Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Право Диплом КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Інститут післядипломної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні вимоги до дипломної роботи спеціаліста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено:

Протокол № ___ від «____» ___________________ 201__ р.

                                      Директор ІПО _____________________ Гризоглазов Д.В.

 

 

КИЇВ 2018

 

Дипломна робота спеціаліста є кваліфікаційною роботою, на підставі якої екзаменаційна комісія з атестації осіб, які здобувають ступінь спеціаліста, приймає рішення про присвоєння ступеня спеціаліста в певній галузі знань та видачу державного документа про здобутий ступінь вищої освіти. Результат виконання дипломної роботи є одним з основних критеріїв для оцінки якості реалізації завдань відповідної освітньо-професійної програми.

Процес виконання дипломної роботи охоплює кілька етапів:

 • вибір і затвердження теми дипломної роботи;
 • складання плану та затвердження індивідуального завдання;
 • виконання письмового дослідження;
 • захист дипломної роботи перед  Екзаменаційною комісією.

Тематика дипломних робіт розробляється відповідними кафедрами та затверджується ІПО відповідно до встановлених вимог у межах узагальненого об’єкта спеціальності. Тематика формується з урахуванням актуальних проблем сучасності, в рамках предмета галузі знань з урахуванням спеціалізації викладачів кафедр, які здійснюють наукове керівництво дипломними роботами з відповідної тематики. Відповідальність за відповідність теми дипломної роботи темі, затвердженій наказом ректора, несе студент. Науковими керівниками дипломних робіт спеціаліста призначаються викладачі з числа досвідчених науково-педагогічних працівників кафедр відповідних факультетів, які мають науковий ступінь (та/або вчене звання) та спеціалізуються на спорідненій з темою роботи проблематиці. Після затвердження теми в установлені Регламентом строки (Додаток 1), студент має погодити з науковим керівником план дипломної роботи (Додаток 2) та скласти разом з ним індивідуальне завдання на її виконання (Додаток 3).

СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Рекомендований обсяг дипломної роботи – 90-95 сторінок;  у будь-якому разі за обсягом робота не повинна перевищувати 100 сторінок друкованого тексту (без урахуванням списку використаних джерел та додатків).

Робота повинна бути виконана з урахуванням державних та галузевих стандартів (ДСТУ 3008—95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення).

Мова дипломної роботи — державна, стиль — науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок.

Рекомендується така структура дипломної робота спеціаліста (СДР):

зміст (план) роботи;

вступ;

перший (теоретичний ) розділ;

другий (аналітичний) розділ;

третій (конструктивний, проектний) розділ;

висновки (кінцева частина);

література;

додатки.

Зміст або план СДР може займати 1—1,5 сторінки. В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок.

У вступі (3—5 с.) дається наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми; формулюються мета, завдання і об’єкт дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження; повідомляється, чи пройшла робота якусь апробацію у замовника чи в іншій організації. Обґрунтовується вибір теми дослідження, її актуальність і ступінь дослідженості на поточний момент,  розкривається її значення та важливість для практичної діяльності; визначаються мета дослідження, основні завдання, які ставить перед собою автор магістерської дипломної роботи, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження та описується структура магістерської дипломної роботи. Текст вступу повинен мати науково-реферативний характер.

Об’єктом дослідження, як правило, є певний вид суспільних відносин. Предмет дослідження більш конкретний; предмет є складовою частиною об’єкта; як правило, предмет дослідження відображає тему роботи. Предметом дослідження може бути його окремі елементи об’єкта, проблеми практичного застосування, тенденції розвитку тощо. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться, як ціле і частка.

Формулювання мети. Чітке усвідомлення студентом мети і завдань  дипломної роботи має надзвичайно важливе значення для досягнення належних результатів дослідження. Наскільки зрозуміло буде сформульовано мету  дипломної роботи, настільки  вдалою буде структура, зміст та висновки в роботі. Визначеність мети дослідження дозволяє студенту побачити в роботі основний напрямок, впорядкувати пошук і аналіз зібраних матеріалів. Невдале визначення мети часто призводить до зниження якості дипломної роботи: викладений матеріал переважно характеризується описовістю, аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів, матеріалів практичного змісту відсутній або він є поверховим і т. ін.  Завдання дипломної роботи мають відповідати поставленій меті і логічно простежуватись за структурою роботи.

Перший розділ (25—30 с.) структурно складається з 3—4 підрозділів (Додаток 4 – для економічних спеціальностей, Додаток 7 – для Правознавства).

У другому розділі (30—35 с.) студент повинен виконати ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах конкретної організації (Додаток 5 – для економічних спеціальностей, Додаток 7 – для Правознавства).

