Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

 

Кафедра правового регулювання економіки

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи________ А.М. Колот

 

«_____»_________2017 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

освітній ступінь бакалавр

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація: облік, аудит та оподаткування

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність 051 «Економіка»

спеціалізація: «Економіка агропромислових формувань»

спеціалізація: «Економіка агробізнесу»

спеціалізація: «Економіка підприємства»

спеціалізація: «Екологічна економіка»

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри __________С.І. Шимон

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

Київ 2017

Укладач:

 

Мачуський В.В., кандидат юридичних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ.

 

Предмет навчальної дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності”: вивчення теорії, методики та практики правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності.

Метою навчальної  дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” є опанування студентами знань з правових основ господарської діяльності, засвоєння методів правового регулювання економіки, з'ясування засад юридичного забезпечення підприємницької і господарської діяльності, порядку вирішення господарських і цивільних справ, механізму захисту прав учасників господарських відносин.

Завданням навчальної дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності” є формування правової свідомості та правової культури студентської молоді, надання допомоги студентам в з'ясуванні прав і обов’язків учасників господарських відносин, правового забезпечення  суспільного господарського порядку, правових засобів регулювання ділової активності суб’єктів господарювання у контексті підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості відповідно до вимог Конституції України.

            У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: загально-правові засади господарської діяльності,  основні  правові інститути,  що регулюють господарські відносини, права та обов'язки учасників відносин у сфері господарювання; основні напрямки та форми участі держави і місцевого самоврядування  у сфері господарської діяльності, правові засади організації і здійснення підприємницької діяльності, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, майнову основу господарювання, загальні положення про господарські зобов’язання, засади юридичної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання,

правовий статус державних контролюючих органів у сфері організації і здійснення господарської діяльності.

Оволодівши зазначеним комплексом знань студенти повинні вміти орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права, застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності, самостійно вирішувати окремі питання правового характеру як учасник господарських відносин.

Навчальна дисципліна “Правове регулювання господарської діяльності” кореспондується з наступними науками: соціологія, політологія, економіка підприємства, фінанси, міжнародне економічне право.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематичний план дисципліни.

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

 

 

Контактні заняття

Індивідуальні

Тема 1. Загально-правові засади господарської  діяльності

2

4

-

2

8

2

2

7

Тема 2. Суб’єкти господарювання

2

4

-

2

4

2

2

7

Тема 3. Майнова основа господарювання

2

4

-

2

4

2

2

7

Тема 4. Договори в сфері господарювання

2

4

-

2

5

2

2

6

Тема 5. Господарські зобов’язання

2

4

-

1

4

2

1

6

Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

2

2

-

-

3

2

-

6

Тема 7. Правове регулювання банкрутства

2

2

-

-

3

-

-

6

Тема 8. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

-

4

-

-

3

-

-

6

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

-

2

-

-

3

2

-

6

Тема 10. Захист прав суб’єктів господарювання

2

2

-

-

3

 

 

6

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

16

32

-

9

29

14

9

63

Разом годин:

годин

90

90

кредитів

3

3

 

 

 

 

 

 

 

3. Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Загально-правові засади господарської діяльності. 

Поняття господарської діяльності. Господарські відносини. Види господарської  діяльності. Учасники відносин у сфері господарювання. Підприємництво і непідприємницька господарська діяльність. Загальні принципи господарювання. Учасники відносин у сфері господарювання. Конституційні основи правопорядку в сфері господарської діяльності. Нормативне-правове регулювання господарської діяльності. Загальні гарантії прав підприємців. Відповідальність суб’єктів підприємництва. Діяльність іноземних підприємців в Україні. 

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності. Правовий статус Державної регуляторної служби України. Дозвільна система у сфері господарювання. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Порядок ліцензування господарської діяльності. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції. Контроль за здійсненням господарської діяльності. Правовий статус органів, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

 

Тема 2. Суб’єкти господарювання. 

Поняття суб’єкта господарювання. Види суб’єктів господарювання. Фізична особа – підприємець. Господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України. Державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України. Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Ім’я юридичної особи. Правоздатність юридичної особи. Дієздатність юридичної особи. Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання. Філії і представництва юридичної особи. Створення юридичної особи. Вимоги до установчих документів юридичної особи. Ліквідація юридичної особи. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Об’єднання підприємств.  Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Порядок створення господарського товариства. Правовий статус акціонерного товариства. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Кредитні спілки в господарській діяльності. Порядок створення кредитної спілки. Благодійні і неприбуткові організацій в господарській діяльності.

 

Тема 3. Майнова основа господарювання.

 Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Право власності як основне речове право у сфері господарювання. Зміст права власності. Здійснення права власності. Непорушність права власності. Державна реєстрація речових прав. Правовий статус Державної служби інтелектуальної власності України.

 

 Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. Поняття і види права спільної власності. Майно у сфері господарювання. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання. Право інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Корпоративні права. Організаційно-установчі права власника. Право господарського відання. Право оперативного управління.

Набуття та припинення права власності. Набувальна давність.  Речові права на чуже майно. Захист права власності.

 

Тема. 4. Договори в сфері господарювання.

 Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину. Вимоги до письмової форми правочину.

Поняття та види договору. Зміст договору. Укладення, зміна і розірвання договору. Підстави для зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

Загальний порядок укладення господарських договорів. Істотні умови господарських договорів

Попередній договір. Публічний договір. Договір приєднання. Договір купівлі-продажу. Договір підряду. Договір зберігання. Договір позички. Договір про надання послуг. Договір доручення. Договір позики. Кредитний договір.

 

Тема 5. Господарські зобов’язання.

 Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Підстави виникнення зобов’язання. Види зобов’язань. Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань. Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні. 

 Виконання зобов’язання. Строк виконання зобо’язання. Місце виконання зобов’язання.

 Види забезпечення виконання зобов’язання.  Неустойка. Порука. Гарантія. Завдаток. Застава. Притримання.

 Припинення зобов’язання.

 

Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

 Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Підстави господарсько-правової відповідальності.

Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання. Види господарських санкцій.

 Відшкодування збитків у сфері господарювання. Склад та розмір відшкодування збитків. Порядок і умови відшкодування збитків. Поняття штрафних санкцій. Розмір штрафних санкцій. Порядок застосування штрафних санкцій. Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських санкцій. Поняття та види адміністративно-господарських санкцій. Відшкодування моральної шкоди.

 

Тема 7. Правове регулювання банкрутства.

Поняття неплатоспроможності. Поняття банкрутства. Учасники у справах про банкрутство. Суб’єкт банкрутства. Кредитори неплатоспроможних боржників.  Боржник. Арбітражний керуючий.

Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Провадження у справах про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство. Відзив боржника. Розгляд позовних вимог кредиторів до боржника.Забезпечення вимог кредиторів.

Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Майнові активи неплатоспроможного боржника. Ліквідація банкрута. Іноземна процедура банкрутства.

 

Тема 8. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання. 

Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Поставка. Контрактація сільськогосподарської продукції. Енергопостачання. Оренда майна та лізинг. Міна (бартер). Зберігання у товарному складі.

Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання. Агентський договір. Правове регулювання перевезення вантажів. Договір перевезення вантажу. Правове регулювання капітального будівництва. Договір підряду на капітальне будівництво.

Правове регулювання інноваційної діяльності. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції.

Особливості правового регулювання фінансової діяльності. Правовий статус банків. Організаційно-правові форми банків. Правове регулювання банківських операцій. Форми та види банківського кредиту. Кредитний договір. Факторингові операції. Договір факторингу.

Особливості правового регулювання страхової діяльності. Суб’єкти страхової діяльності. Договір страхування.

Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія). Договір комерційної концесії.

 

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Non-disclosure agreement. Memorandum of understanding. Правила Інкотермс. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Захист прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 

Тема 10. Захист прав суб’єктів господарювання.

 Поняття судочинства. Право на звернення до суду за захистом. Способи захисту, які застосовуються судом. Змагальність сторін. Автоматизована система документообігу суду. Право на звернення до господарського суду. Справи, підвідомчі господарським судам. Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди. Сторони в судовому процесі. Права та обов’язки сторін. Строк вирішення спору. Прийняття рішення. Виконавче провадження. Сторони виконавчого провадження Строк здійснення виконавчого провадження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Плани семінарських занять очної форми навчання.

 

Заняття № 1. Загально-правові засади господарської  діяльності.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних правових засад господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями правового регулювання у сфері господарювання.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Загально-правові засади господарської  діяльності»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та види господарської діяльності;
 • Поняття та види господарських відносин;
 • Систему господарського законодавства;
 • Правовий статус учасників відносин у сфері господарювання;
 • Засади нормативно-правового регулювання господарської діяльності;
 • Загальні гарантії прав підприємців.
 • Відповідальність суб’єктів підприємництва.
 •  
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати особливості правового регулювання окремих видів господарських відносин;
 • надавати характеристику правового статусу учасників відносин у сфері господарювання.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття студентами певних теоретичних і практичних знань в процесі осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом обговорення   попередньо підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття та види господарської діяльності.

2.  Поняття та види господарських відносин.

3. Учасники відносин у сфері господарювання.

4. Загальні гарантії прав підприємців.

5. Відповідальність суб’єктів підприємництва.

 

Задача 1.

Громадянин Австрії Йоган Штрудель здійснює систематичну самостійну систематичну діяльність в Україні з надання посередницьких послуг з метою отримання прибутку. Чи є Йоган Штрудель  суб'єктом господарювання?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Визначте відмінності між підприємництвом і некомерційним господарюванням.

2. Складіть структурно-логічну схему нормативно-правових актів за їх юридичною силою, що відображає правове регулювання конкретного (будь-якого) виду господарської діяльності (банківська, зовнішньоекономічна діяльність, діяльність із надання фінансових послуг, у сфері телебачення і радіомовлення та ін.).

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Підприємництво це:

2. Організаційно-господарські відносини це:

 

Заняття № 2. Загально-правові засади господарської  діяльності.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних правових засад у сфері державної регуляторної політики, ознайомлення з порядком державної реєстрації суб’єктів підприємництва, ліцензуванням певних видів господарської діяльності.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Загально-правові засади господарської  діяльності»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності
 • Дозвільну систему у сфері господарювання;
 • Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва;
 • Порядок ліцензування господарської діяльності.

