Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Правове регулювання страхової діяльності

Правове регулювання страхової діяльності


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра цивільного та трудового права

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«28» грудня 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Правове регулювання страхової діяльності»

назва навчальної дисципліни

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

 

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

Приватне право

тип дисципліни

Вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _________А.В. Омельченко

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники:Майданик Наталія Іванівна, кандидатюридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права, доцент.

email: natalimaydanyk@ukr.net

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Н. І. Майданик, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

 •  

ВСТУП………………………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………………………

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРАХУВАННЯ…………..

6

Тема 1.Загально-правова характеристика  страхування ……………………………………….

6

Тема 2.Страхові правовідносини …………………………………………………………………...

6

Тема 3. Державне регулювання страхової діяльності ………………………………………….

Тема 4. Договір страхування …………………………………………………………………

Тема 5.Правове регулювання особистого страхування……………………………………..

6

6

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФОРМИ СТРАХУВАННЯ……………………………………..

7

Тема 6. Правове регулювання майнового страхування і страхування відповідальності….

7

Тема 7.Правове регулювання окремих видів страхування ……………………………………

7

Тема 8.Правове регулювання перестрахування ………………………………………………..

7

Тема 9.Умови забезпечення платоспроможності страховиків ………………………………

Тема 10. Правове регулювання страхової діяльності в зарубіжних країнах……………….      

7

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ...............................................................................................................................

 

8

            2.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………….

8

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………

9

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………...

 

13

            3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………….

13

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………

14

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ….

19

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……….

19

            4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи……………………………………………………………………..

 

20

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю екзамен)………………………….

 

22

            5.1. Структура екзаменаційного білету……………………………………………….

22

            5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента…………………………

23

            5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………………………...

26

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………………..

27

            6.1.      Основна література …………………………………………………………….

27

            6.2.      Додаткова література ………………………………………………………….

27

           

 

 

 

 

За рішенням кафедри структура й зміст «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни» можуть бути розширені та/чи доповнені.

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Правове регулювання страхової діяльності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Анотація навчальної дисципліни:

Правове регулювання страхової діяльності – це дисципліна побудована за системою цивільного законодавства України, в основі якого лежить Цивільний кодекс України,  цивільно-правові (а також комплексні) закони України та інші нормативно-правові акти.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: правове регулювання страхової діяльності у навчальному процесі визначається інтегральним характером, міждисциплінарним дискурсом: тісний зв’язок з комплексом базових та гуманітарних, а також фахових спеціальних економічних дисциплін.Cлід особливу увагу приділити синтетичній єдності всієї системи права України, проявом чого є міжпредметні зв’язки. Вивчення дисципліни «Правове регулювання страхової діяльності» передбачає всебічне оволодіння як теоретичними так і методологічними документами в галузі страхового, банківського, цивільного, фінансового, господарського та адміністративного права.

У сферу правового регулювання залучені деякі інститути цивільного, а також інших галузей права, наприклад конституційного, фінансового, адміністративного. Саме за допомогою страхування обмежуються і компенсуються матеріальні й нематеріальні збитки, пов’язані з погіршенням кон’юнктури ринку, неповерненням кредитів, невиконанням договірних зобов’язань та іншими негативними явищами та ризиками.Таким чином, можна сказати, що правове регулювання страхової діяльності – це комплексна дисципліна, що поєднує в собі норми публічного та приватного права.

Мета вивчення дисципліни – опанування дисципліни «Правове регулювання страхової діяльності»: є опанування майбутніми працівниками  сфери правового регулювання економіки основних правових засад регулювання страхової діяльності; формування самостійного мислення та власної оцінки норм нормативно-правових актів, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності.

Завдання (навчальні цілі) дисципліниполягає у  засвоєні студентами комплексу знань з правового регулювання майнових і особистих немайнових відносин, які виникають внаслідок страхування. Оволодіння нормативним матеріалом передбачає набуття вмінь і навичок в застосуванні норм законодавства, яке регулює страхову діяльність.

Предметом дисципліни є сукупність страхових правовідносин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

засвоївши зміст основних тем курсу, студенти повинні знати поняття страхування, функції страхування, правове регулювання майнових та особистих немайнових відносин, які виникають внаслідок страхування, джерела правового регулювання страхової діяльності, основні страхові поняття, об’єкти, форми і види страхування, зміст договору страхування, правила страхування, окремі види договорів страхування, забезпечення платоспроможності страховиків, юридичний статус та повноваження органів, що здійснюють державний нагляд за страховою діяльністю, загальні положення правового регулювання страхової діяльності в зарубіжних.

