Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Поведінка споживачів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет маркетингу

Кафедра МАРКЕТИНГУ

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                               Проректор з науково-

                                                 педагогічної роботи  ________  проф. Колот А.М.

 

                                               “  ___  ”    ___________     2017 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

 

«ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА»

 

 

освітній ступінь бакалавр

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальність 6507 «Маркетинг»

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Завідувач кафедри   _______________ А.В. Федорченко

 

Начальник навчально-

методичного відділу  ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

Київ 2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Поведінка споживача»

 

Укладачі: д.е.н., проф. Шафалюк О.К.,               доц., к.соц.н.  Яковенко А.К., ст. викл Непша П.В.

 

1. Вступ

Мета: надати студентам знання, навички та вміння щодо ефективного використання маркетингових технологій взаємодії зі споживачами товарів та послуг, забезпечення лояльності покупців.

Завдання розвинути у студентів компетентності за таким переліком

 1. 1.     Розуміти:
 2. 2.     Знати:
 3. 4.     Володіти стійкими навичками:

§ роль маркетингових систем взаємодії зі споживачами в управлінні підприємствами;

§ мету та організаційний механізм роботи менеджера з маркетингу;

§ стратегічну значимість ефективної взаємодії зі споживачами в розвитку економічних систем

§ принципи клієнторієнтованого мислення, пошуку й прийняття рішень;

§ значення: систем управлінської інформації, навичок ефективних комунікацій, самопрезентації, аргументації та захисту рішень. 

§ визначення поведінки споживачів, основних її компонентів, характер біологічної, психологічної і соціальної обумовленості споживчої поведінки;

§ предмет дисципліни та основні області використання її інструментарю в маркетинговій діяльності;

§ позиції провідних вчених щодо розуміння, методології досліджень, аналізу і модифікації поведінки споживачів;

§ характеристики/відмінності раціональної та ірраціональної поведінки споживачів;

§ механізм, фактори і умови формування та закріплення різних типів споживчої поведінки;

§ особливості та методи досліджень, аналізу і впливу на поведінку споживачів в маркетингу;

§ методичні засади маркетингової роботи з індивідуальними споживачами та організаціями, з точки зору їх поведінки на ринку.

3.     Уміти:

§ роз’яснювати сутність ключових термінів і методичних принципів дисципліни;

§ проводити самостійні дослідження поведінки споживачів, різних її аспектів;

§ аналізувати поведінку споживачів за різних станів ринку та вплив факторів, що її обумовлюють;

§ розробляти та реалізовувати комплексні маркетингові програми, спрямовані на корегування споживчої поведінки.

§ розробляти і обґрунтовувати методології, методики і моделі збору інформації та аналізу результатів маркетингових досліджень

§ проектувати та реалізовувати цільові маркетингові дослідження.

§ розробляти рекомендації щодо маркетингових заходів і дій у вирішенні управлінських завдань на основі результатів проведених досліджень.

§ проводити маркетингову оцінку споживчого потенціалу клієнтів та пропозицій потенційних ділових партнерів на конкурентній основі, обирати найбільш привабливі із них для подальшої співпраці на довгостроковій і короткостроковій основі.

§ визначати коло стратегічних партнерів та розробляти заходи і методи формування з ними довгострокових партнерських відносин.

§ готувати пропозиції про ділову співпрацю зі споживачами (індивідуальними, корпоративними).

§ формувати партнерські відносини в межах промислових та споживчих систем, розробляти заходи і методи їх розвитку і посилення.

5.     Формувати судження:

§  формувати власну думку щодо прогресивності етно-національної, політичної, економічної, соціальної та духовно-культурної систем суспільства;

§ мати власне уявлення щодо національної економічної системи та її ролі й місця в глобальному економічному середовищі, організації і особливостей поведінки суб’єктів економіки;

§ здатність оцінювати плани і стратегії діяльності економічних організацій аналізувати результати їхньої діяльності та формулювати власні висновки і пропозиції;

§ мати уявлення про можливі варіанти змін в організаціях та в управлінні їхнім функціонуванням, ринковими взаємодіями;

§ мати уявлення про національний та світовий досвід організації економічного життя та формувати власну оцінку ефективності і надійності ринкових механізмів господарської діяльності;

§ здатність оцінювати дієвість і надійність наукового, аналітичного, методичного інструментарію для управління економічною діяльностю за принципами маркетингу;

§  здатність оцінювати рівень розвитку систем господарювання,  підсистем маркетингової діяльності підприємства;

§  формувати власне ставлення щодо перспективності проведення маркетингової, комунікаційної, розподільчої та цінової політики підприємства;

§  здатність розробляти, обгрунтовувати та оцінювати результати маркетингових стратегій, програм і планів;

§  мати уявлення про основні тенденції розвитку сегментів національного та світового ринків, в яких присутня продукція підприємства.

Предмет: загальні засади і методи організації маркетингових систем дослідженнь, аналізу та модифікації поведінки споживачів.

 

 

2.Тематичний план вивчення науки

 

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

С (П, Л)

ІКР

ПМК

СРС

Контактні години

ІКР

ПМК

СРС

1.

Поведінка споживача в умовах економічного обміну

1

3

1

-

6

1

1

-

8

2.

Поняття, структура і сутність поведінки споживачів

1

3

1

-

6

2

1

-

8

3.

Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів

2

3

1

-

4

1

2

-

8

4.

Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів

2

3

1

-

4

1

2

-

8

5.

Процес прийняття рішень індивідуальним споживачем

2

3

1

-

4

2

2

-

8

6.

Процес прийняття рішення індустріальним споживачем

2

3

1

-

4

1

2

-

8

7.

Поведінкова реакція покупців

2

5

1

-

6

2

2

-

8

8.

Розвиток системного підходу в організації ринкових взаємодій за принципами маркетингу

2

5

1

-

6

2

2

-

8

9.

Маркетингові стратегії та інструменти впливу на поведінку споживачів

2

1

2

-

6

2

2

-

8

10.

Ефективність організації ринкових взаємодій і маркетингу.

2

5

2

-

6

2

2

-

10

 

Разом годин:

18

34

12

4

52

16

18

4

82

 

Кредитів

4

4

 

Годин

120

120

 

3. Зміст за темами

 

Тема 1. Поведінка споживача в умовах економічного обміну

Споживач в стратегіях маркетингу. Споживач. Потреби. Обмін. Характеристики “економічного обміну”. Обмежений (комплексний), внутрішній (зовнішній), формальний (неформальний) та реляційний обміни. Теорія справедливості і обмін. Біологічно-фізіологічна, виробничо-технологічна і соціально-організаційна детермінація обміну. Принципи та еволюція підходів маркетингу до організації ринкових взаємодій.

Тема 2. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів

Сутність поведінки споживачів. Моделювання споживчої діяльності і поведінки споживача. Дисціплінуючі матриці у вивчені поведінки споживачів. Підходи та етапи аналізу споживчої поведінки. Біхейвірізм. Модель Маршала. Модель Павлова. Модель Фрейда. Модель Верблена. Інтегрована модель поведінки споживачів. Системний підхід.

Тема 3. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів

Зовнішні чинники. Чинники культурного характеру. Концепція культури. Функціонування культури. Норми. Цінності. Культурні цінності і споживча поведінка. Соціальні чинники. Соціальна стратифікація і маркетинг. Концепція соціального класу. Особливості поведінки класів. Статусні спектри. Теорія розумної поведінки і теорія запланованої поведінки. Референтні групи. Класифікація референтних груп. Вплив референтних груп на споживчу поведінку. Рольова теорія. Харизматична мотивація. Сім’я як центр закупки. Домашнє господарство, його життєвий цикл. Споживча соціалізація. Інноваційна соціалізація споживачів.

Тема 4. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів

Внутрішні чинники. Визначення мотивації. Модель процесу мотивації. Чинники, які обумовлюють мотиви. Динамічна природа мотивації. Класифікація мотиваційних теорій. Загальні теорії мотивацій (А. Маслоу, Мак-Кліанд, З. Фрейд, К. К. Платонов, соціально-психологічна теорія (Веблен)).

Спеціальні теорії мотивації. Теорія протилежних процесів. S-R-теорія і теорія підтримання оптимального рівня стимулювання. Мотивація, яка спрямована на отримання гедоністичного враження. Бажання підтримання свободи діяльності. Мотивація, яка спрямована на зменшення ризику. Види споживчих ризиків. Чинники, які впливають на відчуття ризику. Спонукання до встановлення причинного зв’язку.

Знадоби. Класифікація потреб Деніела Старча. Перелік потреб Г. Меррея. Ієрархія потреб А. Маслоу. Теорія потреб Д. Мак-Кліланда. Утилітарні та гедоністичні нужди. Абсолютні та відносні потреби за Кейсом. Родові та похідні потреби за Ебботом. Марксистська класифікація потреб. Нужди людини за Платоновим. Класи потреб Мак-Гіра. Особистість. Основні теорії особистості. Теорія Фрейда. Неофрейдистська теорія. Теорія особистості за Платоновим. Концепція особистості за Леонтьєвим. Соціально-психологічна теорія. Теорія самоконцепції. Теорія характерних штрихів. Теорія Кеттела. Емоції. Типи емоцій. Цінності. Реєстри цінностей за Рокичєм. Шварц і теорія споживчих цінностей Шета-Ньюмена-Гросса. Стиль життя. Модель АІО. Модель VALS i VALS-2. Модель LOV. Ресурси споживачів. Знання споживачів.