 

 •  
 • визначати порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва;
 • визначати порядок ліцензування господарської діяльності;
 • надавати характеристику правового статусу органів, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності.

2. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва.

3. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4. Порядок ліцензування господарської діяльності.

5. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

 

Задача 1.

Громадянин Марченко І.М., сплатив у встановленому розмірі внесок за державну реєстрацію і, збираючись проводити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до органу держреєстрації такі документи: реєстраційну картку; 3 фотографії; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру як платника податків; документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію; своє рішення про намір здійснювати підприємницьку діяльність із підписом усіх членів сім'ї; ксерокопію свідоцтва про шлюб; ксерокопію свідоцтва про народження дитини. Чи є у державного реєстратора підстави для відмови Криниченку П. П. у державній реєстрації?

 

Задача 2.

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Клименко І.А., маючи відповідний фах, уклав договір із ВАТ "Київ-Буд" на розробку проектної документації на об'єкт, який мав бути збудований ВАТ "Київ-Буд". Податкова інспекція подала позов про визнання договору недійсним, мотивуючи це тим, що у Клименко І.А. немає ліцензії на зайняття будівельною діяльністю, в тому числі на виконання проектних робіт для будівництва. Крім того, у позові ДПА просила стягти з Клименка І.А. всі кошти, що були отримані ним за договором, в доход держави. ВАТ "Київ-Буд" проти позову заперечувало, посилаючись на те, що договір має бути визнаний недійсним на підставі ст. 227 Цивільного кодексу України. Тому ВАТ "Київ-Буд" мають бути повернені на підставі ст. 216 ЦКУ всі кошти, отримані Клименко І.А. за недійсною угодою та ще й відшкодовано моральну шкоду.

1. Який порядок отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності? Чи підлягає ліцензуванню будівельна діяльність, якою займався Клименко І.А.? 2. Які правові наслідки настають у разі укладення угоди в межах господарської діяльності, що потребує ліцензування, без наявності ліцензії? 3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Визначте підстави для відмови у проведенні державної реєстрації суб’єкта підприємництва.

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Державній реєстрації підлягають:

2. За загальним правилом, строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати:

 

3. Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи:

 

Заняття № 3 Суб’єкти господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних засад правового статусу суб'єктів господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями цивільного і господарського права у контексті визначення правового статусу юридичної особи.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Суб’єкти господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та види суб’єктів господарювання;
 • Поняття та види юридичних осіб;
 • Правоздатність і дієздатність юридичної особи;
 • Правоздатність і дієздатність фізичної особи - підприємця.
 • Правовий статус філії і представництва юридичної особи.
 • Порядок ліквідації юридичної особи.
 •  
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України у контексті правового статусу суб’єктів господарювання, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати особливості правового статусу окремих видів суб’єктів господарювання.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття та види суб’єктів господарювання.

2. Поняття та види юридичних осіб.

3. Правоздатність і дієздатність юридичної особи і фізичної особи - підприємця.

4. Філії і представництва юридичної особи.

5. Створення і ліквідація юридичної особи.

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Визначте суб’єкти господарювання, які створюються відповідно до Цивільного кодексу України і суб’єкти господарювання, які створюються відповідно до Господарського кодексу України.

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Суб’єктами малого підприємництва є:

2. Великими підприємствами визнаються:

 

Заняття № 4. Суб’єкти господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: ознайомлення з основними засадами правового статусу окремих видів підприємств і господарських товариств, опанування майбутніми економістами загального порядку створення товариства з обмеженої відповідальністю і акціонерного товариства. Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Суб’єкти господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та види підприємств;
 • Правовий статус приватного підприємства;
 • Правовий статус державного підприємства;
 • Поняття та види господарських товариств;
 • Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю;
 • Правовий статус акціонерного товариства;
 • Правовий статус командитного товариства;
 • Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю;
 • Правовий статус повного товариства.
 •  
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати особливості правового статусу окремих видів суб’єктів господарювання, порядок їх створення.

 

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття та види підприємств.

2. Поняття та види господарських товариств.

3. Порядок створення господарського товариства.

4. Порядок створення акціонерного товариства.

 

Задача 1.

Акціонер ПрАТ "Горизонт" продав приналежні йому акції своєму знайомому. Засновники цього товариства звернулися в суд з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що установчим договором про заснування товариства була передбачена заборона на відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства і його акціонерів, що мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються. Яке рішення повинен винести суд?

 

Задача 2.

Дві особи – юридична та фізична – уклали установчий договір про заснування публічного акціонерного товариства і здійснили необхідні для проведення підписки на акції дії: зареєстрували в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про підписку на акції, опублікували відповідне оголошення про проведення підписки і провели останню. Однак після закінчення строку підписки виявилося, що підпискою покрито лише 57 % запропонованих акцій. 1. Які наслідки таких результатів підписки? 2. Чи можна продовжити термін підписки?

 

 Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Яким чином здійснюється легалізація підприємницької діяльності?

2. Який документ необхідно отримати особі для легального здійснення підприємницької діяльності?

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Учасниками господарського товариства є:

2. Засновниками господарського товариства є:


Заняття № 5. Майнова основа господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: ознайомлення з основними положеннями права власності, опанування майбутніми економістами загального порядку набуття і припинення права власності, захисту права власності. Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Майнова основа господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Право власності як основне речове право у сфері господарювання;
 • Здійснення права власності;
 • Непорушність права власності;
 • Форми і види права власності;
 • Набуття та припинення права власності;
 • Набувальну давність;
 • Речові права на чуже майно;
 • Основні положення захисту права власності.

 

 •  
 • орієнтуватись в системі чинного господарського і цивільного  законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати особливості окремих видів і форм власності.

 

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття та зміст права власності.

2. Форми і види права власності.

3. Підстави набуття і припинення права власності.

4. Захист права власності.

 

Задача1

В. купив у фірмовому магазині “Атлант” холодильник і за домовленістю з продавцем мав приїхати власним транспортом за холодильником через 2 год. За цей час через несправність електропроводки в магазині сталася пожежа і відібраний В. холодильник був істотно пошкоджений. А. зажадав повернення ціни холодильника і компенсації моральної шкоди в сумі 500 грн. згідно із Законом “Про захист прав споживачів”. Чи правомірні вимоги В.? З якого моменту виникає право власності на річ, передану за договором? (Див. ст.ст. 334, 668 ЦКУ).

 

Задача2

З нагоди повноліття батьки подарували Володимиру смартфон та газовий пістолет. Договір дарування був посвідчений нотаріально. Чи виникло у Володимира право власності на газовий пістолет?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Яким чином здійснюється захист права власності?

2. Порядок отримання відомостей із державного реєстру речових прав?

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Набувальна давність на рухоме майно складає:

2. На зміст права власності не впливають:

 

Заняття № 6. Майнова основа господарювання.

 

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: ознайомлення з основними засадами правового режиму майна суб’єктів господарювання, опанування майбутніми економістами загального порядку формування майна суб’єктів господарювання, з’ясування сутності організаційно-установчих прав власника суб'єкта господарювання. Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Майнова основа господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття майна у сфері господарювання;
 • Джерела формування майна суб’єктів господарювання;
 • Право інтелектуальної власності;
 • Об’єкти права інтелектуальної власності;
 • Корпоративні права;
 • Організаційно-установчі права власника;
 • Право господарського відання;
 • Право оперативного управління.

 

 •  
 • орієнтуватись в системі чинного господарського і цивільного  законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати особливості правового режиму майна у сфері господарювання.

 

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Джерела формування майна суб’єктів господарювання.

2. Право господарського відання.

3. Право оперативного управління

4. Право інтелектуальної власності.

5. Об’єкти інтелектуальної власності.

6. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

7. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

 

Задача1

За рішенням засновників ЗАТ "Премія" було створено і зареєстровано дочірнє підприємство "Лінк". За його статутом підприємство було утворене шляхом виділення частки майна і фінансів з основних і оборотних фондів материнського підприємства. У статуті також містилося положення про те, що дочірнє підприємство не відповідає своїм майном за боргами засновника, а засновник не відповідає за боргами дочірнього підприємства. Пізніше материнське підприємство ЗАТ "Премія" було в установленому порядку визнано банкрутом і ліквідовано. У зв'язку із цим прокуратурою було ініційовано судовий розгляд питання про визнання недійсною вищезазначеної частини статуту дочірнього підприємства, що виключала взаємну відповідальність за боргами та зобов'язаннями засновника та дочірнього підприємства. 1. Хто є власником майна, що передається засновником юридичної особі в статутний фонд останньої? 2. Чи відповідає юридична особа за боргами засновника? 3. Які правові наслідки має виокремлення з підприємства одного або кількох нових підприємств? Чи несуть в такому разі підприємства відповідальність за боргами засновника? 4. Яке рішення має прийняти суд? 5. Чи можуть кредитори материнського підприємства вимагати задоволення своїх вимог з майна дочірнього підприємства?

 

 Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Яким чином здійснюється захист права інтелектуальної власності?

2. Правовий статус Державної служби інтелектуальної власності України?

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Право господарського відання є:

2. Право оперативного управління є:

 

Заняття № 7. Договори в сфері господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних правових засад договірних відносин в сфері господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями договірного права.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Договори в сфері господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та види правочинів;
 • Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину;
 • Поняття та види договору;
 • Зміст договору;
 • Укладення, зміна і розірвання договору;
 • Підстави для зміни або розірвання договору;
 • Правові наслідки зміни або розірвання договору.
 •  
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати загальні положення договірного регулювання господарських відносин;
 • надавати характеристику договорів у сфері господарювання.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття та види правочинів.

2. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

2.  Поняття та види договорів.

3. Зміст договору.

4. Укладення, зміна і розірвання договору.

5. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

 

Задача.

