Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра правового регулювання економіки

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 8 від «11» травня 2017 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

051 «Економіка»

 

«Менеджмент проектів і консалтинг»

спеціалізація «Економіка підприємства»

 

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

Т. В. Гуть

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою правового регулювання економіки

Протокол № 9 від «20» квітня 2017 р.

 

 

Завідувач кафедри                         С. І. Шимон

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017

 

Розробник:

 

Кулага Е.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економіки, e-mail elina.kulaha@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

1, 2

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

залік

Мова(и) викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Кулага Е.В., 2017

© КНЕУ, 2017

 
 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

6

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Загальні засади правового регулювання діяльності підприємства

7

Тема 2. Правове регулювання державної реєстрації підприємства

 

Тема 3. Правове забезпечення ліцензування господарської діяльності підприємств

 

Тема 4. Стандартизація та процедури оцінки відповідності у сфері господарювання

 

Тема 5. Правова характеристика видів та організаційно-правових форм підприємств

 

Тема 6. Правове регулювання діяльності корпоративних підприємств

 

Тема 7. Договірні відносини у діяльності підприємств

8

Тема 8. Юридична природа об’єднань підприємств

 

Тема 9. Правове регулювання відповідальності підприємств у господарських правовідносинах

 

Тема 10. Правове регулювання припинення діяльності підприємства

 

Тема 11. Правове регулювання відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом

 

Тема 12. Особливості правового регулювання діяльності підприємств у різних сферах господарювання

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

9

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

14

4.2. Додаткова література

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

17

 
 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Правове регулювання діяльності підприємства» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання за магістерською програмою «Менеджмент проектів і консалтинг».

Анотація навчальної дисципліни. У межах навчальної дисципліни «Правове регулювання діяльності підприємства» розглядаються питання правових теоретичних і практичних основ діяльності підприємства, державної реєстрації та правового забезпечення ліцензування господарської діяльності підприємств, їх видів та організаційно-правових форм, договірних відносини у діяльності підприємств, правового регулювання відповідальності підприємств у господарських правовідносинах, припинення суб’єктів господарювання та особливостей правового регулювання діяльності підприємств у різних сферах господарювання.

Вивчення дисципліни «Правове регулювання діяльності підприємства» важлива та невід’ємна частина освіти студентів майбутніх фахівців у сфері економіки. Кожен студент зобов’язаний усвідомити важливість даного курсу для свого майбутнього. Дисципліна «Правове регулювання діяльності підприємства» покликана забезпечити опанування студентами основних знань щодо правового регулювання здійснення господарської діяльності підприємствами, відносин між цими суб’єктами господарювання, а також питання легітимації їх діяльності та правових основ управління. 

Програма підготовлена з урахуванням положень норм чинного законодавства України в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами проблемних питань правового регулювання діяльності підприємства.

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішним вивченням дисципліни «Правове  регулювання господарської діяльності».

Метою вивчення дисципліни є поглиблення знань щодо правових теоретичних і практичних основ діяльності підприємства, державної реєстрації та правового забезпечення ліцензування господарської діяльності підприємств, їх видів та організаційно-правових форм, договірних відносини у діяльності підприємств, правового регулювання відповідальності підприємств у господарських правовідносинах, припинення суб’єктів господарювання та особливостей правового регулювання діяльності підприємств у різних сферах господарювання.

Завдання дисципліни реалізується у процесі проведення лекційних та семінарських (практичних) занять і полягає у тому, щоб навчити студентів аналізувати нормативно-правові акти господарського законодавства, засвоїти теоретичні положення дисципліни правове регулювання діяльності підприємств, оволодіти навичками практичного застосування знань та норм права щодо вирішення правових ситуацій, пов’язаних з діяльністю підприємств різних організаційно-правових форм, їх створенням та припиненням, а також навчити застосовувати правові заходи відповідальності. Вирішення практичних завдань із господарського права надасть можливість студентам оволодіти практикою застосування законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання відносин у цій сфері та спрямувати свої зусилля на захист прав підприємств та інших суб’єктів господарсько-правових відносин.

Предмет дисципліни складають суспільні відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності підприємствами, зокрема  щодо правового забезпечення господарських зобов’язань, господарського договірного права та відповідальності у різних галузях господарювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання діяльності підприємства» студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання - демонструвати фундаментальні знання і розуміння основних ідей сучасних правових доктрин, правових цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

2. Уміння - здатність виявляти й системно аналізувати правознавчі проблеми та розробляти заходи щодо їх вирішення.

3. Комунікація - здійснювати юридичну кваліфікацію практичних ситуацій у сфері підприємницької діяльності та приймати щодо них правильні правові рішення.

4. Автономність та відповідальність - застосовувати, аналізувати й оптимізувати сучасні інформаційні технології з метою вирішення професійних завдань та наукових досліджень у сфері права.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Менеджмент проектів і консалтинг».

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л И Н И  З А  Т Е М А М И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Тема 1. Загальні засади правового регулювання діяльності підприємства

2

2

-

2

5

2

2

3

-

-

Тема 2. Правове регулювання державної реєстрації підприємства

2

2

-

2

5

2

2

8

-

-

Тема 3. Правове забезпечення ліцензування господарської діяльності підприємств

2

2

-

2

5

2

2

8

-

-

Тема 4. Стандартизація та процедури оцінки відповідності у сфері господарювання

0

2

-

2

5

2

2

8

-

-

Тема 5. Правова характеристика видів та організаційно-правових форм підприємств

2

2

-

2

5

0

2

8

-

-

Тема 6. Правове регулювання діяльності корпоративних підприємств

0

2

-

2

5

2

2

8

-

-

Тема 7. Договірні відносини у діяльності підприємств

2

2

-

2

5

2

2

3

-

-

Тема 8. Юридична природа об’єднань підприємств

0

2

-

2

5

0

2

8

-

-

Тема 9. Правове регулювання відповідальності підприємств у господарських правовідносинах

2

2

-

2

5

2

2

8

-

-

Тема 10. Правове регулювання припинення діяльності підприємства

0

2

-

2

5

2

0

8

-

-

Тема 11. Правове регулювання відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом

0

2

-

2

5

0

2

6

-

-

Тема 12. Особливості правового регулювання діяльності підприємств у різних сферах господарювання

0

2

-

2

5

0

2

6

-

-

Усього:

12

24

-

24

60

16

22

82

-

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Загальні засади правового регулювання діяльності підприємства

Поняття підприємства в юридичній науці. Класифікація підприємств. Порівняльна характеристика поняття «підприємства» в економіці та юриспруденції.  Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність підприємств. Особливості правового становища підприємства за Господарським та Цивільним кодексами України. Проблема співвідношення понять: господарська організація та підприємство. Співвідношення понять «унітарне підприємство» та «товариство однієї особи». Правове становище приватного підприємства відповідно до Господарського кодексу та необхідність заповнення прогалин останнього.

 

Тема 2. Правове регулювання державної реєстрації підприємства

Поняття та загальна характеристика державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Система органів державної реєстрації, їх повноваження. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вимоги до їх оформлення. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру. Оскарження реєстраційних дій, рішень або бездіяльності у сфері державної реєстрації.

 

Тема 3. Правове забезпечення ліцензування господарської діяльності підприємств

Загальна характеристика ліцензування господарської діяльності підприємств. Принципи державної політики у сфері ліцензування. Правовий статус спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Повноваження органів ліцензування. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Правова характеристика процедури ліцензування господарської діяльності. Оформлення та подання документів до органу ліцензування, видача документів органом ліцензування Нагляд і контроль у сфері ліцензування видів господарської діяльності. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під час провадження господарської діяльності.

 

Тема 4. Стандартизація та процедури оцінки відповідності у сфері господарювання

Поняття стандартизації, її об’єкти та суб’єкти. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики. Зміст, форма та структура технічних регламентів. Відповідність вимогам технічних регламентів. Добровільна оцінка відповідності. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів. Контроль за додержанням законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності. Державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції.

 

Тема 5. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання

Поняття та ознаки підприємства як учасника господарських відносин. Загальна правова характеристика видів та організаційно-правових форм підприємств. Правовий статус державних підприємств. Правова характеристика комунальних унітарних підприємств. Правове становище підприємств колективної власності. Виробничий кооператив. Приватні підприємства та інші види підприємств.

 

Тема 6. Правове регулювання діяльності корпоративних підприємств

Поняття, основні засади правового регулювання та види господарських товариств. Вклади учасників та засновників господарського товариства. Статутний капітал та фонди господарського товариства. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю. Правове становище повного товариства. Правова характеристика командитного товариства. Поняття та типи акціонерних товариств. Порядок створення акціонерного товариства. Правовий режим акцій та дивідендів. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерного товариства. Порядок формування та компетенція наглядової ради акціонерного товариства. Правові засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства. Виділ та порядок припинення акціонерного товариства.

 

Тема 7. Юридична природа об’єднань підприємств

Поняття, види та організаційно-правові форми  об’єднань підприємств. Правовий статус договірних господарських об’єднань. Правова характеристика статутних господарських об’єднань. Управління та майнові відносини в об’єднаннях підприємств. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

 

Тема 8. Договірні відносини у діяльності підприємств

Поняття, ознаки, функції господарського договору. Види господарських зобов’язань. Класифікація господарських договорів. Зміст та форма господарського договору. Порядок укладення, зміни та розірвання господарського договору. Забезпечення належного виконання господарських договорів. Підстави та правові наслідки визнання господарського договору недійсним. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Припинення господарських зобов’язань.

 

Тема 9. Правове регулювання відповідальності підприємств у господарських правовідносинах

Поняття та характеристика господарсько-правової відповідальності. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності. Відшкодування збитків у сфері господарювання. Характеристика штрафних санкцій. Поняття та правова природа оперативно-господарських санкцій. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види. Основні види та особливості складу господарських правопорушень. Порядок накладення господарських санкцій. Оскарження рішення про накладення господарських санкцій.

 

Тема 10.  Правове регулювання припинення діяльності підприємства

Загальні засади припинення діяльності підприємства. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. Особливості відповідальності юридичних осіб внаслідок виділу. Підстави та порядок ліквідації юридичної особи. Черговість задоволення вимог кредиторів.

 

Тема 11. Правове регулювання відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом

Поняття банкрутства. Суб’єкти банкрутства.  Процедури запобігання банкрутству. Підстави порушення справи про банкрутство. Провадження у справах про банкрутство, характеристика його основних стадій. Правовий статус комітету кредиторів, порядок його формування. Роль арбітражного керуючого в процедурі відновленням платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом. Порядок розпорядження майном боржника. Санація як судова процедура. Ліквідаційна процедура. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів. Мирова угода у справі про банкрутство. Особливості визнання банкрутом окремих видів суб’єктів господарювання.

 

Тема 12. Особливості правового регулювання діяльності підприємств у різних сферах господарювання

Особливості правового регулювання підприємств у сфері будівництва. Загальна характеристика суб’єктів транспортної діяльності. Особливості правового регулювання лізингової діяльності суб’єктів господарювання. Правове регулювання діяльності підприємств у сфері телекомунікацій.

 

 

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Правове регулювання діяльності підприємства» навчального плану і проводиться у формі заліку.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра правового регулювання економіки розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

Денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 
 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

6 х 5 балів = 30 балів

4x5 балів =20 балів

_

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 5 балів = 30 балів

4x5 балів =20 балів

_

Контрольна (змістова) робота (тести в Moodle)

1 х 20балів = 20 балів

1x10 балів = 20 балів

_

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

1  х 20 балів = 20 балів

1x50 балів =50 балів

_

Усього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

10

10

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни Правове регулювання діяльності підприємства»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6–7

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

 

5

4-3

2-1

0

 

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

 

5

4-3

2-1

0

 

 

 

Таблиця 8

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 9).

Таблиця 9

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Менеджмент проектів і консалтинг», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація – «Економіка підприємства».

 

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

4.1. Основна література

4.1.1. Нормативно-правові акти

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 4. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.
 5. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4002-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994.  № 25.  Ст. 198.
 6. Про міжнародне приватне право: Закон України  від 23 червня 2005 року. Урядовій кур'єр. 2005.  31 серпня.
 7. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 року № 1701-IV.Відомості Верховної Ради України.  2004.– № 35. Ст. 412.
 8. Про ратифікацію Конвенції про прядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами: Закон України від 16 березня 2000 р. № 1547-III. Відомості Верховної Ради України.  2000.  № 17.  Ст. 161.
 9. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV. Голос України.  2004.  № 142.  Серпень.
 10. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII. Відомості Верховної Ради УРСР.  1991.  № 29  Ст. 377.
<>11.Про практику розгляду судами клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України:  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. № 19. Вісник Верховного Суду України.  2000.  № 1.
 • Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : затв. наказом М-ва фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.

 

4.1.2. Навчальна та навчально-методична література

 

1. Господарське право : підручник : у 2 Ч. /за  ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. Київ: КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.

2. Господарське право : підручник : у 2 Ч. / за ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. Київ : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

4.2. Додаткова література

 

 1. Кучер В. О. Парасюк В. М. Господарське право: курс лекцій. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 380 с.
 2. Матвеєв П. С. Господарське право: посібник. Київ.:Алерта, 2015. 142 с. 
 3. Мілаш В. С. Господарське право : навч. посіб. для підготовки до іспитів. Харків: Право, 2015. 328 с
 4. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебыкина Т. С. Хозяйственное право Украины: Учеб. пособие. /под ред. С. В. Несиновой. Киев: Центр учебной литературы, 2012. 564 с.
 5. Інвестиційне право : підручник / за  ред. Ю. М. Жорнокуя. Харків: Право, 2015. 512 с.
 6. Заєць А. Проблемні питання визнання і виконання рішень міжнародних комерційних арбітражних судів на території України. Право України. 2014. № 12.  С. 73-74.

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/l23178 (дата звернення: 12.10.2017).

URL: http://www.sccinstitute.com/  – Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

URL https://icsid.worldbank.org/ – The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

 

 

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).