Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«28» грудня 2018  р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 Право

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 Право

 

«Публічне право»

 

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _______________________А.В. Омельченко

підпис, ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

Розробник: Ярошенко Ірина Станіславівна, кандидат юридичних наук, професор кафедри цивільного та трудового права, доцент.

email: Yaroshenko@kneu.edu.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© І.С. Ярошенко, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

6

Тема 1.Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві

6

Тема 2. Ефективність процедур цивільного судочинства

6

Тема 3. Цивільні процесуальні процедури у Європейському Союзі

6

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

6

Тема 4. Судові витрати: актуальні питання теорії та практики

6

Тема 5. Забезпечення позову при вирішенні спорів у цивільному судочинстві: проблемні питання

7

Тема 6. Підготовче провадження як гарантія своєчасного та повного розгляду справи

7

Тема 7. Перегляд судових рішень: порівняльно-правовий аналіз

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

8

            2.1. Карта навчальної роботи студента

8

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

8

2.3. Плани семінарських (практичних) занять

10

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

13

            3.1. Карта навчальної роботи студента

13

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

13

3.3. Плани контактних занять

15

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

17

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

17

            4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

20

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

22

            5.1. Структура екзаменаційного білету

22

            5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

22

            5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

25

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

27

            6.1.      Основна література ……………………………………………………

27

            6.2.      Додаткова література ………………………………………………….

27

            6.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………………………...

27

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Проблеми теорії цивільного процесу» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

 

Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна «Проблеми теорії цивільного процесу» передбачає поглиблене вивчення наукових поглядів і концепцій, судової практики з найбільш гострих питань, що виникають у зв’язку нормативним регулюванням порядку розгляду та вирішення цивільних справ судами. Програма містить питання забезпечення доступу до правосуддя, ефективності окремих процедур цивільного судочинства, порядку оскарження та перегляду судових рішень. Також розглядаються найбільш актуальні питання розгляду цивільних спорів за загальноєвропейськими процедурами.

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Проблеми теорії цивільного процесу» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Теорія права», «Конституційне право», «Система судових та правоохоронних органів», «Цивільне процесуальне право», «Господарське процесуальне право», «Адміністративне судочинство», «Цивільне право», «Право Європейського союзу».

 

Мета вивчення дисципліни – отримання студентами поглиблених знань у сфері цивільного процесуального права, засвоєння студентами окремих інститутів цивільного процесуального права, які є найбільш проблемними як в теоретичному, так і в практичному аспектах; розвиток навичок практичного застосування процесуальних норм; ознайомлення із теоретичними проблемами цивільного процесуального права; аналіз міжнародного досвіду захисту прав у цивільному процесуальному порядку.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань щодо порядку захисту прав у цивільному судочинстві . У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи здійснення судочинства, теоретичні положення, що є визначальними при визначенні права на судовий захист; навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині аналізу судової практики, теоретичних посилок та робочих гіпотез, визначення відповідних нормативно-правових актів, стратегії і тактики цивільного процесу з метою захисту цивільних справ.

 

Предметом дисципліни є сукупність відносин,  що виникають у сфері захисту цивільних прав та інтересів особи у порядку цивільного судочинства.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 

 1. Знання: особливості цивільного процесуального регулювання порядку розгляду справ судами України; теоретичні основи цивільного процесуального права; наукові концепції вчених-процесуалістів щодо системи та структури цивільних процесуальних правовідносин; особливості процесуального становища суб’єктів цивільного процесу; теоретичні та практичні аспекти окремих видів проваджень та стадій цивільного процесу в світлі нової законодавчої регламентації; особливості перегляду судових рішень; актуальні проблеми реформування цивільного судочинства; перспективи розвитку науки цивільного процесуального права.