 1. Уміння:

оволодівши зазначеним комплексом знань студенти повинні орієнтуватись в системі чинного законодавства України, яке регулює відносини в сфері страхової діяльності; вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру по реалізації страхових правовідносин.

3. Комунікація:

Здатність працювати в умовах глобалізації і диверсифікації страхового ринку,  застосовувати навички врегулювання правових колізій у сфері страхування, зрозуміле і недвозначне та аргументоване формулювання власних висновків, а також знань та автономного застосування правових норм до фахівців і нефахівців.

4. Автономність та відповідальність:

Продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність надавачів та отримувачів страхових послуг загалом чи окремі її складові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРАХУВАННЯ

 

Тема 1.Загально-правова характеристика страхування.

 

Історичні аспекти виникнення і розвитку страхування. Виникнення і розвиток страхування в епоху Античності. Страхування в епоху Середньовіччя. Створення гільдій і цехів як організації середньовічного страхування. Угода бодмерею. Зародження і розвиток страхування в епоху економічного лібералізму. Державне страхування в колишніх соціалістичних країнах. Розвиток страхування в незалежній Україні. Поняття страхування. Форми страхування. Види страхування. Добровільне страхування.  Види добровільного страхування.   Види обов'язкового страхування.  Об’єкти страхування. Функції страхування. Поняття співстрахування і взаємного страхування. Фінансові послуги. Джерела правового регулювання страхової діяльності.

 

Тема 2. Страхові правовідносини.

 

Поняття страхових правовідносин. Ознаки страхових правовідносин.  Страховики, фінансові установи. Правове становище страхових посередників. Страхові брокери, перестрахові брокери. Страхові агенти. Страхувальники. Застраховані особи. Правове становище страхових компаній. Порядок створення та припинення діяльності страхових компаній. Правове становище відокремлених підрозділів страхових компаній. Правове становище товариств взаємного страхування. Правове становище об’єднань страховиків. Добровільні об’єднання. Обов’язкові об’єднання. Основні страхові терміни: страховий ризик, страховий випадок, страхова сума, страхове відшкодування, франшиза, страховий платіж, страховий тариф, страхова оцінка.

 

Тема 3.Державне регулювання страхової діяльності.

 

Реалізація державної політики у сфері страхування. Засоби державного нагляду за страховою діяльністю. Державний нагляд за страховою діяльністю.  Функції спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю.  Права спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю. Набуття статусу фінансової установи страховиками (перестраховиками). Ліцензування страхової діяльності. Державний реєстр фінансових установ. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України.

 

Тема 4. Договір страхування.

 

Поняття та ознаки договору страхування. Форма і зміст договору страхування. Укладання і початок дії договору страхування. Правила страхування. Валюта страхування. Обов’язки страховика. Обов’язки страхувальника. Зміна страхувальника фізичної особи  в договорі страхування. Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи. Наслідки втрати страхувальником фізичною особою дієздатності. Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки. Укладення і початок дії договору страхування. Набрання чинності договору страхування. Припинення дії договору страхування. Недійсність договору страхування.

 

Тема 5. Правове регулювання особистого страхування.

 

Загальні засади правового регулювання особистого страхування. Види особистого страхування. Страхування життя та його основні види. Довічне страхування. Строкове страхування життя. Змішане страхування життя. Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування.Страховий ризик і страховий інтерес при особистому страхуванні. Державне обов’язкове особисте страхування окремих категорій громадян.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ФОРМИ СТРАХУВАННЯ

 

Тема 6. Правове регулювання майнового страхування і страхування відповідальності.

 

Правове регулювання майнового страхування. Поняття та види обов’язкового майнового страхування. Інші види обов’язкового майнового страхування. Види добровільного страхування майна. Правове регулювання страхування відповідальності. Страховий ризик і страховий інтерес при майновому страхуванні і при страхуванні відповідальності.

 

Тема 7. Правове регулювання окремих видів страхування.

