Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Право інтелектуальної власності

Завдання ІІ.

Проаналізувати стан захисту комерційної таємниці (ноу-хау) на підприємстві або в організації та скласти:

1) приблизний перелік інформації, з якою має справу «підприємство / організація», яка може бути віднесена до комерційної таємниці;

2) перелік організаційних заходів, які необхідно запровадити з метою захисту комерційної таємниці;

3) перелік внутрішніх нормативних актів, які повинні забезпечувати охорону комерційної таємниці «підприємства чи організації» від несанкціонованого розголошення (зазначити вид документа та опис його основного змісту або додати готовий документ).

Рекомендовані джерела:

1) Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. – 400с.

2) публікації в науково-практичному журналі «Інтелектуальна власність»;

3) публікації журналі «Теорія і практика інтелектуальної власності»;

4) публікації в російських періодичних виданнях «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» та «Патенты и лицензии».

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 15 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Звіт має містити рекомендації підприємству або організації щодо вдосконалення організації захисту комерційної таємниці.

 

Завдання IІІ (обрати один з варіантів на вибір).

Завдання спрямоване на закріплення знань з приводу договірних форм розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Необхідно скласти договір, який стосується розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, обравши один із варіантів, які наведені нижче. У договорі має бути використана правильна термінологія (відповідно до законодавства). Необхідно звернути особливу увагу на формулювання предмета договору. Договір має відповідати вимогам чинного законодавства. Договір обов’язково повинен містити: (1) всі істотні умови відповідного виду договору; (2) необхідні умови для ефективного врегулювання договірних відносин; (3) має продемонструвати практичні навички користування публічними базами даних про об’єкти права інтелектуальної власності.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-15 балів.

 

Варіант-1

Скласти ліцензійний договір на використання знаку, міжнародна реєстрація № 1038689, за таких умов:

а) обсяг прав, що передається –11, 21 та 30 класи МКТП;

б) вид ліцензійних платежів – роялті;

в) дата укладання ліцензійного договору – дата написання роботи;

г) строк дії ліцензійного договору – до 01.01.2030;

д) зареєстровано та діють  декілька ліцензійних договорів на використання зазначених знаків.

Зазначити у ліцензійному договорі всі необхідні та достатні умови (розділи) для його здійснення відповідно до чинного законодавства.

Надати визначення терміну  “продукція по ліцензії”.

Оформити всі необхідні документи для реєстрації зазначеного договору у передбаченому законодавством порядку.

 

Варіант2

Скласти ліцензійний договір на використання винаходу за патентом України № 85985 за таких умов:

а) вид ліцензійних платежів – паушальний;

б) дата укладання ліцензійного договору – дата написання роботи;

 в) строк дії ліцензійного договору – максимально можливий;

г) територія дії договору - Україна.

д) видача Ліцензіатом субліцензій тільки з письмового дозволу власника свідоцтва.

Зазначити у ліцензійному договорі всі необхідні та достатні умови (розділи) для його здійснення відповідно до чинного законодавства.

Надати визначення терміну  “продукція по ліцензії”.

Оформити всі необхідні документи для реєстрації зазначеного договору у передбаченому законодавством порядку.

 

Варіант-3

Скласти ліцензійний договір на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України  № 94292 за таких умов:

а) обсяг прав, що передається  - клас МКТП  1;

б) вид ліцензійних платежів – роялті;

в) дата укладання ліцензійного договору – дата написання роботи;

г) строк дії ліцензійного договору – до 01.01.2027;

д) територія дії договору – Україна;

е) видача Ліцензіатом субліцензій тільки с письмового дозволу власника свідоцтва.

Зазначити у ліцензійному договорі всі необхідні та достатні умови (розділи) для його здійснення відповідно до чинного законодавства.

Надати визначення терміну  “продукція по ліцензії”.

Оформити всі необхідні документи для реєстрації зазначеного договору у передбаченому законодавством порядку.

 

Варіант-4

Скласти ліцензійний договір на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України  № 224126

за таких умов:

а) обсяг прав, що передається  - класи МКТП  35;

б) вид ліцензійних платежів – роялті;

в) дата укладання ліцензійного договору – дата написання роботи;

г) строк дії ліцензійного договору – до 01.01.2027;

д) територія дії договору – Україна;

е) видача Ліцензіатом субліцензій тільки з письмового дозволу власника свідоцтва.

Зазначити у ліцензійному договорі всі необхідні та достатні умови (розділи) для його здійснення відповідно до чинного законодавства.

Надати визначення терміну  “продукція по ліцензії”.

Оформити всі необхідні документи для реєстрації зазначеного договору у передбаченому законодавством порядку.

 

Завдання ІV

На основі аналізу літературних джерел та публікацій науково-практичного характеру скласти міні-кейс на тему «Теорія та практика управління інтелектуальною власністю (на конкретному прикладі)». При виконанні завдання доцільно спиратися на а) досвід провідних компаній та транснаціональних корпорацій; б) досвід однієї з країн світу чи міжнародної організації. В основному матеріалі міні-кейсу необхідно визначити певну ситуацію щодо ситуації економічного суб’єкту та його дії щодо об’єктів права інтелектуальної власності, а також наслідки цих дій чи бездіяльності, дії та наслідки для конкурентів.

Після викладення основного матеріалу кейсу в роботі необхідно навести перелік з 3-4 питань, відповіді на які в результаті аналізу має дати група студентів, які ознайомилися з основним матеріалом міні-кейсу. При складанні міні-кейсу доцільним вважається використання матеріалів іншомовних джерел та подібних кейсів. Наприкінці обов’язковим є список використаних джерел та літератури.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 5 до 8 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу, або у формі презентації.