Третій розділ (20—25 с.) має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Структурно вміщує 3—4 підрозділи (Додаток 6 – для економічних спеціальностей, Додаток 7 – для Правознавства).

Висновки (4–6 с.) є завершальною частиною СДР. Він містить стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, пропозицій автора та їх економічної ефективності. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором диплом­ної роботи поставленої мети і завдань.

Література включає складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел.

У додатки виносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного опитування тощо.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Текст роботи має бути набраний на комп’ютері на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт, через 1,5 інтервали. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим — не менше ніж 20 мм, правим — не менше ніж 10 мм, верх­нім — не менше ніж 20 мм, нижнім — не менше ніж 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15—20 мм.

Дипломна робота починається з титульного аркуша.

За титульним аркушем (зразок-Додаток 8) розміщують послідовно:

індивідуальне завдання,

реферат (0,5—1 сторінка), в якому слід указати загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, ключові поняття і викласти в дуже стислій формі сутність роботи (Додаток 9)

відгук наукового керівника,

зовнішню рецензію (Додаток 10),

зміст роботи,

вступ,

перший, другий, третій розділ,

висновки,

література,

додатки.

У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і підрозділу. Назви розділів і підрозділів у змісті й тексті мають бути однаковими. Індивідуальне завдання, реферат, відгук наукового керівника і зовнішню рецензію не нумерують.

Вступ, кожний розділ, висновки і список літератури починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ — одразу після закінчення попереднього. Розділи, підрозділи, пункти й підпункти слід нумерувати араб­ськими цифрами та друкувати з абзацним відступом. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3 і т. ін.). Номер підрозділу або пункту включає номер розділу і поряд­ковий номер підрозділу або пункту, відокремлені крапкою (1.1, 1.2 і т. ін.). Номер підпункту включає номери розділу, підрозділу, пункту і порядковий номер підпункту, відокремлені крапкою (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.). Після номеру розділу, підрозділу, пункту і підпункту в тексті роботи крапку не ставлять. Заголовки розділів, підрозділів і пунктів слід друкувати з абзацним відступом з великої літери без крапки в кінці та без підкреслень.

 

 

ПЕРЕЛІКИ

У тексті пунктів або підпунктів можуть бути переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності послатися в тексті на один із переліків) малу літеру, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку.

Перелік першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня — з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

Приклад

а) ___________________________________________________

б) ___________________________________________________

         1) ________________________________________________

         2) ________________________________________________

в) ___________________________________________________

 

ТАБЛИЦІ

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст. Назву слід розміщувати посередині над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть «Продовження таблиці ___» із зазначенням номера таблиці.

 

Головка таблиці

Таблиця _______

(номер)

________________________________________________________

(назва таблиці)

 

Заголовки стовпців

 

 

 

 

Підзаголовки стовпців

 

Боковик
(заголовки рядків)

1

2

3

4

5

Нумерація стовпців

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стовпці

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» — перша таблиця другого розділу.

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Якщо в тексті роботи є тільки одна таблиця, то її позначають «Таблиця 1» або «Таблиця В.1», якщо таблицю наведено в додатку В.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі слова «таблиця» із зазначенням її номера.

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців — з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не креслити, якщо брак таких не ускладнює корис­тування таблицею.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків стовпців.

Головку таблиці треба відокремлювати лінією від тексту таблиці.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку й боковик.

У разі поділу таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не креслять.

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Графічний матеріал — рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) розміщують у СДР для встановлення властивостей або характеристик об’єкта, а також для ліпшого розуміння тексту СДР. На графічний матеріал мають бути посилання в тексті СДР.

Графічний матеріал треба розмістити безпосередньо після
тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності — у додатку.

За наявності у СДР таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу.

Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним.

За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово «рисунок» і назву подають після пояснювальних даних.

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Якщо рисунок один, його позначають «Рис. 1».

 

Номер рисунка складається з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою (Рис. 1.1).

Рис. 1.1. Динаміка ПДВ в Україні

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (Рис. В.3).

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній
сторінці, дозволяється переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані— на кожній сторінці і під ними друкують «Рис. ..., аркуш ...», якщо є кілька рисунків, і «Рис. 1, аркуш...», якщо є один рисунок.

ФОРМУЛИ

 

Формули, за винятком тих які є в додатках, мають нумеруватися арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, які друкують на рівні формули праворуч у круглих дужках.

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою.

Приклад:

(3.1), (3.3).

Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дуж­ках.

Приклад:

…у формулі (1.1).

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Приклад:

…у формулі (В. 1).

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом «де» без двокрапки.

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ
ТА ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 

При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в дипломній роботі або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена дипломна робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таб­лиць, формул з джерела, на яке дано посилання в дипломній роботі.

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад [4, с. 35]), або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій указують прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.

 

Література

 

Література подається в такій послідовності:

 1. Закони України;
 2. Укази Президента України;
 3. Постанови Кабінету Міністрів України;

4) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

5) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами в алфавітному порядку;

6) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами;

7) статистичні збірники і матеріали конкретних баз практики

8) посилання на офіційні сайти.

 

ДОДАТКИ

Матеріал, що доповнює положення СДР, допускається розміщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач, що розв’язуються на ЕОМ, і т. ін.

Додатки можуть бути обов’язковими та інформаційними. Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідкового характеру.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують літеру, що позначає його послідовність.

Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

У разі повного використання літер української та латинської абеток допускається позначення додатків арабськими цифрами.

Якщо у СДР один додаток, то він позначається «Додаток А».

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі в середині сторінки слова «Додаток» і його позначенням, а під ним у дужках для обов’язкового додатка друкують слово «обов’язковий», а для інформаційного — «рекомендований» чи «довідковий». Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

Запозичена з літературних чи статистичних джерел інформація (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов’язкових посилань (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела у списку використаної літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію.

 

Порядок захисту дипломної роботи

Студент готує до захисту реферат (доповідь) й ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії та у вигляді презентації.

Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу: роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків — детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:

 • актуальність теми, структуру роботи, об’єкт дослідження;
 • висновки з аналізу, проблеми, шляхи розв’язання та зміст запропонованих заходів й обґрун­тування їх ефективності (рекомендується витратити не менше 70 % часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Члени Екзаменаційної комісії (ЕК), присутні на захисті, можуть ставити випускнику запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції.

Після відповіді на запитання слово надається рецензенту або зачитується його рецензія. На зауваження рецензента випускник повинен дати аргументовану відповідь. Після цього слово надається науковому керівникові для характеристики й оцінки роботи.

Під час захисту ведеться протокол засідання ЕК. Окремо відзначається думка членів ЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Загальний час захисту СДР не повинен перевищувати 30 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ЕК виноситься її рішення. У разі незгоди між членами ЕК дум­ка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день.

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку. До повторного захисту магістерська дипломна робота може бути подана протягом трьох років після закінчення навчання в університеті. Після захисту СДР передається на зберігання в архів університету.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцін­ку дипломної роботи визначає Державна Екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості СДР:

Змістовні аспекти роботи:

 • актуальність обраної теми дослідження;
 • спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
 • відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;
 • широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;
 • наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
 • рівень обґрунтування запропонованих рішень;
 • ступінь самостійності проведення дослідження;
 • розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

 • уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;
 • здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
 • загальний рівень підготовки студента;
 • володіння культурою презентації.

 

Основні умови одержання оцінки

Відмінно. Дипломна робота є бездоганною: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів АКК правильні і стислі.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали організації-замовника, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів АКК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно. Тема СДР в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета СДР. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ЕК неточні або неповні.

Дипломна роботи до захисту не допускається. Подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламен­том. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету. Виконана не самостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування пропоно­ваних заходів. Не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена.

 

 

 

Додаток 1

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

(термін навчання: очно-заочна форма – 1 рік 8 місяців)

 

Порядок та терміни підготовки дипломної роботи спеціаліста

до 15 березня

Подання І-го розділу дипломної роботи спеціаліста науковому керівнику

до 16 квітня

Подання ІІ-го розділу дипломної роботи спеціаліста науковому керівнику

до 15 травня

Подання ІІІ-го розділу дипломної роботи науковому керівнику

20 травня

Подання завершеної роботи науковому керівнику для оформлення відзиву

до 01 червня

Допуск дипломної роботи спеціаліста

червень 2018р.

Державна атестація: захист дипломної роботи

 

   

ПРИМІТКА: порушення студентом термінів подання заяви на затвердження теми дипломної роботи, погодження з науковим керівником індивідуального завдання, несвоєчасне завершення розділів та роботи в цілому є підставою для його відрахування з університету як такого, що не виконує навчальний план.

Додаток 2

Зразок оформлення змісту (плану) дипломної роботи

 

Для прикладу: робота виконується за темою «Правові засади визнання господарського договору недійсним»

ЗМІСТ

ВСТУП...........................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ........................................................................................................

 

8

 1. Поняття, ознаки та значення договору в господарських правовідносинах..................................................................................

8

1.2. Умови дійсності господарського договору та їх правове значення...

19

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ НЕ ДІЙСНИМИ............................

30

2.1. Поняття недійсності господарського договору та види недійсних договорів.........................................................................................................

