Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПРАКТИКУМ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 Факультет економіки та управління

назв факульту, навчально-наукового інституту

Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

повна назва кафедри

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Поректор з науково-педагогічної роботи

______________________ А.М.Колот

« ____»  ____________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАКТИКУМ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

(обов’язкова)

назва навчальної дисципліни

 

 

рівень вищої освіти

_____________ перший (бакалаврський)________________

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)

 

рівень вищої освіти

_____________ перший (бакалаврський)________________

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)

 

галузь знань

 ______«Управління та адміністрування»_______________

шифр і назва

 

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

 

        ___076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»____

шифр і назва

________«Підприємництво »________

шифр і назва

 

 

 

тип дисципліни

_____________________ обов’язкова _______________

обов’язкова / вибіркова / факультативна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу____________Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач

кафедри _________________ І.М. Рєпіна

                      

 

         

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник(и):

Ковтун В.П., кандидат економічних наук, доцент, vikovtun@ukr.net

Кузьменко О.М., кандидат економічних наук, доцент, elenahka@ukr.net

Смирнов Є.В., кандидат економічних наук, доцент, s@edim.ua

 

Форма навчання

деннаlbдистанційна

         вибрати необхідне

Семестр —

8

вибрати необхідне

Кількість кредитів ECTS —

 5,4

 

Форма підсумкового контролю —

,залік/ дистанційний екзамен

        вибрати необхідне

Мова(и) викладання

українська та/або англійська

       вибрати необхідне

 

Форма навчання

заочна bдистанційна

         вибрати необхідне

Семестр —

8

вибрати необхідне

Кількість кредитів ECTS —

 4

 

Форма підсумкового контролю —

езалік/ дистанційний екзамен

        вибрати необхідне

Мова(и) викладання

українська та/або англійська

       вибрати необхідне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ковтун В.П., Кузьменко О.М., Смирнов Є.В., 2019

© КНЕУ, 2019

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………...4

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА БЛОКАМИ……………………………….7

        

БЛОК 1. Загальна характеристика підприємства. Конкурентний аналіз діяльності підприємства………………………………………………………………………………………......7

БЛОК 2.  Аналіз ефективності формування та використання основного та оборотного капіталу підприємства ………………………………………………………………………………………….7

БЛОК 3. Аналіз ефективності  діяльності підприємства...……………………………………..…8

БЛОК 4. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства …..…….....................................8

БЛОК 5. Аналіз ризиків підприємницької діяльності. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства.………………………………………………………………………………………....9

БЛОК 6. Стратегічний аналіз діяльності підприємства …………………………………………..9

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………………………………...10

            2.1.    Карта навчальної роботи студента………………………………………….…….....10

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………………11

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ..14

            3.1.    Карта навчальної роботи студента…………………………………………………..14

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………………15

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………18

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………...18

            4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи………………………………………………………………………….18

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)……………………………...................................................................................................19

            5.1. Зразок екзаменаційного білета……………………………………………………........19

           5.2. Зразок контрольного модульного завдання….………………………………………..19

            5.3. Організація і критерії підсумкового оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни …………………………………………………………..……………………………...19

            5.4. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен ( підсумковий модульний контроль).............................................................................................................................................19

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………………….19

            6.1.      Основна література ………………………………………………………………...19

            6.2.      Додаткова література……………………………………………………………….19

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

---

 

       Навчальна дисципліна «Практикум з економіки підприємства» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань «Управління та адміністрування» - спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Підприємництво»).

  Анотація навчальної дисципліни :

        Місце дисципліни серед навчальних курсів професійної підготовки бакалавра галузі знань «Управління та адміністрування» визначається її змістом та орієнтацією на професійні компетенції майбутнього фахівця.  Дисципліна вивчається при отриманні базової вищої освіти..

Дисципліна «Практикум з економіки підприємства» орієнтована на практичну підготовку студентів та закріплення знань, одержаних ними в процесі навчання, оволодіння навичками вміннями та засобами організації майбутньої професійної діяльності, формування професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах.

Дисципліна «Практикум з економіки підприємства» надає необхідну сукупність практичних навичок щодо здійснення підприємницької діяльності. Дисципліна спирається не тільки на власні логіку й зміст, а й на вихідні методологічні положення суміжних економічних дисциплін, зокрема політекономії, макроекономіки, мікроекономіки, економіки підприємства, менеджменту тощо.

        Знання та вміння у межах тематики дисципліни необхідні майбутнім економістам для набуття практичних вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають в діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-середовища і підвищення ефективності функціонування виробничо-господарських систем.

        Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Практикум з економіки підприємства» визначаються особливостями підготовки бакалаврів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вона ґрунтується на теоретичному фундаменті підприємництва та методологічних положеннях суміжних економічних дисциплін, зокрема економіки підприємств, підприємництва, менеджменту, соціальної відповідальності бізнесу, економіки праці і соціально-трудових відносин тощо.

Мета навчальної дисципліни полягає у систематизації, закріпленні та поглибленні знань з економіки підприємств, набутих у процесі навчання, розвиток навичок дослідно-аналітичної роботи; оволодіння сучасними методами і формами організації підприємницької діяльності, прикладним інструментарієм планування та діагностування результативності діяльності суб’єктів господарювання, координації виконання окремих функцій управління,  а також практичними навичками складання аналітичних звітів та обґрунтування  програм розвитку підприємств за сучасних умов діяльності;

Завдання (навчальні цілі) дисципліни (вказується, зокрема, на досягнення яких компетентностей випускника спрямована дана дисципліна).

 • ознайомлення з діяльністю реальних підприємств України;
 • засвоєння практичних навичок формування системи аналітичних показників;
 • засвоєння аналітичних технологій діагностики ефективності протікання бізнес-процесів у розрізі окремих складових підприємницької діяльності;
 • набуття навичок і вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства та його потенціалу, розробки й практичного застосування стратегій його  розвитку;
 • формування умінь самостійного використання аналітичного та методичного інструментарію для обґрунтування ефективних управлінських рішень та приймання адекватних рішень щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності;
 • розвиток у студентів дослідницьких і організаторських здібностей щодо планування та діагностування результативності діяльністю суб'єктів господарювання.

Предмет дисципліни - сукупність методичних і прикладних інструментів управління суб’єктами підприємницької діяльності,  а також пізнання та дослідження закономірностей організації та розвитку підприємницької діяльності, законів та принципів функціонування підприємств, ролі підприємництва у розвитку економічно- соціального, науково-технічного та інноваційного розвитку країни.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Підприємництво».

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні результати навчання за освітньою програмою та результати навчання за дисципліною подано в табл. 1.

Таблиця 1

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання,
які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до
освітньо-професійної програми

Шифр

компетентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК1

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) під час виконання тренінговий завдань.

ПРН 1

Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур і впроваджувати їх під час виконання тренінговий завдань.

ЗК4

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та самокритичним в ході вирішення кейсів.

ПРН4

Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва, торгівлі і біржової діяльності в ході вирішення кейсів.

ЗК5

Здатність до ефективної зовнішньої та внутрішньої комунікації в ході тренінгу.

ПРН5

Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем в ході тренінгу.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

 

 

СК4

Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності під час проходження тренінгу з менеджменту підприємницької діяльності.

ПРН9

Вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з метою забезпечення їх ефективності під час проходження тренінгу з менеджменту підприємницької діяльності.  (ПР 9)

 

СК5

Здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків під час виконання тренінговий завдань.

 

ПРН10

Демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур за умов невизначеності і ризиків під час виконання тренінговий завдань.  (ПР 10)

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Практикум з економіки підприємства» представлена в табл. 2.

Таблиця 2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

ЗК1

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) під час виконання тренінговий завдань.

+

+

+

+

ЗК4

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та самокритичним в ході вирішення кейсів.

+

+

 

+

ЗК5

Здатність до ефективної зовнішньої та внутрішньої комунікації в ході тренінгу.

+

+

+

 

СК4

Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності під час проходження тренінгу з менеджменту підприємницької діяльності.

+

 

+

+

СК5

Здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків під час виконання тренінговий завдань.

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

---

БЛОК 1. Загальна характеристика підприємства. Конкурентний аналіз діяльності підприємства

1.1. Загальна інформація (базові параметри підприємства). Повна назва підприємства. Юридична адреса підприємства. Організаційно-правова форма створення підприємства. Статистична інформація по підприємству (коди діяльності, КВЕД та інше). Кількість працюючих на підприємстві: з них, робітники та службовці, або управлінський персонал. Термін роботи підприємства з моменту державної реєстрації. Наявність представництв у інших містах України або за кордоном. Забезпечення підприємства основними фондами (в загальній формі).