 

 1. Уміння: орієнтуватися в системі законодавчих і нормативних правових актів, що регламентують цивільний процесуальний порядок захисту прав та інтересів; вільно оперувати відповідним понятійним апаратом; аналізувати та застосовувати норми цивільного процесуального права; аналізувати судову практику; аналізувати різноманітні правові явища, юридичні факти, правові норми і правовідносини, що є об’єктами професійної діяльності; юридично грамотно висловлювати свої думки відносно певних питань з теорії цивільного процесу; вирішувати правові проблеми і колізії; вживати необхідні заходи для врегулювання спорів; складати процесуальні документи.; 

 

 1. Комунікація:здатність працювати у національному та міжнародному просторі, застосовувати теоретичні знання та практичні навички у сфері захисту цивільних прав та інтересів, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 

 

 1. Автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні рішення чи надані пропозиції/рекомендації/консультації, які пов’язані із судовим захистом прав та інтересів,забезпеченням доступу до суду.

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

 

Тема 1. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві

 

Поняття права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві. Еволюція права на справедливий судовий розгляд. Національне та міжнародно-правове регулювання права на справедливий судовий розгляд. Сфера застосування права на справедливий судовий розгляд. Складові елементи права на справедливий судовий розгляд: доступ до судової установи, належна судова процедура, публічний розгляд цивільної справи, розумний строк судового розгляду. Розгляд справи незалежним та безстороннім судом, створеним на підставі закону.

 

Тема 2. Ефективність процедур цивільного судочинства

 

Наказне провадження. Теоретичні та практичні проблеми визначення підстав розгляду справи у порядку наказного провадження. Особливості здійснення наказного провадження. Наслідки розгляду справи у порядку наказного провадження: проблеми теорії та практики. Судовий наказ: теоретичні та практичні аспекти його видачі, скасування, виконання.

Заочний розгляд справи. Проблеми визначення підстав заочного розгляду справи. Особливості розгляду справи у порядку заочного провадження. Заочне рішення: теоретичні та практичні проблеми його видачі, скасування, виконання.

Спрощене позовне провадження. Проблеми визначення сутності спрощеного провадження. Наслідки розгляду справи у спрощеному провадженні. Перегляд рішень, ухвалених у спрощеному позовному провадженні.

Електронний суд: поняття, сутність, перспективи запровадження.

Заходи процесуального примусу. Поняття заходів процесуального примусу у цивільному процесі. Проблеми застосування заходів процесуального примусу. Штраф як захід процесуального примусу.

Контроль за виконанням судового рішення.

 

Тема 3. Цивільні процесуальні процедури у Європейському Союзі

 

Поняття транскордонних спорів, для вирішення яких передбачено спеціальні загальноєвропейські процедури.

Процедура видачі Європейського судового наказу. Підстави та процедура видачі Європейського судового наказу. Заперечення проти Європейського судового наказу. Виконання наказу. Взаємодія з національним законодавством.

Європейська процедура вирішення дрібних спорів. Поняття дрібних спорів за європейським законодавством. Порядок вирішення дрібних спорів. Наслідки розгляду справи.

Видача Європейського виконавчого листа як особлива процедура сертифікації судового рішення.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Тема 4. Судові витрати: актуальні питання теорії та практики

 

Вплив інституту судових витрат на можливість реалізації особою права на звернення до суду та отримання судового захисту. Проблеми визначення розміру судових витрат.

Забезпечення та попередня оплата судових витрат. Попередній розрахунок судових витрат як обов’язковий елемент позовної заяви.

Теоретичні та практичні проблеми звільнення від сплати судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Порядок розподілу судових витрат.

 

Тема 5. Забезпечення позову при вирішенні спорів у цивільному судочинстві:проблемні питання

 

Правова регламентація інституту забезпечення позову у цивільному процесі. Сутність забезпечення позову та вплив цього інституту на права сторін та хід цивільного процесу. Забезпечення позову і дотримання принципів цивільного процесуального права.

Види забезпечення позову: проблеми їх застосування.

Заява про забезпечення позову: прийняття, розгляд, наслідки забезпечення позову для сторін.

Процедура забезпечення позову

Зустрічне забезпечення як новела цивільного процесуального законодавства.

