Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 3 від «13» грудня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління і адміністрування»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

073 «Менеджмент»

 

«Менеджмент бізнес-організацій»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          Л. О. Лігоненко

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                            С. І. Шимон

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

 

Замрига А. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail artur.zamryha@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

2

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

залік

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Замрига А. В., 2018

© КНЕУ, 2018

 

  •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Загально-правові засади діяльності суб’єктів малого бізнесу

9

Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері малого підприємництва

 

Тема 3. Правові засади державної підтримки суб’єктів малого підприємництва

10

Тема 4. Правовий режим майна малого підприємництва

 

Тема 5. Правові засади системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва

 

Тема 6. Правове регулювання малого підприємництва в режимі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

11

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1 Основна література

14

7.2 Додаткова література

 

7.3 Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з менеджменту бізнес-організацій.

Анотація навчальної дисципліни. Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу – дисципліна вибіркової компоненти освітньо-професійної програми, яка вивчається при підготовці фахівців магістерського рівня з галузі «Менеджмент і адміністрування». Розвиток національної економіки об’єктивно зумовлює зростання ділової активності суб’єктів малого підприємництва в сфері суспільного виробництва. Формування та забезпечення конкурентоспроможності української економіки та її ефективне інтегрування у світове економічне співтовариство неможливе без ефективного правового регулювання підприємницької діяльності.

Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу має створювати умови для розвитку українського бізнесу, забезпечуючи при цьому підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість і на цій основі сприяти гармонізації економічної системи України з економічними системами зарубіжних країн. Розв’язання цих та інших завдань безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування, рівня їх компетенції, вміння обґрунтовувати та приймати правильні управлінські рішення.

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішним вивченням дисциплін циклу професійної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент бізнес-організацій».

Мета дисципліни полягає в досягненні студентами теоретичних знань та практичних навиків з правового забезпечення менеджменту підприємницької діяльності та діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Завданнями дисципліни є: з’ясування правових засад малого підприємництва; дослідження впливу правового регулювання на підприємницькі відносини, що виникають у процесі організації і здійснення малого підприємництва; вивчення правового механізму державного регулювання підприємницької діяльності; встановлення основ нормативно-правового регулювання права власності і договірних відносин у сфері малого підприємництва,  опанування правовими інститутами забезпечення захисту економічної конкуренції і регулювання корпоративних відносин, з’ясування особливостей трудових правовідносин в сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу; визначення пріоритетних напрямів захисту прав суб’єктів малого підприємництва.

Предмет дисципліни – це специфічна сфера правових відносин, що виникають в процесі організації і здійснення підприємницької діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень та критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять «суб’єкти малого підприємництва», «правове регулювання», зокрема щодо створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва; забезпечення розвитку суб’єктів малого підприємництва з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності; стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого підприємництва тощо;

2) Уміння розв’язувати складні непередбачувані задачі й проблеми в спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію правової інформації, вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів щодо складання вдосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку та звітності суб’єктів господарювання у сфері малого підприємництва;

3) Донесення до фахівців і нефахівців правової інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності та здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів суб’єктів малого підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

4) Автономність управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах та відповідальність за інвестиційний (інноваційний) розвиток суб’єктів малого бізнесу, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності в подоланні проблем із залучення державної підтримки суб’єктів малого підприємництва, що працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і науково-технічної діяльності, в тому числі залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій».

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 01

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ПР 01

Застосовувати  концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією.

ЗК 02

Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 07

Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

ПР 9

Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж усього життя та ефективного самоменеджменту.

 

ФК 09

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

ПР 10

Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

ФК 11

Вміння планувати, проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.

ФК 16 ММБ **

Уміння адаптувати діяльність та систему управління бізнес-організації до мінливого ринкового середовища.

ПР 17 ММБ **

Ідентифікувати тип та процеси управління змінами для ефективного управління бізнес-організацією в мінливих ринкових умовах.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Правове регулювання суб’єктів малого бізнесу»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідаль-ність

ЗК 01

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

+

+

+

+

ЗК 02

Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті.

 

 

+

 

ФК 07

Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

 

 

+

+

ФК 09

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

+

+

+

+

ФК 11

Вміння планувати, проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.

+

+

 

 

ФК 16 ММБ 

Уміння адаптувати діяльність та систему управління бізнес-організації до мінливого ринкового середовища.

+

+

+

+

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанцій-на форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль

Тема 1. Загально-правові засади діяльності суб’єктів малого бізнесу

2

2

0

4

11

2

4

13

-

-

Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері малого підприємництва

2

2

0

4

11

2

4

13

-

-

Тема 3. Правові засади державної підтримки суб’єктів малого підприємництва

4

4

0

4

11

4

4

13

-

-

Тема 4. Правовий режим майна малого підприємництва

4

2

0

4

11

4

4

13

-

-

Тема 5. Правові засади системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва

2

2

0

4

11

2

4

13

-

-

Тема 6. Правове регулювання малого підприємництва в режимі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

2

2

0

4

11

4

4

13

-

-

Усього:

16

14

0

24

66

18

24

78

-

-

Підсумковий контроль: залік (год.)

-

-

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л И Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Загально-правові засади діяльності суб’єктів малого бізнесу

 

Конституційні основи правопорядку в сфері підприємництва. Поняття та види господарської діяльності. Поняття та види господарських відносин. Поняття та ознаки підприємництва. Принципи підприємницької діяльності. Обмеження підприємницької діяльності.

Поняття та види суб’єктів підприємництва. Поняття та види юридичних осіб. Філії і представництва юридичної особи. Фізична особа як суб’єкт підприємництва. .Правове регулювання діяльності іноземних суб’єктів підприємництва в Україні. Підприємство як суб’єкт підприємництва. Види та організаційні форми підприємств. Суб’єкти мікропідприємництва. Суб’єкти малого підприємництва. Суб’єкти великого підприємництва.

Утворення суб’єкта підприємництва. Установчі документи суб’єкта підприємництва. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва. Ліквідація суб’єктів підприємництва. Загальні гарантії прав суб’єктів підприємництва. Юридична відповідальність суб’єктів підприємництва. Фіктивна діяльність суб’єкта підприємництва.

Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні». Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва як головний напрям Програми. Правові засади сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва. Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Поняття «суб’єкти малого підприємництва». Законодавство у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Відносини, пов’язані з розвитком малого підприємництва в Україні.

Мета і принципи державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Принципи державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Основні напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.

 

Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері малого підприємництва

 

Законодавство України про державну регуляторну політику. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Принципи державної регуляторної політики. Засоби державного регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва. Державний контроль та нагляд за діяльністю суб’єктів малого підприємництва. Законодавче забезпечення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів малого підприємництва. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарювання. Права суб’єкта господарювання. Обов’язки суб’єкта господарювання. Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій. Додаток 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта: «Тест малого підприємництва (М-Тест)».

Дозвільна система у сфері діяльності суб’єктів малого підприємництва. Нормативно-правові акти, що забезпечують функціонування дозвільної системи. Перелік документів дозвільного характеру в сфері діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Нормативно-правова база у сфері ліцензування. Порядок ліцензування діяльності суб’єктів малого підприємництва. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Органи, що забезпечують розвиток малого підприємництва. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері розвитку малого підприємництва. Повноваження спеціально уповноваженого органу у сфері розвитку малого підприємництва. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері розвитку малого підприємництва. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій у сфері розвитку малого підприємництва. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи у сфері розвитку малого підприємництва.

 

Тема 3. Правові засади державної підтримки суб’єктів малого підприємництва

 

Умови надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва. Обмеження щодо надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва. Інфраструктура підтримки малого підприємництва як об’єкт правового регулювання. Види державної підтримки суб’єктів малого підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва. Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес. Фінансова державна підтримка суб’єктів малого підприємництва. Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва. Правові режими Фондів підтримки підприємництва. Державна підтримка суб’єктів малого підприємництва у сфері інновацій, науки та промислового виробництва. Державна підтримка суб’єктів малого підприємництва, що провадять експортну діяльність. Державна підтримка суб’єктів малого підприємництва у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу.

 

Тема 4. Правовий режим майна малого підприємництва

 

Правовий режим майна суб’єктів малого підприємництва. Правові режими статутного капіталу (майна) малого підприємництва. Джерела формування майна малого підприємництва. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

 

Тема 5. Правові засади системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва

 

Спеціальний податковий режим стимулювання малого підприємництва. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів у сфері малого та середнього підприємництва. Загальні засади спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Особливості спрощеної системи оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Проблеми спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні.

 

Тема 6. Правове регулювання малого підприємництва в режимі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

 

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Національний режим і режим найбільшого сприяння. Лібералізація умов заснування підприємницької діяльності. Стандарти режиму для філій та представництв суб’єктів підприємництва. Вдосконалення в інтересах українських експортерів - суб’єктів малого і середнього бізнесу законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».

Європейська Хартія малих підприємств від 19 червня 2000 р. Акт малого бізнесу для Європи.

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях *;

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів з дисципліни «Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу» здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів і проводиться у формі заліку.

Залік з навчальної дисципліни «Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу» – форма підсумкового контролю за рівнем засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю за рівнем знань, умінь та навичок студентів за зазначеною дисципліною.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

 

Таблиця 4

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 5 балів = 10 балів

5 х 2 бали = 20 балів

Перевірка виконання практичних завдань

5 х 10 балів = 50 балів

5 х 2 бали = 20 балів

Контрольна (змістова) робота

1 х 20 балів = 20 балів

1 х 10 балів = 10 балів

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 10 балів = 20 балів

5 х 10 балів = 50 балів

Усього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Менеджмент бізнес-організацій», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація – «Менеджмент бізнес-організацій».

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиця 5

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 6).

Таблиця 6

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Менеджмент бізнес-організацій», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація – «Менеджмент бізнес-організацій».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

  1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
  2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
  3. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 23 березня 2012 року № 4618-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 13. Ст. 23.
  4. Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р Офіційний вісник України. 2017. № 63. Ст. 1913.
  5. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
  6. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.
  7. Мачуський В. В., Ієрусалімова І. О. Правове середовище малого бізнесу. К. : КНЕУ, 2005. 118 с.

 

Додаткова література

 

  1. Інвестиційне право : Підручник / Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло, О. П. Сущ та ін.; за заг. ред. Ю. М. Жорнокуя. Харків : Право, 2015. 512 с.
  2. Омельченко А. В. Інвестиційне право. К. : Атіка, 1999. 173 с.

 

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Рекомендований е-ресурс Повного списку пов’язаних нормативно-правових джерел (документів) із Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17/card5#Links (дата звернення: 02.10.2018).

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подається у вигляді таблиці згідно з Освітньо-професійною програмою «Менеджмент бізнес-організацій», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація – «Менеджмент бізнес-організацій».

** ФКММБ – фахова компетентність магістерської програми «Менеджмент малого бізнесу»; ПРНММБ – програмні результати навчання за магістерською програмою «Менеджмент малого бізнесу».

* Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).