Тема 5. Процес прийняття рішень індивідуальним споживачем

Моделі споживача (економічна людина, людина пасивна, людина когнітивна та емоційна). Моделі поведінки споживача (традиційні, економіко- поведінкові, сучасні): модель Дж. Катона, модель Nicosia, модель Говарда-Шета, модель Енджела-Коллата-Блеквелла, модель Шета прийняття рішення сім’єю, модель Беттмана. Характеристики покупців і вибір місця купівлі. Ситуаційні чинники. Типи ситуацій. Модель процесу прийняття рішень про купівлю. Усвідомлення та пошук інформації. Оцінка і вибір альтернатив. Типи процесів прийняття рішень. Рівень зацікавленості і процес прийняття рішень про купівлю. Правила рішень. Процеси після купівлі. Дисонанс після купівлі. Захист прав споживачів. Споживання. Утилізація. Оцінка покупки.

Тема 6. Процес прийняття рішення індустріальним споживачем

Специфіка організаційної споживчої поведінки. Моделі організаційної споживчої поведінки. Модель Байгріда. Модель Левіта. Модель Кардозо. Чинники організаційного стилю купівлі. Іміджеві регулятори споживчої поведінки організацій. Центр закупки. Типи ситуацій у споживчому циклі організацій. Часовий діапазон споживчої поведінки. Процес організації закупівлі. Модель управлінських орієнтацій в процесі прийняття рішень про купівлю. Позиційні управлінські цінності. Ділова поведінка особистості. Стратегічна і тактична споживча поведінка організацій.

Тема 7. Поведінкова реакція покупців

Визначення пізнавальної, емоційної та поведінкової реакції споживачів. Матриця залучення Фута, Коуна, Белдінга.

Сприйняття. Етапи процесу сприйняття. Розподіл споживачів за періодом сприйняття. Пороги чутливості. Чинники, які впливають на сприйняття.

Засвоєння. Теорія засвоєння. Теорія поведінки споживача (класична теорія І. П. Павлова, інструментальна теорія). Когнітивні теорії (Гестальська теорія, асоціаністська теорія, теорія зменшення ентропії). Модель інформаційного процесу у споживача. Чинники, які впливають на процес запам’ятовування. Час і пам’ять. Емоційний стан і пам’ять. Зацікавленість, її типи. Адаптація. Увага. Розуміння Семіотичний аналіз.

Ставлення. Трьохкомпонентна модель ставлення. Сучасна модель ставлення. Теорії, які використовуються для пояснення формування ставлення (теорія когнітивного дисонансу, атрибутивна теорія тощо). Типи ставлення до марки товару. Стратегії фірми, які націлені на зміну ставлення.

Тема 8. Розвиток системного підходу в організації ринкових взаємодій за принципами маркетингу

Системно-методологічні аспекти моделювання поведінки споживачів та еволюції ринків. Властивості та особливості розвитку складних соціально-економічних систем. Дослідження та оптимізація взаємозв’язків ринку в маркетингу. Кількісні та якісні дослідження у вивченні поведінки споживачів. Методи системного аналізу і проектування ринкових взаємодій. Можливості ефективного прогнозування та модифікації реальної поведінки споживачів, тенденцій у розвитку ринків. Нові форми і формати організації ринкових взаємодій, їх систематизація в методології маркетингу.

Тема 9. Маркетингові стратегії та інструменти впливу на поведінку споживачів.

Методи трансформації масової свідомості. Пропаганда. Методи корекції поведінки споживачів із застосуванням соціально-економічних факторів. Методи психологічної корекції поведінки споживача. Соціалізація споживачів. Методики впливу на когнітивні процеси споживачів. Методи та інструменти модифікації діяльнісних алгоритмів і реальної поведінки учасників ринкових взаємодій.

Тема 10. Ефективність організації ринкових взаємодій і маркетингу.

Методичні засади забезпечення й оцінки ефективності функціонування і розвитку підприємства в системах створення цінності для споживачів. Контекст і моделі аналізу ефективності економічної діяльності споживачів та підприємств. Конкретизація та оцінка ефективності маркетингових планів щодо оптимізації розвитку систем ринкових взаємодій.

 

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

1. Поведінка споживача в умовах економічного обміну

План семінарського заняття

 1. Споживач і сучасні концепції споживання в маркетингу.
 2. Види і характеристики обміну.
 3. Закони і закономірності в систематизації знань про поведінку споживачів.

Перелік компетентностей, що формуються:

 • Розуміти та формувати судження про :

-      про роль та ефективність маркетингових систем взаємодії зі споживачами в управлінні підприємствами;

§  Уміти:

-      реалізовувати принципи клієнторієнтованого мислення, пошуку й прийняття рішень.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

2. Ідентифікація споживачів підприємства та диференціація комплексу маркетингу

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      визначати коло стратегічних партнерів (перспективних сегментів ринку) та розробляти заходи і методи формування ефективної взаємодії зі споживачами;

-      правильно визначати мету та організаційний механізм роботи менеджера з маркетингу за різних ринкових ситуацій.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

3. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів

План семінарського заняття

 1. Поведінка споживача як об’єкт маркетингового управління.
 2. Методи та засоби моделювання поведінки споживачів.
 3. Особливості поведінки індивідуальних і організаційних споживачів

Перелік компетентностей, що формуються:

 • Розуміти та формувати судження про :

-      роль та ефективність маркетингових систем взаємодії зі споживачами в управлінні підприємствами;

§  Уміти:

-      визначати і застосовувати оптимальні методи та засоби моделювання поведінки споживачів.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

4. Цілеспрямована зміна контексту сприйняття товарів та послуг споживачами

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      готувати пропозиції про ділову співпрацю зі споживачами (індивідуальними, корпоративними);

-      організовувати ефективні комунікації зі споживачами (презентації), будувати аргументацію та захищати рішення. 

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

5. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів

План семінарського заняття

 1. Структура елементів біологічного і соціокультурного впливу на поведінку споживачів.
 2. Концепція культури.
 3. Соціальна структура суспільства.

 

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      правильно та інструментально визначати елементи біологічного і соціокультурного впливу на поведінку споживачів.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

6. Стереотипність і типізація поведінки споживачів

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      визначати та використовувати механізми, фактори і умови формування та закріплення різних типів споживчої поведінки.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

7. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів

План семінарського заняття

 1. Спрямованість особистості в структурі впливу внутрішніх факторів поведінки споживачів.
 2. Вплив знань, умінь і навичок споживачів на їхню поведінку.
 3. Фактори індивідуально-типологічної детермінації поведінки споживачів.

 

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      визначати та системно використовувати дієві фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

8. Робота з мотивацією споживачів

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      визначити актуальну мотивацію споживачів та використати її елементи у розробці та реалізації комплексу маркетингу.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

9. Процес прийняття рішень індивідуальним споживачем

План семінарського заняття

 1. Основні етапи процесу споживчого рішення.
 2. Типи процесів рішень.
 3. Правила прийняття рішень споживачами.

Перелік компетентностей, що формуються:

 • Розуміти та формувати судження про :

-      етапність та типи процесів прийняття рішень споживачами;

§  Уміти:

-      розробляти і обґрунтовувати методики збору інформації та аналізу результатів маркетингових досліджень, а також маркетингові програми розвитку на масових ринках.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

10. Правила прийняття рішень споживачами

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      визначати правила прийняття рішень споживачами та використовувати їх у розробці та реалізації комплексу маркетингу.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

11. Процес прийняття рішення індустріальним споживачем

План семінарського заняття

 1. Специфіка процесів прийняття рішення організаційними споживачами.
 2. Організаційний стиль як фактор прийняття рішень споживачами на промислових ринках

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      розробляти і обґрунтовувати методики збору інформації та аналізу результатів маркетингових досліджень на ринках організацій;

-      правильно організувати роботу з центрами закупівель організацій;

-      формувати ефективні партнерські відносини в межах промислових систем, розробляти заходи і методи їх розвитку і посилення.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

12. Закономірності сприйняття у розробці маркетингових стимулів

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      використовувати закономірності сприйняття у розробці та застосуванні маркетингових стимулів.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

13. Поведінкова реакція покупців

План семінарського заняття

 1. Поняття про поведінкову реакцію та її рівні.
 2. Пізнавальна й емоційна реакція.
 3. Ставлення, структура і шляхи модифікації.