Відповідно до укладеного договору ТОВ “Карма” було зобов'язано поставити 17 квітня редакції газети “Всесвіт” 25 комп'ютерів, за які редакція здійснила попередню оплату за ціною 12 000 грн за кожний комп'ютер. У договорі сторони передбачили, що за недопоставку сплачує редакції неустойку в розмірі поставлених товарів. 14 серпня редакція звернулася в господарський суд з позовом до ТОВ”"Карма” про стягнення з ТОВ усієї перерахованої суми, неустойки за недопоставку товарів і процентів за користування чужими грошовими коштами за період з 18 квітня по 14 серпня. 21 серпня комп'ютери були поставлені та прийняті редакцією. При розгляді спору в господарському суді ТОВ "Карма" не визнало позовні вимоги, посилаючись на те, що свої зобов'язання воно виконало. Чи с підстави для задоволення позовних вимог редакції газети “Всесвіт”.

 

ТОВ "Рошен" направило ТОВ "АВК" лист, яким просило не пізніше 20 жовтня поточного року поставити у свою адресу 200 тонн цукрового піску. ТОВ "АВК" відвантажило замовлену кількість цукрового піску 15 жовтня за відвантажувальними реквізитами ТОВ "Карамель", повідомленим у листі. Одержавши цукровий пісок, ТОВ "Карамель" відмовилося від прийняття товару, указавши, що слідом за листом із проханням про відвантаження піску, подана телеграма про відмову від поставки в зв'язку з тим, що пісок вже отриманий від іншого постачальника. Пізніше з'ясувалося, що подана телеграма ТОВ "АВК" не отримана, оскільки секретар ТОВ "Рошен" указала неправильну адресу. 1. Дайте поняття оферти. Складіть лист і телеграму від імені ТОВ "Рошен". 2. Вирішите, укладений чи ні договір про поставку цукрового піску. При позитивній відповіді вкажіть момент укладання договору; при негативному, поясніть, чому. 3. Чи має значення для наведеної ситуації дата одержання товару, і чи буде відрізнятися правове регулювання відносин сторін у випадках одержання товару: 1) 19 жовтня; 2) 25 жовтня.

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Визначте вимоги до письмової форми правочину.

2. Назвіть стадії укладення договору.

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Оферта це:

2. Акцепт це:

 

Заняття № 8. Договори в сфері господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних правових засад договірних відносин в сфері господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями договірного права.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Договори в сфері господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Загальний порядок укладення господарських договорів;
 • Істотні умови господарських договорів;
 • Загальні положення про попередній договір;
 • Загальні положення про публічний договір;
 • Загальні положення про договір приєднання;
 •  
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності;
 • визначати загальні положення договірного регулювання господарських відносин;
 • надавати характеристику окремих видів договорів у сфері господарювання.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Загальний порядок укладення господарських договорів.

2. Істотні умови господарських договорів.

3. Порядок укладення попереднього договору.

4. Порядок укладення публічного договору.

5. Порядок укладення договору приєднання.

 

Задача 1.

ТОВ "Чорний кіт" і ЗАТ "Червоний півень" уклали попередній договір, у якому визначили, що основний договір вони укладуть протягом дев'яти місяців із дня укладання попереднього. Погоджуючи зміст попереднього договору, сторони обговорили, але не відбили в тексті угоди ряд умов, по яких не знайшли єдиного безперечного варіанта і вирішили остаточно домовитися при укладанні основного договору. Через півроку сторони вирішили продовжити роботу з оформлення договору, але укладання основного договору затягувалося. За місяць до закінчення терміну дії попереднього договору ТОВ " Чорний кіт" звернулося до господарського суду з позовом до ЗАТ "Червоний півень" про спонукання до укладання основного договору. 1. Дайте визначення попереднього й основного договорів і вкажіть, про що повинні домовитися сторони відносин при укладанні попереднього договору. 2. Визначте характер і правові наслідки дій учасників наведеної ситуації по укладанню попереднього договору. 3. Дайте відповідь, чи маються правові підстави для спонукання до укладання основного договору в наведеній ситуації.

 

Задача 2.

На адресу картонажної фабрики залізницею надійшло дві партії товарів. У першій партії, що прибула на станцію призначення на 10 днів пізніше передбаченого триденного терміну доставки, вантаж виявився пошкодженим. У другій партії товару було виявлено недостачу. На підставі комерційних актів, складених при одержанні вантажу, фабрика звернулася до суду і зажадала від залізниці відшкодування збитків і сплати штрафу за прострочення доставки вантажу в сумі 100 170 грн. У судовому засіданні було встановлено, що за перевезення кожної партії вантажу сплачено провізну плату в розмірі 5020 грн. У господарському суді представник залізниці пояснив, що така ситуація виникла у зв'язку з аварією потягу, який перевозив вантаж, тому залізниця має бути звільнена від відповідальності. Крім того, на його думку, слід врахувати, що позивач не подав претензії до залізниці про стягнення завданих збитків. Чи підстави для задоволення вимог фабрики? Розгляньте доводи сторін.

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. ВАТ аптека "Благодія" запросило для оформлення свого торгового залу художника-дизайнера Левченко. Перед художником було поставлено завдання – оформити вітрини аптеки та її торгового залу для покращення його естетичного вигляду. Оформлення мало здійснюватися з матеріалів та за ескізами Левченко. Строк виконання замовлення становив один місяць. Керівник ВАТ звернувся до юрисконсульта з проханням підготувати відповідний проект договору. 1. Дайте правову кваліфікацію відносин між художником-дизайнером Савченком і ВАТ аптека "Благодія". 2. Складіть проект договору

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь- якому разі погодити:

 

Заняття № 9. Господарські зобов’язання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень зобов’язального права, ознайомлення з підставами виникнення зобов’язань, правовим статусом учасників господарських зобов’язань, з’ясування співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Господарські зобов’язання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття зобов’язання;
 • Сторони у зобов’язанні; 
 • Підстави виникнення зобов’язання; 
 • Види зобов’язань;
 • Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань;
 • Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні.

 

 •  
 • визначати відносини зобов’язального характеру, що виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності;
 • надавати характеристику правового статусу боржника і кредитора у господарському зобов’язанні;
 • надавати характеристику правового статусу управненої і зобов’язаної особи в господарському зобов’язанні
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття та підстави виникнення зобов’язання.

2. Види господарських зобов’язань.

3. Сторони у зобов’язанні. 

4. Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні.

5. Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

 

Задача 1.

З Києва в Одесу на адресу книжкової фабрики залізницею відправлено 5 вагонів паперу. При цьому виявилося, що під час транспортування вантаж одного з вагонів було частково пошкоджено внаслідок непереборної сили. На підставі комерційних актів, складених при одержанні вантажу, фабрика звернулася до суду і зажадала від залізниці відшкодування збитків і сплати штрафу за пошкодження. Яке рішення повинен винести суд?

 

Задача 2.

ВАТ "Київбуд" (Покупець) і ТОВ "ЖБК-8" (Постачальник) укладений договір поставки залізобетонних конструкцій. Яких-небудь санкцій за невиконання (неналежне виконання) сторонами своїх зобов'язань договір поставки не містить. Яку відповідальність і на підставі якої норми закону понесе Покупець у випадку затримки оплати товару?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Визначте порядок виконання зобов’язання, якщо строк виконання зобов'язання не встановлений  в договорі.

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний:

 

Заняття № 10. Господарські зобов’язання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень зобов’язального права, ознайомлення з порядком виконання зобов’язань і способів забезпечення  виконання зобо’язань, що виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Господарські зобов’язання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 

 • Виконання зобов’язання;
 • Строк виконання зобо’язання;
 • Місце виконання зобов’язання;
 • Види забезпечення виконання зобов’язання;
 • Припинення зобов’язання.

 

 •  
 • визначати способи виконання зобов’язань, що виникають у процесі організації і здійснення господарської діяльності;
 • надавати характеристику строку і місцю виконання господарського зобов’язання;
 • надавати характеристику видам забезпечення виконання господарського зобов’язання;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

     

 

 

 

 

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Порядок виконання зобов’язання.

2. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

3. Порядок припинення зобов’язань. 

 

Задача 1.

ТОВ "Лісник" уклало за участю банку АКБ "Експрес-банк" і машинобудівельного заводу договір лізингу, за яким отримало в лізинг строком на 4 роки устаткування для лісопилки. Лісопилку було поставлено і змонтовано представниками заводу. Однак у процесі експлуатації неодноразово виявлялися виробничі дефекти лісопилки, що зробило її подальше використання вкрай невигідним. ТОВ "Лісник" звернулося до заводу з вимогою замінити устаткування, однак завод відмовив, пояснивши, що в даний час устаткування для лісопилок він не виробляє і задовольнити вимоги не має можливості. Тоді ТОВ "Лісник" звернулося до банку з проханням розірвати договір лізингу. Банк, у свою чергу, також відмовив ТОВ "Лісник", вважаючи, що відповідальність за вибір постачальника і всі пов'язані з цим ризики повинен нести лізингоодержувач. При цьому банк заявив, що згоден розірвати договір, якщо йому будуть відшкодовані повна вартість устаткування для лісопилки і неодержані доходи у вигляді платежів за користування лісопилкою. ТОВ "Лісник" така пропозиція не задовольнила, і воно звернулося в суд з позовом про розірвання договору лізингу. Вирішіть справу.

 

Задача 2.

ВАТ "Київбуд" (Покупець) і ТОВ "ЖБК-8" (Постачальник) укладений договір поставки залізобетонних конструкцій. Яких-небудь санкцій за невиконання (неналежне виконання) сторонами своїх зобов'язань договір поставки не містить. Яку відповідальність і на підставі якої норми закону понесе Покупець у випадку затримки оплати товару?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Визначте порядок виконання зобов’язання, якщо строк виконання зобов'язання не встановлений  в договорі.

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний:

2. Предметом неустойки не можуть бути:

 

Заняття № 11. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень господарсько-правової відповідальності учасників господарських відносин, ознайомлення з підставами господарсько-правової відповідальності, з’ясування сутності і видів господарських санкцій, які застосовуються до правопорушників у сфері господарювання, визначення порядку відшкодування збитків у сфері господарської діяльності.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності учасників господарських відносин;
 • Види господарських санкцій;
 • Порядок відшкодування збитків у сфері господарювання;
 • Склад та розмір відшкодування збитків;
 • Поняття штрафних санкцій;
 • Порядок застосування штрафних санкцій;
 • Поняття та види адміністративно-господарських санкцій;
 • Порядок відшкодування моральної шкоди.