 

Правове регулювання морського страхування. Правове регулювання авіаційного страхування. Авіаційне страхування цивільної авіації. Правове регулювання страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Основні завдання Моторно (транспортного) страхового бюро. Договір обов’язкого страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів та його зміст. Обов’язкове страхування водного транспорту. Страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

 

Тема 8.Правове регулювання перестрахування.

 

Поняття перестрахування. Правове регулювання перестрахувальних відносин у Україні.  Договір пере6страхування. Сторони в договорі перестрахування. Види договорів перестрахування. Пропорційне і непропорційне перестрахування. Види пропорційного страхування. Види непропорційного перестрахування. Вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів.

 

Тема 9. Умови забезпечення платоспроможності страховиків.

 

Забезпечення платоспроможності страховиків. Статутний фонд страховика. Гарантійний фонд страховика. Запас платоспроможності страховика. Страхові резерви. Страхові технічні резерви. Резерви із страхування життя. Активи страхових резервів. Прибуток страховика. Доходи від страхової діяльності. Фонд страхових гарантій.

 

Тема 10.Правове регулювання страхової діяльності в зарубіжних країнах.

 

Поняття та види страхування. Джерела правового регулювання страхової діяльності. Елементи страхових правовідносин. Страховий інтерес. Страховий ризик. Страхова премія. Характеристика договору страхування. Права і обов’язки сторін у договорі страхування. Принцип суброгації. Перестрахування. Правове регулювання страхування в країнах Європейського Союзу.

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової)«Правове регулювання страхової діяльності»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Приватне право»

денна форма навчання

 

Номер заняття

Видта теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1 Загальні положення про страхування

1

Семінарське заняття 1.
Загально-правова характеристика  страхування

3

2

Семінарське заняття 2.
Страхові правовідносини

3

3

Семінарське заняття 3.
Державне регулювання страхової діяльності

3

4

Семінарське заняття 4.
Договір страхування

3

5

Семінарське заняття 5.

Правове регулювання особистого страхування

3

6

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2 Форми страхування

10

Семінарське заняття 6.

Правове регулювання майнового страхування і страхування відповідальності

3

11

Семінарське заняття 7.

Правове регулювання окремих видів страхування

3

12

Семінарське заняття 8.

Правове регулювання перестрахування

3

13

Семінарське заняття 9.

Умови забезпечення платоспроможності страховиків

3

14

Семінарське заняття 10.

Правове регулювання страхової діяльності в зарубіжних країнах

3

15

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи студентів:

 

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу.

Поточний контроль роботи студента на протязі семестру повинен:

 • допомагати студентові в організації його роботи;
 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;
 • виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;
 • стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни;
 • виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;
 • визначити недоліки у прогалини у знаннях  та  шляхи їх усунення;
 • виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за двома основними напрямками (об'єктами контролю):

 1. виконання студентом обов’язкових завдань  навчальної програми;
 2. проходження модульного контролю знань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 50 балів. 

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Положенні про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, затв. Ухвалою Вченої ради університету від 25.05.2017 р., а також реальної кількості занять, відведених згідно з  навчальним планом на даний вид робіт (до 30 балів).

 

Вид

завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

 

 

Теоретичні питання

 

 

5 балів

 

Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей,  спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

 

4 бали

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками

 

 

3 бали

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

 

 

2 бали

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною

1 бал

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

 

0 балів

 

Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

 

Практичні завдання

 

5 балів

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів,  логічно  і  послідовно аргументує і викладає свою точку зору

 

4 бали

Студент в цілому правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, вказав при обґрунтуванні розв’язання норми основних нормативно-правових актів,  відповідь побудована логічно  і  послідовно

 

 

3 бали

Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту

2 бали

Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним

 1 бал

Студент  вирішив  ситуаціюі неспроможний її аргументувати

0 балів

 

Студент не  вирішив  ситуації або вирішив її помилково, або неправильно  обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

Тестові завдання

5 балів

Студент вирішив 90-100 % тестових завдань правильно і повно

4 бали

Студент вирішив 85-75 % тестових завдань правильно і повно

3 бали

Студент вирішив понад 65 % тестових завдань правильно і повно

2 бали

Студент вирішив понад 60 % тестових завдань правильно і повно

1 бал

Студент вирішив понад 55 % тестових завдань правильно і повно

0  балів

Студент вирішив правильно менше 50 % тестових  завдань або вирішив їх переважно неправильно, або відповідь на них є неповною

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за результатами вивчення дисципліни для денної форми навчання

з/п

Об'єкти контролю

Кількість балів

Результат

1.