30

2.2. Правові підстави для визнання господарських договорів недійсними......................................................................................................

42

2.3. Визнання господарського договору недійсним та визнання договору неукладеним: співвідношення категорій....................................

52

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ..........................................................

62

3.1. Загальні правові наслідки визнання господарських договорів недійсними......................................................................................................

62

3.2. Спеціальні правові наслідки недійсності господарських договорів..

72

3.3. Юридичні наслідки недійсності окремих видів господарських договорів.........................................................................................................

82

ВИСНОВКИ..................................................................................................

90

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................

95

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

Продовження Додатку 2

Зразок оформлення змісту (плану) дипломної роботи

 

Для прикладу: робота виконується за темою «Казначейське обслуговування видатків на освіту»

Зміст

Вступ. 3

Розділ1. Теоретико-методичні засади казначейського обслуговування видатків бюджету на освіту. 6

1.1 Видатки бюджету на освіту та їх місце серед інших джерел фінансового забезпечення галузі 6

1.2 Інформаційне забезпечення  та показники оцінки ефективності казначейського обслуговування видатків бюджету  на освіту в Україні 15

1.3 Критична оцінка наукових публікацій з проблематики казначейського обслуговування видатків бюджету на освіту. 26

Розділ 2. Порядок казначейського обслуговування видатків бюджету м.Києва на освіту у Голосіївському районі 35

2.1 Взаємовідносини розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у галузі освіти з органом казначейства. 35

2.2 Здійснення видатків бюджету на освіту. 47

2.3 Аналіз виконання планових показників видатків бюджету на освіту. 52

Розділ 3. Вдосконалення казначейського обслуговування видатків бюджету на освіту в Україні 62

3.1 Зарубіжний досвід казанчейського обслуговування видатків бюджету. 62

3.2 Сучасні проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 71

3.3 Управлінські рішення щодо вдосконалення казначейського обслуговування видатків бюджету  на освіту. 79

Висновки. 90

Список використаної літератури: 94

Додатки

Додаток 3

Зразок оформлення індивідуального завдання дипломної роботи

 

     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Інститут післядипломної освіти

 

 

        Затверджую:

                                                Директор ІПО ____________ Гризоглазов Д.В.

                   «_____» ________________20__ р.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
на дипломну роботу спеціаліста

 

на тему: «Казначейське обслуговування видатків бюджету на охорону здоров’я у Голосіївському районі м. Києва та його вдосконалення»

Студента 2 курсу спеціальності  ____________ «_____________________________________» 

 

Тему дипломної роботи спеціаліста затверджено наказом ректора від № «_____» ___________________201__ р.  № _____

 

 

Дипломна робота виконується на матеріалах: Управління Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва

Орієнтовний план дипломної роботи:

 

 

Розділ І Теоретико-методичні засади казначейського обслуговування видатків бюджету на охорону здоров’я

Розділ ІІ Порядок здійснення органами казначейства обслуговування видатків на охорону здоров’я у Голосіївському районі м. Києва

Розділ ІІІ Вектори розбудови дієвого механізму казначейського обслуговування видатків місцевого бюджету на охорону здоров’я в Україні

Термін подання завершеної роботи науковому керівникові для оформлення відгуку до 20.05

Предмет дослідження - це сукупність відносин між органами державної казначейської служби і розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, що виникають в процесі казначейського обслуговування  видатків місцевого бюджету на охорону здоров’я.

 Мета дипломної роботи - поглиблення теоретичних засад та обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення казначейського обслуговування видатків бюджету на охорону здоров’я  в Україні на основі аналізу оцінки його ефективності, враховуючи світовий досвід касового виконання бюджетів за видатками.

 

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення поставленої мети:

У розділі І  поглибити дослідження теоретичних засад казначейського обслуговування видатків \ бюджету на охорону здоров’я, зокрема: визначити видатки бюджету на охорону здоров’я та їх місце серед інших джерел фінансового забезпечення галузі; дослідити та охарактеризувати сутність й необхідність казначейського обслуговування видаткової частини місцевих бюджетів; визначити та проаналізувати нормативно-правове й організаційно-інформаційне забезпечення обслуговування територіальними органами казначейства видатків бюджету на охорону здоров’я; обґрунтувати систему показників аналізу ефективності касового виконання видатків бюджету на охорону здоров’я в місті Києві територіальними органами казначейської служби; дослідити та оцінити наукові публікації з проблематики казначейського обслуговування видатків бюджету на охорону здоров’я.

