Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 5 від «11» квітня 2019 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

075 «Маркетинг»

 

«Маркетинг» / «Маркетинг»

 

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

                                                         Т. В. Гуть

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 11 від «14» березня 2019 р.

 

 

Завідувач кафедри

                                             

                                                          С. І. Шимон

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

 

Літошенко О. С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail olena.litoshenko@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

5, 6 (для заочної форми навчання)

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Літошенко О. С., 2019

© КНЕУ, 2019

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Загальні засади правового регулювання господарської діяльності

7

Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарювання

 

Тема 3. Майнова основа господарювання

Тема 4. Господарські зобов’язання

Тема 5. Договори у сфері господарювання

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

8

Тема 7. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарювання

 

Тема 8. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

 

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 10. Захист прав суб’єктів господарювання

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

10

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

16

4.2. Додаткова література

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Правове регулювання господарської діяльності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» та однією з спеціальних обов’язкових навчальних дисциплін для студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців у сфері економіки.

 

Анотація навчальної дисципліни – навчальна дисципліна «Правове регулювання господарської діяльності» формує системні знання про вимоги законодавства України щодо організації та здійснення господарської діяльності. В межах дисципліни розкриваються чинні норми господарського законодавства; правове регулювання створення, функціонування та ліквідації суб’єктів господарювання, заснованих на різних формах власності; засоби державного регулювання господарської діяльності; порядок укладення, зміни і розірвання господарських договорів; особливості юридичної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання, у тому числі банкрутства суб’єктів господарювання; особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання; правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності; загальні засади захисту прав суб’єктів господарювання тощо. Розглядається практика застосування норм господарського законодавства органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судами, господарськими судами та іншими органами. Формуються вміння та навички роботи з нормативно-правовими актами, застосування господарського законодавства під час професійної діяльності за економічною спеціальністю.

 

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішним вивченням дисциплін циклу професійної підготовки, зокрема, дисципліна базується на категоріях та поняттях мікро- та макроекономіки, бухгалтерського обліку, економіки підприємств, фінансів, міжнародного економічного права, а також на загальних знаннях у галузі права.

 

Мета дисципліни полягає в опануванні студентами знань з правових основ провадження господарської діяльності, а також розумінні ролі господарського законодавства в їхньому регулюванні; вмінні застосовувати сукупність набутих знань під час практичної роботи за економічною спеціальністю.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягають у формуванні правової свідомості та правової культури студентської молоді, наданні допомоги студентам у з’ясуванні прав і обов’язків учасників господарських відносин, правового забезпечення суспільного господарського порядку, правових засобів регулювання ділової активності суб’єктів господарювання у контексті підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості відповідно до вимог Конституції України.

 

Предмет навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» складають суспільні відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання – спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень науки «Господарське право», які є основою для актуалізації оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи, та критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних юридичних галузей, зокрема цивільного, господарського та корпоративного права.

.

2. Уміння – розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог господарського законодавства України та провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності в разі застосування норм зазначеного законодавства за умов дерегуляції провадження господарської діяльності та гармонізації законодавства на засадах Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

3. Комунікація - зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань господарського права, зокрема до осіб, які навчаються, а також використання іноземних мов у професійній діяльності юрисконсульта суб’єкта господарювання.

4. Автономність та відповідальність прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм господарського законодавства; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Маркетинг».

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного та підсумкового контролю (екзамену), який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Загальні засади правового регулювання господарської діяльності

2

4

-

1

4

2

1

8

4

8

Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарювання

2

4

-

2

8

2

2

10

4

12

Тема 3. Майнова основа господарювання

2

4

-

2

6

2

2

10

4

8

Тема 4. Господарські зобов’язання

2

4

-

1

6

1

1

10

4

8

Тема 5. Договори у сфері господарювання

2

4

-

1

6

1

1

10

4

8

Змістовий модуль 2

Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

2

2

-

1

5

2

1

8

2

8

Тема 7. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарювання

2

2

-

1

5

2

1

8

2

8

Тема 8. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

-

4

-

1

6

-

1

10

4

8

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1

2

-

1

5

1

1

8

2

8

Тема 10. Захист прав суб’єктів господарювання

1

2

-

1

5

1

1

8

2

8

Усього:

16

32

-

12

56

14

12

90

32

84

Підсумковий контроль: екзамен (год.)

4

4

4

Разом:

годин

120

120

120

кредитів

4

4

4

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Загальні засади правового регулювання господарської діяльності

 

Поняття, ознаки та види господарської діяльності. Господарська комерційна діяльність (підприємництво). Основні принципи підприємницької діяльності. Господарська некомерційна діяльність. Поняття та види господарських відносин. Склад учасників відносин у сфері господарювання. Конституційні основи правопорядку в сфері господарської діяльності. Нормативне-правове регулювання господарської діяльності. Роль держави в регулюванні господарської діяльності. Суб’єкти державного регулювання господарської діяльності. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

 

Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарювання

 

Поняття суб’єкта господарювання. Види суб’єктів господарювання. Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Найменування юридичної особи. Правоздатність юридичної особи. Дієздатність юридичної особи. Філії і представництва юридичної особи. Створення та державна реєстрація юридичної особи. Ліквідація та реорганізація юридичної особи. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Об’єднання підприємств. Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Порядок створення господарського товариства. Правовий статус акціонерного товариства. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного та командитного товариства. Правовий статус фізичної особи – підприємця.

 

Тема 3. Майнова основа господарювання

 

Майно та майновий стан суб’єктів господарювання. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Право власності як основне речове право у сфері господарювання. Зміст права власності. Здійснення права власності. Непорушність права власності. Право власності українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. Поняття і види права спільної власності. Майно у сфері господарювання. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання. Право інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Корпоративні права. Організаційно-установчі повноваження власника. Набуття та припинення права власності. Захист права власності. Поняття і зміст права господарського відання. Поняття і зміст права оперативного управління.

 

Тема 4. Господарські зобов’язання

 

Поняття та види господарських зобов’язань. Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань. Сторони у господарському зобов’язанні. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Загальні принципи та умови виконання господарських зобов’язань. Строк виконання зобов’язання. Місце виконання зобов’язання. Заміна кредитора і боржника у господарському зобов’язанні. Види забезпечення виконання зобов’язання. Неустойка. Порука. Гарантія. Завдаток. Застава. Притримання. Підстави припинення господарських зобов’язань. Підстави визнання господарського зобов’язання недійсним.

 

Тема 5. Договори у сфері господарювання

 

            Поняття договору та господарського договору. Класифікація господарських договорів. Попередній договір. Публічний договір. Договір приєднання. Договір купівлі-продажу. Договір підряду. Договір зберігання. Договір позички. Договір про надання послуг. Договір доручення. Договір позики. Кредитний договір.

Зміст господарського договору. Істотні умови господарського договору. Форма господарського договору. Загальний порядок укладення господарського договору. Зміна або розірвання господарського договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

 

Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

 

Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Підстави господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання. Види господарських санкцій.

 Відшкодування збитків у сфері господарювання. Склад та розмір відшкодування збитків. Порядок і умови відшкодування збитків. Поняття штрафних санкцій. Розмір штрафних санкцій. Порядок застосування штрафних санкцій. Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських санкцій. Поняття та види адміністративно-господарських санкцій.

 

Тема 7. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарювання

 

Поняття неплатоспроможності. Поняття банкрутства. Учасники у справах про банкрутство. Суб’єкт банкрутства. Кредитори неплатоспроможних боржників. Боржник. Арбітражний керуючий. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Провадження у справах про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство. Розгляд позовних вимог кредиторів до боржника. Забезпечення вимог кредиторів.

Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Майнові активи неплатоспроможного боржника. Ліквідація банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів.

 

Тема 8. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

 

Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Поставка. Контрактація сільськогосподарської продукції. Енергопостачання. Оренда майна та лізинг. Міна (бартер). Зберігання у товарному складі. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання. Агентський договір. Правове регулювання перевезення вантажів. Договір перевезення вантажу. Правове регулювання капітального будівництва. Договір підряду на капітальне будівництво.

Особливості правового регулювання фінансової діяльності. Правовий статус банків. Організаційно-правові форми банків. Правове регулювання банківських операцій. Форми та види банківського кредиту. Кредитний договір. Факторингові операції. Особливості правового регулювання страхової діяльності. Суб’єкти страхової діяльності. Договір страхування.

 

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 

Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Правила Інкотермс. Захист прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 

Тема 10. Захист прав суб’єктів господарювання

 

Поняття судочинства. Право на звернення до суду за захистом. Способи захисту, які застосовуються судом. Змагальність сторін. Право на звернення до господарського суду. Справи, підвідомчі господарським судам. Склад учасників судового процесу. Права та обов’язки сторін. Вирішення господарського спору у суді першої інстанції. Строк вирішення спору. Рішення господарського суду. Апеляційний та касаційний перегляд рішення господарського суду.

Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди. Виконавче провадження. Сторони виконавчого провадження. Строк здійснення виконавчого провадження.

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’язкової навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» здійснюється відповідно до навчального плану на підставі результатів поточного контролю та екзамену.

Екзамен з навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

15 х 1 бал = 15 балів

4 х 1 бал =   4 бали

3 х 2 бали =

6 балів

 

-

Перевірка виконання практичних завдань

15 х 1 бал = 15 балів

4 х 1 бал =   4 бали

3 х 2 бали =

6 балів

15 х 2 бали = 30 балів

Контрольна (змістова) робота (тести в Moodle)

2 х 5 балів = 10 балів

1 х 5 балів = 5 балів

1 х 10 балів = 10 балів

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

1 х 10 балів = 10 балів

10 балів +

15 балів =

25 балів

1 х 10 балів = 10 балів

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6 – 9

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях № 1 та № 2

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях № 3–15

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 1-4

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 5-7

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

4

4

3

2

0

 

 

Таблиця 10

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно відповів на поставлене питання чи розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує належні знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 11).

Таблиця 11

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 – 79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Маркетинг», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки бакалаврів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг», спеціалізація – «Маркетинг».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

4.1. Основна література

 

 1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 2. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Мачуський В. В., Кожура Л. О., Сагайдак Ю. В. Правове регулювання господарської діяльності : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2015. 152 с.  URL: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=10474516os5l6895113&Image_file_name=EDUC_EL%5Cposibnik%5Cpravove_regul_gospod_diyaln_15.pdf. (дата звернення 04.02.2019).
 4. Щербина В. С. Господарське право : підруч. 6-те вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 640 с.

 

4.2. Додаткова література

 

 1. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
 2. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.
 3. Про захист прав споживачів : Закон України редакції від 15 грудня 1993 р. № 3682-ХІІ зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
 4. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-ІІІ зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
 5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
 6. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514-VI зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
 7. Про ціни та ціноутворення : Закон України від 21 червня 2012 р. № 5007-VI зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17.
 8. Про стандартизацію : Закон України від 05 червня 2014 р. № 1315-VIІ зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18.
 9. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02 березня 2015 р. № 222-VIII зі змінами. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19.
 10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02 червня 2016 р. № 1402-VIІІ із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
 11. Про виконавче провадження : Закон України від 02 червня 2016 р. № 1404-VIII зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.
 12. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06 лютого 2018 р. № 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19.
 13. Проект Кодексу України з процедур банкрутства : Закон направлено на підпис Президенту 21 грудня 2018 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63518.
 14. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
 15. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 


[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).