Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Прийняття управлінських рішень на підприємстві

Прийняття управлінських рішень на підприємстві

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково -

педагогічної роботи _____________ А.М. Колот

На початку гри всі компанії знаходяться в кінці 

22 червня 2017 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з організації, технології проведення та оцінювання результатів тренінгу (3 курс)

«Прийняття управлінських рішень на підприємстві»

 

 

 

 

 

освітній ступінь              бакалавр

 

галузь знань                   0306 Менеджмент і адміністрування

спеціальність                  6.030601 Менеджмент

спеціалізація                   Менеджмент промислових підприємств

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри

менеджменту ________________ С.М. Соболь

 

Начальник навчально -

методичного відділу ________________ Т.В. Гуть

 

 

Київ 2017

 

Вступ

 

Виходячи із завдань, що постають перед університетом в процесі формування і впровадження моделі інноваційного розвитку вищої економічної освіти, актуальним є реалізація концепції індивідуалізації навчального процесу і застосування інтерактивних форм роботи з використанням тренінгових технологій навчання. Особливого значення застосування тренінгових технологій набуває під час фахової підготовки бакалаврів з менеджменту.

Впровадження тренінгових технологій в навчальний процес кафедрою менеджменту реалізується у формі тренінгу «Прийняття управлінських рішень на підприємстві».

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців з менеджменту, тренінг проводиться для студентів спеціальності 6601/1 «Менеджмент промислових підприємств» в 6-ому семестрі.

Тренінг «Прийняття управлінських рішень на підприємстві» заснований на інтерактивній бізнес-симуляції, що розроблена угорською компанією «EcoSim» на платформі програмного продукту Excel. Він носить міждисциплінарний характер та виступає завершальним етапом у підготовці бакалаврів з менеджменту. В рамках тренінгу студенти набувають практичних навичок по застосуванню отриманих теоретичних знань з таких дисциплін: «Основи менеджменту», «Маркетинг», «Бухгалтерський облік» та «Фінанси».

Предметом тренінгу є процес прийняття управлінських рішень щодо діяльності підприємства, що працює в конкурентному середовищі.

Мета тренінгу полягає в розвиткові у студентів аналітичного мислення та практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень при визначенні стратегії ринкової поведінки підприємства та механізму її реалізації на віртуальном ринку.

Завдання тренінгу:

 • закріпити теоретичні знання з управління підприємством, набуті під час вивчення дисциплін фахової підготовки;
 • сформувати у студентів практичні навички щодо прийняття управлінських рішень по розробці стратегії та прогнозуванню виробничих і збутових показників діяльності підприємства;
 • сформувати здібності щодо пошуку альтернативних шляхів вирішення поставленої задачі;
 • відпрацювати технологію колективного прийняття управлінських рішень.

Тренінг орієнтований на формування у майбутніх фахівців компетенцій, тобто здібностей бакалавра з менеджменту виконувати наступні функціональні завдання професійної діяльності:

Адміністративно-координаційні:

 • розробляти стратегію ринкової поведінки підприємства;
 • оперативно корегувати обрану стратегію відповідно до змін у структурі конкурентного ринку та споживацьких вподобань;
 • координувати діяльність виробничої, збутової, маркетингової та фінансової підсистем підприємства для забезпечення реалізації поставлених цілей;
 • приймати стратегічні й оперативні управлінські рішення на базі результатів фінансового аналізу і ринкових прогнозів;
 • аналізувати зміст та характер робіт, здійснювати розподіл робіт, формулювати функціональні обов’язки керівників, складати матрицю відповідальності.

Аналітично-діагностичні:

 • аналізувати середовище функціонування підприємства та його конкурентну позицію;
 • оцінювати стан реалізації стратегії, результативність змін ринкової поведінки;
 • аналізувати результати та ефективність господарської діяльності підприємства, ступінь виконання планів;
 • діагностувати особливості впливу поведінки конкурентів на реалізацію обраної підприємством стратегії;
 • використовувати базові навички фінансового аналізу, фінансового планування та управлінського обліку для прийняття управлінських рішень;
 • використовувати в процесі прийняття управлінських рішень інформацію, що наводиться в основних фінансових документах підприємства;
 • використовувати методи ціноутворення, приймати рішення про встановлення ціни на продукцію;
 • аналізувати  структуру витрат, використовувати принципи управління витратами з метою їх оптимізації;
 • відстежувати причинно-наслідковий зв’язок між управлінськими рішеннями і фінансовими результатами діяльності підприємства;
 • визначати потребу в матеріальних, фінансових, людських, інформаційних ресурсах для забезпечення реалізації стратегії підприємства;
 • обчислювати потреби в обладнанні, сировині, рекламуванні тощо;
 • здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг ринкової діяльності конкурентів;
 • готувати аналітичні звіти про діяльність підприємства;
 • використовувати пакети прикладних програм Excel, Power Point.

Планово-прогностичні:

 • розробляти та обґрунтовувати місію, цілі, завдання підприємства;
 • прогнозувати параметри середовища функціонування підприємства;
 • застосовувати сценарне планування для корегування ринкової поведінки;
 • планувати очікувані результати та показники діяльності підприємства;
 • планувати ресурси для забезпечення діяльності підприємства;
 • визначати шляхи забезпечення планового рівня прибутку;
 • аналізувати ризики, що можуть виникнути в процесі здійснення діяльності підприємства;
 • проектувати вплив прийнятих управлінських рішень на результат діяльності підприємства.

Організаційно-правові:

 • формувати інформаційну базу для підтримки процесу прийняття управлінських рішень;
 • організовувати реалізацію стратегію ринкової поведінки підприємства;
 • забезпечувати ефективне використання всіх наявних ресурсів підприємства;
 • організовувати командну роботу - розподіляти між виконавцями обов’язки, права та відповідальність,  делегувати повноваження.

Мотиваційні:

 • розробляти та здійснювати стимулюючі заходи щодо активності учасників команди, генерації ідей, новаторських пропозицій тощо;
 • забезпечувати узгодження інтересів кожного з учасників команди;
 • заохочувати поширення нових знань та набуття практичних навичок як визначальних пріоритетів професійної діяльності.

Контрольні:

 • здійснювати моніторинг досягнення цілей і реалізації стратегії ринкової поведінки підприємства;
 • контролювати основні показники діяльності підприємства;
 • оцінювати ефективність реалізації прийнятих управлінських рішень;
 • коригувати цілі, стратегії, плани діяльності підприємства.

Комунікаційні:

 • забезпечувати ефективний зворотний зв'язок в процесі командної роботи;
 • координувати діяльність учасників команди та обмін інформацією між ними;
 • набувати навичок колективного прийняття рішень;
 • розвивати навички ділового спілкування;
 • здійснювати презентацію результатів командної роботи.

Інноваційні:

 • здійснювати пошук і генерацію нових ідей в процесі прийняття управлінських рішень;
 • забезпечувати формування і розвиток інноваційного потенціалу членів команди.