Оцінка поточної роботи в 6 семестрі, в т.ч.:

Від0 до 50 балів

В т.ч.:

Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки

 

1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

до 30 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійної роботи

до 10 балів

1.3.

Виконання контрольних (модульних) робіт

до 10 балів

2.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

 

від 0 до 50 балів

Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні і одержання підсумкової оцінки

 

Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні змістовного модулю для студентів денноїформи навчання:

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.

Вид завдання

Кількість

балів

Критерії оцінки відповіді

 

 

Теоретичні питання

 

 

5 балів

 

Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів,  знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх особливостей, знання основних понять і категорій,  спроможність давати правильне їх тлумачення,  логічно і граматично правильно викладати думки

 

0 балів

 

Студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

 

Практичні завдання

 

5 балів

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства,  без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми законодавчих актів,  логічно  і  послідовно аргументує і викладає свою точку зору

 

0 балів

 

Студент не  вирішив  ситуації або вирішив її помилково, або неправильно  обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

Тестові завдання

5 балів

Студент вирішив від 50 % до 85 % тестових завдань абсолютно правильно і повно

0  балів

Студент не вирішив понад 50 % тестових  завдань або вирішив неправильно, або відповідь на них є неповною

 

Результати виконання контрольних (модульних) робіт – до 5 балів (1 контрольна (модульна) робота складається з одного або двох завдань).

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контрольна (модульна) робота може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при підведенні підсумків з дисципліни (додаються до результатів екзамену).

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового екзамену (не більше 50 і 100 балів відповідно) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової)«Правове регулювання страхової діяльності»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Приватне право»

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Видта теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

Змістовий модуль №1 Загальні положення про страхування

1

Контактне заняття 1.
Загально-правова характеристика  страхування

2

2

Контактне заняття 2.
Страхові правовідносини

2

3

Контактне заняття 3.
Державне регулювання страхової діяльності

2

4

Контактне заняття 4.
Договір страхування

2

5

Контактне заняття 5.

Правове регулювання особистого страхування

2

Змістовий модуль №2 Форми страхування

10

Контактне заняття 6.

Правове регулювання майнового страхування і страхування відповідальності

2

11

Контактне заняття 7.

Правове регулювання окремих видів страхування

2

12

Контактне заняття 8.

Правове регулювання перестрахування

2

13

Контактне заняття 9.

Умови забезпечення платоспроможності страховиків

2

14

Контактне заняття 10.

Правове регулювання страхової діяльності в зарубіжних країнах

2

15

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

25

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

25

2. Написання реферату (есе)

25

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

15

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

25

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи студентів:

 

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

 

 

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу.

Поточний контроль роботи студента на протязі семестру повинен:

 • допомагати студентові в організації його роботи;
 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;
 • виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;
 • стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни;
 • виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;
 • визначити недоліки у прогалини у знаннях  та  шляхи їх усунення;
 • виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за двома основними напрямками (об'єктами контролю):

 1. виконання студентом обов’язкових завдань  навчальної програми;
 2. проходження модульного контролю знань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 50 балів. 

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному контактному занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Положенні про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, затв. Ухвалою Вченої ради університету від 25.05.2017 р., а також реальної кількості занять, відведених згідно з  навчальним планом на даний вид робіт (до 30 балів).

 

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

2 бали

 

Студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

1 бал

 

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

 

0 балів

 

Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за результатами вивчення дисципліни для заочної форми навчання

з/п

Об'єкти контролю

Кількість балів

Результат

1.

Оцінка поточної роботи в 6 семестрі, в т.ч.:

Від0 до 50 балів

В т.ч.:

Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки

 

1.1.

Систематичність та активність роботи на контактних заняттях

до 20 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійної роботи

до 25 балів

1.3.

Виконання контрольних (модульних) робіт

до 5балів

2.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

 

від 0 до 50 балів

Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні і одержання підсумкової оцінки

 

Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні змістовного модулю для студентів заочноїформи навчання:

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.

