Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

Кафедра економічної теорії

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                               Проректор з науково-

                                                  педагогічної роботи_________________ А.М. Колот

                    

                                                  «___»______________2019 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

 поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни 

“ПОведінкова економіка”

освітній ступінь бакалавр

галузь знань  05  «Соціальна та поведінкові науки»

спеціальність 051 «Економіка»

спеціалізація «Психологія»

 

 

 

 

                                                                          

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри  ____________ В.І. Кириленко

 

Начальник навчально-

методичного відділу ___________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ

2. Тематичний план дисципліни

3. Зміст дисципліни за темами

4. Плани занять:

         4.1. Плани семінарських занять очної форми навчання

 5. Самостійна робота студентів

 6. Поточний і підсумковий контроль знань:

           6.1.Карта самостійної роботи студента

            6.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з

  дисципліни

           6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на ПМК

           6.4. Зразок модульного контрольного завдання

 

 7. Рекомендована література (основна і додаткова)

 

 

 

 

1.ВСТУП

Мета дисципліни: поглиблення знань та формування навичок застосування інструментарію поведінкової економічної теорії для вивчення та прогнозування реакцій економічних агентів на різні впливи.

Основні завдання дисципліни: ознайомлення студентів з основними методологічними засадами поведінкової економіки, формування навичок поведінкового аналізу сучасної економіки та розробка ефективних стратегій впливу на поведінку економічних агентів.

Об’єктом дисципліни «Поведінкова економіка» є людина, соціально-економічні відносини між людьми, соціально-економічне середовище прийняття рішень. Предмет дисципліни: індивід, що приймає рішення під впливом екзогенних й ендогенних, діє у відповідності з формальними та неформальними правилами.

Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі. Курс «Поведінкова економіка» органічно пов'язаний з такими дисциплінами навчального плану, як основи економічної науки, філософія, методологія економічного аналізу, історія економічних вчень, мікроекономіка, макроекономіка, політологія, соціологія, економіка праці, та є складовою дисциплін природничо-наукової та загальнонаукової підготовки.

Опанувавши дисципліну, студент повинен знати:

 • ключові фактори (економічні, політико-правові, соціокультурні, технологічні, інфраструктурні) формування моделі людини;
 • універсальні методи дослідження поведінки економічних агентів, інструментів та механізмів, що її визначають;
 • інструментарій вивчення та селекції різних типів стратегій економічної поведінки та оцінювання їх ефективності;
 • володіти основними поняттями та інструментарієм поведінкової економічної теорії, методами прийняття ефективних рішень;
 • застосовувати інструментарій та методи поведінкової економіки, в тому числі теорії обмеженої раціональності, теорії перспектив Канемана та Тверські, парадоксу Аллє, моделі Талера, концепції «nudge»;
 • аналізувати поведінку людей в ситуації прийняття стратегічного рішення;
 • володіти  навичками застосування інструментарію та методів поведінкової економіки, поведінкового аналізу сучасної економіки, розробки ефективних стратегій впливу на поведінку економічних агентів.

Компетентності (уміння), на формування та розвиток яких спрямована дисципліна.

Роль дисципліни «Поведінкова економіка» у розвитку глобальних компетентностей спеціаліста визначається тим, що вона сприяє ознайомленню студентів з одним з провідних напрямків в економічній теорії. Її опанування передбачає виконання теоретико-аналітичної роботи.   

 

Опанування матеріалу зазначеного курсу допомагає розвинути такі загальні компетентності студента, як:

– дослідницькі навички;

– здатність до організації і планування, до самостійної роботи;

– уміння працювати з інформацією з різних джерел та презентувати її іншим;

– визначення впливу культури та традицій конкретного суспільства на вибір підходів до вивчення економічної практики в  дослідницьких програмах в рамках економічної теорії.

До фахових, теоретичних та аналітичних компетенцій, формуванню яких сприяє опанування дисципліни, належать такі:

 • вміння виокремлювати основні підходи до вивчення людини в економічній теорії та інших суспільних науках;
 • здатність аналізувати, оцінювати, узагальнювати економічні, політико-правові, соціокультурні, технологічні, інфраструктурні фактори формування моделі людини;
 • аналіз реакцій економічних агентів на різного роду впливи;
 • використання універсальних методів дослідження поведінки економічних агентів, інструментів та механізмів, що її визначають;
 • аналіз та селекція різних типів стратегій економічної поведінки та оцінювання їх ефективності;
 • оцінка ефективності соціальної взаємодії та причин й наслідків конфліктів;
 • формування стратегії ефективної економічної поведінки;
 • розробка системи заходів для мінімізації негативних екстерналій;
 • генерування інноваційних стратегічних рішень щодо підвищення ефективності соціальної взаємодії.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії: у практичній професійній діяльності, педагогічній роботі та наукових дослідженнях.

Загальний обсяг курсу становить 120 навчальних годин (4 кредити ECTS).

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ

 

Назва теми

Кількість годин

Очна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Індивідуальні

1

2

3

4

5

Тема 1. Поведінкова економіка – позитивний підхід в дослідженні людської поведінки

2

4

1

8

Тема 2. Модель людини в економічній теорій: поведінкові засади

2

4

1

8

Тема 3. Теорія  прийняття рішень

2

4

2

8

Тема 4. Позитивна ірраціональність

2

4

2

8

Тема 5. Вибір в умовах ризика та невизначеності

4

6

2

10

Тема 6. Поведінкова економіка та новий патерналізм

2

4

2

8

Тема 7. «Поведінкова» політика держави

2

6

2

10

Усього:

16

32

12

60

Підсумковий контроль, години

0

Разом годин:

годин

120

кредитів

4

 

 

 

 

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

 1. Поведінкова економіка – позитивний підхід в дослідженні людської поведінки. Сутність поведінкової економіки. Передумови виникнення та методологія поведінкової економіки. Експерименти в економіці; використання експериментальних методів в суспільних науках. Експерименти: лабораторні, польові, природні. Економіка, психологія, антропологія, нейробіологія: міждисциплінарні дослідження.

 

 1. Модель людини в економічній теорій: поведінкові засади. «Стандартна модель» людини: теорія та практика. Раціональність. Економічний агент в економічній теорії.