Навчальні та науково-дослідницькі:

 • обирати джерела інформації для дослідження ситуацій щодо діяльності підприємства;
 • обирати форми та методи дослідження змін, що відбуваються;
 • збирати та обробляти первинну інформацію;
 •  аналізувати інформацію, узагальнювати та структурувати інформацію, виявляти загальні тенденції;
 • використовувати наукові публікації, методичні розробки, інформацію про практичний досвід підприємств при прийнятті управлінських рішень.

 

Зміст тренінгу

 

Характер роботи студентів під час проведення тренінгу суттєво відрізняється від традиційних форм організації навчального процесу. В першу чергу, здійснюється ефективне поєднання  теоретичної та практичної складової через синтез різних форм навчального процесу – міні-лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, командної роботи, виконання самостійних завдань.

На відміну від традиційного підходу до навчання студентів, що базується на відтворенні студентами переважно теоретичних знань, в економічній симуляції, на базі якої проводиться тренінг, передбачається виконання студентами комплексу взаємопов’язаних завдань з управління діяльністю віртуального підприємства, що виробляє та реалізує морозиво.

Комплекс задач, пов’язаних з плануванням діяльності віртуальних підприємств та оперативним реагуванням на зміни факторів зовнішнього середовища, вирішується протягом 4-х кварталів. На віртуальному ринку, який формується підприємствами виробниками морозива, працює 5 підприємств. Кожне підприємство очолюють команди топ-менеджерів, що формуються з числа студентів академічної групи на початковому етапі роботи в тренінгу.

Змістовна характеристика робіт на кожному з етапів комплексного тренінгу, що виділені згідно з тематичним планом, наведена в табл. 1.

Відповідно до наведених в табл. 1 етапів тренінгу, складається графік проведення тренінгових занять. В залежності від змісту робіт окремі заняття проводяться в аудиторії або комп’ютерному класі з усією академічною групою або з окремими управлінськими командами в режимі консультацій.

Таблиця 1

Зміст етапів проведення комплексного тренінгу

Найменування етапу

Характер робіт

Етап 1. Вступна частина

 • Презентація тренінгу студентам
 • Формування команд, настроювання на командну взаємодію
 • Ознайомлення учасників з умовами та особливостями економічної симуляції
 • Постановка завдань командам під час роботи в тренінгу

Етап 2. Консультації з командами

 • Розробка стратегії ринкової поведінки віртуальних підприємств
 • Демонстрація принципу роботи економічної моделі
 • Розробка розрахункової таблиці для обґрунтування планових показників діяльності на базі ПП Excel
 • Прийняття управлінських рішень по формуванню поквартального плану діяльності віртуальних підприємств на рік

Етап 3. Проведення економічної симуляції

 • Прийняття управлінських рішень по кварталах
 • Аналіз отриманих результатів та корегування планових показників на наступний квартал
 • Підведення підсумків симуляції та отримання зворотного зв'язку щодо набутих під час тренінгу управлінських навичок

Етап 4. Захист звітів

 • Підготовка командами звітів
 • Презентація звітів за результатами тренінгу
 • Підведення підсумків тренінгу

 

Етап 1. Вступна частина

Робота в межах даного етапу починається з роз’яснення студентам змісту та особливостей тренінгової форми роботи. Наголошується на тому, що тренінг на базі економічної симуляції є ефективною освітньою технологією, що передбачає послідовно побудовану й оптимізовану систему дій суб’єктів освітнього процесу шляхом набуття навчального досвіду та компетенцій визначених в стандартах фахової підготовки. В першу чергу застосування даної тренінгової технології передбачає високий рівень залучення студентів у навчальний процес, що сприяє розвитку таких компетенцій, як міжособистісні комунікації, аналітичне мислення та набуття навичок прийняття управлінських рішень у ситуації невизначеності. Саме на цьому етапі формується партнерський тип міжособистісних відносин між викладачем-тренером та студентами, який дозволяє реалізувати найбільш ефективну модель взаємодії викладача і студента під час тренінгу.

 • Презентація тренінгу студентам

Презентація особливостей тренінгового інструменту “Економічна симуляція” починається із пояснення сутності такого навчального інструменту як економічна симуляція, його місця і ролі у підготовці фахівців з менеджменту, ознайомлення з досвідом інших навчальних закладів в напрямку застосування аналогічних освітніх технологій. Обов’язковим елементом на початковому етапі роботи є ознайомлення студентів із порядком проведення тренінгу, пояснення основної ідеї економічної симуляції, принципів, що покладені в основу командної роботи, що сприятиме усвідомленню студентами мети тренінгу, а також упередженню багатьох питань, що найчастіше виникають під час роботи з вихідною інформацією.

 • Формування команд

Умови проведення тренінгу вимагають обов’язкового поділу академічної групи студентів на 5-ть команд. Процес поділу на групи здійснюється з використанням різних підходів, що визначаються особисто викладачем-тренером. Оптимальний розмір кожної команди - 4-5 студентів.

Робота протягом всього тренінгу здійснюється у сформованій команді. Тренінг вимагає інтенсивної взаємодії між студентами, так як прийняття обґрунтованих управлінських рішень стає можливим лише за умови колективного процесу їх прийняття. Завдяки цьому активізуються такі форми взаємодії, як кооперація праці, спільне виконання завдань, колективне обговорення, що базуються на використанні методів «мозковий штурм», «колективний блокнот» тощо.

Саме на даному етапі викладачем-тренером наголошується на тому, що особливістю тренінгової форми роботи є її колективний характер, коли відповідальність за прийняті рішення поділяється між учасниками команди, а результати діяльності кожної команди відображаються на усіх без винятку командах-учасницях. Даний аспект діяльності суттєво відрізняє тренінгові форми організації навчального процесу від традиційних форм навчання, орієнтованих на виконання індивідуальних завдань.

 • Ознайомлення учасників з умовами економічної симуляції

Після здійснення розподілу на команди викладач надає студентам вихідну інформацію щодо базових умов економічної симуляції, що наведена в додатку А, цільових орієнтирів, існуючих обмежень, параметрів віртуального ринку діяльності команд-конкурентів. Важливо акцентувати увагу студентів на критеріях перемоги в економічній симуляції. Найбільший прибуток від діяльності акумульований за результатами чотирьох  кварталів є пріоритетним показником, за яким визначається переможець в даній економічній симуляції. Звітність, в якій відображено результати діяльності підприємств за нульовий квартал надано у додатку Б.

 • Постановка завдань командам на період роботи в тренінгу

Після загального ознайомлення з вихідною інформацію та особливістю економічної симуляції викладач доводить до студентів перелік всіх видів робіт за етапами, способи підготовки до наступних етапів тренінгу та форми подачі результатів самостійної підготовки (табл.2).

