Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Прикладна статистика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                              

Семестр  5,6                          

Навчальний предмет  Статистика ринків

Екзаменаційний Білет №  1

1. Теоретична частина [30]

1.1. Розташуйте фондові ринки п’яти країн за їхньою значимістю у світі (5):

1.2. Чи вірні такі твердження (5):

1.2.1. На повністю сегментованому ринку інвестор однієї країни може інвестувати кошти в цінні папери іншої країни.

1.2.2. Найбільшим ринком акцій у Європі є німецький.

1.2.3. Най­більший ринок облігацій функціонує в Німеччині.

1.2.4. Онкольний ринок має місце тоді, коли концентрація попиту та пропозиції не забезпечує рівень високої ліквідності цінних паперів.

1.2.5. Посередників, які поєднують виконання як брокерських, так і дилерських функцій на фондовому ринку, називають трейдерами.

1.3. Запишіть формули (5):

Облік до одного року

Математичне дисконтування до одного року

Ефективна ставка відсотку

Еквівалентність між обліковою ставкою і ставкою відсотка (для операцій понад один рік)

Облік понад один рік

1.4. Заповніть таблицю, навівши приклади (5).

Класифікація типів послуг

Приклади

Власність:

державна

1            

приватна

2            

Ринок:

споживчий

3            

підприємств

4            

Ступінь

контактності:

високий

5            

низький

6            

 

1.5. Заповніть схему каналів рівнів збуту, використовуючи  такі позначення: В – виробник; С – споживач; 1 – оптовий торговець; 2 – дрібнооптовий торговець; 3 – роздрібний торговець (5).

 

1.6. Запишіть формули (5):

Потенціал ринку

Ємність ринку

Коефіцієнт ланковості (ланцюговості,звенности)

Рівень виконання договірних зобов’язань

Індекс відповідності поставки договірним умовам ( в діючих цінах)

 


2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [15]

Визначить  нарощену суму та суму відсотків за 3,5 роки за умови, що на суму 15000 грн нараховують відсотки. Першій рік – 10 % щоквартально, протягом наступного року – 12 % щомісячно і останні півтора роки – 13 %. Розрахунки зробити для простої та складної схем нарахування відсотків. Визначити середню ставку нарахування відсотків, а також ефективну ставку для простої і складної схем. Зробіть висновки.

Задача 2.2 [20]

На підставі даних про рівень доходності двох активів А і В визначити  середню доходність, середнє квадратичне відхилення, а також кореляцію між активами. Побудуйте портфель, що складається на 25% з активу А і на 75% активу В, а також розрахуйте доходність і рівень ризику цього портфелю. Зробіть висновки.

Періоди
Доходність активів, %

А

В

1

10,8

12,5

2

12,6

6,3

3

9,0

37,5

4

14,4

12,5

5

16,2

18,8

Задача 2.3 [15]

Львівська кондитерська фірма “Світоч” продала на внутрішньому ринку в 2010 р. печива на суму Q1= 700 тис. грн. На ринку печива за той самий період конкуренти продали аналогічної продукції на суму Qk = 5000 тис. грн. Обсяг найпотужнішого з конкурентів Q2 =1050 тис. грн.

Служба маркетингу фірми “Світоч” після ринкових досліджень зробила висновок, що при активній маркетинговій діяльності ємність ринку в 2011 році можна збільшити до Є= 8500 тис. грн.

Визначить:

1. Яку частину ринку печива захопила фірма “Світоч” в 2010 році?

2. Знайдіть відносну частину ринку підприємства стосовно основного конкурента в 2010 році.

3. Наскільки використано маркетинговий потенціал фірми з продажу печива?

Задача 2.4 [20]

Є такі дані по області, тис. грн:

                            Покупці

 

Продавці

Державні

торговельні

організації

Торговельні організації колективної і приватної власності

Споживча

кооперація

Споживачі

(населення)

Усього

Промисловість

420

600

200

-

1220

Сільське господарство

280

340

160

-

780

Державні торговельні

організації

100

170

240

600

1110

Торговельні організації колективної і приватної власності

80

250

120

570

1020

Споживча кооперація

-

90

260

340

690

Усього

880

1450

980

1510

4820

Визначить:

1) товарооборот виробників або обсяг товарної маси, що вперше надійшла до сфери обертання;

2) торгово-посередницький товарооборот;

3) оптовий, роздрібний і валовий товарооборот;

4) зміну товарних запасів у сфері обертання;

5) коефіцієнт ланковості для торгових організацій колективної й приватної власності.

Зробіть висновки.

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

Екзаменатор                                Іваненко О.І.           

Зав. кафедри ____________       Ковтун Н.В.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                              

Семестр  5,6                        

Навчальний предмет  Статистика ринків

Екзаменаційний Білет №  2

1. Теоретична частина [30]

1.1. Що не є професійною діяльністю на фондовому ринку:(5):

Розміщення емітентом власних цінних паперів.

Купівля цінних паперів від імені клієнта.

Викуп емітентом власних цінних паперів.

Проведення розрахунків з використанням векселів та (або) за­ставних.

Здійснення юридичними особами на підставі договорів комісії або договорів обміну цінних паперів через особу, яка має ліцензію на брокерську діяльність, а та­кож на підставі договорів купівлі-продажу або міни, укладе­них безпосередньо з торговцем цінними паперами.

Операції по збереженню цінних паперів.

Внесення цінних паперів до статутного капіталу юридич­них осіб.

Андерайтинг.

1.2. Знайдіть відповідність сутності суб’єктів фондового ринку (5).

 1. Інвестори
  1. A.  Фізичні та юридичні особи, які купують цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та на­буття відповідних прав.
  2.  Саморегулююча організація професійних учасників фон­дового ринку
   1. B.  Учасники фондового рин­ку в особі інвестиційних фондів, страхових компаній, інших фінансових установ, які здійснюють придбання фінансових активів з ме­тою отримання прибутку чи збереження реальної вартості фі­нансових активів в інтересах третіх осіб за рахунок цих осіб чи за власний рахунок.
   2. Інституціональні інвестори
    1. C.  Юридичні особи, які від свого імені випуска­ють цінні папери, розміщують їх та беруть на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.
    2. Професійні учасники фондового ринку
     1. D.   Неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність.
     2. Емітенти
      1. E.   Юридичні особи, які здійснюють на фондовому ринку діяльність, види якої визначені законодавством на підставі ліцензії.

1.3. Запишіть формули (5):

Математичне дисконтування до одного року

Ефективна ставка відсотку

Еквівалентність між обліковою ставкою і ставкою відсотка (для операцій понад один рік)

Облік понад один рік

Дисконтний множник

1.4. В МП “ТЕМП” за останній рік значно скоротилися обсяги збуту взуття, яке воно виробляє. За браком досвіду керівництво не має чітко розробленої маркетингової програми, а найголовніше – не визначилось із вибором цільового сегмента. Допоможіть керівництву підприємства провести сегментацію ринку взуття за найпоширенішими ознаками (демографія, психологія, соціально-економічні умови) (5).

1.5. Система показників статистики товароруху та товарообігу (5).

1.6. Запишіть формули (5):

Потенціал ринку

Ємність ринку

Коефіцієнт ланковості (ланцюговості,звенности)

Коефіцієнт ритмічності поставок

Індекс відповідності поставки договірним умовам ( в діючих цінах)

 

2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [15]

Облігація номінальною вартістю 10000 грн терміном 5 років продається на ринку за курсом 102. Облігація приносить 10 % щорічного доходу із сплатою відсотків по півріччях. Об’явлена норма доходності облігації – 9 %. Визначте недооцінена чи переоцінена облігація, розрахувавши її реальний ринковий курс, а також оцініть реальну доходність облігації. Зробіть висновки.

Задача 2.2 [20]

За даними про ціни та обсяги цінних паперів розрахувати фондові індекси на основі динаміки цін, використовуючи ціновий принцип зважування. Зробити висновки щодо динаміки цін на акції представлених компаній.

Емітент

І період

ІІ період

ІІІ період

Ціна дол.

Кількість, тис. шт.

Ціна, дол.

Кількість, тис. шт.

Ціна, дол.

Кількість, тис. шт.

A

155

10

160

10

170

10

B

210

5

220

5

220

5

C

180

10

195

10

185

20

D

150

5

145

15

150

15

Задача 2.3 [15]

Необхідно дослідити доцільність збільшення обсягів продажу товарів на певному сегменті, виходячи з таких умов:

 • ємність сегмента становить М = 193000  грн;
 • фактичний обсяг збуту товарів у звітному році Q1 = 47050  грн;
 • запланований обсяг збуту товарів у наступному році Q2 = 52960 грн;
 • ціна продажу товару у звітному і наступному році не змінюється і становить Ц = 9,7 грн/грн;
 • собівартість виробництва і продажу товару у звітному й наступному роках не змінюється і становить С = 6,3 грн/один.;
 • для досягнення запланованих обсягів збуту в наступному році необхідно витратити на маркетингові заходи В2=12000 грн., тоді як у звітному році на маркетинг було витрачено лише В1=7000 грн.

Визначить:

1. Частку ринку, що утримувало підприємство у звітному році 1), та частку ринку, яку планується захопити наступного року 2).

2. Фактично отриманий балансовий прибуток 1) та очікуваний прибуток у наступному році 2).

3. Зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою підприємства є максимізація поточних прибутків.

Задача 2.4 [20]

Є такі дані по торговому підприємству:

Товарні

групи

Запаси на початок періоду, тис. грн.

Надходження товарів, тис. грн.

Документовані витрати товарів, тис. грн.

Запаси на кінець

періоду, тис. грн.

А

168

68

24

72

Б

132

22

6

84

В

216

60

2

156

Примітка: грошова виручка або сума товарообороту складала 300 тис. грн.

Визначити:

1) роздрібний товарооборот з кожної товарної групи;

2) не документовані витрати з кожної товарної групи.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

 

Екзаменатор                           Іваненко О.І.

Зав. кафедри ____________  Ковтун Н.В.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                              

Семестр  5,6                        

Навчальний предмет  Статистика ринків

 

Екзаменаційний Білет №  3

1. Теоретична частина [30]

1.1. Знайдіть відповідність між поточними рахунками секторів економіки та їхніми складовими (4):

 1.  Фінансові посередники

А. Вони укладають угоди за дорученням своїх клієнтів та за їх рахунок.

 1. Дилер

В. Фінансовий посередник, який займається розміщенням цінних паперів за дору­ченням, від імені та за рахунок клієнта за спеціальну винаго­роду.

 1. Андерайтер

С. Займається укладанням угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені та за власний рахунок з метою отриман­ня прибутку.

 1. Брокери

D. Особи, які займаються укладан­ням угод з купівлі-продажу цінних паперів, отримуючи за це певний дохід.

1.2. Заповніть таблицю, що характеризує брокерську та дилерську діяльність (6):

Параметри

Брокерська діяльність

Дилерська діяльність

Умови здійснення

 

 

Роль посередни­ка

 

 

Основна форма доходу посеред­ника

 

 

1.3. Запишіть формули (5):

Ефективна ставка відсотку

Еквівалентність між обліковою ставкою і ставкою відсотка (для операцій понад один рік)

Облік понад один рік

Дисконтний множник

Нарощення понад один рік

1.4. Виберіть відповідно до виду попиту певний вид маркетингу і заповнити блок-схему (5):

Види попиту

Види маркетингу

1. Негативний.

а – ремаркетинг;

2. Відсутній.

б – конверсійний

3. Спадаючий.

в – стимулюючий;

4. Прихований.

г – розвиваючий;

5. Нерегулярний.

д – протидіючий;

6. Повноцінний.

є – синхромаркетинг;

7. Надмірний.

ж – підтримуючий;

8. Нераціональний.

з – демаркетинг

 

1.5. Система показників статистики ринку (5).

 

1.6. Чи вірні такі твердження (5):

1.6.1. При ринковій економіці більше товарів може придбати той, у кого більше грошей.

1.6.2. Ринок – це категорія економічного механізму, що заснована на обміні продуктами суспільної праці.

1.6.3.        Ярмарок – це ринок товарів масового виробництва для реалізації великими партіями за зразками.

1.6.4   Ємність ринку – це обсяг товару, що реалізується протягом певного часу.

1.6.5. Ринкове вікно – це сегмент ринку, для якого оптимальним є товар вашої фірми.


2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [10]

Оцініть абсолютну та відносну доходність купівлі зобов’язання терміном  2 роки за 300 днів до терміну погашення, якщо його номінал 5000 грн, зобов’язання приносить 5 % річного доходу зі сплатою відсотків по півріччях. Ефективна ставка доходності – 10 %. Зробіть висновки.

Задача 2.2 [25]

Облігація номіналом 20000 грн терміном погашення 4 роки і купонною доходністю 12% (купонний доход сплачується один раз наприкінці року) куплена за ціною 19500. Знайти прогнозний рівень ціни, використовуючи дюрацію та опуклість, якщо прогнозується зростання доходності на 0,5 п.п. Зробіть висновки.

Задача 2.3 [15]

Підприємство «Дельта», виробник ізоляційних матеріалів, продало в 2010 р скловати на 700004 грн. На ринку матеріалів за той же період конкуренти продали товарів на суму 5000000 грн., Обсяг продажів лідера = 1050000 грн. Представники служби маркетингу підприємства «Дельта» після ринкових досліджень виявили, що при використанні активної маркетингової програми місткість ринку в 2011 р. можна збільшити до 8500000 грн.

1. Яку частку ринку захопило підприємство «Дельта» в 2010 р.?

2. Знайдіть відносну частку ринку фірми щодо основного конкурента в 2010 р.?

3. Наскільки вже використаний маркетинговий потенціал ринку скловати?

Задача 2.4 [20]

У звітному періоді товарні потоки між регіонами характеризуються такими даними, тис. т:

Регіони-

постачальники

Регіони - одержувачі

А

Б

В

Г

А

362

215

168

65

Б

-

518

210

-

В

175

310

480

245

Г

120

-

90

326

Побудувати і проаналізувати шаховий баланс міжрегіональних товарних потоків, визначити по окремих регіонах:

1) обсяг товарної пропозиції;

2) обсяг товарного споживання (попит);

3) питому вагу кожного регіону у загальному обсязі товарної пропозиції;

4) питому вагу кожного регіону у загальному обсязі товарного споживання;

5) обсяг вивезення та обсяг увезення товарів;

6) сальдо вивезення - увезення товарів, тип регіону за ознакою товарних зв’язків;

7) співвідношення вивезення та увезення товарів;

8) частку власного виробництва у загальному обсязі регіонального споживання;

9) коефіцієнти вивезення та увезення товарів;

10) зустрічні товарні потоки.

Зробити висновки.

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

 

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

 

Екзаменатор                                Іваненко О.І.

Зав. кафедри ____________      Ковтун Н.В.

 


Київський національний університет імені Тараса Шевченка   

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                              

Семестр  5,6                        

Навчальний предмет  Статистика ринків

 

Екзаменаційний Білет №  4

1. Теоретична частина [30]

1.1. Чи вірні такі твердження (4):

1.1.1. Найбільшим ринком акцій у Європі є німецький.

1.2.2. Най­більший ринок облігацій функціонує в Німеччині.

1.2.3. Онкольний ринок має місце тоді, коли концентрація попиту та пропозиції не забезпечує рівень високої ліквідності цінних паперів.

1.2.4. Посередників, які поєднують виконання як брокерських, так і дилерських функцій на фондовому ринку, називають трейдерами.

1.2. Знайдіть відповідність між основними операціями на фондовому ринку та їхнім змістом (6):

 1. 1.   Емісія

А. Надання грошей у борг

 1. 2.   Торгові угоди

В. Випуск цінних паперів в обіг

 1. 3.   Кредитування

С. Реєстрація переходу права власності на акції

 1. 4.   Страхування

D. Купівля-продаж фондових ресурсів

 1. 5.   Хеджування 

E. Система економічних відношень, які включають створення спеціального фонду і використання його для компенсацій

 1. 6.   Трансферт

F. Cтрахування прибутку від можливої зміни цін або курсів на біржі при укладанні ф'ючерсних угод.

1.3. Запишіть формули (5):

Еквівалентність між обліковою ставкою і ставкою відсотка (для операцій понад один рік)

Облік понад один рік

Дисконтний множник

Нарощення понад один рік

Нарахування відсотків m разів на рік

1.4. Заповніть схему каналів рівнів збуту, використовуючи  такі позначення: В – виробник; С – споживач; 1 – оптовий торговець; 2 – дрібнооптовий торговець; 3 – роздрібний торговець (5).

 

1.5. Система показників статистики ринкової інфраструктури (5).

 

1.6. Запишіть формули (5):

Потенціал ринку

Ємність ринку

Коефіцієнт ланковості (ланцюговості,звенности)

Рівень виконання договірних зобов’язань

Індекс відповідності поставки договірним умовам ( в діючих цінах)

 

 

2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [20]

За даними про рівень доходності активів і ринку порівняти рівень ризику двох активів на основі бета-коефіцієнту:

Період

часу

Доходність активу %

Доходність по ринку в

середньому %

А

Б

1

11,2

16,1

5,0

2

11,8

15,2

5,6

3

12,8

15,0

5,8

4

13,5

15,3

6,0

5

14,0

15,0

6,1

Задача 2.2 [10]

Розрахуйте доходність операції купівлі векселя за 200 днів до погашення (облікова ставка 10 %) і наступного продажу через 50 днів (облікова ставка 11 %)  у вигляді річної облікової ставки. Визначити ефективну ставку. Зробіть висновки.

Задача 2.3 [15]

Електротехнічна фірма “Ватра” виробляє побутові електрообігрівачі і успішно конкурує з вітчизняними та закордонними виробниками. Для встановлення ціни на нову модель обігрівача фірма вирішила застосувати конкурентну модель ціноутворення, беручи за основу продукцію свого основного конкурента. При цьому вона хоче отримувати прибуток у розмірі не меншому 25% від собівартості продукції, яка становить 62,2 грн/один. Маркетологи фірми провели аналіз конкурентоспроможності нового товару відносно базового виробу конкурента. Аналіз показав, що за технічними параметрами новий виріб поступається базовому (ІТ.М.=0,86), але за економічними параметрами має кращу позицію (ІЕП=0,94). Ціна базового виробу конкурентів – 86 грн.

Визначить:

1. Інтегральний показник конкурентоспроможності нового обігрівача.

2. Ціну нового обігрівача за рівнем конкурентоспроможності.

3. Умову виконання граничного рівня прибутковості, встановленого фірмою.

Задача 2.4 [20]

Товарооборот району у звітному періоді характеризується такими даними, тис. грн:

Продавці

Покупці

державна

торгівля

споживча

кооперація

приватна

торгівля

населення

Промисловість

600

350

200

-

Сільське господарство

150

100

80

50

Державна торгівля

120

55

85

300

Споживча торгівля

20

130

180

450

Приватна торгівля

30

90

60

420

Визначити:

1)   оптовий, роздрібний, валовий товарооборот району в цілому;

2)    оптовий, роздрібний, валовий та чистий товарооборот для системи споживчої кооперації;

3)    коефіцієнти ланковості для системи споживчої кооперації та приватної торгівлі. Зробити висновки.

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

 

Екзаменатор                           Іваненко О.І.

 

Зав. кафедри ____________  Ковтун Н.В.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                              

Семестр  5,6                        

Навчальний предмет  Статистика ринків

 

Екзаменаційний Білет №  5

1. Теоретична частина [30]

1.1. Знайдіть відповідність між поточними рахунками секторів економіки та їхніми складовими (4):

 1. Фінансові посередники

А. Вони укладають угоди за дорученням своїх клієнтів та за їх рахунок.

 1. Дилер

В. Фінансовий посередник, який займається розміщенням цінних паперів за дору­ченням, від імені та за рахунок клієнта за спеціальну винаго­роду.

 1. Андерайтер

С. Займається укладанням угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені та за власний рахунок з метою отриман­ня прибутку.

 1. Брокери

D. Особи, які займаються укладан­ням угод з купівлі-продажу цінних паперів, отримуючи за це певний дохід.

1.2. Заповніть таблицю, що характеризує брокерську та дилерську діяльність (6):

Параметри

Брокерська діяльність

Дилерська діяльність

Умови здійснення

 

 

Роль посередни­ка

 

 

Основна форма доходу посеред­ника

 

 

1.3. Запишіть формули (5):

Облік понад один рік

Дисконтний множник

Нарощення понад один рік

Нарахування відсотків m разів на рік

Формула Фішера

 

1.4. В МП “Чобіток” за останній рік значно скоротилися обсяги збуту взуття, яке воно виробляє. За браком досвіду керівництво не має чітко розробленої маркетингової програми, а найголовніше – не визначилось із вибором цільового сегмента. Допоможіть керівництву підприємства провести сегментацію ринку взуття за найпоширенішими ознаками (демографія, психологія, соціально-економічні умови) (5).

 

1.5. Система показників статистики ринкових послуг (5).

 

1.6. Запишіть формули (5):

Потенціал ринку

Ємність ринку

Коефіцієнт ланковості (звенности)

Рівень виконання договірних зобов’язань

Індекс відповідності поставки договірним умовам ( в діючих цінах)

 


2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [10]

Визначить нарощену суму і суму відсотків за умов, що протягом трьох років на депозит здійснюються внески на початку кожного року в сумі 2000 грн, на внески нараховують відсотки на рівні 18% річних щомісяця. Зробіть висновки.

Задача 2.2 [20]

За даними про ціни та обсяги цінних паперів розрахувати фондові індекси на основі динаміки цін, використовуючи капіталізаційний принцип зважування. Зробити висновки щодо динаміки цін на акції представлених компаній.

Емітент

І період

ІІ період

ІІІ період

Ціна дол.

Кількість, тис. шт.

Ціна, дол.

Кількість, тис. шт.

Ціна, дол.

Кількість, тис. шт.

A

155

10

160

10

170

10

B

210

5

220

5

220

5

C

180

10

195

10

185

20

D

150

5

145

15

150

15

Задача 2.3 [15]

Львівська кондитерська фірма “Світоч” планує вийти з новою маркою карамелі на певний географічний регіон. Необхідно визначити ємність ринку карамелі в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:

- чисельність населення регіону п = 28700 осіб;

- середньомісячний дохід на душу населення Д= 159 грн;

- питома вага коштів, що витрачаються з отриманого доходу на продукти харчування К1=32%;

- питома вага коштів, що витрачаються на кондитерські вироби складає К2=5% від суми К1.

- питома вага коштів, що витрачаються на цукерки складає К3=47% від суми К2;

- питома вага коштів, що витрачаються на карамель складає К4=25% від суми К3.

Задача 2.4 [20]

У звітному періоді товарні потоки між регіонами характеризуються такими даними, тис. т:

Регіони-

постачальники

Регіони - одержувачі

А

Б

В

Г

А

362

215

168

65

Б

-

518

210

-

В

175

310

480

245

Г

120

-

90

326

Побудувати і проаналізувати шаховий баланс міжрегіональних товарних потоків, визначити по окремих регіонах:

1) обсяг товарної пропозиції;

2) обсяг товарного споживання (попит);

3) питому вагу кожного регіону у загальному обсязі товарної пропозиції;

4) питому вагу кожного регіону у загальному обсязі товарного споживання;

5) обсяг вивезення та обсяг увезення товарів;

6) сальдо вивезення - увезення товарів;

7) співвідношення вивезення та увезення товарів;

8) частку власного виробництва у загальному обсязі регіонального споживання;

9) коефіцієнти вивезення та увезення товарів;

10) зустрічні товарні потоки.

Зробити висновки.

 

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

 

Екзаменатор                           Іваненко О.І.

 

Зав. кафедри ____________  Ковтун Н.В.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                              

Семестр  5,6                          

Навчальний предмет  Статистика ринків

Екзаменаційний Білет №  6

1. Теоретична частина [30]

1.1. Розташуйте фондові ринки п’яти країн за їхньою значимістю у світі (5):

1.2. Чи вірні такі твердження (5):

1.2.1. На повністю сегментованому ринку інвестор однієї країни може інвестувати кошти в цінні папери іншої країни.

1.2.2. Найбільшим ринком акцій у Європі є німецький.

1.2.3. Най­більший ринок облігацій функціонує в Німеччині.

1.2.4. Онкольний ринок має місце тоді, коли концентрація попиту та пропозиції не забезпечує рівень високої ліквідності цінних паперів.

1.2.5. Посередників, які поєднують виконання як брокерських, так і дилерських функцій на фондовому ринку, називають трейдерами.

1.3. Запишіть формули (5):

Облік до одного року

Математичне дисконтування до одного року

Ефективна ставка відсотку

Еквівалентність між обліковою ставкою і ставкою відсотка (для операцій понад один рік)

Облік понад один рік

1.4. Заповніть таблицю, навівши приклади (5).

Класифікація типів послуг

Приклади

Власність:

державна

1            

приватна

2            

Ринок:

споживчий

3            

підприємств

4            

Ступінь

контактності:

високий

5            

низький

6            

 

1.5. Система показників ефективності ринкових процесів (5).

 

1.6. Виберіть відповідно до виду попиту певний вид маркетингу і заповнити блок-схему (5):

Види попиту

Види маркетингу

1. Негативний.

а – ремаркетинг;

2. Відсутній.

б – конверсійний

3. Спадаючий.

в – стимулюючий;

4. Прихований.

г – розвиваючий;

5. Нерегулярний.

д – протидіючий;

6. Повноцінний.

є – синхромаркетинг;

7. Надмірний.

ж – підтримуючий;

8. Нераціональний.

з – демаркетинг

 

 

 


2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [10]

Інвестор має пропозицію вкласти капітал в акції нового підприємства (ризик 15 %). Прогнозується, що через три роки капітал збільшиться в 3 раза. Чи вигідна ця пропозиція, якщо процент по депозитах складає 20 %? Висновки обґрунтуйте розрахунками.

Задача 2.2 [25]

На підставі даних про рівень доходності двох активів А і В визначити структуру оптимального портфелю і розрахувати його показники ризику і доходності. Зробіть висновки.

Періоди
Доходність активів, %

А

В

1

7,8

16,7

2

8,5

29,2

3

8,6

20,8

4

6,8

33,3

5

11,4

25,0

Задача 2.3 [15]

Товарооборот регіону у звітному періоді характеризується такими даними, тис. грн.

Продавці

Покупці

торгові організації державної,

колективної і приватної власності

споживча

кооперація

населення

Промисловість і сільське господарство

1100

360

80

Торгові організації державної, колективної і приватної форм власності

600

840

1400

Споживча кооперація

-

280

630

Визначити:

1) товарну масу, що вперше поступила в сферу обертання;

2) валовий, оптовий, роздрібний товарооборот регіону;

3) зміну товарних запасів в каналах торгівлі регіону;

4) коефіцієнти ланковості товарообороту у торгових організаціях державної, колективної і приватної власності та системи споживчої кооперації. Зробити висновки.

Задача 2.4 [20]

ВАТ “Норд”, відомий вітчизняний виробник побутових холодильників, планує вийти на ринок однієї з країн Далекого Сходу. Основним конкурентом на цьому ринку є холодильники фірми “Лехел”, яка контролює 20% досліджуваного ринку. ВАТ “Норд” розглядає можливість виходу на ринок даної країни з холодильниками марок “Фріз” та “Сіріус”. Параметри якості холодильників наведено в табл.1, а їх вартісні характеристики – у табл.2.

Визначіть:

1. Технічні та економічні параметри конкурентоспроможності холодильників. 2. Інтегральні показники конкурентоспроможності холодильників фірми “Норд” стосовно холодильника фірми “Лехел”.  3. Доцільність виходу на досліджуваний ринок.

Таблиця 1

Основні параметри якості холодильників

Параметри

Розмірність

Марка холодильника

Коефіцієнт

вагомості параметра

ВАТ “Норд”

“Лехел”

“Фріз”

“Сіріус”

Надійність (ресурс)

тис.год

130

100

130

30

Температура низько-

температурного відділення (НТВ)

°С

-15

-12

-12

19

Ємність НТВ

дм3

50

40

60

20

Дизайн, у балах за 10-бальною шкалою

бал

6

4

5

15

Об’єм

л

280

250

240

16

Таблиця 2

Вартісні характеристики холодильників

Вартісні характеристики

Марка холодильника

“Фріз”

“Сіріус”

“Лехел”

Ціна пр.), грн

1700

1400

1700

Сумарні витрати споживачів за весь термін експлуатації (М), грн

4500

6600

5000

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

Екзаменатор                                 Іваненко О.І.                         

Зав. кафедри ____________        Ковтун Н.В.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                               

Семестр  5, 6                        

Навчальний предмет  Статистика ринків

Екзаменаційний Білет №  7

1. Теоретична частина [30]

1.1. Що не є професійною діяльністю на фондовому ринку:(5):

Розміщення емітентом власних цінних паперів.

 1.  

Купівля цінних паперів від імені клієнта.

 1.  

Викуп емітентом власних цінних паперів.

 1.  

Проведення розрахунків з використанням векселів та (або) за­ставних.

 1.  

Здійснення юридичними особами на підставі договорів комісії або договорів обміну цінних паперів через особу, яка має ліцензію на брокерську діяльність, а та­кож на підставі договорів купівлі-продажу або міни, укладе­них безпосередньо з торговцем цінними паперами.

 1.  

Операції по збереженню цінних паперів.

 1.  

Внесення цінних паперів до статутного капіталу юридич­них осіб.

 1.  

Андерайтинг.

1.2. Знайдіть відповідність сутності суб’єктів фондового ринку (5).

 1. Інвестори
  1. F.   Фізичні та юридичні особи, які купують цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та на­буття відповідних прав.
  2.  Саморегулююча організація професійних учасників фон­дового ринку
   1. G.  Учасники фондового рин­ку в особі інвестиційних фондів, страхових компаній, інших фінансових установ, які здійснюють придбання фінансових активів з ме­тою отримання прибутку чи збереження реальної вартості фі­нансових активів в інтересах третіх осіб за рахунок цих осіб чи за власний рахунок.
   2. Інституціональні інвестори
    1. H.  Юридичні особи, які від свого імені випуска­ють цінні папери, розміщують їх та беруть на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.
    2. Професійні учасники фондового ринку
     1. I.       Неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність.
     2. Емітенти
      1. J.     Юридичні особи, які здійснюють на фондовому ринку діяльність, види якої визначені законодавством на підставі ліцензії.

1.3. Запишіть формули (5):

Математичне дисконтування до одного року

Ефективна ставка відсотку

Еквівалентність між обліковою ставкою і ставкою відсотка (для операцій понад один рік)

Облік понад один рік

Дисконтний множник

1.4. Чи вірні такі твердження (5):

1.4.1. При ринковій економіці більше товарів може придбати той, у кого більше грошей.

1.4.2. Ринок – це категорія економічного механізму, що заснована на обміні продуктами суспільної праці.

1.6.4.        Ярмарок – це ринок товарів масового виробництва для реалізації великими партіями за зразками.

1.6.5. Ємність ринку – це обсяг товару, що реалізується протягом певного часу.

1.6.6.        Ринкове вікно – це сегмент ринку, для якого оптимальним є товар вашої фірми.

1.5. Система показників статистики ринку (5).

1.6. Запишіть формули (5):

Потенціал ринку

Ємність ринку

Коефіцієнт ланковості (ланцюговості,звенности)

Рівень виконання договірних зобов’язань

Індекс відповідності поставки договірним умовам ( в діючих цінах)


2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [15]

Облігація терміном чотири роки, номіналом 5000 грн та сплатою відсотків два рази на рік за ставкою 8% продається на ринку за курсом 95. Ставка розміщення облігації на ринку 10%. Визначте, недооцінена чи переоцінена облігація. Оцініть реальну доходність цієї облігації.

Задача 2.2 [20]

За даними про ціни та обсяги цінних паперів розрахувати фондові індекси на основі цін, використовуючи ціновий принцип зважування. Зробити висновки щодо динаміки цін на акції представлених компаній.

Емітент

І період

ІІ період

ІІІ період

Ціна дол.

Кількість, тис. шт.

Ціна, дол.

Кількість, тис. шт.

Ціна, дол.

Кількість, тис. шт.

A

155

10

160

10

170

10

B

210

5

220

5

220

5

C

180

10

195

10

185

20

D

150

5

145

15

150

15

Задача 2.3 [15]

ЧП «Інтерпром» виготовляє декоративні грати, металеві двері, сейфи та ін. Металоконструкції для реалізації на ринку міста. На ринку діють три фірми. Перед підприємством стоїть питання вибору стратегії поведінки. Підприємство є фінансово стійким і тому не прагне переслідувати лідера, а для його атаки невідомі обсяги реалізації та ємність ринку. Відомо, що за 2012 рік ЧП «Інтерпром» було реалізовано продукції на 133000 грн.; фірмою, яка є другою на ринку - на 140000 грн; частка ринку, яку контролює лідер, становить 45%. Визначити ємність ринку металовиробів, частки ринку фірм, а також обсяги реалізації продукції фірми-лідера.

Задача 2.4 [20]

Регіональні потоки товару Х характеризуються такими даними, тис. шт.:

Регіони -

постачальники

Регіони - одержувачі

А

Б

В

Г

А

280

175

254

-

Б

-

210

140

-

В

-

560

120

-

Г

-

-

-

215

Побудувати і проаналізувати шаховий баланс міжрегіональних товарних потоків, визначити по окремих регіонах:

1) обсяг виробництва (пропозиції) товару;

2) обсяг споживання товару (попит);

3) питома вага кожного регіону у загальному обсязі товарної продукції;

4) питому вагу кожного регіону у загальному обсязі споживання товару;

5) обсяг вивезення та обсяг увезення товару;

6) сальдо вивезення - увезення товару;

7) співвідношення вивезення та увезення товару;

8) коефіцієнти вивезення та увезення товару;

9) зустрічні товарні потоки.

Визначити тип кожного регіону. Зробити висновки.

 

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

 

Екзаменатор                           Іваненко О.І.

Зав. кафедри ____________  Ковтун Н.В.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                              

Семестр  5, 6                        

Навчальний предмет  Статистика ринків

 

Екзаменаційний Білет №  8

1. Теоретична частина [30]

1.1. Знайдіть відповідність між поточними рахунками секторів економіки та їхніми складовими (4):

 1.  Фінансові посередники

А. Вони укладають угоди за дорученням своїх клієнтів та за їх рахунок.

 1. Дилер

В. Фінансовий посередник, який займається розміщенням цінних паперів за дору­ченням, від імені та за рахунок клієнта за спеціальну винаго­роду.

 1. Андерайтер

С. Займається укладанням угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені та за власний рахунок з метою отриман­ня прибутку.

 1. Брокери

D. Особи, які займаються укладан­ням угод з купівлі-продажу цінних паперів, отримуючи за це певний дохід.

1.2. Заповніть таблицю, що характеризує брокерську та дилерську діяльність (6):

Параметри

Брокерська діяльність

Дилерська діяльність

Умови здійснення

 

 

Роль посередни­ка

 

 

Основна форма доходу посеред­ника

 

 

1.3. Запишіть формули (5):

Ефективна ставка відсотку

Еквівалентність між обліковою ставкою і ставкою відсотка (для операцій понад один рік)

Облік понад один рік

Дисконтний множник

Нарощення понад один рік

1.4. Виберіть відповідно до виду попиту певний вид маркетингу і заповнити блок-схему(5):

Види попиту

Види маркетингу

1. Негативний.

а – ремаркетинг;

2. Відсутній.

б – конверсійний

3. Спадаючий.

в – стимулюючий;

4. Прихований.

г – розвиваючий;

5. Нерегулярний.

д – протидіючий;

6. Повноцінний.

є – синхромаркетинг;

7. Надмірний.

ж – підтримуючий;

8. Нераціональний.

з – демаркетинг

 

1.5. Система показників кон’юнктури ринку товарів і послуг (5).

 

1.6. Чи вірні такі твердження (5):

1.6.1. Спеціаліст із маркетингу в торгівлі (мерчендайзер) повинен добре знати ринок, товар, питання рентабельності, прибутку, управління, викладки товару в торгівельному залі.

1.6.2. Якщо товар відповідає стандартним потребам і не потребує реалізації по прямих каналах збуту доцільно використовувати незалежних оптових посередників.

1.6.3. Посилення конкуренції в певній системі руху товарів спричиняє погіршення сервісу.

1.6.4. Франчайзинг – форма торгівлі, що швидко розвивається у останні роки.

1.6.5. До обов’язків маркетолога входить аналіз організації гуртової торгівлі, збутової мережі, вибір найбільш оптимальних по тривалості, вартості та технічній забезпеченості каналів реалізації продукції підприємства.


2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [10]

Вексель  номіналом 15000 і терміном 2 роки розміщений на ринку за ціною 13000. Оцініть доходність векселя у вигляді річної облікової ставки та еквівалентної ставки відсотку. Зробіть висновки.

Задача 2.2 [25]

Портфель облігацій був придбаний за 104 тис. грн і містить облігації з такими характеристиками:

Вид облігацій

Обсяг, шт.

Ціна, грн

Номінал, грн

Термін, років

Купонний доход, %

Кількість виплат купону на рік

А

100

110

100

2

10

-

Б

500

100

200

5

-

В

200

110

100

4

12

1

Г

150

140

150

3

5

-

Розрахуйте повну доходність портфелю облігацій.

Задача 2.3 [15]

Підприємство «Дельта», виробник ізоляційних матеріалів, продало в 2010 р. скловати на 700004 грн, На ринку матеріалів за той же період конкуренти продали товарів на суму 5000000 грн, Обсяг продажів лідера = 1050000 грн. Представники служби маркетингу підприємства «Дельта» після ринкових досліджень виявили, що при використанні активної маркетингової програми ємність ринку в 2011 р можна збільшити до 8500000 грн.

1. Яку частку ринку захопило підприємство «Дельта» в 2010 р.?

2. Знайдіть відносну частку ринку фірми щодо основного конкурента в 2010р.?

3. Наскільки вже використаний маркетинговий потенціал ринку скловати?

Задача 2.4 [20]

Є такі дані про товарооборот і товарні запаси торговельної організації :

Товарні групи

Товарооборот, тис. грн

Середні товарні запаси, тис. грн

Базисний період

Звітний період

Базисний період

Звітний період

А

360

598

60

92

Б

500

720

100

120

В

600

600

150

150

Визначити:

1) швидкість товарообороту по кожній товарній групі у базисному та звітному періодах;

2) індекси швидкості товарообороту по кожній товарній групі;

3) індекс середньої швидкості товарообороту по торговій організації;

4) індекс впливу зміни швидкості товарообороту по окремих товарних групах на динаміку середньої швидкості товарообороту;

5) індекс впливу структури товарних запасів на динаміку середньої швидкості товарообороту;

6) абсолютну зміну товарообороту по торговій організації, у тому числі за рахунок зміни:

а)швидкість товарного обертання;

б)структури середніх товарних запасів;

в)динаміки середніх товарних запасів. Зробити висновки.

 

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

 

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

 

Екзаменатор                           Іваненко О.І.

Зав. кафедри ____________   Ковтун Н.В.

 


Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                               

Семестр  5, 6                        

Навчальний предмет  Статистика ринків

 

Екзаменаційний Білет №  9

1. Теоретична частина [30]

1.1. Чи вірні такі твердження (4):

1.1.1. Найбільшим ринком акцій у Європі є німецький.

1.2.2. Най­більший ринок облігацій функціонує в Німеччині.

1.2.3. Онкольний ринок має місце тоді, коли концентрація попиту та пропозиції не забезпечує рівень високої ліквідності цінних паперів.

1.2.4. Посередників, які поєднують виконання як брокерських, так і дилерських функцій на фондовому ринку, називають трейдерами.

1.2. Знайдіть відповідність між основними операціями на фондовому ринку та їхнім змістом (6):

 1. Емісія

А. Надання грошей у борг

 1. Торгові угоди

В. Випуск цінних паперів в обіг

 1. Кредитування

С. Реєстрація переходу права власності на акції

 1. Страхування

D. Купівля-продаж фондових ресурсів

 1. Хеджування 

E. Система економічних відношень, які включають створення спеціального фонду і використання його для компенсацій

6. Трансферт

F. Cтрахування прибутку від можливої зміни цін або курсів на біржі при укладанні ф'ючерсних угод.

1.3. Запишіть формули (5):

Еквівалентність між обліковою ставкою і ставкою відсотка (для операцій понад один рік)

Облік понад один рік

Дисконтний множник

Нарощення понад один рік

Нарахування відсотків m разів на рік

1.4. Система показників статистики товароруху та товарообігу (5).

1.5. Заповніть схему каналів рівнів збуту, використовуючи  такі позначення: В – виробник; С – споживач; 1 – оптовий торговець; 2 – дрібнооптовий торговець; 3 – роздрібний торговець (5).

1.6. Запишіть формули (5):

Потенціал ринку

Ємність ринку

Коефіцієнт ланковості (ланцюговості,звенности)

Рівень виконання договірних зобов’язань

Індекс відповідності поставки договірним умовам ( в діючих цінах)

 

 

2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [10]

Депозитний сертифікат номіналом 1500 грн і терміном 300 днів був куплений за 1250 грн. За 140 днів до його викупу і проданий через 100 днів за 1350 грн. Визначить доходність операції купівлі-продажу, а також зробіть висновки про її доцільність, розрахувавши доходність на дату погашення з моменту покупки.

Задача 2.2 [25]

На підставі даних про рівень доходності трьох активів визначити які з активів можуть увійти до портфелю, який складається з двох активів. Визначте структуру оптимального портфелю і розрахувати його показники. Зробіть висновки.

Періоди
Доходність активів, %

А

В

С

1

7,8

16,7

15,0

2

8,5

29,2

14,5

3

8,6

20,8

13,0

4

6,8

33,3

11,0

5

11,4

25,0

11,5

Задача 2.3 [15]

Львівська кондитерська фірма “Світоч” продала на внутрішньому ринку в 2010 р. печива на суму Q1= 700 тис. грн. На ринку печива за той самий період конкуренти продали аналогічної продукції на суму Qk = 5000 тис. грн. Обсяг найпотужнішого з конкурентів Q2 =1050 тис. грн.

Служба маркетингу фірми “Світоч” після ринкових досліджень зробила висновок, що при активній маркетинговій діяльності ємність ринку в 2011 році можна збільшити до Є= 8500 тис. грн.

Визначить:

1. Яку частину ринку печива захопила фірма “Світоч” в 2010 році?

2. Знайдіть відносну частину ринку підприємства стосовно основного конкурента в 2010 році.

3. Наскільки використано маркетинговий потенціал фірми з продажу печива?

Задача 2.4 [20]

Є такі дані по області, тис. грн:

                                Покупці

 

 

Продавці

Державні

торговельні

організації

Торговельні організації колективної і приватної власності

Споживча

кооперація

Споживачі

(населення)

Усього

Промисловість

420

600

200

-

1220

Сільське господарство

280

340

160

-

780

Державні торговельні

організації

100

170

240

600

1110

Торговельні організації колективної і приватної власності

80

250

120

570

1020

Споживча кооперація

-

90

260

340

690

Усього

880

1450

980

1510

4820

Визначити:

6) товарооборот виробників або обсяг товарної маси, що вперше надійшла до сфери обертання;

7) торгово-посередницький товарооборот;

8) оптовий, роздрібний і валовий товарооборот;

9) зміну товарних запасів у сфері обертання;

10) коефіцієнт ланковості для торгових організацій колективної й приватної власності.

Зробіть висновки.

 

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

Екзаменатор                           Іваненко О.І.

Зав. кафедри ____________  Ковтун Н.В.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                              

Семестр  5, 6                        

Навчальний предмет  Статистика ринків

 

Екзаменаційний Білет №  10

1. Теоретична частина [30]

1.1. Знайдіть відповідність між поточними рахунками секторів економіки та їхніми складовими (4):

 1. Фінансові посередники

А. Вони укладають угоди за дорученням своїх клієнтів та за їх рахунок.

 1. Дилер

В. Фінансовий посередник, який займається розміщенням цінних паперів за дору­ченням, від імені та за рахунок клієнта за спеціальну винаго­роду.

 1. Андерайтер

С. Займається укладанням угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені та за власний рахунок з метою отриман­ня прибутку.

 1. Брокери

D. Особи, які займаються укладан­ням угод з купівлі-продажу цінних паперів, отримуючи за це певний дохід.

1.2. Заповніть таблицю, що характеризує брокерську та дилерську діяльність (6):

Параметри

Брокерська діяльність

Дилерська діяльність

Умови здійснення

 

 

Роль посередни­ка

 

 

Основна форма доходу посеред­ника

 

 

1.3. Запишіть формули (5):

Облік понад один рік

Дисконтний множник

Нарощення понад один рік

Нарахування відсотків m разів на рік

Формула Фішера

 

1.4. Заповніть таблицю, навівши приклади (5).

Класифікація типів послуг

Приклади

Власність:

державна

1            

приватна

2             

Ринок:

споживчий

3            

підприємств

4            

Ступінь

контактності:

високий

5            

низький

6            

 

1.5. Заповніть схему каналів рівнів збуту, використовуючи  такі позначення: В – виробник; С – споживач; 1 – оптовий торговець; 2 – дрібнооптовий торговець; 3 – роздрібний торговець (5).

 

1.6. Запишіть формули (5):

Потенціал ринку

Ємність ринку

Коефіцієнт ланковості (ланцюговості,звенности)

Рівень виконання договірних зобов’язань

Індекс відповідності поставки договірним умовам ( в діючих цінах)

 

 

 

2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [15]

Облігація терміном 2 роки, номіналом 10000 грн, терміном погашення 1 жовтня 2016 року і купонною доходністю 8% (купонний доход сплачується два рази на рік) куплена 1 грудня 2014. Об’явлена норма доходності 12%. Знайти повну та чисту ціни, а також величину накопичених відсотків. Зробіть висновки.

Задача 2.2 [20]

Є дані про ціни угод за три біржових дні одного емітента. Розрахувати котировку акцій емітента і зробити висновки про її динаміку. Що вплинуло на динаміку котировок більшою мірою?

Угода

І день

ІІ день

ІІІ день

Ціна дол.

Обсяг, шт.

Ціна дол.

Обсяг, тис. шт.

Ціна дол.

Обсяг, шт.

1

155

100

150

200

155

200

2

160

500

155

100

160

100

3

145

100

160

200

170

200

4

150

200

145

500

150

1000

Задача 2.3 [15]

Львівська кондитерська фірма “Світоч” планує вийти з новою маркою карамелі на певний географічний регіон. Необхідно визначити ємність ринку карамелі в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:

- чисельність населення регіону п = 28700 осіб;

- середньомісячний дохід на душу населення Д= 159 грн;

- питома вага коштів, що витрачаються з отриманого доходу на продукти харчування К1=32%;

- питома вага коштів, що витрачаються на кондитерські вироби складає К2=5% від суми К1.

- питома вага коштів, що витрачаються на цукерки складає К3=47% від суми К2;

- питома вага коштів, що витрачаються на карамель складає К4=25% від суми К3.

Задача 2.4 [20]

У звітному періоді товарні потоки між регіонами характеризуються такими даними, тис. т:

Регіони-

постачальники

Регіони - одержувачі

А

Б

В

Г

А

362

215

168

65

Б

-

518

210

-

В

175

310

480

245

Г

120

-

90

326

Побудувати і проаналізувати шаховий баланс міжрегіональних товарних потоків, визначити по окремих регіонах:

1) обсяг товарної пропозиції;

2) обсяг товарного споживання (попит);

3) питому вагу кожного регіону у загальному обсязі товарної пропозиції;

4) питому вагу кожного регіону у загальному обсязі товарного споживання;

5) обсяг вивезення та обсяг увезення товарів;

6) сальдо вивезення - увезення товарів;

7) співвідношення вивезення та увезення товарів;

8) частку власного виробництва у загальному обсязі регіонального споживання;

9) коефіцієнти вивезення та увезення товарів;

10) зустрічні товарні потоки.

Зробити висновки.

 

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

 

Екзаменатор                           Іваненко О.І.

 

Зав. кафедри ____________  Ковтун Н.В.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                              

Семестр  5, 6                          

Навчальний предмет  Статистика ринків

Екзаменаційний Білет №  11

1. Теоретична частина [30]

1.1. Розташуйте фондові ринки п’яти країн за їхньою значимістю у світі (5):

1.2. Чи вірні такі твердження (5):

1.2.1. На повністю сегментованому ринку інвестор однієї країни може інвестувати кошти в цінні папери іншої країни.

1.2.2. Найбільшим ринком акцій у Європі є німецький.

1.2.3. Най­більший ринок облігацій функціонує в Німеччині.

1.2.4. Онкольний ринок має місце тоді, коли концентрація попиту та пропозиції не забезпечує рівень високої ліквідності цінних паперів.

1.2.5. Посередників, які поєднують виконання як брокерських, так і дилерських функцій на фондовому ринку, називають трейдерами.

1.3. Запишіть формули (5):

Облік до одного року

Математичне дисконтування до одного року

Ефективна ставка відсотку

Еквівалентність між обліковою ставкою і ставкою відсотка (для операцій понад один рік)

Облік понад один рік

1.4. Заповніть таблицю, навівши приклади (5).

Класифікація типів послуг

Приклади

Власність:

державна

1            

приватна

2            

Ринок:

споживчий

3            

підприємств

4            

Ступінь

контактності:

високий

5            

низький

6            

 

1.5. Заповніть схему каналів рівнів збуту, використовуючи  такі позначення: В – виробник; С – споживач; 1 – оптовий торговець; 2 – дрібнооптовий торговець; 3 – роздрібний торговець (5).

 

1.6. Запишіть формули (5):

Потенціал ринку

Ємність ринку

Коефіцієнт ланковості (ланцюговості,звенности)

Рівень виконання договірних зобов’язань

Індекс відповідності поставки договірним умовам ( в діючих цінах)

 


2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [10]

На створення резервного фонду розміром 150 тис. грн протягом 5-ти років виділяється 20 тис. грн щорічно. Яка повинна бути ставка, за якою на внески нараховуються відсотки для того, щоб фонд був створений? Зробіть висновки.

Задача 2.2 [20]

Є дані про ціни угод за два біржових дні одного емітента. Розрахувати котировку акцій емітента і зробити висновки про те якою мірою кожен фактор вплинув на її динаміку, використовуючи систему індексів середніх величин.

Угода

І день

ІІ день

Ціна дол.

Обсяг, шт.

Ціна дол.

Обсяг, тис. шт.

1

155

100

150

200

2

160

500

155

100

3

145

100

160

200

4

150

200

145

500

Задача 2.3 [15]

Необхідно дослідити доцільність збільшення обсягів продажу товарів на певному сегменті, виходячи з таких умов:

 • ємність сегмента становить М = 193000  грн;
 • фактичний обсяг збуту товарів у звітному році Q1 = 47050  грн;
 • запланований обсяг збуту товарів у наступному році Q2 = 52960 грн;
 • ціна продажу товару у звітному і наступному році не змінюється і становить Ц = 9,7 грн/грн;
 • собівартість виробництва і продажу товару у звітному й наступному роках не змінюється і становить С = 6,3 грн/один.;
 • для досягнення запланованих обсягів збуту в наступному році необхідно витратити на маркетингові заходи В2=12000 грн., тоді як у звітному році на маркетинг було витрачено лише В1=7000 грн.

Визначить:

1. Частку ринку, що утримувало підприємство у звітному році 1), та частку ринку, яку планується захопити наступного року 2).

2. Фактично отриманий балансовий прибуток 1) та очікуваний прибуток у наступному році 2).

3. Зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою підприємства є максимізація поточних прибутків.

Задача 2.4 [20]

Є такі дані по торговому підприємству:

Товарні

групи

Запаси на початок періоду, тис. грн.

Надходження товарів, тис. грн.

Документовані витрати товарів, тис. грн.

Запаси на кінець

періоду, тис. грн.

А

168

68

24

72

Б

132

22

6

84

В

216

60

2

156

Примітка: грошова виручка або сума товарообороту складала 300 тис. грн.

Визначити:

1) роздрібний товарооборот з кожної товарної групи;

2) не документовані витрати з кожної товарної групи.

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

 

Екзаменатор                           Іваненко О.І.                         

 

Зав. кафедри ____________  Ковтун Н.В.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

Форма навчання  Денна                              

Семестр  5, 6                        

Навчальний предмет  Статистика ринків

Екзаменаційний Білет №  12

1. Теоретична частина [30]

1.1. Що не є професійною діяльністю на фондовому ринку:(5):

 1.  

Розміщення емітентом власних цінних паперів.

 1.  

Купівля цінних паперів від імені клієнта.

 1.  

Викуп емітентом власних цінних паперів.

 1.  

Проведення розрахунків з використанням векселів та (або) за­ставних.

 1.  

Здійснення юридичними особами на підставі договорів комісії або договорів обміну цінних паперів через особу, яка має ліцензію на брокерську діяльність, а та­кож на підставі договорів купівлі-продажу або міни, укладе­них безпосередньо з торговцем цінними паперами.

 1.  

Операції по збереженню цінних паперів.

 1.  

Внесення цінних паперів до статутного капіталу юридич­них осіб.

 1.  

Андерайтинг.

1.2. Знайдіть відповідність сутності суб’єктів фондового ринку (5).

 1. Інвестори
  1. K.  Фізичні та юридичні особи, які купують цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та на­буття відповідних прав.
  2.  Саморегулююча організація професійних учасників фон­дового ринку
   1. L.   Учасники фондового рин­ку в особі інвестиційних фондів, страхових компаній, інших фінансових установ, які здійснюють придбання фінансових активів з ме­тою отримання прибутку чи збереження реальної вартості фі­нансових активів в інтересах третіх осіб за рахунок цих осіб чи за власний рахунок.
   2. Інституціональні інвестори
    1. M.           Юридичні особи, які від свого імені випуска­ють цінні папери, розміщують їх та беруть на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.
    2. Професійні учасники фондового ринку
     1. N.   Неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність.
     2. Емітенти
      1. O.  Юридичні особи, які здійснюють на фондовому ринку діяльність, види якої визначені законодавством на підставі ліцензії.

1.3. Запишіть формули (5):

Математичне дисконтування до одного року

Ефективна ставка відсотку

Еквівалентність між обліковою ставкою і ставкою відсотка (для операцій понад один рік)

Облік понад один рік

Дисконтний множник

1.4. Система показників статистики товароруху та товарообігу (5).

1.5. Заповніть схему каналів рівнів збуту, використовуючи  такі позначення: В – виробник; С – споживач; 1 – оптовий торговець; 2 – дрібнооптовий торговець; 3 – роздрібний торговець (5).

1.6. Запишіть формули (5):

Потенціал ринку

Ємність ринку

Коефіцієнт ланковості (ланцюговості,звенности)

Рівень виконання договірних зобов’язань

Індекс відповідності поставки договірним умовам ( в діючих цінах)


2. Розрахункові завдання [70]

Задача 2.1 [10]

Визначити недооцінена чи переоцінена акція на ринку якщо її ціна 45 дол., дивіденд за останні два роки зріс на 40% і складає 1,6 дол., об’явлена норма доходності по акції 22%. Визначить реальну доходність цієї акції. Зробіть висновки.

Задача 2.2 [25]

Необхідно через шість років погасити борг у сумі 550 тис. грн за рахунок портфелю облігацій. Існує можливість інвестувати кошти в облігації двох видів: 1) безкупонні облігації номіналом 20000 грн, терміном 5 років (повна доходність 10%); 2) купонні облігації номіналом 5000 грн, терміном погашення 8 років, купонною доходністю 8 % (виплата по роках) і ставкою розміщення 10%. У яких пропорціях необхідно вкласти кошти в облігації, щоб портфель був цілком імунізований? Продемонструйте ефект імунізації, якщо ставки зростуть на 2 п.п. і знизяться на 2 п.п.

Задача 2.3 [15]

Львівська кондитерська фірма “Світоч” продала на внутрішньому ринку в 2010 р. печива на суму Q1= 700 тис. грн. На ринку печива за той самий період конкуренти продали аналогічної продукції на суму Qk = 5000 тис. грн. Обсяг найпотужнішого з конкурентів Q2 =1050 тис. грн.

Служба маркетингу фірми “Світоч” після ринкових досліджень зробила висновок, що при активній маркетинговій діяльності ємність ринку в 2011 році можна збільшити до Є= 8500 тис. грн.

Визначить:

1. Яку частину ринку печива захопила фірма “Світоч” в 2010 році?

2. Знайдіть відносну частину ринку підприємства стосовно основного конкурента в 2010 році.

3. Наскільки використано маркетинговий потенціал фірми з продажу печива?

Задача 2.4 [20]

Є такі дані по області, тис. грн:

                            Покупці

 

Продавці

Державні

торговельні

організації

Торговельні організації колективної і приватної власності

Споживча

кооперація

Споживачі

(населення)

Усього

Промисловість

420

600

200

-

1220

Сільське господарство

280

340

160

-

780

Державні торговельні

організації

100

170

240

600

1110

Торговельні організації колективної і приватної власності

80

250

120

570

1020

Споживча кооперація

-

90

260

340

690

Усього

880

1450

980

1510

4820

Визначить:

11) товарооборот виробників або обсяг товарної маси, що вперше надійшла до сфери обертання;

12) торгово-посередницький товарооборот;

13) оптовий, роздрібний і валовий товарооборот;

14) зміну товарних запасів у сфері обертання;

15) коефіцієнт ланковості для торгових організацій колективної й приватної власності.

Зробіть висновки.

 

Затверджено на засіданні кафедри Статистики та демографії

Протокол № 8  від “29” квітня 2015 року

 

Екзаменатор                           Іваненко О.І.

 

Зав. кафедри ____________  Ковтун Н.В.