Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ ТА ДЕМОГРАФІЇ

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

 ВСТУПНОГО ІСПИТУ

навчання  за освітнІМ СТУПЕНЕМ

«БАКАЛАВР»

НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«молодший спеціаліст»

 

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ  6.030506 «ПРИКЛАДНА статистика»

 

 

 

Затверджено Вченою радою економічного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 5 від 20 грудня 2016 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ  2017

 

ЗМІСТ

Вступ

 

Модуль 1. Описова статистика:

  1.1. Предмет і методологічні засади статистики.

1.2. Організація статистики в Україні та світі.

1.3. Статистичне спостереження.

1.4. Зведення та групування статистичних даних.

1.5. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.

1.6. Абсолютні та відносні величини.

1.7. Середні величини.

1.8. Ряди розподілу та їх характеристики.

1.9. Аналіз варіації та форми розподілу

1.10. Аналіз концентрації, диференціації та  порівняння рядів розподілу

 

Рекомендована література

 

Структура екзаменаційного білету

 

Критерії оцінювання відповідей вступника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Вступник до бакалаврату економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за програмою «Прикладна статистика» повинен мати фундаментальні знання з фундаментальних математичних дисциплін, інформаційно-комп`ютерних технологій, а також знання методів описової статистики

Метою вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 051  «Економіка» програмою «Прикладна статистика» є відбір найбільш здібних студентів з числа випускників коледжів.

Вимоги до здібностей та рівня підготовки вступників:  успішне засвоєння дисципліни «Статистика» (модуль 1. Описова статистика), знання засад організаційного та методологічного забезпечення статистичного спостереження,  прийомів нагромадження і методів обробки та аналізу статистичної інформації в статиці, наявності базової середньої спеціальної освіти за спеціальністю, а також володіння навичками статистичного аналізу в рамках описової статистики.

        Зміст програми вступного іспиту: програма вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 051  «Економіка» програмою «Прикладна статистика»   включає в себе  Модуль 1. Описова статистика.

 Порядок  проведення вступного іспиту визначається „Положенням про порядок зарахування студентів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на факультети та в інститути Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

       Формою проведення вступного випробування на ОС «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки6.030506 «Прикладна статистика» є письмовий іспит.

 

 

 

 модуль І. Описова статистика

 

 1.1. Предмет і методологічні засади статистики

Статистика – суспільна наука. Предмет статистики. Передумови виникнення статистичної практики. Державознавство та політична арифметика. А. Кетле – фундатор теорії статистики. Класична теорія статистики. Основні категорії статистики. Статистична сукупність, її риси; одиниця сукупності як носій властивостей явища.  Статистичні ознаки, їхні шкали вимірювання. Статистична закономірність. Закон великих чисел і закономірності масових процесів, їх види, механізм формування. Прикладне значення математичних моделей закону великих чисел. Особливості статистичної методології. Етапи статистичного дослідження.

 

1.2. Організація статистики в Україні та світі

Еволюція української статистичної школи. Сучасна стратегія розвитку державної  статистики.  Провідні міжнародні статистичні організації, їхня роль в управлінні соціально-економічними процесами.

 

1.3. Статистичне спостереження

Статистичні дані: джерела та вимоги до них. Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення. Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження. План статистичного спостереження. Види спостережень за ступенем охоплення сукупності та часом реєстрації фактів. Організаційні форми статистичного спостереження. Статистична звітність, її сучасне призначення та роль в державному управлінні. Статистичні реєстри. Способи спостереження. Статистичний моніторинг. Статистичне забезпечення соціологічних обстежень. Помилки спостереження, контроль та відновлення даних. Сучасна організація статистичних спостережень в Україні.

 

1.4. Зведення та групування статистичних даних

Сутність  статистичного зведення як методу систематизації статистичних даних, його завдання. Завдання та види статистичних групувань. Динамічні та статичні групування.  Структурні, типологічні, аналітичні групування. Прості та комбінаційні та багатовимірні групування. Вторинні групування, їх завдання та способи перегрупування.

Порядок побудови статистичних групувань. Зведення та групування  у середовищі EXCEL.