Таблиця 2

Перелік самостійних видів робіт студентів, термінів виконання та форм їх представлення

Етап

Види роботи студента

Форма подачі результатів підготовки[1]

2-ий етап

 • Ознайомлення з вихідною інформацією щодо економічної симуляції
 • Визначення назви команди/підприємства
 • Визначення стратегії ринкової поведінки підприємства
 • Розробка розрахункової таблиці Excel
 • Розробка плану управлінських рішень на 1-ий квартал
 • Розрахункова таблиця в Excel – модель прийняття управлінських рішень
 • Форма прийняття рішень заповнена на 1-ий квартал

3-ій етап

 • Коригування стратегії ринкової поведінки підприємства
 • Опрацювання плану прийняття управлінських рішень на 4-ри квартали
 • Доопрацювання розрахункової таблиці Excel
 • Розробка сценаріїв реагування підприємства на можливі зміни ситуації на ринку
 • Доопрацьована розрахункова таблиця в Excel – модель прийняття управлінських рішень
 • Форма прийняття рішень заповнена на 4-ри квартали
 • Сценарії зміни ринкової поведінки підприємства в залежності від ситуації на віртуальному ринку та дій конкурентів

4-ий етап

 • Підготовка звіту за результатами тренінгу
 • Підготовка презентації
 • Письмовий звіт
 • Презентація в Power Point

 

На даному етапі роботи викладач-тренер узгоджує із студентами графік проведення занять, наголошуючи на тому, що усі тренінгові завдання повинні бути виконані студентами відповідно до етапів проведення тренінгу.

Обов’язковим моментом початкового етапу тренінгу є ознайомлення студентів з порядком оцінювання їх роботи в тренінгу та умовами отримання балів за успішність (див. Порядок оцінювання).

 

Етап 2. Консультації з командами

Даний етап тренінгу характеризується високою практичною спрямованістю. Глибоке володіння теоретичними знаннями не завжди гарантує їх успішне застосування на практиці. Будь-яку управлінську проблему не можливо вирішити єдиним вірним шляхом. Кожний випадок вимагає ситуативного підходу на основі всебічного оцінювання всіх можливих альтернатив за існуючих умов.

Саме досягненню цієї мети в межах другого етапу сприяє відповідна організація роботи студентів: як в межах кожної окремо взятої команди, так і в комп’ютерному класі при проведенні демонстраційного етапу симуляції тільки по 1-ому кварталу. Проведення такої тестової гри дозволяє учасникам усвідомити принципи роботи економічної моделі, краще зрозуміти зміст та порядок відображення аналітичних даних за результатами роботи віртуальних підприємств. Саме це дозволяє запобігти виникненню помилок в обрахунках та доводить необхідність завчасної підготовки електронних таблиць в Excel.

 

 • Розробка стратегії ринкової поведінки віртуальних підприємств

На даному етапі в командах проводяться попередні обрахунки планових показників діяльності з метою усвідомлення основних залежностей та  порядку розрахунків ключових значень показників в економічній симуляції. Джерелом інформації слугують дані, наведені у додатку Б, які відображають результати діяльності підприємств в 0-ому кварталі. На початку симуляції усі показники є однаковими для п’яти віртуальних підприємств.

Після усвідомлення порядку обрахунків, командам необхідно сформулювати головну мету діяльності очолюваних ними віртуальних підприємств та шляхи реалізації процесу прийняття управлінських рішень. Враховуючи те, що ціль економічної симуляції – максимізація прибутку – є єдиною для всіх, викладачу-тренеру доцільно зробити наголос на тому, що при виборі стратегії ринкової поведінки кожна з команд може скористатися одним з підходів до управління діяльністю підприємства і прийняття відповідних управлінських рішень по ходу гри.

Виробничий підхід - базується на першочерговому визначенні обмежень операційної системи, наявних у підприємства за умовами економічної симуляції, і прийнятті рішення про можливі обсяги виробництва і продажу продукції. Враховуючи залишки матеріально-сировинних ресурсів, виробничих потужностей та персоналу, здійснюється оцінка наявних виробничих можливостей і на основі цього обчислюються обсяги планованого прибутку по кварталах і в цілому за рік. За даним підходом необхідно:

 1. визначити максимальну потужність наявного на початок року виробничого обладнання;
 2. розрахувати амортизаційні відрахування по кожному з 4-рьох кварталів;
 3. визначити середню потужність обладнання в кожному з 4-ох кварталів до кінця року;
 4. спланувати обсяги виробництва продукції в натуральному вираженні по кварталах;
 5. визначити необхідну кількість персоналу та обсяг сировини для максимального завантаження наявних виробничих потужностей;
 6. виходячи з попередніх розрахунків, обрати цінову стратегію та необхідні розміри рекламних бюджетів по кварталах.

Маркетинговий підхід - базується на першочерговому врахуванні тенденцій даного ринку - в першу чергу характеру його сезонності. За даним підходом необхідно:

 1. прийняти першочергові рішення про бажані обсяги продажу продукції та частку ринку підприємства;
 2. виходячи з цих цільових орієнтирів, визначити цінову стратегію та розмір необхідних рекламних бюджетів по кварталам  з урахуванням сезонності;
 3. спланувати параметри операційної системи (потужності, персонал, сировина);
 4. як наслідок, можливо спрогнозувати очікувані обсяги прибутку.

Стратегічний підхід - базується на першочерговому прийнятті рішення про кількісні виміри головної цілі діяльності підприємства – бажаного розміру прибутку, який компанія прагне отримати за умов вивчення базових показників економічної симуляції (як внутрішніх ресурсних складових, так і ринкових), визначенні ключових факторів успіху та виборі стратегії ринкової поведінки. За даним підходом необхідно:

 1. прийняти першочергові рішення про бажані обсяги прибутків по кожному з кварталів з урахуванням сезонності;
 2. визначити стратегію ринкової поведінки віртуального підприємства щодо, ціни, рекламних бюджетів та необхідних обсягів продажу;
 3. ретельно обчислити витрати за необхідних обсягів виробництва;
 4. остаточно скоригувати рішення щодо ціни та рекламних бюджетів з урахуванням витрат.

 

 • Демонстрація принципу роботи економічної моделі

З метою ознайомлення студентів безпосередньо з роботою економічної моделі проводиться її демонстрація. Студентам пропонується прийняти рішення щодо діяльності підприємства тільки на перший квартал та ввести їх в програму обробки даних. Після обробки введеної інформації, команди отримують роздруковані звіти про результати роботи підприємства у першому кварталі.

Головна задача, що постає перед викладачем-тренером на даному етапі тренінгу – дати можливість студентам усвідомити причинно-наслідкові зв’язки між власними рішеннями, рішеннями конкурентів і фактичними результатами з метою формування оптимальної стратегії ринкової поведінки в процесі економічної симуляції.

 

 • Розробка розрахункової таблиці для обґрунтування планових показників діяльності

Створення розрахункової таблиці в Excel є обов’язковим завданням, яке виконується студентами на другому етапі тренінгу. Необхідність і важливість його якісного виконання усвідомлюється студентами після тестового етапу гри. Необхідні розрахункові таблиці складаються з використанням  додаткової інформації щодо методик розрахунку накладних витрат, виробничих потужностей та амортизаційних відрахувань, що наведена в додатках В і Г. Даний вид робіт виконується студентами самостійно в позааудиторний час.

 

 • Прийняття управлінських рішень по формуванню агрегованого поквартального плану діяльності на рік

Результатом роботи команд на другому етапі тренінгу є розробка плану діяльності підприємства на рік з поквартальною розбивкою. В даному плані обраховуються та наводяться значення таких показників: обсяг виробництва, ціна пачки морозива, витрати на рекламування, потреба в персоналі на поточний квартал, необхідні обсяги замовлень сировини і устаткування на наступний квартал. Усі обраховані показники заносяться в Форму прийняття рішень наведену в додатку Д.

Для участі у наступному етапі тренінгу, команди повинні обов’язково заповнити Форму прийняття рішень, опрацювавши декілька сценаріїв розвитку подій під час економічної симуляції. Мається на увазі, що студенти мають бути готові щоквартально коригувати заплановані ними цільові показними залежно від змін ринкової кон’юнктури.

Саме опрацьовані на даному етапі показники виступають відправною точкою на третьому етапі тренінгу.

 

Етап 3. Проведення економічної симуляції

Даний етап є ключовим у комплексному тренінгу з огляду на сутність тренінгового інструменту «економічна симуляція». Робота з академічною групою на цьому етапі здійснюється в комп'ютерному класі з використанням мультимедійного проектора. За його допомогою після обробки вхідних даних по кожному кварталу студентам у графічному вигляді демонструється загальна інформація про отримані результати кожної з команд, серед яких подаються наступні дані: прибуток за квартал, обсяги продажів у пачках, частка ринку, ціна на морозиво, витрати на рекламування кожного підприємства тощо. Викладач-тренер коментує ситуацію, що склалася на ринку, дії команд та отримані ними результати.

 • Прийняття управлінських рішень по кварталах

Як зазначалося вище, рішення щодо управління діяльністю підприємств приймаються командами протягом року по кожному з 4-х кварталів. Даний етап починається з введення в комп’ютерну програму прийнятих командами рішень по першому кварталу. Після роздрукування результатів (за своєю формою поквартальні результати відповідають формі за результатами 0-го кварталу, наведеній у додатку Б), команди здійснюють аналіз економічних показників та коригують прийняті раніше рішення на наступний квартал, намагаючись реалізувати обрану стратегію ринкової поведінки або змінити її.

 

 • Економічний аналіз отриманих результатів та корегування планових показників на наступний квартал

Ситуативно реагуючи на зміни віртуального ринку, команди мають можливість корегувати опрацьовані на попередньому етапі планові показники. Зважаючи на ступінь досягнення поставлених цілей, а також враховуючи стан віртуального ринку та прогнозуючи можливі дії конкурентів, команди топ-менеджерів можуть обґрунтувати доцільність зміни стратегії ринкової поведінки. При цьому мотиви здійснення подібних змін мають бути обов’язково пояснені на етапі підведення підсумків.

 

 • Підведення підсумків по симуляції та отримання зворотного зв'язку щодо набутих під час тренінгу управлінських навичок

Після завершення економічної симуляції викладач-тренер оголошує команду переможця і аналізує ситуацію, що формувалася на віртуальному ринку, а також коментує результативність діяльності кожної з команд протягом всієї симуляції.

На цьому також обов’язково проводиться усне опитування кожного зі студентів відносно особистих висновків, вражень та оцінки власної ефективності своєї участі у тренінгу. Кожен зі студентів має відповісти на такі питання:

 • Чого Ви навчилися і які навички отримали в сферах:
  • стратегічного і тактичного планування діяльності підприємства;
  • маркетингу та реклами;
  • управління персоналом;
  • управління фінансами та управлінського обліку;
  • командної роботи та колективного прийняття управлінських рішень тощо.
 • Які сильні сторони Ви проявили під час тренінгу?
 • Яких знань та навичок не вистачало під час тренінгу?
 • Якими є Ваші власні здобутки за результатами участі в тренінгу?

Після цього проводиться письмове опитування, що стосується особистої оцінки результатів участі у тренінгу - студентам надаються анкети за формою, що представлена у додатку Е.

 

 

 

Етап 4. Захист звітів

Завершальним етапом тренінгової роботи є підготовка звітів кожною командою про результати отримані кожним віртуальним підприємством під час економічної симуляції.

З огляду на ключові задачі, що поставлені перед студентами на тренінгу, та орієнтуючись на компетенції, що набуваються студентами під час виконання тренінгових завдань, даний етап є найважливішим. Ґрунтовний аналіз результатів як власної команди, так і команд-конкурентів, дає можливість студентам усвідомити основні закономірності, що діють на конкурентному ринку, встановити ключові фактори успіху та причинно-наслідкові зв’язки. Саме завдяки такому аналізу студенти мають можливість усвідомити специфіку діяльності підприємства на конкурентному ринку, визначити перелік зовнішніх і внутрішніх факторів, за умов дії яких було досягнуто поставлені цілі або ж навпаки - отримана поразка в конкурентній боротьбі.

 

 • Підготовка командами звітів

За результатами тренінгу кожною командою студентів, котрі очолювали віртуальні підприємства з виробництва та реалізації морозива, має бути підготовлений звіт за структурою, що наведена в додатку Ж. Звіт виконується командами в письмовій формі протягом тижня після завершення третього етапу тренінгу – проведення економічної симуляції. Слід звернути увагу на необхідність представлення усіх зазначених у додатку Ж таблиць за поданою формою з обов’язковими коментарями та висновками по кожній з них. Звіт подається викладачу-тренеру для остаточного оцінювання після презентації.

 

 • Презентація звіту за результатами тренінгу

На останніх заняттях, що проводяться з усією академічною групою,  відбувається презентація звітів з використанням ПП Power Point. Кожна команда має провести презентацію власного підприємства та здобутих ним результатів у економічній симуляції протягом не більше 10 хв. та надати відповіді на запитання. Максимальний час для презентації та відповідей на запитання кожною групою – 30 хв. Основна мета даного етапу – продемонструвати вміння лаконічно та емоційно презентувати результати діяльності.

 • Підведення підсумків тренінгу

На завершальному етапі тренінгу головну роль відіграє  викладач-тренер, який надає загальні коментарі щодо отриманих усіма командами результатів у економічній симуляції, їх вдалих і помилкових рішень.

Підводячи підсумок, важливо підкреслити, що протягом всього тренінгу студенти мали унікальні можливості не тільки задіяти теоретичні знання, здобуті протягом навчання в університеті, але й активним чином впроваджувати їх у практичну діяльність: розвивати стратегічне мислення, нестандартним чином підходити до розв’язання конкретної ситуації, налагоджувати комунікації в команді, доводити вірність своїх суджень, відстоювати власні погляди тощо. Акцентуванням уваги студентів на досягнуті цілі тренінгу й виконані завдання завершується робота в межах застосування даної тренінгової технології.

 

Порядок оцінювання

 

Підсумкове оцінювання роботи студентів під час тренінгу здійснюється у формі поточного модульного контролю (ПМК) у діапазоні від 0 до 100 балів. Під час участі у тренінгу викладачем оцінюється індивідуальна і командна робота студентів.

Об'єктами підсумкового оцінювання роботи студентів під час тренінгу є:

 • індивідуальна особиста участь кожного студента в усіх етапах тренінгу;
 • якість розробленої на базі ПП Excel розрахункової таблиці для обґрунтованого прийняття управлінських рішень;
 • місце, що зайняли команди студентів залежно від обсягу акумульованого прибутку від діяльності віртуальних підприємств протягом року;
 • звіт за результатами участі в тренінгу, підготовлений командами  відповідно вимогам до його структури, змісту та повноти;
 • презентація звіту за результатами участі в тренінгу, що має засвідчити рівень проведеного командами аналізу результатів роботи під час тренінгу;
 • індивідуальна активність кожного зі студентів під час всіх етапів тренінгу.

Критерії оцінювання роботи студентів різних форм навчання під час тренінгу наведені в таблицях 3-4.

 

 

Таблиця 3

Критерії оцінювання роботи студентів денної форми навчання

 

Критерій

Максимальна кількість балів

Коментар

Якість розробленої на базі ПП Excel розрахункової таблиці для обґрунтованого прийняття управлінських рішень

15

 

 • повнота врахування всіх статей витрат
 • зв’язок між 4-ма кварталами
 • можливість перевірки план-факту основних показників та моделювання ситуацій

Місце, що зайняли команди студентів під час економічної симуляції

35

 • 35 балів – за 1-е місце
 • 30 балів – за 2-е місце
 • 25 балів – за 3-є місце
 • 20 балів – за 4-е місце
 • 15 балів – за 5-е місце

Звіт за результатами участі в тренінгу

25

 • повнота звіту згідно структури
 • правильність розрахунків
 • структурованість інформації
 • наявність адекватних висновків

Презентація звіту за результатами участі в тренінгу

10

 • структурованість презентації
 • яскравість презентації
 • дотримання відведеного на презентацію часу
 • чіткі та лаконічні відповіді на запитання

Індивідуальна особиста участь кожного студента в усіх чотирьох етапах тренінгу

10

10 балів – за умов присутності більше 90% всіх тренінгових заняттях

8 балів – за умов присутності менше 90% тренінгових занять

6 балів – за умов присутності менше 75% тренінгових занять

0 балів – за умов присутності тільки менше ніж на 50% тренінгових занять

Індивідуальна активність кожного зі студентів під час всіх етапів тренінгу

5

 • активна участь у всіх етапах тренінгу
 • формулювання важливих для з’ясування сутності запитань
 • пошук відповідей на проблемні запитання
 • сприяння командній роботі

Всього

100

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Критерії оцінювання роботи студентів заочної форми навчання

 

Критерій

Максимальна кількість балів

Коментар

Якість розробленої на базі ПП Excel розрахункової таблиці для обґрунтування планових показників діяльності

20

 

 • повнота врахування всіх статей витрат
 • зв'язок між 4-а кварталами
 • можливість перевірки план-факту основних показників та моделювання ситуацій

Місце, що зайняли команди студентів під час економічної симуляції

40

 • 40 балів – за 1-е місце
 • 35 балів – за 2-е місце
 • 30 балів – за 3-є місце
 • 25 балів – за 4-е місце
 • 20 балів – за 5-е місце

Аналіз результатів роботи на віртуальному ринку та участі в тренінгу

10

 • глибина та адекватність висновків
 • кількість виявлених при аналізі факторів, що впливали на результати подій на віртуальному ринку

Індивідуальна особиста участь кожного студента в усіх етапах тренінгу

20

10 балів – за умов присутності більше 90% всіх тренінгових заняттях

8 балів – за умов присутності менше 90% тренінгових занять

6 балів – за умов присутності менше 75% тренінгових занять

0 балів – за умов присутності тільки менше ніж на 50% тренінгових занять

Індивідуальна активність кожного зі студентів під час всіх етапів тренінгу

10

 • активна участь у всіх етапах тренінгу
 • формулювання важливих для з’ясування сутності запитань
 • пошук відповідей на проблемні запитання
 • сприяння командній роботі

Всього

100

 

 

 

 

 

Загальна підсумкова оцінка з тренінгу складається на підставі результатів поточного контролю у формі заліку сумуванням балів за результатами проходження і виконання всіх складових тренінгу.

До відомості вносяться сумарні результати в балах поточного контролю. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ЕСТS за такими критеріями:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку  набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

 

 

 

Список рекомендованої літератури

 

 1. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. Посібник / За заг.ред. О.Д.Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.
 2. Клименко С.В., Омельяненко Т.В., Барабась Д.О., Вакуленко А.В., Дуброва Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2007.- 515 с.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту» укладений

проф.Соболем С.М., Багацьким В.М. Режим електронного доступу на внутрішньому сервері університету ftp://10.1.1.66/Metodicum/econ_u/k_management/

 1. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 245 с.
 2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М., 1992.
 3. Портер М.Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 390 с.
 4. Панов А.И. Стратегический менеджмент / А.И Панов, И.О Коробейников.- М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004. – 284 с.
 5. Райс Эл, Траут Джек. Маркетинговые  войны. - СПб:  ЗАО Издательство "Питер", 2000. – 256 с. - (Серия "Теория и практика менеджмента")
 6. Стивен Л. Нельсон. Анализ данных в Excel для "чайников". – М.: Диалектика, 2002.
 7.  Електронні книги:

Microsoft Office 2007 для "чайников". Полный справочник, Питер Веверка; 768 стр., с ил.;  2009, 2 кв.; Диалектика

Microsoft Office Excel 2007 для "чайников". Полный справочник, Грег Харвей; 672 стр., с ил.;  2008, 3 кв.; Диалектика

 

 

Додаток А

 

Вихідна інформація щодо економічної моделі

«Прийняття управлінських рішень на підприємстві»

 

Ваша команда управлятиме компанією з виробництва та продажу морозива. Одним з ключових факторів в процесі управління цим бізнесом є конкурентна ситуація на ринку морозива. На початку тренінгової гри на ринку конкурують 5 компаній, які знаходяться в однакових умовах.

 

Ринок

Ваша метаперемогти в конкурентній боротьбі, отримавши найбільший прибуток.

 

Підприємство №5 (20%)

Підприємство №2 (20%)

Підприємство №1 (20%)

Гра проводиться у 4 періоди, кожний з яких дорівнює одному кварталу (3 місяцям). У кожному періоді рішення приймаються відносно дій, що компанія планує на наступні квартали.

 

Підприємство №4 (20%)

Прийняті рішення команди вносять у «Форму прийняття рішень» (Додаток Д).

Дані із заповненої форми викладачем-тренером вводяться в програму економічної симуляції, що генерує результати прийнятих рішень.

 

Підприємство

 №3 (20%)

За підсумками кожного періоду команди отримують роздруковані «Результати» (Додаток Б), що відображають зміни в показниках діяльності підприємства, а також ситуацію на ринку.

На початку гри всі компанії знаходяться в кінці 0-го періоду, тобто щойно закінчився останній квартал (жовтень-грудень) попереднього року.

 

Попит

Сезон

0 КВАРТАЛ

жов-гру

1 КВАРТАЛ

січ-бер

2 КВАРТАЛ

кві-чер

3 КВАРТАЛ

лип-вер

4 КВАРТАЛ

жов-гру

Подпись: ПопитФінансові операції здійснюються в умовній валюті, яка має назву «український євро» (УЄ).

Ємність ринку морозива в економічній симуляції складає 31 000 000 пачок на рік (можливий загальний обсяг продаж п’яти компаній за рік). Наразі кожна з них продає приблизно 6 000 000 пачок морозива щороку. У минулому 0-му періоді кожна компанія продала приблизно по 940 000 пачок морозива.

Даному віртуальному ринку притаманні значні сезонні коливання

 

Продовження додатку А

 

попиту – у весняно-літній період попит на морозиво значно зростає. Щокварталу команди отримуватимуть «Результати», в яких надаватиметься експертна оцінка очікуваного попиту на наступний квартал. Ставтеся до цих цифр з обережністю, адже експерти можуть помилятися.

 

ЦІНА

Кожна компанія може самостійно встановлювати ціни на свою продукцію, планувати витрати та величину прибутку. Ціна є одним з двох ключових факторів, завдяки яким команди впливатимуть на обсяги продажу та розмір прибутку.

При встановленні ціни необхідно враховувати інформацію про зміни попиту та пропозиції на ринку, прагнучи максимізувати обсяг прибутку.

В 0-му періоді ціна за 1 пачку морозива складала 2,8 УЄ. При підвищенні ціни обсяг продажу падатиме, хоча ви й зароблятимете більший прибуток на одиниці продукції. При зниженні ціни обсяг продажу зростатиме, хоча ви зароблятимете менший прибуток на кожну продану одиницю продукції.

Середній рівень цін на ринку може вплинути на зміну загальної ємності ринку як в сторону його зменшення, так і збільшення.

 

РЕКЛАМА

Просування продукції на ринку, безумовно, неможливе без реклами. На ринку морозива існує гостра конкуренція, тому реклама є другим ключовим фактором, за допомогою якого команди зможуть вплинути на обсяг продажу.

В 0-му періоді, витрати на рекламу складали 50 000 УЄ.

За умовами економічної симуляції вважається, що витрати на рекламу приносять максимальну віддачу. До того ж, ефект від реклами може тривати більше одного кварталу корелюючи з інвестиціями в рекламу підприємств-конкурентів.

Інвестиції всіх конкуруючих підприємств в рекламу також можуть вплинути на зміну загальної ємності ринку.

 

МЕНЕДЖЕРИ З ПРОДАЖУ

Кожне підприємство реалізує свою продукцію через мережу менеджерів з продажу в регіонах. В їх обов’язки входить пошук магазинів-замовників та прийом замовлень від них. Зараз в кожній з компаній працюють по 200 менеджерів з продажу. Заробітна плата кожного з них складає 600 УЄ за один квартал. Як свідчить досвід, кожен з них може продати за квартал не більше 20 000 пачок морозива.

 

ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ

За умовами економічної симуляції для виробництва необхідні три елементи - робітники, сировина, обладнання. Якщо хоча б один з цих елементів відсутній чи наявний в недостатній кількості, фактичний обсяг виробництва залежатиме від найменшого з цих факторів.

Продовження додатку А

 

За умовами економічної симуляції для виробництва необхідні сировина та обладнання одного виду.

 

РОБІТНИКИ ВИРОБНИЦТВА

Один робітник за квартал може виготовити не більше 2 000 пачок морозива. На початку гри на кожному з підприємств працюють по 700 робітників із заробітною платою 350 УЄ в квартал.

 

СИРОВИНА

Вся необхідна для виробництва сировина має бути доставлена на склад в квартал, що передує початку її використання у виробничому процесі. У «Результатах» відображені підсумки проведеної інвентаризації сировини на складах на кінець 0-го періоду.

Облік сировини ведеться в УЄ. Витрати на сировину для виробництва 1 пачки морозива складають 0,43 УЄ.

         За замовлену сировину гроші з розрахункового рахунку перераховуються постачальникам в тому ж кварталі.

 

ОБЛАДНАННЯ

Виробнича потужність обладнання вимірюється в УЄ. Для виробництва 1 пачки морозива необхідно 0,1 УЄ виробничих потужностей.

В залежності від стратегії підприємства та плану виробництва може знадобитися збільшити обсяг виробничих потужностей. Так само як і сировина, обладнання має бути доставлено за один квартал до початку виробництва, тому що встановлення обладнання та запуск виробничої лінії триває протягом одного кварталу. Оплата за обладнання здійснюється після початку його експлуатації, тобто в наступний квартал після замовлення і встановлення.

Амортизація на обладнання нараховується щокварталу і складає 25 % від його вартості. Амортизація на нове придбане обладнання нараховується, починаючи з кварталу, наступного після його введення в експлуатацію.

В даній симуляції потужність обладнання щокварталу зменшується не лише в грошовій формі, але й фізично. Розрахунок середньої потужності за квартал та амортизаційних відрахувань з коментарями наведено в Додатку В.

 

НАКЛАДНІ ВИТРАТИ

1) витрати на обслуговування виробничих потужностей, утилізацію відходів, охорону, прибирання виробничих приміщень та інше мають умовно-постійний характер, тобто не залежать від обсягу виробництва, є фіксованою величиною і складають 10 % від середньоквартальної вартості виробничих потужностей;

2) витрати на маркування та пакування продукції, транспортування по підприємству та інше мають змінний характер і складають 10 % від вартості виготовленої продукції (в економічній моделі при розрахунку вартості

Закінчення додатку А

 

виготовленої продукції враховується лише собівартість сировини - 0,43 УЄ за одиницю продукції);

3) витрати на складування складають 20 % від загальної вартості залишків готової продукції та сировини на кінець кварталу;

4) витрати на дистрибуцію кожної проданої пачки морозива складають 1 УЄ;

5) адміністративні витрати складають 3 % від суми активів попереднього кварталу;

6) витрати на найм та звільнення персоналу однакові для виробничого і торгового персоналу: найм на роботу одного працівника коштує 250 УЄзвільнення одного працівника обходиться в  150 УЄ. Найм на роботу та звільнення залежить лише від рішень керівництва підприємства і здійснюється у межах одного кварталу.

Працівники виробництва та менеджери з продажу звільняються/наймаються в тому ж кварталі, на який приймається рішення, тобто з 1-го числа.

Зверніть також увагу, що галузева профспілкова організація забороняє звільнення більше ніж 50% працівників однієї категорії в квартал.

Розрахунок накладних витрат за 0-ий квартал з коментарями наведено в Додатку Г.

 

КРЕДИТ

Необхідність у кредиті з’являється у випадку, коли витрати компанії перевищують наявні у неї грошові кошти. Сума кредиту, що автоматично надається компанії (овердрафт), дорівнює сумі витрат компанії і приводить її платіжний баланс до нульового значення. Сума кредиту не обмежена. Кредит надається на один квартал. Плата за користування кредитом складає 12 % від суми кредиту і автоматично списується з розрахункового рахунку підприємства в наступному кварталі.

Сума кредиту разом з відсотками за користування кредитом автоматично сплачується підприємством з обігових коштів в наступному кварталі після того, в якому компанія отримала кредит.

Якщо в наступному кварталі компанії знову потрібен кредит, вона може розраховувати на його отримання для того, щоб вирівняти власний платіжний баланс.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРЕНТІВ

В «Результатах» кожного періоду міститиметься інформація про обсяг продаж підприємств-конкурентів, завойовані ними частки ринку, ціни на  їх продукцію, витрати на рекламу, чисельність робітників та менеджерів з продажу, про середню потужність обладнання за квартал. Також буде надана інформація про очікуваний попит на продукцію в цілому по ринку в наступному кварталі.

 

Додаток Б

 

Результати діяльності за 0-ий квартал

Закінчення додатку Б

 

Додаток В

 

Розрахунок виробничих потужностей та амортизаційних відрахувань

 

Важливо пам’ятати:

 • в даній економічній симуляції виробнича потужність обладнання оцінюється в грошових одиницях із розрахунку 0,1 УЄ потужностей для виробництва однієї пачки морозива.
 • обладнання, замовлене в одному кварталі, можливо використовувати у виробничому процесі вже в наступному кварталі. Тобто для того, щоб збільшити виробничі потужності у 2-ому кварталі замовити його потрібно в 1-ому;
 • амортизація на придбане обладнання починає нараховуватися  через 1 квартал, тобто на замовлене в 1 кварталі устаткування, амортизація нараховується, починаючи з 3 кварталу.

Розрахунок амортизаційних відрахувань.

У рядку «НА ПОЧАТОК КВАРТАЛУ» «Звіту про обладнання»  на стор.1 «Результати» (додаток Д) відображується вартість обладнання, що є в наявності на кінець попереднього кварталу тобто початок наступного. Саме на цю суму нараховується 25% амортизаційних відрахувань.

Для розрахунку вартості виробничих потужностей на початок наступного кварталу потрібно до суми, що залишилася після вирахування амортизації, додати інвестиції в обладнання, зроблені в попередньому кварталі (за їх наявності), і в рядку «НА КІНЕЦЬ КВАРТАЛУ» відображується вартість обладнання можливого для використання в наступному кварталі.

Розрахунок середньої потужності обладнання за квартал.

В даній економічній моделі необхідно обчислювати середню потужність обладнання в квартал, що дорівнює середній арифметичній вартості обладнання на початок і на кінець кварталу з урахуванням амортизаційних відрахувань і інвестицій в обладнання.

Тобто якщо допустити для прикладу, що в 1-ому кварталі в обладнання було інвестовано 100 000 УЄ, то в «Звіті про обладнання» за результатами 1-го і 2-го кварталів отримаємо:

Звіт про обладнання

Значення, УЄ

Розрахунок

НА ПОЧАТОК 1-го КВАРТАЛУ

112 500

 

Інвестиції (в попередньому 0-му кварталі)

0

 

Амортизація

-28 125

25% от 112 500

НА КІНЕЦЬ 1-го КВАРТАЛУ

84 375

112 500 – 28 125

Середня потужність за 1-ий квартал

98 438

(112 500 + 84 375) / 2

Інвестиції (на наступний 2-ий квартал)

100 000

 

НА ПОЧАТОК 2-го КВАРТАЛУ

84 375

 

Інвестиції (в попередньому 1-му кварталі)

100 000

 

Амортизація

-21 094

25% от 84 375

НА КІНЕЦЬ 2-го КВАРТАЛУ

163 281

84 375 – 21 094 + 100 000

Середня потужність на 2-ий квартал

173 828

(84 375+100 000+163 281) / 2

Інвестиції (на наступний 3-ій квартал)

0

 

 

Додаток Г

 

Розрахунок накладних витрат в 0-ому кварталі

 

 1. витрати на обслуговування виробничих потужностей, утилізацію відходів, охорону і прибирання виробничих приміщень та інше дорівнюють 10% середньої потужності за квартал:

131 250 * 10% = 13 125 УЄ

 

 1. витрати на маркування й упаковку продукції, її транспортування по підприємству та інше дорівнюють 10% обсягу виробленої продукції помноженій на витрати на сировину для виробництва одиниці продукції:

800 000 * 0,43 * 10% = 34 400 УЄ

 

 1. складські витрати дорівнюють сумі 20% залишку готової продукції на складі помноженій на витрати на сировину для виробництва одиниці продукції і 20% вартості залишку сировини на складі:

116 104 * 0,43 * 20% + 856 000 * 20% = 181 184, 9 УЄ

 

 1. витрати на дистрибуцію до кінцевого споживача складають 1 УЄ від кожної проданої пачки морозива

940 896 х 1 = 940 896 УЄ

 

 1. інші накладні витрати (адміністративні витрати) складають суму 3% від суми активів:

у нульовому кварталі за вхідними даними однаковими для всіх команд:                                                  15 000 450 * 3% = 450 014 УЄ

в першому кварталі:  1 018 514 * 3% =   30 556 УЄ

 

 1. витрати на найм і звільнення персоналу розраховуються шляхом множення кількості найнятих/звільнених працівників на «вартість» найму і звільнення, відповідно 250 і 150 УЄ:

в нульовому кварталі = 0 УЄ

 

В цілому суми накладних витрат, що відображуються на стор. 2 «Результати» дорівнюють:

стаття «Склад і дистрибуція» = 1 169 606 УЄ[2]

    (13 125 + 34 400 + 181184,9 + 940896)

стаття «Інші накладні витрати» = 450 014 УЄ

             (450 014 + 0)

 

Додаток Д

 

ФОРМА пРИЙНЯТТЯ рІшень - ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

 

 

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

 

 

 

 

План

виробництва (п)

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

 

 

 

 

 

Ціна (УЄ/п)

¨¨.¨

¨¨.¨

¨¨.¨

¨¨.¨

 

 

 

 

 

Реклама (УЄ)

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найм /

Звільнення

(+/-) осіб

Робітники виробництва

Менеджери з продажу

Робітники виробництва

Менеджери з продажу

Робітники виробництва

Менеджери з продажу

Робітники виробництва

Менеджери з продажу

¨.¨¨¨

¨.¨¨¨

¨.¨¨¨

¨.¨¨¨

¨.¨¨¨

¨.¨¨¨

¨.¨¨¨

¨.¨¨¨

 

 

 

 

 

Інвестиції в обладнання (УЄ)

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

 

 

 

 

 

Закупівля сировини (УЄ)

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

¨¨¨.¨¨¨.¨¨¨

 

 

Додаток Е

Форма анкети для оцінювання тренінгу

«Прийняття управлінських рішень на підприємстві»

 

П.І.Б. викладача-тренера _______________________________________________________

 

П.І.Б. студента ________________________________________________________________

 

Дата ___________________________________

 

Будь ласка, надайте відповіді на наступні питання шляхом оцінювання за шкалою від 1 до 5 балів:

Оцінка в балах

1.

Ступінь корисності участі у тренінгу для Вас особисто

1

2

3

4

5

2.

Інформативність та достатність методичних матеріалів щодо тренінгу

1

2

3

4

5

3.

Рівень організації  роботи під час тренінгу

1

2

3

4

5

4.

Достатність передбаченого навчальним планом часу для підготовки та проведення тренінгу

1

2

3

4

5

5.

Ступінь стимулювання тренінгу до критичного мислення, аналізу, синтезу та вирішення складних завдань

1

2

3

4

5

6.

Ступінь стимулювання тренінгу до ефективного прийняття управлінських рішень в команді

1

2

3

4

5

7.