 

 1. Теорія прийняття рішень. Витрати прийняття рішень та обмеженість уваги. «Швидке» та «повільне» мислення. Евристики та зміщення. «Неекономічні» фактори прийняття рішень: інтуїція, самовпевненість, самооцінка. Економічний сенс самооцінки.

 

 1. Позитивна ірраціональність. Передбачуваність помилок. Гіперболічне дисконтування. Психологічне (ментальне) бюджетування (mentalbudgeting). «Холодний» та «гарячий» психологічний стан. Помилки оптимізму та песимізму. Ефект присутності (availabilitybias). Внутрішня мотивація. Ефект витіснення. Залежність від контексту.

 

 1. Вибір в умовах ризика та невизначеності: теорія перспектив (Prospect theory) Д.Канемана та А.Тверські. Економічні рішення та відношення до ризику. Уникання втрат. Нелінійне зважування ймовірностей. Ефект віддзеркалення. «Підсвідома бухгалтерія». Перспективи теорії перспектив.

 

 1. Поведінкова економіка та новий патерналізм. Патерналізм в економічній теорії. Приватний та державний патерналізм. «Асиметричний патерналізм» К.Камерера. «Легкий патерналізм» Дж. Ловенштейна та Е.Хейслі. «Лібертаріанський патерналізм» Р.Талера та К.Санштайна.

 

 1. «Поведінкова» політика держави. Законодавчі та адміністративні заборони. Податки. Схеми розкриття інформації. Засоби переконання та маніпуляції «архітектурою вибору». «Nudge» - політика «м’якого підштовхування». Роль держави у реалізації «поведінкової» політики.

 

 

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

 

4.1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Тема 1. Поведінкова економіка – позитивний підхід в дослідженні людської поведінки

 

Заняття 1 (1). Позитивний та нормативний підходи в дослідженні економічної поведінки людини (семінар-розгорнута бесіда)

 1. Наукові дослідження: позитивний та нормативний підходи
 2. Сутність та передумови виникнення поведінкової економіки
 3. Методологія поведінкової економіки

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 • обґрунтовувати необхідність моделювання поведінки людини в процесі економічних досліджень;
 • здатність аналізувати обмеження та можливості економічної людини

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Автономов В. С.  Модель человека в экономической науке [Текст] / В. С. Автономов. - СПб. : Экономическая школа, 1998
 • Коровський А. В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування: Монографія. - К. : КНЕУ, 2004
 • Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Вербальна модель культурної людини для потреб застосування в економічній науці // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 4-10
 • Ядранський Д. М. Моделі соціальної та економічної людини в сучасній економічній теорії // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 2. - С. 10-16
 • Галушка З. І. Модель людини в сучасній економічній теорії [Текст] / З. І. Галушка // Економічна теорія. - 2012. - № 4. - С. 49-55

 

Заняття 2. (2). Міждисциплінарний підхід в економічних дослідженнях (дискусія с елементами аналізу)

 

 1. Експерименти в економіці та суспільних науках.
 2. Види експериментів
 3. Міждисциплінарні дослідження: економіка, психологія, антропологія, нейробіологія.

 

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 1. знання основних компонент моделі людини;
 2. здатність аналізувати проблему прийняття рішень людиною економічною.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): монографія. - К. : КНЕУ, 2008
 • Гальчинський А.С.Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи : Методологічні аспекти. - К. : Либідь, 2006. - 312 с.
 • Полтерович, В. М.  Становление общего социального анализа // Общественные науки и современность. - 2011. - № 2. - С. 101-111
 • Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами: монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009
 • Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч.посіб. - Кам’янець-Подільський : [Медобори-2006], 2012
 • Канеман, Д. Контуры ограниченной рациональности: возможность интуитивных суждений и выбора // Эковест (Экономический вестник) [Текст] / ред. И. В. Пелипась. - Минск : Ин-т приватизации и менеджмента. Вып. 4, № 4. - 2004

 

 

Тема 2. Модель людини в економічній теорії: поведінкові засади

 

Заняття 1 (3). Загальна характеристика економічної людини (семінар-бесіда)

 1. Методологічний статус людини в економічній теорії
 2. Критика моделі економічної людини з моральних позицій, доведення її неадекватності
 3. Проблеми та можливості вдосконалення економічної людини. Можливість верифікації моделі людини в економічній науці – різні точки зору

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 1. обґрунтовувати необхідність моделювання поведінки людини в процесі економічних досліджень;
 2. здатність аналізувати обмеження та можливості економічної людини

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Автономов В. С.  Модель человека в экономической науке [Текст] / В. С. Автономов. - СПб. : Экономическая школа, 1998
 • Коровський А. В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування: Монографія. - К. : КНЕУ, 2004
 • Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Вербальна модель культурної людини для потреб застосування в економічній науці // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 4-10
 • Ядранський Д. М. Моделі соціальної та економічної людини в сучасній економічній теорії // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 2. - С. 10-16
 • Галушка З. І. Модель людини в сучасній економічній теорії [Текст] / З. І. Галушка // Економічна теорія. - 2012. - № 4. - С. 49-55

 

Заняття 2. (4). Структура моделі людини в економічній теорії (дискусія с елементами аналізу)

 1. Основні компоненти моделі людини
 2. Економічна раціональність та проблема вибору
 3. Значення методологічного індивідуалізму

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 1. знання основних компонент моделі людини;
 2. здатність аналізувати проблему прийняття рішень людиною економічною.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): монографія. - К. : КНЕУ, 2008
 • Гальчинський А.С.Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи : Методологічні аспекти. - К. : Либідь, 2006. - 312 с.
 • Полтерович, В. М.  Становление общего социального анализа // Общественные науки и современность. - 2011. - № 2. - С. 101-111
 • Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами: монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009
 • Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч.посіб. - Кам’янець-Подільський : [Медобори-2006], 2012
 • Канеман, Д. Контуры ограниченной рациональности: возможность интуитивных суждений и выбора // Эковест (Экономический вестник) [Текст] / ред. И. В. Пелипась. - Минск : Ин-т приватизации и менеджмента. Вып. 4, № 4. - 2004

 

 

Тема 3. Теорія прийняття рішень

 

Заняття 1 (5). Витрати прийняття рішень (робота в малих творчих групах)

 1. Увага як обмежений ресурс
 2. «Швидке» та «повільне» мислення

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 1. знання класичних підходів до розуміння ролі людини в економічних процесах
 2. вміння критично аналізувати наукові підходи та методи досліджень

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Блауг М. Историческая мысль в ретроспективе. М., 1994.
 • История Экономических учений/Под ред.В.Автономова, О.Ананьина, Н.Макашевой: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000
 • Кейнс Дж.М. Экономические возможности наших внуков // Електронне джерело. Режим доступу: http://institutiones.com/personalities/1198-ekonomicheskie-vozmozhnosti-nashih-vnukov.html
 • Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М. : Экономика, 1992
 • Бачинин В. А. История западной социологии : учебник. - СПб. : Лань, 2002
 • Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники: навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2014
 • Шумпетер Й.А. История экономического анализа [Текст] : в 3 т. / Йозеф А. Шумпетер ; пер. с англ. [В. С. Автономова, М. В. Бойко, Л. С. Горшковой] ; под ред. В. С. Автономова. - СПб. : Экономическая школа. - 2004

 

 

Заняття 2. (6). «Неекономічні» фактори прийняття рішень (дискусія с елементами аналізу)

 1. Евристики та зміщення
 2. Інтуїція, самовненість, самооцінка
 3. Економічний сенс самооцінки

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 • знання місця економічної теорії в сучасних соціально-економічних процесах;
 • зіставлення переваг та недоліків різних наукових підходів в контексті їх практичного застосування
 • вміння обирати оптимальний інструментарій дослідження.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Теория потребительского поведения и спроса [Текст] : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа, 1993.
 • Ильин, В. И. Поведение потребителей [Текст] : учеб. пособие / В. И. Ильин. - СПб. : Питер, 2000
 • Вехи экономической мысли [Текст] / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа. - (Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27). Т. 1 : Теория потребительского поведения и спроса. – 2000
 • Дементьев В.В. Экономика как система власти [Текст] : монография / В. В. Дементьев ; [науч. ред. А. Г. Семенов]. - Донецк : Каштан, 2003
 • Шумпетер Й.А. История экономического анализа [Текст] : в 3 т. / Йозеф А. Шумпетер ; пер. с англ. [В. С. Автономова, М. В. Бойко, Л. С. Горшковой] ; под ред. В. С. Автономова. - СПб. : Экономическая школа. – 2004
 • Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке [Текст] : учеб. пособие: пер. с англ. / П. Ф. Друкер. - М. : Вильямс, 2001

 

 

 

 

Тема 4. Позитивна ірраціональність

 

Заняття 1 (7). Модель вибору в неокласичній теорії (робота в малих творчих групах)

 1. Ординалістський варіант теорії раціонального вибору
 2. Області застосування моделі очікуваної корисності
 3. Обмеження на допустимі варіанти споживання

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 1. дослідницькі навички;
 2. вміння працювати з інформацією з різних джерел та презентувати її іншим.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Мікроекономіка [Текст] : підручник / [А. П. Наливайко, Л. А. Азмук, П. Г. Банщиков та ін.] ; за наук. ред. А. П. Наливайка. - К. : КНЕУ, 2011
 • История экономических учений : учеб. пособие / [под ред. В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. - М. : ИНФРА-М, 2010
 •  Винс Р. Новый подход к управлению капиталом. Структура распределения активов между различными инвестиционными инструментами : пер. с англ. - М. : Евро, 2003
 •  Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика : к новой теории передаточного механизма в макроэкономике : [монография] : [в 2 т.] ; Ин-т экономики РАН. - М. : Экономика. Кн. 2 : Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации. - 2007
 • МакФадден Д. Проблема экономического выбора // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004; Т. V, кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – 2005

 

 

Заняття 2. (8). Передбачуваність помилок та їх мінімізація (дискусія с елементами аналізу)

 1. Гіперболічне дисконтування
 2. Психологічне (ментальне) бюджетування (mentalbudgeting).
 3. «Холодний» та «гарячий» психологічний стан. Помилки оптимізму та песимізму.
 4. Ефект присутності (availabilitybias). Внутрішня мотивація.
 5. Ефект витіснення. Залежність від контексту.

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 • вміння аргументувати практичне значення теорій невизначеності;
 • знання сутності, суперечностей та інструментів вивчення ризику в економічній теорії.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • История экономических учений [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. С. Автономова. - М. : ИНФРА-М, 2000
 • Канеман Д. Принятие решений в неопределенности : Правила и предубеждения : пер. с англ.; под ред. Г. В. Суходольского. - Харьков : Гуманитарный центр, 2005
 • Злотников А.Г. Социология и экономическая мысль: [монография]. - Минск : Современное слово, 2002
 • Корнівська В.О. Якість інформації як чинник довіри // Економічна теорія. - 2009. - № 4. - С. 16-23
 • Вайно А.Э. Глобальная неопределенность // Экономические науки. - 2011. - № 8. - С. 33-40

 

 

Тема 5. Вибір в умовах ризику та невизначеності

 

Заняття 1. (9). Ризик та невизначеність в неокласичній теорії (дискусія с елементами аналізу)

 1. Проблеми невизначеності та інформації в економічній теорії
 2. Уявлення та ймовірності
 3. Основні аксіоми невизначеності в економічній теорії

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 • вміння аргументувати практичне значення теорій невизначеності;
 • знання сутності, суперечностей та інструментів вивчення ризику в економічній теорії.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • История экономических учений [Текст] : учеб. пособие / под ред. В. С. Автономова. - М. : ИНФРА-М, 2000
 • Канеман Д. Принятие решений в неопределенности : Правила и предубеждения : пер. с англ.; под ред. Г. В. Суходольского. - Харьков : Гуманитарный центр, 2005
 • Злотников А.Г. Социология и экономическая мысль: [монография]. - Минск : Современное слово, 2002
 • Корнівська В.О. Якість інформації як чинник довіри // Економічна теорія. - 2009. - № 4. - С. 16-23
 • Вайно А.Э. Глобальная неопределенность // Экономические науки. - 2011. - № 8. - С. 33-40

 

 

Заняття 2. (10). Теорія перспектив (інтерактивний семінар)

 1. Передумови виникнення Prospect theory Д.Канемана та А.Тверські
 2. Сутність та перспективи теорії перспектив

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 • дослідницькі навички;
 • здатність до організації і планування, до самостійної роботи

Інформаційне забезпечення заняття:

 • История Экономических учений/Под ред.В.Автономова, О.Ананьина, Н.Макашевой: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000;
 • Канеман, Д. Контуры ограниченной рациональности: возможность интуитивных суждений и выбора // Эковест (Экономический вестник) [Текст] / ред. И. В. Пелипась. - Минск : Ин-т приватизации и менеджмента. Вып. 4, № 4. - 2004
 • Ариэли Д. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально и как заработать на этом. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
 • Ильин  В.И. Поведение потребителей : учеб. пособие / В. И. Ильин. - СПб. : Питер, 2000
 • Ткач  А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007

 

 

         Заняття 3. (11). Практичне застосування теорії перспектив (семінар-прес-конференція)

 1. Економічні рішення та відношення до ризику
 2. Уникання втрат. Нелінійне зважування ймовірностей
 3. Ефект відзеркалення
 4. «Підсвідома бухгалтерія»

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 • здатність проводити порівняльний аналіз різних концепцій в межах одного підходу;
 • вміння аргументовано доводити свою думку;
 • аналітичні навички та вміння.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Хайєк Ф. Дорога к рабству // Історія вчень про право і державу : хрестоматія / Національний ун-т "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; авт.-уклад. Г. Г. Демиденко ; за заг. ред. О. В. Петришина. - 5-те вид., доповн. і змінене. - Харків : Право, 2011
 • Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода: в 3 т.: пер. с англ. / Ф. А. Хайєк. - К. : Сфера. Т.2 : Міраж соціальної справедливості. - 1999
 • Хайек  Ф.А. Частные деньги. - Тверь : Ин-т национальной модели экономики , 1996
 • Кирцнер  И. Конкуренция и предпринимательство : пер. с англ. / И. Кирцнер; ред. А. Н. Романов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001
 •  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода: в 3 т.: пер. с англ. - К. : Сфера. Т.1 : Правила та порядок. - 1999

 

 

Тема 6. Поведінкова економіка та новий патерналізм

Заняття 1. (12). Патерналізм в економічній теорій (семінар – дискусія з елементами аналізу)

 1. Природа патерналізму та його сутність
 2. Види і форми патерналізму
 3. Приватний та державний патерналізм

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 • дослідницькі навички;
 • вміння застосувати набуті знання у дослідницькій діяльності

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа, 1995
 • Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: в 2-х т. - 2-е изд., испр. - СПб. : Экономическая школа, 2000
 • Вехи экономической мысли / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа. - (Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27).  Т. 2 : Теория фирмы. – 2000
 • Блауг М. Методология экономической науки или Как экономисты объясняют. - 2-е изд. - М. : Журн. "Вопросы экономики", 2004
 • Ткач  А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007

 

 

Заняття 2. (13). Теорії патерналізму (семінар-розв’язання проблемних завдань)

 1.  «Асиметричний патерналізм» К.Камерера.
 2. «Легкий патерналізм» Дж. Ловенштейна та Е.Хейслі.
 3. «Лібертаріанський патерналізм» Р.Талера та К.Санштайна

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 • дослідницькі навички;
 • вміння застосувати набуті знання у дослідницькій діяльності

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // История политических и правовых учений: хрестоматия. - Харьков : Факт, 1999
 • Джевонс У. С. Об общей математической теории политической экономии // Вехи экономической мысли / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа. - (Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27).    Т. 1 : Теория потребительского поведения и спроса. – 2000
 • Менгер К. Основание политической экономии // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004. Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. - 2005.
 • Веблен Т. Теория праздного класса : пер. с англ. / Т. Веблен; ред. В. В. Мотылев. - М. : Прогресс, 1984
 • Веблен, Торстейн. Ограниченность теории предельной полезности //  Философия экономики: антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012

 

 

Тема 7. «Поведінкова» політика держави

Заняття 1. (14). Заборони та їх роль у регулюванні економічної поведінки індивідів (семінар – дискусія з елементами аналізу)

 1. Законодавчі та адміністративні заборони
 2. Заборони та дозволи як фактори економічної активності
 3. Заборони та дозволи як інструмент маніпулювання вибором

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 1. дослідницькі навички;
 2. вміння застосувати набуті знання у дослідницькій діяльності

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа, 1995
 • Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: в 2-х т. - 2-е изд., испр. - СПб. : Экономическая школа, 2000
 • Вехи экономической мысли / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа. - (Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27).  Т. 2 : Теория фирмы. – 2000
 • Блауг М. Методология экономической науки или Как экономисты объясняют. - 2-е изд. - М. : Журн. "Вопросы экономики", 2004
 • Ткач  А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007

 

 

 

Заняття 2. (15). Національні моделі «поведінкової» політики держави (семінар-розв’язання проблемних завдань)

 1. Європейська  модель «поведінкової» політики держави.
 2. Американська модель «поведінкової» політики держави
 3. Азійська модель «поведінкової» політики держави

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 1. дослідницькі навички;
 2. вміння застосувати набуті знання у дослідницькій діяльності

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // История политических и правовых учений: хрестоматия. - Харьков : Факт, 1999
 • Джевонс У. С. Об общей математической теории политической экономии // Вехи экономической мысли / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа. - (Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27).    Т. 1 : Теория потребительского поведения и спроса. – 2000
 • Менгер К. Основание политической экономии // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004. Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. - 2005.
 • Веблен Т. Теория праздного класса : пер. с англ. / Т. Веблен; ред. В. В. Мотылев. - М. : Прогресс, 1984
 • Веблен, Торстейн. Ограниченность теории предельной полезности //  Философия экономики: антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012

 

 

Заняття 3. (16). Роль держави у реалізації «поведінкової» політики (семінар-диспут)

 1. «Nudge» - політика «м’якого підштовхування»
 2. Політика «Nudge» у регулюванні фінансової сфери
 3. Політика «Nudge» у регулюванні соціальної сфери

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

 1. дослідницькі навички;
 2. вміння застосувати набуті знання у дослідницькій діяльності

Інформаційне забезпечення заняття:

 •  Кантильон Р. Эссе о природе торговли в общем плане // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004 -   Т. I : От зари цивилизации до капитализма / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – 2004
 •  Тюнен И. Изолированное государство //  Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004 - . Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. – 2005
 •  Найт Ф. Прибыль //  Вехи экономической мысли / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа. - (Библиотека "Экономической школы" ; Вып.27).  Т. 3 : Рынки факторов производства. – 2000
 •  Найт Ф. Экономика и человеческая деятельность // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012
 •  Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку : Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

5.1. Аналітична робота «Поведінкова економіка». Аналітична робота передбачає дослідження студентом основних засад та підходів поведінкової економіки

Це дослідницьке завдання спрямоване на закріплення та поглиблення опрацювання матеріалу дисципліни, знайомство із сучасними науковими дослідженнями, стимулювання власної пошуково-аналітичної діяльності студента. Виконання завдання допоможе студенту:

 1. сформувати та поглибити уявлення студента про роль людини, індивіда у соціально-економічному розвитку;
 2. ознайомитись з основними класичними та новітніми дослідженнями обраної проблеми;
 3. покращити здібності узагальнення, викладу, презентації інформації на певну тематику;
 4. розвивати власний творчий стиль письмового та усного викладу думок, оформлення текстової та графічної інформації.

Аналітична робота має складатися зі вступу; основної частини; висновків; списку використаних джерел; за необхідності – додатків.

Пропонується такий орієнтовний зміст роботи на тему: «Мічиганська школа поведінкової економіки»:

Вступ

 1. Споживча поведінка на макрорівні – предмет дослідження Мічиганської школи поведінкової економіки
 2. Основні засади теоретичної концепції Дж.Катони
 3. Практика використання теоретичних моделей Дж.Катони

Висновки

Список використаних джерел

Додатки (за потреби)

Вступ. Необхідно розкрити актуальність теми, обґрунтувати обрання тієї чи іншої школи, напрямку досліджень, проблеми для аналізу, визначити мету й завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження. Треба мати на увазі, що «об’єкт дослідження» – це процес або явище, на яке спрямована пізнавальна діяльність та яке породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. «Предмет дослідження» конкретизує, уточнює об’єкт дослідження. Саме на предмет дослідження має бути спрямована основна увага автора. Зазвичай текст вступу уточнюється, корегується на заключному етапі виконання роботи.

Основна частина роботи складається із кількох розділів, у яких послідовно досліджуються різні аспекти обраної проблематики. Пропонується така логіка розділів, яка йде «паралельно» до навчальних тем дисципліни, що дозволяє глибше ознайомитися із кожною темою, послідовно вивчивши теоретичний матеріал і застосувавши його до аналізу реальних економічних та соціальних процесів та явищ.

Висновки. Оцінка студентом як ступеню вивчення обраної проблеми, так і перспектив подальших досліджень та практичного застосування.

До додатків, за необхідності, включають об’ємні статистичні дані (наприклад, у формі великих таблиць), рисунки, матеріали довідкового характеру.

Обсяг роботи – в межах 25-35 сторінок. Орієнтовний обсяг структурних складових: вступ – 1-2 сторінки, основна частина – 28-30 сторінок, висновки – 2-4 сторінки.

Текст роботи треба розміщувати на одному боці аркуша паперу формату А4. Для подання таблиць та ілюстрацій можна використовувати аркуші формату A3. Шрифт Times New Roman, розмір 14, полуторний міжрядковий інтервал. Поля навколо тексту: не менше ніж 30 мм ліворуч, 10 мм – праворуч, 20 мм – угорі та унизу. Нумерація сторінок має бути наскрізною, номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку на всіх сторінках, окрім титульної.

У роботі потрібно використовувати таблиці та інші ілюстративні матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо. Кожна таблиця повинна мати заголовок (назву), що відображає її зміст. Над заголовком таблиці пишуть «Таблиця» та її порядковий номер у розділі. Наприклад: Таблиця 1.1 – перша таблиця першого розділу. Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) оформляється таким чином: знизу по центру під ілюстрацією з великої букви пишеться «Рис.», ставиться номер рисунка та зазначається його назва. Наприклад, до другого рисунку третього розділу підпис може бути таким:

Рис. 3.2. Індекс людського розвитку в світі.

У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, з яких були запозичені цитати, цифрова інформація, що наводяться в дослідженні. Посилання на джерела рекомендується подавати в квадратних дужках, в яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад: [8, с. 12].

Список використаних джерел уміщує перелік усіх нормативно-правових актів, наукових літературних, інтернет-джерел, що були використані при підготовці та написанні роботи. Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків або в порядку згадування в роботі.

Готова робота здається викладачу в електронному або роздрукованому та зброшурованому вигляді до початку дванадцятого  семінарського заняття. Студенти заочної форми навчання здають роботу викладачу під час проміжного модульного контролю.  Несвоєчасна здача роботи тягне за собою можливість зниження оцінки за її виконання.

Оцінювання роботи. Оцінка за роботу для студентів денної форми навчання становить максимум 30 балів. Бали виставляються за критеріями, вказаними у таблиці.

Критерій

Ступінь відповідності критерію

Форма навчання

денна

заочна

Якість викладу матеріалу, пропорційність змісту відповідно до плану теми

побудова роботи не відпові­дає поставленим завданням дослідження, текст розді­лів не відповідає змісту

0

0

побудова і текст роботи частково відпові­дають змісту, поставленим меті та завданням

1

2

побудова є логічною, текст цілком відпо­відає темі та плану

2

3

Наявність у роботі аналізу альтернативних теоретич­них поглядів, авторського ставлення, висновків

критичні зіставлення та узагальнення від­сутні, поняття не визначені, не визначена авторська позиція

0

0

обмежений аналіз понятійного апарату (одне-два визначення), критичні зіставлення та узагальнення різних підходів наявні, але узагальнення відсутні чи некоректні

2

3

визначені основні поняття, наявність крити­чних зіставлень та узагальнень різних поглядів, авторської позиції

3

5

Якісний рівень використання літератури

використано до 7 джерел лише навчаль­ної літератури та інтернет-джерела

0

0

використано до 15 джерел, у тому числі матеріали періодичних видань

2

2

використано понад 15 джерел навчаль­ної, наукової (монографії, періодичні видання), довідкової (енциклопедії, словники, статистич­ні збірники, спеціальні довідники) літератури, рекомендовані інтернет-бази даних міжнародних організацій

3

3

Науковий апарат у роботі

простий переказ відомостей, інформацію подано хаотично, без будь-якого опрацювання та впорядкування

0

0

матеріал систематизовано, згруповано за відповідними ознаками, використані методи фор­малізації, кількісного та якісного аналізу тощо

2

2

Наявність творчості в оформленні схем, графіків, таблиць

ілюстративні матеріали відсутні, або наявні ілюстративні матеріали, однак не дотримані вимоги щодо їх оформлення

0

0

ілюстрації оформлені із деякими порушеннями вимог

2

2

наявні ілюстративні матеріали з дотриманням всіх вимог оформлення

3

4

Загальний вигляд роботи, рівень її оформлення

текст роботи не відповідає встановленим вимогам, відсутні посилання, стиль не є науковим, допущені стилістичні та граматичні помилки;

0

0

текст оформлено з незначним порушен­ням вимог

1

2

оформлення тексту повністю відповідає вимогам

2

3

Загальна оцінка, балів

15

20

 

 

Орієнтовний перелік тем для написання аналітичної роботи

 1. Філософські засади дослідження відносин людини і оточуючого світу
 2. Функціональна і соціальна структура сучасного суспільства як результат поділу праці, інституціонального відбору й політичного процесу
 3. Модель взаємодії секторів сучасної економіки (домогосподарства і підприємства) через ринки споживчих благ і ресурсів.
 4. Провідні соціальні статуси суспільства, заснованого на приватній власності: на аграрному та індустріальному етапах розвитку продуктивних сил.
 5. Становлення соціальної структури постіндустріального суспільства
 6. Людина як носій класових інтересів та теорія класового конфлікту К. Маркса.
 7. Інституціональні та соціальні теорії господарської взаємодії (Т. Веблен, В. Зомбарт, М. Вебер).
 8. Обмеженість теорії взаємодії груп для пояснення диференціації результативності суспільної взаємодії в різних країнах.
 9. Економічний підхід до пояснення людської поведінки: від А. Сміта до Г.Бекера.
 10. Раціональний споживач: що значить оптимальна структура споживчих витрат для людини і для суспільства.
 11. Раціональний власник ресурсів: механізми ринкової алокації ресурсів через диференціацію їх доходності.
 12. Феномен підприємництва.
 13. Методологічна єдність «економічної людини» з теорією ринку як провідного механізму забезпечення суспільного добробуту.
 14. Обмеженість прикладного застосування та теоретичні проблеми моделі «людини економічної».
 15. Людина виборець та людина політик: теорія суспільного вибору для економічного пояснення політичного процесу.
 16. Теорія трансакційних витрат (Р. Коуз) та економічної інформації (Р. Стіглер): уточнення теорії вибору з досяжних альтернатив.
 17. Людина, що помиляється: модель людини в еволюційній економічній теорії.
 18. Ринок і держава, індивідуальна раціональність і державний примус: чи є третя альтернатива.
 19. Теорія «провалів ринку» як основа неринкових обмежень індивідуального вибору та державного регулювання.
 20. Проблема колективних дій: соціальні дилеми. Інститути колективної діяльності: надія на колективну раціональність.
 21. Емпіричні й теоретичні передумови перегляду моделей раціонального споживача.
 22. Психологічна складова споживчого вибору.
 23. Проблеми маніпулювання споживчою поведінкою.
 24. Економічна поведінка як результат комплексу культурно-психологічних факторів.
 25. Узгодження суспільних й приватних інтересів за врахування обмежень раціональності й суверенітету споживача.
 26. Людина як джерело суспільного розвитку.
 27. Концепція людського розвитку: ресурсне забезпечення соціальної сфери та якість інститутів як передумови реалізації людського потенціалу в господарській сфері.
 28. Теорія людського капіталу: людина як інвестор та об’єкт інвестування.
 29. Теорія соціального капіталу: характер міжособистісних стосунків та природа формування груп як провідний чинник темпів розвитку.

 

5.2. Написання есе. За структурою есе має складатися із титульного аркуша, вступу, основної частини та висновків, списку літератури. Основну частину есе не слід розбивати на підпункти. Загальний обсяг текстової частини есе (без титульного аркуша та списку літератури) не повинен перевищувати 5-6 сторінок стандартного тексту.

Шрифт роботи – Times New Roman 14, відстань між рядками – 1,5 інтервали. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє та нижнє – 2 см.

Критерії оцінювання есе. Максимальна оцінка за есе становить 10 балів. Бали виставляються за виконання таких вимог:

 • Використання поглядів із 10-ти та більше різних джерел для визначення проблематики дослідження, посилання на них по тексту (4 бали);

Роботи, які ґрунтуються лише на двох-трьох джерелах, не можуть презентувати на позитивну оцінку. Те ж саме стосується і досліджень, в основі яких лежить інформація з підручників, або тих, де використовуються старі джерела.

 • Наявність власної аргументації з визначної проблеми дослідження, наведення доречних статистичних даних або практичних прикладів (4 бали);
 • Охайне, таке, що відповідає вимогам, оформлення Вашої письмової роботи, її відповідність пропонованій структурі, дотримання максимального обсягу у 5–6 сторінок основного тексту (1 бал).
 • Правильне оформлення назв джерел у списку використаної літератури (1 бал; див.: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/08/pdf08-2/72.pdf).

 

5.3.Інші види самостійної роботи студента, критерії їх оцінки визначаються викладачем.

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

6.1. Карта самостійної роботи студента
з дисципліни «Поведінкова економіка»

 

 

Номер та тема
семінарського заняття

Форма самостійної роботи студента

Вид семінарського заняття

Максимальна кількість балів

1. Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

1. Позитивний та нормативний підходи в дослідженні економічної поведінки людини

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

3

2. Міждисциплінарний підхід в економічних дослідженнях

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

3

3 Загальна характеристика економічної людини

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-бесіда

3

4. Структура моделі людини в економічній теорії

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу

3

5. Витрати прийняття рішень

Підготовка аналітичної роботи

Робота в малих творчих групах

3

6. «Неекономічні» фактори прийняття рішень

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

3

7. Модель вибору в неокласичній теорії

Підготовка аналітичної роботи

Робота в малих творчих група

3

8. Передбачуваність помилок та їх мінімізація

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу

3

9. Ризик та невизначеність в неокласичній теорії

Підготовка аналітичної роботи

Дискусія з елементами аналізу

3

10. Теорія перспектив

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Інтерактивний семінар

4

11. Практичне застосування теорії перспектив

Підготовка аналітичної роботи

Семінар-прес-конференція

3

12. Патерналізм в економічній теорій

Попередня підготовка з визначених питань

Дискусія з елементами аналізу

3

13. Теорії патерналізму

Підготовка аналітичної роботи

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

14. Заборони та їх роль у регулюванні економічної поведінки індивідів

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-дискусія з елементами аналізу

3

15. Національні моделі «поведінкової» політики держави

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розв’язання проблемних завдань

3

16. Роль держави у реалізації «поведінкової» політики

Попередня підготовка з визначених питань

семінар-диспут

3

Усього балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

60

2. Виконання обов’язкового індивідуального завдання

Підготовка аналітичної роботи

10

3. Виконання контрольного модульного завдання

Виконання контрольної модульної роботи (за темами 1-7)

20

4. За виконання і захист завдань самостійної роботи студента

1. Написання есе за заданою тематикою

5

2. Підготовка доповіді, презентації за заданою тематикою

5

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

4. Конспектування наукової літератури

5

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (додаткові бали)

5

6. Участь у позанавчальній науковій діяльності (додаткові бали)

5

Усього балів за виконання і захист завдань самостійної роботи студента

10

Загальна кількість балів за поточну успішність студента

100

Примітка:

1) За узгодженням із викладачем, студент може обирати інші види самостійної роботи, окрім наведених у таблиці.

 

6.2. Порядок поточного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни

 

Оцінювання рівня знань студентів після вивчення дисципліни «Поведінкова еокноміка» здійснюється за результатами поточного модульного контролю.

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів, як правило, є:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях;

б) виконання завдань для самостійної роботи;

в) виконання модульних контрольних робіт.

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях оцінці можуть підлягати: розуміння та запам’ятовування студентами програмного матеріалу; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; уміння самостійно опрацьовувати навчальну та наукову літературу; уміння усно чи письмово представити певний матеріал по темі семінарського заняття; загальна активність та участь у дискусіях на семінарі; результати усного та письмового експрес-контролю.

Поточна робота студента на семінарських заняттях оцінюється в межах від 0 до 60 балів на основі загального рівня активності студента на семінарському занятті. У Карті самостійної роботи студента визначено, що максимальна оцінка студента за роботу на семінарському занятті становить або 2, або 5 балів, залежно від завдань, що виконуються на семінарі. Відповідна шкала оцінювання роботи студентів на семінарі наведена у таблиці.

 

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи на семінарі, балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

4

4

3

1

0

5

5

4

3

0

 

 

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають види самостійної роботи, вказані у Карті самостійної роботи студента, де також вказано максимальну кількість балів за якісне виконання відповідних завдань.

Модульний контроль з дисципліни «Моделі людини в економічній теорії» здійснюється один раз за семестр у вигляді контрольної письмової роботи за темами 1‑6 навчальної дисципліни. Завдання для модульного контролю складається з 10-ти питань. Оцінка кожного модульного завдання становить від 0 до 20 балів та відповідає кількості правильних відповідей на питання, що їх надав студент.

 

Підсумкове оцінювання:

Дисципліна «Поведінкова економіка» відноситься до вибіркових навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточної успішності. Результати оцінювання рівня знань студентів з цієї дисципліни здійснюються за 100-бальною системою.

Підсумкова кількість балів (від 0 до 100 балів), яка отримана студентом, вноситься до відомості обліку успішності за результатами поточного модульного контролю і є основною для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Поведінкова економіка». Потім підсумкова кількість балів переводиться в оцінку за національною шкалою та у бальну оцінку за шкалою ЕСТS.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в такому порядку:

 

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського заняття у відповідному семестрі.

 

6.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК

Зразок модульного контрольного завдання:

МОДУЛЬ 1

Теоретичні завдання

 1. Загальна характеристика економічної людини
 2. Евклідове передбачення
 3. Модель людини в концепції І.Кірцнера

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 1. Якій категорії відповідає дане визначення: «Аналітичний прийом, що використовується в сучасній економічній теорії, визначає економічних агентів як раціональних, автономних та рівноправних»?

А) Функціональна раціональність

Б) Методологічний індивідуалізм

В) Інструментальна раціональність

Г) Економічна раціональніст

 1. Гедоністична модель людини представлена в роботах:

А) Маржиналістів

Б) Класиків

В) Інституціоналістів

Г) Кейнсіаців

 1. Яка наукова школа так характеризувала модель людини: «Ключова роль власного інтересу в мотивації економічної поведінки; індивід компетентний у власних справах; існують класові відмінності в поведінці»?

А) Класична політичні економія

Б) Неоінституціоналізм

В) Марксизм

Г) Кейнсіанство

 1. Ключовим структурним елементом у моделюванні підприємницької поведінки Р.Кантільон виділяв:

А) Ризикованість

Б) Схильність до інновацій

В) Прагнення до максимізації прибутку

 1. Назвіть відмінності між соціальною та економічною сутністю людини:

А) Економічна сутність є одним із складових елементів соціальної сутності;

Б) Соціальну сутність людини формує не лише участь в економічній діяльності, а й у соціальній, правовій, політичній тощо;

В) Економічна сутність людини формується в межах технологічного способу виробницва, а соціальна - в межах суспільного способу

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 1. Припустимо, що Ви маєте підготувати пропозиції щодо підвищення продуктивності праці в КНЕУ. Яку модель людини Ви використовуватиме для розробки своїх пропозиції. Які переваги та недоліки саме такого вибору?
 2. Людина – виробник / людина-споживач. Що спільного та відмінного між цими виробничими ролями?

 

6.4. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

Оцінювання рівня знань студентів після вивчення дисципліни «Поведінкова економіка»  здійснюється за результатами поточного модульного контролю.

 

7.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

 1. Автономов В. С.  Модель человека в экономической науке [Текст] / В. С. Автономов. - СПб. : Экономическая школа, 1998
 2. Автономов Ю.В. Моделирование морали как элемента внутренней мотивации индивидов и механизма коррекции провалов рынка. Препринт WP3/2006/06. — М.: ГУ ВШЭ, 2006.
 3. Бебело А.С. Соціалізація і гуманізація економічних відносин : Навч. посіб. / А.С. Бебело, С.А. Бебело, А.В. Коровський. – К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.
 4. Бєляєв О.О. Системно-економічна трансформація: теорія та практика здійснення в Україні : Навч. посіб. / О.О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2006. – 174 с.
 5. Бєляєв О.О., Кириленко В.І. Соціальна орієнтація економічного розвитку: об’єктивна необхідність, сутність, функції // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 19. – С. 2-13.
 6. Блауг М. Историческая мысль в ретроспективе. М., 1994.
 7. Блауг М. Методология экономической науки или Как экономисты объясняют. - 2-е изд. - М. : Журн. "Вопросы экономики", 2004
 8. Бьюкенен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном // Сочинения: Пер. с англ. Сер. «Нобелевские лауреаты по эеономике». –М.: Таурус Альфа, 1996. – с.314.
 9. Веблен Т. Теория праздного класа: Пер. с англ. – М.: Прогресс,1984.
 10. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства : монографія / Ю. К. Зайцев. – К. : КНЕУ, 2002. – 188 с.
 11. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. Под науч. ред. О.И.Шкаратана. - М.: ГУ ВШЗ. 2000 - 608 с.
 12. Коровський А.В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування : Монографія / А.В. Коровський. – К. : КНЕУ, 2004. – 184 с.
 13. Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку : Монографія / В. І. Куценко ; під наук. ред. Б. М. Данилишина ; Рада по вивч. продукт. сил України НАНУ. – К. : Наукова думка, 2010. – 735 с.
 14. Лагутін В.Д. Людина і економіка. Соціоекономіка. - К.: Просвіта, 1996.
 15. Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселения. – М.: Эконов Ключ, 1993. – 132 с.
 16. Новая постиндустриальная волна на западе. Антология. Под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Aсademia, 1999. – 640 с.
 17. Печчеи А. Человеческие качества. - М.: Прогресе. 1985.
 18. Ролз Дж. Теория справедливости. - Новосибирск. Изд-во Новосиб. Ун-та. 1995.-356с.
 19. Спенсер Г. Социальная статика. Изложение социальных законов, обуславливающих счастье человечества. – СПб., 1996.
 20. Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): монографія. - К. : КНЕУ, 2008
 21. Тоффлер Э. Третья волна. - М.: АСТ, 1999. – 784с.
 22. Фукуяма Ф. Великий разрыв /Ф. Фукуяма; Пер. с англ. Под общ. ред. А.В. Александровой. – ООО «Издательство АСТ», 2003. – 474, [6]c.
 23. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. – М.: Новости, 1992.
 24. Чухно  А.А. Сучасні економічні теорії [Текст] : підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання, 2007
 25. Шумпетер Й.А. История экономического анализа [Текст] : в 3 т. / Йозеф А. Шумпетер ; пер. с англ. [В. С. Автономова, М. В. Бойко, Л. С. Горшковой] ; под ред. В. С. Автономова. - СПб. : Экономическая школа. – 2004
 26. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку : Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. - К. : Києво-Могилянська академія, 2011

 

 

Додаткова:

 

 

 1. Ариэли Д. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально и как заработать на этом. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
 2. Беккер Г.С. Экономический взгляд на жизнь // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Сопред.редкол.Г.Н.Фетисов, А.Г.Худокормов. Т.5. в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. Кн.1. – М.Мысль, 2004
 3. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // История политических и правовых учений: хрестоматия. - Харьков : Факт, 1999
 4. Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Сопред.редкол.Г.Н.Фетисов, А.Г.Худокормов. Т.5. в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. Кн.1. – М.Мысль, 2004
 5. Веблен Т. Теория праздного класса : пер. с англ. / Т. Веблен; ред. В. В. Мотылев. - М. : Прогресс, 1984
 6. Веблен, Торстейн. Ограниченность теории предельной полезности //  Философия экономики: антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012
 7. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке [Текст] : учеб. пособие: пер. с англ. / П. Ф. Друкер. - М. : Вильямс, 2001
 8. Канеман Д. Принятие решений в неопределенности : Правила и предубеждения : пер. с англ.; под ред. Г. В. Суходольского. - Харьков : Гуманитарный центр, 2005
 9. Канеман, Д. Контуры ограниченной рациональности: возможность интуитивных суждений и выбора // Эковест (Экономический вестник) [Текст] / ред. И. В. Пелипась. - Минск : Ин-т приватизации и менеджмента. Вып. 4, № 4. - 2004
 10. Кирцнер  И. Конкуренция и предпринимательство : пер. с англ. / И. Кирцнер; ред. А. Н. Романов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001
 11. Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М. : Экономика, 1992
 12. Коровський А. В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування: Монографія. - К. : КНЕУ, 2004
 13. МакФадден Д. Проблема экономического выбора // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004; Т. V, кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – 2005
 14. Менгер К. Основание политической экономии // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004. Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. - 2005.
 15. Найт Ф. Экономика и человеческая деятельность // Философия экономики : антология / под ред. Дэниела Хаусмана ; [пер. с англ. Н. Автономовой]. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2012
 16. Стиглер Дж.Дж. Развитие и достижения экономики // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Сопред.редкол.Г.Н.Фетисов, А.Г.Худокормов. Т.5. в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. Кн.1. – М.Мысль, 2004
 17. Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика : к новой теории передаточного механизма в макроэкономике : [монография] : [в 2 т.] ; Ин-т экономики РАН. - М. : Экономика. Кн. 2 : Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации. - 2007
 18. Теория потребительского поведения и спроса [Текст] : хрестоматия / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа, 1993.
 19. Теория фирмы / сост. В. М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа, 1995
 20. Ткач  А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007
 21. Тюнен И. Изолированное государство //  Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. - М. : Мысль, 2004 - . Т. 2 : Восходящий капитализм / [отв. ред. М. Г. Покидченко]. – 2005
 22. Хайек  Ф.А. Частные деньги. - Тверь : Ин-т национальной модели экономики , 1996
 23. Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода: в 3 т.: пер. с англ. / Ф. А. Хайєк. - К. : Сфера. Т.2 : Міраж соціальної справедливості. - 1999
 24. Шамхалов Ф.И. Собственность и власть: [монография]. - М. : Экономика, 2007
 25. Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами: монографія. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009
 26. Ядранський Д. М. Моделі соціальної та економічної людини в сучасній економічній теорії // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 2. - С. 10-16
 27. Якубенко В.Д. Власність, економічна влада та управління : навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2011