1.2. Конкурентний аналіз діяльності підприємства. Визначення профілю галузі - Індекс концентрації, Індекс Херфіндаля – Хіршмана, Коефіцієнт відносної концентрації, Індекс Холла-Тайдмана. Рушійні сили розвитку галузі Фактори аналізу. Загальноекономічні тенденції. Поява нових продуктів з іншими характеристиками.  Маркетингові нововведення, нові канали розподілу.  Технологічні зімни.  Демографічні зміни. Зміни соціального характеру

1.3. Оцінка сил конкуренції. Конкуренція в галузі є взаємодія 5 конкурентних сил  в галузі.  Конкуренція серед існуючих в галузі підприємств. Потенціальна загроза появи нових конкурентів (вхідні бар’єри). Підприємства інших галузей, що виробляють товари-замінники. Постачальники. Споживачі. Оцінка конкурентних позицій підприємств-конкурентів – Карта стратегічних груп. Визначення Ключових Факторів Успіху (КФУ). Оцінка перспектив розвитку галузі.

1.4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. Методи, що базуються на теорії рівноваги фірми та галузі. Методи, що ґрунтуються на теорії конкурентоспроможності товару. Матричні методи оцінки конкурентоспроможності. Методи, що базуються на аналізі порівняльних переваг (бенчмаркінг). Методи рейтингових оцінок

1.5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства. Група технічних параметрів - класифікаційні; конструктивні; нормативні, ергономічні; естетичні. Група економічних параметрів – витрати на електроенергію; вартість гарантійного та післягарантійного обслуговування, тощо. Група  комерційних параметрів – умови платежу, терміни доставки, рівень митних платежів, тощо. Група організаційних параметрів – зручність розрахунків, наявність гарантійного та післягарантійного обслуговування, реклама.

БЛОК 2. Аналіз ефективності формування та використання основного та оборотного капіталу підприємства

2.1. Капітал підприємства та його перетворення у виробничі фонди. Виробничі фонди як вартісна категорія. Оцінка обсягу основних фондів. Аналіз структури основних фондів. Аналіз структури основних виробничих фондів. Аналіз стану та руху основних фондів. Видова класифікація основних фондів (поділ на групи). Видова (технологічна) структура основних фондів, чинники і тенденції її динаміки на виробничих підприємствах. Амортизація основних фондів. Строки експлуатації машин та устаткування, методичні підходи до їх оптимізації.

2.2. Система показників ефективності використання та відтворення основних фондів підприємства. Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів. Оцінка впливу факторів на зміну рівня фондовіддачі. Оцінка впливу зміни фондовіддачі на обсяг виробництва. Аналіз використання наявного обладнання. Аналіз фондоозброєності праці. Елементний склад оборотних фондів, характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів.

2.3. Функціональна та елементна структура оборотних коштів. Аналіз складу оборотних коштів. Аналіз оборотності оборотних коштів. Аналіз ефективності використання оборотних коштів. Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів: коефіцієнти оборотності (кількість оборотів) і завантаження, тривалість одного обороту в днях, рентабельність; методика їх обчислення.

БЛОК 3. Аналіз ефективності  діяльності підприємства

3.1. Аналіз прибутку підприємства та його рентабельності. Діагностика специфіки формування та визначення прибутку підприємства. Аналіз динаміки зміни обсягів та структури фінансового результату. Формування системи показників рентабельності підприємства в залежності від специфіки діяльності та мети проведення аналізу. Розрахунок показників рівня податкового навантаження. Дослідження напрямків розподілу прибутку підприємства. Резерви підвищення прибутковості діяльності підприємства. Визначення основних факторів впливу на прибутковість діяльності підприємства та оцінка інтенсивності їх впливу. Модель аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства DuPont: технологія розрахунків, переваги та недоліки.

3.2. Аналіз динаміки валюти балансу та його структури: Принципи формування та елементний склад балансу підприємства. Оцінювання динаміки валюти балансу та його структури. Визначення показників майнового стану.

3.3. Оцінювання фінансової стійкості підприємства: Визначення національних та галузевих особливостей фінансової незалежності підприємства. Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства. Визначення нормального рівня фінансової стійкості підприємства, з урахуванням галузевої специфіки. Інтегральний показник фінансової стійкості підприємства. Ідентифікація типу фінансової стійкості. Процес формування фінансової стійкості підприємства.

3.4. Аналіз ліквідності фірми: Технологія складання та діагностики балансу ліквідності. Система показників платоспроможності та ліквідності підприємства. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

3.5. Моделі інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства: Методи визначення ефективності діяльності компанії. Використання методичного інструментарію оцінювання ефективності діяльності сучасних підприємств. Технологія вимірювання інтегральної ефективності. Стратегічна оцінка ефективності та її основні підходи (збалансована система показників, модель ділової переваги, модель піраміди результативності, система показників відповідальності, модель EVA). Фінансовий леверидж та управлінські рішення на його основі.