Ступінь корисності даного тренінгового інструменту для подальшого навчання та практичної діяльності

1

2

3

4

5

8.

Вичерпність відповідей та пояснень, що надавалися викладачем-тренером

1

2

3

4

5

9.

Своєчасність та корисність зворотного зв’язку викладача-тренера щодо інформування про виконані завдання та їх результати

1

2

3

4

5

10.

Можливість додатково звернутися до викладача за порадою або консультацією

1

2

3

4

5

11.

Ступінь володіння викладачем-тренером знаннями та  актуальною інформацією щодо предмету тренінгу

1

2

3

4

5

12.

Враження від тренінгу

1

2

3

4

5

Будь-ласка, висловіть свою думку щодо того, як можна покращити даний тренінг в подальшому

 

 

 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю!

 

Додаток Ж

 

Структура звіту

 

1. Титульний аркуш, що має містити всі типові реквізити для оформлення письмової роботи в КНЕУ, включаючи ПІБ виконавців і викладача-тренера.

2. Назва команди-підприємства, логотип, рекламний слоган.

3. Місія команди-підприємства:

 • опис продукту;
 • характеристика конкурентних переваг;
 • опис цільової групи клієнтів;
 • характеристика конкурентів на віртуальному ринку.

4. Аналіз віртуального ринку:

 • ідентифікація та аналіз тенденцій і закономірностей на цьому віртуальному ринку впродовж всієї економічної симуляції.

5. Цілі підприємства – як бажаний результат діяльності за рік (табл. 1):

 • обсяг чистого прибутку;
 • обсяг продаж;
 • частка ринку.

6. Вибір стратегії ринкової поведінки власного підприємства (за однією з відомих класифікацій чи моделей).

7. План прийняття рішень по 4-х кварталах (табл. 2):

 • обсяг виробництва;
 • ціна;
 • інвестиції в рекламу;
 • закупівля обладнання;
 • закупівля сировини;
 • найм/звільнення персоналу.

8. Схема організаційної структури управління віртуальним підприємством з виробництва і продажу морозива, розподіл повноважень та матриця відповідальності управлінського персоналу підприємства (табл. 3, 4).

9. Аналіз стратегії ринкової поведінки підприємства:

 • за цінами (табл. 5);
 • за рекламними бюджетами (табл. 6);
 • за часткою ринку (табл. 7).

10. Аналіз результатів і причин відхилень від плану (табл. 8).

11. Аналіз та оцінка втрат підприємства в наслідок надлишків або нестачі ресурсів (табл. 9).

12. Аналіз результативності та ефективності обраної стратегії поведінки на віртуальному ринку та прийнятих рішень щодо її реалізації, а також стратегії обраної конкуруючими підприємствами – успіхи, помилки, висновки (табл. 10).

13. Загальні висновки

 

Продовження додатку Ж

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Цілі підприємства «А» по кварталах на рік*

Назва показника

Од.вимір.

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

Всього за рік

Обсяг продаж

УЄ

 

 

 

 

 

Обсяг чистого прибутку

УЄ

 

 

 

 

 

Частка ринку

%

 

 

 

 

 

* Побудувати одну стовпчасту діаграму за трьома показниками

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Планові показники підприємства «А» по кварталах

Назва показника

Од. виміру

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

Всього за рік

Обсяг виробництва

пач.

 

 

 

 

 

Ціна

УЄ

 

 

 

 

 

Рекламний бюджет

УЄ

 

 

 

 

 

Закупівля обладнання

УЄ

 

 

 

 

 

Закупівля сировини

УЄ

 

 

 

 

 

Найм/звільнення персоналу

осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Розподіл повноважень управлінського персоналу підприємства «А»

Назва посади

Необхідні компетенції (знання, навички та здібності)

Підпорядкованість

Функціональні обов’язки

Права

Відповідальність

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Продовження додатку Ж

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Матриця відповідальності управлінського персоналу підприємства «А»

Основні управлінські функції

Назви управлінських посад

Примітки

 

 

 

 

 

 

Планувальні:

 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

Організаційні:

 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

Мотиваційні:

 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні: 

 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

Комунікаційні:

 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5

Динаміка цін на морозиво протягом року, УЄ*

Назва підприємства

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

Середньорічна ціна

Коментар щодо цінової стратегії підприємства протягом року

Підприємство А

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство Б

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство В

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство Г

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство Д

 

 

 

 

 

 

 

Середня ціна на ринку по кварталах

 

 

 

 

 

 

* Побудувати гістограму

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку Ж

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6

Динаміка рекламних бюджетів виробників морозива, %*

Назва підприємства

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

всього за рік

Коментар щодо стратегії просування підприємства на ринку протягом року

Підприємство А

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство Б

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство В

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство Г

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство Д

 

 

 

 

 

 

 

* Побудувати кругові діаграми по кварталах

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7

Динаміка часток ринку виробників морозива, %*

Назва підприємства

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

середня за рік

Коментар щодо маркетингової стратегії підприємства протягом року

Підприємство А

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство Б

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство В

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство Г

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство Д

 

 

 

 

 

 

 

* Побудувати кругові діаграми по кварталах

 

 

 

 

Продовження додатку Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8

Аналіз відхилень економічних показників діяльності підприємства «А» по кварталах*

Назва показника

Од.вимір.

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

Всього за рік

План

Факт

Відхилення, %

План

Факт

Відхилення, %

План

Факт

Відхилення, %

План

Факт

Відхилення, %

План

Факт

Відхилення, %

Обсяг виробництва

пач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг продажу

пач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість 1-єї пачки морозива

УЄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка ринку

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

УЄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Побудувати гістограму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Закінчення додатку Ж

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9

Оцінка втрат підприємства "А", УЄ

Назва показника

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

Всього

Коментар щодо причин

Обсяг виробництва

 

 

 

 

 

 

Обсяг продажу

 

 

 

 

 

 

Дефіцит продукції (незадоволений попит)

 

 

 

 

 

 

Недоотриманий дохід від реалізації через дефіцит готової продукції

 

 

 

 

 

 

Недоотриманий чистий прибуток від реалізації через дефіцит готової продукції

 

 

 

 

 

 

Втрати через нестачу:

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

сировини

 

 

 

 

 

 

персоналу

 

 

 

 

 

 

Втрати через надлишок:

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

сировини

 

 

 

 

 

 

персоналу

 

 

 

 

 

 

готової продукції

 

 

 

 

 

 

Всього по кварталах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10

Характеристика стратегій ринкової поведінки підприємств, що конкурують на ринку морозива

Назва підприємства

Характеристика стратегій та їх змін протягом року

Коментарі щодо переваг та помилок

Підприємство А

 

 

 

Підприємство Б

 

 

 

Підприємство В

 

 

 

Підприємство Г

 

 

 

Підприємство Д

 

 

 

 

 

[1] Встановлення конкретних дат виконання самостійних робіт здійснюється викладачем-тренером відповідно до розкладу проведення тренінгових занять та оголошується на першому занятті.

[2] В економічній моделі при розрахунку накладних витрат собівартість 1-єї пачки морозива округлюється до 0,4 УЄ