 

Вид завдання

Кількість

балів

Критерії оцінки відповіді

 

 

Теоретичні питання

 

 

5 балів

 

Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів,  знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх особливостей, знання основних понять і категорій,  спроможність давати правильне їх тлумачення,  логічно і граматично правильно викладати думки

 

0 балів

 

Студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

 

Практичні завдання

 

5 балів

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства,  без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми законодавчих актів,  логічно  і  послідовно аргументує і викладає свою точку зору

 

0 балів

 

Студент не  вирішив  ситуації або вирішив її помилково, або неправильно  обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

Тестові завдання

5 балів

Студент вирішив від 50 % до 85 % тестових завдань абсолютно правильно і повно

0  балів

Студент не вирішив понад 50 % тестових  завдань або вирішив неправильно, або відповідь на них є неповною

 

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання роботи студента на контактних заняттях (в тому числі виконання контрольних(модульних) робіт та виконання індивідуальних завдань, результати виконання яких включаються  до  підсумкової  оцінки  разом з результатами письмового іспиту.

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контрольна (модульна) робота може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при підведенні підсумків з дисципліни (додаються до результатів екзамену).

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового екзамену (не більше 50 і 100 балів відповідно) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1.Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів є спланована, пізнавальна, організаційно та методично направлена діяльність, що здійснюється без безпосередньої допомоги викладача, та яка  спрямована  на досягнення конкретного результату – засвоєння навчального матеріалу  самостійно, у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Самостійна робота спрямована на  вироблення у студентів  навичок  роботи з нормативно-правовоими актами, науковою літературою та іншими джерелами, формування таких рис майбутнього  юриста, як самостійність,  активність, ініціативність та інші.

Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи студента,  регламентується навчальним планом і становить в середньому 47% загального обсягу навчального часу, відведеного для даної дисципліни.  Самостійна робота студентів проводиться в бібліотеці, методичному кабінеті, в аудиторії, комп‘ютерному класі або в домашніх умовах.

Видами індивідуальної самостійної роботи студентів є:репродуктивна, творча, комбінована. Самостійна робота репродуктивного типу  являє собою  процес ознайомлення з навчальним матеріалом за питаннями (темами), що винесені на самостійне вивчення, повторення  матеріалу, який вивчався на аудиторних (лекційних, семінарських) заняттях, опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення  їх змісту,  ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики тощо, а також виконання самостійних робіт по вивченому  матеріалу в аудиторії.

Індивідуальна самостійна робота творчого характеру  включає  виконання індивідуальних завдань, які мають науковий або практичний характер і передбачають роботу з додатковими джерелами, підбірку матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінка правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві, вироблення пропозицій щодо їх усунення, спроби нормотворчої діяльності і т.ін. (Підготовка рефератів, курсових робіт, доповідей на аудиторні конференції, виступів  на науково-практичні конференції тощо).

Індивідуальна самостійна робота як вид навчальної діяльності поділяється на кілька рівнів:  доаудиторна,  аудиторна та післяаудиторна.

Індивідуальна самостійна робота студентів включає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання;  підготовку конспектів навчальних текстів;  підготовку до семінарських занять;  вирішення практичних завдань (в т.ч.  їх письмове оформлення);  виконання індивідуальних завдань;  роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу; систематизацію навчального матеріалу перед іспитом тощо.

Змістіндивідуальної самостійної роботи  студентів  та її обсяг визначається викладачем, який  організує та контролю самостійну роботу студентів над дисципліною.  Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форми роботи з ними,  видає індивідуальні завдання студентам, а також контролює їх виконання.  Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на семінарських заняттях,  в процесі індивідуально-консультативної роботи та при підсумковому  контролі знань.

Індивідуальна самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів:  підручниками, начально-методичними посібниками, конспектами студентів, інформаційними базами даних тощо.

В процесі  опрацювання  навчальної програми студенти використовують  додаткову літературу навчального та наукового характеру, яка рекомендована до ознайомлення і наведена в даній робочій програмі. 

Перелік питань і тем, що виносяться на самостійне вивчення студентів складає керівник курсу – лектор навчальної дисципліни на денній формі навчання – відповідно до навчальної програми та годи, що передбачені для самостійної роботи студента.

Перелік питань і тем, що винесені на самостійне вивчення,  а також  рекомендації щодо джерел надає студентам лектор курсу  під час лекційних занять. 

Консультативна допомога щодо організації вивчення конкретних питань надається викладачами лекцій та семінарських занять в години  семінарських занять та індивідуальної роботи зі студентами. Контроль результатів самостійної роботи здійснює викладач семінарських занять та в процесі модульного контролю знань, а також на письмовому іспиті. Навчальний матеріал,  що передбачений  для  засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль знань, поряд з матеріалом, який опрацьовувався на лекційних та семінарських заняттях.

Оцінки, отримані студентами за виконання  завдань самостійної роботи, враховуються при підсумковому контролі знань.

 

Теми індивідуальних завдань для студентів денної та заочної форми навчання:

 1. Джерела правового регулювання страхової діяльності.
 2. Перспективи розвитку правового регулювання страхової діяльності.
 3. Міжнародна система страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів “Зелена картка”.
 4. Резерви із страхування життя.
 5. Правове регулювання страхової діяльності.
 6. Виникнення і розвиток страхування в епоху Античності.
 7. Розвиток страхування в Середньовіччя.
 8. Розвиток страхового бізнесу в період монополізації утвердження державного регулювання ринкової економіки.
 9. Страхові ринки зарубіжних країн: стан та перспективи розвитку.
 10. Історія розвитку кооперативного страхування.
 11. Розвиток страхового ринку в незалежній Україні.
 12. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.
 13. Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування.
 14. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки.
 15. Договори страхування працівників за рахунок організацій.
 16. Страхування державного майна переданого в оренду.
 17. Страхування майна спільних підприємств.
 18. Договори морського страхування.
 19. Договори авіаційного страхування.
 20. Договори страхування транспортних засобів.
 21. Договір страхування вантажів.
 22. Договір страхування ризиків в будівництві.
 23. Договір страхування  експортних та кредитних ризиків.
 24. Страхування вкладів фізичних осіб в комерційних банках. 
 25. Страхування кредитних та фінансових ризиків.
 26. Запас платоспроможності страховика.
 27. Резерви із страхування життя.
 28. Активи страхових резервів.
 29. Доходи від страхової діяльності.
 30. Фонд страхових гарантій.
 31. Правовий статус Держфінпослуг.
 32. Гарантії прав та законних інтересів страховиків.
 33. Ліквідація, реорганізація та санація страховика.
 34. Види страхових компаній і порядок їх утворення.
 35. ОБ”єднання страховиків та їхні функції.
 36. Страховий нагляд в країнах Європейського  союзу.
 37. Страхування ренти і песій.
 38. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні та світовий досвід.
 39. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку.
 40. Страхування відповідальності страхового агента.

 

Індивідуальні завдання для студентів денної та заочної форми навчання:

1.Скласти договір страхування транспортних засобів що знаходяться в заставі.

2.Скласти договір страхування ризику неповернення кредиту.

3.Скласти договір довгострокового страхування життя.

4.Скласти договір добровільного  страхування життя на випадок смерті.

5.Скласти договір добровільного страхування життя на користь дитини ( з можливістю додаткового страхування на випадок інвалідності в разі несчасного випадку.

6.Скласти договір добровільного страхування фінансового ризику.

7.Скласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи попжежовибуховонебезпечні  об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідемічного характеру.

8.Скласти договір страхування майна.

9.Скласти договір страхування наземного транспорту.

10.Скласти договір обов’язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків.

11.Скласти договір перестрахування.

12.Скласти заяву на страхування майна.

13.Скласти договір страхування кредиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента – до 10 балів – два індивідуальних завдання, кожне з яких оцінюється до 5 балів (або одне індивідуальних завдання, яке оцінюється до 10 балів), зокрема:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка есе, аналітичного звіту, доповіді на конференції тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка проектів юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо).

 

Критеріїоцінювання індивідуального завдання:

Ступінь розкриття теми

У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов’язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем

10

У роботі належно висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються конкретні спеціальні проблеми щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних питань має дещо поверховий характер

5

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану)

0

Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту індивідуального завдання, виявлений студентом під час його усного захисту

Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, виявляє високий рівень знань щодо теми індивідуального завдання та суміжних положень відповідної дисципліни, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію

10

Студент під час захисту виявив належний рівень знань щодо теми індивідуального завдання та її змісту, відповіді на поставлені питання надає переважно правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових категорій, не завжди належно обґрунтовує свою позицію чи інші положення роботи

5

Під час усного захисту індивідуального завдання студент допускає істотні помилки у відповідях, добре не орієнтується за змістом роботи або студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді, або не в змозі відповісти на поставлені питання

0

 

Критеріїоцінювання вибіркового індивідуального завдання:

Ступінь розкриття теми

У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов’язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем; або ж практичне завдання вирішено правильно із застосуванням необхідних правових норм

5

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану), або ж вирішення завдання є неправильним

0

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен)

 

5.1. Структура екзаменаційного білету

 

Для денної та заочної форм навчання

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Освітній ступінь магістр

Спеціальність ПРАВО Семестр другий

Дисципліна: Правове регулювання страхової діяльності

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № А

 

1.Інвестори в цінні папери: поняття, мета здійснення інвестицій в цінні папери, види інвесторів в цінні папери, особливості інституційних інвесторів, правові основи здійснення інвестицій в цінні папери.

2. Цінні папери: поняття, ознаки, вимоги, групи, основи правового регулювання.

3. Професійні діяльність на фондовому ринку: поняття, особливості, основні ліцензійні вимоги, види, основи правового регулювання.

4. Тестові завдання:

4.1. До пайових цінних паперів належать:

а) _______________________________;

б) _______________________________;

в) _______________________________;

г) _______________________________.

4.2. Діяльність з торгівлі цінними паперами включає в себе такі підвиди:

а) ________________________________;

б) ________________________________;

в) ________________________________;

г) ________________________________.

4.3. До системи органів, що здійснюють регулювання фондового ринку в Україні, належать:

а) ________________________________;

б) ________________________________;

в) ________________________________

4.4. До іпотечних облігацій належать:

а) ________________________________;

б) ________________________________.

4.5. До об’єктів інвестиційної діяльності з-поміж цінних паперів не належать:

а ) _______________________________.

5. В поточному році здійснено чергову емісію казначейських зобов’язань України. За умовами розміщення виплата доходу за казначейськими зобов’язаннями передбачена у товарній формі. 1. Який орган державної влади виступає емітентом казначейських зобов’язань? 2. Хто може бути потенційним інвестором у даному випадку? 3. У якій формі передбачено виплату доходу за такими цінними паперами?  4. Який щорічний макроекономічний показник впливає на обсяг емісії казначейських зобов’язань? 5. Назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють зазначені питання.

Затверджено на засіданні кафедри цивільного та трудового права протокол № __ від ___ 20__ р.

 

Екзаменатор                                                                                 ______________

 Зав. кафедрою                                                                             ______________

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

  Екзаменаційний білет містить 5 завдань (теоретичні питання та/або завдання (ситуації) практичного характеру та/або тестові завдання закритого та відкритого типів), кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

 

Оцінка за 100-бальною шкалою

РІВЕНЬ ЗНАНЬ

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

недостатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

Критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на екзамен, є:

 

Рівень знань

Оцінка за 100-бальної шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінний рівень

10

Теоретичне питання:

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого завдання;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 90-100 % тестових завдань.

Добрий рівень

8

Теоретичне питання:

Студент дав змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- питання розкрито в частині чотирьох складових питання з п’яти;

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками;

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно чотири з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 80-90 % тестових завдань.

Задовільний рівень

6

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, яка є недостатньої повною, або містить помилки змістовного характеру, а саме:

- питання розкрито в частині трьох складових питання з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі посилань на відповідні джерела правового регулювання;

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно три з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 60-70 % тестових завдань.

Недостатній рівень

4

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- питання розкрито в частині двох складових питання  з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про недостатню обізнаність з науковим матеріалом, що стосується відповідного питання;

- у роботі багато орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно два з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 40-50 % тестових завдань.

Мінімальний рівень

2

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- питання розкрито в частині однієї складової питання з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про недостатню обізнаність з основними положеннями законодавства та навчальним матеріалом, що стосуються відповідного питання;

 - у роботі багато грубих орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно одне з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 20-30 % тестових завдань.