У розділі ІІ проаналізувати порядок здійснення органами казначейської служби обслуговування видатків на охорону здоров’я у Голосіївському районі м. Києва, зокрема:  дослідити особливості організації та порядок здійснення казначейського обслуговування видатків на охорону здоров’я у Голосіївському районі м. Києва на прикладі Управління Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва; визначити та обґрунтувати взаємовідносини розпорядників і одержувачів бюджетних коштів галузі охорони здоров’я з органом казначейства в місті Києві; проаналізувати та оцінити ефективності організації виконання видатків на охорону здоров’я у Голосіївському районі м. Києва місцевих бюджетів  в Україні (на прикладі Управління Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м. Києва); здійснити аналіз виконання видатків бюджету на охорону здоров’я у Голосіївському районі м. Києва; запропонувати шляхи удосконалення технологій касового виконання видатків бюджету міста Києва.

У розділі ІІІ визначити та обґрунтувати перспективи розвитку  роботи органів казначейської служби щодо казначейського обслуговування видатків бюджету на охорону здоров’я в Україні, зокрема: проаналізувати світовий досвід казначейського обслуговування видатків бюджету на охорону здоров’я та обґрунтувати доцільність і  можливості його використання в Україні, виявити й оцінити проблеми та запропонувати шляхи підвищення ефективності організації обслуговування видатків бюджету на охорону здоров’я територіальними органами казначейства.

 

 

Завдання підготував

науковий керівник                     __________________            Степура М.М.

 «______» ___________ 20__ р.

Завдання одержав

 студент                        __________________                        Бахраєва Ю.В.

 «______» ___________ 20__ р.

 

 

Додаток 4

РОЗДІЛ І.

Теоретико-методичні засади об’єкта дослідження

У розділі слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі власні) на ті чи інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у наступ­них частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження.

Структура розділу є стандартною і включає три підрозділи.

        

1.1 Сутнісний зміст та структурне наповнення об’єкта дослідження. У цьому підрозділі необхідно висвітлити:

 •  економічний зміст об’єкта дослідження;
 • категоріально-понятійний апарат, що характеризує об’єкт дослідження; 
 • відповідні класифікації і групування;
 • сутність і мету управління об’єктом дослідження;  
 • чинники, що впливають на стан об’єкта дослідження
 • обґрунтування необхідності  проведення дослідження.

        

1.2 Інформаційне та програмне забезпечення дослідження даного об’єкта. У підрозділі  необхідно визначити:

 •  користувачів інформації та їх потреби; 
 • джерела інформації (законодавчі, нормативні та інструктивні);
 • основні документи (форми звітності, бюджетні запити, акти перевірок тощо);
 • з огляду на значну кількість суб’єктів інформаційного обміну та різнонаправленість потоків інформації,  їх умовно необхідно розподілити на (зовнішні; внутрішні; вихідні; вхідні, тощо);
 • у табличній формі подати перелік основних законодавчих і нормативних документів з короткою характеристикою питань, які ними регламентуються (наприклад, за темою з питання виконання видаткової частини бюджету вони можуть бути представлені у формі таблиці).

Таблиця

Нормативно-правові акти, які стосуються виконання видаткової частини місцевих бюджетів

Назва, дата прийняття та номер

Короткий зміст документа у частині, що стосується виконання видаткової частини місцевих бюджетів

Бюджетний коАККс України

від 8.07.2010 № 2456-VI, зі змінами від 05.02.2012

У ст. 78 йдеться про виконання місцевих бюджетів, ст. 46-51 присвячено виконанню місцевих бюджетів за видатками, прописано стадії виконання бюджету за видатками, встановлення бюджетних асигнувань,затвердження кошторисів та паспортів бюджетних програм (див. Наказ Мінфіна № 679), взяття бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань) та детально охарактеризовано кожну з них;

Рішення про відповідний місцевий бюджет міста

Наприклад, у рішенні про місцевий бюджет міста Києва у ст. 2 затверджено обсяг витрат бюджету міста Києва на 2011 рік у сумі 16391129,6 тис. грн. Згідно з ст. 29.1 Головне фін. управління виконавчого органу Київської міської ради проводить фінансування головних розпорядників коштів бюджету міста Києва відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих в ГУДКСУ у місті Києві. Вказано, що ГУДКСУ у м. Києві здійснює контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень та проведенні платежів за всіма кодами бюджетної класифікації;

Закони України «Про державний бюджет на відповідний рік»

У ст. 14.1 Закону на 2011 рік прописано, що кошти зі спеціального фонду ДБУ спрямовуються у тому числі на субвенції місцевим бюджетам (на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності тощо). Територіальні органи ДКС перераховують субвенцію на рахунки, відкриті замовниками робіт у зазначених органах, для здійснення передбачених у відповідних бюджетах видатків на підставі розподілів відкритих бюджетних асигнувань, здійснюють видатки за рахунок субвенції на підставі платіжних доручень замовників робіт і документів про цільове спрямування субвенції, які подаються у межах зареєстрованих у зазначених органах зобов'язань, згідно з планом спрямування бюджетних коштів і з урахуванням їх залишків на рахунках замовників робіт;