 Ряд розподілу та його елементи. Види рядів розподілу: ранжовані, атрибутивні, дискретні, інтервальні. Класифікації і номенклатури. Класифікатори, їхня роль у сучасному інформаційному забезпеченні. Принципи формування інтервалів груп. Методи формування нерівних інтервалів. Спеціалізовані, прогресивно зростаючі, довільні інтервали.  

 

1.5. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти

Сутність табличного методу. Статистичні таблиці, їх форми та види. Балансова таблиця. Макет статистичної таблиці та її елементи. Правила складання статистичної таблиці. Роль графіків в аналізі соціально-економічних явищ. Основні елементи статистичного графіку. Види статистичних графіків. Побудова графіків з використанням  Мастера диаграмм   (комп’ютерний модуль  EXCEL).

 

1.6. Абсолютні та відносні величини

Суть статистичних показників, їхня  аналітична та управлінська роль. Статистична модель показника. Види статистичних показників за аналітичною функцією, способом обчислення і часом реєстрації. Умови використання і обчислення абсолютних і відносних величин. Абсолютні статистичні величини,  одиниці їх вимірювання. Відносні величини, їх види за аналітичною функцією. Графічне зображення абсолютних і відносних величин.

 

1.7. Середні величини

Середні величини, їх суть, форми, види та умови наукового  застосування. Логічна формула середньої.  Середня арифметична,  основні її властивості. Середня гармонічна. Умови використання середньої хронологічної  та середньої геометричної. Математичні властивості середньої арифметичної. Середній центрований бал. Інтегральні оцінки соціально-економічних явищ. Суть і методика розрахунку багатовимірної середньої. Стандартизація показників.

 

 

1.8. Ряди розподілу та їх характеристики

Ряди розподілу,  їх частотний аналіз. Характеристики центру розподілу: середня, мода, медіана, їх взаємозв’язок. Математичні властивості моди і медіани. Квантилі розподілу: квартилі, децилі, квінтилі,  їхня роль в аналізі закономірностей розподілу. Визначення характеристик у середовищі EXCEL (пакет Аналіз даних). Графічне зображення рядів розподілу: полігон, гістограма, кумулята, огіва.

 

1.9. Аналіз варіації та форми розподілу

Вимірювання варіації ознак. Абсолютні міри варіації: варіаційний, квартальний і децильний розмах, середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення. Дисперсія, її математичні властивості та способи обчислення. Дисперсія альтернативної і номінальної ознаки.

Дисперсійний аналіз. Види дисперсій та правило розкладання варіації. Коефіцієнти варіації, їх роль у статистичному аналізі.

Моменти розподілу. Характеристики форми розподілу: коефіцієнти асиметрії та ексцесу. Середньоквадратичні помилки коефіцієнтів асиметрії та ексцесу. Визначення характеристик розподілу у середовищі EXCEL (пакет Аналіз даних).

 

1.10. Аналіз концентрації, диференціації та  порівняння рядів розподілу

Аналіз нерівномірності розподілу. Коефіцієнти локалізації та концентрації. Використання коефіцієнтів нерівномірності розподілу в аналізі життєвого рівня населення (коефіцієнт децильної диференціації коефіцієнт фондів, коефіцієнт Джині). Крива Лоренца, порядок її побудови.

Оцінювання подібності структур різних сукупностей. Вимірювання інтенсивності структурних зрушень.

 

Рекомендована література:

  1. Єріна А.М., Пальян З.О. Статистика: підручник /А.М.Єріна, З.О.Пальян. –  К: КНЕУ, 2010. – 351 с.
  2. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: практикум /А.М.Єріна, З.О.Пальян.  .–  6-те вид., стер .–   К: Товариство “Знання”, 2008. – 255 с.
  3. Ковтун Н.В. Теорія статистики: курс лекцій, практикум /Н.В.Ковтун – К. : ІМЕКС, 2007. – 276 с.
  4. Мармоза А.Т. Теорія статистики. навчальний посібник /А.Т.Мармоза – К.: Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 392. с.
  5. Моторин Р.М., Чекотовський Е.В. Статистика. Збірник індивідуальних завдань з використанням EXCEL: навч. метод. посібн. для сам ост. вивч. диск./Р.М.Моторин, Е.В.Чекотовський. – К.: КНЕУ, 2005. – 268 с.
  6. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко та ін. – 2-ге вид. перероб. і доп.– К: КНЕУ, 2000.  – 467 с.