Незадовільний рівень

0

Теоретичне питання:

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента не розкриває правильно жодного з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 0-10 % тестових завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

 

На екзамен з дисципліни «Правове регулювання страхової діяльності» виносяться наступні типові завдання:

 

а) Теоретичні питання:

Приклади.

1.Інвестори в цінні папери: поняття, мета здійснення інвестицій в цінні папери, види інвесторів в цінні папери, особливості інституційних інвесторів, правові основи здійснення інвестицій в цінні папери.

2. Цінні папери: поняття, ознаки, вимоги, групи, основи правового регулювання.

3. Професійні діяльність на фондовому ринку: поняття, особливості, основні ліцензійні вимоги, види, основи правового регулювання.

 

б) Тестові завдання:

Приклади.

1. До пайових цінних паперів належать:

а) _______________________________;

б) _______________________________;

в) _______________________________;

г) _______________________________.

2. Діяльність з торгівлі цінними паперами включає в себе такі підвиди:

а) ________________________________;

б) ________________________________;

в) ________________________________;

г) ________________________________.

3. Мінімальний розмір статутного капіталу фондової біржі складає:

а) 25 млн. грн.;

б) 15 млн. грн.;

в) 10 млн. євро;

г) інша відповідь.

 

в) Практичні завдання (ситуаційні вправи):

Приклади.

1. Фондова біржа ПАТ «Вексель» набула статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, яку здійснила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, одночасно видавши фондовій біржі ліцензію на здійснення діяльності на фондовому ринку. 1. Який вид реєстрації здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо фондової біржі? 2. Як називається вид професійної діяльності на фондовому ринку, яку зможе здійснювати фондова біржа, отримавши ліцензію? 3. Чи може фондова біржа поєднувати здійснення цього виду професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку? 4. На які цілі використовується прибуток фондової біржі? 5. Назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють зазначені питання.

2. В поточному році здійснено чергову емісію казначейських зобов’язань України. За умовами розміщення виплата доходу за казначейськими зобов’язаннями передбачена у товарній формі. 1. Який орган державної влади виступає емітентом казначейських зобов’язань? 2. Хто може бути потенційним інвестором у даному випадку? 3. У якій формі передбачено виплату доходу за такими цінними паперами?  4. Який щорічний макроекономічний показник впливає на обсяг емісії казначейських зобов’язань? 5. Назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють зазначені питання.

 

 

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. Основна література

 1. Трегубов Е., Брижко О. Спори у сферістрахування. – Х.: Фактор, 2011. – 656 с.
 2. Мачуський В. В. Страхове право. - К., КНЕУ, 2009. – 467 с.
 3. Кінащук Л. Л. Страхове право: Підручник. – К.: Атіка, 2012. – 256 с.
 4. Пацурія Н. Б. Страхове право України: Навч. посіб. – К.: ЮрінкомІнтер, 2006. – 176 с.
 5. Заика Ю. О. Страхове право:Навч. посіб. – К. Істина, 2004. – 192 с.
 6. Чапічадзе Я. А. Правовое регулирование страховой деятельности в Украине. Учебное пособие. – Х.: «Апэкс», 2004 – 416 с.
 7. Мачуський В.В. Правовіосновистрахування. – К., КНЕУ, 2003. – 302 с.
 8. Залєтов О.А. Основи страхового права України. –  К., КНЕУ, 2003. – 310 с.
 9. Осадець С.С. Страхування. – К., КНЕУ,  2002 – 460 с.
 10. Базилевич В. Д. Страхування: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.
 11. Базилевич В. Д. Страхування: практикум: навч.пос. – 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2011. – 607с.

7.2. Додаткова література

 1. Мних М.В. Страхування в Україні: сучаснатеорія і практика: Підручник. – К.: ЗнанняУкраїни, 2006. – 284 с. – Бібліогр.: 274-283 с.
 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 351 с.
 3. Худяков А.И. Страховое право.- С.-П., 2004.
 4. Вовчак О.Д. Страхування.- Л., 2004.
 5. Залєтов О.А. Страхование в Украине. - К., 2002
 6. С.К.Реверчук, Т.В.Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак Історія страхування. – К., 2005.    
 7. Таркуцяк А.О.: Навч. посібн. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 584 с. – Библіогр.: с. 573-579.
 8. Плиса В.Й. Страхування: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 992 с.
 9. Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

 

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2]Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях