Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 5 від «11» квітня 2019 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

24 «Сфера обслуговування»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

242 «Туризм»

 

«Туризм» / «Туризм»

 

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                                          О. Г. Богославець

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                                         Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 11 від «14» березня 2019 р.

 

Завідувач кафедри                       С. І. Шимон

 

 

 

 

Київ – 2019

Розробник:

Дядюк А. Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mailanastasiia.diadiuk@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

очна (денна)

Семестр –

6 (денна)

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Дядюк А. Л., 2019

© КНЕУ, 2019

 

З М І С Т

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Правові засади регулювання туристичної діяльності

7

Тема 2. Правовий статус суб’єктів туристичних правовідносин

 

Тема 3. Організаційно-правові вимоги до суб’єктів туристичної діяльності, об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних послуг

Тема 4. Особливості укладення та виконання договорів у туристичній сфері

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 5. Безпека в галузі туризму та туристичні процедури

8

Тема 6. Особливості здійснення страхування у туристичній діяльності

 

Тема 7. Правові засади оподаткування суб’єктів туристичної діяльності

 

Тема 8. Відповідальність учасників туристичних правовідносин

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

10

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

16

4.2. Додаткова література

16

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Правове регулювання туристичної діяльності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 075 «Маркетинг» та однією з обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі туристичної діяльності.

 

Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Правове регулювання туристичної діяльності» ґрунтується на чинному законодавстві України і міжнародно-правових актах, які регулюють діяльність та правовідносини у туристичній сфері та належить до переліку обов’язкових дисциплін. Вивчення курсу надає можливість поглиблено оволодіти базовим понятійним апаратом; здобути глибокі знання щодо правового статусу учасників туристичних відносин; стійке розуміння новітніх підходів та принципів правового регулювання туристичної діяльності з урахуванням норм національного законодавства та міжнародно-правових джерел; усвідомлення природи та змісту основних правових принципів, інститутів та процедур національного права у сфері туризму; тощо.

Методичні матеріали підготовлені за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень законодавства щодо правового регулювання туристичної діяльності. Основними видами навчальних занять є лекційні та практичні заняття, індивідуально-консультативна робота науково-педагогічного працівника зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Курс охоплює питання державної політики та державного регулювання туристичної діяльності, міжнародно-правове співробітництво та недержавні форми регулювання сфери туризму, законодавчі вимоги до суб’єктів туристичної діяльності, об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних послуг. Важливим є розділ, що визначає правовий статус, права і обов’язки суб’єктів туристичних правовідносин, зокрема суб’єктів туристичної діяльності, споживачів туристичних послуг та державних органів, що здійснюють правовет регулювання даної сфери. Значна увага приділяється безпеці в галузі туризму та туристичним процедурам (формальностям). Важливе місце у навчальному курсі займають питання укладення та виконання договорів у туристичній сфері та відповідальності учасників туристичних відносинНаскрізна увага в курсі приділяється практичним аспектам організації туристичної діяльності сцб’єктвми господарювання.

 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни.Навчальна дисципліна «Правове регулювання туристичної діяльності» має взаємозв’язок з наступними дисциплінами: «Правознавство», «Основи туризмознавства», «Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», «Організація анімаційної діяльності», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Туроперейтинг».

 

Мета дисципліни полягає в глибокій теоретичній і практичній підготовці майбутніх фахівців у сфері туристичної діяльності, формувані у них системи спеціальних знань щодо принципів, методів та джерел правового регулювання відносин у сферах внутрішнього і міжнародного туризму; розуміння функцій і повноважень органів державного регулювання і контролю за суб’єктами туристичної діяльності, засвоєння специфіки організації туристичної діяльності та надання різних видів послуг.

 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліниреалізується у процесі проведення лекційних, семінарських (практичних), індивідуально-консультативних занять і полягає у систематизації, поглибленні і закріпленні знань студентів щодо національних та міжнародно-правових засад регулювання туристичної діяльності; формуванні здатності до самостійної аналітично-пошукової діяльності; стимулюванні творчих здібностей студентів, набутті ними практичних навичок розв’язання прикладних завдань.У рамках навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти й усвідомити понятійно-категоріальний апарат, особливості особливості діяльності суб’єктів господарювання у сфері туризму.

 

Предмет дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» складають цивільно-правові, господарсько-правові та адміністративні правовідносини, які виникають у процесі організації і здійснення туристичної діяльності господарюючими суб’єктами, а також національне (міжнародне) законодавство та практика його застосування у туристичній сфері.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» студент повинен набути такі результати навчання:

1) спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень правової науки, які є основою для актуалізації оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи та критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних юридичних галузей, зокрема цивільного, господарського та адміністративного права;

2) розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог господарського законодавства України та провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності в разі застосування норм зазначеного законодавства за умов дерегуляції провадження господарської діяльності та гармонізації законодавства на засадах Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

3) зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань правового регулювання туристичної діяльності, зокрема до осіб, які навчаються, а також використання іноземних мов у професійній діяльності;

4) прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм чинного законодавства; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми«Туризм».

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного та підсумкового контролю (екзамену), який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

 

 

 

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Правові засади регулювання туристичної діяльності

2

4

-

1

4

-

-

-

-

-

Тема 2. Правовий статус суб’єктів туристичних правовідносин

2

4

-

2

8

-

-

-

-

-

Тема 3. Організаційно-правові вимоги до суб’єктів туристичної діяльності, об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних послуг

2

4

-

2

6

-

-

-

-

-

Тема 4. Особливості укладення та

виконання договорів у туристичній

сфері

2

4

-

1

6

-

-

-

-

-

Змістовий модуль 2

Тема 5. Безпека в галузі туризму та туристичні процедури

2

4

-

1

5

-

-

-

-

-

Тема 6. Особливості здійснення страхування у туристичній діяльності

2

4

-

1

5

-

-

-

-

-

Тема 7. Правові засади оподаткування суб’єктів туристичної діяльності

2

4

-

1

6

-

-

-

-

-

Тема 8. Відповідальність учасників туристичних правовідносин

2

4

-

1

5

-

-

-

-

-

Усього:

16

32

-

12

56

-

-

-

-

-

Підсумковий контроль: екзамен(год.)

4

-

-

Разом:

годин

120

-

-

кредитів

4

-

-

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Правові засади регулювання туристичної діяльності

 

Поняття «туризм», «туристична діяльність», «туристичний продукт» та основні правові поняття у сфері туризму за національним законодавством України та нормами міжнародного права. Організаційні форми туризму, види туризму. Зміст та характеристика туристичної діяльності як об’єкту правового регулювання. Види джерел права у сфері туризму. Конституційні норми як правовий базис становлення та розвитку туристичної сфери. Законодавство України про туризм загальної та спеціальної дії. Спеціальне законодавство України про туризм, його роль та функції в регулюванні туристичної діяльності. Система органів державної влади, що здійснюють регулювання туристичної діяльності. Органи державної влади загальної та спеціальної компетенції, що здійснюють регулювання у сфері туризму: поняття, функції, повноваження. Основні правові засади сучасної державної політики України у сфері туристичної діяльності. Програми розвитку туризму в Україні.

 

Тема 2. Правовий статус суб’єктів туристичних правовідносин

 

Поняття туристичних правовідносин. Характеристика елементів змісту туристичних правовідносин. Класифікація учасників туристичних правовідносин. Суб’єкти туристичної діяльності: поняття, види. Правовий статус туроператора та турагента: суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки. Споживачі туристичних послуг як суб’єкти туристичних правовідносин. Поняття туристичних послуг, їх види. Правовий статус туриста, екскурсанта, відвідувача та інших осіб в інтересах яких здійснюється туристична діяльність. Права та обов'язки туристів і екскурсантів. Особливості здійснення діяльності в Україні іноземними суб'єктами туристичної діяльності. Правовий статус осіб, що надають послуги із тимчасововго розміщення та туристичного супрводу.

 

Тема 3. Організаційно-правові вимоги до суб’єктів туристичної діяльності, об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних послуг

 

Правова природа, механізми та мета організаційно-правового регулювання у сфері туризму. Порядок ліцензування туристичної діяльності. Система законодавства України у сфері ліцензування туристичної діяльності. Державні органи ліцензування туроператорської діяльності: правовий статус та повноваження. Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності: кадрові, організаційні та технологічні вимоги до провадження туроператорської діяльності. Вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператорів і турагентів та щодо забезпечення страхового захисту туристів. Пакет документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії. Органи контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності. Контроль за здійсненням туристичного супроводу. Специфіка здійснення сертифікації та стандартизації туристичних послуг. Порядок встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури. Міжнародні системи класифікації об’єктів туристичної інфраструктури.

 

Тема 4. Особливості укладення та виконання договорів у туристичній сфері

 

Загальні положення про договір та господарський договір. Поняття, класифікація, загальні умови та особливості укладення договорів у туристичній сфері. Істотні умови, звичайні умови та випадкові умови договорів, що укладаються у туристичній сфері. Характеристика договорів, які укладаються при виробництві туристичного продукту з постачальниками послуг та товарів: готелями, авіакомпаніями, залізничними та автотранспортними компаніями. Договір про співробітництво зі страховою компанією щодо страхування туристів під час подорожі. Договір з банківською або іншою фінансовою установою щодо фінансового забезпечення гарантій суб’єкта туристичної діяльності. Особливості укладення договорів комерційного посередництва (агентських договорів) та договорів комерційної концесії (франчайзингу) у туристичній сфері. Поняття договору про надання послуг. Договори між суб’єктами туристичної діяльності та споживачами туристичних послуг: права та обов’язки сторін. Інформування споживачів про умови надання туристичних послуг. Договір на туристичне обслуговування. Договір на екскурсійне обслуговування. Договір на готельне обслуговування. Порядок оформлення ваучера та його використання. Зміст положень Міжнародної конвенції з контракту на подорожі.

 

Тема 5. Безпека в галузі туризму та туристичні процедури

 

Поняття та загально-правові способи забезпечення безпеки туризму та туристичної діяльності. Основні фактори ризиків у туристичній сфері. Правова характеристика видів туристичних процедур (формальностей): візових, митних, валютних, санітарно-епідеміологічних. Порядок оформлення документів та правові підстави виїзду за межі держави громадян України з метою туризму. Порядок забезпечення захисту інтересів українських туристів за межами України. Особливості правового регулювання виїзду окремих категорій громадян України за кордон з метою відпочинку та оздоровлення. Правове регулювання в’їзду іноземців (осіб без громадянства) в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через її територію. Порядок оформлення документів іноземцями (особами без громадянства) для в’їзду в Україну. Фінансове забезпечення відповідальності туроператора та турагента.

 

Тема 6. Особливості здійснення страхування у туристичній діяльності

 

Поняття та функції страхування у туристичній галузі діяльності. Характеристика форм та видів страхування у туристичній сфері. Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок: обов’язкове медичне страхування туристів та страхування від нещасного випадку. Поширені види страхування у туристичній діяльності: страхування цивільної відповідальності туриста; страхування майна та багажу; страхування відповідальності суб’єкта туристичної діяльності; страхування для покриття витрат, пов'язаних з анулюванням договору на туристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угоду про страхування для покриття витрат, пов'язаних з передчасним поверненням до місця проживання при настанні нещасного випадку або хвороби; страхування автоцивільної відповідальності за кордоном. Правові засади укладення договору страхування в туризмі. Істотні умови різних видів договорів страхування у туристичній сфері. Порядок інформування туристів про умови обов'язкового страхування. Поняття страхового полісу. Порядок компенсації шкоди, заподіяної життю чи здоров’ю туриста або його майну.

 

Тема 7. Правові засади оподаткування суб’єктів туристичної діяльності

 

Система законодавства України про оподаткування суб’єктів туристичної діяльності. Зміст основних правових понять (дефініції), що використовуються при оподаткуванні суб’єктів туристичної діяльності: загальнодержавні та місцеві податки і збори, туристичний збір, база оподаткування туроператора і турагента, платники податків та зборів, мито, тощо. Порядок встановлення та стягнення загальнодержавних та місцевих податків та зборів у туристичній сфері. Правове регулювання сплати туристичного збору. Ставка туристичного збору.

 

Тема 8. Відповідальність учасників туристичних правовідносин

 

Поняття та підстави відповідальності у галузі туризму. Види порушень законодавства в галузі туризму. Відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у галузі туристичної діяльності. Класифікація та характеристика видів відповідальності суб'єктів туристичної діяльності. Поняття та підстави цивільно-правової, господарсько-правової, адміністративної, кримінальної, дисциплінарної відповідальності у сфері туризму. Підстави звільнення туроператора від відповідальності перед туристом. Правові наслідки порушення законодавства України про туризм іноземцями та особами без громадянства. Порядок розгляду спорів з питань надання туристичних послуг третейськими судами та судами загальної юрисдикції.

 

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[1];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Casestudy, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-BasedLearning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентівздійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’язкової навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» здійснюється відповідно до навчального плану на підставі результатів поточного контролю та екзамену.

Екзамен з навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали,але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна*

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

15 х 1 бал = 15 балів

4 х 1 бал =   4 бали

3 х 2 бали =

6 балів

 

-

Перевірка виконання практичних завдань

15 х 1 бал = 15 балів

4 х 1 бал =   4 бали

3 х 2 бали =

6 балів

15 х 2 бали = 30 балів

Контрольна (змістова) робота (тестив Moodle)

2 х 5 балів = 10 балів

1 х 5 балів = 5 балів

1 х 10 балів = 10 балів

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

1 х 10 балів = 10 балів

10 балів +

15 балів =

25 балів

1 х 10 балів = 10 балів

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

 

Таблиці 6 ,7

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях № 1-7 та № 9-15

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях № 8 та №16

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

1

1

0,5

0,5

0

 

 

 

Таблиця 8

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно відповів на поставлене питання чи розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує належні знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 9).

Таблиця 9

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 – 79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Туризм», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки бакалаврів у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм», спеціалізація – «Туризм».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А[2]*

 

Основна література

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами.

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

4. Податковий кодекс України: Закон України від 08 квітня 2011 року № 13-14, № 15-16, № 17 зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.

5. Митний кодекс України: Закон України від 09 листопада 2012 року № 44-45, № 46-47, № 48 зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44-45; № 46-47; № 48. Ст. 552.

6. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 року № 31 зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 31. Ст. 241.

7. Економіка туризму : теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 538 с.

8. Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності: навч. посіб. / Є. В. Козловський. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 268 с.

9. Кубах А. І. Правове регулювання туристської діяльності: навчальний посібник / А. І. Кубах, Т. А. Коляда, О. В. Харитонов. Харків : ХНАМГ, 2010. 281 с.

 

 

Додаткова література

 

 

 1. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року №1906-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540.
 2. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 квітня 1994 року № 18 зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 18. Ст.101.
 3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємцівта громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради. 2003. № 31-32. Ст.263.
 4. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02 березня 2015 року № 222-VIII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. Ст.158.
 5. Про страхування: Закон України від 07 березня 1996 року № 85/96-ВРзі змінами.Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18. Ст. 78.
 6. Про курорти: Закон України від 05 жовтня 2000 р. № 2026-III(із змінами)// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 50. - Ст.435.
 7. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 16.03.2017 № 168-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017
 8. Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності Постанова Кабінету Міністрів України; Умови, Форма типового документа, Заява, Опис, Звіт від 11.11.2015 № 991 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-2015
 9. Поклонський Ф. Ю. Теоретичні та практичні аспекти управління розвитком малого  підприємства сфери туризму: монографія / Ф. Ю. Поклонський. К. А. Панасюк. Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. 207 с.
 10. Селецький С. І. Правове регулювання туризму в Україні: навчальний посібник / С.І. Селецький. Київ : «Центр учбової літератури», 2012. 186 с.
 11. Семенова М. В. Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності : монографія / М.В. Семенова. Харків : Оберіг, 2019. 196 с.
 12. Тягунова Н. М. Основи організації туристичного бізнесу : кредитно-модульний курс :навч. посіб. / Н. М. Тягунова : «Центр учбової літератури», 2018. 129 с.
 13. Козловський Є. В. Проблеми правового регулювання електронної комерції на туристичному ринку / Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко // Інвестиції : практика та досвід. 2018. № 7. С. 101-104.
 14. Козловський Є. В. Організаційно-правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами туристичного бізнесу / Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко // Інвестиції : практика та досвід. 2018. № 11. С. 116-120.
 15. Невська А. Затверджено нові ліцензійні умови для туроператорів / А. Невська // Про приватних підприємців та єдиний податок. 2013. № 19. С. 6-7.
 16. Опанасюк Н. А . Туристичне право як галузь права України / Н. А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2016. № 12. С. 60-65.
 17. Ткаченко Т. І. Особливості встановлення договірних відносин туристичного оператора з постачальниками послуг, агентами  та партнерами / Т. І. Ткаченко, Є. В. Козловський // Економіка та держава. 2018. № 5. С. 85-88.
 18. Товт М. Щодо вдосконалення законодавчого регулювання діяльності у сфері сільського зеленого туризму / М. Товт // Віче. 2013. № 19. С. 6-7.

 

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» розміщена на сайті ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». Режим доступу:

URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 08.04.2019).

 

 


[1] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).