Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Право

 1. Meтa курсової роботи

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти України № 161 від 2 червня 1993 р.(п. 3.9.2) та Положення про організацію навчального процесу в ЕК КНЕУ імені Вадима Гетьмана курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання, а також для напрацювання досвіду роботи з нормативно-правовими актами та науковою юридичною літературою.

Курсова робота є самостійною індивідуальною роботою студента, яка виконується з певного навчального курсу або окремих його розділів.

Метою написання курсової роботи є:

 • поглиблення теоретичних знань, здобутих в процесі вивчення певної навчальної дисципліни;
 • формування досвіду самостійної роботи з науковою та іншою юридичною літературою, статистичними даними та матеріалами правозастосовної практики;
 • напрацювання досвіду самостійного застосування положень нормативно- правових актів до практичних ситуаційних задач.
 1. Етапи виконання курсових робіт

Виконання курсової роботи включає такі етапи:

 • вибір теми;
 • ознайомлення з теоретичними і практичними проблемами, які повинні бути висвітлені в роботі;
 • підбір нормативно-правових та наукових літературних джерел, фактичного матеріалу;
 • складання проекту плану курсової роботи;
 • узгодження плану курсової роботи з керівником;
 • написання та оформлення курсової роботи;
 • передача роботи керівнику для перевірки та рецензування;
 • доопрацювання курсової роботи з урахуванням зауважень керівника ;
 • попереднє оцінювання курсової роботи ;
 • усний захист курсової роботи студентом .

Кожен студент обирає гему курсової роботи за порядковим номером журналу.

Тематика курсових робіт доводиться до відома студентів на початку семестру.

Графік подання і захисту студентами курсових робі т розробляє і оголошує керівник.

Керівником курсової роботи організовуються консультації для студентів з питань методики написання курсових робіт, порядку подання до захисту, процедури захисту тощо.

Студеній з'являються па індивідуальні консультації до керівника самостійно з власної ініціативи, або за викликом керівника.

 1. Вибір геми курсової роботи і складання плану

Вибір геми є першим станом виконання курсової роботи з якої виконується курсова робота. Студенти заповнюють бланк завдання з обраною гемою (Додаток 2).

Орієнтовна тематика курсових робіт розробляється цикловою комісією та щороку оновлюється.

Навчальним планом підготовки студентів спеціальності 081 "Право" передбачено виконання курсових робіт з таких дисциплін: теорія держави і права (2-ий курс), цивільне право (3-ий курс).

Тема курсової роботи повинна бути актуальною для відповідної галузі юридичної науки, маги практичне значення. При виборі геми рекомендується враховувати наявність достатньої кількості літературних джерел тощо.

Після обрання геми курсової роботи студент протягом двох тижнів повинен скласти розгорнутий план курсової роботи, який має охоплювати вузлові питання геми. Формулювання назв розділів та підрозділів має бути чітким, логічним та послідовними. План  має включати вступ, 3 розділи, які діляться на підрозділи, висновки, список використаних джерел.

Не рекомендується переобтяжувати план великою кількістю підрозділів (2-3 розділи). Студенти обов’язково узгоджують план курсової роботи з керівником.

В процесі комплексного опрацювання зібраних матеріалів попередній план курсової роботи може коригуватися за погодженням з керівником.

 1. Підбір нормативних і наукових джерел та інших матеріалів

Нормативний матеріал, наукову, навчальну та іншу спеціальну літературу за гемою курсової роботи студент підбирає самостійно. Використовувати матеріал з Загальної і Особливої частин цивільного права України.

Підбір нормативно-правового матеріалу мас охоплювати акти законодавчого та незаконного характеру та інші джерела, зокрема, міжнародно- правові акти, звичаї (стосовно дисциплін приватного права) тощо. Перелік використаних нормативних джерел мас включати Конституцію України, кодекси (якщо такі діють у відповідній сфері), закони України, відповідні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів державної влади. Всі нормативно-правові акти використовуються у чинному стані. Застарілі норми чи акти можуть використовуватися у курсовій роботі тільки в порівняльному плані. Робота, котра ґрунтується на положеннях не чинних (застарілих) нормативно-правових актах не може бути допущена до захисту і одержати позитивну оцінку.

Матеріали правозастосовної практики (аналіз судових рішень, узагальнення судової практики чи практики інших органів тощо) студенти підбирають в архівах (у тому числі електронних) відповідних органів та організацій (з обов'язковим зазначенням джерел), або використовують опубліковані дані з періодичних фахових та інших видань. Рекомендується використовувати матеріали правозастосовної практики, що публікуються у відповідних розділах таких видань, як журнали: Право України, Юридична Україна, Підприємництво, господарство і право, Вісник Конституційного Суду України, Вісник Верховного Суду України, Вісник Вищого господарського суду України, Збірник рішень Верховного суду України, Збірник рішень Вищого господарського суду України; газети: Юридична практика, Юридичний вісник України та ін.

Обов’язковим с використання наукової літератури: монографій та наукових праць, що публікуються в періодичних фахових юридичних виданнях.

 1. Структура і зміст курсової роботи

        Обравши тему курсової роботи, студент повинен ознайомитися з вимогами до виконання курсових робіт з цивільного права. В іншому випадку при незнанні вимог якісну у теоретичному і практичному плані курсову роботу може бути не допущено до захисту через наявність формальних недоліків.

        На початковому етапі підготовки курсової роботи студент повинен підібрати у бібліотеці та/або серед офіційних електронних джерел необхідну нормативну літературу, монографії, навчальну літературу, практичну та довідкову літературу, статті у періодичних наукових та загальних виданнях з обраної теми, виявити наявні проблеми та опанувати матеріали, що ці проблеми піднімають або пропонують шляхи подолання.