БЛОК 4. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства

4.1. Змістовно-типологічна характеристика економічної безпеки господарюючого суб'єкта. Функціональні цілі управління економічною безпекою підприємства. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства. Система безпеки підприємства та її основні складові: фінансова, інтелектуально-кадрова, техніко-технологічна, політико-правова, інформаційна, екологічна, силова;

4.2. Індикатори рівня економічної безпеки підприємства. Індикатори фінансової безпеки підприємства. Індикатори інтелектуально-кадрової безпеки підприємства. Індикатори технологічної безпеки підприємства. Оцінка рівня правової складової економічної безпеки підприємства. Оцінка рівня інформаційної складової економічної безпеки підприємства. Оцінка рівня екологічної складової економічної безпеки підприємства. Оцінка рівня силової складової економічної безпеки підприємства.  Інтегральна оцінка економічної безпеки підприємства як середньозваженої складових.

4.3. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства. Методи мінімізації втрат від реалізації загроз економічній безпеці в діяльності підприємства.

БЛОК 5. Аналіз ризиків підприємницької діяльності. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства

5.1. Аналіз підприємницьких ризиків. Технологія ідентифікації ризиків. Джерела та фактори виникнення ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання ризиків. Процес визначення зон ризику. Матриця визначення рівня та степеня ризику. Експертні методи оцінювання ризику. Методи оцінювання ризикованості інвестиційних проектів. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику.

5.2. Діагностика основних видів підприємницьких ризиків. Виробничі ризики та їх види. Інвестиційні ризики та врахування ризику при визначенні дисконтної ставки. Систематичний ризик та сподівана дохідність компанії. Діагностика комерційних ризиків підприємства, технологія їх нейтралізації. Фінансові ризики підприємства та заходи впливу на них.

5.3. Напрями та методи регулювання ступеню ризику. Розробка системи ризик-менеджменту на підприємства, визначення функціональних обов’язків її  підструктур. Напрями та методи впливу на ступінь ризику господарювання. Методи зниження ступеню ризику. Диверсифікації діяльності підприємства. Система страхування та лімітування підприємницьких ризиків.

5.4. Ідентифікація банкрутства підприємства, його причини й симптоми. Класифікація чинників, що сприяють банкрутству підприємства. Методи прогнозування банкрутства підприємства: двофакторна модель оцінки ймовірності банкрутства, модель Альтмана, модель Ліса, модель Теффлера, аналітичні коефіцієнти Бівера, модель оцінки ймовірності банкрутства українських підприємств, метод рейтингової оцінки фінансового стану підприємства (рейтингове число), R-модель прогнозу ризику банкрутства, модель Фулмера, модель Спрингейта.

БЛОК 6. Стратегічний аналіз діяльності підприємства

6.1. Система стратегічного управління підприємством. Обґрунтування елементів існуючої системи стратегічного управління підприємством: визначення ресурсної, функціональної, і процесної складових. Ідентифікація місії та цілей діяльності підприємства.

6.2. Етапи стратегічного аналізу діяльності підприємства. Побудова логічної схеми стратегічного аналізу діяльності підприємства. Визначення цілей, завдань та очікуваних результатів зовнішнього і внутрішнього стратегічного аналізу.

 6.3. Зовнішній стратегічний аналіз діяльності підприємства: оцінювання стратегічних умов. Методи стратегічного аналізу зовнішнього середовища діяльності підприємства: PEST-аналіз; аналіз можливостей і загроз; методи портфельного аналізу (зовнішнє спрямування); модель життєвого циклу компанії; модель «зацікавлених сторін»; аналіз ланцюжка створення споживчої цінності; «каскад» пріоритетів споживачів.

6.4. Внутрішній стратегічний аналіз діяльності підприємства: оцінювання стратегічного потенціалу. Аналіз сильних і слабких сторін. Модель життєвого циклу продукту/послуги/технології. Аудит ресурсів підприємства (побудова карти ресурсів). VRIO-аналіз стратегічних ресурсів підприємства. Оцінювання компетенцій підприємства: матриця ключових компетенцій, «дерево» компетенцій. Аналіз продуктового портфеля підприємства. Аналіз фінансової результативності діяльності підприємства: факторний аналіз рентабельності.

 6.5. Обґрунтування стратегічних управлінських рішень за результатами стратегічного аналізу. Процес прийняття управлінських рішень. Імплементація результатів стратегічного аналізу у процес прийняття стратегічних управлінських рішень. Інструменти управління підприємством в режимі «реального часу»: Збалансована система показників, стратегічні карти.

6.6. Оцінка потенціалу  при проектуванні стратегічних цілей підприємства. Передумови та вибір альтернативних варіантів розвитку потенціалу підприємства. Діагностика та оцінка перспективного вектору розвитку потенціалу підприємства. Критерії вибору та особливості застосування перспективних моделей розвитку потенціалу виробничо-комерційних систем.

6.7. Технологія та алгоритми реінжинірінгу підприємств. Постановка цільових орієнтирів розвитку в системі загальнокорпоративних цілей. Розробка і вибір сценаріїв розвитку підприємств і проектів їх реалізації.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

---

2.1. Карта навчальної роботи студентів

 

Карта самостійної роботи студента при вивченні науки (дисципліни) «Практикум з економіки підприємства» для студентів денної форми навчання

№ заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

1

Загальна інформація (базові параметри підприємства) та їх відображення в інформаційній системі підприємства

 • Проведення міні-конференцій за участю провідних фахівців підприємства (адміністрація, фінансовий відділ, маркетинговий відділ, виробничий відділ)
 • Опрацювання основних параметрів діяльності підприємства

 

5

1

Конкурентний аналіз діяльності підприємства

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

Міні-семінар - виконання практичних завдань:

Розрахунково-аналітична робота за напрямом «Конкурентний аналіз зовнішнього середовища»

Розрахунково-аналітична робота за напрямом «Комплексне оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства»

5

2

Аналіз ефективності формування та використання основного капіталу підприємства.

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

 • Міні-семінар - виконання практичних завдань:
 •  Формування та аналітичний аналіз таблиці «Показники динаміки та  структури капіталу»
 • Розрахунок основних показників ефективності використання та відтворення основних фондів підприємства та заповнення відповідної таблиці.

5

2

Аналіз ефективності формування та використання оборотного капіталу підприємства.

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

 • Міні-семінар - виконання практичних завдань:
 • Формування та аналітичний аналіз таблиці «Показники динаміки та  структури капіталу»
 • Розрахунок основних показників ефективності використання та відтворення оборотних активів підприємства та заповнення відповідної таблиці

5

3

Аналіз ефективності діяльності підприємства

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

Міні-семінар - виконання практичних завдань:

Розрахунок прибутку підприємства та визначення факторів впливу на нього.

Розрахунок показників рентабельності підприємства

5

4

Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства.

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

Міні-семінар - виконання практичних завдань:

 • Оцінка рівня економічної безпеки підприємства за функціональними складовими (з побудовою діаграм, графіків, таблиць).

5

5

Аналіз ризиків підприємницької діяльності

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

Міні-семінар - виконання практичних завдань:

Визначення основних ризиків які впливають на діяльність підприємства та вибір методів їх зниження. 

 

 

5

1

2

3

4

5

Діагностика ймовірності банкрутства підприємства.

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

Міні-семінар - виконання практичних завдань:

 • Оцінка рівня ймовірності банкрутства підприємства та аналітичний аналіз результатів (з побудовою діаграм, графіків, таблиць).

5

6

Стратегічний аналіз діяльності підприємства

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

 • Міні-семінар - виконання практичних завдань:
 • Здійснення зовнішнього та внутрішнього стратегічного аналізу діяльності підприємства.
 • Проектування системи стратегічного управління підприємством.

10

7

Ознайомлення з діяльністю реальних підприємств

 

 

 

 • Участь в екскурсії на підприємства
 • Проведення міні-конференцій за участю провідних фахівців підприємства (адміністрація, фінансовий відділ, маркетинговий відділ, виробничий відділ)
 • Опрацювання основних параметрів діяльності підприємства
 • Заповнення інформаційної анкети про загальну інформацію (базові параметри) підприємства

30

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

у т.ч. за участь у екскурсіях

50

 

30

Разом балів поточного контролю

80

8

Підготовка презентації та захист дослідно-аналітичного проекту

20

 

Всього балів

100

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Загальні положення

Основною складовою навчального процесу є систематичний, комплексний контроль і оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів відповідно до вимог державних стандартів освіти й загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS).

Визначення рівня знань і оцінювання повноти навичок студентів з дисципліни «Практикум з економіки підприємства» за навчальним планом спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється на основі результатів контролю виконання практичних завдань до кожного блоку.

Об’єктом оцінювання знань і навичок студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряться відповідно під час виконання практичних завдань до кожного блоку.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння викладеного матеріалу, вироблених навичок проведення групових та індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, вирішення Case study, умінь самостійно опрацювати тексти, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Завданням модульного контролю (заліку) є письмовий дослідно-аналітичний проект, що містить практичні економічні напрацювання, спрямовані на самостійну розробку конкретного інвестиційного, інноваційного, виробничого, організаційного, управлінського та інших видів бізнес-проектів (програм) або вирішення сукупності актуальних соціально-економічних питань з підприємницької діяльності на рівні реального господарюючого суб‘єкта підприємництва.

Загальне оцінювання знань і навичок з дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою на основі суми результатів поточного і модульного контролю.

 

Порядок і критерії поточного оцінювання знань з дисципліни .

Поточний контроль на денній формі здійснюється під час практичних занять, в процесі розгляду програмних питань у формах обговорення студентами актуальних питань дисципліни, аналізу ситуацій, оцінювання результатів їх самостійної роботи та виконання практичних завдань до кожного блоку. На заочній формі – у процесі контактних занять, індивідуально-консультативних зустрічей із студентами та на практичних заняттях.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач. Ними можуть бути модерація, ділова та рольова гра, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, практичних завдань, презентація, дискурс, колоквіум тощо.

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

 

Організація оцінювання

Для отримання максимальної кількості балів поточної успішності навчання  студенту слід виконувати з максимальною оцінкою всі поточні і індивідуальні практичні завдання з дисципліни. Кожне завдання поточного контролю знань оцінюється окремо.

За робочою програмою та планом-графіком проведення занять з дисципліни  після вивчення тем проводиться модульний контроль знань шляхом презентації та захисту дослідно-аналітичного проекту, основним завданням якого є проведення адекватних аналітичних оцінок і розрахунків, обґрунтування шляхів і методів подальшого вдосконалення господарського механізму функціонування підприємства, визначення стратегії його розвитку в умовах ринку, підвищення ефективності підприємницьких рішень на базі сучасних методів системного аналізу та прогнозування, який оцінюється від 0 до 20 балів.

Тривалість виконання всіх контрольних модульних завдань дві академічні години.

Вивчення дисципліни завершується – заліком.

 

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин (хвороба, відрядження, паралельне навчання за кордоном, які підтверджені відповідно лікарняним листком, довідкою, листом) студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього тренінгового (практичного) заняття у час та порядку визначеному викладачем.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до електронного журналу академічної групи протягом тижня з дати проведення аудиторного заняття.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 59 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями та інструкціями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати понад 60 балів (включно).

Студент, який набрав за результатами поточного контролю до 59 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання заліку і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Загальні результати з дисципліни оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточно-модульного контролю.

 

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4 - бальною шкалою

Шкала ЕСТS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і модульного контролю набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти залік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

---

 

3.1. Карта навчальної роботи студентів

 

Карта самостійної роботи студента при вивченні науки (дисципліни) «Практикум з економіки підприємства» для студентів заочної форми навчання

№ заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

1

Загальна інформація (базові параметри підприємства) та їх відображення в інформаційній системі підприємства

 • Проведення міні-конференцій за участю провідних фахівців підприємства (адміністрація, фінансовий відділ, маркетинговий відділ, виробничий відділ)
 • Опрацювання основних параметрів діяльності підприємства

 

5

1

Конкурентний аналіз діяльності підприємства

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

Міні-семінар - виконання практичних завдань:

Розрахунково-аналітична робота за напрямом «Конкурентний аналіз зовнішнього середовища»

Розрахунково-аналітична робота за напрямом «Комплексне оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства»

5

2

Аналіз ефективності формування та використання основного капіталу підприємства.

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

 • Міні-семінар - виконання практичних завдань:
 •  Формування та аналітичний аналіз таблиці «Показники динаміки та  структури капіталу»
 • Розрахунок основних показників ефективності використання та відтворення основних фондів підприємства та заповнення відповідної таблиці.

5

2

Аналіз ефективності формування та використання оборотного капіталу підприємства.

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

 • Міні-семінар - виконання практичних завдань:
 • Формування та аналітичний аналіз таблиці «Показники динаміки та  структури капіталу»
 • Розрахунок основних показників ефективності використання та відтворення оборотних активів підприємства та заповнення відповідної таблиці

5

3

Аналіз ефективності діяльності підприємства

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

Міні-семінар - виконання практичних завдань:

Розрахунок прибутку підприємства та визначення факторів впливу на нього.

Розрахунок показників рентабельності підприємства

5

4

Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства.

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

Міні-семінар - виконання практичних завдань:

 • Оцінка рівня економічної безпеки підприємства за функціональними складовими (з побудовою діаграм, графіків, таблиць).

 

5

5

Аналіз ризиків підприємницької діяльності

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

Міні-семінар - виконання практичних завдань:

Визначення основних ризиків які впливають на діяльність підприємства та вибір методів їх зниження. 

 

 

5

1

2

3

4

5

Діагностика ймовірності банкрутства підприємства.

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

Міні-семінар - виконання практичних завдань:

 • Оцінка рівня ймовірності банкрутства підприємства та аналітичний аналіз результатів (з побудовою діаграм, графіків, таблиць).

5

6

Стратегічний аналіз діяльності підприємства

Практичне заняття:

Міні-лекція відповідно до змісту заняття

Міні-семінар – дискусія відповідно до проблемних питань

 • Міні-семінар - виконання практичних завдань:
 • Здійснення зовнішнього та внутрішнього стратегічного аналізу діяльності підприємства.
 • Проектування системи стратегічного управління підприємством.

10

7

Ознайомлення з діяльністю реальних підприємств

 

 

 

 • Участь в екскурсії на підприємства
 • Проведення міні-конференцій за участю провідних фахівців підприємства (адміністрація, фінансовий відділ, маркетинговий відділ, виробничий відділ)
 • Опрацювання основних параметрів діяльності підприємства
 • Заповнення інформаційної анкети про загальну інформацію (базові параметри) підприємства

30

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

у т.ч. за участь у екскурсіях

50

 

30

Разом балів поточного контролю

80

8

Підготовка презентації та захист дослідно-аналітичного проекту

20

 

Всього балів

100

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Загальні положення

Основною складовою навчального процесу є систематичний, комплексний контроль і оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів відповідно до вимог державних стандартів освіти й загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS).

Визначення рівня знань і оцінювання повноти навичок студентів з дисципліни «Практикум з економіки підприємства» за навчальним планом спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється на основі результатів контролю виконання практичних завдань до кожного блоку.

Об’єктом оцінювання знань і навичок студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряться відповідно під час виконання практичних завдань до кожного блоку.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння викладеного матеріалу, вироблених навичок проведення групових та індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, вирішення Case study, умінь самостійно опрацювати тексти, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Завданням модульного контролю (заліку) є письмовий дослідно-аналітичний проект, що містить практичні економічні напрацювання, спрямовані на самостійну розробку конкретного інвестиційного, інноваційного, виробничого, організаційного, управлінського та інших видів бізнес-проектів (програм) або вирішення сукупності актуальних соціально-економічних питань з підприємницької діяльності на рівні реального господарюючого суб‘єкта підприємництва.

Загальне оцінювання знань і навичок з дисципліни здійснюється за 100-бальною шкалою на основі суми результатів поточного і модульного контролю.

 

Порядок і критерії поточного оцінювання знань з дисципліни .

Поточний контроль на денній формі здійснюється під час практичних занять, в процесі розгляду програмних питань у формах обговорення студентами актуальних питань дисципліни, аналізу ситуацій, оцінювання результатів їх самостійної роботи та виконання практичних завдань до кожного блоку. На заочній формі – у процесі контактних занять, індивідуально-консультативних зустрічей із студентами та на практичних заняттях.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач. Ними можуть бути модерація, ділова та рольова гра, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, практичних завдань, презентація, дискурс, колоквіум тощо.

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

 

Організація оцінювання

Для отримання максимальної кількості балів поточної успішності навчання  студенту слід виконувати з максимальною оцінкою всі поточні і індивідуальні практичні завдання з дисципліни. Кожне завдання поточного контролю знань оцінюється окремо.

За робочою програмою та планом-графіком проведення занять з дисципліни  після вивчення тем проводиться модульний контроль знань шляхом презентації та захисту дослідно-аналітичного проекту, основним завданням якого є проведення адекватних аналітичних оцінок і розрахунків, обґрунтування шляхів і методів подальшого вдосконалення господарського механізму функціонування підприємства, визначення стратегії його розвитку в умовах ринку, підвищення ефективності підприємницьких рішень на базі сучасних методів системного аналізу та прогнозування, який оцінюється від 0 до 20 балів.

Тривалість виконання всіх контрольних модульних завдань дві академічні години.

Вивчення дисципліни завершується – заліком.

 

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин (хвороба, відрядження, паралельне навчання за кордоном, які підтверджені відповідно лікарняним листком, довідкою, листом) студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього тренінгового (практичного) заняття у час та порядку визначеному викладачем.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до електронного журналу академічної групи протягом тижня з дати проведення аудиторного заняття.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 59 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями та інструкціями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати понад 60 балів (включно).

Студент, який набрав за результатами поточного контролю до 59 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання заліку і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Загальні результати з дисципліни оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточно-модульного контролю.

