Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 5 від «11» квітня 2019 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Правознавство» / «Правознавство»

 

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

                                                         Т. В. Гуть

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 11 від «14» березня 2019 р.

Завідувач кафедри

 

                                                         С. І. Шимон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

 

Ільницька Н. Ф., старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права,
e-mail nadira.ilnytska@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

7

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

залік

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ільницька Н. Ф., 2019

© КНЕУ, 2019

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

9

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

 

Тема 1. Загальна характеристика суб`єктів підприємництва

10

Тема 2. Загально-правові засади припинення суб`єктів підприємництва

 

Тема 3. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом (реорганізація)

 

Тема 4. Припинення юридичних осіб без правонаступництва (ліквідація)

 

Тема 5. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

11

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 6. Припинення суб`єктів підприємництва у зв`язку з банкрутством

Тема 7. Провадження у справі про банкрутство суб`єктів підприємництва

Тема 8. Припинення окремих категорій суб’єктів підприємництва внаслідок банкрутства

Тема 9. Особливості припинення окремих категорій суб’єктів підприємництва

Тема 10. Правові проблеми припинення суб`єктів підприємництва

Тема 11. Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва в зарубіжних країнах

 

 

 

 

 

12

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

13

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

18

4.2. Додаткова література

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері підприємництва.

 

Анотація навчальної дисципліни. У межах навчальної дисципліни розглядаються питання розвитку законодавства України та зарубіжних держав щодо припинення суб’єктів підприємництва. Значна увага приділяється формам та процедурам припинення юридичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності та їх нормативно-правовій регламентації. Визначаються етапи ліквідації та реорганізації юридичних осіб, порядок прийняття рішення про припинення юридичної особи. Розглядаються питання припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Аналізується законодавство про банкрутство суб’єктів підприємництва і наслідки визнання боржника банкрутом. Формуються вміння та навички складати заяви, протоколи, рішення та інші документи, необхідні для проведення процедур ліквідації та реорганізації юридичних осіб.

Робоча програма навчальної дисципліни підготовлена за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень законодавства щодо припинення суб’єктів підприємництва. Основними видами навчальних занять є лекційні та практичні заняття (контактні заняття для здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання), індивідуально-консультативна робота науково-педагогічного працівника зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Вивчення курсу «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва» побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань уже під час освітнього процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають практичні аспекти процедур припинення юридичних осіб та припинення діяльності фізичних осіб-підприємців.

 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва» тісно пов`язана з дисциплінами бакалаврського циклу «Цивільне право», «Господарське право», «Корпоративне право», засновується на їх положеннях та більш поглиблено розглядає окремі аспекти, пов`язані з припиненням суб`єктів підприємницької діяльності.

 

Мета дисципліни полягає у вивченні правових теоретичних і практичних основ припинення діяльності суб’єктів підприємництва, зокрема процедур ліквідації та реорганізації юридичних осіб, припинення діяльності фізичних осіб-підприємців, припинення суб`єктів підприємництва внаслідок банкрутства тощо, а також правових наслідків та проблемних питань, пов`язаних з припиненням діяльності суб`єктів підприємництва, їх документальним оформленням та законодавчими процедурами.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва» спрямовані на оволодіння студентами системою законодавчих актів щодо процедур припинення суб’єктів підприємництва. У рамках вказаної дисципліни студенти повинні засвоїти й усвідомити понятійно-категоріальний апарат, законодавчу регламентацію процедур реорганізації та ліквідації юридичних осіб-суб’єктів підприємництва, порядок припинення діяльності фізичних осіб-підприємців, особливості припинення суб’єктів підприємництва внаслідок банкрутства тощо.

 

Предметом дисципліни «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва» є правовідносини  в сфері припинення суб’єктів підприємницької діяльності, національне та зарубіжне законодавство, практика його застосування щодо процедур припинення відповідних суб’єктів..