 

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

Комплект атестаційних завдань вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 051  «Економіка» програмою «Прикладна статистика» складається з таких елементів:

-         3 теоретичних тестових питань з фахової дисципліни «Статистика»  (Модуль1. Описова статистика) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр;

-         2 практичних тестових завдання;

-         2 розрахункових задачі;

-         1 розрахунково-аналітичне завдання.

 

Теоретичні тестові  питання охоплюють усі розділи модуля 1.Описова статистика.

Практичні завдання передбачають  розв'язок розрахункових та розрахунково-аналітичних  ситуаційних задач та аналіз отриманих результатів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ

При оцінюванні знань вступника на вступному іспиті на освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 051  «Економіка» програмою «Прикладна статистика»  враховуються його письмова відповідь на завдання екзаменаційного білету. Наведені елементи вступного іспиту оцінюються за десятибальною шкалою для теоретичних тестових питань і завдань, за п’ятнадцятибальною шкалою для практичних розрахункових задач та за двадцятибальною шкалою для розрахунково-аналітичного завдання. Підсумкова оцінка вступного іспиту становить сумарну оцінку за кожне з восьми завдань білету. Максимальна кількість балів – 100.

Теоретичне тестове питання

10 балів  виставляється вступнику у випадку повної та правильної відповіді на два запитання.

5 балів виставляється вступнику в разі правильної відповіді на одне запитання

0 балів виставляється вступнику в разі відсутності жодної правильної відповіді.

Практичне  тестове завдання

10 балів виставляється вступнику у випадку одержання правильної відповіді з обґрунтуванням усіх проміжних етапів розв’язування із зазначенням одиниць виміру та використаних математичних і логічних формул.

 8 балів виставляється вступнику у випадку одержання правильної відповіді з обґрунтуванням усіх проміжних етапів розв’язування та використаних математичних формул, але без зазначень одиниць виміру та запису логічних формул.

5 балів виставляється вступнику у випадку, коли у правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи розв’язування. Ключові моменти  розв’язування не обґрунтовано. Одержана відповідь неправильна або задача розв’язана неповністю.

0 балів виставляється вступнику у разі відсутності або цілковито не правильного розв’язку завдання.

Розрахункові задачі

15 балів виставляється вступнику у випадку одержання правильної відповіді з обґрунтуванням усіх проміжних етапів розв’язування із зазначенням одиниць виміру та використаних математичних і логічних формул, а також інтерпретації одержаних результатів.

12 балів виставляється вступнику у випадку одержання правильної відповіді за відсутності обґрунтування усіх проміжних етапів розв’язування, але із зазначенням одиниць виміру та використаних математичних формул.

10 балів виставляється вступнику у випадку одержання правильної відповіді із зазначенням математичних формул, але за відсутності обґрунтування усіх проміжних етапів розв’язування, зазначення одиниць виміру.

5 балів виставляється вступнику у випадку, коли наведено математичну або логічну формулу, але одержана відповідь неправильна або задача розв’язана неповністю.

0 балів виставляється вступнику у разі відсутності або цілковито не правильного розв’язку завдання.

Розрахунково-аналітичне завдання

20 балів виставляється вступнику у випадку одержання правильної відповіді з обґрунтуванням усіх проміжних етапів розв’язування із зазначенням одиниць виміру та використаних математичних і логічних формул, а також аналітичних висновків.

15 балів виставляється вступнику у випадку одержання правильної відповіді, обґрунтування усіх проміжних етапів розв’язування із зазначенням одиниць виміру та використаних математичних формул, але за відсутності аналітичних висновків.

10 балів виставляється вступнику у випадку одержання правильної відповіді із зазначенням математичних формул, але за відсутності обґрунтування усіх проміжних етапів розв’язування та аналітичних висновків.

5 балів виставляється вступнику у випадку, коли наведено математичну або логічну формулу, але одержана відповідь неправильна або задача розв’язана неповністю.

0 балів виставляється вступнику у разі відсутності або цілковито не правильного розв’язку завдання.

 

 

 

 

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

вступних випробувань

для осіб, які вступають на базі ОКР «молодший спеціаліст» на ТРЕТІЙ курс денної форми навчання за ОС «бакалавр»

зА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030506  «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»

 

І. Тестові завдання (кожне правильно вирішене завдання оцінюється у 10 балів):

1. Проводиться опитування абонентів компанії мобільного зв’язку, щодо якості наданих послуг. Чи збігаються одиниця сукупності та одиниця спостереження а) так; б) ні. За часом реєстрації це спостереження: в) періодичне; г) поточне.   Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4) б,г.

 

2. У ряду розподілу малих підприємств за кількістю найманих працівників частотою є: а) кількість підприємств; б) найманих працівників. Неперервними ознаками  є: в) кількість найманих працівників; г) обсяг реалізованої продукції.

Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4) б,г.

 

3. Ступінь однорідності сукупності характеризує а) варіаційний розмах; б) коефіцієнт варіації. В ряду розподілу з однаковими інтервалами мода визначається за: в) частотами розподілу; г) щільностями розподілу.

 Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4)б,г.

 

ІІ. Розрахунково-аналітичне завдання:

Задача 1 (10 балів).

 Виконання плану приватизації об’єктів готельно-ресторанного комплексу характеризується даними:

 

Об’єкти

Заплановано надходжень коштів від продажу, млн. грн.

Виконання плану надходжень коштів від продажу об’єктів, %

Готелі

30

70

Ресторани

15

80

 

Середній процент виконання плану надходжень коштів від продажу об’єктів становить: а) 75,0%; б) 73,3%; в) 73,0%. Середня обчислюється за формулою: г) арифметичної зваженої; д) гармонічної зваженої.  Відповіді: 1) а,д; 2) а,г; 3) б,д; 4)в,г.

 

Задача 2 (10 балів).

Розподіл доходів страхових компаній від добровільного страхування характеризується даними:

 

Вид добровільного страхування

В% до підсумку

Кількість страхових платежів

Сума доходів

Майнове

60

72

Страхування відповідальності

40

28

Разом

100

100

 

Сума доходів сконцентрована у групі страхових платежів: а) майнових; б) страхування відповідальності.

Коефіцієнт локалізації  доходів від майнового страхування становить: в) 0,7; г) 1,2.

Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4)б,г.

 

 

 

Задача 3 (15 балів). За наведеними даними визначте структуру,  структурні зрушення та динаміку кількості акціонерних товариств (тисяч). Зробіть письмові висновки.

 

Товариства з відповідальністю

Базисний рік

Поточний рік

Обмеженою

296

340

Повною 

 24

 22

Разом

320

362

 

 

Задача 4 (15 балів). За наведеними нижче даними визначте модальну та медіанну жирність твердих сирів:

Жирність, %

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45і вище

Разом

Кількість проб

3

4

5

3

15

Обчисліть коефіцієнт асиметрії розподілу проб сирів. Зробіть письмові висновки.

 

Задача 5 (20). Соціально-економічні показники забезпеченості населення регіонів країни:                  

 

Регіони

Середньомісячна заробітна плата, грн

Рівень безробіття, ‰

Забезпеченість житлом, м2 загальної площі на 1 особу

Східні

3400

8,7

20,6

Центральні

2900

7,4

19,9

Західні

2560

9,2

22,1

В середньому

3110

8,4

21,0

 

За допомогою багатовимірної середньої визначте рейтинг регіонів за рівнем забезпеченості. Зробіть письмові висновки.

 

Критерії оцінювання:

Характер та кількість завдань

Бали

1.

Тестові завдання (3)

3*10=30

2.

Розрахунково-аналітичне завдання (5):

          70

2.1.

Задача 1, 2

2*10=20

2.2.

Задача 3, 4

2*15=30

2.3.

Задача 5

          20

Всього

100 балів