Перелік компетентностей, що формуються:

 • Розуміти та формувати судження про :

-      характер та структуру поведінкових реакцій споживачів;

§  Уміти:

-      моделювати, прогнозувати та формувати пізнавальну, емоційну і поведінкову реакції споживачів;

-      визначати ефективні шляхи та засоби модифікації ставлення споживачів.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

14. Інструментальне моделювання поведінки споживачів

Перелік компетентностей, що формуються:

 • Розуміти та формувати судження про :

-      особливості та оптимальні методи досліджень, аналізу і впливу на поведінку споживачів в маркетингу;

 • Уміти:

-      проектувати та реалізовувати цільові маркетингові дослідження;

-      розробляти рекомендації щодо маркетингових заходів і дій у вирішенні управлінських завдань на основі результатів проведених досліджень.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

15. Практикум проведення якісних досліджень поведінки споживачів

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      проводити самостійні дослідження поведінки споживачів, різних її аспектів.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

16. Розвиток системного підходу в організації ринкових взаємодій за принципами маркетингу

План семінарського заняття

 1. Теорія систем у вивченні та модифікації параметрів розвитку споживання.
 2. Властивості та особливості розвитку складних соціально-економічних систем.
 3. Методи системного аналізу і проектування ринкових взаємодій.

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      аналізувати поведінку споживачів за різних станів ринку та вплив факторів, що її обумовлюють;

-      правильно використовувати закони і закономірності в систематизації знань про поведінку споживачів.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

17. Управління категоріями

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

- розробляти та запроваджувати комплексні маркетингові програми управління категоріями.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

18. Управління категоріями

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

- розробляти та запроваджувати комплексні маркетингові програми брендингу та ребрендингу.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

19. Маркетингові стратегії та інструменти впливу на поведінку споживачів

План семінарського заняття

 1. Сутність і типологія маркетингових інструментів впливу на поведінку споживачів.
 2. Методи модифікації поведінки споживачів в маркетингу.
 3. Сучасні тенденції забезпечення та захисту прав споживачів

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      розробляти та реалізовувати комплексні маркетингові програми, спрямовані на корегування споживчої поведінки.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

20. Ефективність організації ринкових взаємодій і маркетингу

План семінарського заняття

 1. Методи та принципи управління ефективністю в системах створення цінності для споживачів.
 2. Моделі аналізу ефективності економічної діяльності споживачів і підприємств.
 3. Конкретизація та оцінка ефективності маркетингових планів щодо оптимізації розвитку систем ринкових взаємодій.

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      оцінювати ефективність маркетингу в системах створення цінності для споживачів та визначати шляхи її підвищення.

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

21. Інтеграція данних про поведінку споживачів у розрахунки ефективності маркетингу

Перелік компетентностей, що формуються:

§  Уміти:

-      проводити маркетингову оцінку споживчого потенціалу сегментів ринку (клієнтів) та пропозицій потенційних ділових партнерів на конкурентній основі, обирати найбільш привабливі із них для подальшої роботи

Інформаційне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Завдання для малих груп.

 

 

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

У формі контактних проводяться заняття 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 20, передбачених планом семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання. Завдання та методичні рекомендації до них доступні в університеті у друкованому і електронному форматах.

 

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

Упродовж міжсесійного періоду до днів заочника готуються і подаються на кафедру маркетингу роботи з виконання завдань занять 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, передбачених планом семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання. Завдання та методичні рекомендації до них доступні в університеті у друкованому і електронному форматах.

 

 

 

5. Карта самостійної роботи студента

 

заняття

Форма самостійної роботи студента

Види робіт*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

Завчасна підготовка за визначеними темами. Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія

 

Робота в малих творчих групах

2

2

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

3

Завчасна підготовка за визначеними темами. Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія

 

Робота в малих творчих групах

2

4

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

Змістовий модуль №2

6

Завчасна підготовка за визначеними темами. Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія

 

Робота в малих творчих групах

2

6

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

7

Завчасна підготовка за визначеними темами. Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія

 

Робота в малих творчих групах

2

8

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

Змістовий модуль №3

9

Завчасна підготовка за визначеними темами. Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія

 

Робота в малих творчих групах

2

10

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

11

Завчасна підготовка за визначеними темами. Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія

 

Робота в малих творчих групах

2

12

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

Змістовий модуль №4

13

Завчасна підготовка за визначеними темами. Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія

 

Робота в малих творчих групах

2

14

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

15

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

Змістовий модуль №5

16

Завчасна підготовка за визначеними темами. Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія

 

Робота в малих творчих групах

2

17

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

18

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

Змістовий модуль №6

19

Завчасна підготовка за визначеними темами. Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія

 

Робота в малих творчих групах

2

20

Завчасна підготовка за визначеними темами. Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-дискусія

 

Робота в малих творчих групах

2

21

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

40

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання есе

10

3. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50


* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

6. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

Контроль знань студентів є органічною складовою навчального процесу. За його допомогою оцінюється рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, здійснюється інформування слухачів щодо якості вивчення дисципліни, забезпечується підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються мотиваційні стимули самостійної роботи студентів. Оцінювання знань студентів з дисципліни “Поведінка споживача” здійснюється для студентів денної форми навчання на основі результатів поточно-модульного контролю знань, а для студентів заочної форми навчання на основі результатів поточного і підсумкового контролю.

Метою контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Він здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента керівником та асистентом курсу. Структура контролю враховує особливості денної та заочної форм навчання.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за викониння контрольних робіт, за роботу на семінарських та практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі.

Підсумкова оцінка з дисципліни складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за результатами екзамену.

 

Порядок оцінювання знань студентів

Перевіряється

—      ступінь розуміння та запам’ятовування програмного матеріалу дисципліни;

—      уміння самостійно вивчати рекомендовану літературу;

—      напрацювання навичок проведення розрахункових робіт;

—      здатність осмислення змісту окремого розділу (теми) дисципліни;

—      уміння публічно чи письмово подати програмний навчальний матеріал;

—      участь і результативність в обговоренні тем дисципліни під час індивідуально-консультативної роботи;

—      виконання практичних завдань (вирішення задач) та їх результативність;

—      виконання завдань для самостійного вивчення окремих питань (тем) дисципліни;

—      участь у студентських науково-навчальних публічних представництвах.

Контроль навчання здійснюється за результатами оцінювання практичної та теоретичної складової.

 

Організація поточного контролю знань студентів

денноїта заочної форм навчання

Організація поточного та підсумкового контролю знань студентів, а також порядок їх оцінювання з дисципліни «Поведінка споживача» розроблено у відповідності із Ухвалою Вченої ради університету від 28.05.2009 р. (протокол №9) та розпорядженням від 30.03.2010 р.

Метою поточного контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях, практичних заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента керівником та асистентом курсу. Структура поточного контролю враховує особливості денної, та заочної форм навчання.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу нормативної дисципліни дорівнює 100 балів. При цьому за поточну успішність студенти денної та заочної форм навчання можуть отримати максимум 50 балів. Максимальна кількість балів за екзамен – 50, загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

Об’єкти поточного контролю знань студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни «Поведінка споживача» поділяються на обов’язкові та вибіркові.

У поточному контролі знань студентів з дисципліни «Поведінка споживача» оцінюванню підлягає системність і активність роботи на практичних та семінарських заняттях (у т.ч. і робота в малих групах).

Оцінка системності і активності роботи на практичних та семінарських заняттях передбачає контроль:

1)    рівня знань, продемонстрованого студентами у їх виступах чи відповідях на практичних та семінарських заняттях;

2)    результатів виконання і захисту контрольних та практичних робіт чи інших завдань, винесених на конкретне практичне (семінарське) заняття;

3)    участі у розв’язанні практичних ситуацій, ділових іграх, тренінгах, а також у інших формах роботи студентів у малих групах.

Основою для оцінювання роботи студентів денної та заочної форм навчання за даним обов’язковим елементом є шкала оцінювання за певний вид робіт на семінарському (практичному, лабораторному) занятті (дні заочника), диференційованого відповідно до рівня знань студентів, що наведено нижче.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

 

Максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

Максимальна загальна кількість балів при оцінюванні даного обов’язкового елемента роботи студентів дорівнює 50 балам (див. картку самостійної роботи студента). Вона вираховується на останньому практичному чи семінарському занятті (дні заочника) в семестрі як сума набраних кожним студентом за семестр, балів.

Порядок і терміни складання відповідних завдань студентами викладачеві розробляються окремо, але до останнього практичного чи семінарського заняття (дня заочника) в семестрі. У разі невиконання (невчасного виконання) завдань поточного контролю з об’єктивних причин студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття (дня заочника) у семестрі. Порядок їх складання визначає керівник курсу чи викладач, який веде практичні заняття.

До вибіркових належать завдання з підготовки тематичних презентацій, написання проблемно-орієнтованого есе, а також пошуку (підбору) і конструктивного огляду літературних джерел за проблематикою курсу та інші, передбачені картою самостійної роботи студетів. Усі завдання, у разі їх успішного самостійного розв’язання студентами і презентації отриманих результатів викладачеві, який проводить практичні (семінарські) заняття (дні заочника), забезпечують можливість отримання балів за успішність (див. картку самостійної роботи студента).

 

Орієнтовна тематика наукових робіт (есе)

 

1. Яким чином в сучасному маркетингу використовуються відмінності між „споживачем” та „людиною – суб’єктом потреб”?

2. У чому відмінності в організації маркетингової співпраці зі споживачами, як представниками певних соціальних груп, та, як суб’єктами масових форм людської діяльності?

3. Відображення цілісних форм ефективності споживачів у ефективності маркетингу.

4. Можливості використання здобутків теорії поля для моделювання та прогнозування реальної поведінки споживачів.

5. Найважливішим продуктом ринкового господарства є споживач.

Вернер Міч

6. Найбільш важлива зміна (ролі споживача) полягає у наступному: споживач, раніше ізольований і пасивний, тепер має в своєму розпорядженні засоби зв'язку – він інформований і активний.

К. Прахалад, В. Рамасвамі

7. Майбутнє конкуренції - створення унікальної цінності разом із споживачами.

К. Прахалад, В. Рамасвамі

8. Сутність хорошої реклами не в тому, щоб надавати надію, а в тому, щоб розпалювати жадність.

Ч. Адамс

9. Про ідеали нації можна судити з її рекламі.

Н. Дуглас

 1. Рекламу можна визначити як мистецтво відключити свідомість людини на якийсь час, достатнє для того, щоб витягнути з неї гроші.

С. Лікок

 1. Щоб продати товар один раз, потрібна хороша упаковка. Але щоб продати товар другий раз, потрібно, щоб це був хороший товар.

С. Чиз

 1. Задовольнити потребу - не штука; штука в тому, щоб створити потребу.

В. Пакард

 1. У головний офіс взуттєвої фірми прийшли дві телеграми з якоїсь слаборозвиненої країни. У першій наголошувалося: "Ніякого ринку тут не немає. Ніхто не носить взуття". У другій: "Ринок тут дуже перспективний. Ніхто не носить взуття".

А. Голдстайн

 1. Завжди є як мінімум два види споживачів, що ухвалюють остаточне рішення про покупку: це кінцевий споживач і канал збуту товарів. Часто неможливо визначити, який з двох споживачів - домогосподарка або магазин - важливіший.

П. Дракер

 1. Якби американці купували тільки те, що можуть собі дозволити за коштами, економіка розвалилася б.

Е.Маккензі

 1. Хто не уміє посміхатися, не повинен відкривати лавку.

Китайське прислів'я

 1. Річ стоїть стільки, скільки за неї можна взяти з покупця.

Публілій Сер

 1. Чим вище ціна, тим більш бажаним стає товар в очах покупця.

Д. Огилві

 1. Ціна забувається, якість залишається.

"Пшекруй"

 1. Є лише одне по-справжньому вірне визначення мети будь-якого бизнессу: створити споживача.

П.  Дракер

 1. Якщо товар добре продається в Далласі і погано в Сієтлі, слід відправитися до Далласу і подивитися, що вони роблять правильно, а не до Сієтлу, щоб переконатися, що вони роблять неправильно.

Ф. Роджерс

 1. Споживачі - це статистика, клієнти - це люди.

С. Маркус

 1. Гроші клиента- виборчий бюлетень, яким він голосує за потрібний йому товар або послугу.

П. Семюелсон

 1. Привернути нового споживача ковтує в шість разів дорожче, а ніж зберегти старого.

С. Займан

 1. Людина має два мотиви поведінки — один справжній і другий, який красиво звучить.

Г. Форд

 1. Саме те, як ви збираєте, організовуєте і використовуєте інформацію, визначає переможете ви або програєте.

Б. Гейтс

 1. Найкорисніше - глибоко копати, найнебезпечніше - високо буяти

А. Арджуна

 1. Звалювання в купу явищ різного характеру зазвичай призводить до розгубленості.

 Г.  Александров 

 1. Єдина можливість дізнатися, що відбувається насправді, це прийти переодягнутим або невпізнанним. Причина: отримати чесну думку про те, що відбувається.

Дж. Траут

 1. Чудове явище під назвою "дослідження" часто веде компанії дорогою з розставленими пастками.

Дж. Траут

 1. Ви повинні дозволити собі бачити, а не судити те, що відбувається навколо. Поважайте факти, навіть якщо вони не співпадають з вашими очікуваннями.

Дж. Траут

 1. Існує більше одного способу подивитися на проблему, і всі вони можуть бути правильними.

Н. Шварцкопф

 1. Ваші найнещасніші клієнти - це ваше найголовніше джерело для вивчення.

Б. Гейтс

 1. Нам можуть заперечити, що ці підрахунки дуже складні, якщо не неможливі. На це я відповідаю лише наступне: вони дійсно складні, особливо якщо ніхто не потурбується про те, щоб самому їх виконати або наказати іншим зробити це.

У. Петті

 1. У всіх справах дуже корисно періодично ставити знак питання до того, що ви з давніх давен вважали таким, що не вимагає доказів.

Б. Рассел

 1. Ухвалення ділового рішення вимагає великої підготовчої роботи – пошуку і перевірки фактів й обставин, що стосуються технологій, ринку та інших, таких самих мінливих аспектів бізнесу. У наш час бурхливий технічний прогрес примушує вести пошук фактів постійно.

А. Слоун

 1. В результаті досліджень ви можете виявити, що думка споживачів про вас не співпадає з вашими оцінками – наявного або очікуваного.

Д. Огилві

Все, що можна дізнатися, питаючи думку людей, це те, що вони знають сьогодні, до того, як новий продукт з'явився на ринку.

А. Лєбєдєв

 1. Довірливим замовникам збувають під виглядом висновків науки та результатів досліджень неприкриту нісенітницю.

Адаптовано за А. Політцем

 1. Якщо ви не дізнаєтеся погані новини їх перших рук, погані ідеї почнуть процвітати замість того, щоб бути знищеними у зародку.

Дж. Траут

 1. Перевірте спочатку вашу кампанію на десятці людей, переконаєтеся, що вона працює, – а потім вже збільшуйте масштаб до тисяч. Це набагато менш романтично, аніж починати відразу бездумно витрачати гроші. Проте це надійний і перевірений спосіб нарощувати масштаби діяльності, якщо ви все ж таки хочете результату і готові попрацювати.

С. Годін

 1. Вважається, що реклама — це спроба нав’язати звичайний продукт, видавши його за щось особливе. Насправді реклама — це техніка, яку розумні компанії застосовують, щоб створити додаткову цінність для своїх клієнтів.

Т. Асакер

 1. Образ бренду «Avon» стійкий і відомий, але чому компанія робить своїм обличчям голлівудських зірок? Тому що так споживачі можуть приміряти на себе новий образ, і це класно.

Т. Асакер

 1. Не важливо, що означають ваша ідея і продукт. Важливо, що вони дозволяють робити. Успіх залежить від того, наскільки могутньо ви зможете змусити вашу ідею працювати на благо вашої аудиторії.

Т. Асакер

 1. Успіх в сьогоднішньому ринковому просторі ідей приходить від того, що ви сміливі, креативні і здатні зробити значущий внесок до життя людей, внесок, що знаходиться за рамками продукту.

Т. Асакер

 1. Хороший дизайн не може скріпити бизнес-модель, що розвалюється.

Дж. Він

 1. Щоб зберегти лідерство на ринку, компанія повинна вимагати від своїх співробітників неухильно жити тим, що стверджує і містить в собі її бренд.

Ф. Котлер

 1. Компанія має постійно і настільки задовольняти потреби свого клієнта, щоб він не переставав говорити про той позитивний досвід, який він отримує від спілкування з тим або іншим брендом.

Ф. Котлер

 1. У нашій висококонкурентній економіці небагато товарів здатні залишатися на вершині технічної досконалості. Доводиться давати їм якесь індивідуалізоване звучання, наділяти їх тими або іншими асоціаціями і образами, - тільки так вони добре продаватимуться і викликатимуть до себе ефективну прихильність, яка виражається у вірності тій або іншій торговій марці.

П. Мартіно

 1. Я ніколи не займався маркетингом. Я просто любив своїх клієнтів.

З. Давідофф

 1. Обираючи ваших клієнтів, ви вибираєте своє майбутнє.

С. Годін

 1. Продавайте незадоволеним скнарам, і це відбиватиметься на вашому бізнесі. А з іншого боку, коли ви знайдете прекрасних клієнтів, вони пристрасно допоможуть вам в створенні вашого бізнесу.

С. Годін

 1. Ваші клієнти визначають, що і як ви робите, де ви торгуєте, які ціни ви призначаєте, кого ви наймаєте на роботу і навіть як ви розпоряджаєтеся фінансами свого бізнесу. Якщо ваша клієнтська база з часом зміниться, але ви будете не в змозі здійснити зміни у вашій організації, вас переслідуватимуть труднощі і невдачі.

С. Годін

 1. Ви ніколи не зумієте вирішити проблему, якщо збережете те ж мислення і той же підхід, який привів вас до цієї проблеми.

А. Ейнштейн

 1. Маркетинговий менеджмент - це мистецтво досягнення цілей в умовах обмеженості ресурсів.

Адаптовано за Т. Гибсоном

 1. Інтернет не міняє бизнес-модели, він здатний лише дати нові могутні інструменти тим, що вже існують.