 

У результаті вивчення дисципліни «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва» студент набуде:

1) автономність прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування щодо обрання тієї чи іншої форми припинення суб`єкта підприємництва; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання у сфері припинення суб`єктів підприємництва, яке значною мірою є автономним та самостійним;

2) спеціалізовані концептуальні знання, набуті у сфері припинення суб`єктів підприємництва на рівні новітніх досягнень законодавства, науки та правозастосовної діяльності, які є основою для оригінального мислення, зокрема в контексті дослідницької роботи; критичне осмислення проблем, що пов’язані із теорією та практикою проведення процедур ліквідації, реорганізації та банкрутства суб`єктів підприємництва;

3) комунікація шляхом зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців у сфері діяльності суб`єктів підприємництва, зокрема питань їх припинення;

4) уміння розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, здебільшого в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог зобов’язань, що виникають в процесі здійснення (проходження) процедур припинення суб`єктів підприємництва / провадження дослідницької діяльності у вказаній предметній області.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Правознавство».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують такі компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПРН 2

Здійснювати синтез відповідних ідей у контексті аналізованої юридичної проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

ЗК 11

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними правовими знаннями.

ПРН 12

Здатність відтворювати головні ідеї та зміст правового регулювання визначеної сфери суспільних відносин, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних проблем.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 8

Знати основні засади і доктрину національного права, зміст правових інститутів основних галузей національного права: конституційного, адміністративного, адміністративного процесуального, кримінального, кримінального процесуального, цивільного, цивільного процесуального, господарського, господарського процесуального, трудового, фінансового, земельного, сімейного та ін.

ПРН 17

Демонструвати знання і розуміння основних питань сучасної правової доктрини, головних цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

ФК 13

Здатність добирати, формувати і презентувати юридичну аргументацію у сфері проведення/проходження процедур припинення суб`єктів підприємництва

ПРН 20

Застосовувати юридичні знання у різних практичних ситуаціях, у тому числі, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ФК 14

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності у сфері припинення суб`єктів підприємницької діяльності.

ПРН 22

Демонструвати здатність визначати необхідні і доцільні способи захисту порушених прав та інтересів у різних правових ситуаціях у сфері інвестування.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва» представлена в таблиці 2.

 

 

Таблиця 2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідаль-ність

ЗК 1

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 

+

+

 

ЗК 11

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними правовими знаннями.

 

 

+

+

ФК 8

Знати основні засади і доктрину національного права, зміст правових інститутів основних галузей національного права: конституційного, адміністративного, адміністративного процесуального, кримінального, кримінального процесуального, цивільного, цивільного процесуального, господарського, господарського процесуального, трудового, фінансового, земельного, сімейного та ін.

+

+

 

 

ФК 13

Здатність добирати, формувати і презентувати юридичну аргументацію у сфері проведення/проходження процедур припинення суб`єктів підприємництва

 

+

+

 

ФК 14

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності у сфері припинення суб`єктів підприємницької діяльності

+

+

 

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має за мету перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Загальна характеристика суб`єктів підприємництва

2

4

-

1

6

2

6

10

-

-

Тема 2. Загально-правові засади припинення суб`єктів підприємництва

2

4

-

2

6

2

6

10

-

-

Тема 3. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом (реорганізація)

2

4

-

1

6

2

6

10

-

-

Тема 4. Припинення юридичних осіб без правонаступництва (ліквідація)

2

4

-

1

6

2

6

10

-

-

Тема 5. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 

2

2

-

1

6

2

6

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2

Тема 6. Припинення суб`єктів підприємництва у зв`язку з банкрутством

2

4

-

1

6

2

6

10

-

-

Тема 7. Провадження у справі про банкрутство суб`єктів підприємництва

2

2

-

1

6

-

6

6

-

-

Тема 8. Припинення окремих категорій суб’єктів підприємництва внаслідок банкрутства

-

2

-

1

6

-

6

6

-

-

Тема 9. Особливості припинення окремих категорій суб’єктів підприємництва 

-

2

-

1

6

-

6

6

 

 

Тема 10. Правові проблеми припинення суб`єктів підприємництва

2

2

-

1

3

2

3

10

 

 

Тема 11. Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва в зарубіжних країнах

-

2

-

1

3

-

3

6

 

 

Усього:

16

32

-

12

60

14

12

94

-

-

Підсумковий контроль: залік (год.)

-

-

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Змістовий модуль 1

Тема 1. Загальна характеристика суб`єктів підприємництва

Поняття суб’єкта господарювання. Поняття та види суб’єктів підприємництва. Фізична особа – підприємець. Господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України. Державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України. Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Ім’я юридичної особи. Правоздатність юридичної особи. Дієздатність юридичної особи. Філії і представництва юридичної особи. Створення юридичної особи. Вимоги до установчих документів юридичної особи. Ліквідація юридичної особи. Підприємство як організаційна форма підприємництва. Види та організаційні форми підприємств. Об’єднання підприємств.  Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Порядок створення господарського товариства. Правовий статус акціонерного товариства. Правовий статус товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

 

Тема 2. Загально-правові засади припинення суб`єктів підприємництва.