 

 

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4 - бальною шкалою

Шкала ЕСТS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і модульного контролю набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти залік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

---

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Для більш поглибленого засвоєння навчального курсу, пізнання актуальних теоретичних, методичних і практичних проблем розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання, в якості одного з провідних елементів самостійної роботи передбачається написання авторського кейсу. Його основною метою є:

 • підвищення пізнавального інтересу до дисциплін, що вивчаються,
 • покращення розуміння економічних законів,
 • сприяння розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих навичок прийняття рішень.

Однією з передбаченних форм контролю отримання студентами необхідних для економіста навичок є письмовий дослідно-аналітичний проект, що містить практичні економічні напрацювання, спрямованні на самостійну розробку конкретного інвестиційного, інноваційного, виробничого, організаційного, управлінського та інших видів бізнес-проектів (програм) або вирішення сукупності актуальних соціально-економічних питань з підприємницької діяльності на рівні реального господарюючого суб‘єкта підприємництва.

Основне завдання дослідно-аналітичного проекту полягає у проведенні адекватних аналітичних оцінок і розрахунків, обґрунтуванні шляхів і методів подальшого вдосконалення господарського механізму функціонування підприємства, визначення стратегії його розвитку в умовах ринку, підвищення ефективності підприємницьких рішень на базі сучасних методів системного аналізу та прогнозування.

Дослідно-аналітичний проект повинен мати певну логічну побудову, послідовність і завершеність розгляду відповідного кола питань. Структура, зміст, співвідношення його розділів визначаються обраним напрямком дослідження.

Основні висновки і результати дослідження та прикладні рекомендації оформлюються у вигляді презентації, яка подається разом з авторським проектом.

Вимоги до оформлення: інтервал 1,5; Times New Roman 14; поля: ліве, верхнє, нижнє  - 2,0, праве – 1,5.  За результатами наукової роботи має бути підготовлена презентація, яка розкриває змістовну логіку та основні результати наукової роботи (8 – 10 слайдів).

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Завдання «Презентація та захист дослідно-аналітичного проекту» оцінюється максимальною кількістю – 20 балів. Максимальний бал студент отримує у разі своєчасної подачі виконаної роботи, яка відповідає усім вимогам щодо її оформлення, є змістовною та логічно структурованою. Зміст роботи має розкривати поставлену тему, супроводжуватися рекомендаціями та чіткістю визначеної авторської позиції щодо проблеми дослідження.  Обов’язковими при розробці авторського кейсу мають бути враховані наступні вимоги:

 • відповідати чітко поставленої мети створення;
 • мати відповідний рівень труднощів;
 • ілюструвати декілька аспектів економічного життя;
 • не застарівати дуже швидко;
 • бути актуальним;
 • ілюструвати типові ситуації ;
 • розвивати аналітичне мислення;
 • провокувати дискусію;
 • мати кілька рішень.

За результатами розробленого дослідно-аналітичного проекту має бути підготовлена презентація.

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

---

Іспит за даною дисципліною не передбачено.

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

---

6.1. Основна література

 1. Підприємництво і бізнес-культура [Електронний ресурс] : практикум / [В. М. Колот, І. М. Рєпіна, Л. А. Шергіна та ін.]. — К. : КНЕУ, 2014. — 244 с.
 2. Комплексний тренінг : збірник бізнес-кейсів [Электронный ресурс] : практикум / Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, Л. М. Приходько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Электрон. текстовые дан. — К. : КНЕУ, 2013. — 220 с.
 3. Збірник кейсів з менеджменту : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т, Школа менедж. ком. ін-ту м. Нансі (Франція) Esidec – група ICN ; за ред. А. М. Колота, Т. Уе. – Київ : КНЕУ, 2006. – 200 с.

6.2. Додаткова література

 1. Аналіз ділових ситуацій: Навчальний посібник. -Київ: Видавництво “Логос”, 2005-296с.
 2. Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі : навч.-метод. посіб. / [Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, І. А. Іванов, О. А. Москаленко] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2006. – 120 с.
 3. Козловська Л. С. Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. С. Козловська, С. І. Терещенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 216 с.
 4. Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. Посіб./ Упоряд.: О.І.Сидоренко, П.С.Редько-К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удоскон. Менеджмент-освіти в Україні», 2004.-568 с.
 5. Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. Посіб./ Упоряд.: О.І.Сидоренко, П.С.Редько-К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удоскон. Менеджмент-освіти в Україні», 2004.-568 с.
 6. Чуричков А., Снегирёв В. Головоломки и занимательные задачи в тренинге. Копилка для тренера-2.-СПб.: Речь, 2006.-208 с.
 7. Шеремета П., Каніщенко Г. Кейс-метод: з досвіду викладання в українській бізнес-школі. – К., 1999. – С.18.