Д. Девос

 1. Маркетинг полягає в тому, щоб розповісти людям (або розповсюдити серед людей) історію про ваші переваги, причому так, щоб ці люди могли оцінити такі переваги.

С. Годін

 1. Той, хто хоче бачити результати своєї праці негайно, повинен йти в шевці.

А. Ейнштейн

 1. Я засвоїв простій урок, який сьогодні змінив всю систему роздрібної торгівлі в Америці. Скажімо, я купував товар за 80 центів. Якщо виставити його на прилавок за ціною в 1 долар, можна продати в три рази більше, ніж за ціною в 1,20. Я половинив свій прибуток, зате на об'ємі у результаті виходило значно більше.

С. Уолтон

 1. У сучасному світі бізнесу немає користі бути креативным мислителем, якщо ви не можете продати те, що ви створюєте.

Д. Огилві

 1. Менеджери, що думають про бухгалтерські проблеми і маркетинг, хай ніколи не забувають одну з улюблених загадок Аврама Лінкольна:

- «Скільки ніг буде у собаки, якщо назвати хвіст ногою?»

Відповідь:
- «Чотири, тому що називаючи хвіст ногою, ми його такою не робимо».

Адаптовано за А. Лінкольном

 1. Якщо ви вважаєте, що навчання та маркетингові дослідження коштують дорого, спробуйте дізнатися, скільки коштує неуцтво та невизначеність.

Адаптовано за Р. Кийосакі

 1. На жаль, не існує на 100% об'єктивних і компетентних експертів. Будь-який експерт внесе у висновки: свій особистий досвід (часто випадковий); особисте ставлення до авторів проекту; своє розуміння завдання (одні налаштовані на жорстку критику всього, інші відчувають незручність, критикуючи "колег"); свою ментальність (одні експерти вірять в прориви, інші — ні).

А. Мовчан

 1. Немає закінчених досліджень, є закінчені дослідники, яким вже не приходять в голову ніякі думки.

В. Я. Александров

 1. Ваша ідея, звичайно, божевільна. Все питання в тому, чи достатньо вона божевільна, щоб виявитися вірною.

Н. Бор

 1. Фахівець з маркетингу прагне не стільки описати незмінне, скільки знайти описи змінного, що не змінюються.

Адаптовано за Г. С. Брауном

 1. Талант в тому, щоб побачити там, де інші не помічають. 

Д. А. Гранін

 1. Сама по собі кожна річ і велика і мала.

Анаксагор

 1. Запрограмованість відкриття — це створення виграшних позицій.

Г. І. Будкер

 1. Еквілібристикою математики можна вселити довіру навіть до самої помилкової теорії.

Вільсон

 1. Закоханий у практику без науки — немов керманич, що ступає на корабель без керма і компаса: він ніколи не упевнений, куди пливе.

Л. да Вінчі

 1. Всі чесні і справжні фахівці з маркетингу не вважають ганьбою змінювати свою думку, якщо правдоподібність і явний доказ цього вимагають.

Адаптовано за У. Гарвейом

 1. У наший власті не стільки оберегти себе від помилок, скільки не упиратися в помилці.

П. Гассенді

 1. Збільшується ж подібне за рахунок подібного.

Анаксагор

 1. Для великих справ необхідна невтомна постійність.

Ф. Вольтер

 1. Переконання — це не початок, а вінець всякого пізнання.

І. В. Гете

 1. Пізнання істини є нагородою за мудре недовір'я самому собі.

К. Гельвеций

 1. Помилятися не ганебно, бо це властиво всім людям. Фахівцям з маркетингу, проте, не личить помилятися дуже часто, оскільки це протирічить їх покликанню.

Адаптовано за Т. Гоббсом

 1. Не істини маркетингу та науки про поведінку важкі, а розчищення людської свідомості від всього спадкового непотребу, від мулу, що осів, від приймання неприродного за природне, незрозумілого за зрозуміле.

Адаптовано за А. І. Герценим

 1. Класична економічна теорія будується на припущенні, що учасники подій на ринку діють на основі досконалого знання. Це припущення невірне. Сприйняття учасників впливає на стан ринку, в діяльності якого вони беруть участь, але поведінка і стан ринку також впливають на сприйняття учасників. Вони не можуть отримати досконалого знання про ринок, оскільки їх мислення само постійно впливає на ринок, а ринок впливає на їх мислення.

Дж. Сорос

 1. Люди поводяться так, як мають, не тому, що бажають слідувати закону, а тому, що бояться покарання.

П. Коельо

 1. Мій розум — основа моєї поведінки, а моє серце — мій закон.

П. Марешаль

 1. Можна дати іншому розумну пораду, але не можна навчити його розумній поведінці.

Ф. Ларошфуко

 1. Честь людини полягає в тому, щоб відносно задоволення своїх потреб він залежав тільки від своєї працьовитості, від своєї поведінки і від свого розуму.

Г. Гегель

 1. Людські подчуття часто сильніше збуджуються або лагідніють прикладами, аніж словами.

П. Абеляр

 1. Тільки за вчинками ми судимо про внутрішні рухи, про думки, про дії, про інші відчуття

К. Гельвеций

 1. Цзе-кун запитав: «Чи є слово, яке може служити правилом для практики протягом всього життя?». Вчитель відповів: «Чи не взаємодія це слово?»

Конфуцій

 1. Поведінка людей має сенс, якщо ви думаєте про це з погляду своїх цілей, потреб і мотивів.

Т. Манн

 1. Наші думки і наша поведінка завжди знаходяться в очікуванні відповіді.

Д. Чопра

 1. Людина з характером, чутлива до сенсу того, що вона робить, знатиме, як відкрити для себе етичний шлях в лабіринті можливої поведінки.

Э. Уоррен

 1. У дуже багатьох випадках поведінка людей тільки тому здається смішною, що причини її, цілком розумні і грунтовні, але приховані від оточуючих.

Ф. Ларошфуко

 1. Наш характер є результат нашої поведінки.

Арістотель

 1. Дія походить не від думки, а від готовності до відповідальності.

Д. Бонхеффер

 1. Зовнішня потреба і внутрішня готовність.

К. Г. Юнг

 1. Людина живе не тим, що вона з'їдає, а тим, що переварює. Положення це однаково справедливо відноситься до розуму, як і до тіла. 

М. Шелер

 1. За страхом шукай бажання.

М. Шелер

 1. Людина одночасно і безвихідь і вихід. 

М. Шелер

 1. Більшість людей витрачають своє життя на те, щоб використовувати власну силу для долання або прикриття своїх слабкостей. Ті небагато, які використовують силу, щоб включити в неї слабкість, які не намагаються себе розділити – це дуже рідкісні люди. У кожному поколінні таких всього декілька, але саме вони ведуть за собою все покоління.

М. Фельденкрайз

 1. Інтуїція - це мудрість організму. Мудрість цілісна, а інтелект - лише комп'ютер, гра у відповідності. Якщо це так, то багато людей весь час обчислюють, замість того щоб бачити і чути, що відбувається. Адже якщо ви залізли в свій комп'ютер, то енергія йде на роздуми і ви більше нічого не бачите і не чуєте. 

Ф. Перлз

 1. Мотивацією вчинків служать швидше відчуття, ніж воля. Немає потреби ні в яких вольових зусиллях, якщо людина займається саме тим, що вона хоче робити. Тим більше відсутня необхідність використовувати волю, коли у людини присутнє сильне бажання. Останнє є енергетичним зарядом, який активує імпульси і спонуки, що ведуть до вчинків, - вільним і, як правило, таким, що доставляють задоволення.

А. Лоуен

 1. Внутрішня порожнеча, яку нічим заповнити. Це не страх, а відсутність чогось важливого в твоєму житті. Немає радості, є тільки тяжкість від подібного існування. Це буває, коли у людини в житті дуже мало любові, інтересу, відносин. Це – відчуття голоду відносно цінностей. Коли відчуття голоду розростається до неутамованого, наступає депресія.

А. Ленгле

 1. Реальність це те, чого маркетиологи не знають і ніколи не дізнаються, але з чим вони можуть бути в контакті.

Адаптовано за Д. Хломовим

 1. Вибір – це наша суб'єктивна відповідальність, а не перемога «об'єктивних переваг».

Н. Долгополов

 1. Коли людина зупинилася і не може рухатися далі, справа не в знанні. Річ у тому, що вона шукає упевненості там, де потрібна мужність. І свободи там, де правильне не залишає вибору.

Б. Хеллінгер

 1. Якщо хто-небудь скаже: “Це неможливо”, його слід розуміти, як: “Виходячи з мого досвіду і розуміння дійсності, це украй маловірогідно.”

П. Бакхайт

 1. З того, що маркетолог скривджений реакцією ринку ще не витікає, що він має рацію.

Адаптовано за Р. Жерве

 1. Хтось відзначив, що складна річ, якій діти краще всього научаються, це ходьба, тому що навчають їх не люди, а сила тяжіння, яка вельми уважна, надійна і точна як зворотний зв'язок.

Дж. Енрайт

 1. До тих пір, поки ви "дивитесь сьогодні, а бачите вчора", бар'єри тільки зростатимуть.

В. Сатір

 1. Численні проблеми виникають, коли ми намагаємося виправдати очікування інших, замість того, щоб визначити наші власні

К. Роджерс

 1. Психіка людини часто використовує депресію, щоб привернути увагу і вказати на те, що десь в глибині особистості криється брехня.

Дж. Холліс

 1. Біль, огида, зниження настрою і тому подібне – неприємні, але це функції організму. Їх поява не випадкова. Це способи, якими природа привертає увагу фахівця до того, що вимагає уваги в людині.

Фріц Перлз

 1. Спроба бути самим собою виявляється майже такою ж важкою, як спроба зрозуміти, ким я є чи маю бути.

Адаптовано за Дж. Бьюдженталем

 1. Людина зазвичай випускає з уваги, що кожен проживає життя відповідно до уявлень про те, що є можливим.

Адаптовано за Дж. Бьюдженталем

 1. Прийняття будь-якої готової відповіді, що підкана ззовні, - це уникнення людиною власної відповідальності і власного життя.

Адаптовано за Дж. Бьюдженталем

 1. Відчуття сенсу - побічний ефект залученості.

Адаптовано за Дж. Бьюдженталем

 1. Ідеал - це палиця, яка дає вам можливість бити себе і знущатися з себе та оточення.

Адаптовано за Дж. Бьюдженталем

 1. Дуже небагато людей можуть слухати, не говорячи. Більшість людей можуть говорити, не слухаючи.

Адаптовано за Дж. Бьюдженталем

 1. Основа залежності - перехід способу задоволення потреби в статус потреби.

А. Міллер

 1. Нудьга - найбезпосередніший прояв відсутності зіткнення з глибинними потребами. Але не кожен здатний або готовий відкрити цей ящик пандори.

О. Кернберг

 1. Напевно в самій природі людини – чекати виконання бажань як подарунка, замість того, щоб докладати зусилля для цього.

К. Хорні

 1. Найглибші проблеми людей – це їх найсильніші шляхи отримати результати.

М. Еріксон

 1. Якщо ви щось робите для інших і в результаті не задоволені тим, як вони реагують на це, знайте - ви робили це для себе. 

М. Кляйн

 1. Конфлікт і його долання – це фундаментальні елементи творчості.

М. Кляйн

 1. Психологічний розлад - це блокування активності на користь адаптації.

А.Н. Альохін

 1. Жити - означає не тільки змінюватися, але і залишатися собою. 

П. Леру

Методичні рекомендації:

Загальний обсяг - не більше 15 000 знаків.

Змістовна структура роботи: обгрунтування вибору теми та погляду на проблематику; аналітика та передумови ефективності авторської точки зору; висновки та рекомендації.

Висловивши судження будь-якого характеру частіше за все слід потурбуватися про встановленні його істинності. Аналітичні технології обґрунтування суджень, що дозволяють визначити їх істинність називають доказами. Суть таких аналітичних прийомів полягає в тому, що ми певним чином співвідносимо висловлене у судженні з реальністю або з іншими судженнями, істинність котрих не викликає сумнівів. Залежно від способу встановлення істини виділяють два способи існування доказів: безпосередній та опосередкований. Перший з них означає, що істинність судження встановлюється на основі безпосереднього співвіднесення з реальними подіями, фактами, явищами. Другий, визначається істинністю судження на основі співставлення з вже доведеними судженнями.

Практична діяльність людей породжує необхідність у новому знанні для пояснення раніше незрозумілих явищ чи фактів, зв’язків між ними, для подальшого аналітичного використання. Основною формою розвитку знання людини є гіпотеза, під якою розуміють окреме судження чи їх сукупність, істинність котрих в даний момент часу недоведена. Процес розвитку гіпотез умовно можна розділити на дві основні стадії:

 1. Висунення гіпотези на основі наявних фактів чи окремих постулатів науки.
 2. Перевірка гіпотези, яка передбачає її уточнення чи виправлення.

 

Критерії оцінювання наукових робіт:

0 балів — завдання не виконано або не відповідає нормативному варіанту тем;

5 балів — при виконанні завдання допущено принципові помилки у викладені передбаченого програмою учбового матеріалу, виявлено невідповідність матеріалу критеріям валідності, репрезентативності та ін.;

10 балів — робота відбиває повні, різнобічні та глибокі знання навчально програмного матеріалу, вивчення основної, додаткової та допоміжної літератури, розуміння взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності, кваліфіковане подання матеріалів дослідження, системність і обгрунтованість висновків, коректність у виконанні розрахунків.

 

Орієнтована тематика презентацій

 

 1. Безпосередні та опосередковані впливи на поведінку споживачів на масових ринках
 2. Суб’єкт-суб’єктні та суб’єкт-об’єктні стратегії стратегії модифікації поведінки організацій-споживачів
 3. Аскетизм та інші ідеології в організації та модифікації параметрів поведінки сучасних споживачів
 4. Поведінкові закономірності в стратегіях участі у дебатах
 5. Технології впливу на поведінку споживачів у маркетингу
 6. Оціночні стереотипи, їх використання і долання за умов персоніфікованої роботи зі споживачами
 7. Стратегії споживання та їх використання у маркетингу
 8. Спрямування активності у модифікації параметрів поведінки споживачів
 9. Маркування елементів систем споживання з використанням контекстів ситуації
 10. Діагностика та використання емоційних станів споживачів в організації ефективних обмінів на масових ринках
 11. Діагностика та використання станів свідомості споживачів в організації ефективних переговорів
 12. Організація та ефективність впливу на поведінку споживачів за різної кількості та особливостей учасників взаємодій
 13. Підвищення інтенсивності споживання
 14. Зміни закономірностей поведінки споживачів внаслідок доступності та примітивізації елітних елементів систем споживання
 15. Перспективи та обмеження нейромаркетингу
 16. Відмінності та ефективність жіночої і чоловічої поведінки у торгівельній залі
 17. Особливості поведінки клієнтів та маркетингової ефективності бізнес-процесів у ресторанному бізнесі
 18. Гештальт-психологія у забезпеченні ефективності переговорів
 19. Теорія поля у сприйнятті рекламних матеріалів
 20.  Пояснення причин та прогнозування поведінки з точки зору особливостей ситуації закупівлі
 21. Ідентифікація та використання стабільності поведінки споживачів щодо різних (багатьох) ситуацій
 22.  Використання ситуацій запобігання у модифікації поведінки споживачів
 23.  Досягнення Хартшорна та Мея у моделюванні та модифікації параметрів поведінки споживачів
 24. Досягнення Уочтела та Баркера у моделюванні та модифікації параметрів поведінки споживачів
 25. Досягнення Уочтела та Баркера у сприйнятті рекламних матеріалів
 26. Досягнення Кеттела та Ольвеуса у розв’язанні конфліктів споживання
 27. Досягнення Хартшорна та Мея в організації торгівельного простору
 28. Досягнення Бема та Аллена у розв’язанні конфліктів споживання
 29. Досягнення Френча, Клейнбека та Шмідта в організації торгівельного простору
 30. Досягнення Бауерса, Гриндера та Муттерера у забезпеченні ефективності переговорів
 31. Досягнення Піаже та Ендлера у сприйнятті рекламних матеріалів
 32. Досягнення Магнусона та Мішеля у забезпеченні ефективності переговорів
 33.  
 34. Безпосередні та опосередковані впливи на поведінку споживачів у персональних продажах
 35. Суб’єкт-суб’єктні та суб’єкт-об’єктні стратегії стратегії модифікації поведінки споживачів на масових ринках
 36. Впливовість влади в організації та змінах поведінки споживачів
 37. Закономірності організації споживання-ритуалу у маркетингу на масових ринках.
 38. Поведінкові закономірності у проведенні ефективних нарад
 39. Методи впливу на поведінку споживачів у маркетингу
 40. Нематеріальні блага у розрахунках ефективності маркетингу
 41. Спрямоване використання та долання конфліктів в системах споживання
 42. Маркування елементів систем споживання з використанням стереотипності цілеспрямованості дій
 43. Діагностика та використання станів свідомості споживачів в організації ефективних обмінів на масових ринках
 44. Діагностика та використання емоційних станів споживачів в організації ефективних переговорів
 45. Цілі, ситуації та організацію життєдіяльності споживачів в управлінні категоріями
 46. Взаємодія та взаємозамінність підсистем мозоку в організації поведінки людини
 47. Контроль сприйняття інформації (маркетингових стимулів) споживачами та ефективна інтерактивність в організації взаємодій під час переговорів.
 48. Ефективність та вплив на поведінку виборців у політичному маркетингу
 49. Взаємозв’язок сприйняття і пам’яті людини в організації поведінки споживачів, їх результативності
 50. Особливості поведінки клієнтів та маркетингової ефективності бізнес-процесів у готельному бізнесі
 51. Гештальт-психологія у розв’язанні конфліктів споживання
 52. Теорія поля в організації торгівельного простору
 53. Теорія поля у забезпеченні ефективності переговорів
 54. Пояснення причин та прогнозування поведінки з точки зору особистісно-ситуаційного контексту закупівлі
 55. Досягнення Френча, Клейнбека та Шмідта у моделюванні та модифікації параметрів поведінки споживачів
 56. Досягнення Піаже та Ендлера у моделюванні та модифікації параметрів поведінки споживачів
 57. Досягнення Френча, Клейнбека та Шмідта у сприйнятті рекламних матеріалів
 58. Досягнення Піаже та Ендлера у розв’язанні конфліктів споживання
 59. Досягнення Уочтела та Баркера в організації торгівельного простору
 60. Досягнення Кеттела та Ольвеуса у забезпеченні ефективності переговорів
 61. Досягнення Хартшорна та Мея у сприйнятті рекламних матеріалів
 62. Досягнення Бема та Аллена у забезпеченні ефективності переговорів
 63. Досягнення Бауерса, Гриндера та Муттерера у розв’язанні конфліктів споживання
 64. Досягнення Магнусона та Мішеля у розв’язанні конфліктів споживання
 65. Вимірювання та використання валентності факторів ситуації в організації маркетингової взаємодії зі споживачами
 66. Суб’єкт-суб’єктні та суб’єкт-об’єктні стратегії стратегії модифікації поведінки споживачів у персональних продажах
 67. Безпосередні та опосередковані впливи на поведінку організацій-споживачів
 68. Закономірності організації споживання-ритуалу у маркетингу на ринках В2В.
 69. Фундаментальні закономірності розвитку поведінки людини
 70. Гормональний фон в організації поведінки споживачів
 71. Маркування особистісно значущих елементів в системах споживання
 72. Вплив просторово-часових меж на стратегії та організацію споживання
 73. Виявлення та використання діяльнісних стереотипів споживачів в організації ефективних обмінів на масових ринках
 74. Виявлення та використання мотиваційних стереотипів споживачів в організації ефективних переговорів
 75.  Порядок споживання та його ефективна зміна
 76. Спрямована зміна порогів сприйняття рівня цін, якості та інших елементів систем споживання
 77. Головний мозок та хребет в регуляції поведінки споживачів
 78. Соконкуренція або партнерство у конкуренції в сучасних системах споживання і забезпеченні ефективності маркетингу
 79. Сценарії у побудові текстів та технологіях переконання споживачів копірайтингу
 80. Взаємозв’язок у роботі та можливості впливу на підсвідомість і свідомість людей/споживачів
 81. Особливості поведінки клієнтів та маркетингової ефективності бізнес-процесів у секторі азарту і розваг
 82. Переконливість та перемога політика у публічних дебатах
 83. Гештальт-психологія у сприйнятті рекламних матеріалів
 84. Теорія поля у розв’язанні конфліктів споживання
 85. Можливості та ефективність використання типології особистості у масових продажах
 86. Пояснення причин та прогнозування поведінки з точки зору соціально-культурних стереотипів
 87. Ідентифікація та використання стабільності поведінки споживачів у часі
 88. Досягнення Магнусона та Мішеля у моделюванні та модифікації параметрів поведінки споживачів
 89. Досягнення Бауерса, Гриндера та Муттерера у моделюванні та модифікації параметрів поведінки споживачів
 90. Досягнення Магнусона та Мішеля у сприйнятті рекламних матеріалів
 91. Досягнення Бауерса, Гриндера та Муттерера у сприйнятті рекламних матеріалів
 92. Досягнення Уочтела та Баркера у забезпеченні ефективності переговорів
 93. Досягнення Кеттела та Ольвеуса в організації торгівельного простору
 94. Досягнення Хартшорна та Мея у забезпеченні ефективності переговорів
 95. Досягнення Бема та Аллена в організації торгівельного простору
 96. Досягнення Френча, Клейнбека та Шмідта у забезпеченні ефективності переговорів
 97. Досягнення Піаже та Ендлера в організації торгівельного простору
 98. Права як блага у маркетинговій оптимізації ринкових обмінів
 99. Розрахунки ефективності взаємодій зі споживачами у маркетинг-орієнтованих системах

100. Контекст події та організаційний фон у зміні поведінки споживачів

101. Ефективне закріплення образу ситуації у свідомості мас споживачів (на масових ринках)

102. Формування та використання емоційної поведінки споживачів на масових ринках

103. Організація та спрямування поведінки споживачів за умов їх масового скупчення

104. Оціночні стереотипи, їх використання і долання за масового формату організації взаємодій зі споживачами

105. Емоційність поведінки у маркуванні елементів систем споживання

106. Виявлення та використання діяльнісних стереотипів споживачів в організації ефективних переговорів

107. Виявлення та використання мотиваційних стереотипів споживачів в організації ефективних обмінів на масових ринках

108. Сценарії організації ігор у забезпеченні інтерактивності взаємодій зі споживачами

109. Статусність і демократизація, їх синергія у маркетингових стратегіях і оптимізації вибору споживачів

110. Контроль сприйняття інформації (маркетингових стимулів) споживачами та ефективна інтерактивність в організації ринкових взаємодій на масових ринках.

111. Відмінності засобів забезпечення лояльності та ентузіазму споживачів у стратегіях маркетингу

112. Нові формати краудсорсингу та спільного споживання, їх технології і ефективність

113. Особливості поведінки клієнтів та маркетингової ефективності бізнес-процесів у рітейлі

114. Групова динаміка в організації та досягненні цілей нарад.

115. Відносність часу та простору як передумова емоційної поведінки

116. Гештальт-психологія в організації торгівельного простору

117. Теорія поля у доланні протирічь між учасниками центрів закупівель

118. Напруженість та її використання у масових та персональних продажах

119. Стратегії та прийоми підвищення суми середнього чека

120. Ідентифікація та використання стабільності поведінки споживачів відносно поведінки інших людей

121. Досягнення Бема та Аллена у моделюванні та модифікації параметрів поведінки споживачів

122. Досягнення Кеттела та Ольвеуса у моделюванні та модифікації параметрів поведінки споживачів

123. Досягнення Бема та Аллена у сприйнятті рекламних матеріалів

124. Досягнення Кеттела та Ольвеуса у сприйнятті рекламних матеріалів

125. Досягнення Уочтела та Баркера у розв’язанні конфліктів споживання

126. Досягнення Хартшорна та Мея у розв’язанні конфліктів споживання

127. Досягнення Френча, Клейнбека та Шмідта у розв’язанні конфліктів споживання

128. Досягнення Бауерса, Гриндера та Муттерера в організації торгівельного простору

129. Досягнення Піаже та Ендлера  у забезпеченні ефективності переговорів

130. Досягнення Магнусона та Мішеля в організації торгівельного простору

 

Методичні рекомендації:

Головні вимоги, у т.ч. тематика і особливості оформлення презентацій, доводяться викладачами до студентів під час лекційних і практичних занять. Робота має містити три розділи:

1)   науковий базис та ключові гіпотези визначенної теорії/концепції у вивченні (моделюванні) поведінки споживачів (4-5 слайдів);

2)   базові положення і результативність підходів в рамках обраної теорії (4-5 слайдів);

3)   маркетингові прийоми, що передбачають використання здобутків теорії у практиці модифікації параметрів поведінки споживачів, їх результативність у конкретних ринкових ситуаціях для вітчизняних і закордонних підприємств (5-6 слайдів).

 

Критерії оцінювання презентацій:

0 балів — завдання не виконано або не відповідає нормативному варіанту тем;

5 балів — при виконанні завдання допущено принципові помилки у викладені передбаченого програмою учбового матеріалу, виявлено невідповідність матеріалу критеріям валідності, репрезентативності та ін.;

10 балів — робота відбиває повні, різнобічні та глибокі знання навчально програмного матеріалу, вивчення основної, додаткової та допоміжної літератури, розуміння взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності, кваліфіковане подання матеріалів дослідження, системність і обгрунтованість висновків, коректність у виконанні розрахунків.

 

Завдання для виконання  на матеріалах підприємств

Завдання 1

Провести серед споживачів тестування:

 • концепції продукту;
 • продукту;
 • упаковки і назви продукту;
 • ціни продукту.

Завдання 2

За допомогою проективних методик (асоціативних, завершення завдання, конструювання, експресивних або ранжування) визначити чинники, які впливають на процес прийняття рішень споживачами та ефективність розвитку підприємства.

Завдання 3

Проаналізувати диспозиційні конфліктні зони в процесі організаційної закупки продукції підприємства.

 

Методичні рекомендації:

Для практичного виконання студент вибирає одне завдання, що найбільш відповідає специфіці його бази практики. Робота має містити три розділи:

1)     аналіз проблем в діяльності підприємства у контексті організації взаємодії зі споживачами (3-4 стор.);

2)     дослідження потенціалу розвитку підприємства та визначення резервів вдосконалення його роботи (5-6 стор.);

3)     розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності підприємства, маркетингової практики (5-6 стор.).

При викладенні матеріалу необхідно обґрунтувати актуальність обраної проблеми, розкрити теоретичну значущість питань, що розглядаються в студентом у своїй роботі, зробити аналіз фактичного матеріалу, який допоможе з'ясувати причини, що стосуються обраної проблеми, обґрунтувати шляхи її вирішення, зробити відповідні висновки.