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
№ 228 від 28.02.2002

У ст. 1, 6, 7 визначено поняття розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, основних первинних документів: кошторису бюджетної установи та лімітної довідки про бюджетне асигнування, прописано вимоги щодо виконання кошторисів (ст. 42-52);

     
 

 

 • у табличній формі також необхідно подати систему показників для аналізу:

 

 

 

Таблиця

 

Система показників для аналізу виконання видаткової частини місцевого бюджету

п/п

Назва показника

Формула

Одиниці виміру

Економічна інтерпретація

Абсолютні показники

1.

Обсяг планових видатків місцевого бюджету

Вид.план.

млн. грн.

Характеризує запланований обсяг видатків місцевого бюджету на рік

2.

Обсяг фактичних видатків місцевого бюджету (в т.ч. в розрізі загального та спеціального фондів)

Вид.факт.

млн. грн.

Характеризує здійснений обсяг видатків місцевого бюджету за рік

3.

 

 

 

 

Відносні показники

1.

Відсоток виконання плану по місцевим видаткам

%

Характеризує відхилення виконання фактичних показників від планових

2.

Частка видатків і-го виду у загальній сумі видатків місцевого бюджету

%

Відображає вагу певного виду видатків у загальній їх сумі

 

 • розкрити порядок використання програмного забезпечення щодо об’єкта дослідження.

         1.3 Критична оцінка наукових публікацій з проблематики об’єкта дослідження:

 • джерел має бути не менше 6 (одне з яких може бути підручником);
 • студент має визначити основних науковців, що досліджують дану проблематику та вивчити їх праці;
 • слід виділити монографічні дослідження, в яких розглядається відповідна проблематика. Це можуть бути як монографії, присвячені конкретній проблемі, так і праці більш широкого змісту, в яких розглядаються, зокрема питання, що пов’язані з темою дипломної роботи;
 • необхідно дати огляд публікацій в періодичних виданнях (наукових журналах та збірниках);
 • студент має визначити, в яких з наявних публікацій, на його думку, найповніше й найцікавіше висвітлена його тема;
 • головним є огляд визначених науковцями проблем та пропозицій щодо їх вирішення. При цьому студент має аргументувати, чому він погоджується, чи не погоджується, з тими чи іншими положеннями в наукових публікаціях.

         Обсяг першого розділу: 20-25 аркушів А4.

 

 

Додаток 5

РОЗДІЛ ІІ. Аналітичний

Другий розділ роботи  носить аналітичний характер. Основна увага в цій частині має бути приділена критичному аналізу існуючої практики функціонування об’єкта дослідження (на матеріалах конкретної організації).

У цьому розділі можна виділити 3—4 відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження. Описувати історію виникнення і розвитку організації недоцільно. Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності організації за останні 5 років (але не менше 3 років).

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

При підготовці другого розділу необхідно:

 •  провести аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку;
 • використати балансовий метод статистичного вивчення взаємозв’язків елементів відтворення;
 • дати статистичну оцінку закономірностей і тенденцій розвитку на основі рядів динаміки;
 • провести статистичний аналіз взаємозв’язків між складними соціально-економічними явищами;
 • кореляційно-регресивний аналіз взаємозв’язків між явищами і процесами;
 • комплексний аналіз ефективності соціально-економічного розвитку.

Розділ завершується розрахунками і оцінкою показників результативності та ефективності щодо функціонування об’єкта дослідження (останній підрозділ у розділі). Наприклад, при виконанні дипломної роботи за темою «Контроль за виконанням бюджету та його вдосконалення» (за матеріалами органів Державної казначейської служби України)  пропонується розрахувати наступні показники:

 • інАККс сезонності (пропорційність) за результатами звірок при виконанні дохідної частини бюджету протягом одного бюджетного періоду;
 • середній розмір доходів, що припадає на одного платника у розрізі видів надходжень;
 • середній розмір попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства, що припадає на одного розпорядника бюджетних коштів відповідного рівня;
 • середній розмір попереджень, що припадає на одного одержувача бюджетних коштів;
 • співставити кількість і суми попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства при здійсненні видатків та при прийнятті до обліку зобов’язань для визначення ефективності попереднього контролю за цільовим використанням бюджетних коштів відносно поточного контролю;
 • співставити суми попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства при прийнятті до обліку зобов’язань із фактичним обсягом видатків для визначення ефективності попереднього контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;
 • співставити суми попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства при здійсненні видатків із фактичним обсягом видатків для визначення ефективності поточного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів: інАККс сезонності (пропорційність) щодо оформлення попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства протягом одного бюджетного періоду і всього періоду, за який проводиться дослідження при виконанні видаткової частини бюджету; темпи росту та приросту кількості і сум попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства при прийнятті до обліку зобов’язань і здійсненні видатків у розрізі причин.