        Крім цього, студенту необхідно визначити конкретне підприємство, установу, організацію, державний орган на предмет можливості використання їх практичних матеріалів у курсовій роботі. Це сприятиме студентові пов’язати теорію і практику при дослідженні теми роботи.

        На наступному етапі студент повинен скласти план курсової роботи, узгодити його з викладачем; а в разі необхідності – доопрацювати план та скласти розгорнуту схему викладення кожного розділу.

        Обсяг курсової роботи повинен складати 30-35 сторінок основного комп’ютер-ного тексту, написаних шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали. При необхідності, враховуючи специфіку конкретної теми, обсяг курсової роботи може бути більшим. До обсягу курсової роботи не рахуються список використаних джерел та додатки.

Структурно курсова робота повинна включати:

1. Титульну сторінку.

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Розділи (які включають умовно теоретичну частину – мінімум 3-4 підрозділи,

та умовно практичну частину – мінімум 3-4 підрозділи).

5. Висновки.

6. Список використаних джерел.

      7. Додатки (в окремих виняткових випадках додатків може не бути).

        Зміст курсової роботи повинен бути розгорнутим – складатися із декількох розділів, які мають підрозділи. Навпроти назв розділів та підрозділів виставляються відповідні номери сторінок тексту.

        У вступі подається обґрунтування теми дослідження у курсовій роботі, її актуальність і значення у сучасних умовах; формулюються мета, яку треба досягти за підсумками курсової роботи; задачі, які поступово у комплексі призведуть до досягнення мети; предмет (про що пишеться курсова); об’єкт (особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, в межах яких знаходиться предмет); методи, за посередництва яких здійснюватиметься виконання курсової роботи, буде досліджено певні правовідносини при написанні курсової (за розді-лами та підрозділами роботи). Актуальність теми передбачає обґрунтування її дослідження з точки зору потреб науки (теорії), практики, законодавства. Слід вказати хто із вчених досліджував обрану тему.

        Вступ має складатися в середньому із 2 – 4 аркушів.

        Розділи курсової роботи складають основну її частину. Вони мають бути продумані і побудовані таким чином, щоб розкривалася і теоретична, і практична частина теми.

        У розділах курсової обов’язково повинні бути посилання на використані джерела (наприклад, [13, с. 21-22], що означає, що джерело під номером 13, а саме сторінки 21 і 22 було використано у певному місці роботи).

У висновках містяться основні результати роботи, підводяться підсумки дослідження, робляться теоретичні узагальнення; викладаються практичні рекомендації щодо використання певних правових актів в юридичній практиці тощо.

Робота виконується українською мовою. Не слід використовувати публіцистичних чи побутових термінів, спрощених чи не прийнятих у науці висловів.

Слід також уникати в роботі зарозумілих висловів, викладати свої думки чітко, якісно,  змістовно,  поступово, не припускаючись повторів і помилок, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями.

Юридичні та інші терміни і категорії мають бути застосовані  відповідно до їх нормативного чи іншого загальноприйнятого значення.

Власна позиція автора у кожному випадку мас бути належно аргументована.

Наукові джерела слід використовувати творчо. Запозичення чужих думок без посилання на автора і просте переписування не дозволяється.

Думки науковців та інших фахівців рекомендується відображати шляхом переказу думки. Пряме цитування в роботі чужих думок у великій кількості є недоцільним .

Посилання на автора слід оформляти у вигляді виноски (див. далі). Поряд з чужою думкою слід навести власну позицію стосовно конкретного питання з відповідною аргументацією.

Найбільш важливі висновки та пропозиції автора належить відобразити у висновках.

 1. Оформлення курсової роботи

Загальний обсяг курсової роботи становить 30-35 стандартних сторінок машинописного або комп’ютерного тексту, або 35-40 сторінок рукописного тексту, не враховуючи списку літератури і додатків.

При оформленні курсової, необхідно дотримуватись встановлених вимог. Робота має бути надрукована за допомогою загальноприйнятих технічних засобів (друкарська машинна або комп’ютер) на одному боні білого аркушу паперу формату Л4 (297x210 мм.). Машинописний текст оформляється шрифтом Times New Roman № 14, з інтервалом 1,5 (до ЗО рядків на сторінці).

Кожна сторінка тексту (друкованого чи рукописного) обмежується полями: ліве —30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути 15-20 мм. Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки. Заголовки розділів друкуються симетрично, прописними літерами; заголовки підрозділів друкуються з абзацу без переносів. Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою в кінці (1.; 2.; 3.); нумерація підрозділів мас включати вказівку на розділ (1.11.2.; 2.1.; 2.2...).

Нумерація сторінок у роботі проставляється наскрізна, включаючи список літератури та додатки, і починається з титульного листа, на якому номер не вказується. Номери сторінок зазначаються у правому верхньому кутку.

Додатки оформляють як продовження курсової роботи після списку літератури. Кожний додаток слід починати з нової сторінки, у правому верхньому кутку зазначати слово «Додаток». Якщо в роботі більше одного додатку, їх нумерують послідовно арабськими цифрами (без позначки «№»). Кожен додаток повинен мати заголовок.

Кожна таблиця супроводжується порядковим номером. На всі цитати, таблиці, схеми, малюнки, графіки тощо в тексті мають бути посилання.

В роботі розміщують послідовно: титульний лист за встановленою формою; зміст (де слід вказати початкову сторінку кожного розділу), який повинен обов’язково відповідати заголовкам, що зазначені в роботі; вступ, розділи роботи, висновки, список використаних джерел, додатки.

На останній сторінці курсової роботи студент ставить свій підпис і дату її виконання. В кінці роботи підшивається сторінка для висновку по роботі (рецензія) (Додаток 4).

Посилання на джерела подаються в такий спосіб:

у вигляді посилань на поданий в кінці роботи список використаних джерел; у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та номери сторінок в ньому, на яких викладено відповідні дані (думки тощо); дужки проставляються безпосередньо за текстом, якого стосується посилання. Наприклад: «деякі автори вважають, що ... викладається зміст думки 116, с. 125-128 43, с. 35-371»; числа «16» та «43» - в даному прикладі - це номери, під якими розміщені зазначені роботи у спискові використаних джерел.

В посиланнях на наукові статті, що опубліковані у збірниках наукових праць, періодичних виданнях тощо обов’язково зазначається прізвище автора та назва праці, назва видання, рік, номер випуску, сторінки, на яких розміщено дану пращо:

 • Харитонов С. Традиція приватного права в Україні: між Сходом і Заходом (деякі питання методології розробки концепції приватного права в Україні)// Юридична Україна. - 2003. -№ 2. -С.14-19.
 • Побірченко І. І'. Діяльність Міжнародного комерційного арбітражу //Право України. - 1997. - № 1 1. - С. 92-96.

Рекомендується застосовувані наскрізну нумерацію джерел у всьому списку літератури (єдина нумерація для всіх підрозділів списку джерел).

Список використаних джерел вміщує перелік нормативно-правових актів, правозастосовної практики та наукових літературних джерел, що були використані при підготовці та написанні роботи.

Список використаних джерел формується у такій послідовності'.

1. Законодавчі акти України;

 1. Конституція України;
 2. Кодекси;
 3. Закони України;
 1. Підзаконні нормативно-правові акти
 1. Постанови Верховної Ради України;
 2. Укази Президента України;
 3. Постанови Кабінету Міністрів України;
 4. Нормативні акти міністерств та відомств;
 1. Міжнародно-правові акти
 2. Матеріали правозастосовної практики: керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, узагальнення судової практики, матеріали судових справ тощо.
 3. Наукова та інша юридична література (в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами монографій, брошур тощо).
 4. Іноземні джерела (англомовні, німецькомовні тощо окрім російської).

Використання нечинних нормативно-правових актів у роботі допускається виключно у порівняльному плані з відміткою про припинення їх чинності у тексті роботи та списку використаних джерел.

Приклади оформлення джерел у списку літератури:

Для нормативно-правових актів, наводиться назва акту, дата його прийняття, видання офіційного оприлюднення тексту, рік, номер, статті (сторінки).

 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. — № 40. — Ст. 3.
 • Закон України від 12 травня 1991 р. «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. -№ 30. - Ст. 379.
 • Закон України від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку» / Офіційний вісник України. — 2003. - № 28. - С т. 1362.
 • Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. - 2000. -№ 46 - Ст. 2001.

Для всіх нормативно-правових актів необхідно вказувати офіційні видання (Відомості Верховної Ради України, Офіційний вісник України, газета «Урядовий кур’єр», Зібрання постанов Уряду України). Не слід посилатися на електронні бази даних та інші видання (книги), які не є офіційними джерелами змісту нормативно-правових актів.

Для наукових джерел. наводиться прізвище автора, назва праці, видання, рік:

 • Стефанчук Р. Є. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. — К .: Наук. світ, 2001. —400 с.
 • Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенная части. - М.: Дело, 2000. - 150 с.

Якщо робота підготовлена колективом авторів, то зазначається лише назва праці (книги):

 • Коментар до Конституції України. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1998. - 200 с.
 • Основные институты гражданского Права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. - М., 1999. - 300 с.

У завершеному вигляді курсова робота зшивається у папку-скорозшивач та подається на відповідну кафедру.

 1. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсової роботи здійснюється студентом у присутності навчальної групи. На початку студент робить коротку доповідь (5- 8 хвилин). Тези доповіді готуються заздалегідь.

У доповіді необхідно:

 • назвати тему курсової роботи, показати її актуальність і значущість;
 • сформулювати основну мету і завдання дослідження;
 • стисло розкрити зміст роботи;
 • доповісти про основні результати дослідження, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої геми, вміння аналізувати практичну діяльність організацій, змістовно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору. Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) та проставляються в заліковій відомості групи і заліковій книжці студента. У разі незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову.

 1. Рецензування і захист курсової роботи

Курсові роботи студентів перевіряються керівниками . За результатами перевірки викладач складає письмовий висновок но роботі, в якому зазначаються позитивні сторони й недоліки роботи. Зокрема оцінюються:

 • ступінь розкриття геми (повно чи неповно);
 • вихід за межі предмету геми (гема курсової роботи передбачає розкриття
 • одних питань, а фактично розкриваються інші);
 • системність викладення матеріалу;
 • уміння студента аналізувати матеріал, виділяти головне, логічно мислити,
 • робити висновки і аргументувати їх;
 • вдалість поєднання теорії з матеріалами юридичної практики;
 • методика використання матеріалів з літературних джерел;
 • дотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи тощо.

При позитивній оцінці робота допускається до захисту. Якщо робота написана з порушенням вимог, її повергають студентові для доопрацювання. До такої роботи обов'язково додається висновок із зазначенням цих недоліків.

У висновку по курсовій роботі визначається відповідність курсової    роботи встановленим вимогам та рекомендована оцінка.

У встановлений термін курсова робота разом із висновком подається

керівникові.

Дату й час усного захисту курсової роботи визначає керівник. Під час захисту роботи студент повинен розкрити актуальність, основні положення геми, виявити змістовні знання теоретичних і практичних аспектів проблеми, знання новітньої літератури з предмету дослідження, вміння викладати свої думки та пропозиції, а також відповісти на поставлені запитання.

У разі, якщо курсова робота виконана і здана студентом , однак він не з'явився на усний захист, попереднє оцінювання курсової роботи не враховується і підсумкова оцінка за таку роботу виставляється «0» балів.

За результатами захисту курсової роботи студент одержує остаточну оцінку за стобальною інкалою відповідно до наведених нижче критеріїв.

Стобальна система переводиться в традиційну чотирибальну систему та систему оцінювання знань за ECTS за встановленою інкалою. Усі дані щодо підсумкової оцінки за курсову роботу відображаються в екзаменаційній відомості; оцінка за чотирибальною шкалою заноситься до залікової книжки студента.

            

 

Критерії оцінювання курсової роботи

Підсумкова оцінка за курсову роботу виставляється в межах 100-

бальної системи за наведеними нижче критеріями.

Чіткість визначення мети і завдань роботи

Мета і завдання визначені чітко, змістовно, згідно з предметом дослідження

5

Мета і завдання в роботі не визначені, або сформульовані не чітко, або  не зовсім вірно, або не узгоджені з предметом дослідження

0

Дотримання вимог щодо структури роботи

Структура курсової роботи є логічною, науково викладеною, дозволяє повністю висвітлити гему, відповідає рекомендаціям (містить З розділи)

5

Структура у загальному відповідає вимогам, однак несуттєво виходить за межі предмета дослідження або не охоплює всіх основних питань

0

Рівень аналізу нормативно-правового матеріалу

В роботі використано та докладно проаналізовано положення всіх основних чинних нормативно-правових актів щодо предмета дослідження; за наявності законопроектів – розглянуто їх основні положення; аналіз нормативних джерел здійснено на належному теоретичному рівні

10

В роботі використано та проаналізовано положення основних чинних нормативно правових  актів, проте

 • не розглянуто окремих спеціальних актів, що стосуються предмета дослідження та/або
 • аналіз положень нормативно-правових актів має дещо поверховий характер, та/або
 • не використано проектів законодавчих актів щодо предмета дослідження, які є загальнодоступними

 5

В роботі

 • не використано основних нормативно-правових актів щодо предмета дослідження або
 • аналіз положень нормативно-правових актів не носить наукового характеру, або
 • аналіз нормативних джерел не має послідовного логічного характеру, викладений безсистемно, або
 • зміст роботи свідчить про відсутність  у студента уміння та навичок аналізувати нормативний матеріал

 0

Використання та аналіз наукової літератури щодо предмета

дослідження

В роботі використано досягнення  класичної та обов’язково сучасної юридичної думки (останні 2-3 роки видання) розглядаються різні підходи, теорії, концепції тощо, наводиться їх аналіз, порівняння з коректним посиланням на джерела

10

В роботі використано наукові джерела, однак обмежено, або ж не використано основних загальновідомих праць, або не використано наукових праць вітчизняних фахівців, або їх аналіз є поверховим

 5

В роботі не використано наукових праць, або вони не стосуються предмета дослідження, або відсутні праці останніх 2-3-х років, або вони використані у змісті без посилань на авторів (джерела)

 0

Наявність аналізу матеріалів юридичної практики за темою

роботи

В курсовій роботі розглядаються практичні питання, аналізуються узагальнення (або приклади) судової або іншої правозастосовної  практики; прогнозуються тенденції розвитку юридичної практики та її вплив на розвиток законодавства, державно-правового інституту тощо

 10

В роботі розглядаються окремі випадки з судової (іншої юридичної) практики, однак це не має системного характеру, або аналіз практики є поверховим, не має наукового характеру, чи відсутній взагалі

 5

В роботі не розглядаються матеріали юридичної практики, або вони наводяться недоречно, або не стосуються предмета дослідження

 0

Ступінь розкриття теми

У роботі висвітлено всі, а також безпосередньо пов’язані з ними спеціальні питання теми, при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, держави, її інститутів, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та  формуються пропозиції щодо подолання  проблем

 10

У роботі належно висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються конкретні спеціальні проблеми щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних питань має дещо поверховий характер

 5

У роботі не розкрито основних питань щодо теми дослідження, або вона грунтується  на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану)

 0

Рівень одержаних результатів

            змістовність, практична цінність висновків і пропозицій

Результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно викладені, мають юридичне та практичне значення і є самостійним здобутком студента

 10

Робота містить конкретні висновки щодо результатів дослідження, однак вони не завжди належно викладені, або є вже відомими положеннями юридичної науки, або не мають особливого теоретичного або практичного значення

 5

В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є не конкретними, чи ненауковими, або положеннях роботи не випливають з її змісту

 0

Якість оформлення роботи

Оформлення всіх частин курсової роботи повністю відповідає встановленим вимогам (у т. ч., зокрема, оформлення посилань на джерела та списку літератури є коректним); текст роботи викладено змістовно, без граматичних помилок та стилістично правильно

 10

Оформлення курсової роботи в цілому, відповідає вимогам, проте при цьому зустрічаються помилки та некоректності

 5

Оформлення курсової роботи дозволяє прийняти її до захисту, проте мають місце граматичні та стилістичні помилки, або допущено некоректності в оформленні посилань на джерела чи список джерел, що мають більш системний характер

 0

Дотримання календарного плану виконання роботи

На всіх етапах виконання курсової роботи студент виконував завдання відповідно до оголошеного регламенту, погоджено з науковим керівником; робоча вчасно подана керівнику у завершеному, готовому до захисту вигляді

 10

Робота завершена і подана керівнику у визначені терміни, однак в процесі її виконання студент допускав певні відхилення від плану або не завжди погоджував свої дії з керівником

 5

Курсова робоча подана керівнику з істотними порушеннями календарного плану

 0

Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту курсової роботи, виявлений студентом під час її усного захисту

Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі запитання, виявляє високий рівень знань щодо геми курсової роботи та суміжних положень відповідної навчальної дисципліни, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію

 20

Студені під час захисту виявляє належних рівень знань щодо геми курсової роботи, дає правильні відповіді на поставлені запитання, проте не виявляє вільної орієнтації в суміжних гемах навчальної дисципліни; добре знає основні положення своєї курсової роботи, проте не завжди упевнений в аргументації, чи не завжди чітко її формулює

 15

Студент під час захисту виявив належний рівень знань щодо геми курсової роботи та її змісту, відповіді на поставлені запитання дає, переважно, правильно, однак допускає певні неточності у визначеннях правових категорій, не завжди належно обґрунтовує свою позицію чи інші положення роботи

 10

Під час усного захисту курсової роботи студені допускає істотні помилки у відповідях, не зовсім добре орієнтується за змістом роботи

 5

Під час усного захисту студент неспроможний аргументувати положення робото, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді або не в змозі відповісти па поставлені запитання

 0

 

 

        У разі неявки студента на усний захист попереднє оцінювання курсової роботи не враховується і підсумкова оцінка за таку роботу виставляється «0» балів.

        Курсова робота допускається до захисту за умови , що її попередня (до усного захисту) оцінка за висновками рецензента становить не менше 30 балів. Максимальна     попередня оцінка роботи (до усного захисту) може становить не більше 80 балів.

Курсова робота ні за яких умов не допускається до захисту і оцінюється незадовільно, якщо:

 

 • положення роботи сформульовані на основі нечинних нормативно-правових актів;
 • зміст роботи не відповідає її темі;
 • структура роботи не відповідає встановленим вимогам (містить менше 2-х або більше 4-х розділів); відсутня хоча б одна з обов’язкових складових частин роботи (в т. ч.,  вступ, висновки, список використаних джерел); 
 • наявні істотні порушення вимог щодо оформлення;
 • порушена вимога щодо виконання роботи українською мовою;
 • попередня оцінка роботи становить менше 30 балів.

 

 

 

Оцінка курсової роботи за 100-бальною системою переводиться в

                 традиційну та оцінку за шкалою ECTS за такими правилами:

      90 – 100 балів

                        Відмінно

       А

80-89 балів

70-79 балів

66-69 балів

60-65 балів

21-59 балів

       0-20 балів

                          добре

                          добре

                      задовільно

                      задовільно

незадовільно -можлива перездача

незадовільно- повторне вивчення    дисципліни

       B

       C

       D

       E

      FX

       F

             Теми курсових робіт з перспективним планом:

 1. Предмет і метод цивільного права:

                                 План.

 1. Предмет цивільного права.
 2. Метод цивільного права та чинники, що його зумовлюють.
 3. Цивільне право в системі права України, його взаємодія з іншими галузями права.

      2. Система цивільного права:

                                 План.

 1. Основні засади системи цивільного права України.
 2. Система цивільного права.
 3. Реалізація цивільного права.

 3. Поняття і елементи цивільних правовідносин:

                                 План.

 1. Поняття і ознаки правовідносин.
 2. Зміст правовідносин.
 3. Види правовідносин.

      4. Поняття і зміст цивільної правоздатності:

                   План.

1.  Поняття фізичної особи та громадянина. Класифікація фізичних осіб.

        2.  Поняття та значення цивільної правоздатності громадян.

        3.  Цивільна дієздатність громадян: поняття та види

5. Поняття і види дієздатності:

                            План.

 1. Поняття та значення дієздатності громадян.
 2. Види цивільної дієздатності громадян.
 3. Обмеження в дієздатності та порядок визнання громадянина недієздатним.

 

 

      6. Поняття і ознаки юридичної особи:

                                    План.

 1. Поняття та ознаки юридичної особи. Порядок виникнення юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи.
 2. Класифікація юридичних осіб в залежності від форм власності.
 3. Порядок припинення діяльності юридичної особи

7. Поняття та види господарських товариств:

                                 План.

 1. Право громадян на об’єднання в господарські товариства.
 2. Поняття і правовий статус господарського товариства.
 3. Види господарських товариств: їх порівняльна характеристика.

      8. Умови дійсності правочинів:   

                                       План.

     1. Засади правового регулювання правочинів у цивільному праві.

     2. Наслідки недодержання вимог законодавства при вчиненні правочинів

     3. Договір купівлі-продажу як один із видів правочинів Умови цивільно-  

         правової відповідальності.

       9. Правові наслідки недодержання правочинів:

                                       План.

 1. Поняття правочину.
 2. Види та умови дійсності правочину.
 3. Недійсні правочини та їх види.

10. Поняття та види представництва:            

                                       План.

 1. Поняття, види та значення та сфера застосування представництва.
 2.  Суб’єкти представництва. Повноваження представника.
 3. Довіреність: поняття, зміст, види та строк дії.

11. Довіреність: форма, строк дії:

                           План.

 1. Поняття та сфера застосування довіреності.
 2. Види, зміст та строк дійсності довіреності.
 3. Припинення довіреності. Передоручення.

 

12. Підстави припинення і переривання строку позовної давності:

                                     План.

 1. Поняття і види строків позовної давності.
 2. Відновлення та закінчення позовної давності.
 3. Застосування позовної давності до цивільно-правових договорів.

 

13. Об’єкти цивільних прав:

                                     План.

 1. Поняття і види об"єктів цивільних прав.
 2.  Речі. Класифікація речей.
 3. Гроші, цінні папери, майно, дії, послуги, продукти творчої діяльності.

 

14. Підстави набуття права власності:

                                      План.

 1. Поняття власності та права власності.
 2. Повноваження власника,їх зміст ї здійснення.
 3. Способи набуття і припинення права власності. Форми і види власності в Україні.

15. Спадкування за законом:

                                    План.

1. Спадкоємство за законом  як вид спадкоємства.

2. Черговість  спадкоємства за законом.

3. Здійснення  права на спадок спадкоємцями  за законом. 

 

16. Спадкування за заповітом:

                                         План.

1. Спадкоємство за заповітом як вид спадкоємства.

2. Заповітні розпорядження.

3. Виконання заповіту.

17. Форма заповіту. Заповідальний відказ і заповідальне доручення:

                                         План.

1. Поняття, загальна характеристика спадкового договору. 

2. Зміст спадкового договору .       

3. Виконання спадкового договору. Розірвання спадкового договору.

18. Прийняття спадщини та відмова від спадщини:

                                 План.

1.Відкриття спадщини.

2.Прийняття спадщини.

3. Відмова від спадщини

19. Право державної власності:

                                 План.

 1. Поняття та ознаки права державної власності.
 2. Здійснення права державної власності. Правовий режим майна державного підприємства та державної установи.
 3. Порівняльний аналіз речових прав на майно державних підприємств та установ за Цивільним та Господарським кодексами України.

20. Особисті немайнові права громадян:

                                       План.

 1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав.
 2. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі України.
 3. Захист особистих немайнових прав.

 

21. Поняття авторського права. Права автора:

                                        План.

1. Поняття і загальна характеристика авторського права  і суміжних прав.

2. Об'єкти і суб'єкти авторського права і суміжних прав.

3. Майнові і особисті немайнові права в авторському праві і суміжних правах.

22. Поняття зобов’язання. Підстави і передумови їх виникнення:

                                           План.

 1. Поняття, система та підстави виникнення  зобов’язань.
 2. Виконання зобов’язань.
 3. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.

23. Застава та її види:

                                                     План.

 1. Поняття, підстави виникнення та види застави.
 2. Договір застави.
 3. Виникнення права застави. Задоволення вимог заставодержателя за рахунок предмета застави.

24. Підстави припинення зобов’язань:

                                          План.

 1. Поняття та підстави припинення зобов’язання.
 2. Правові наслідки порушення зобов’язання.
 3. Цивільно-правова відповідальність.

25. Поняття та система цивільно-правових договорів:

                                          План.

1. Поняття, значення та функції цивільно-правового договору.

2. Класифікація цивільно-правових договорів. Зміст та види.

3. Стадії укладення договору. Зміна та розірвання договору.

 

26. Зміст договору. Істотні, звичайні та випадкові умови:

                                        План.

 1. Поняття змісту цивільно-правового договору.
 2. Укладення, зміна, розірвання, продовження договору.
 3. Форма договору правові наслідки її недодержання.

27. Підстави цивільно-правової відповідальності:

                                       План.

1. Поняття і форми цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності.

2. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності.

3. Підстави звільнення боржника від цивільно-правової відповідальності.

28. Договір купівлі-продажу: предмет, ціна, форма:

                                     План.

1. Поняття, сфера застосування та значення договору купівлі-продажу.  

2.Сторони, предмет , ціна та форма договору купівлі-продажу.

3. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.

 

29. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна:

                                        План.

 1. Загальні положення про договір купівлі-продажу.
 2. Особливості правового регулювання договору купівлі-продажу нерухомості.
 3. Договір купівлі-продажу житла як особливий різновид договір купівлі-продажу нерухомості.

 

 

 

30. Поняття та істотні умови договору поставки:

                                         План.

1. Поняття, цивільно-правова характеристика договору постачання.

2. Особливості укладення договору постачання.

3. Відповідальність сторін за порушення умов договору постачання.

31. Поняття та істотні умови договору майнового найму:

                                        План.

1. Поняття та сфера застосування договору майнового найму.

2. Види та умови договору майнового найму.

3. Сторони за договором майнового найму: права та обов’язки.

32. Особливості договору оренди:

                                       План.

1. Загальна цивільно-правова характеристика договору найму (оренди) і його види.

2. Договір оренди землі, оренди державного та комунального майна. 

3. Виконання та припинення договору найму (оренди).

 

33. Поняття договору лізингу:

                                       План.

 1. Поняття лізингу та договору лізингу в цивілістичній науці.
 2. Характеристика договору лізингу та його особливості.
 3. Підстави визнання договору лізингу недійсним.

34. Договір найму жилого приміщення:

                                     План.

1. Поняття, форма і строк дії договору найму жилого приміщення.

2. Сторони договору найму жилого приміщення, їх права та обов’язки.

3. Припинення договору найму жилого приміщення.

 

35. Договір довічного утримання:

                                     План.

1. Поняття, загальна характеристика і  особливості алеаторних договорів. 

2. Поняття і зміст договору довічного утримання (догляду).

3. Припинення договору довічного утримання.

36. Договір підряду та його відмінність від інших договорів:

                                     План.

 1. Поняття та значення  договору підряду.
 2. Характеристика договору підряду.
 3. Договір побутового замовлення (побутового підряду).

37. Поняття та види перевезень:

                                     План.

1. Загальна характеристика і правове регулювання договорів  про надання послуг.

2. Поняття, порядок укладання, зміст  і виконання договору перевезення вантажу.

3. Відповідальність по зобов'язаннях, які виходять  з договору перевезення вантажу.

38. Види та форми страхування:

                              План.

 1. Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання.
 2. Зобов’язання з добровільного страхування.
 3. Зобов’язання з обов’язкового страхування.

39. Договір схову та його види:

                              План.

 1. Поняття та підстави виникнення договору схову (зберігання).
 2. Характеристика договору схову (зберігання).
 3. Відповідальність сторін у зобов’язаннях схову (зберігання).

40. Кредитний договір:

                              План.

 1. Банківські операції та їх види.
 2. Кредитний договір.
 3. Визнання недійсним кредитного договору.

41. Поняття та види позадоговірних зобов’язань:

                              План.

 1. Поняття позадоговірних зобов’язань.
 2. Класифікація позадоговірних зобов’язань.
 3. Відповідальність ,що виникає у позадоговірних відносинах.

42. Відповідальність за моральну шкоду:

                              План.

1. Поняття моральної (немайнової) шкоди.

2. Підстави відповідальності за заподіяну моральну шкоду.

3. Порядок  відшкодування моральної шкоди.  

 

43. Опіка та піклування:

                                   План.

1. Поняття та завдання опіки і піклування.

2. Порядок встановлення опіки і піклування. Права і обов’язки опікуна і піклувальника.

3. Припинення опіки і піклування.

 

 

ДЖЕРЕЛ ВИКОРИСТАНИX СІ ІИСОК
Нормативно-правові акти :

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.
 2. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року, Женева, 6 вересня 1952 р. (ратифіковано у листопаді 1973 р.) // http: //тасіа. Kiev.ua
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.
 4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № І 8-22. — Ст. 144.
 5. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. —№ 21-22. — Ст. 135.
 6. Основи законодавства України про охорону здоров’я: заїв. Законом України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.

- 1993. — № 4. — Ст. 19.

 1. Державна програма приватизації на 2000-2002 роки: затв. Законом України від 18 травня 2000 р. № 1723-111 “Про Державну програму приватизації” // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 33- 34. — Ст. 272.
 2. Закон України від 19 вересня 1991 р. “Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.
 3. Закон України від 2 вересня 1993 р. “І Іро нотаріат” // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

10.Закон України від 15 травня 2003 р. “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 3 1-32. — Ст. 263.

11.Закон України від 23 лютого 2006 р. “Про цінні напери та фондовий ринок” //http://racla.Kiev.ua

 1. Постанова Верховної Ради України від 14 лютого 1992 р. “Про управління майном підприємств, установ та організацій, тцо є у загальнодержавній власності” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 20. — Ст. 274.
 2. Постанова Верховної Ради України від 17 травня 1992 р. “Про право власності на окремі види майна // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 35. — Ст. 1 17.

14.Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: заїв, наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від З березня 2004 р. // http:/. rada.Kiev.ua

 1. Наказ Міністерства економіки від 29 червня 2000 р. № 136 “Про порядок реєстрації і обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” //http://rada.Kicv.ua
 2. Перелік майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. //http://rada.Kiev.ua
 3. Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: затв. постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 19 квітня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. —№ 16. — Ст. 648.
 4. Порядок проведення розрахунків у разі експорту продукції (робіт, послуг) у межах державного контракту: заїв, постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 1993 р. // Уряд, кур’єр. — 1993. — 13 пистон.
 5. Порядок скасування рішень про державну реєстрацію нормативно- правових актів: Заїв, наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 1999№ 54/3347 //http://rada.Kiev.ua
 6. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: Заїв, наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15 березня 2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. № З 64/6652 //Із ttp: //та d а. к і е v. її а
 7. Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-

водному сполученні (статті 79-99 Статуту): заїв, наказом Міністерства транспорту України № 334 від 28 травня 2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 линия 2002 р. №566/6854//h tip: //та cl а. к і е v. її а

 1. Щодо здійснення реєстрації права власності: Лист Міністерства юстиції України від 1 1 грудня 2002 № 14-7/1390.
 2. Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та Положення про поставки товарів народного споживання: заїв, постановою Ради міністрів СРСР № 161 від 10 лютого 1981 р. // ЗГІ СРСР. — 1981. — Від. 1 № 9-10. — Ст. 62.

Наукова література

 1. Актуальные вопросы гражданского нрава / Под ред. М. Брагинского. — М.: Статут, 1998. — 464 с.
 2. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України:
 1. наук. ст. викл. юрид. ф-ту І Прикарпат. ун-ту. — Івано- Франківськ: Коломия, 1997. — С. 43-81.
 1. Актуальні проблеми цивільного і господарського нрава: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, МАУІ1, 19 травня 2006 р. / За заг. ред. Р. Б. Прилуцького. — К.: МАУІ 1, 2007. —768 с.
 2. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: Навч. носіб. — К.: Наук. думка, 2002. — 280 с.
 3. Бірюков І. А., Заїка 1О.О., Співак В. М. Цивільне право України. Загальна частина: Навч. носіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. ос- віти. - К.: Наук. думка, 2000. — 345 с.
 4. Гонгало Б. М. Общие положения об обеспечении обязательств и способах обеспечения обязательств. Цивилистические записки. — Межвуз. сб. науч. тр. — М.: Статут, 2001. — С. 68.
 5. Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Моногр. — 2-ге вид., випр. і допов. - К.: Юрид. практика, 2006. — 384 с.
 6. Мамутов В. К., Чувпило ().(). Господарче право зарубіжних країн. — К.: Ділова Україна, 1996. — 352 с.
 7. Стефанчук Р. О. Каско // Юрид. енцикл. — М.; К.: Укр. енцикл., 2001.
 • Т. 3. — С. 601.
 1. Теньков С. Проблемні питання судового розгляду спорів, що пов’язані із відшкодуванням збитків // Вісник господарського судочинства. - 2005. - №2.-С. 127-130.
 2. Фазикоша В.Г., Булеци С.Б. Цивільне право України. Загальна частина: підручник. К. "Знання" - 2010.

35.3орислава Р. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник,- К.: Атіка, 2005. — С. 560.

 1. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. посіб. для дистанц. навчання. — К.: Ун-т "Україна", 2005. — С. 287.
 2. Панченко М.1. - Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — С. 583.

ЗВ.Заіка ІО.О. Українське цивільне право. Навч. посіб. — К. Істина, 2005.

 • С. 312.
 1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). - К.: KI ІТ, 2006. - С.-520.
 2. Булгакова І. В., Клепікова О. В. Транспортне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. - С. 536.
 3. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. - М.: "Юридическая литература", 1970. - С. З 1 2.
 4. Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. - К.:  ("Видавництво «Політехніка»", Ліра-К, 2005. - 232 с.
 5. Право інтелектуальної •власності: Акад, курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. 11. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. 11. Орлюк, О. Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007.-С. 696.
 6. Стеценко С.Г., Стеценко В.К)., Медичне право України:

Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - С. 507.

 1. Транспортне право України: Підруч. для студ. виїц. навч. закл. / М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін.; за ред. М. Я. Шелухіна. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. -С. 896.
 2. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002.-С. 496.
 3. Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник / За ред. С.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка - X.: ГОВ "Одіссей", 2003. - С. 640.

48.1 Цібульов Н.М., Чеботарьов В.11., Зіпов В.Т., Суіні ІО. Управління інтелектуальною власністю / За ред. Н.М. 1 (ибульова: Монографія. - К.: «К.І.С.», 2005.-С. 448.

 1. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Вид. 2-ге, дон. і перероб. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», Загальна частина.— Г. 1.— 2006 - С. 696.
 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. - К.: Концерн ‘"Видавничий Дім "Ін Юре", Загальна частина. — Т. 1. — 2003. - С. 520.
 3. Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. С.О. Харитонова; канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвої. - X.: ГОВ "Одіссей", 2008. - С. 872.
 4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзсра (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, 11.С. Кузнецовой - 2-е вид., донов, і перероб. - К.: Юрінком Інтер, - Кн. 1. 2005.-С. 736.
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені
ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Цивільне право України»

на тему:

Виконав(-ла) студент(-ка) групи__________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата захисту «____ »__________ 20___ р.

Оцінка «____________ »_____________

КИЇВ-20

Зміст

Вступ...................................................................................................................................... 2

Розділ 1. Власність як економічна категорія:.......................................................... З

 1. Власність як відношення............................................................................... З
 2. Суб'єкти і об'єкти власності......................................................................... 5

Розділ II. Економічний зміст і юридична форма відносин власності:..9

 1. Відособлене присвоєння результатів економічної діяльності..9
 2. Право власності............................................................................................. 12

Розділ III. Структура відносин власності:.............................................................. 15

 1. Типи і види власності................................................................................... 15
 2. Історичний характер системи власності............................................... 20

Висновки............................................................................................................................ 25

Список використаної літератури............................................................................... 26

Додатки.............................................................................................................................. 2Х

 

Розглянуто ти схвалено

На засіданні циклової комісії правових дисциплін

Протокол №___ від «__ »_________ 20__ р.

Голова циклової комісії_____________ Марушак Ю.В.

Завдання

для курсової роботи : дисципліни: «Цивільне право України»

Спеціальність:__________________ групи__________

Студенту

(ФІБ)

Тема курсової роботи №         :

«_____________________________________________________________ »

Дата видачі_______________

Дата захисту______________

Виконана курсова робота повинна включати:

Вступ

Розділ І.

1.

 2.

Розділ II.

1.

 2.

Розділ III.

1.

 2.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Студент:       ________________

ПІДПИС

Керівник роботи:________________________________________

 

 

підпис

прізвище, ініціали

 
РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу

студента (ки)_______________________________________________________________

з дисципліни « Цивільне право України »

за темою:____________________________________________________________________________

 

Основні дані про курсову роботу:

№ з/п

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Кількість балів

 1.  

Чіткість визначення мети і завдань роботи (до 5 балів)

 

 1.  

Дотримання вимог щодо структури роботи (до 5 балів)

 

 1.  

Рівень аналізу нормативно-правового матеріалу (до 10 балів)

 

 1.  

Використання та аналіз наукової літератури щодо предмета дослідження

(до 10 балів)

 

 1.  

Наявність аналізу матеріалів юридичної практики за темою роботи (до 10 балів)

 

 1.  

Ступінь розкриття теми (до 10 балів)

 

 1.  

Рівень одержаних результатів, новизна, обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій (до 10 балів)

 

 1.  

Якість оформлення роботи (до 10 балів)

 

 1.  

 

Дотримання календарного плану (регламенту)  (до 10 балів)

виконання роботи

 

 1.  

Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту курсової роботи, виявлений студентом під час її усного захисту (до 20 балів)

 

Основні зауваження по роботі:___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Загальний висновок:

Кількість балів за попереднім оцінюванням роботи відповідно до встановлених критеріїв (зміст, оформлення тощо)_____________________________________________________________________

за 100-бальною шкалою, не більше 50 балів (до усного захисту)

 

Кількість балів, одержаних за усний захист роботи_________________________________________

                                                                                                                      (до 50 балів)

Підсумкова оцінка за роботу

__________________

__________________

__________________

 

за 100-бальною шкалою

традиційною

та шкалою ECTS

 

 

Викладач,

_____________

______________________

який проводив усний захист

підпис

П І.П.

 

Дата захисту «____» ___________ 20__р.