Співвідношення понять «припнення діяльності суб’єкта підприємництва» та «припинення суб’єкта підприємництва». Обмеження або зупинення господарської діяльності суб‘єкта підприємництва.

Підстави та форми припинення юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності. Правові наслідки припинення юридичної особи. Загальний порядок припинення юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності. Прийняття рішення про припинення юридичної особи. Загальний порядок припинення юридичної особи шляхом реорганізації. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації. Загальний порядок Припинення юридичної особи шляхом ліквідації. Процедура ліквідації юридичної особи.

Особливості припинення підприємницької діяльності фізичних осіб.

Правові наслідки припинення суб‘єктів господарювання.

 

Тема 3. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом (реорганізація).

Поняття та ознаки реорганізації юридичної особи. Форми реорганізації юридичної особи. Злиття і приєднання як форми реорганізації юридичної особи. Дотримання вимог антимонопольного при злитті та приєднанні. Поділ як форма реорганізації юридичної особи. Примусовий поділ суб`єктів господарювання. Перетворення як форма реорганізації юридичної особи. Прийняття рішення про реорганізацію юридичної особи (злиття, приєднання, поділ перетворення). Порядок здійснення дореєстраційних процедур реорганізації юридичної особи. Державна реєстрація злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи.

 

Тема 4. Припинення юридичних осіб без правонаступництва (ліквідація).

Поняття та підстави ліквідації юридичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності. Порядок ліквідації юридичної особи. Загальна процедура ліквідації юридичної особи, не пов‘язаної з її банкрутством. Прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи. Призначення ліквідатора або ліквідаційної комісії. Порядок роботи ліквідаційної комісії (ліквідатора). Задоволення вимог кредиторів. Складання ліквідаційного балансу. Передача майна учасникам. Передача документів в архів. Державна реєстрація припинення юридичної особи шляхом її ліквідації. Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

Тема 5. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Особливості правового статусу фізичної особи – підприємця. Законодавство України, що регулює правовий статус фізичної особи – підприємця. Іноземці та особи без громадянства як суб’єкти підприємницької діяльності. Обмеження для фізичних осіб у здісненні підприємницької діяльності. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи – підприємця. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб.

Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. Виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Зняття з обліку у відповідних державних ораганах (Деркомстаті, Фіскальній службі, Пенсійному фонді тощо). Звітність та розрахунки по податках і зборах. Закриття рахунку в банку.

Банкрутство фізичної особи – підприємця.

 

Змістовий модуль 2

Тема 6. Припинення суб`єктів підприємництва у зв`язку з банкрутством.

Поняття неплатоспроможності. Поняття банкрутства. Учасники у справах про банкрутство. Суб’єкт банкрутства. Кредитори неплатоспроможних боржників.  Боржник. Арбітражний керуючий.

Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Провадження у справах про банкрутство. Заява про порушення справи про банкрутство. Відзив боржника. Розгляд позовних вимог кредиторів до боржника.Забезпечення вимог кредиторів.

Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Майнові активи неплатоспроможного боржника. Ліквідація банкрута. Іноземна процедура банкрутства.

 

Тема 7. Провадження у справі про банкрутство суб`єктів підприємництва.

Основні процесуальні стадії у справі про банкрутство. Підвідомчість та підсудність справ про банкрутство. Подання заяви про визнання боржника банкрутом. Особливості подання заяв державними органами. Прийняття та відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство. Прийняття рішення щодо заяви про порушення справи про банкрутство. Повернення та відкликання заяви про порушення справи про банкрутство.

Порушення провадження у справі про банкрутство. Виявлення кредиторів та інвесторів. Попереднє засідання господарського суду. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів. Визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Припинення провадження у справі про банкрутство.

 

Тема 8. Припинення окремих категорій суб’єктів підприємництва внаслідок банкрутства.

Розгляд господарським судом справ про банкрутство сільськогосподарських підприємств. Банкрутство банківських установ. Особливості банкрутства фермерського господарства. Особливості банкрутства містобудівельних та особливо небезпечних підприємств. Особливості банкрутства страхових організацій та професійних учасників ринку цінних паперів.

Поняття та критерії неплатоспроможності та неспроможності банку. Особливості відкриття справи про банкрутство банку. Учасники провадження щодо ліквідації банку у зв’язку з його неплатоспроможністю. Національний банк України як державний орган з питань неплатоспроможності банку. Ліквідатор банку та його функції. Порядок призначення ліквідатора банку та припинення його повноважень. Кредитори. Порядок розгляду грошових вимог. Формування пасиву неплатоспроможного банку. Формування активу банку. Особливості стягнення дебіторської заборгованості неплатоспроможного банку. Реалізація активів неплатоспроможного банку. Погашення грошових вимог кредиторів. Завершення процедури ліквідації неплатоспроможного банку.

 

Тема 9. Особливості припинення окремих категорій суб’єктів підприємництва.

Припинення господарських товариств за законодавством України. Особливості припинення акціонерного товариства. Реорганізація та ліквідація товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Припинення виробничих кооперативів. Особливості припинення державних та комунальних комерційних підприємств.

Особливості ліквідації банків. Припинення бірж, інвестиційних фондів, страхових компаній, інших фінансових установ.

 

Тема 10. Правові проблеми припинення суб`єктів підприємництва.

Відновлення правового статусу припиненої юридичної особи. Недобросовісна реорганізація юридичної особи. Фіктивне банкрутство юридичної особи. Окремі проблеми нормативно-правового регулювання припинення суб‘єктів господарювання.

 

Тема 11. Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва в зарубіжних країнах.

Порядок припинення суб‘єктів господарювання за законодавством Німеччини, Франції, Великої Британії і США. Злиття з ліквідацієюта злиття без ліквідації компанії за німецьким правом. Припинення товариств відповідно до закону Франції «Про торгові товариства».

Джерела правового регулювання банкрутства у країнах Великобританії, Німеччини, США, Франції. Суб’єкти неспроможності – боржники та кредитори. Умови відкриття конкурсного провадження – порушення справи про банкрутство. Досудові та судові процедури попередження конкурсного провадження. Органи конкурсного управління. Ліквідація майна боржника.

 

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форм навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формах навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва» навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік з навчальної дисципліни «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва» є формою підсумкового контролю за рівнем засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю за рівнем знань, умінь та навичок студентів за зазначеною дисципліною.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання*

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 6 балів = 12 балів

4 х 3 бали = 12 балів

 

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 8 балів = 48 балів

7 х 4 бали = 28 балів

 

Контрольна (змістова) робота

2 х 10 балів = 20 балів

2 х 5 балів = 10 балів

 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 10 балів = 20 балів

5 х 10 балів = 50 балів

 

Усього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання припинення суб’єктів підприємництва»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6 – 9

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських (практичних) заняттях № 9 та № 15

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

0,5

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських (практичних) заняттях №№ 1–8, 10–14, 16

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

4

4

3

2

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях №№ 1–7

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

3

1

0

 

 

 

Таблиця 10

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

 

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

 

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (див. Таблицю 11).

 

Таблиця 11

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 – 79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни / освітньо-професійної програмою «Приватне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація «Приватне право».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А

 

Основна література

 

 1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 3. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р.  № 514-VI. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50-51. Ст. 384.
 4. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682.
 5. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02. 2018 р. № 2275-VIII зі змінами. Відомості Верховної Ради. 2018. № 13. Ст. 69.
 6. Щербина В.С. Господарське право: підручн. К.: Юрінком Інтер, 2013. 640 с.
 7. Вінник О. М. Господарське право: курс лекцій (загальна частина). – К.: Ліра-К, 2017. 239 с.
 8. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. К.: Істина, 2005. 720 с.

 

Додаткова література

 

 1. Господарське право України : навч. посіб. / [С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна] ; за заг. ред. С. В. Несинової ; Дніпропетров. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 564 с.
 2. Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. / за ред. В.С. Щербини. К.: Юрінком Інтер, 2013. 528 с.
 3. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016.
 4. Ільницька Н.Ф. Щодо поняття припинення суб’єктів господарювання за законодавством України // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16–17 березня 2018 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. 108 с. С.76-79.
 5. Ільницька Н.Ф. Питання правового регулювання державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Київ, 29-30 березня 2018 року. Київ: КНЕУ. С. 104-106.

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Правознавство», що заснована на компетентністному підході підготовки бакалаврів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Правознавство».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд.