Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності

Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«28» грудня 2018 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Правове регулювання комерціалізації  інтелектуальної власності

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

081 «Право»

освітня програма

«Приватне право»

спеціалізація

Приватне право

тип дисципліни

Вибіркова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _________ А.В. Омельченко

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

Розробники:  Білоусова Ніна Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного і трудового  права, доцент.

email: n.o.bilousova@gmail.com

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2 (денна форма навчання);

2-3 (заочна форма навчання)

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Н.О.Білоусова, 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………..

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  ЗА ТЕМАМИ………………………..

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ……………………………………………………………………….

 

6

Тема 1. Теоретичні основи права інтелектуальної власності ………………………….

6

Тема 2. Правові режими охорони об’єктів права інтелектуальної власності…..

6

Тема 3. Поняття та загальна характеристика комерціалізації інтелектуальної власності…………………...………………………………………………………………………………………

 

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ………………………………………………………………………..

7

Тема 4. Правові засади використання об’єкта права інтелектуальної власності у господарській діяльності……………………………………………………………….

7

Тема 5. Ліцензування інтелектуальної власності як форма комерціалізації……

7

Тема 6. Договірні форми комерціалізації результатів наукових розробок………

7

Тема 7. Особливості комерціалізації окремих груп прав інтелектуальної власності……………………………………………………………………………………………………………

8

Тема 8. Правове регулювання трансферу технологій …………………………..…...........

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………………………….

 

9

2.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………………….

9

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни….

10

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………………………………………..

 

13

3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………………..

13

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…..

14

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……

17

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………………………………………………...

 

17

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для       самостійної роботи……………………………………………………………….

 

22

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………………………

23

          5.1.   Нормативно-правові акти………………………………………………………………….

23

          5.2.   Основна література…………………………………………………………………………….

26

5.3.   Додаткова література ………………………………………………………………………..

26

 

 

Вступ

 

Навчальна дисципліна «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Анотація навчальної дисципліни:

Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності передбачає послідовний цільовий виклад основних питань, які розкривають теоретичну сутність та практику здійснення майнових прав інтелектуальної власності в господарській діяльності. Майнові права інтелектуальної власності є цінним активом господарюючого суб’єкта, який має особливий правовий режим, що забезпечується спеціальним правовим регулюванням. Курс передбачає вивчення основних форм комерціалізації інтелектуальної власності, таких як ліцензування, використання у власній господарській діяльності, створення стартапів та передання прав. Актуальність знань правового регулювання комерціалізації інтелектуальної власності пов‘язана зі збільшенням інноваційної складової в економіці як України, так і міжнародній економіці, а отже зростанням потреби у юристах, які компетентні у правовому регулюванні здійснення майнових прав інтелектуальної власності у господарській сфері.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців пов'язане із спеціалізацією студентів магістерської програми «Приватне право». Навчальна дисципліна «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності» входить до циклу спеціалізованих правових дисциплін і спирається на раніше засвоєні студентами предмети: «Цивільне право», «Договірне право», «Право інтелектуальної власності», «Господарське право», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу», «Податкове право» та ін. Дисципліна закладає основи системи знань і навичок щодо правового забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної економіки в Україні.

Метою опанування дисципліни є набуття студентами комплексних знань правового режиму майнових прав інтелектуальної власності, особливостей процесів  здійснення цих прав у сфері господарювання та їх правового забезпечення, набуття практичних навичок щодо юридичного супроводження операцій із майновими правами інтелектуальної власності, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у сфері управління фінансами міжнародних корпорацій;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології оцінювання організації управління фінансами міжнародних корпорацій. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології управління фінансами міжнародних корпорацій, навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення фінансового аналізу міжнародних корпорацій з метою прийняття подальших фінансових та інвестиційних рішень.

Предметом курсу «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності» є безпосередньо відносини щодо комерціалізації інтелектуальної власності та їхнє нормативно-правове забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

Знання теоретичних засад права інтелектуальної власності, особливостей правового режиму майнових прав інтелектуальної власності, систему законодавства, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, правове забезпечення використання об’єктів права інтелектуальної власності у господарській діяльності, основні види договорів, що опосередковують використання об’єктів права інтелектуальної власності, правове забезпечення внесення майнових права інтелектуальної власності до статутного капіталу, правові засади створення стартапів.

 1. Уміння:

ідентифікувати об’єкт права інтелектуальної власності, визначити правовий режим його охорони та умови охороноздатності; визначати і складати юридичні документи, що супроводжують операції з майновими правами інтелектуальної власності; унормовувати регулювання відносин щодо службових об’єктів на локальному рівні, складати необхідні документи; вміння регулювання відносин щодо об’єкта права інтелектуальної власності, що створено на замовлення.

 1. Комунікація:

здатність здійснювати консультації з правових питань, аналізувати потреби клієнта та системно їх оцінювати з метою формулювання та пропонування відповідних юридичних рішень; здатність враховувати інтереси учасників відносин і пропонувати збалансовані підходи до їх регулювання.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні рішення чи надані пропозиції/рекомендації, складені документи, які можуть впливати на діяльність господарюючих суб’єктів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Тема 1. Теоретичні основи права інтелектуальної власності

 

Категорія «інтелектуальна власність». Відносини інтелектуальної власності як об’єкт правового регулювання. Право інтелектуальної власності в об’єктивному і суб’єктивному розуміннях. Основні теорії права інтелектуальної власності. Поняття об’єкта права інтелектуальної власності. Система об’єктів права інтелектуальної власності. Суб’єкт права інтелектуальної власності. Дуалізм права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Характеристика майнових прав інтелектуальної власності. Система національного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Міжнародні договори і угоди у сфері інтелектуальної власності. Національна інституційна система правової охорони інтелектуальної власності. Міжнародні організації у сфері інтелектуальної власності.

 

Тема 2. Правові режими охорони об’єктів права інтелектуальної власності

 

Набуття прав інтелектуальної власності. Особливості охорони результатів творчості авторським правом. Особливості правової охорони комп’ютерних програм і баз даних. Характеристика суміжних прав. Патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Переваги та недоліки патентування. Оцінка доцільності правової охорони. Стратегії правової охорони результатів досліджень і розробок. Стратегія захисту від конкурентів. Стратегія нападу на конкурентів. Стратегія створення іміджу компанії. Стратегія оптимізації фінансово-господарської діяльності. Стратегія вільних інновацій. Патентний тролінг: характеристика та способи протидії. Порядок патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків в Україні. Порядок набуття прав на винаходи (корисні моделі) і промислові зразки за кордоном. Патентування за процедурою РСТ. Гаазька система міжнародної охорони промислових зразків. Набуття прав на винаходи, промислові зразки в ЄС. Оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію.

Переваги та недоліки засекречування. Правовий режим комерційної таємниці.

Види засобів індивідуалізації. Порядок набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні. Національна процедура реєстрації. Визнання торговельної марки добре відомою. Міжнародна реєстрація торговельної марки за Мадридською системою. Реєстрація торговельної марки в ЄС. Набуття прав на інші засоби індивідуалізації.

Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань. Правова охорона географічних зазначень. Особливості використання засобів індивідуалізації в Інтернеті. Підходи до правової охорони trade-dress.

 

Тема 3. Поняття та загальна характеристика комерціалізації інтелектуальної власності

 

Поняття комерціалізації інтелектуальної власності. Відносини, що виникають в процесі комерціалізації інтелектуальної власності, та їх учасники. Об’єкт комерціалізації інтелектуальної власності. Обмеження прав інтелектуальної власності: право попереднього користувача, принцип вичерпання прав, вільне використання, примусове ліцензування. Етапи комерціалізації інтелектуальної власності.

Основні правові форми комерціалізації інтелектуальної власності. Використання у власній господарській діяльності. Ліцензування інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності. Франчайзинг. Внесення до статутного капіталу суб’єкта господарювання. Комерціалізація інтелектуальної власності шляхом створення стартап (спінофф) компаній.

Система законодавства, що регулює комерціалізацію інтелектуальної власності.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Тема 4. Правові засади використання об’єкта права інтелектуальної власності у господарській діяльності

 

Поняття та способи використання об’єктів права інтелектуальної власності. Службові об’єкти права інтелектуальної власності та створені на замовлення. Правові засади використання службових об’єктів права інтелектуальної власності.  Договірне регулювання відносин між роботодавцем і творцем. Винагорода за створення і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Локальне нормативне регулювання відносин щодо створення об’єктів права інтелектуальної власності та набуття прав на них.

Інтелектуальна власність як майно суб’єкта господарювання. Правові засади бухгалтерського обліку  інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Інвентаризація об’єктів права інтелектуальної власності. Правові засади оцінки об’єктів права інтелектуальної власності. Основні способи оцінки інтелектуальної власності. Амортизація інтелектуальної власності.

 

Тема 5. Ліцензування інтелектуальної власності як форма комерціалізації

 

Ліцензування інтелектуальної власності як спосіб здійснення майнових прав інтелектуальної власності. Поняття ліцензії на об’єкт права інтелектуальної власності. Види ліцензій. Виключна ліцензія. Одинична ліцензія. Невиключна ліцензія. Субліцензії. Перехресні ліцензії. Вільні публічні ліцензії. Зміст ліцензійних договорів. Форма та структура ліцензійних договорів. Ліцензійні платежі. Податкові аспекти роялті. Державна реєстрація ліцензійних договорів.

Ліцензування об’єктів авторських прав. Правове регулювання авторських договорів.

Передліцензійні договори. Договір про нерозголошення. Договір про наміри. Опціонний договір. Договір про передання ноу-хау.

Поняття і сутність франчайзингу. Види франчайзингу. Зміст договору комерційної концесії (франчайзингу).

Переваги та недоліки ліцензування і повного передання прав. Передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності. Переваги та недоліки повного передання прав. Місце договорів про повне передання прав інтелектуальної власності у системі договорів. Основні вимоги до змісту договорів про повне передання. Вимоги щодо форми договорів.

 

Тема 6. Договірні форми комерціалізації результатів наукових розробок

 

Результати наукової діяльності як об’єкти правової охорони. Правове регулювання наукової діяльності. Авторське право і наукові публікації. Правове регулювання науково-дослідних робіт. Правове регулювання створення науково-технічної продукції. Правове регулювання наукових досліджень з державним фінансуванням. Договори на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи.

Організаційно-правова структура комерціалізації наукових результатів, що створюються в рамках наукових установ. Підрозділи з питань управління інтелектуальної власності (трансферу технологій). Інноваційна інфраструктура дослідницьких університетів. Правові засади діяльності наукових парків.

Spin-off компанії. Законодавство України щодо створення та діяльності господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності. Зарубіжний досвід комерціалізації наукових розробок. Правове регулювання внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу юридичної особи.

 

Тема 7. Особливості комерціалізації окремих груп прав інтелектуальної власності.

 

Характеристика об’єктів авторських і суміжних прав. Договірні форми комерціалізації авторських та суміжних прав. Авторські договори на використання та передачу. Форма та зміст авторського договору. Авторська винагорода. Реєстрація авторських договорів. Укладання договорів в електронній формі. Види вільних ліцензій на використання об’єктів авторських і суміжних прав.

Колективне управління авторськими і суміжними правами. Договір на управління авторськими правами на колективні основі.

Правові засади використання об’єктів авторських і суміжних прав в Інтернеті.

Правове регулювання використання засобів індивідуалізації товарів, робіт, послуг. Особливості використання засобів індивідуалізації в Інтернеті. Правовий режим використання засобів індивідуалізації у доменних іменах.

 

Тема 8. Правове регулювання трансферу технологій

 

Технологія як об’єкт правової охорони. Склад технології. Поняття трансферу технології. Види договорів про трансфер технологій. Джерела правового регулювання. Істотні умови договорів про передачу технологій за законодавством. Обмеження щодо укладання договорів про трансфер технологій.

Ліцензійні договори. Джерела правового регулювання. Види. Зміст. Договори про передання ноу-хау. Джерела правового регулювання. Види. Зміст. Договори про нерозголошення конфіденційної інформації. Джерела правого регулювання Види, зміст. Договори на виконання інжинірингових послуг. Джерела правового регулювання. Види. Зміст. Договори технічного сприяння. Джерела правового регулювання. Основні умови.

Договори на виконання проектів «під ключ». Джерела правового регулювання. Види. Зміст. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ  РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності»

для студентів освітньої програми «Приватне право»

 

денна форма навчання

 

Номер

заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1.

Семінарське заняття №1.

Поняття та законодавчі засади комерціалізації інтелектуальної власності

10

2.

Практичне заняття № 2.

Правові засади використання об’єкта права інтелектуальної власності у господарській діяльності

10

3.

Практичне заняття № 3.

Ліцензування інтелектуальної власності як форма комерціалізації

10

4.

Контрольна (модульна) робота №1

10

Змістовий модуль №2

5.

Семінарське заняття № 4.

Договірні форми комерціалізації результатів наукових розробок

10

6.

Практичне заняття № 5.

Особливості комерціалізації авторських, суміжних прав та прав на засоби індивідуалізації

10

7.

Семінарське заняття № 7.

Договірні форми трансферу технологій

10

8. 

Контрольна (модульна) робота № 2

10

Усього  балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (інституту)

10

7. Виконання завдань практичного спрямування

10

8. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього  балів за виконання і захист завдань самостійної роботи студента

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами поточної роботи в семестрі – 100 балів 

 

Для денної форми навчання:

 

Об’єкти контролю:

 1. Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – до 60 балів:

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському (практичному) занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Положенні про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, затв. Ухвалою Вченої ради університету від 25.05.2017 р., а також реальної кількості занять, відведених згідно з  навчальним планом на даний вид робіт (до 60 балів).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному занятті з дисципліни «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності», є однаковою для всіх семінарських (практичних) занять з дисципліни, оскільки складність матеріалу занять та обсяги робіт, які має виконувати студент, приблизно однакові, і складає 10 балів. При цьому ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань буде мати наступний вигляд: 8; 6; 4; 2 і 0 балів.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

 

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

10 бали

відмінний рівень

Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

8 бали

добрий рівень

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками

6 бали

задовільний рівень

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

4 бал

мінімальний

рівень

Студент показав слабку орієнтацію у поставленому питанні, відповідь має фрагментарний характер, крім цього відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

 

0 балів

незадовільний рівень

Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

 

         Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та виконання завдань для самостійної роботи.   

 

2) Результати виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента – до 20 балів:

чотири індивідуальних завдання, кожне з яких оцінюється до 5 балів (або два  індивідуальні завдання, які оцінюються до 20 балів), зокрема:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка есе, аналітичного звіту, доповіді на конференції тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка проектів юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

 

3) Результати виконання контрольних (модульних) робіт – до 20 балів (1 контрольна (модульна) робота складається з одного або двох завдань).

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контрольна (модульна) робота може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

 

Критерії оцінювання знань студентів при проведенні контрольних (модульних)робіт

 

Кожне контрольне  завдання оцінюється в 10, 8, 6 або 0 балів відповідно до наведених нижче критеріїв.

Вид

завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

 

 

Теоретичні питання

 

 

10 балів

Студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей,  спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

 

8 бали

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками

 

 

6 бали

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

 

0 балів

 

Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

 

Практичні завдання

 

10 балів

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів,  логічно  і  послідовно аргументує і викладає свою точку зору

 

8 бали

Студент в цілому правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, вказав при обґрунтуванні розв’язання норми основних нормативно-правових актів, відповідь побудована логічно і послідовно

 

 

6 бали

Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту

0 балів

 

Студент не  вирішив  ситуації або вирішив її помилково, або неправильно  обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

Тестові завдання

10  балів

Студент вирішив 90-100 % тестових завдань правильно і повно

8 бали

Студент вирішив 70-80 % тестових завдань правильно і повно

6 бали

Студент вирішив понад 60 % тестових завдань правильно і повно

0  балів

Студент вирішив правильно менше 60 % тестових  завдань або вирішив їх переважно неправильно, або відповідь на них є неповною

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ  РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності»

для студентів освітньої програми «Приватне право»

заочна форма навчання

Номер

заняття

Тема заняття

Види навчальних занять

(контактне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

Змістовий модуль №1

1.

Підстави виникнення та зміст прав інтелектуальної власності

Контактне заняття № 1. Міні-лекція. Семінар-розгорнута бесіда

5

2.

Правові режими охорони об’єктів права інтелектуальної власності

Контактне заняття № 2. Семінарське заняття – розгорнута бесіда.

5

3.

Поняття та законодавчі засади комерціалізації інтелектуальної власності

Контактне заняття №3. Лекція. Дискусія з елементами аналізу

5

4.

Правові засади використання об’єкта права інтелектуальної власності у господарській діяльності

Контактне заняття №4. Лекція. Семінар-дискусія з елементами аналізу

5

5.

Ліцензування інтелектуальної власності як форма комерціалізації

Контактне заняття №5. Лекція. Семінар-розгорнута бесіда. Семінар - вирішення ситуаційних вправ

5

Змістовий модуль №2

6.

Договірні форми комерціалізації результатів наукових розробок

Контактне заняття №6. Міні-лекція. Вирішення ситуаційних вправ.

5

7.

Особливості комерціалізації авторських, суміжних прав та прав на засоби індивідуалізації

Контактне заняття №7. Практичне заняття. Дискусія з елементами аналізу

5

8.

Договірні форми трансферу технологій

Контактне заняття №8. Міні-лекція. Семінарське заняття. Розгорнута дискусія, семінар-вирішення ситуаційних вправ.

5

Усього  балів за роботу на контактних заняттях заняттях:

40

Виконання контрольних (модульних робіт)

10

   

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

25

2. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

25

3. Підготовка презентації за заданою тематикою

25

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (інституту)

25

5. Виконання завдань практичного спрямування

25

Усього  балів за виконання і захист завдань самостійної роботи студента

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Білоусова Ніна Олексіївна, доцент, к.ю.н., kcivil@kneu.edu.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

5-й корпус, аудиторія 311, тел. 489-09-50,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Мельникова 81, 5-й корпус університету, ауд. 311, тел. 489-09-50,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

         Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є:

а)    відповіді (виступи) на контактних заняттях;

б)    результати виконання контрольних (модульних) робіт;

в)    результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

г) результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

 

Індивідуальні завдання для самостійного виконання у міжсесійний період видаються на початку навчального семестру.

Виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи) з дисципліни студенти заочної форми навчання здають або пересилають поштою на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Студенти зобов’язані захистити обов’язкові індивідуальні завдання (контрольні роботи) під час сесії або в «День заочника» в ході співбесіди з викладачем чи під час індивідуально-консультативних годин викладача.

Максимальну кількість балів, яку студент може отримати за поточну успішність складає 100.   

Поточний контроль для студентів заочної форми навчання передбачає:

а) під час сесії:

 •  бали за відповіді (виступи) на контактних заняттях – не більше 40 балів;

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському (практичному) занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Положенні про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, затв. Ухвалою Вченої ради університету від 25.05.2017 р., а також реальної кількості занять, відведених згідно з  навчальним планом на даний вид робіт (до 40 балів).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному контактному занятті з дисципліни «Правове регулювання комерціалізації інтелектуальної власності», є однаковою для всіх семінарських (практичних) занять з дисципліни, оскільки складність матеріалу занять та обсяги робіт, які має виконувати студент, приблизно однакові, і складає 5 балів.

Кожне контактне заняття оцінюється в 5, 4, 3, 2, 1 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв (максимальна оцінка за завдання для студентів заочної форми навчання – 5 балів).

 

Критерії диференціації:

 

Рівень знань

Оцінка за 5-ти бальної шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінний рівень

5

Теоретичне питання:

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого завдання;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 90-100 % тестових завдань.

Добрий рівень

4

Теоретичне питання:

Студент дав змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- питання розкрито в частині чотирьох складових питання з п’яти;

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками;

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно чотири з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 80-90 % тестових завдань.

Задовільний рівень

3

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, яка є недостатньої повною, або містить помилки змістовного характеру, а саме:

- питання розкрито в частині трьох складових питання з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі посилань на відповідні джерела правового регулювання;

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно три з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 60-70 % тестових завдань.

Недостатній рівень

2

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- питання розкрито в частині двох складових питання  з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про недостатню обізнаність з науковим матеріалом, що стосується відповідного питання;

- у роботі багато орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно два з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 40-50 % тестових завдань.

Мінімальний рівень

1

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- питання розкрито в частині однієї складової питання з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про недостатню обізнаність з основними положеннями законодавства та навчальним матеріалом, що стосуються відповідного питання;

 - у роботі багато грубих орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно одне з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 20-30 % тестових завдань.

Незадовільний рівень

0

Теоретичне питання:

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента не розкриває правильно жодного з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 0-10 % тестових завдань.

 

 • бали за виконання контрольних (модульних) робіт – не більше 10 балів при підсумковому контролі у формі заліку.

б) в міжсесійний період:

 •  бали за виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань (в тому числі з використанням дистанційних технологій)не більше 50 балів (з урахуванням усного захисту)  при підсумковому контролі у формі заліку;
 • бали за виконання індивідуальних робіт за вибором (за одне завдання) – не більше 25 балів при підсумковому контролі у формі екзамену.

В рамках даної дисципліни передбачено проведення однієї контрольної (модульної)  роботи, що включає 2  завдання.

Кожне завдання може включати одне теоретичне питання та одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 10).

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

4.1.1. Підготовка есе за заданою тематикою

Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт:

Обсяг роботи не може перевищувати 12-15 сторінок стандартного машинописного тексту (Тіmеs New Roman 14 кегель, полуторний інтервал), компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

Обов'язкові складові роботи:

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо)

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства та існуючої юридичної практики.

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, ніж на 10 наукових джерелах, окрім нормативно-правових актів та матеріалів правозастосовчої практики (журнали «Право України», «Юридична Україна», «Підприємництво, господарство і право», «Юридична практика», «Вісник господарського судочинства», «Теорія і практика інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність» тощо).

Обов’язковим  є  використання наукових джерел останніх 2-3 років видання.

Роботи,   що   не   відповідають   цим   вимогам   –  не   перевіряються і не оцінюватимуться.

 

Орієнтовна тематика наукових робіт (есе)

 1. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності
 2. Інноваційна інфраструктура дослідницького університету: зарубіжний досвід
 3. Офіси з трансферу технологій: зарубіжний досвід
 4. Правові засади використання програмних продуктів в господарській діяльності
 5. Правові засади охорони комерційної таємниці на підприємстві
 6. Комерційна таємниця, ноу-хау, службова інформація: співвідношення
 7. Правові засади використання торговельних марок в електронній комерції
 8. Правові засади використання персонажів в господарській діяльності
 9. Правові засади діяльності R&D компаній
 10. Проблемні питання охорони баз даних
 11. Особливості здійснення авторських прав на наукові твори
 12. Патентно-кон’юнктурні дослідження: поняття і значення
 13. Патентний ландшафт: поняття і значення
 14. Зловживання правом на торговельну марку
 15. Правова охорона trade-dress в Україні та США
 16. Аналіз вітчизняної судової практики доменних спорів
 17. Проблеми правової охорони комерційних (фірмових) найменувань в Україні
 18. Особливості захисту прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі
 19. Законодавче регулювання виконання науково-дослідних робіт
 20. Види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності
 21. Види франчайзингу
 22. Технологія як об’єкт правової охорони
 23. Нормативне регулювання договорів про виконання проектів «під ключ»
 24. Нормативне регулювання договорів на надання послуг інжинірингу
 25. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет
 26. Захист від недобросовісної конкуренції з використанням об'єктів промислової власності
 27. Аналіз судової практики у сфері захисту від недобросовісної конкуренції в Україні та США
 28. Механізм захисту авторських прав, передбачений DMCA.
 29. Поняття та види роялті
 30. Особливості оподаткування роялті

 

 

 

4.1.2. Пошук, підбір та аналітичний огляд наукових публікацій

за заданою тематикою

Вимоги: підготувати проблемне питання із запропонованого переліку. Необхідно: сформулювати та описати проблеми правового регулювання у запропонованій сфері  (до 2 сторінок), підготувати огляд літератури з обраної проблеми, навести аргументи, які підтверджують та спростовують проблемне питання. Максимальний обсяг виконаної роботи – 6-8 сторінок.

 

Орієнтовний перелік проблемних питань

для огляду наукової літератури:

 

 1. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності
 2. Інноваційна інфраструктура дослідницького університету: зарубіжний досвід
 3. Офіси з трансферу технологій: зарубіжний досвід
 4. Правові засади використання програмних продуктів в господарській діяльності
 5. Правові засади охорони комерційної таємниці на підприємстві
 6. Комерційна таємниця, ноу-хау, службова інформація: співвідношення
 7. Правові засади використання торговельних марок в електронній комерції
 8. Правові засади використання персонажів в господарській діяльності
 9. Правові засади діяльності R&D компаній
 10. Проблемні питання охорони баз даних
 11. Особливості здійснення авторських прав на наукові твори
 12. Патентно-кон’юнктурні дослідження: поняття і значення
 13. Патентний ландшафт: поняття і значення
 14. Зловживання правом на торговельну марку
 15. Правова охорона trade-dress в Україні та США
 16. Аналіз вітчизняної судової практики доменних спорів
 17. Проблеми правової охорони комерційних (фірмових) найменувань в Україні
 18. Особливості захисту прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі
 19. Законодавче регулювання виконання науково-дослідних робіт
 20. Види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності
 21. Види франчайзингу
 22. Технологія як об’єкт правової охорони
 23. Нормативне регулювання договорів про виконання проектів «під ключ»
 24. Нормативне регулювання договорів на надання послуг інжинірингу
 25. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет
 26. Захист від недобросовісної конкуренції з використанням об'єктів промислової власності
 27. Аналіз судової практики у сфері захисту від недобросовісної конкуренції в Україні та США
 28. Механізм захисту авторських прав, передбачений DMCA.
 29. Поняття та види роялті
 30. Особливості оподаткування роялті
 31. Договір про передання ноу-хау: міжнародна практика
 32. Комерціалізація інтелектуальної власності дослідницькими університетами
 33. Особливості зовнішньоекономічних договорів про трансфер технологій

 

4.1.3. Завдання практичного характеру  - усний захист.

 

Завдання 1.

Завдання складається з наступних блоків:

 • Скласти перелік всіх об’єктів права інтелектуальної власності, що знаходяться у власності та розпорядженні підприємства чи організації, та навести детальну характеристику найбільш важливих п’яти з них, що відносяться до різних видів.
 • Скласти договір щодо одного з найбільш важливих об’єктів права інтелектуальної власності, що знаходяться у власності та розпорядженні підприємства чи організації.
 • Провести оцінку вартості прав на один з найбільш важливих об’єктів інтелектуальної власності, що знаходиться на підприємстві або в організації.
 • Провести оцінку ефективності використання прав на об’єкт інтелектуальної власності, що знаходиться на підприємстві або в організації.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Звіт має містити рекомендації підприємству або організації щодо вдосконалення управління об’єктами інтелектуальної власності.

 

Завдання 2.

Завдання складається з наступних блоків:

 • Розробити програму розробки, комерціалізації, контролю за використанням, захисту, іншого розпорядження об’єктом права інтелектуальної власності, що знаходиться у власності чи розпорядженні підприємства чи організації.
 • Скласти документи для набуття прав інтелектуальної власності на об’єкти, що знаходяться у власності чи розпорядженні підприємства чи організації. Взяти участь в реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності.

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

 

Завдання 3.

Проаналізувати стан забезпечення захисту комерційної таємниці на підприємстві та скласти:

1) приблизний перелік інформації, з якою має справу підприємство, яка може бути віднесена до комерційної таємниці;

2) перелік організаційних заходів, які необхідно запровадити з метою захисту комерційної таємниці;

3) перелік внутрішніх нормативних актів, які повинні забезпечувати охорону комерційної таємниці підприємства від несанкціонованого розголошення (зазначити вид документа та опис його основного змісту або додати готовий документ).

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту обсягом від 10 до 20 сторінок друкованого тексту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Звіт має містити рекомендації підприємству або організації щодо вдосконалення організації захисту комерційної таємниці.

 

Завдання 4.

Завдання спрямоване на закріплення знань з приводу договірних форм розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Це завдання не є обов’язковим для виконання.

Необхідно скласти договір, який стосується розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, обравши один із варіантів, які наведені нижче. У договорі має бути використана правильна термінологія (відповідно до законодавства). Необхідно звернути особливу увагу на формулювання предмета договору. Договір має відповідати вимогам чинного законодавства. Договір обов’язково повинен містити:

 • розділ „Визначення термінів, які використовуються в договорі” з визначеними термінами;
 • всі істотні умови відповідного виду договору;
 • необхідні умови для ефективного врегулювання договірних відносин.

Варіанти договорів:

1) Договір на розробку національного автомобіля-позашляховика „Штурман” (експериментального зразка, конструкторської та технічної документації на нього): сторони Науково-дослідний інститут транспорту та ПрАТ „Авто-ЗАЗ-Шлях”. Майнові права інтелектуальної власності повинні належати в результаті ПрАТ „Авто-ЗАЗ- Шлях”.

2) Ліцензійний договір на видання монографії „Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності”: сторони: Автор – Шевченко Ю. та Видавництво „Ін-Юре-Друк”, кількість примірників 4000, територія розповсюдження – Україна та Росія, в Росії твір буде видаватись російською мовою, розповсюджує видавництво, ліцензія виключна.

3) Ліцензійний договір на використання торговельної марки „Їжачок”: сторони -  Товариство з обмеженою відповідальністю «САНДОРА» с. Миколаївське, Жовтневий район, Миколаївська обл., 57262 (власник свідоцтва № 66473 на торговельну марку „Їжачок”) та ТОВ „Батерфляй” (бажає використовувати торговельну марку), спосіб використання – нанесення на етикетку продукту дитячого харчування, ліцензія одинична, термін ліцензії – 4 роки, територія – Київська обл.

 

4.1.4. Підготовка огляду основних нормативно-правових актів за заданою тематикою - усний захист.

 

Підготувати огляд основних нормативно-правових актів та судової практики

у сфері інтелектуальної власності

 

Вимоги: систематизувати і охарактеризувати основні (базові) законодавчі та інші нормативно-правові акти,  в тому числі міжнародні та європейські, , які регулюють відповідну сферу відносин інтелектуальної власності, а також матеріали судової практики, прокоментувати наявні в них новітні зміни, виявити, за наявності, вагомі недоліки та проаналізувати існуючі проекти нормативно-правових актів, спрямовані на розв’язання виявлених проблем (за їх наявності, або запропонувати власне бачення розв’язання виявлених проблем). Максимальний обсяг виконаної роботи – 10-12 сторінок. Компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

 

Перелік питань, за якими пропонується провести огляд

основних нормативно-правових актів:

 

 1. про охорону комп’ютерних програм
 2. про трансфер технологій
 3. про створення науковими установами господарських товариств
 4. про правову охорону баз даних
 5. про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт
 6. про надання послуг інжинірингу
 7. про цивільно-правові способи захисту  авторських прав
 8. про особливості використання об’єктів авторських і суміжних прав у рекламі
 9. про особливості використання об’єктів авторських і суміжних прав у процесі здійснення господарської діяльності
 10. про захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні
 11. про порядок патентування за процедурою РСТ
 12. про порядок видачі примусових ліцензій на використання винаходу (корисної моделі)
 13. про визнання торговельної марки добре відомою
 14. про реєстрацію торговельної марки за Мадридською системою
 15. про припинення свідоцтва на торговельну марку у зв’язку із невикористанням
 16. про державну реєстрацію договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
 17. про відповідальність власників веб-сайтів (веб-сторінок) за порушення прав інтелектуальної власності
 18. про захист прав на торговельні марки від порушень в Інтернеті
 19. про охорону результатів наукових досліджень
 20. про правове регулювання обліку об’єктів прав інтелектуальної власності господарюючим суб’єктом
 21. про внесення виключних майнових прав інтелектуальної власності
 22. про комерційну таємницю

 

4.1.5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання

Індивідуальні завдання для самостійного виконання у міжсесійний період видаються на початку навчального семестру.

Виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи) з дисципліни студенти заочної форми навчання здають або пересилають поштою на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії.

Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Студенти зобов’язані захистити обов’язкові індивідуальні завдання (контрольні роботи) під час сесії або в «День заочника» в ході співбесіди з викладачем чи під час індивідуально-консультативних годин викладача.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

 

 

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для         самостійної роботи

 

Ступінь розкриття теми

У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов’язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем

10

У роботі належно висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються конкретні спеціальні проблеми щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних питань має дещо поверховий характер

5

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану)

0

Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту індивідуального завдання, виявлений студентом під час його усного захисту

Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, виявляє високий рівень знань щодо теми індивідуального завдання та суміжних положень відповідної дисципліни, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію

10

Студент під час захисту виявив належний рівень знань щодо теми індивідуального завдання та її змісту, відповіді на поставлені питання надає переважно правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових категорій, не завжди належно обґрунтовує свою позицію чи інші положення роботи

5

Під час усного захисту індивідуального завдання студент допускає істотні помилки у відповідях, добре не орієнтується за змістом роботи або студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді, або не в змозі відповісти на поставлені питання

0

 

Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:

Ступінь розкриття теми

У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов’язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем; або ж практичне завдання вирішено правильно із застосуванням необхідних правових норм

5

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану), або ж вирішення завдання є неправильним

0

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

5.1. Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
 4. Господарський процесуальний кодекс в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // Відомості Верховної Ради України. – 2017. - № 48. - ст.436.
 5. Цивільний процесуальний кодекс в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 // Відомості Верховної Ради України. – 2017. - № 48. - ст.436.     
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
 7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.
 8. Митний кодекс України  від 13.03.2012 № 4495-VI // Урядовий кур'єр 2012, N87 від 18.05.2012 – розділ XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через  митний кордон України».
 9. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, прийнята 14.07.1967р. Дата набрання чинності для України -26.04.1970р.
 10. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15.04.1994.
 11. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Паризький акт, дата прийняття 24.07.71, із змінами від 02.10.79. Дата набрання чинності для України - 31.05.1995р.
 12. Всесвітня конвенція про авторське право, дата прийняття  06.09.52. Дата ратифікації - 23.12.93. Дата набрання чинності для України - 03.11.1995р.
 13. Договір ВОІВ з авторського права, дата укладання 20.12.96. Дата приєднання - 20.09.2001, дата ратифікації - 23.12.93. Дата набрання чинності для України - 03.11.1995.
 14. Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція), дата прийняття 26.10.61. Дата приєднання України - 20.09.2001р.
 15. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Конвенція по фонограмам), дата прийняття 29.10.71. Дата приєднання України - 15.06.1999р.
 16. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, дата укладання 20.12.96р. Дата приєднання України - 20.09.2001р.
 17. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15.04.1994.
 18. Конвенція про кіберзлочинність. Дата підписання: 23.11.2001 р. Дата ратифікації: 07.09.2005 р. Дата набрання чинності: 01.07.2006 р.
 19. Паризька конвенція з охорони промислової власності, прийнята 20 березня 1883 року. Дата набрання чинності для України 25 грудня 1991 р.
 20. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності. Дата набрання чинності для України 26 квітня 1970 р.
 21. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) від 15.04.1994.
 22. Договір про патентну кооперацію. Дата набрання чинності для України 25 грудня 1991р.
 23. Договір про закони щодо товарних знаків (TLT).
   дата набрання чинності для України 1 серпня 1996р.
 24. Найробський договір про охорону Олімпійського символу.
   дата набрання чинності для України 20 грудня 1998р.
 25. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин.
   дата набрання чинності для України 3 листопада 1995р. 
 26. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. дата набрання чинності для України 2 липня 1997р.
 27. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків
   дата набрання чинності для України 28 серпня 2002 р.
 28. Додаткова угода до Гаазької угоди з міжнародного депонування промислових зразків (Підписана у Стокгольмі 14.07.1967 р.)  дата набрання чинності для України 28 серпня 2002 р.
 29. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.  дата набрання чинності для України 25 грудня 1991р.
 30. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.
   дата набрання чинності для України 25 грудня 1991р.
 31. Сінгапурський договір ООН про право товарних знаків вiд 27.03.2006, ратифіковано ЗУ від 15 квітня 2009 року.
 32. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків. дата набрання чинності для України 29 грудня 2000р.
 33. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків. Дата набрання чинності для України 21.01.2009.
 34. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію. Дата набрання чинності для України 07.04.2010 р.
 35. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків. Дата набрання чинності для України 16.03.2009 р.
 36. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка була ратифікована 16.09.2014 року. (Глава 9 Розділу 4).
 37.  Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року в редакції ЗУ від 01.06.2000 N 1771-III.
 38. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року № 3688-ХІІ.
 39. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ.
 40. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. № 752-14.
 41. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР.
 42. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 N 3116-XII (в редакції ЗУ від 17.01.2002  N 2986-III.)
 43. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. N 236/96-ВР.
 44. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII в ред. Закону України від 13.01.2011.
 45. Закон України «Про науково-технічну інформацію” від 25 червня 1993 р. № 3322-XII.
 46. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 №848-VIII.
 47. Закон України «Про авторське право і суміжні права»  від 23.12.93 N 3792-XII в ред. Закону N 2627-III від 11.07.2001.
 48. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (зі змінами та доповненнями) від 16.11.92 N 2782-XII.
 49. Закон України «Про видавничу справу» (зі змінами та доповненнями)  від 05.06.97 N 318/97-ВР.
 50. Закон України «Про театри і театральну справу» від 31 травня 2005 р. N 2605-IV.
 51. Закон України «Про кінематографію» від 13 січня 1998 року № 9/98-ВР.
 52. Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» № 1977-VIII від 23.03.2017.
 53. Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р. N 687-XIV.
 54. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»  від 10.07.2003 р.  № 1098-IV.
 55. Закон України «Про рекламу» вiд 03.07.1996р.  № 270/96-ВР в ред. ЗУ № 1121-IV від 11.07.2003 (з наступними змінами та доповненнями).
 56. ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»  від 21.12.93 N 3759-XII (зі змінами та доповненнями).
 57. Закон України «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 03.09.2015.
 58. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 в ред. ЗУ від 10.07.2003р. № 1098-IV;
 59. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477-IV.
 60. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року N 3659-XII.
 61. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. -  № 31. -  ст.545.
 62. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» у редакції закону № 5407-VI від 02.10.2012 // Відомості Верховної Ради. – 2013. - № 47. - ст.644.

 

4.2. Основна література

 

 1. Коваль І.Ф. Комерціалізація прав інтелектуальної власності: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 272с.
 2. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. - 431 с.
 3. Цибульов .М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю. – К.: «К.І.С.», 2005. – 448с.

 

4.3. Додаткова література

 

 1. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні”. Авігдор Г., Атаманова Ю., Булкін І., Бутнік-Сіверський О., Галенко І., Ісакова Н., Капіца Ю., Кир’ян В., Лео Х., Орлюк О., Попович О., Симсон О., Тьед В., Фаренвальд А., Хіменко О., Хребтов А., Шкворець Ю. - К.:Фенікс, 2011.- 350 с. // https://kneu.edu.ua/userfiles/our_partners/gudrun/2_UA.pdf
 2. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. – 400с.
 3. Бєгова Т.І. Поняття ноу-хау і договір про його передання. Х.: «Право», 2009. – 160с.
 4. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. – М., 1977.
 5. Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права: Курс лекцій – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 288 с.
 6. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти./За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 216 с.
 7. Боярчук О.М. Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03; Київ. національн. ун-т імені Т.Шевченка. — К., 2002. – 19с.
 8. Булат Є.А. Наукове відкриття, як об'єкт цивільних правовідносин: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03/; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2010. — 16 с.
 9. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М.: Статут, 2009. – 192с.
 10. Воронін Я.Г. Цивільно-правова охорона винаходів в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03.  НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2009. — 16 с.
 11. Гончаренко О.А. законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в державах – членах ЄС // Право та інновації № 1 (9) 2015. – С. 55-61. // http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/Goncharenko9.pdf
 12. Грамацький Е.М. Договір комерційної концесії/ Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.: за ред.. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 1012-1031.
 13. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184с.
 14. Дмитришин В.С. Набуття та передання авторських прав на комп’ютерні програми: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ НАН україни. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2008. – 20с.
 15. Дроб’язко В. Основні сфери і типові форми колективного управління авторським правом і суміжними правами//Інтелектуальна власність. – 2006. - №7.  – С.11-20.
 16. Жуков В. Забезпечення доказів, пов’язаних із захистом прав на комп’ютерні програми в Україні // Українське Комерцiйне Право. – 2001. – № 1. – с.141-149. Режим доступу: http://konovalenko.zp.ua/wp-content/uploads/2010/12/jukov-2.pdf
 17. Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / за ред. Г.Авігдора, Ю. Капіци. – К. : Фенікс, 2011. – 704 с.
 18. Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку: аналітичний звіт, підготовлений Комітетом з інтелектуальної власності Європейської Бізнес Асоціації. – 2008. – режим доступу: http://www.eba.com.ua/files/Lobbying/Judicial_Protection_IPR_Ukr_04_2008.pdf
 19. Івченко Т.В. Цивільно-правове регулювання комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 /; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2009. — 16 с.
 20. Ієвіня О.В. Цивільно-правова охорона та захист прав виробників фонограм: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2005. — 20 с.
 21. Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М.: Изд-во «Юридическая литература», 1963. – 137с.
 22. Иванов Н.В. Авторские и смежные права в музыке. Учеб.-практ. пособие. М.: Проспект, 2009, - 122с.
 23. Інноваційна Україна 2020 [Текст] : національна доповідь / [Бажал Ю. М. та ін. ; за заг. ред. В. М. Гейця та ін.] – Київ : НАН України, 2015. – 334, [1] с. // http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-2020++.pdf
 24. Калініченко П.Проблеми суб’єктності в колективному управлінні майновими правами суб’єктів авторського та суміжних прав//Інтелектуальна власність. – 2006. -№11. – С.8-11.
 25. Капіца Ю.М. Авторське право і суміжні права в Європі: монографія / Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, О.В. Жувака. – К.: Логос, 2012. – 696с.
 26. Капіца Ю.М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрями вдосконалення законодавства України // Право та інновації № 1 (13) 2016. С. 251-256. // http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/Kapitsa13.pdf
 27. Капіца Ю. Напрямки адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. – 2005. – №1. – С. 66–70.
 28. Капіца Ю. Гармонизация прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы/ Под ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юринком Інтер, 2003. – С. 513–536.
 29. Капіца Ю.М. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 4. – С. 3-11.
 30. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрямки розвитку. НАН України, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. — Київ : Академперіодика, 2017. — 664 с.
 31. Капіца Ю.М., Аралова Н.І. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій/ Наука та інновації.― 2015. ― № 2. ― С. 55–76.
 32. Капіца Ю.М. Охорона авторського права при комерційному розповсюдженні або вільному доступі до електронних наукових видань у мережі Інтернет: вимоги, обмеження, досвід/ Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 11, 2015.―C. 45–55.
 33. Капіца Ю.М. Використання знака охорони авторського права у наукових періодичних виданнях та монографіях/ Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 13, 2016.―C. 49–61.
 34. Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі / Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 13, 2016.―C. 62–70.
 35. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 22 с.
 36. Кирилюк А.В. Ліцензійний договір на використання літературних творів (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ Одеська нац. юрид. акад. – О., 2010. – 20с.
 37. Клейменова С.М. Авторські  правовідносини  як  форма  реалізації правомочностей  суб’єктів  авторського  права: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. –К., 2004. – 25с.
 38. Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. Крайнєва П.П.: Монографія. –К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 340с.
 39. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 428 с.
 40. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. - М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. – 788с.
 41. Майданик Л. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві України // Юридична Україна. – 2014. - № 7. – С.39-45. Режим доступу:
 42. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. — М.: Юристъ, 2000. — 400с.
 43. Основи інтелектуальної власності. – К: Юридичне видавництво «Ін юре», 1999. – 578 с.
 44. О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін. Право інтелектуальної власності: Академ. курс / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - 696с
 45. Підходи до надання патентної охорони українським винаходам у Європі/ Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інш.― К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. ― C. 223–239.
 46. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В.Паладія, Н.М.Мироненко, В.О.Жарова. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 432с.
 47. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інш.― К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. ― C. 1104 с.
 48. Рассомахіна О. Регулювання укладання договорів про трансфер технологій в рамках ООН, регіональних та міжрегіональних угод // Юридична Україна. - К., 2012. - № 1. - С. 86-91 // Режим доступу: http://www.pravnuk.info/urukrain/1399-regulyuvannya-ukladannya-dogovoriv-pro-transfer-texnologij-v-ramkax-oon-regionalnix-ta-mizhregionalnix-ugod.html.
 49. Рекомендації «Вдосконалення передачі знань в Україні між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю»з врахуванням досвіду Європейського Союзу // http://ipr.nas.gov.ua/?page_id=348
 50. Рекомендації щодо визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій / Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци.― К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України , 2015.― C. 202–236.
 51. Ришкова О.В. Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2007. — 21 с.
 52. Руководство по франшизе. Составлено Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Женева, Публикация ВОИС № 480 (R),1995. - 56с.
 53. Сидоров Я.О. Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 19 с.
 54. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія / Відп. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: КНТ, 2008. – 626с.
 55. Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Київ, 2016. – 220 с.
 56. Типовой контракт международного франчайзинга МТП. Публикация № 557. Серия: «Издания Международной торговой палаты». На рус. и англ. яз. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2002. – 168с.
 57. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т.6: Право інтелектуальної власності / За ред.. проф.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк Л.С., 2011. – 592с.
 58. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор. – Учебн.-практ. пособ. К.: Истина, 2002. – 240с.
 59. Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.03 /; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 37 с.
 60. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау/Пер. с нем. В.И. Дергачева. – М.: Прогресс, 1976. – 375с.
 61. Штумпф Г. Лицензионный договор/Пер. с нем. А.К. Кудрящова, В.В. Драгунова. Под ред. М.М. Богуславского. – М.: Прогресс, 1988. – 480с.
 62. Типовой контракт международного франчайзинга МТП. Публикация № 557. Серия: «Издания Международной торговой палаты». На рус. и англ. яз. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2002. – 168с.
 63. Commission recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations, 2008/416/EC. // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008H0416&from=EN
 64. Draft international code of conduct on the transfer of technology. – UN, N.Y., 1985. - 31p. // http://unctad.org/Sections/dite_tobedeleted/iia/docs/compendium/en/14%20volume%201.pdf
 65. Transfer of technology. – UN, N.Y., 2001. – 137 p. // http://unctad.org/en/docs/psiteiitd28.en.pdf
 66. UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works/UNCITRAL //  https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/construction/Legal_Guide_e.pdf