Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 2 від «08» листопада 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління і адміністрування»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

073 «Менеджмент»

 

«Менеджмент бізнес-організацій»

 

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          Л. О. Лігоненко

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та
корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                            С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

 

Коломієць-Людвіг Є. П., кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail evheniakl@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

 

Семестр –

2

 

Кількість кредитів ECTS –

4

 

Форма підсумкового контролю –

Залік

 

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коломієць-Людвіг Є. П., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

9

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

10

Тема 1. Корпоративні правовідносини: юридична природа та система. Корпоративні права як об’єкт регулювання

10

Тема 2. Корпоративні правовідносини в акціонерному товаристві

10

Тема 3. Організація та проведення загальних зборів акціонерів

10

Тема 4. Корпоративні відносини у інших видах корпоративних підприємств.

10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

10

Тема 5. Особливості корпоративних правовідносин у холдингових компаніях

10

Тема 6. Корпоративні права держави.

11

Тема 7. Корпоративні конфлікти та вирішення корпоративних спорів

11

Тема 8. Особливості корпоративних правовідносин під час злиття та поглинання підприємств корпоративного типу.

11

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

12

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

14

4.2. Додаткова література

14

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

14

 

 

 •  

 

Навчальна дисципліна «Правове регулювання корпоративних відносин» є однією із складових комплексної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес організацій» факультету економіки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує професіоналів з галузі управлінської діяльності бізнес-організаціями за магістерською програмою «Менеджмент корпорацій».

 

Анотація навчальної дисципліни. Робоча навчальна програма підготовлена за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень законодавства України у сфері корпоративних відносин. Основними видами навчальних занять є лекційні та семінарські заняття, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Вивчення курсу «Правове регулювання корпоративних відносин» побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань уже в ході навчального процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають практику з використання засновницьких (статутних), значних та корпоративних договорів (правочинів) у підприємницькій діяльності. Приведені в планах практичних занять навчальні завдання відтворюють типові ситуації, що зустрічаються в діяльності суб’єктів господарювання в організаційно-правовій формі акціонерного товариства публічного або приватного типу, товариств з обмеженою відповідальністю, вирішення яких потребує певних витрат часу. Кожному практичному заняттю передує самостійна робота з такою умовою, щоб мати можливість проконтролювати на даному занятті знання теоретичного матеріалу, які не охоплені лекційним курсом. Крім цього, студенти повинні самостійно вивчати нормативно-правові акти, які регулюють питання обліку, документообігу і контролю за корпоративним управлінням та господарсько-договірною діяльністю підприємств корпоративного типу в Україні.

 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Правове регулювання корпоративних відносин» мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, зокрема, глобальної економіки, управління власністю, корпоративного управління. 

 

Мета дисципліни полягає в досягненні всебічного і глибокого (фахового) розуміння студентами змісту правового регулювання корпоративних правовідносин, що виникають у процесі створення, діяльності та припинення підприємств корпоративного типу між ними, їх посадовими особами та власниками корпоративних прав зазначених підприємств.

 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Правове регулювання корпоративних відносин» є оволодіння системою законодавчих актів щодо правового забезпечення корпоративного управління та господарсько-договірної діяльності акціонерних товариств. В рамках зазначеної навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти й усвідомити такі правові категорії, як норми і принципи корпоративного права, його джерела; організаційно-правові засади реалізації корпоративно-договірних та статутних відносин тощо.

 

Предмет дисципліни «Правове регулювання корпоративних відносин» складають теоретичні та практичні питання щодо правового регулювання відносин у підприємствах корпоративного (публічного або приватного) типу в сфері реалізації права особи, частка якої визначається у статутному (акціонерному) капіталі господарської (підприємницької) організації; вони включають правомочності на участь особи в управлінні господарською (підприємницькою) організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законами України, статутними (засновницькими) документами та корпоративними договорами (правочинами).

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання корпоративних відносин» студент повинен набути такі результати навчання:

 

 1. Знання про:
 • поняття та ознаки корпоративних правовідносин;
 • поняття та ознаки підприємств корпоративного типу;
 • загальну характеристику локальних нормативних актів, що регулюють діяльність органів управління підприємством корпоративного типу;
 • обсяг прав і обов’язків органів управління підприємствами корпоративного типу та їх посадових осіб;
 • правові засади реалізації корпоративних прав держави в Україні;
 • специфіку корпоративних правовідносин у холдингових компаніях;
 • особливості захисту прав учасників (акціонерів) під час припинення підприємств корпоративного типу;
 • порядок здійснення злиттів та поглинань.
   
