубіжних країн. Зобов’язання із заподіяння шкоди ……………………………………………………………………………...…8

Тема 7. Загальні положення про договори  в цивільному праві  зарубіжних країн………...9

Тема 8. Авторське право і право промислової власності в зарубіжних    цивільно-правових системах ……………………………………………………………………………….…….…10

Тема 9. Спадкове право. Загальні положення сімейного  права………………..…………...10

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………....12

            2.1. Карта навчальної роботи студента…….……………………….…………………12

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………..13

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…..16

            3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……….16

            3.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………………………….….……18

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………………19

            4.1.      Основна література...................………………………………………...………19

            4.2.      Додаткова література…………………………………...………………...…….19

            4.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси……………………………...…..20

 

 

     

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Порівняльне цивільне право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

 

Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна порівняльне цивільне право є однією із фундаментальних дисциплін, що вивчаються студентами Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

Вивчення дисципліни передбачає усвідомлення студентами сутності норм права національного та зарубіжного законодавства, які регулюють товарно-грошові, інші майнові та особисті немайнові відносини з участю громадян, організацій на засадах юридичної рівності, добросовісності, розумності, справедливості та широкої свободи суб’єктів у визначенні своїх прав та обов’язків; поглибленню знань студентів щодо загальних понять цивільно-правових інститутів та особливостій  різних правових систем сучасного світу.

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Порівняльне цивільне право» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Теорія права», «Римське приватне право та латинська юридична фразеологія», «Сімейне право», «Цивільне право України», «Договірне право», «Актуальні проблеми цивільного права».

 

Мета вивчення дисципліни – вивчення основних принципів та інститутів цивільного права зарубіжних країн на прикладі окремих країн континентальної (Франція, Німеччина), та англо-американської системи цивільного права (Англія, США);  а також ознайомлення з особливостями цивільних і торгових правовідносин, досягнення всебічного глибокого розуміння студентами їх природи і сутності, одержання навиків роботи з нормативними матеріалами, правильного вирішення правових питань на основі  національного законодавства країн, що розглядаються

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань щодо основних положень цивільного законодавства України та цивільного законодавства зарубіжних країн. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, теоретичні положення, що є визначальними при визначенні особливостей цивільних правовідносин; навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині аналізу судової практики, теоретичних посилок та робочих гіпотез, визначення відповідних нормативно-правових актів; відпрацювати навички застосування у практичній діяльності одержаних знань і норм цивільного права України та зарубіжних країн для вирішення конкретних завдань; порівнювати цивільно-правові норми та інститути зарубіжних країн з правом України.

 

Предметом дисципліни є сукупність відносин,  що виникають у сфері захисту цивільних прав та інтересів особи у порядку цивільного судочинства.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 

Знання: особливості цивільного та торгового  права  зарубіжних країн; теоретичні основи цивільного та торгового  права  зарубіжних країн; наукові концепції вчених-цивілістів щодо системи та структури цивільних правовідносин; особливості процесуального становища суб’єктів цивільних правовідносин; теоретичні та практичні аспекти окремих інститутів цивільного та торгового  права  зарубіжних країн; особливості актуальні проблеми реформування цивільного судочинства; джерела, основні принципи цивільного та торгового  права  зарубіжних країн.

 

Уміння: орієнтуватися в системі законодавчих і нормативно-правових актів; вільно оперувати відповідним понятійним апаратом; аналізувати та застосовувати норми цивільного та торгового  права  зарубіжних країн; аналізувати судову практику; аналізувати різноманітні правові явища, юридичні факти, правові норми і правовідносини, що є об’єктами професійної діяльності; юридично грамотно висловлювати свої думки відносно певних питань з теорії цивільного та торгового  права  зарубіжних країн; вирішувати правові проблеми і колізії; вживати необхідні заходи для врегулювання спорів; застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів української держави в цілому та окремих учасників зовнішньоекономічних відносин, коло яких постійно збільшується внаслідок перетворень, що здійснюються незалежною Україною.

 

Комунікація: здатність працювати у національному та міжнародному просторі, застосовувати теоретичні знання та практичні навички у сфері цивільних правовідносин, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 

Автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні рішення чи надані пропозиції/рекомендації/консультації, які пов’язані із реалізацією цивільної правосуб’єктності.

