Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Правове забезпечення бюджетного обліку

Правове забезпечення бюджетного обліку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

факультет  обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково –

педагогічної  роботи ______________А.М.Колот

“_20__”  грудня___2018 р.

 

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Правове забезпечення бюджетного обліку

 

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність

освітня програма / спеціалізація

тип дисципліни

 

другий (магістерський)

07 «Управління та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і аудит»

вибіркова

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу

______________ Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

Київ 2018

 

 

 

Розробник:

Ларікова Тетяна Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

e-mail: larikovat2015@gmail.com

 

 

Форма навчання -

денна, заочна

Семестр -

2

Кількість кредитів ECTS -

5

Форма підсумкового контролю -

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

ВСТУП………………………………………………………………………………………

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ …………………………..

5

 

Тема 1. Інститут бюджетного обліку: загальнотеоретичні позиції………………………………………………………………………..

5

 

Тема 2. Бюджетний облік в загальних нормативних актах законодавчої та виконавчої влади…………………………………………………………

5

 

Тема 3. Бюджетний облік в загальних нормативних актах з бухгалтерського обліку……………………………………………………

5

 

Тема 4. Податкове законодавство у забезпеченні бюджетного обліку. 

6

 

Тема 5. Бюджетний кодекс як базовий інструмент  регламентації бюджетного обліку…………………………………………………………

6

 

Тема 6. Нормативне забезпечення обліку нефінансових активів……….

7

 

Тема 7. Нормативне забезпечення обліку фінансових активів…………..

7

 

Тема 8. Нормативне забезпечення обліку коштів бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних розрахунків…………..

7

 

Тема 9. Нормативне забезпечення обліку капіталу та фінансового результату……………………………………………………………………..

8

 

Тема 10. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань………………….

8

 

Тема 11. Нормативне забезпечення обліку доходів і витрат………………

9

 

Тема 12. Нормативне забезпечення складання бухгалтерської звітності..

9

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………………………

 

10

  2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

10

  2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…

11

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………….

17

  3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………….....

17

  3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……

19

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………………………..

23

  4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

23

  4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………

27

5 ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

33

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………..

36

  6.1.      Основна література ……………………………………………………

36

  6.2.      Додаткова література ………………………………………………….

37

     

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Правове забезпечення бюджетного обліку» - вибіркова навчальна дисципліна  модуля спеціальної підготовки фахівців магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит» / вибіркова компонента  “ Облік і контроль в секторі загального державного управління ”).

Дисципліна «Правове забезпечення бюджетного обліку» є логічним продовженням фахових дисциплін, засвоєних студентами на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, і пов’язана, зокрема,  з такими навчальними дисциплінами, як «Облік в бюджетних установах», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Менеджмент», «Фінансовий облік», «Система оподаткування суб’єктів підприємництва», «Звітність підприємств» «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аудит».

Дане наукове спрямування опрацьовується в межах складу нормативних наукових спрямувань блоку навчального забезпечення. Його вивчення відбувається комплексно і складається з лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять, індивідуально-консультативної роботи та самостійної роботи студентів.

Мета дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку» є засвоєння студентами знань та вмінь щодо пошуку та використання нормативно-правового забезпечення бюджетного обліку розпорядниками бюджетних коштів, державними цільовими фондами, державними та місцевими бюджетами.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни “Правове забезпечення бюджетного обліку ":

 • вивчення теоретичних основ та нормативно-правове забезпечення бюджетного обліку;
 • оволодіння практичними навиками щодо пошуку правового забезпечення відображення операцій у системі бюджетного обліку;
 • визначення нормативних документів щодо відображення у системі бюджетного обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів;
 • вивчення порядку подання, розгляду та затвердження бухгалтерської звітності.

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Інститут бюджетного обліку: загальнотеоретичні позиції

 

Поняття та статус органів сектору загального державного управління, загальні засади їх діяльності. Сутність бюджетного обліку та його характеристика. Роль та місія бюджетного обліку. Складові бюджетного обліку та його суб’єктно-об’єктна сфера. Суб’єкти бюджетного обліку: склад, повноваження, права. Мета, предмет, завдання та принципи побудови бюджетного обліку. Функції бюджетного обліку. Базові інструменти бюджетного обліку: план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, форми бухгалтерського обліку, бухгалтерська звітність. Особливості організації бюджетного обліку. Загальні підходи до регламентації бюджетного обліку: структура вертикалі керівництва бюджетним обліком, права та обов’язки суб’єктів вертикалі.

 

 

Тема 2. Бюджетний облік в загальних нормативних актах законодавчої та виконавчої влади

 

Бюджетний облік в контексті Конституції України: основні повноваженні органів законодавчої, виконавчої та судової влади. Бюджетний облік в контексті Господарського кодексу України: загальні засади господарювання в Україні і регулювання господарських відносини, що виникають у процесі організації та здійснення бюджетної діяльності; особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки. Бюджетний облік в контексті законодавства про управління об'єктами державної власності: особливості  управління об'єктами державної власності або їх видами згідно Законів України: Про управління об'єктами державної власності від 21.09.2006 № 185-V; Про захист економічної конкуренції від 11.01.2001 № 2210-III.

 

Тема 3. Бюджетний облік в загальних нормативних актах з бухгалтерського обліку

Нормативне забезпечення бюджетного обліку в контексті законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, зокрема: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16. 07. 1999 р. № 996-XIV; Національні положення (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202.

Особливості формування документів бухгалтерського Оформлення відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 р. № 88.

Сутність та завдання методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності України. Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення їх результатів відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014  № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань».

Нормативне регулювання порядку складання та подання місячної, квартальної і річної бухгалтерської звітності відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 28.02. 2000 р. № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності». Загальні вимоги порядку подання фінансової звітності суб’єктів сектору загального державного управління.

 

Тема 4. Податкове законодавство у забезпеченні бюджетного обліку

Загальні положення податкового законодавства: аспекти бюджетного обліку. Правове забезпечення обліку прямих загальнодержавних податків, а саме нормативні документи з обліку: податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, рентна плата та інші податки із отриманих доходів за надані послуги. Правове забезпечення обліку непрямих загальнодержавних податків, а саме нормативні документи з обліку: податку на додану вартість, акцизного податку, екологічного податку, рентної плати, мита та інші податки із додаткового доходи бюджетної установи. Правове забезпечення обліку місцевих податків та зборів, а саме нормативні документи з обліку: податку на майно, єдиного податку, зборів за місця для паркування транспортних засобів; туристичних зборів та інші податки.

 

 

Тема 5. Бюджетний кодекс як базовий інструмент  регламентації бюджетного обліку

Сутність та структура бюджетної системи України. Принципи побудови бюджетної системи України та основи її організації. Сутність бюджетного процесу, його учасники та їх повноваження. Складові частини та порядок затвердження Державного бюджету України згідно Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік від від 28.12.2014 № 80-VIII. Поняття місцевих бюджетів їх види. Склад доходів та видатків місцевих бюджетів. Поняття мiжбюджетних відносин в Україні. Суб'єкти, види, принципи організації міжбюджетних відносин в Україні. Характеристика міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів. Система фінансового вирівнювання: форми, методи, інструменти. Особливості та форми контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Види вiдповiдальності за порушення бюджетного законодавства.

 

 Тема 6. Нормативне забезпечення обліку нефінансових активів

Термінологічне підґрунтя бюджетного обліку нефінансових активів. Нормативне забезпечення обліку нефінансових активів розпорядників бюджетних коштів, зокрема нормативні документи з обліку: основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій, зносу (амортизації) необоротних активів, виробничих запасів, виробництва, біологічних активів, інших нефінансових активів. Нормативне забезпечення обліку нефінансових активів державних цільових фондів, зокрема нормативні документи з обліку: основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій, зносу (амортизації) необоротних активів, виробничих запасів, виробництва, біологічних активів, інших нефінансових активів.

 

Тема 7. Нормативне забезпечення обліку фінансових активів

Термінологічне підґрунтя бюджетного обліку фінансових активів. Нормативне забезпечення обліку фінансових активів розпорядників бюджетних коштів, зокрема нормативні документи з обліку: довгострокової дебіторської заборгованості, поточної дебіторської заборгованості, готівкових коштів та їх еквівалентів, грошових коштів на рахунках, довгострокових фінансових інвестицій та інших фінансових активів, поточних фінансових інвестицій та інших фінансових активів, дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками, витрат майбутніх періодів. Нормативне забезпечення обліку фінансових активів державних цільових фондів, зокрема нормативні документи з обліку: довгострокової дебіторської заборгованості, поточної дебіторської заборгованості, готівкових коштів та їх еквівалентів, грошових коштів на рахунках, довгострокових фінансових інвестицій та інших фінансових активів, поточних фінансових інвестицій та інших фінансових активів, дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками, витрат майбутніх періодів. Нормативне забезпечення обліку фінансових активів державного та місцевих бюджетів, зокрема нормативні документи з обліку: довгострокової дебіторської заборгованості, поточної дебіторської заборгованості, грошових коштів на рахунках, довгострокових фінансових інвестицій та інших фінансових активів, поточних фінансових інвестицій та інших фінансових активів, дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками.

 

Тема 8. Нормативне забезпечення обліку коштів бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних розрахунків

Термінологічне підґрунтя бюджетного обліку коштів бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних розрахунків. Нормативне забезпечення обліку коштів державного та місцевих бюджетів, зокрема нормативні документи з обліку: надходження коштів державного та місцевих бюджетів, коштів державного та місцевих бюджетів, коштів державного та місцевих бюджетів, які підлягають розподілу, накопичувальні рахунки для обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів, які підлягають розподілу. Нормативне забезпечення обліку розпорядників коштів в межах державного та місцевих бюджетів, зокрема нормативні документи з обліку: рахунків розпорядників та одержувачів за коштами державного та місцевого бюджетів. Нормативне забезпечення обліку розрахунків в межах державного та місцевих бюджетів, зокрема нормативні документи з обліку: розрахунки за фінансовими операціями державного та місцевого бюджетів, розрахунки за коштами державного та місцевого бюджетів, розрахунки державного та місцевого бюджетів за коштами, які підлягають розподілу.

 

Тема 9. Нормативне забезпечення обліку капіталу та фінансового результату

Термінологічне підґрунтя бюджетного обліку капіталу та фінансового результату. Нормативне забезпечення обліку капіталу розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, зокрема нормативні документи з обліку: внесення капіталу розпорядниками бюджетних коштів та державних цільових фондів, капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів, капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, цільового фінансування розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів. Нормативне забезпечення обліку фінансових результатів розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, зокрема нормативні документи з обліку: фінансового результату розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів. Нормативне забезпечення обліку фінансових результатів державного та місцевих бюджетів, зокрема нормативні документи з обліку: фінансового результату виконання державного та місцевих бюджетів.

 

Тема 10. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань

Термінологічне підґрунтя бюджетного обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, зокрема нормативні документи з обліку: довгострокових зобов’язань, поточної заборгованості за кредитами та позиками, розрахунків за  товари, роботи, послуги, розрахунків за податками і зборами, інших поточних зобов’язань, розрахунків з оплати праці, зобов’язання за внутрішніми розрахунками, забезпечення майбутніх витрат і платежів, доходів майбутніх періодів. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань державних цільових фондів, зокрема нормативні документи з обліку: довгострокових зобов’язань, поточної заборгованості за кредитами та позиками, розрахунків за  товари, роботи, послуги, розрахунків за податками і зборами, інших поточних зобов’язань, розрахунків з оплати праці, зобов’язання за внутрішніми розрахунками,  забезпечення майбутніх витрат і платежів, доходів майбутніх періодів. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань державного та місцевих бюджетів, зокрема нормативні документи з обліку: довгострокових зобов’язань, поточної заборгованості за кредитами та позиками, інших поточних зобов’язань, зобов’язання за внутрішніми розрахунками.

 

Тема 11. Нормативне забезпечення обліку доходів і витрат

Термінологічне підґрунтя бюджетного обліку доходів та витрат.

Нормативне забезпечення обліку доходів та витрат розпорядників бюджетних коштів, зокрема нормативні документи з обліку: бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів, доходів від реалізації продукції (робіт, послуг), доходів від продажу активів, фінансових доходів, інших доходів за обмінними операціями, доходів за необмінними операціями, витрат виконання бюджетних програм, витрат на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт), витрат з продажу активів, фінансових витрат, інших витрат за обмінними операціями, витрат за необмінними операціями. Нормативне забезпечення обліку доходів та витрат державних цільових фондів, зокрема нормативні документи з обліку: асигнування державних цільових фондів на утримання апарату, доходів від реалізації продукції (робіт, послуг), доходів від продажу активів, фінансових доходів, інших доходів за обмінними операціями, доходів за необмінними операціями, витрат виконання бюджетних програм, витрат на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт), витрат з продажу активів, фінансових витрат, інших витрат за обмінними операціями, витрат за необмінними операціями.  Нормативне забезпечення обліку доходів та витрат державного та місцевих бюджетів, зокрема нормативні документи з обліку: доходів державного та місцевого бюджетів від надання послуг, доходів від продажу активів, фінансових доходів, інших доходів за обмінними операціями, доходів за необмінними операціями, умовних доходів, витрат виконання бюджетних програм, фінансових витрат, інших витрат за обмінними операціями, витрат за необмінними операціями, умовних витрат.

 

Тема 12. Нормативне забезпечення складання бухгалтерської звітності

Термінологічне підґрунтя бюджетного обліку в контексті бухгалтерської звітності. Нормативне забезпечення складання та подання бухгалтерської звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, зокрема: вимоги Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі від 28.02.2017  № 307, Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів від  24.01.2012 № 44. Нормативне забезпечення складання та подання бухгалтерської звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, зокрема: вимоги Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України від 21.10.2013  №885; Національні положення (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової)_ Правове забезпечення бюджетного обліку _

для студентів освітньої програми / спеціалізації   «Облік і аудит»

денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

Змістовий модуль №1

1

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда, міні - тренінг

8

2

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Семінар – «мозковий штурм»

8

3

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар – дискусія

 

4

Підготовка до міні - контрольної роботи

Написання міні – контрольної роботи

8

4

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар-розгорнута бесіда

4

5

Аналіз конкретної ситуації 

Семінар - міні-тренінг

8

6

Обговорення та опрацювання проблемних питань, аналіз конкретної ситуації 

Семінар - розгорнута бесіда,

4

7

Аналіз конкретної ситуації 

Семінар - розгорнута бесіда, міні-тренінг

8

8

Обговорення та опрацювання проблемних питань

Семінар - розгорнута бесіда

4

9

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар-дискусія

4

Усього  балів за   відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

60

Результати  виконання контрольних (модульних) робіт **

Модуль №1

Написання контрольної (модульної) роботи

20

Усього балів за модульний контроль

20

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

Види індивідуальних завдань

1. Тренінг

10

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

3. Написання реферату (есе)

10

4. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

8. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання і захист завдань для самостійної роботи студента

20

Результати  виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали) ***

 

Науково-дослідна діяльність студента

10

Разом

100

 

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми дисципліни.

** Кількість контрольних (модульних) робіт з однієї (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х контрольних (модульних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчений ступінь, електронна адреса викладача

Ларікова Тетяна Віталіївна, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, к.е.н., larikovat2015@gmail.com

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

2-й корпус, аудиторія 43, тел. 371-62-38, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Вул.Дегтярівська, 49-г, 2-й корпус університету, ауд.48, тел. 371-62-40,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку» здійснюється на основі результатів поточно-модульного контролю знань   за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  денної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента (Карта СРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої  програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:

- після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи та обирає індивідуальні завдання.

- бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

- поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних)  заняттях студент може отримати максимально 60 балів.

У табл. 2.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

Таблиця 2.1

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

3

2

0

8

8

6

3

0

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента на практичному занятті.

 • 4 бали – максимальна оцінка, якою відзначається відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань студентом;
 • 3 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови правильних, в цілому, відповідей на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісного виконання всіх домашніх завдань;
 • 2 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 50% теоретичних питань, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісного виконання половини домашніх завдань;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань.

За шкалою 8 – 6 – 3 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • в 8 балів оцінюється правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою завдань; 
 • 6 балів студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою завдань, за наявності несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 3 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50% завдань міні - контрольної роботи;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 1 - 0 оцінюється робота студента на семінарі – розгорнута бесіда.

 • В 4 бали оцінюється участь у роботі, за якої студент демонструє відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, висока орієнтація у правових документів, які регулюють бюджетний облік, якісне виконання всіх домашніх завдань ;
 • 3 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови правильних, в цілому, відповідей на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, нормальна орієнтація у правових документів, які регулюють бюджетний облік, якісне виконання всіх домашніх завдань (з несуттєвими похибками);
 • 2 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 70% теоретичних питань, добра орієнтація у правових документів, які регулюють бюджетний облік,  якісне виконання більше половини домашніх завдань;
 • 1 бал студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 50% теоретичних питань, задовільна орієнтація у правових документів, які регулюють бюджетний облік,  якісне виконання половини домашніх завдань;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не орієнтується у правових документів, які регулюють бюджетний облік та за невиконання домашніх завдань.

За шкалою 8 – 6– 3 - 0 оцінюється робота студента на семінарі –міні - тренінгу.

 • В 8 балів оцінюється активна участь студента у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із правовим забезпеченням бюджетного обліку;
 • В 6 балів оцінюється активна участь студента у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, визначення декількох пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із правовим забезпеченням бюджетного обліку;
 • В 3 бали студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань за темою;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань міні - тренінгу.

За шкалою  4 – 3 – 2 - 0 оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

 • В 4 бали оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність із проблемними аспектами щодо пошуку та використання нормативно-правових документів бюджетного обліку, якщо студент формулює конкретні грамотні пропозиції щодо оптимізації процесу використання правових документів, які регулюють бюджетний облік; 
 • 3 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 2 бали студент може отримати за  участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння основ правового забезпечення бюджетного обліку;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 

Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною «Правове забезпечення бюджетного обліку»  передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 20 балів. Контрольна модульна робота проводиться на останньому практичному занятті з дисципліни.  Питання і завдання, що виносяться на модульний контроль, дають можливість визначити і оцінити рівень опрацювання студентом   прослуханого лекційного матеріалу.

Виконання контрольної (модульної) роботи оцінюється в 20 балів  за умови, коли студент виклав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити повністю правильне розв'язання всіх завдань модульного контролю і викладення аналітичних висновків.

Оцінки в 15 балів заслуговує виконана контрольна (модульна) робота, в якій в цілому правильно вирішені всі завдання, але допущені несуттєві помилки при їх розв’язанні.

Оцінки в 10 балів заслуговує виконана контрольна (модульна) робота, яка відзначається недоліками щодо повноти (правильно виконано 50% завдань), обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю, не розкриває сутності питання, містить грубі помилки та нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку».

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової)  Правове забезпечення бюджетного обліку _

для студентів освітньої програми / спеціалізації   «Облік і аудит»

заочна форма навчання

 

№ контактного заняття

Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми)

Форма  занять і контролю

Максимальна кількість балів

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

1

Тема 1. Інститут бюджетного обліку: загальнотеоретичні позиції.

Установча лекція Семінар – розгорнута бесіда

3

2

Тема 2. Бюджетний облік в загальних нормативних актах законодавчої та виконавчої влади.

Лекція у формі діалогу

Семінар – розгорнута бесіда

3

3

Тема 3. Бюджетний облік в загальних нормативних актах з бухгалтерського обліку.

Проблемна   лекція Міні-тренінг

4

4

Тема 4. Податкове законодавство у забезпеченні бюджетного обліку

Лекція у формі діалогу

Семінар – розгорнута бесіда

4

5

Тема 5. Бюджетний кодекс як базовий інструмент  регламентації бюджетного обліку

Лекція у формі діалогу

Семінар – розгорнута бесіда

4

6

Тема 6. Нормативне забезпечення обліку нефінансових активів.

Лекція – дискусія Міні-тренінг

4

7

Тема 7. Нормативне забезпечення обліку фінансових активів

Лекція – дискусія Міні-тренінг

3

8

Тема 8. Нормативне забезпечення обліку коштів бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних розрахунків.

Лекція-візуалізація

Семінар – мозковий штурм

3

9

Тема 9. Нормативне забезпечення обліку капіталу та фінансового результату.

Лекція – дискусія Міні-тренінг 

3

10

Тема 10. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань.

Лекція у формі діалогу

Семінар-розгонута бесіда

3

11

Тема 11. Нормативне забезпечення обліку доходів і витрат.

Лекція у формі діалогу 

Семінар-розгонута бесіда

3

12

Тема 12. Нормативне забезпечення складання бухгалтерської звітності.

Заключна  лекція у формі діалогу

Семінар-розгонута бесіда

3

Усього балів за   відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

40

Результати  виконання контрольних (модульних) робіт

11

Написання контрольної (модульної) роботи

Вирішення завдань контрольної (модульної) роботи

10

Усього  балів за роботу  на контактних заняттях

50

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Вид завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Письмове виконання  завдань для СРС

електронна

До початку екзаменаційної сесії

Перевірка  письмових звітів про виконання завдань для СРС, надісланих засобами електронної пошти

30

 

паперова

Під час екзаменаційної сесії

Захист виконаних завдань для СРС під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

10

За виконання індивідуальних робіт за вибором (обирається два види завдань)

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
 2.  Написання реферату (есе)
 3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою
 4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
 5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою
 6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
 7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

паперова

 

Захист виконаних робіт під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання і захист завдань для самостійної роботи студента                           50

Результати  виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали) *

Науково-дослідна діяльність студента

10

Разом

100

           

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

ПІБ викладача повністю, посада, вчений ступінь, електронна адреса викладача

Ларікова Тетяна Віталіївна, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, к.е.н., larikovat2015@gmail.com

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

2-й корпус, аудиторія 43, тел. 371-62-38, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Вул.Дегтярівська, 49-г, 2-й корпус університету, ауд.48, тел. 371-62-40,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання з дисципліни “Правове забезпечення бюджетного обліку ” здійснюється на основі результатів поточно-модульного контролю знань  для заочної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання систематичності й активності роботи на контактних заняттях; виконання завдань контрольної (модульної) роботи; виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань, виконання індивідуальних завдань.

Карта навчальної роботи студентів є основою організації СРС з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента,   види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої  програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента, обирає індивідуальні завдання.
 • Поточні консультації студентів  з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

У табл. 3.1 наведено шкалу оцінювання за певний вид робіт на  контактному занятті, диференційованого відповідно до рівня знань студентів.

Таблиця 3.1

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

 

За шкалою 4-3-2-0 оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді.

 • В 4 бала оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, за якої студент демонструє високий рівень обізнаності з теоретичними аспектами правового забезпечення бюджетного обліку;
 • 3 бала студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, та надання в цілому правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо теоретичних основ правового забезпечення бюджетного обліку;
 • 2 бала студент може отримати за  участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 

За шкалою 3 – 2 – 1 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – тренінгу.

 • В 3 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – тренінгом  завдань; 
 • 2 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – тренінгом  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 1 бал студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- тренінгу;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань міні – тренінгу. 

Отже, за систематичність і активність роботи на 12 контактних заняттях з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку» студент – заочник може отримати максимально 40 балів відповідно до карти СРС.

Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною ”Правове забезпечення бюджетного обліку ” передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 10 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами заочниками на останньому контактному занятті.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –3 -4 — 5  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 5 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 4 бали заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • • незнання окремих теоретичних положень;
 • • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 3 бали заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними нормативними документами бюджетного обліку;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку».

Таким чином, за виконання завдань модульного контролю студент – заочник може отримати максимально 10 балів.

Отже, разом за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії та за виконання модульних (контрольних) робіт) студент – заочник може отримати не більше 50 балів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

 Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку» та послідовне формування у студентів вміння самостійно узагальнювати у звітності різноманітну облікову інформацію, що сприятиме набуттю ними високого фахового рівня.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів здійснюється за такими об’єктами контролю:

а)      виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б)      виконання контрольних модульних робіт;

в)      виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку», розрізняють чотири основні види самостійної роботи:

І —  підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ  — пошуково-аналітична робота;

ІІІ — наукова робота;

ІV — міні - тренінги.

Самостійна робота студентів денної форми навчання з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку»  включає такі форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- переклад іноземних текстів;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до семінарських (практичних) занять;

- підготовка до міні - контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

- вирішення і письмове оформлення навчальних завдань;

- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модульної контрольної роботи;

- відпрацювання завдань міні - тренінгу;

- аналіз конкретної ситуації   (Case study).

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці 4.1.

Таблиця 4. 1

Види  самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних) занять

1.4. Підготовка до міні - контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Написання міні - контрольної роботи

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної ситуації   (Case study)

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або  ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів

2.5. Перевірка правильності виконання завдань (міні - кейс)

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг

 4.2. Участь у міні - тренінгу

 4.1. Оцінювання участі в міні - тренінгу

 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку»  включає такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • письмове оформлення навчальних завдань ;
 • систематика вивченого матеріалу (дисципліни) перед написанням модульного завдання;
 • аналіз конкретної ситуації.

Однією з форм самостійної роботи студентів – заочників є виконання індивідуальних завдань.  До складу індивідуальних завдань відносяться: підготовка рефератів, есе, виконання графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першому занятті з дисципліни “Правове забезпечення бюджетного обліку”. Викладач оголошує:

 • Завдання для СРС;
 • Терміни їх виконання;
 • Кількість балів за кожну форму СРС;
 • Час проведення індивідуально-консультаційної роботи;

Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту НРС. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

Тематика рефератів

 1. Характеристика та загальнотеоретичні позиції інституту бюджетного обліку.
 2. Сутність та роль бюджетного обліку.
 3. Мета, предмет, завдання та принципи побудови бюджетного обліку.
 4. Базові інструменти бюджетного обліку.
 5. Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, характеристика його класів.
 6. Склад та особливості формування статей бухгалтерської звітності розпорядників бюджетних коштів, державних цільових фондів та державних та місцевих бюджетів.
 7. Загальні підходи до регламентації бюджетного обліку: структура вертикалі керівництва бюджетним обліком, права та обов’язки суб’єктів вертикалі.
 8. Бюджетний облік в контексті Конституції України.
 9. Бюджетний облік в контексті Господарського кодексу України.
 10. Бюджетний облік в контексті законодавства про управління об'єктами державної власності.
 11. Нормативне забезпечення бюджетного обліку в контексті законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
 12. Нормативне забезпечення щодо порядку проведення інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення їх результатів .
 13. Нормативне регулювання порядку складання та подання місячної, квартальної і річної бухгалтерської звітності.
 14. Податкове законодавство у забезпеченні бюджетного обліку.
 15. Бюджетний кодекс як базовий інструмент  регламентації бюджетного обліку.
 16. Нормативне забезпечення обліку нефінансових активів розпорядників бюджетних коштів
 17. Нормативне забезпечення обліку нефінансових активів державних цільових фондів.
 18. Нормативне забезпечення обліку фінансових активів розпорядників бюджетних коштів.
 19. Нормативне забезпечення обліку фінансових активів державних цільових фондів.
 20. Нормативне забезпечення обліку фінансових активів державного та місцевих бюджетів.
 21. Нормативне забезпечення обліку коштів державного та місцевих бюджетів.
 22. Нормативне забезпечення обліку розпорядників коштів в межах державного та місцевих бюджетів.
 23. Нормативне забезпечення обліку розрахунків в межах державного та місцевих бюджетів.
 24. Нормативне забезпечення обліку капіталу розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів.
 25. Нормативне забезпечення обліку фінансових результатів розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів.
 26. Нормативне забезпечення обліку фінансових результатів державного та місцевих бюджетів.
 27. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.
 28. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань державних цільових фондів.
 29. Нормативне забезпечення обліку зобов’язань державного та місцевих бюджетів.
 30. Нормативне забезпечення обліку доходів та витрат розпорядників бюджетних коштів.
 31. Нормативне забезпечення обліку доходів та витрат державних цільових фондів.
 32. Нормативне забезпечення обліку доходів та витрат державного та місцевих бюджетів.
 33. Нормативне забезпечення складання та подання бухгалтерської звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами.
 34. Нормативне забезпечення складання та подання бухгалтерської звітності про виконання державного та місцевих бюджетів.

 

 

Обсяг реферату: 10—12 сторінок, нумерація тексту — вгорі праворуч. Текст розміщується на сторінці паперу (формат А-4) з полями: ліворуч , знизу і вгорі — 20 мм, праворуч — 10 мм. Шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 14, інтервал — 1,5.

На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, факультету, кафедри, спеціальність, предмет, тему, курс, групу, прізвище та ініціали студента.

Зміст реферату повинен складатися із вступу, розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті викладення матеріалу за кожним розділом слід починати з нової сторінки. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

З відома викладача студент може виконати реферат за самостійно обраною темою.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Виконання і захист під час ІКР індивідуальних завдань дає можливість студенту денної форми навчання отримати 20 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті СРС, два їх види (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

Картою навчальної роботи студента з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку» передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

1.Тренінг

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

3. Написання реферату (есе)

4. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

6. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

8. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

 Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи, якщо нею передбачено розкриття питань правового забезпечення бюджетного обліку.

Зокрема, студент може  написати та успішно захистити реферат на обрану тему (10 балів) та підготувати доповідь на тему, пов’язану із правовим забезпеченням бюджетного обліку, і взяти участь у науково-практичній конференції (10 балів). Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (10 балів) та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (10 балів). 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ

«Правове забезпечення бюджетного обліку»

Тренінг з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку» має на меті узагальнення лекційного матеріалу та особистісного досвіду, напрацювання навичок командної роботи, представлення вміння узагальнювати та презентувати результати проведеної роботи перед аудиторією. Таким чином, проведення тренінгу дозволить закріпити компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Напрямки дослідження можливі у трьох варіантах.

Варіант А. Виконується завдання на прикладі діяльності розпорядників бюджетних коштів.

Варіант Б. Виконується завдання на прикладі діяльності державних цільових фондів.

Варіант В. Виконується завдання на прикладі діяльності державних та місцевих бюджетів.

 

Загальна координація тренінгу здійснюється викладачем під час проведення індивідуально-консультативної роботи.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ.

Етап 1. Підготовчий.

1.1. Для проведення тренінгу академічна група студентів розподіляється викладачем на підгрупи чисельністю 3 – 6 осіб.

1.2. Кожна підгрупа обирає керівника, до обов’язків якого входить координація її діяльності.

1.3. Підгрупа обговорює перспективи проведення дослідження та обирає напрямок діяльності (в академічній групі допускається представлення декількох напрямів дослідження з однієї і тієї ж тематики).

Етап 2. Дослідницький.

2.1. В ході підготовки презентації опрацьовується нормативно-правове забезпечення обліку нефінансових та фінансових активів, коштів бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних розрахунків, капіталу та фінансового результату, зобов’язань, доходів і витрат та складання бухгалтерської звітності.

2.2. На конкретному прикладі наводиться склад правового забезпечення для відображення операцій в системі бюджетного обліку.

2.3. Аналізуються нормативні документи з метою визначення переваг та недоліків, їх удосконалення.

2.4. Узагальнення проведеного дослідження, підготовка презентації та доповіді.

Етап 3. Узагальнюючий.

3.1. Презентація результатів дослідження .

3.2. Обговорення результатів дослідження.

3.3. Підведення підсумків.

Напрямки дослідження (тематика тренінгу)

Варіант А.

(на основі діяльності розпорядників бюджетних коштів)

Нормативно-правове забезпечення обліку нефінансових та фінансових активів, коштів бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних розрахунків, капіталу та фінансового результату, зобов’язань, доходів і витрат та складання бухгалтерської звітності.

Варіант Б.

(на основі діяльності державних цільових фондів)

Нормативно-правове забезпечення обліку нефінансових та фінансових активів, коштів бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних розрахунків, капіталу та фінансового результату, зобов’язань, доходів і витрат та складання бухгалтерської звітності.

Варіант В.

(на основі діяльності державних та місцевих бюджетів)

Нормативно-правове забезпечення обліку нефінансових та фінансових активів, коштів бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних розрахунків, капіталу та фінансового результату, зобов’язань, доходів і витрат та складання бухгалтерської звітності.

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи   у міжсесійний період студент заочної  форми навчання може отримати максимально 50 балів.

При  формуванні оцінки за виконання  індивідуальних завдань у міжсесійний період враховуються бали за виконані три обов’язкові завдання (максимально 30), бали за захист виконаних  обов’язкових завдань (максимально 10) та бали за  виконані  вибіркові  індивідуальні роботи (максимально 10).

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється письмове виконання студентом кожного з трьох завдань для СРС, надісланих електронною поштою:

 • В 10 балів оцінюється правильне і повне розв’язання завдання, та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з правовим забезпеченням бюджетного обліку;
 • 8 балів студент може отримати за правильне вирішення 75% завдання, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 6 балів студент може отримати за правильне вирішення 50% завдання, за умови демонстрації розуміння основ правового забезпечення бюджетного обліку;
 • 0 балів студент може отримати за не вірне розв’язання обов’язкового індивідуального  завдання.

 

Виконані письмово три обов’язкові індивідуальні завдання студенти заочники повинні захистити під час ІКР. Захист обов’язкових індивідуальних завдань оцінюється за шкалою 10 – 8 – 6 – 0 балів. Під час захисту студент може отримати:

 • 10 балів за умови надання правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання;
 • 8 балів студент може отримати за надання в цілому правильних відповідей на 75 % запитань викладача (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 6 балів студент може отримати за правильні відповіді на 50% питань викладача, за умови демонстрації розуміння основ правового забезпечення бюджетного обліку;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання обов’язкових індивідуальних завдань.

Таким чином, за результатами виконання й захисту трьох обов’язкових індивідуальних завдань студент може максимально отримати 40 балів.

 

Виконання і захист під час ІКР вибіркового індивідуального завдання дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті НРС.

Картою НРС з дисципліни ««Правове забезпечення бюджетного обліку» передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Написання реферату (есе);
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи .

Зокрема, студент може  скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою , чи виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. За виконання індивідуального завдання студент заочник може отримати 10 балів. 

 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підсумкова оцінка рівня знань студентів за дисципліною «Правове забезпечення бюджетного обліку» формується за результати поточного контролю знань студентів, відображеними в Електронному журналі.

При цьому загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів. Якщо студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після  належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Максимально можлива сума балів за індивідуальну контрольну роботу– 100 балів.

У процесі індивідуальної контрольної роботи студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Відповідь на питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент дав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

 1. • розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;
 2. • повне розв'язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків;
 3. • уміння використовувати знання оновлених нормативно-правових документів бюджетного обліку.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • часткові недоліки в розкритті змісту економічних категорій;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу:

 • містить окремі помилки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається посередньою обізнаністю студента з основами правового забезпечення бюджетного обліку;
 • містить окремі помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань (за умови їх правильного вирішення).

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Оцінки в 4 бали (не достатній рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними положеннями правового забезпечення бюджетного обліку;
 • містить суттєві помилки, допущені при загалом правильному розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Оцінки в 2 бали (мінімальний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • зміст теоретичного питання розкрито частково і з помилками;
 • відзначається помилковими твердженнями щодо основних положень дисципліни;
 • містить суттєві помилки, допущені при частковому розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів – незадовільний рівень знань), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю і не розкриває сутності питання, або містить грубе перекручення його змісту та недбалу форму викладення, нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку».

Загальна оцінка формується у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості не пізніше 2-х робочих днів  після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни.

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

  6.1.   Основна література

 1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон Верховної Ради України від 08.07.2010 № 2456-VI – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Закон Верховної Ради України від 16.01.2003 № 436-IV– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні  - [Електронний ресурс] : Закон Верховної Ради України від 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 4. Закон України Про захист економічної конкуренції - [Електронний ресурс] : Закон Верховної Ради України від 11.01.2001 № 2210-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
 5. Закон України Про управління об'єктами державної власності - [Електронний ресурс] : Закон Верховної Ради України від 21.09.2006 № 185-V – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/185-16.
 6. Конституція України - [Електронний ресурс] : Закон Верховної Ради України від 28.06.1996р.  № 254к/96-ВР – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку - [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від  24.05.1995 № 88 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.
 8. Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів - [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України  від 24.01.2012 № 44 – Режим доступу: http: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12.
 9. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань - [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від  02.09.2014 № 879 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 10. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі - [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14.
 11. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі від 29.12.2015 № 1219 - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16/paran13#n13.
 12. Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі від 28.02.2017  № 307 - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0384-17.
 13. Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі від 28.02.2017  № 307 - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0384-17
 14. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі - [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202 – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/ uk/publish/archive/ main?cat_id=83023.
 15. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон Верховної Ради України від 02.12.2010 № 2755-VI – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 16. Свірко С.В., Кондратюк І.О., Дорошенко С.В., Старченко Н.М. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України: навч.посіб./С.В. Свірко, І.О. Кондратюк , О.О. Дорошенко, Н.М. Старченко. – К.:ДННУ «Акад.фін.управління», 2012. – 940 с.

6.2. Додаткова література

 1. Бандурка, О. М.  Бюджетне право України [Текст] : підручник / О. М. Бандурка, О. П. Гетьманець ; Нац. ун-т внутрішніх справ. - Харків : НУВС, 2003. - 152 с.
 2. Василик, О. Д.  Державні фінанси України [Текст] : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр навч. літ., 2004. - 608 с.
 3. Волохова І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / І. С. Волохова. - Одеса : Атлант, 2010. - 234 с.
 4. Свірко С.В. Розвиток оцінки нефінансових активів у бюджетних установах: історичні традиції та сучасні тенденції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Na_2013_5_6.pdf.
 5. Чала Н. Д. Бюджетна система [Текст] : навч. посібник / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко. - К. : Знання, 2010. - 223 с.