 1. Уміння:
 • ідентифікувати обсяг прав та обов’язків учасників корпоративних відносин;
 • розрізняти повноваження та компетенції посадових осіб та органів управління корпорацій;
 • оцінювати межі участі держави у корпоративних відносинах;
 • розбиратися у структурі холдингів та механізмах побудови внутрішніх зв’язків між афілійованими особами;
 • орієнтуватися у локальних нормативних актах корпорацій, складати проекти статутів, акціонерних угод, положень про органи управління, протоколів загальних зборів учасників товариств;
 • організовувати та брати участь у процедурах прийняття організаційно-правових рішень у підприємствах корпоративного типу;
 • практично застосовувати механізми захисту власників корпоративних прав;
 • розуміти специфіку корпоративних відносин під час злиття та поглинання господарських організацій;
   
 1. Комунікація:
 • зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань корпоративних правовідносин;
   
 1. Автономність та відповідальність:
 • прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм корпоративного законодавства України;
 • відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес організацій».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК 02

Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті.

 

ПРН 5

Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

ЗК 02/1

Здатність спілкуватися з власниками корпоративних прав та їх представниками з питань реалізації прав та обов’язків учасників корпоративних відносин;

 

ПРН 5/1

Застосовувати навички обґрунтування та використання правових засобів реалізації прав та обов’язків учасників корпоративних відносин, у т.ч. іноземних;

ЗК 02/2

Здатність контактувати з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, дозвільних організацій, конкуруючих та партнерських організацій щодо забезпечення, реалізації та дотримання законних прав учасників корпоративних правовідносин;

 

ПРН 5/2

Застосовувати навички професійного спілкування з офіційними інстанціями з питань забезпечення, реалізації та дотримання законних прав учасників корпоративних правовідносин, у т.ч. іноземних;

 

ЗК 07

Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлювати взаємозв’язків між явищами та процесами.

 

ПРН 4

Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах

ЗК 07/1

Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлювати взаємозв’язків між явищами та процесами під час планування, підготовки та організації подій, що забезпечують реалізацію корпоративних прав;

 

ПРН 4/1

Визначати правові засоби удосконалення управління та функціонування бізнес-організації в умовах дотримання прав учасників корпоративних відносин;

 

ЗК 07/2

Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлювати взаємозв’язки між явищами та процесами під час вирішення окремих юридичних проблем, казусів та колізій, пов’язаних із реалізацією корпоративних відносин.

ПРН 4/2

 

 

Пропонувати алгоритми вирішення юридичних проблем, казусів та колізій, пов’язаних із реалізацією корпоративних відносин.

 

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

 

ФК 07

Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

 

ПРН 03

Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування підприємницької ідеї

ФК 07/1

Здатність координувати розробку проектів внутрішніх документів бізнес-організації, спрямованих на правове забезпечення реалізації прав учасників корпоративних відносин;

 

ПРН 03/1

Вміти обґрунтовувати легітимність запропонованих механізмів управління корпоративними правами бізнес-організації;

 

ФК 07/2

Здатність впроваджувати ефективні правові механізми забезпечення прав учасників корпоративних відносин;

 

ПРН 03/2

Знаходити легітимні рішення щодо забезпечення умов реалізації корпоративних прав їх власниками;

ФК 07/3

Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових актів органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства корпоративного типу

 

ПРН 03/3

Володіти навичками обґрунтування необхідності дотримання відповідних нормативно-правових актів органів державної влади і місцевого самоврядування

ФК 09

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

 

ПРН 10

Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації

ФК 09/1

Здатність співвідносити обсяг прав і обов’язків органів управління підприємствами корпоративного типу та їх посадових осіб;

ПРН 10/1

Вміти забезпечувати дотримання  договірної та фінансової дисципліни щодо корпоративних відносин у бізнес-організації

 

ФК 09/2

Здатність окреслювати специфіку корпоративних правовідносин у холдингових компаніях;

 

ПРН 10/2

Створювати правомірне середовище для здійснення майнових та організаційних повноважень учасників холдингів

ФК 09/3

Здатність передбачати особливості захисту прав учасників під час злиття та поглинання підприємств корпоративного типу;

 

ПРН 10/3

Володіти навичками впровадження механізмів реалізації прав учасників під час злиття та поглинання підприємств корпоративного типу;

ФК 11

Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.

 

ПРН 04

Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах

ФК 11/1

Вміння інтерпретувати положення нормативно-правових актів, що регулюють корпоративні відносини;

 

ПРН 04/1

Організовувати діяльність бізнес-організації з дотриманням вимог корпоративного законодавства

 

ФК 16 МК

Здатність організовувати процеси взаємоузгодженого функціонування органів управління бізнес-організацією

 

ПРН 17МК

Узгоджувати діяльність стейкхолдерів та різних рівнів управління для створення єдиної площини бізнес-організації

ФК 16/1МК

Здатність ідентифікувати правові засади реалізації корпоративних відносин між особами приватного та публічного права.

 

ПРН 17 МК/1

Узгоджувати діяльність органів та посадових осіб бізнес-організації між собою та з центральними органами державної влади.

 

ФКМК – фахова компетентність магістерської програми «Менеджмент корпорацій»

ПРНМК – програмні результати навчання за магістерською програмою «Менеджмент корпорацій»

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Правове регулювання корпоративних відносин» представлена в таблиці 2.

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Правове регулювання корпоративних відносин»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідаль-ність

ЗК 02.

Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті.

 

 

+

 

ЗК 07.

Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлювати взаємозв’язків між явищами та процесами.

+

+

 

 

ФК 07.

Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

 

 

+

+

ФК 09.

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

+

+

+

+

ФК 11.

Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення.

+

+

 

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Корпоративні правовідносини: юридична природа та система. Корпоративні права як об’єкт регулювання

2

2

-

3

8

2

3

9

-

-

Тема 2. Корпоративні правовідносини в акціонерному товаристві

2

2

-

3

8

2

3

10

-

-

Тема 3. Організація та проведення загальних зборів акціонерів

2

2

-

3

8

2

3

9

-

-

Тема 4. Корпоративні відносини у інших видах корпоративних підприємств

2

2

-

3

8

2

3

10

-

-

Змістовий модуль 2

Тема 5. Особливості корпоративних правовідносин у холдингових компаніях

2

2

-

3

8

2

3

10

-

-

Тема 6. Корпоративні права держави

2

0

-

3

10

2

3

10

-

-

Тема 7 Корпоративні конфлікти та вирішення корпоративних спорів

2

2

-

3

8

2

3

10

-

-

Тема 8. Особливості корпоративних правовідносин під час злиття та поглинання підприємств корпоративного типу

2

2

-

3

8

4

3

10

-

-

Усього:

16

14

-

24

66

18

24

78

-

-

Підсумковий контроль:

екзамен (год.)

4

4

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Корпоративні правовідносини: юридична природа та система. Корпоративні права як об’єкт регулювання

Поняття і ознаки корпоративних правовідносин. Історія розвитку корпоративних правовідносин. Корпоративні права як об’єкт регулювання. Види корпоративних прав. Принципи та моделі корпоративного управління.

Джерела правового регулювання корпоративних правовідносин. Поняття корпоративних норм. Система локальних правових актів товариства. Установчі документи. Порядок прийняття та зміст статуту. Модельний статут. Акціонерна угода. Кодекс корпоративного управління. Положення про загальні збори акціонерів. Положення про наглядову раду. Положення про лічильну комісію. Інші документи. Вимоги до підготовки локальних правових актів.

 

Тема 2. Корпоративні правовідносини в акціонерному  товаристві

Правовий статус акціонерного товариства та корпоративні відносини в ньому (відносини власників, відносини управителів, трудові відносини). Історія акціонерних товариств. Види акціонерних товариств. Створення (емісія та державна реєстрація) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства. Причини та наслідки збільшення/зменшення статутного капіталу. Дроблення/консолідація акцій. Внесення змін та доповнень до статуту. Поняття, категорії та типи акцій. Історія акцій. Ціна акцій. Значний пакет акцій. Контрольний пакет акцій. Переважні права акціонерів, які володіють простими та привілейованими акціями товариства. Дивіденди та дивідендна політика. Органи та посадові особи акціонерних товариств. Наглядова рада акціонерного товариства, її компетенція. Порядок утворення та регламент роботи наглядової ради. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар. Виконавчий орган товариства, його компетенція. Одноособовий та колегіальний виконавчий орган товариства. Ревізійна комісія (ревізор).

 

Тема 3. Організація та проведення загальних зборів акціонерів.

Види загальних зборів акціонерів. Виключні та делеговані повноваження загальних зборів акціонерів. Підготовка до загальних зборів акціонерів. Повноваження та дії органів акціонерного товариства у процесі організації загальних зборів. Реєстр акціонерів товариства, порядок його ведення. Порядок проведення, кворум, способи голосування, кумулятивне голосування. Рішення загальних зборів акціонерів, їх зміст та особливості прийняття. Особливості вчинення значних правочинів. Право дорадчого голосу. Представники акціонерів. Представники органів державної влади. Протокол загальних зборів, порядок ознайомлення з ним, оскарження рішень загальних зборів.

 

Тема 4. Корпоративні правовідносини у інших видах корпоративних підприємств.

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Статутний капітал товариства, порядок його формування. Подружжя як засновники. Отримання дивідендів. Зміна складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Вихід, виключення учасників. Прийняття нових учасників. Зміна складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Проблемні питання відчуження частки, спадкування частки.

 

Тема 5. Особливості корпоративних правовідносин у холдингових компаніях. Правовий статус холдингової компанії. Види холдингів та холдингових компаній. Розмежування холдингових і цивільних відносин, холдингових і адміністративних відносин; корпоративний характер холдингових відносин. Порядок створення холдингових груп. Правовий статус дочірніх підприємств. Моделі управління діяльністю холдингової групи. Відмінність поняття холдингових компаній від споріднених юридичних конструкцій.

Тема 6. Корпоративні права держави.

Основні принципи управління корпоративними правами держави. Реєстр корпоративних прав держави: мета створення, порядок ведення. Суб’єкти управління корпоративними правами держави (Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна, органи місцевого самоврядування): обсяг компетенції, професійна відповідність уповноважених осіб, порядок прийняття рішень та реалізація повноважень. Порядок набуття та відчуження корпоративних прав держави.

 

Тема 7. Корпоративні конфлікти та корпоративні спори

Поняття "корпоративний конфлікт". Конфлікти інтересів та суб'єкти корпоративного управління, їх економічний та правовий статус. Інтереси учасників корпоративного управління. Сутність та основні причини виникнення корпоративних конфліктів. Типи корпоративних конфліктів: за суб'єктним складом учасників, за типом правовідносин. Захист прав учасників корпоративних конфліктів. Грінмейл. Інсайдерська інформація. Особливості корпоративних спорів.

 

Тема 8. Особливості корпоративних правовідносин під час злиття та поглинання підприємств корпоративного типу.

Поняття та види злиття та поглинання. Особливості структуризації угод зі злиття та поглинання. Підготовка учасників угоди, аудит та дью ділідженс. Зміст договору про злиття. Поглинання шляхом відчуження корпоративних прав. Поглинання шляхом придбання активів. Наслідки злиття та поглинання. Захист прав учасників. Особливості злиття та поглинання у державному та приватному секторах економіки. Міжнародні злиття та поглинання.

 

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів з дисципліни «Правове регулювання корпоративних відносин» здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів і проводиться у формі заліку.

Залік з навчальної дисципліни «Правове регулювання корпоративних відносин» – форма підсумкового контролю за рівнем засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю за рівнем знань, умінь та навичок студентів за зазначеною дисципліною.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра правового регулювання економіки розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

 

 

Таблиця 4

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 10 балів = 20 балів

4 х 5 балів = 20 балів

Перевірка виконання практичних завдань

5 х 8 балів = 40 балів

4 х 5 балів = 20 бали

Контрольна (змістова) робота

2 х 10 балів = 20 балів

2 х 5 балів = 10 балів

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 10 балів = 20 балів

2 х 25 балів = 50 балів

Усього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання корпоративних відносин»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання».

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Таблиця 5

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Приватне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація - «Менеджмент бізнес-організацій».

 

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

4.1. Основна література

 

4.1.1. Нормативно-правові акти

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50–51. Ст. 384.
 5. Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 червня 2018 року № 385. Офіційний вісник України. 2018. № 59. Ст. 2083.
 6. Про приватизацію державного майна: Закон України вiд 04 березня 1992 р. № 2163-XII зі змінами. // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 24. Ст. 348.
 7. Про управління об'єктами державної власності: Закон України від
  21 вересня 2006 р. № 185-V зі змінами // Відомості Верховної Ради України. 2006. № 46. Ст.456.
 8. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15 березня 2006 р. № 3528-IV зі змінами // Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.

 

 4.1.2. Навчальна та навчально-методична література

1. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.

2. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

4.2. Додаткова література

1. Акціонерне право : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. М. Вінник; ред. В. С. Щербина. К. : Атіка, 2000. 544 с.

2. Бровченко Т. І. Установчі документи юридичних осіб за законодавством України : монографія. Харків : Право, 2016. 215 с.

3. Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. 325 с.

4. Управління корпораціями : навч. посіб. / [З. Є. Шершньова, А. Є.Черпак, О. І. Гарафонова та ін.] ; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А. Е. Черпак. Київ : КНЕУ, 2013. 695 с.

5. Васильєва В. А. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики / В. А. Васильєва. Х. : Право, 2017. 612 с.

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

Рекомендований е-ресурс Повного списку пов’язаних нормативно-правових джерел (документів) із Законом України «Про акціонерні товариства». Режим доступу:

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l274170 (дата звернення: 12.10.2017).

Розміщена на сайті КНЕУ. Режим доступу:

URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 12.09.2018).

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Менеджмент бізнес-організацій», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізацією – «Менеджмент бізнес-організацій».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).