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Основні цивільно-правові системи сучасності.
Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн

Поняття цивільно-правової системи (сім’ї).  Основні складові цивільно-правової системи. Основні цивільно-правові системи сучасного світу. Місце цивільного права України  серед цивільно-правових систем сучасності.    Тенденції розвитку сучасних цивільно-правових систем.

Загальна характеристика континентальної (романо-германської) системи. Поділ континентального права на приватне й публічне. Рецепція римського приватного права: поняття і види. Пряма, опосередкована й латентна (прихована) рецепція. Романська підсистема  цивільного права. Германська підсистема цивільного права.

Загальна характеристика англо-американської системи цивільного права. Загальне право і право справедливості, прецедентне та статутне право Великобританії.  Роль судового прецеденту в англо-американській системі. Тенденції розвитку англо-американської доктрини цивільного права.

Східноєвропейська система цивільного права: поняття та загальні риси. Центральноєвропейська система цивільного права: загальна характеристика.   

Поняття  джерел цивільного і торгового права зарубіжних країн. Закони. Адміністративні акти. Судовий прецедент.  Судова практика. Звичаї та звичаєвості. Співвідношення  різних джерел права в країнах континентальної Європи  та в країнах  англо-американської системи права.

Уніфікація норм цивільного і торгового права зарубіжних країн : поняття, види, способи. Міжнародні угоди; типові (єдині, уніфіковані) закони; гармонізація правових норм; зміна методів правового регулювання; запозичення конкретних правових норм. Значення уніфікації. Суспільні процеси, що сприяють та стримують уніфікацію норм цивільного права зарубіжних країн.

Джерела цивільного і торгового права в країнах континентальної системи права. Співвідношення цивільних і торгових кодексів зарубіжних країн. Джерела цивільного і торгового права Франції. Французький цивільний кодекс (ФЦК) 1804 р. (Кодекс Наполеона).  Загальна характеристика. Значення ФЦК і його вплив на розвиток цивільного права в країнах світу. Французький торговий кодекс 1807 р. (ФТК): загальна характеристика, значення; співвідношення з ФЦК. Інші законодавчі акти, делеговане законодавство, судова практика та звичаї у цивільному праві Франції.

Джерела цивільного і торгового права Німеччини. Германське цивільне уложення (ГЦУ) 1900 р.: загальні риси та значення.  Германське торгове уложення (ГТУ) 1900 р.: загальні риси, значення; співвідношення з ГЦУ.  Спеціальні цивільні закони.  Роль судової практики, звичаїв та звичаїв ділового  обороту в цивільному праві  Німеччини.

Джерела цивільного права Англії. Загальна характеристика прецедентного права.  Загальне право та право справедливості. Особливості сучасного прецедентного права. Статутне право та делеговане законодавство Англії. Поняття,  види та значення  звичаїв у цивільному праві Англії. Торгові звичаї.

Джерела цивільного права США. Особливості прецедентного права США. Закони та колізійні норми в цивільному і торговому праві США. Уніфікація законодавства штатів. Єдиний торговий кодекс США. Роль звичаю як джерела цивільного права в США.  Торгові звичаєвості у праві США.

Тема 2. Фізична особа в цивільному праві зарубіжних країн. Юридичні особи в зарубіжних цивільно-правових системах

Поняття фізичної особи в цивільному праві зарубіжних країн.  Джерела цивільно-правового статусу фізичних осіб в зарубіжних правових системах. Поняття правоздатності в доктрині цивільного права та законодавстві зарубіжних країн.  Основні принципи цивільної правоздатності фізичної особи у праві зарубіжних країн. Позбавлення правоздатності. Правоздатність дитини, яка ще не народилася. Припинення правоздатності фізичної особи.

Оголошення особи безвісно відсутньою та померлою. Презумпція  безвісної відсутності у цивільному праві Франції. Оголошення громадянина померлим за законодавством Німеччини. Визнання безвісної відсутності та оголошення особи померлою в країнах прецедентного права.

Поняття і зміст дієздатності в різних цивільно-правових системах.  Особливості дієздатності фізичної особи у праві Франції, Німеччини Англії, США.  Дієздатність осіб при укладенні угод в цивільному праві зарубіжних країн. Види та наслідки угод, укладених з порушенням вимог до дієздатності осіб.

Представництво неповнолітніх осіб  в континентальній та англо-американській системах права.  Емансипація неповнолітніх в романо-германському праві. Обмеження в дієздатності неповнолітніх осіб.

Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах. Незалежність існування юридичної особи у праві США та Англії. Теорії юридичної особи в доктрині цивільного права зарубіжних країн.  Теорія фікції юридичної особи.  Теорія реальності юридичної особи.

Види юридичних осіб в різних цивільно-правових системах світу. Юридичні особи публічного права. Юридичні особи  приватного права.  Спілки та установи в цивільному праві Німеччини. Товариства та асоціації Франції.  Об’єднання із спільною економічною ціллю. Корпорації в праві Англії. Одноособові корпорації.  Корпорації та установи США.

Способи утворення юридичних осіб в зарубіжних цивільно-правових системах. Правоздатність юридичної особи.  Загальна і спеціальна правоздатність юридичної особи в цивільному праві Німеччини, Англії та США. Легалізація загальної дієздатності.  Визнання дієздатності юридичної особи:  форми і методи.

 

Тема 3. Торгові товариства в зарубіжних цивільно-правових системах

Поняття торгового товариства як організаційної форми об’єднання осіб.  Спільні риси торгових товариств  різних зарубіжних країн.  Основні види торгових товариств в країнах романо-германського права. Персональні товариства. Статутні товариства. Повне товариство. Корпорації в Англії та США. Командитні товариства в країнах континентальної Європи. Корпорації з обмеженою відповідальністю  в Англії та США. 

Поняття, види та правові засади акціонерних товариств  в зарубіжних цивільно-правових системах. Поняття та види акцій. Створення акціонерного товариства. Членство в акціонерному товаристві. Правовий статус акціонера в різних цивільно-правових зарубіжних системах. Органи акціонерного товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю в праві зарубіжних країн: поняття, види, правові основи діяльності, органи товариства, статус учасників товариства. Приватна компанія в цивільному праві Англії.  Поєднання різних організаційних форм при створенні торгових товариств у країнах континентальної Європи.

 

Тема 4. Представництво в цивільному праві зарубіжних країн.Торгове представництво.  Комерсанти та торгові угоди.

Поняття представництва в цивільному праві зарубіжних країн. Пряме та законне представництво в країнах континентальної Європи. (Франція, Німеччина). Торгове представництво та посередництво в континентальній цивільно-правовій системі.  Представництво службовців торгового товариства (прокура, торгове повноваження, комівояжерство). Самостійні торгові представники (торгові агенти)  в  зарубіжних правових системах.

Представництво  в англо-американській  системі права (агент, консигнаційний агент, агент-делькредере, брокер, агент з виключними правами, комісійний експортний дім,  аукціоніст).

Договори про торгових агентів у країнах романо-германської (Франція, Німеччина), англо-американської системи права. Права та обов’язки торгових представників за договорами про торгових агентів. Припинення відносин представництва.

Правові форми здійснення комерційної діяльності в зарубіжних країнах. Поняття комерсанта (підприємця) в різних правових системах.  Правовий статус комерсанта. Поняття торгової (комерційної) угоди в законодавстві країн з дуалістичною системою приватного права.  Значення комерсантів та торгових угод в цивільному та торговому праві зарубіжних країн. Реєстрація комерсантів (торгова реєстрація). Значення та принципи торгової реєстрації. Торгові книги комерсантів. Фірмове найменування. Право комерсанта на фірму.

 
Тема 5. Речові права в  зарубіжних цивільно-правових системах. Право  власності.

Поняття та види речових прав у зарубіжних цивільно-правових системах. Абсолютний характер речових прав. Право слідування та право переваги в речових  правах. Об’єкти речових  прав в цивільному праві зарубіжних країн.  Класифікація об’єктів речового права. Рухоме й нерухоме  майно в цивільному праві різних зарубіжних країн. Реальне та персональне майно в англійському праві. Поняття та види цінних паперів в країнах романо-германської системи. Оборотні документи в англо-американській цивільно-правовій системі.

Поняття та зміст права власності в зарубіжних правових системах. Виключні повноваження власника. Тенденції розвитку права власності в сучасних цивільно-правових системах світу. Форми права власності в зарубіжних країнах. Обмеження повноважень власника в законодавстві зарубіжних країн. Підстави набуття права власності. Набувальна давність  у цивільному праві зарубіжних країн.  Захист права власності. Віндикаційний та негаторний позови в романо-германській цивільно-правовій системі.   Загальні позови з правопорушень  в англо-американській системі права.

Права на чужі речі: поняття та види. Приватноправові сервітути в зарубіжних національних   правових системах. Довірча власність  (траст) в цивільному праві Англії та США. Юридичні конструкції трасту. Права та обов‘язки учасників довірчої власності.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 
Тема 6. Загальні положення про зобов’язання в цивільному праві зарубіжних країн. Забезпечення зобов’язань в цивільному праві зарубіжних  країн. Зобов‘язання із заподіяння шкоди

Поняття та види зобов’язань у різних правових системах.  Підстави виникнення зобов’язань.  Зобов’язання із договору та квазідоговору, делікту та квазіделікту в цивільному праві Франції.  Зобов’язання із закону, угоди, делікту, безпідставного збагачення та ведення чужих справ без доручення у праві Німеччини.  Зобов’язання  із деліктів, договорів та квазідоговорів  в англо-американській цивільно-правовій системі. Класифікація зобов’язань в різних правових системах.

Умови і принципи виконання зобов’язань в зарубіжних правових системах. Наслідки невиконання зобов’язань. Цивільно-правова відповідальність за  невиконання чи неналежне виконання зобов’язань. Збитки в цивільному праві зарубіжних країн. Компенсаторні та мораторні, конкретні та абстрактні  збитки.  Вина боржника в заподіянні шкоди.  Підстави звільнення боржника від відповідальності. Неможливість виконання зобов’язання боржником. Випадок та непереборна сила в  різних цивільно-правових системах. Теорія “даремності “ (втрати смислу) договору в англо-американській системі права.

Множинність осіб у зобов’язаннях. Дольові, сумісні та солідарні зобов’язання в романо-германській системі права. Спільні чи роздільні кредитори, спільні, сумісні чи розрізнені боржники в англо-американському цивільному праві. Уступка вимоги та переведення боргу. Припинення зобов’язань.

Поняття способів забезпечення зобов’язань в доктрині цивільного права зарубіжних країн.  Види способів забезпечення зобов’язань.  Неустойка в  праві країн континентальної Європи.  Заздалегідь обчислені збитки та штраф в англо-американському цивільному праві. Порука в цивільному праві зарубіжних країн.

Поняття застави та її види в різних правових системах. Застава нерухомого майна. Поняття, види іпотеки та джерела її правового регулювання в країнах різних цивільно-правових систем: континентальної (Франція, Німеччина та ін.); англо-американської (Англія, США). Підстави виникнення іпотеки за законодавством зарубіжних країн. Реєстрація іпотеки. Права та обов’язки сторін за угодою іпотеки. Перехід права власності на предмет іпотеки. Задоволення вимог кредитора за рахунок заставленого майна.

Поняття позадоговірних зобов’язань та зобов’язань із заподіяння шкоди в різних цивільно-правових системах. Особливості та значення зобов’язань із заподіяння шкоди в зарубіжному цивільному праві. Джерела правового регулювання зобов’язань із заподіяння шкоди. Підстави виникнення зобов’язань із заподіяння шкоди. Формула генерального делікту в країнах континентальної цивільно-правової системи. Система змішаного делікту. Система сингулярних деліктів в англо-американському праві.

Поняття шкоди в цивільному праві зарубіжних країн. “Номінальна шкода” в деліктних зобов’язаннях.  Майнова та моральна шкода в зобов’язаннях по відшкодуванню. Причинний зв’язок  в деліктних зобов’язаннях та його значення. Непряма шкода, віддалена шкода та шкода, що виникла за відсутності адекватного причинного зв’язку. Вина в зобов’язаннях із заподіяння шкоди. Відповідальність без вини. Відповідальність за ризик (небезпеку) в цивільному праві  зарубіжних країн.  Розмежування деліктної та договірної відповідальності. Конкуренція позовів (конкуренція відповідальності)  в цивільному праві Німеччини, Англії, США. Особливості зобов’язань із заподіяння шкоди за правом окремих країн (Франції, Німеччини,  Англії, США).

Поняття та способи компенсації моральної шкоди в зарубіжних  цивільно-правових системах.

 
Тема 7. Загальні положення про договори  в цивільному праві зарубіжних країн.

Поняття договорів  в цивільному праві зарубіжних країн. Класифікація договорів.  Односторонні та синалагматичні (двосторонні), оплатні та безоплатні, консенсуальні та реальні, мінові та ризикові договори в країнах континентальної Європи. Класифікація договорів в англо-американській системі права. Зміст договору. Істотні, звичайні та випадкові умови договору в цивільному праві країн романо-германської системи. Істотні, прості та такі, що припускаються умови договору в  англо-американській системі права. Значення договору. Укладення договору. Оферта та акцепт у цивільному праві зарубіжних країн.

Умови дійсності договору в зарубіжних цивільно-правових системах. Вимоги до суб’єктів договору. Правове значення змісту договору. Воля та волевиявлення в договорі. Форма договору та її значення. Законна підстава договору (кауза) в країнах континентальної Європи.  Зустрічна винагорода у договорі в англо-американській системі права. 

 

Тема 8. Авторське право і право промислової власності в 
зарубіжних цивільно-правових системах

Поняття інтелектуальної власності. Поняття та джерела авторського права в зарубіжних правових системах.  Об’єкти авторського права. Зміст авторських прав в різних цивільно-правових системах. Відмінність авторського права в континентальній  та англо-американській системах права. Поняття промислової власності. Об’єкти права промислової власності. 

Поняття винаходів. Умови патентоспроможності винаходів в різних правових системах.  Правомочності патентоволодільця.  Поняття та правова охорона “ноу-хау”. Поняття та правова охорона промислових зразків. Патентно-правовий метод охорони промислових зразків. Авторсько-правовий метод охорони промислових зразків

Поняття товарних знаків та знаків обслуговування в цивільному праві зарубіжних країн. Зміст товарного знаку та повноваження його володільця. Придбання права на товарний знак за правом зарубіжних країн. Правова охорона позначення походження товару.

Поняття, зміст та види ліцензійних контрактів. Поняття та зміст договору на передачу “ноу-хау”.

 

Тема 9. Спадкове право. Загальні положення сімейного  права.

Поняття  та джерела спадкового права зарубіжних країн: континентальної  системи права (Франція, Німеччина); англо-американської системи права (Англія та США). Поняття спадщини. Спадкування за заповітом. Поняття та форма заповіту в праві зарубіжних країн. Види заповіту.  Заповідальні розпорядження. Свобода заповіту в різних цивільно-правових системах. Відкликання та  зміна заповіту.  Виконання заповіту.

Спадкування за законом у цивільному праві зарубіжних країн. Суб’єкти  спадкування за законом. Привілейовані спадкоємці за законом в спадковому праві зарубіжних країн. Частки спадкоємців за законом в спадковому майні.

Перехід спадкового майна до спадкоємців в країнах континентальної системи права. Інститут особистого представника за заповітом та  адміністратора  спадкового майна в праві англо-американської системи. Відповідальність за боргами спадкодавця.

Загальна характеристика джерел сімейного права зарубіжних країн. Поняття шлюбу в праві зарубіжних країн. Концепція шлюбу.  Умови  укладення шлюбу в праві зарубіжних країн. Шлюбний вік як умова укладення шлюбу. Заручини та їх правове значення. Порядок укладення шлюбу. Перешкоди до укладення шлюбу  в різних цивільно-правових системах. Наслідки порушення  умов укладення шлюбу.  Визнання шлюбу недійсним та його правові наслідки.

Підстави припинення шлюбу  в  різних цивільно-правових системах.  Розірвання шлюбу в  праві зарубіжних країн. Розлучення в країнах континентальної цивільно-правової системи.   Підстави розірвання шлюбу в праві Англії та США.  Поняття та юридичні наслідки сепарації.

Права та обов’язки подружжя  в праві зарубіжних країн.  Особисті немайнові правовідносини подружжя.  Правовий режим майна подружжя. Договірний режим майна  подружжя. Легальний режим майна подружжя (режим спільності, режим роздільності, режим відкладеної спільності). Обов’язки подружжя по взаємному утриманню.

Правове становище дітей. Поняття легітимації дитини. Встановлення батьківства. Основні права і обов’язки батьків і дітей. Поняття батьківської влади і батьківського авторитету. Обов’язок батьків по утриманню дитини. Опіка та усиновлення в праві зарубіжних країн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1.КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Порівняльне цивільне право

для студентів спеціальності (спеціалізації) 081 Право

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(контактні заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

змістовий модуль 1

1

Основні цивільно-правові системи сучасності. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн

Контактне заняття № 1.

Еврістична бесіда

5

2

Фізична особа в цивільному праві зарубіжних країн. Юридичні особи в зарубіжних цивільно-правових системах

Контактне заняття № 2.

Дискусія з елементами аналізу

 

4

3

Торгові товариства в зарубіжних цивільно-правових системах

Контпктне заняття № 3.

Мозкова атака

 

4

4

Представництво в цивільному праві зарубіжних країн.  Торгове представництво. Комерсанти та торгові угоди

Контактне заняття № 4.

Вирішення ситуаційних задач

5

5

Речові права в  зарубіжних цивільно-правових системах. Право  власності

Контактне заняття № 5.

Практикум

 

4

змістовий модуль №2

6

Загальні положення про зобов’язання в цивільному праві зарубіжних країн. Забезпечення зобов’язань в цивільному праві зарубіжних країн. Зобов’язання із заподіяння шкоди

Контактне заняття № 6

Практикум

 

5

7

Загальні положення про договори  в цивільному праві  зарубіжних країн

Контактне заняття № 7.

Дискусія

 

4

8

Авторське право і право промислової власності в зарубіжних    цивільно-правових системах

Контактне заняття №8.

Рольова гра

4

9

Спадкове право. Загальні положення сімейного  права

Контактне заняття №9

Конференція

5

Усього балів за роботу на контактних заняттях:

40

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

4. Складання порівняльних таблиць

25

5. Написання есе, іншої наукової роботи

25

6. Підготовка аналітичної довідки

25

7. Підготовка презентації за заданою темою

25

8. Аналіз новітніх наукових публікацій

25

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

50

Додаткові бали

Науково-дослідна діяльність студента

10

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення порівняльного цивільного права здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних, для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій,
 • умінь самостійно опрацьовувати тексти,
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору,
 • уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення порівняльного цивільного права оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

 

Оцінка відповіді на аудиторних заняттях диференціюється залежно від якості, повноти, чіткості висловлення думки.

- високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в питаннях контактного заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

- достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

- недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Кількість балів, отриманих студентами на кожному контактному занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та виконання завдань для самостійної роботи.   

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни «Порівняльне цивільне право».

З порівняльного цивільного права передбачена одна контрольна (модульна) робота, яка можуть проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Результати виконання контрольної (модульнлї) роботи оцінюються до 10 балів (контрольна (модульна) робота складається з теоретичних запитань або з одного завдання).

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контроль може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при визначенні результатів поточного контролю.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні контрольної (модульної) роботи

Критерії оцінювання теоретичних питань:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Критерії оцінювання практичних завдань:

 • високий рівень: студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору;
 • достатній рівень: студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
 • недостатній рівень: студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальна робота теоретичного характеру. Даний вид роботи передбачає виконання студентами індивідуальних завдань теоретичного характеру, отриманих від викладача.

 

Орієнтовні теми есе, аналітичних довідок

 

1. Місце українського цивільного права серед  сучасних цивільно-правових систем.

2. Загальні риси континентальної цивільно-правової системи.

3. Особливості романської та германської цивільно-правових підсистем.

4.  Загальна характеристика англо-американської цивільно-правової системи.

5. Особливості англійського та американського цивільного права.

6. Загальні риси цивільного права у традиційній  правовій системі.

7. Основні риси цивільного права у мусульманській правовій сім‘ї.

8. Авторське право і право промислової власності в зарубіжних  цивільно-правових системах.

9. Види юридичних  осіб  та інші  форми здійснення підприємництва англо-американській цивільно-правовій системі.

10. Джерела цивільного і торгового права Англії та США.

11. Способи забезпечення виконання зобов’язань у цивільному і торговому праві зарубіжних країн.   

12. Торгове (комерційне) представництво в англо-американській правовій системі.

13. Інститут особистого представника за заповітом та  адміністратора  спадкового майна в праві англо-американської системи.

14. Зобов’язання  із заподіяння шкоди у праві ФРН,  Франції, Англії та США.

15. Інститут безвісної відсутності (оголошення померлим) громадянина  в праві зарубіжних країн.

16. Поняття та зміст дієздатності в різних цивільно-правових системах.  Обмеження дієздатності фізичних осіб.   

17. Права на чужі речі у  зарубіжних правових системах.   

18. Правовідносини батьків і дітей в зарубіжних цивільно-правових системах. 

19. Захист права власності. Загальні позови з правопорушень  в англо-американській системі права.

20. Оферта та акцепт у цивільному праві ФРН, Франції, Англії та США.

 

Індивідуальна робота практичного характеру. Даний вид роботи передбачає виконання студентами індивідуальних завдань практичного характеру, отриманих від викладача.

 

Типові завдання:

Підготувати зразки процесуальних документів:

 •  Скласти проект договору позики
 •  Скласти проект договору купівлі-продажу
 •  Скласти проект договору підряду

 

Скласти таблиці:

Порівняльна характеристика зобов’язання  із заподіяння шкоди у праві ФРН,  Франції, Англії та США

Порівняльна характеристика оферти та акцепту у цивільному праві ФРН, Франції, Англії та США

Порівняльна характеристика представництва у зарубіжних країнах

 

Проаналізувати на предмет законності та обґрунтованості судове рішення.

Аналіз рішень ЄСПЛ.

 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань теоретичного характеру

Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт:

Обсяг роботи не може перевищувати 12-15 сторінок стандартного машинописного тексту (ТіmеsNewRoman 14 кегель, полуторний інтервал), компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

Обов’язкові складові роботи:

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо)

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства та існуючої юридичної практики.

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, ніж на 10 наукових джерелах, окрім нормативно-правових актів та матеріалів право застосовної практики.

Обов’язковим є використання наукових джерел останніх 2-3 років видання.

 

Пошук, підбір та аналітичний огляд наукових публікацій

за заданою тематикою

Вимоги: підготувати проблемне питання із запропонованого переліку. Необхідно: сформулювати та описати проблеми правового регулювання у запропонованій сфері  (до 2 сторінок), підготувати огляд літератури з обраної проблеми, навести аргументи, які підтверджують та спростовують проблемне питання. Максимальний обсяг виконаної роботи – 6-8 сторінок.

 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань практичного характеру

Підготувати проекти договорів.

Вимоги. Необхідно керуватися положеннями чинних нормативно-правових актів, які визначають форму і зміст відповідних договорів.

 

Вимоги до складання порівняльної таблиці за обраною тематикою.

Обов’язковим елементом таблиці є критерії, за якими здійснюється порівняння. Порівняння здійснюється із використанням положень нормативно-правових актів, судової та іншої юридичної практики, навчальної та наукової літератури.

 

Вимоги до аналізу рішень ЄСПЛ.

Справа, яка розглядалася ЄСПЛ, має стосуватися рішення суду у справі цивільної юрисдикції. Необхідно посилатися на конкретні норми Конвенції про захист прав людини та її основоположних свобод, норми нормативно-правових актів України та зарубіжних країн.

 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:

- результатів виконання і захисту практичних робіт;

- рівня підготовки есе, аналізу публікацій, порівняльних таблиць.

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента – до 25 балів:

два індивідуальних завдання, кожне з яких оцінюється до 25 балів, зокрема:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка есе, аналітичного звіту, доповіді на конференції тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка проектів юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

Критерії оцінювання:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;

90-100 балів

відмінно

А

80-89 балів

добре

В

70-79 балів

добре

С

66-69 балів

задовільно

 

D

60-65 балів

E

21-59 балів

незадовільно з можливістю повторного складання екзамену

0-20 балів

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

 

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

4.1. Основна література:

 1. Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн. Навчальний посібник. К.: КНЕУ. 2004. 220 с.
 2. Введение в сравнительное правоведение. Учебное пособие. / Х.Бехруз. Одесса: «Юридична література», 2002.
 3. Канзафарова И.С. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Учебное пособие. Харьков: Одиссей, 2003.
 4. Майданик Р.  А.  Розвиток приватного права України: монографія. К.: Алерта, 2016.  226 с.
 5. Цивільне право України. Академічний курс. У двох томах. Том 1. Загальна частина. Підручник. / за ред. Шевченко Я.М.  К.: Ін Юре, 2003.

 

4.2. Додаткова література:

 1. Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Безклубний І. А., Луць В. В., Майданик Р. А., Білоусов Ю. В.. Цивільне право України: підруч.: у 3 кн. / Одеська національна юридична академія / Є.О. Харитонов (ред.). Юридична література, 2006.  831 с.
 2. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США.  – К., 1999.
 3. Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії  і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків.  К.: Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва, НДІ інтелектуальної власності, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2004. – 908 с.
 4. Бушуев А.Ю., Макарова О.А. Коммерческое право зарубежных стран.  Х., 2003.
 5. Васильев Е.А. Правовое регулирование несостоятельности и банкротств в гражданском и торговом праве капиталистических государств. Учебн.пособ. – М., 1983
 6. Васильченко В.В. Римське спадкове право на тлі права сучасного. Запоріжжя: Верже, 1999.
 7. Загальна теорія держави і права. Навч.посібн./ За ред. В.В.Копєйчикова.  К., Юрінком Інтер, 1998.
 8. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. – Харьков: Консум,  1996.
 9. Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. Учебное пособие. – М., МГУ, 1992.
 10. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. – М., 1983
 11. Иванов И.Д. Современные монополии и конкуренция. – М., 1980
 12. Канзафарова И.С.Гражданское и торговое право зарубежных стран. – Х.: Одиссей, 2003
 13. Красавина Л.Н. Международные валютные и кредитные отношения капиталистических стран. – М., 1986
 14. Кросс Руперт. Прецедент в английском праве. – М., 1985
 15. Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. – М., 1987
 16. Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории. – М., 1985
 17. Лунц Л.А. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран. – М., 1982
 18. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн. Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К.: Ділова Україна, 1996.
 19. Харитонов О. Порівняльне право Європи. Посібник. – Х.: Одіссей., 2002
 20. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально – економічного та політичного розвитку суспільства і держави: Монографія / В. Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін та ін.; За заг.ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. К.: КНЕУ, 2006.
 21. Arminjon P., NoldeВ., Wolff W. Traite du droit compare. Vol.1.  P., 2000.
 22. CollinsTheLawofContract.  L., 2003.
 23. Delmas-Marty M. Ledroitdelafamille. P., 2000.
 24. Esmein A. Le doit compare et 1'enseignement du dvoit // Congres International du Droit Compare.  Vol.1.
 25. Freitas D. LetterfromtheUnitedKingdom, Copyright, January.  L.,1990.
 26. InternationalEncyclopediaofComparativeLow. – Tubingen, 1980.
 27. Kotz. RightsofThirdParties: ThirdPartyBeneficiariesadAssignments.  L., 1992.
 28. LesinskiВ.,Rozwadowski W. Historiaprawa. Warszawa, 2009.
 29. Rodiere R. Theorigenerale du droit. Paris, 2006.
 30. Schnitzer A.F. VergleichendeRechtslehre. T.1. Basel, 2001.
 31. ZweigertK. ZurLehrevondenRechtskreisen.  Leyden, 1995.

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт судової влади України URL: https://court.gov.ua/
 3. Офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини URL: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home