 

 •  
 • визначати порядок і умови відшкодування збитків у сфері господарювання;
 • надавати характеристику окремим видам господарських санкцій як правовому засобу відповідальності у сфері господарювання;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.

2. Поняття та види господарських санкцій.

3. Відшкодування збитків у сфері господарювання. 

4. Порядок застосування штрафних санкцій.

5. Порядок застосування адміністративно-господарських санкцій.

6. Порядок відшкодування моральної шкоди.

 

Задача 1.

ТОВ "Сіріус" протягом року торгувало пестицидами - регуляторами росту рослин, не придбавши при цьому ліцензії на здійснення цього виду діяльності. Податкова інспекція подала позов про ліквідацію товариства. Товариство проти позову заперечувало, посилаючись на те, що торгівля без ліцензії не може бути підставою для ліквідації товариства. 1. Які підстави передбачено законодавством для ліквідації господарських товариств? Чи може бути торгівля без ліцензії підставою для ліквідації товариства? 2. Чи мав право податковий орган подавати подібний позов? 3. Яке рішення має прийняти суд?

 

Задача 2.

ВАТ "ХТЗ" 01.01.2014 р. уклало договір з ТОВ "Атлант" на поставку 60 міні-тракторів і комплектів запасних частин до них (рівними партіями щомісячно з моменту укладення договору). За договором вартість одного міні-трактора складає 62 000 грн, комплекту запчастин – 7 800 грн. У першому кварталі обумовлену договором продукцію ВАТ "ХТЗ" не поставляло. Починаючи з квітня і до кінця року ВАТ відправляло щомісячно по 5 тракторів (загальна кількість – 45 тракторів). 20.12.2014 р. при перевірці якості продукції було виявлено відсутність 25 комплектів запчастин, хоча в технічних паспортах до тракторів їх було вказано. Крім того, у 5 міні-тракторах не працювали двигуни паливних насосів. Перевірку якості продукції у складських приміщеннях ТОВ "Атлант" здійснювали заступник директора і головний інженер ТОВ. Результати цієї перевірки були зафіксовані в акті приймання продукції за якістю. ТОВ "Атлант" подало позов до господарського суду з вимогами про стягнення з ВАТ "ХТЗ":

· неустойки за недопоставку продукції (15 міні- тракторів);

· штрафу за поставку некомплектної продукції (25 комплектів запасних частин);

· штрафу за поставку недоброякісної продукції (5 міні-тракторів).

ВАТ "ХТЗ" не визнало позов і пояснило, що недопоставки 15 міні- тракторів немає, вони ще будуть поставлені, а строк дії договору поставки не був обумовлений. Комплекти ж запчастин не відвантажено з вини ВАТ "ХЗТД", яке не поставило їм необхідну кількість запчастин до тракторів. Трактори ж вийшли з ладу через недоброякісні паливні насоси, виробником яких є ВАТ "Краматорський механічний завод". До того ж акт приймання продукції не може бути доказом того, що вказані в договорі інструкції не діють на території України, а порядок прийняття продукції не передбачено в договорі поставки. Як слід вирішити справу?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Визначте порядок відшкодування моральної шкоди.

2. Зазначте, які збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем відповідно до закону.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний:

 

Заняття № 12. Правове регулювання банкрутства.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень правового регулювання банкрутства, ознайомлення із підставами банкрутства, складом учасників у справах про банкрутство, визначення процедур, які застосовуються до неплатоспроможного боржника, з’ясування основних етапів провадження у справах про банкрутство.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Правове регулювання банкрутства»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та ознаки банкрутства;
 • Правовий статус учасників у справах про банкрутство;
 • Заходи щодо запобігання банкрутства боржника;
 • Порядок розгляду позовних вимог кредиторів до боржника;
 • Способи забезпечення вимог кредиторів;
 • Правовий режим майнових активів неплатоспроможного боржника;
 • Порядок ліквідації банкрута.
 •  
 • визначати порядок провадження у справах про банкрутство;
 • надавати характеристику процедурам, що застосовуються до неплатоспроможного боржника;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття та підстави банкрутства.

2. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника.

3. Провадження у справах про банкрутство. 

4. Порядок ліквідації банкрута.

 

Задача 1.

ВАТ "Промінь" звернулося до господарського суду із заявою про визнання ТОВ "Троянда" банкрутом, оскільки згідно з актом звірки проведених розрахунків заборгованість останнього в розмірі 82 тис. грн не була сплачена протягом трьох місяців.

1. Яку ухвалу має винести господарський суд? 2. Які умови встановлені для порушення провадження у справі про банкрутство? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Задача 2.

Керуючий санацією через два місяці після винесення ухвали про санацію боржника подав комітету кредиторів план санації боржника. Після ознайомлення з планом санації, комітет кредиторів подав його керуючому санацією, щоб останній цей план затвердив. Посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України, дайте відповідь на наступні запитання: 1. Хто вправі схвалювати план санації боржника? 2. Хто затверджує план санації боржника? 3. Які правові наслідки затвердження плану санації боржника?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Складіть часовий графік провадження у справі про банкрутство.

 

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Банкрутом не може бути:

2. Відмінність боржника і банкрута полягає в тому, що:

3. До судових процедур банкрутства не відноситься:

 

Заняття № 13. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень щодо правового регулювання господарської діяльності в окремих галузях господарювання, ознайомлення з особливостями правового регулювання господарсько-торговельної діяльності, поставки, контрактація сільськогосподарської продукції, комерційного посередництва, інноваційної діяльності, банківських операцій, страхової діяльності, комерційної концесії.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Господарські зобов’язання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності;
 • особливості правового регулювання  поставки;
 • особливості правового регулювання  контрактації сільськогосподарської продукції;
 • особливості правового регулювання  комерційного посередництва;
 • особливості правового регулювання  інноваційної діяльності;
 • особливості правового регулювання  банківських операцій;
 • особливості правового регулювання  регулювання  страхової діяльності;
 • особливостями правового регулювання  комерційної концесії.

  Вміти:

 • визначати порядок правового регулювання в окремих галузях господарювання;
 • надавати характеристику договірним відносинам в окремих галузях господарювання;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Правове регулювання орендних і лізингових відносин у сфері господарювання.

2. Правове регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання.

3. Правове регулювання інноваційної діяльності у сфері господарювання. 

4. Правове регулювання фінансової діяльності у сфері господарювання.

 

Задача 1.

ВАТ "Київське річкове пароплавство" уклало договір оренди з ВАТ "Десна", згідно з яким ВАТ "Десна" зобов'язалося наступного дня після укладення договору передати ВАТ "Київське річкове пароплавство" в користування на строк 6 місяців за плату в розмірі 20 000 грн. на місяць кондиціонер промисловий потужністю не менш 2000 м 3 повітря на годину виробництва Японії або Європейської країни, що був у користуванні не більш одного року. За несвоєчасне передання предмета оренди договором була встановлена неустойка в розмірі 10 000 грн. Кондиціонер ВАТ "Десна" не передало, і ВАТ "Київське річкове пароплавство" звернулося до суду з вимогою до ВАТ "Десна" про перелечу кондиціонера, відшкодування збитків за прострочення та стягнення обумовленої договором неустойки.

Вирішіть справу.

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Складіть проект агентського договору.

2. Складіть проект договору страхування.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник сільськогосподарської продукції зобов’язується:

2. За договором поставки покупець зобов’язується:

3. Предметом договору лізингу може бути:


Заняття № 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі здійснення господарської діяльності суб’єктами зовнішньоекономічних відносин, ознайомлення з особливостями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначення нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності;
 • Види зовнішньоекономічної діяльності;
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

  Вміти:

 • визначати особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • надавати характеристику засобам державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Види зовнішньоекономічної діяльності.

3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій..

 

Задача 1.

АТЗТ "Гефест" (резидент України), яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність з країнами Європи, було притягнуто до адміністративно-господарської відповідальності. В результаті перевірки АТЗТ "Гефест" податковою інспекцією було встановлено, що підприємство має валютний рахунок за межами України, але ним не було надано у встановлений термін інформації в НБУ.

1. Чи є правомірним притягнення АТЗТ "Гефест" до відповідальності? 2. Порядок відкриття валютного рахунку за межами України.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Які правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України:

2. З якого моменту виникає право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності:

3. Як здійснюється облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів):

4. Спеціальні санкції у сфері зовнішньоекономічної діяльності - це: 

5. Які органи розглядають спори між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України і іноземними суб’єктами господарської діяльності:

 

Заняття № 15. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

(Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних положень правового регулювання договірних відносин, які виникають у процесі здійснення господарської діяльності суб’єктами зовнішньоекономічних відносин, ознайомлення з нормативно-правовим забезпеченням договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття та  зовнішньоекономічних контрактів;
 • Умови зовнішньоекономічних контрактів;
 • Міжнародні правила комерційних термінів (Інкотермс);
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

  Вміти:

 • визначати особливості правового регулювання договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності;
 • надавати характеристику типовим умовам зовнішньоекономічних контрактів;
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття та види зовнішньоекономічних контрактів.

2. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів (Інкотермс).

3. Державне реєстрація  зовнішньоекономічних контрактів.

4. Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій.

5. Порядок розгляду справ міжнародним комерційним арбітражем.

 

 


Задача 1.

Між ТОВ "Карапуз" (резидент Росії) та ТОВ "Лелека" (резидент України) було укладено договір, відповідно до якого ТОВ "Карапуз" зобов'язалося поставити продукцію дитячого харчування на суму 500 тис. грн. Догорів було сплачено в призначений строк та у повному обсязі, але продукцію ТОВ "Кроха" було отримано лише через 10 днів після строку поставки. У задоволенні вимоги ТОВ "Кроха" про сплату санкції за порушення строку поставки було відмовлено. ТОВ "Карапуз"  пояснювало затримку у поставці аварією на залізничній дорозі. ТОВ "Лелека" звернулося до суду. Справу було передано на розгляд в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгівельно-промисловій палаті України. 1. Дайте правовий аналіз ситуації. 2. Чи є вимоги ТОВ "Лелека" обґрунтованими?

 

Задача 2.

ТОВ "Київхолодмонтаж" (резидент України) та Корпорація "Пласт" (резидент Польщі) уклали міжнародний договір, відповідно до якого Корпорація "Пласт" повинна була поставити лінії АКБ -102. Сума контракту становила 800 тис. доларів. Продукцію було поставлено в  строк, але ТОВ "Київхолодмонтаж" висунуло умову провести розрахунки за допомогою векселю. Корпорація "Пласт" відмовилася від форми розрахунків векселем посилаючись на те, що умови проведення розрахунків векселем не було передбачено укладеним зовнішньоекономічним контрактом.

1. Дайте правовий аналіз даній ситуації? 2. Чи є обґрунтованими вимоги ТОВ "Київхолодмонтаж"?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Складіть проект зовнішньоекономічного контракту на умовах CIF.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Правила тлумачення міжнародних комерційних термінів вперше були опубліковані:

2. Договір про оренду судна для морського перевезення вантажу продавцем за свій рахунок — це:

3. Інвойс — це:

 

Заняття № 16. Захист прав суб’єктів господарювання.

 (Заняття – 2 години)

Мета заняття: опанування майбутніми економістами загальних засад захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями судочинства, визначення основних етапів судового провадження у господарських справах, з’ясування порядку виконання судових рішень.

Форма проведення семінару: семінар-розгорнута бесіда, що передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань і використовується з метою засвоєння студентами головних положень, термінів і понять з теми: «Захист прав суб’єктів господарювання»; кейс-метод, що полягає у аналізі практичної ситуації.

Форма контролю: експрес-контроль у формі тестів.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття:

 • Загальні компетентності:  ключові інструментальні компетентності (базові загальні знання; здатність до навчання; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); ключові системні компетентності  (здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно);. ключові міжособистісні компетентності  (здатність до критики та самокритики).
 • Глобальні компетентності: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; критично мислити і генерувати креативні ідеї.

          У результаті вивчення даної теми студенти мають знати:

 • Поняття судочинства.
 • Способи захисту, які застосовуються судом.
 • Справи, підвідомчі господарським судам.
 • Права та обов’язки сторін у судовому процесі.
 • Сторони виконавчого провадження.
 • Строк здійснення виконавчого провадження.
 •  
 • Скласти позовну заяву до господарського суду;
 • Написати скаргу на дії державного виконавця.
 • орієнтуватись в системі чинного господарського законодавства України, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в  своїй практичній діяльності;
 • самостійно вирішувати окремі питання правового характеру у сфері господарської діяльності.

     

План заняття з озподілом  часу семінару за  видами   роботи

1.Структурна складова семінару

Час

Вид   роботи на семінарі

Методика проведення семінару

2. Вступна частина

 До 5 хв.

Визначення мети, завдань та  форми проведення семінарського заняття

 

3.Теоретична частина

  30 хв.

1. Набуття  студентами певних теоретичних   і практичних знань в процесі   осмислення змісту найважливіших положень господарського законодавства, надання їм юридичної характеристики тощо шляхом   обговорення   попередньо  підготовлених  студентами  теоретичних питань

 Методика активізації навчального процесу:

Семінар-дискусія

До 5 хв.

2. Оцінка набутих знань студентами основних понять та категорій відповідної тематики навчальної дисципліни, орієнтування у питаннях теми тощо

 «Критерії оцінювання  знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

4.Практична

частина

 30 хв. –

 

1.Оволодіння студентами певними практичними вміннями та навичками; Закріплення теоретичних напрацювань в процесі  вирішення практичних задач (кейсів), тестів тощо

 

Методика активізації навчального процесу:

кейс-метод

  5 хв.

2. Оцінка набутих вмінь та навичок  

 «Критерії оцінювання знань на с/з»

відповідно до положень Розділу 9

Робочої програми

5.Заключна частина

До 5 хв.

Підведення  підсумків заняття

в цілому 

Оголошення  результатів семінару  у балах

 

Інформаційне забезпечення

Орієнтовний перелік  теоретичних питань до теми:

1. Поняття судочинства.

2. Способи захисту, які застосовуються судом.

3. Справи, підвідомчі господарським судам.

4. Порядок розгляду справ господарськими судами.

5. Порядок здійснення виконавчого провадження.

 

Задача 1.

До господарського суду звернулося ТОВ «Стара лінія» із позовом до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним рішення АМКУ. Позовна заява була повернута позивачу без розгляду із посиланням на те, що до неї всупереч вимогам ч. 2 ст. 57 ГПК не додано копії оспорюваного акта або засвідченого витягу з нього. Позивач оскаржив цю ухвалу в апеляційному порядку, посилаючись на порушення місцевим господарським судом правил ст. 63 ГПК.

Якими є підстави для повернення позовної заяви без розгляду. Дайте оцінку діям суду та доводам позивача? Чи може суд за власною ініціативою витребувати від відповідача оспорюваний акт? Чи підлягає апеляційна скарга задоволенню?

 

Задача 2.

Ухвалою місцевого господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, затверджено мирову угоду між ТОВ “Берег” та ТОВ “Лан” та припинено провадження по справі. Не погодившись з прийнятими у даній справі судовими рішеннями, ТОВ “Лан” подало до ВГСУ касаційну скаргу, в якій просить скасувати зазначені акти та поновити провадження в суді першої інстанції. Свою вимогу ТОВ “Лан” (позивач у справі) мотивував тим, що його представник не був присутній на засіданні суду, в якому розглядався наданий сторонами текст мирової угоди, отже господарський суд не роз’яснив позивачу процесуальні наслідки її укладення та не перевірив, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.

Яким є порядок укладення мирової угоди в господарському судочинстві? Чи є порушення в діях суду першої та апеляційної  інстанцій? Чи підлягає касаційна скарга задоволенню?

 

Орієнтовний перелік  практичних завдань до теми:

1. Складіть проект позовної заяви до господарського суду.

2. Складіть проект скарги на дії державного виконавця.

 

Тестові завдання  (без варіантів  відповідей):

1. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви:

2. Процесуальний строк вирішення господарського спору місцевим господарським судом:

3. Які заходи до забезпечення позову можуть вживатися в господарському судочинстві:

4. Строк набуття рішенням господарського суду законної сили:

 

 

 

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

Контактні заняття у студентів заочної форми навчання проводяться з використанням інноваційних технологій, які дозволяють активізувати навчальний процес вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності».

Студенти на контактних заняттях повинні мати достатній рівень теоретичної підготовки і опрацювати визначений перелік програмних питань, які розглядаються в окремих темах дисципліни, та брати активну участь в експрес-опитуванні, мозкових штурмах, круглих столах, в роботі малих груп тощо при розгляді проблемних питань.

 

ЗАНЯТТЯ №1.

Тема 1. Загально-правові засади господарської  діяльності.

 

Мета: формування базових знань щодо загальних правових засад господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями правового регулювання у сфері господарювання.

План заняття

1. Установча лекція та дискусія з питань:

1. Поняття та види господарської діяльності.

2. Поняття та види господарських відносин.

3. Нормативно-правове забезпечення господарської діяльності.

2. Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

 1. Отримання  теоретичних знань про правове регулювання господарської діяльності.
 2. Засвоєння основ базових знань з господарського законодавства та орієнтація в наступних поняттях: поняття господарської діяльності, ознаки господарської діяльності, господарські правовідносини, нормативно-правове забезпечення господарської діяльності.
 3. Формування реального уявлення про механізм правового регулювання господарської діяльності.
 4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №2.

 

Тема 1. Суб’єкти господарювання.

Мета: формування базових знань щодо правового статусу суб'єктів господарської діяльності.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

1. Поняття та види суб’єктів господарювання.

2. Поняття та види юридичних осіб.

3. Правоздатність і дієздатність юридичної особи і фізичної особи - підприємця.

4. Філії і представництва юридичної особи.

5. Створення і ліквідація юридичної особи.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

1. Отримання  теоретичних знань щодо правового статусу суб'єктів господарської діяльності.

2. Засвоєння основ базових знань з господарського законодавства України та орієнтація в наступних поняттях: поняття господарювання, поняття юридичних осіб, правоздатність і дієздатність юридичної особи і фізичної, відособлені підрозділи юридичної особи, створення і ліквідація юридичної особи.

3. Формування реального уявлення про правове становище суб’єктів господарювання в Україні.

4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №3.

 

Тема 1. Майнова основа господарювання.

Мета: формування базових знань щодо основних положень права власності, загального порядку набуття і припинення права власності, захисту права власності.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

1. Поняття та зміст права власності.

2. Форми і види права власності.

3. Підстави набуття і припинення права власності.

4. Захист права власності.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

1. Отримання  теоретичних знань про право власності.

2. Засвоєння основ базових знань з цивільного і господарського права України у контексті правового регулювання права власності та орієнтація в наступних поняттях: поняття та зміст права власності, форми і види права власності, підстави набуття і припинення права власності, захист права власності.

3. Формування реального уявлення про правову природу власності.

4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №4.

 

Тема 1. Договори в сфері господарювання.

Мета: формування базових знань щодо загальних правових засад договірних відносин в сфері господарської діяльності, ознайомлення з основними поняттями і категоріями договірного права.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

1. Поняття та види правочинів.

2. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

2.  Поняття та види договорів.

3. Зміст договору.

4. Укладення, зміна і розірвання договору.

5. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

1. Отримання  теоретичних знань про договірне право.

2. Засвоєння основ базових знань з цивільного і господарського права України у контексті правового регулювання договірних відносин у сфері господарювання та орієнтація в наступних поняттях: поняття та види правочинів, поняття та види договорів, укладення, зміна і розірвання договору, правові наслідки зміни або розірвання договору.

3. Формування реального уявлення про правову природу власності.

4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №5.

 

Тема 1. Господарські зобов’язання.

Мета: формування базових знань щодо загальних положень зобов’язального права, ознайомлення з підставами виникнення зобов’язань, правовим статусом учасників господарських зобов’язань, з’ясування співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

 

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

1. Поняття та підстави виникнення зобов’язання.

2. Види господарських зобов’язань.

3. Сторони у зобов’язанні. 

4. Заміна кредитора і боржника у зобов’язанні.

5. Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

1. Отримання  теоретичних знань про зобов’язальне право.

2. Засвоєння основ базових знань з цивільного і господарського права України у контексті правового регулювання зобов’язальних відносин у сфері господарювання та орієнтація в наступних поняттях: поняття та підстави виникнення зобов’язання, види господарських зобов’язань, сторони у зобов’язанні, заміна кредитора і боржника у зобов’язанні, співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

3. Формування реального уявлення про правову природу зобов’язальних відносин у сфері господарювання.

4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №6.

 

Тема 1. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Мета: формування базових знань щодо загальних положень загальних положень господарсько-правової відповідальності учасників господарських відносин, ознайомлення з підставами господарсько-правової відповідальності, з’ясування сутності і видів господарських санкцій, які застосовуються до правопорушників у сфері господарювання, визначення порядку відшкодування збитків у сфері господарської діяльності.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

1. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.

2. Поняття та види господарських санкцій.

3. Відшкодування збитків у сфері господарювання. 

4. Порядок застосування штрафних санкцій.

5. Порядок застосування адміністративно-господарських санкцій.

6. Порядок відшкодування моральної шкоди.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

1. Отримання  теоретичних знань про господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

2. Засвоєння основ базових знань з господарського права України у контексті підстав і видів господарсько-правової відповідальності та орієнтація в наступних поняттях: поняття та підстави господарсько-правової відповідальності, поняття та види господарських санкцій, відшкодування збитків у сфері господарювання, порядок застосування штрафних і адміністративно-господарських санкцій.

3. Формування реального уявлення про правову природу господарської відповідальності у сфері господарювання.

4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

ЗАНЯТТЯ №7.

 

Тема 1. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Мета: формування базових знань щодо загальних положень загальних положень правового регулювання суспільних відносин, які виникають у процесі здійснення господарської діяльності суб’єктами зовнішньоекономічних відносин, ознайомлення з особливостями правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначення нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

План заняття

1.Установча міні-лекція (конспект) з питань:

1. Поняття та види зовнішньоекономічних контрактів.

2. Типові умови зовнішньоекономічних контрактів (Інкотермс).

3. Державне реєстрація  зовнішньоекономічних контрактів.

4. Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій.

5. Порядок розгляду справ міжнародним комерційним арбітражем.

2.Міні-семінар – розгорнута бесіда.

3.Тестовий контроль знань.

Перелік компетентностей:

1. Отримання  теоретичних знань про правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері господарювання.

2. Засвоєння основ базових знань з господарського права України у контексті правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та орієнтація в наступних поняттях: поняття та види зовнішньоекономічних контрактів, типові умови зовнішньоекономічних контрактів (Інкотермс), державне реєстрація  зовнішньоекономічних контрактів, митне регулювання зовнішньоекономічних операцій, порядок розгляду справ міжнародним комерційним арбітражем.

3. Формування реального уявлення про правовий механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері господарювання.

4. Вироблення практичних навичок самостійної пошукової роботи з науковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

 

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

 

Студенти заочної форми навчання в міжсесійний період виконують:

 

1. Домашнє індивідуальне завдання – Реферат.

 

2. Індивідуальне  завдання за дистанційним курсом – Презентація.

 

3. Виконання однієї індивідуальної роботи за вибором студента:

 • Аналіз нормативно-правового акта;
 • Підготовка проекту договору:
 • Підготовка тестів.

 

5. Самостійна робота студентів.

Окрім аудиторних занять навчальним планом передбачено навчальний час для самостійної роботи студентів. Основним засобом засвоєння учбового матеріалу з правознавства у вільний від обов’язкових навчальних занять час є самостійна робота студента (СРС). В процесі самостійної роботи студент повинен навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Вирішення завдань удосконалення вищої економічної освіти,  підготовки кваліфікованих фахівців, конкурентноспроможних на ринку праці, здатних до ефективної діяльності на рівні світових професійних стандартів не можливі без підвищення ефективності самостійної роботи студентів над навчальним матеріалом, посилення ролі науково-педагогічних працівників у розвитку навичок самостійної роботи, стимулюванні професійного зростання студентів та формуванні їхньої творчої активності.

 СРС - це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Від рівня організації самостійної роботи безпосередньо залежить загальна оцінка якості всього навчального процесу, глибина та стійкість набутих знань і умінь.

СРС є важливою складовою навчального процесу, що впливає на глибину та стійкість набутих знань і умінь, які допомагають творчо застосовувати їх в майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

В ході самостійної роботи студент має перетворитися в активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

         Організація СРС та контроль за її виконанням  здійснюється  спільно лекторами  потоків  та   викладачами,  які проводять  семінарські заняття.

         Контроль за виконанням самостійних завдань відбувається під час семінарських занять та під час здійснення індивідуально-консультативної роботи викладача, який проводить семінарські занятя, та лектора потока. Індивідуально-консультативна робота проводиться відповідно до графіка, складеного  секцією  та затвердженого кафедрою.

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється за такими об'єктами поточного контролю:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

б)  виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС з навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності», можна виділити два основні види самостійної роботи:

I вид — підготовка до поточних аудиторних занять;

II вид — пошуково-аналітична робота.

Формами СРС з навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності»   є:

 •  опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 •  виконання домашніх завдань;
 •  підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять;
 •  підготовка до іспиту;
 • письмове оформлення схем, інших робіт графічного характеру;
 •  систематика вивченого матеріалу дисципліни перед екзаменом;
 • аналіз практичних ситуацій;

- виконання індивідуальних завдань: підготовка рефератів (реферативний огляд нормативно-правових  джерел), підготовка презентацій з певної теми.

Індивідуальні завдання є однією із форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

 • Реферат з навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» – це огляд нормативно-правових джерел за заданою тематикою,  захист якого відбувається під час проведення ІКР.
 • Презентації студентів з навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» – це подання попередньо підготовленого змістовного повідомлення за заданою тематикою (з можливим використанням сучасних інформаційних засобів - мультіпроекторів тощо). Презентації можуть проводитися, як під час аудиторних занять, так і під час  індивідуальних занять.

 

Методичні  рекомендації щодо оформлення  ндивідуальних завдань:

 • наявність нумерації сторінок; обсяг роботи має становити 7-10 друкованих аркушів; поля верхнє, нижнє – 2 см, справа – 1,5 см, зліва – 2,5 см; шрифт – 14 Times New Roman, інтервал – 1,5;
  • по тексту роботи обов‘язково мають бути посилання на використані нормативно-правові акти,  на спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо);
 • реферати та презентації мають ґрунтуватися на положеннях законодавства, що діють на момент їх підготовки студентами (режим доступу  до нормативно-правової бази на офіційному сайті Верховної Ради України  www.rada.gov.ua).
 • виконане завдання має містити у наступному порядку:
 • титульну сторінку;
 • зміст (план роботи);
 • вступ;
 • відповідні  розділи;
 • висновки;
 • список використаних джерел.

 

 

Види та форми СРС і форми  контролю за їх виконанням

в процесі вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності»

Види та форми

 СРС

Форми контролю

за їх виконанням

І. Підготовка до поточних аудиторних занять

 1.  Вивчення обов'язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо
 2.  Виконання домашніх завдань
 3.    Підготовка до семінарських занять

 

 1.  Активна участь в різних видах аудиторних занять
 2.  Перевірка правильності виконання завдань

1.3.     Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.4.     Перевірка  тестових завдань тощо

II. Пошуково-аналітична робота

    2.1. Підготовка  реферату  (реферативний

    огляд нормативно-правових джерел за

     заданою тематикою).

2.  2.2.   Пошук   нормативно-правових актів за                                                      зазаданою проблематикою  та їх опрацювання.

 

2.1.Захист реферату в процесі співбесіди                 викладача і студента під час  ІКР.

 2.2.  Контроль за умінням студента застосовувати  нормативно-правові акти в процесі вирішення ситуативних завдань під час проведення аудиторних занять.

 

 

З метою створення умов для опанування студентами економічних спеціальностей основних положень правового регулювання господарської діяльності, які мають відношення до певної спеціальності, викладач може давати студентам переважно ті завдання для самостійної роботи, які враховують специфіку спеціальності.

 Перелік завдань для СРС, форми її організації, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» і включаються до Карти самостійної роботи студентів.

Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації самостійної роботи студентів з правового регулювання господарської діяльності і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання даного виду робіт.

       Студенти, які розпочинають вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності», на першому занятті повинні бути проінформовані викладачем  щодо організації самостійної роботи з даного курсу: термінах їх виконання, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни  «Правове регулювання господарської діяльності», в структуру яких включена Карта самостійної роботи студента.

До відома студентів має бути доведений наступний порядок планування та організації самостійної роботи:

                      1. Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з навчальної дисципліни  «Правове регулювання господарської діяльності» та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент відповідно до напряму своєї підготовки роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента із «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з

дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності», що розміщені на сайті університету, обирає індивідуальні завдання.

                2. Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем, який проводить семінарські заняття, в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів в  день   проведення   занять.  

       3. Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

Оцінюючи якість виконання самостійних завдань, викладач звертає увагу на рівень знань, продемонстрований у відповідях на питання для самостійного опрацювання, на те, наскільки студент вільно викладає матеріал в усній формі, чи може вирішити тестове або інше практичне завдання, захистити реферат тощо.

         Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання завдань з самостійної роботи, є однією з складових поточної успішності студентів з правознавства і при виставленні загальної кількості балів за поточну успішність сумується з балами, одержаними за виконання інших видів поточної навчальної роботи.

 

Тема 1. Загально-правові засади господарської  діяльності.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 2 Господарського кодексу України (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15), надавши відповідь на питання: «Правовий статус засновників суб’єкта господарювання». Відповідь викладіть у формі реферату.

2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ч. 2 ст. 3 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Ознаки підприємницької діяльності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15).  Відповідь викладіть у формі реферату.

3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 2 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Учасники відносин у сфері господарювання.
 2. Господарська діяльність та господарські відносини.
 3. Підприємництво: поняття та ознаки.
 4. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.
 5. Ліцензування господарської діяльності.

 

Тема 2. Суб’єкти господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 55 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Види суб’єктів господарювання». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 80 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Поняття юридичної особи». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page2). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 55-1  Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Правовий статус фізичних осіб - підприємців.
 2. Поняття та види господарських товариств.
 3. Правовий статус акціонерного товариства.
 4. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.
 5. Поняття та види підприємств.

 

Тема 3. Майнова основа господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 133 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Правовий режим майна суб'єктів господарювання». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page5). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 319 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Здійснення права власності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 418 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Поняття права інтелектуальної власності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page8). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Підстави набуття і припинення права власності.
 2. Джерела формування майна суб’єктів господарювання.
 3. Захист права власності.
 4. Речові права на чуже майно.
 5. Об’єкти права інтелектуальної власності.

 

Тема 4.  Договори в сфері господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 180 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Істотні умови господарського договору». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page6). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 638 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Порядок укладення договору». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page11). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 182 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Особливості укладання попередніх договорів». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page6). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Порядок укладення, зміни і розірвання договорів.
 2. Поняття та види договору.
 3. Договір про надання послуг.
 4. Кредитний договір.
 5. Договір позики.

 

Тема 5. Господарські зобов’язання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 175 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Поняття майново-господарських зобов'язань». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page6). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 193 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Загальні умови виконання господарських зобов'язань». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page6). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 546 Цивільного кодексу України, надавши відповідь на питання: «Види забезпечення виконання зобов'язання». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page9). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Порука і гарантія як види забезпечення виконання зобов'язання.
 2. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання.
 3. Застава і завдаток як види забезпечення виконання зобов'язання.
 4. Притримання як вид забезпечення виконання зобов'язання.
 5. Підстави припинення зобов'язання

 

Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

 1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 218 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Підстави господарсько-правової відповідальності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page7). Відповідь викладіть у формі реферату.
 2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 226 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Умови і порядок відшкодування збитків». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page7). Відповідь викладіть у формі реферату.
 3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 239 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Види адміністративно-господарських санкцій». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page7). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

 1. Поняття та види господарсько-правової відповідальності.
 2. Відшкодування збитків у сфері господарювання.
 3. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання.
 4. Порядок застосування штрафних санкцій у сфері господарювання.
 5. Порядок відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

 

Тема 7. Правове регулювання банкрутства.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», надавши відповідь на питання: «Судові процедури, які застосовуютья щодо боржника». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12). Відповідь викладіть у формі реферату.

2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», надавши відповідь на питання: «Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12). Відповідь викладіть у формі реферату.

3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 77 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», надавши відповідь на питання: «Мирова угода та строк її укладення». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page5). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

1. Поняття та ознаки банкрутства.

2. Учасники у справах про банкрутство.

3. Провадження у справах про банкрутство.

4. Санація боржника у справах про банкрутство.

5. Черговість задоволення вимог кредиторів у справах про банкрутство.

 

Тема 8. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 263 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Поняття господарсько-торговельної діяльності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page8). Відповідь викладіть у формі реферату.

2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 265 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Договір поставки». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page8). Відповідь викладіть у формі реферату.

3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 283 Господарського кодексу України, надавши відповідь на питання: «Оренда майна у сфері господарювання». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page8). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

1. Лізинг у сфері господарювання.

2. Агентська діяльність у сфері господарювання.

3. Договір страхування.

4. Правове регулювання інноваційної діяльності.

5. Кредитний договір.

 

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 3 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», надавши відповідь на питання: «Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12). Відповідь викладіть у формі реферату.

2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», надавши відповідь на питання: «Види зовнішньоекономічної діяльності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12). Відповідь викладіть у формі реферату.

3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 7 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», надавши відповідь на питання: «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

1. Порядок укладення зовнішньоекономічного контракту.

2. Умови зовнішньоекономічного контракту.

3. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів.

4. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

5. Захист прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 10. Захист прав суб’єктів господарювання.

Орієнтовний перелік завдань для самостійної роботи

Тематика  реферативного огляду  нормативно-правових джерел з  даної теми

1. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», надавши відповідь на питання: «Види і склад вищих спеціалізованих судів». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17). Відповідь викладіть у формі реферату.

2. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, надавши відповідь на питання: «Справи, підвідомчі господарським судам». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12). Відповідь викладіть у формі реферату.

3. Розкрийте зміст положень, закріплених у ст. 54 Господарського процесуального кодексу України, надавши відповідь на питання: «Форма і зміст позовної заяви. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/page2). Відповідь викладіть у формі реферату.

Тематика презентацій

1. Правовий статус міжнародного комерційного арбітражного суду.

2. Правовий статус третейських судів.

3. Порядок здійснення виконавчого провадження.

4. Порядок вирішення господарських спорів.

5. Захист прав суб’єктів господарської  діяльності.

 

 

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання.

 

6.1.1 Карта самостійної роботи студента.

 

 

семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних) занять

Максимальна кількість балів

3а систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Заняття № 1

Загально-правові засади господарської  діяльності

Попередня підготовка з визначених питань.

Аналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда;

кейс-метод

            2

Заняття № 2

Загально-правові засади господарської  діяльності

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій

Семінар-дискусія;

кейс-метод

            2

Заняття № 3

Суб’єкти господарювання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-конференція;

 вирішення ситуаційних вправ

 

            2

Заняття № 4

Суб’єкти господарювання

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту

Робота в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

            2

Заняття № 5

Майнова основа господарювання

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Перевірка засвоєння знань

Семінар-конференція;

вирішення ситуаційних вправ

 

            2

Заняття № 6

 Майнова основа господарювання

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту

Робота

в малих групах

           1

 

Заняття № 7

Договори в сфері господарювання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда

кейс -метод.

            2

Заняття № 8

Договори в сфері господарювання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

 Семінар-дискусія;

кейс-метод

            2

Заняття № 9

Господарські зобов’язання

Попередня підготовка з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-конференція;

кейс-метод.

            2

Заняття № 10

Господарські зобов’язання

Завчасна підготовка за визначеними питаннями теми.

Ааналіз практичних ситуацій

Робота в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

1       

Заняття № 11

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Ааналіз та юридична оцінка практичних ситуацій в групах психологічного комфорту

Семінар-дискусія;

кейс-метод

           2

Заняття № 12

Правове регулювання банкрутства

Попередня підготовка з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда;

кейс -метод

           2

Заняття № 13

Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

Ааналіз  та юридична оцінка практичних ситуацій в групах підвищеного комфорту

Робота

в малих групах;

вирішення ситуаційних вправ

           2

Заняття  № 14

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Попередня підготовка з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-конференція;

кейс-метод

           2

Заняття № 15

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда;

вирішення ситуаційних

 

           2

Заняття № 16

Захист прав суб’єктів господарювання

Попередня підготовка доповідей з визначених питань.

Ааналіз практичних ситуацій

Семінар-дискусія,

 кейс-метод

           2

Разом балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

           30

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1.Підготовка презентацій

           10

2. Підготовка рефератів

           10

Разом балів за виконання індивідуальних завдань

           20

Всього балів за СPC

           50

           

 

 

6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань.

 

 Завданням поточного контролю знань студентів з  дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» є перевірка рівня розуміння та засвоєння ними програмного матеріалу за темами, наявності умінь та навичок самостійно опрацьовувати літературу з дисципліни, здатності осмислити зміст теми чи окремого питання, вміння усно чи письмово представити матеріал з курсу на належному рівні.

Поточний контроль знань студента є обов’язковим видом контролю, що проводиться в КНЕУ протягом навчального семестру і призначений:

 • допомагати студентові в організації його роботи;
 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу;
 • виявляти ступінь відповідальності студента та його ставлення до навчання, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;
 • стимулювати  активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;
 • визначати недоліки і прогалини у знаннях  та  шляхи їх усунення;
 • виявляти рівень опанування навичками самостійної роботи.

 

Поточний контроль знань студентів денної форми навчання здійснюється протягом семестру в ході аудиторних занять з питанням, винесеним на обговорення, та тих, що рекомендовані для самостійного вивчення.

Отже, об’єктами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є:

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, зокрема, оцінці підлягають:

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях та виступах на семінарських заняттях;
 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття (у тому числі доповнення до виступів, уточнення та виправлення озвучених відповідей інших студентів);
 • результати експрес-опитування;
 • відповіді на практичні завдання тощо;

2) виконання  завдань самостійної роботи студентів (СРС), при цьому оцінюванню підлягають :

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 •  виконання домашніх завдань;
 •  підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять;
 •  вирішення і письмове оформлення задач, схем, інших робіт графічного характеру;

 систематика вивченого матеріалу дисципліни ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”,

Спільний проект КНЕУ, Jean Monnet Fund  та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури з 03.10.- 08.10. 2016 р. 

Сертифікат про участь у тренінгу «Європейські бізнес-практики КСВ» від 01.06.2017 р.

 •  перед екзаменом;
 • аналіз практичних ситуацій;
 • опрацювання і підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів;
 • виконання індивідуальних завдань: аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою;  підготовка власних досліджень до наукових студентських конференцій, семінарів; підготовка публікацій; написання реферату за заданою проблематикою; підготовка презентацій.

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи, – 50, у тому числі:

1) за систематичність та активність роботи на семінарських заняттях – до 30 балів;

2) за виконання самостійних завдань – до 20 балів.

Завданням підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» є перевірка рівня розуміння та засвоєння програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між різними положеннями господарського законодавства, здатності творчо використовувати отримані знання, вміння сформулювати власну думку щодо певної правової проблеми.

Підсумковий контроль знань для студентів заочної форми навчання проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких містить 5 завдань.

Питання до екзаменаційних білетів формулюються в межах переліку питань, що виносяться на іспит.

Відповідь на кожне з п’яти питань білету оцінюється окремо з диференціацією в 0, 6, 8, 10 балів. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 5 завдань. В разі, коли відповіді студента оцінені менше, ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів). У такому разі загальна підсумкова оцінка з дисципліни включає лише результати поточного контролю.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінки поточної роботи в семестрі (до 50 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 50 балів) за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у 4-бальну та шкалу за системою ECTS .

 

Заповнення електронних журналів здійснюється  в день проведення занять. Відповідальність за їх заповнення несуть викладачі, які проводять семінарські заняття, про що кожного місяця на засіданні секції звітують у письмовій формі.