    Обов’язковим є авторські пропозиції щодо визначення інших  показників, які  здатні визначити ефективність і результативність контролю за виконанням дохідної і видаткової частини  бюджету та діяльності органу казначейства.

Обсяг другого розділу: 30-35 аркушів А4.

 

Додаток 6

РОЗДІЛ ІІІ.  Творчий

Завершальний, третій, розділ носить творчий характер. В ньому мають бути сформульовані пропозиції та управлінські рішення щодо вдосконалення об’єкта дослідження та системи управління ним. Студент має творчо опрацювати пропозиції науковців і практиків, що визначені й оцінені ним у підрозділі 1.3, з позицій їх відповідності проблемам, виявленим при дослідженні існуючої практики у розділі 2.

Структура розділу залежить від характеру виявлених проблем і можливих напрямів їх вирішення. Водночас, є й певні стандартні вимоги щодо підрозділу 3.1 «Світовий досвід та можливості його використання в Україні». Виділення такого підрозділу пов’язано з тим, що при розробці пропозицій слід враховувати світовий досвід управління об’єктом дослідження. Зміст підрозділу має носити не описовий, а аналітичний характер. У ньому студент має визначити, як вирішуються в інших країнах проблеми, подібні тим, які він виявив при проведенні у розділі 2 аналізу функціонування об’єкта дослідження. При цьому варто насамперед аргументувати, чому ним вивчався досвід саме тих чи інших країн, виходячи з того, наскільки їх умови і проблеми співставимі з вітчизняними. Важливо також визначити передумови використання досвіду інших країн в Україні й оцінити можливі наслідки. З цією метою потрібно визначити наявні ризики і загрози від впровадження відповідних підходів, методик та елементів, що використовуються в інших країнах. Також необхідно охарактеризувати позитивні наслідки від впровадження досвіду інших країн.

Залежно від обраної теми один з підрозділів може бути присвячений розробці прогнозів розвитку ситуації в тій чи іншій сфері. Наприклад, з бюджетної і податкової тематики доцільно спрогнозувати на основі використання певних моделей динаміку відповідних показників, визначивши альтернативні варіанти вирішення проблеми та різні сценарії розвитку подій (оптимістичний, песимістичний і реалістичний). Це можуть бути прогнози з надходжень до бюджету окремих видів доходів і податків, прогнозні та планові показники з окремих бюджетів та їх видатків тощо.

Обсяг третього розділу: 20-25 аркушів А4.

 

 

Додаток 7

Перший розділ (за обсягом рекомендується 20-25 сторінок) структурно може складатися з 2-3 підрозділів. Як правило, перший розділ присвячений більш загальним питанням, він вводить у наукову проблему та визначає цілі і засоби її розв’язання, містить огляд наукової літератури. Цей розділ має теоретичний характер, у ньому викладаються засадничі положення досліджуваної теми, основні підходи до її розробки, визначаються питання, які потребують подальшої наукової розробки та правового врегулювання.  

Тут рекомендується охарактеризувати об’єкт дослідження, зробити критичний огляд відповідних наукових джерел; описати ґенезу наукової проблеми (предмета дослідження);  висвітлити питання історичного розвитку відповідних правових інститутів, навести загальну характеристику  сучасного стану відповідного виду правовідносин, аналіз основних категорій, понять, ознак тощо, поставити проблемні питання, які стосуються теми дослідження.

У другому розділі (за обсягом рекомендується 30-35 сторінок), який також має складатися з кількох (2-4-х) підрозділів, необхідно навести докладну характеристику предмета дослідження, ґрунтовний аналіз конкретних питань, які розкривають його сутність. Слід детально проаналізувати відповідні норми законодавства, провести порівняльний аналіз різноманітних наукових теорій, концепцій, поглядів провідних науковців щодо предмета дослідження. Цей розділ має бути максимально насичений змістовною інформацією: аналізом правових норм, положень правової науки, порівняльним аналізом законодавства і практики зарубіжних країн, прикладами та узагальненнями судової практики, узагальненнями статистичних даних, результатами соціологічних досліджень тощо. В ньому аналізуються основні проблеми за предметом дослідження, їх постановка в науці, на практиці, розглядаються законопроекти, спрямовані на вирішення існуючих проблем, пропозиції з вирішення проблеми, які вже висловлені в науці, пропонуються авторські шляхи їх вирішення та формуються відповідні пропозиції з розвитку законодавства України.

Третій розділ (за обсягом рекомендується 20-25 сторінок), який також повинен включати 2-3 підрозділи,  має бути безпосередньо пов’язаний з попереднім розділом. У ньому досліджуються питання, які доповнюють розглянуті в основному розділі, висвітлюються спеціальні питання, особливості вияву загальної проблеми в окремих сферах (видах) суспільних відносин, щодо окремих видів суб’єктів тощо. У цій частині роботи також формулюються пропозиції автора щодо способів розв’язання конкретної правової проблеми, удосконалення законодавства та юридичної практики, які ґрунтуються на результатах аналізу, проведеного в попередніх розділах дипломної роботи чи безпосередньо з ними пов’язані.

Кожна частина  дипломної роботи повинна бути завершеною, аргументованою, її слід підсумовувати стислим викладом результатів дослідження та короткими висновками, котрі мають бути чіткими, логічними та обґрунтованими. Але висновки в розділах не виокремлюються у самостійні частини  дипломної роботи.

 

Додаток 8

Зразок титульної сторінки дипломної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Інститут післядипломної освіти

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА

 

за темою

«НАЗВА РОБОТИ (ТЕМА)»

 

 

Студента (ки) ___ курсу, __ групи

Спеціальності _____ –  «______________________»

____________________________ форми навчання

____________________________________________                     (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Науковий керівник:

____________________________________

____________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали, підпис)

 

Рецензент:

____________________________________

____________________________________

(посада, науковий ступінь, прізвище, ініціали, підпис)

 

 

 

Робота допущена до захисту в ЕК  «__»_______201__ р.

Директор ІПО  ________________________________________________________                  

                            Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ                             підпис               

 

 

Київ -201__

 

 

Додаток 9

РЕФЕРАТ

 

Дипломна робота містить ___ сторінок, ___ таблиць, ___ рисунків, список літератури з ___ найменувань, ___ додатків.

НАЗВА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

У складі комплексної теми: «…»

Предметом дослідження є ...

Об’єктом дослідження виступає ...

Мета дипломної роботи полягає в ...

Завданнями роботи є ...

За результатами дослідження сформульовані ...

Одержані результати можуть бути використані ...

Рік виконання дипломної роботи ...

Рік захисту роботи ...

Зразок реферату до дипломної роботи

 

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 91 сторінку, 8 таблиць, 12 рисунків, список літератури з 63 найменувань, 7 додатків.

………

Предметом дослідження є …...

 Об’єктом дослідження виступає …...

Мета дипломної роботи полягає в обґрунтуванні …...

Завданнями роботи є визначити …, виявити …, оцінити …, запропонувати …...

За результатами дослідження сформульовані висновки щодо ефективності … визначено сильні та слабкі сторони …, а також запропоновано шляхи підвищення ефективності …..

Одержані результати можуть бути використані як методологічна,  теоретична і методична основа для практичного вдосконалення ….

Рік виконання дипломної роботи     201_-201_.

Рік захисту роботи     201_.

 

Додаток 10

Структура рецензії на дипломну роботу

 

 

Р Е Ц Е Н З І Я

на дипломну роботу

студента (ки) ______________________________________________

(прізвище, ініціали)

______________________________________________________________

(назва теми)

 

 

1. Стисла характеристика актуальності теми, її наукове та практичне значення.

 

2. Оцінка структури роботи та її відповідності обраній темі; оцінка ступеня розкриття теми та відповідності змісту роботи її темі.

 

3. Якість та глибина аналізу положень  законодавства, матеріалів правозастосовної практики, наукових джерел та ступінь розробки наукових і практичних проблем за предметом дослідження.

 

 1. Аргументованість та практична цінність одержаних результатів, у тому числі, сформованих  висновків і рекомендацій щодо розвитку законодавства та відповідних елементів правової системи.

 

 1. Зауваження щодо наявних у дипломній роботі недоліків.

 

 1. Загальний висновок про рівень підготовки дипломної роботи, рекомендація її до захисту в Екзаменаційній   комісії та рекомендована оцінка дипломної роботи (рекомендована оцінка визначається в межах трьох рівній: висока, позитивна, задовільна)

 

Рецензент _________________________________________

                                    (посада, науковий ступінь та вчене звання –  за наявності)  

_______________________              ________________________________ 

             (підпис)                                                                                 (прізвище, ініціали)

 

«_____»____________ 201__ р.                             М П

 

Особистий підпис рецензента завіряється в установленому порядку

та скріплюється печаткою установи, в якій працює рецензент.

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