Таблиці мають супроводжуватися висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних. При цьому основну увагу слід звернути на пошук резервів підвищення рівня економічної ефективності підприємства.

Вирішення завдань студентами передбачає таку логічну структур викладу матеріалу:

-       Постановка проблеми: формулювання проблем підприємства у вибраному аспекті його діяльності, визначення цілі вирішення та завдань, для досягнення цієї цілі.

-       Дослідження проблеми: характеристика проблематики підприємств у обраній сфері діяльності за наступною схемою:

 

 

-       Вирішення проблеми: послідовність конкретних дій, що повинні призвести до досягнення поставлених цілей та розв’язання сформульованих проблем діяльності підприємства. Матеріал у цій частині слід викладати у такій послідовності:

 

 

 

Критерії оцінювання письмових завдань:

0 балів — завдання не виконано або не відповідає нормативному варіанту тем;

10 балів — при виконанні завдання допущено принципові помилки у викладені передбаченого програмою учбового матеріалу, виявлено невідповідність матеріалу критеріям валідності, репрезентативності та ін.;

20 балів — робота відбиває повні, різнобічні та глибокі знання навчально програмного матеріалу, вивчення основної, додаткової та допоміжної літератури, розуміння взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності, кваліфіковане подання матеріалів дослідження, системність і обгрунтованість висновків, коректність у виконанні розрахунків

 

Порядок підсумкового оцінювання знань студентів

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни «Поведінка споживача» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань у формі іспиту. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань, які складено у відповідності до вимог програми щодо аудиторного і самостійного опрацювання матеріалів лекцій, основних і додаткових літературних джерел. На іспит виносяться вузлові теоретичні питання курсу, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати набуті у циклі професійної підготовки знання для вирішення практичних завдань.

Екзаменаційний білет для студентів денної та заочної форм навчання містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0, 6, 8, 10 балів залежно від рівня знань студентів:

 

Оцінка відповіді

на питання

Рівень

знань студента

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

Максимальна кількість балів на іспиті для студентів денної та заочної форм навчання становить 50 балів, підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

Критерії оцінювання відповідей на екзаменаційні питання:

Оцінка «10 балів» ставиться за умови, якщо студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату, чинних нормативно-правових актів, спеціальної літератури, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, понять, залежностей, явищ тощо; доповнив свою відповідь короткими прикладами з господарської практики чи статистичними даними.

Оцінка «8 балів» ставиться, якщо студент у достатньому обсязі виклав зміст теоретичних питань, показавши при цьому високі знання понятійного апарату дисципліни, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь чи не навів конкретних прикладів, які здатні були проілюструвати його думки.

Оцінка «6 балів» виставляється, якщо студент неповністю розкрив зміст поставленого питання, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, господарської практики, статистичної інформації або записав необхідні для розв’язання задачі формули, але допустив істотні технічні помилки.

Оцінка «0 балів» ставиться за умови, що студент дав неправильну або неповну відповідь на поставлене запитання лише в загальних виразах, показав незадовільні знання понятійного апарату, спеціальної літератури, господарської практики або взагалі нічого не відповів на поставлене запитання.

Примітка. У разі використання заборонених джерел та підказок студент видаляється з аудиторії та одержує загальну незадовільну оцінку за результатами іспиту. При цьому підсумкова оцінка складатиметься із кількості балів, набраних ним під час проведення поточного контролю.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав при складанні іспиту не менше 30 балів). У тому разі, коли відповіді студента оцінені менше, ніж у 30 балів, він отримує загальну незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. При цьому загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку:

 

Оцінка за шкалою ЕCTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

добре

С

70-79

D

66-69

задовільно

E

60-65

FX

21-59

2 ( незадовільно)

F

0-20

2 ( незадовільно )

 

У випадку отримання студентом незадовільної оцінки (F чи FX) на державному іспиті з дисципліни «Маркетингові дослідження», перескладання такої заборгованості здійснюється відповідно до «Положення про екзаменаційну сесію» та «Положення про ліквідацію академічних заборгованостей».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.Зразок екзаменаційного білета

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень                                    бакалавр

Галузь знань                                                                         Економіка і підприємництво

Спеціальність                                                                       Маркетинг

Форма навчання                                                                  Денна

Наука                                                                                      «Поведінка споживача».

 

Екзаменаційний білет № 1

 

1. Рольова теорія моделях поведінки і стратегіях маркетингу

2. Чинники організаційного стилю купівлі, їх зв’язок з корпоративною культурою і стратегією компаній.

3. Основні етапи процесу споживчого рішення у концепції життєвого циклу товарів і ринків.

4.      Задача.

Здійснити моделювання переваг споживачів декомпозиційним методом за характеристиками, що визначають вибір конкуруючих марок готових сніданків вагою 250 г:

Марка: «Start»; «Cheerios»; «Быстров».

Калорійність: 297,8 ккал; 374 ккал; 305 ккал.

Збагачення корисними речовинами: вітаміни; вітаміни та мінерали, незбагачені.

Ціна: 6,00 грн; 7,25 грн; 5,50 грн.

5. Задача:

На основі даних, наведених у таблиці, визначте, які правила рішень може використати споживач для вибору і купівлі одягу.

 

Показник

Рейтинг показника

Марка А

Марка В

Марка С

Якість

1

Відмінно

Відмінно

Добре

Ціна

2

Добре

Задовільно

Дуже добре

Зручність

3

Добре

Відмінно

Відмінно

 

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу

протокол № _________ від «____» 2015 р.

Зав. кафедрою __________ д-р. екон. наук., проф. Павленко А. Ф.

Екзаменатор _________

 

 

 

 

7. Рекомендована література

Основна

1.  Алешина И. В. Поведение потребителей. — М.: Фаир-пресс, 1999. — 376 с.

2.  Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998.

3.  Дайан А., Букерель Ф. Академия рынка: маркетинг. — М.: Экономика, 1993. — 572 с.

4.  Дорин А. В. Экономическая социология. — Минск: Высшая школа, 1997.

5.  Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. — СПб.: Питер, 2000. — 752 с.

6.  Красовский Ю. Д. Организационное поведение. — М.: Наука, 1999.

7.  Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. / Пер. с франц. — М.: Наука, 1996 — 589 с.

8.  Мескон М. Альберт М. Основы менеджмента. — М.: Дело, 2000. — 704 с.

9.  Немов Г. С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

10. Старостина А. О. Маркетингові дослідження: практичний аспект. — К.: Вільямс, 1998 — 263 с.

11. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение). — СПб.: Питер Ком, 1998. — 608 с .

12. Шафалюк О. К. Поведінка споживачів: Курс лекцій. — К.: КНЕУ, 2003 — 68 с.

13. Энджел Дж. Блэкуэл Г. Поведение потребителей. — СПб.: Питер Ком, 1999 — 768 с.

 

Додаткова

1.  Ануфриева Р. А. и др. Стиль жизни личности: теоретические и методологические проблемы. — К., 1982.

2.  Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. — СПб.: Наука, 1993.

3.  Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М, 1989.

4.  Барт Р. Мифологии. — М.: Изд. им. Сабашниковых, 2000.

5.  Бодрийяр Ж. Соблазн. — М.: Ad Marginem, 2000.

6.  Бодрийяр Ж. Система вещей. — М.: Рудомино, 1999.

7.  Бурдье П. Социология политики. — М.: Socio-Logos, 1993.

8.  Бурдье П. Начала. — М.: Socio-Logos, 1994.

9.  Вебер М. Избранные произведения. — М.: Прогресс, 1990.

10.  Вебер М. Основные социологические понятия // М. Вебер. Избранные произведения. — М.: Прогресс, 1990.

11.  Гантер Б. и Фернхам А. Типы потребителей. Введение в психографику. — СПб.: Питер, 2001.

12.  Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре. — М.: Янус-К, 1998.

13.  Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. — М.: Канон-пресс-Ц, Кучково Поле, 2000.

14.  Дорфман Л. Я., Дружинин В. Н., Коростелина К. Стиль человека: психологический анализ. — М., 1998.

15.  Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории. — Л., 1964.

16.  Ильин В. И. Поведение потребителей: Краткий курс. — СПб.: Питер, 2000.

17.  Ионин Л. Г. Социология культуры. — М.: Логос, 1996.

18.  Кейнс Дж. М. Избранные произведения. — М., 1993.

19.  Козырьков В. П. Освоение обыденного мира. — Н. Новгород: Нижегородский университет, 1999.

20.  Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб., 1896.

21.  Маслоу А. Г. Мотивация и личность. — СПб.: Евразия, 1999.

22.  Уорнер У. Живые и мертвые. — М. — СПб.: Университетская книга, 2000.

23.  Холмс Дж. Нарциссизм. — М.: Проспект, 2002.

24.  Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и применение: Учеб. пос. — СПБ.; М.; Харьков; Минск, 1997.

25.  Шибутани Т. Социальная психология. — М., 1969.

26.  Штомпка П. Социология социальных изменений. — М.: Аспект, Пресс, 1996.

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