 

Форма оцінювання знань

Кількість балів

Результат

1

Оцінювання поточної роботи в семестрі, в т.ч.:

від 0 до 50 балів

в т.ч.:

Н/Б - відпрацьовуються

 

 

 1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях  протягом семестру:

виступи на семінарських заняттях з позитивним результатом; участь в обговоренні питань на семінарських заняттях; експрес-опитування під час семінарських занять або виконання тестових завдань, розв’язування практичних задач тощо

 

 

 

 

 

 

 

До 30 балів

За кожне семінарське заняття студент може отримати

 0; 1; 2 балів

Заняття № 6,10 –  оцінюються, в 1 бал

Разом за семестр – не більше 30 балів

 

1.2.

Самостійна робота студентів:

за виконання двох  індивідуальних завдань   (на вибір студента)

До 20 балів

 

20 балів – за виконання двох  індивідуальних завдань

  10х2= 20 балів

 

2.

 

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

 

 

Від 0 до 50 балів

П’ять завдань оцінюються в 10, 8 і, 6 і 0 балів

 

Разом

100 балів*

 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінки поточної роботи в семестрі (до 50 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 50 балів) з подальшим переведенням у  4-бальну шкалу за системою ECTS.

 

6.2. Заочна форма навчання:

 

8.2.1. Карта самостійної роботи студента.

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

 

Тема 1. Загально-правові засади господарської  діяльності

Установча міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тестовий контроль знань

1

2.

 

Тема 2. Суб’єкти господарювання

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

3.

 

 

Тема 3. Майнова основа господарювання.

 

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

4.

 

 

Тема 4. Договори в сфері господарювання.

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

5.

 

 

Тема 5. Господарські зобов’язання.

 

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – «мозковий штурм»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

6.

Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – «мозковий штурм»

 

1

1

 

7.

Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – «мозковий штурм»

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

1

1

1

 

20

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання -Реферат

електронна

(наприклад, 05.10.2014р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальне  завдання за дистанційним курсом - Презентація

електронна

наприклад, 05.10.2014р.

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналіз нормативно-правового акту

2. Підготовка проекту договору

3. Підготовка тестів

 

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

30

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

6.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

 

Завданням поточного контролю знань студентів заочної форми навчання з  дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» є перевірка рівня розуміння та засвоєння ними програмного матеріалу за темами, наявності умінь та навичок самостійно опрацьовувати літературу з дисципліни, здатності осмислити зміст теми чи окремого питання, вміння усно чи письмово представити матеріал з курсу на належному рівні.

Поточний контроль знань студента є обов’язковим видом контролю, що проводиться в КНЕУ протягом навчального семестру і призначений:

 • допомагати студентові в організації його роботи;
 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу;
 • виявляти ступінь відповідальності студента та його ставлення до навчання, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;
 • стимулювати  активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;
 • визначати недоліки і прогалини у знаннях  та  шляхи їх усунення;
 • виявляти рівень опанування навичками самостійної роботи.

 

Об’єктом поточного контролю знань для студентів заочної форми навчання є:

 •  систематичність і активність роботи на контактних заняттях – оцінюється в межах 20 балів;
 • виконання позааудиторних індивідуальних завдань - оцінюється в межах 30 балів.

 

Поточне оцінювання знань студентів заочної форми навчання здійснюється в межах 50 балів.

 

Підсумковий контроль знань для студентів заочної форми навчання проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких містить 5 завдань.

Питання до екзаменаційних білетів формулюються в межах переліку питань, що виносяться на іспит.

Відповідь на кожне з п’яти питань білету оцінюється окремо з диференціацією в 0, 6, 8, 10 балів. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 5 завдань. В разі, коли відповіді студента оцінені менше, ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів). У такому разі загальна підсумкова оцінка з дисципліни включає лише результати поточного контролю.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінки поточної роботи в семестрі (до 50 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 50 балів) за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у 4-бальну та шкалу за системою ECTS .

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

 

8.3.1. Письмове завдання.

«1. Поняття та зміст права власності».

 

8.3.2. Блок тестових завдань.

2. Оберіть правильний варіант відповіді (у кожному тестовому завданні вірним є лише один варіант відповіді):

За порушення трудової дисципліни (за КЗпП) до працівника може бути застосовано:

а) Пониження на посаді;

б) Зауваження;

в) Позбавлення премії на один рік;

г) Догана;

д) Усунення з посади

Ведення справ повного товариства здійснюється:

а)  головою правління;

б)  генеральним директором;

в)  одним із учасників, який виступає від імені товариства;

г)  директором;

д)  дирекцією.

 

Носієм суверенітету і джерелом влади в Україні є:

а) Верховна Рада України;

б) народ України;

в) Президент України;

г) Кабінет Міністрів України;

д) усі разом.

 

 

6.3.3. Задача.

Тимощук А.В.  вирішив зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, основним видами діяльності якого буде надання різного роду консультативних послуг.

Визначте, платником яких податків та зборів може бути зазначене товариство після реєстрації.

 

6.4. Зразок екзаменаційного білета.

 

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Київський національний університет імені Вадима Гетьмана”

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: міжнародна економіка і менеджмент (6503)

Навчальна дисципліна: Правове регулювання господарської діяльності

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Поняття та зміст права власності.

2. Оберіть правильний варіант відповіді (у кожному тестовому завданні вірним є лише один варіант відповіді):

За порушення трудової дисципліни (за КЗпП) до працівника може бути застосовано:

а) Пониження на посаді;

б) Зауваження;

в) Позбавлення премії на один рік;

г) Догана;

д) Усунення з посади

Ведення справ повного товариства здійснюється:

а)  головою правління;

б)  генеральним директором;

в)  одним із учасників, який виступає від імені товариства;

г)  директором;

д)  дирекцією.

 

Носієм суверенітету і джерелом влади в Україні є:

а) Верховна Рада України;

б) народ України;

в) Президент України;

г) Кабінет Міністрів України;

д) усі разом.

 

        3. Оберіть правильний варіант відповіді (у кожному тестовому завданні вірним є лише один варіант відповіді):

Громадянство — це:

а) постійний політико-правовий зв'язок особи з державою;

б) участь особи в управлінні державою;

в) сукупність прав та обов'язків мешканця певної території;

г) взаємозв'язок вищих органів влади з підлеглими;

д) право проживання особи на території держави.

Фізична особа-підприємець за своїми зобов'язаннями:

а) відповідає усім своїм майном;

б) не відповідає своїм майном;

в) відповідає майном, яке знаходиться в господарському обороті;

г) відповідає наявним майном;

д) відповідає заставленим майном.

Спадкування — це:

а) перехід прав від спадкодавця до спадкоємців;

б) перехід обов'язків від спадкодавця до спадкоємців;

в) перехід прав та обов'язків від спадкодавця до спадкоємців;

г) перехід майна від спадкодавця до спадкоємців.

        4. Оберіть правильний варіант відповіді (у кожному тестовому завданні вірним є лише один варіант відповіді):

Яка з перелічених форм власності не передбачена законодавством України?

а) Державна;

б) приватна;

в) комунальна;

г) колективна.

Суб’єкт господарювання:

а) може мати печатку;

б) обов’язково повинен мати печатку;

в) може мати печатку після одержання документів дозвільного характеру;

г) може мати печатку за погодженням з Державної фіскальною службою України;

д) може мати печатку після одержання дозволу Міністерства Внутрішніх справ України.

Який конституційний склад Верховної Ради України?

а) 350 депутатів;

б) 200 депутатів;

в) 450 депутатів;

г) 400 депутатів;

д) 150 депутатів.

5. Задача.

Тимощук А.В.  вирішив зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, основним видами діяльності якого буде надання різного роду консультативних послуг.

Визначте, платником яких податків та зборів може бути зазначене товариство після реєстрації.

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії держави і права

протокол № 4  від   8 квітня 2015 р.

 

Екзаменатор                                                                                   В.В. Мачуський

 

Завідувач кафедри                                                                       С.І. Шимон

 

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 13 липня.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. з наступними змінами і доповненнями //Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 3. Бюджетний кодекс України у редакції від 05.02.12 р. //Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 4. Податковий кодекс України від  02.12.2010 р. з наступними змінами і доповненнями //Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 5. Господарський кодекс України № 436 від 16 січня 2003 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 7. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 8. Закон України “Про міжнародні договори України” від 22 грудня 1993 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 9. Закон  України  "Про  міжнародне приватне право" від 23.06.2005 № 2709-IV. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 10. Закон України "Про Кабінет Міністрів України"  від 07.10.2010 р. № 2591. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 11. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від  7  липня  2010  року N 2453-VI. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 12. Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17.03.2011 р. № 3166. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 13. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» № 2939 від 26 січня 1993 р з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 14. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959 від 16 квітня 1991 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 15. Закон України «Про захист економічної конкуренції» № 2210 від 11 січня 2001 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 16. Закон України «Про кредитні спілки» № 2908 від 20 грудня 2001 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 17. Закон України «Про Національний банк України» № 679 від 20 травня 1999 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 18. Закон України «Про Рахункову палату» № 315/96-ВР від 11 липня 1997 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 19. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664 від 12 липня 2001 р. з наступними змінами і доповненнями // Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 20. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»  23.02.2012 № 4452-VI // Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

1.  Правове регулювання господарської діяльності : навчальний посібник / В.В. Мачуський (заг. ред.), Л.О. Кожура, Ю.В.  Сагайдак та інш. – К.: КНЕУ, 2015

2. Господарське право: Підручник / В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк, Н.А. Фукс та інш. – К.: КНЕУ, 2011. 

3. Гоподарське право: підручник / В.С. Щербина. – К. – 2009.

(Електроннийдоступ: http://www.lawkneu.org.ua/wp-content/download/GospPravo.pdf) 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. . Господарське законодавство: навч. посібник / В.В. Мачуський, В.Є. Пустульга - К. : КНЕУ, 2004.
 2. . Господарське законодавство: навч. посібник для сам. вивчення дисципліни/ О.В. Кришевич, В.В. Мачуський, О.В. Перепадя - К. : КНЕУ, 2005.

3. Цивільне право України: особлива частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1173 с.

4. Господарське право України: навч. посібник / ред. Н.О. Саніахметова. – Х. – 2005

 

8. Інформаційні ресурси

 

 1. Сайт навчальної дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності”:

http://www.businesslaw.org.ua