Виконання ухвали про забезпечення позову.

Скасування заходів забезпечення позову.

Відшкодування шкоди, завданої забезпеченням позову.

 

Тема 6. Підготовче провадження як гарантія своєчасного та повного розгляду справи

 

Теоретичні проблеми визначення поняття та меж підготовчого провадження як стадії цивільного процесу. Етапи підготовчого провадження та їх завдання. Визначення строків у підготовчому провадженні. Значення підготовчого провадження у цивільному процесі.

Діяльність суду та учасників справи на стадії підготовчого провадження: теоретичні та практичні аспекти.

Співвідношення етапів підготовки справи до розгляду та підготовчого засідання. Строки проведення підготовчого засідання. Судові рішення у підготовчому засіданні.

Врегулювання спору за участю судді як новела цивільного процесуального права. Співвідношення такого врегулювання з медіацією.

 

Тема 7. Перегляд судових рішень: порівняльно-правовий аналіз

 

Межі апеляційного та касаційного розгляду справ.

Теоретичні та практичні проблеми відкриття апеляційного та касаційного проваджень. Здійснення апеляційного розгляду справи. Особливості розгляду справ судом касаційної інстанції.

Підстави передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої палати Верховного суду.

Повноваження судів апеляційної та касаційної інстанції: порівняльно-правовий аналіз. Наслідки розгляду справи судами апеляційної та касаційної інстанції.

Перегляд рішень за нововиявленими чи виключними обставинами. Проблеми визначення нововиявлених та виключних обставин. Особливості провадження за нововиявленими та виключними обставинами.

 

 

 1. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової)проблеми теорії цивільного процесу

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Публічне право»

денна форма навчання

 

Номер заняття

Видтатеманавчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві

5

2

Семінарське заняття 2.
Ефективність процедур цивільного судочинства

5

3

Семінарське заняття 3.
Цивільні процесуальні процедури у Європейському Союзі

5

4

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

5

Практичне заняття №4.
Судові витрати: актуальні питання теорії та практики

5

6

Семінарське заняття №5.
Підготовче провадження як гарантія своєчасного та повного розгляду справи

5

7

Практичне заняття №6.
Перегляд судових рішень: порівняльно-правовий аналіз

5

8

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Індивідуальне завдання теоретичного характеру

5

2. Індивідуальне завдання практичного характеру

5

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи студентів:

10

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо (бонусні бали)

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних, для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій,
 • умінь самостійно опрацьовувати тексти,
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору,
 • уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення дисципліниоцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

 

Оцінка відповіді на аудиторних заняттях диференціюється залежно від якості, повноти, чіткості висловлення думки.

- високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

- достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

- недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та виконання завдань для самостійної роботи.   

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни «Проблеми теорії цивільного процесу».

З дисципліни передбачено дві контрольні (модульні) роботи, які можуть проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Результати виконання кожної із контрольних (модульних) робіт оцінюються до 5 балів (1 контрольна (модульна) робота складається з теоретичних запитань або з одного завдання).

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контроль може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при визначенні результатів поточного контролю.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні контрольних (модульних)робіт

Критерії оцінювання теоретичних питань:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Критерії оцінювання практичних завдань:

 • високий рівень: студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору;
 • достатній рівень: студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
 • недостатній рівень: студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

 1. Плани семінарських (практичних занять)

 

Семінарське заняття 1.

Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві

 

План

 1. Поняття права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві.
 2. Національне та міжнародно-правове регулювання права на справедливий судовий розгляд.
 3. Складові елементи права на справедливий судовий розгляд: доступ до судової установи, належна судова процедура, публічний розгляд цивільної справи, розумний строк судового розгляду. Розгляд справи незалежним та безстороннім судом, створеним на підставі закону.

 

Семінарське заняття 2.

Ефективність процедур цивільного судочинства

 

План

 1. Ефективність наказного провадження як одного із видів цивільного судочинства.
 2. Заочний розгляд справи: теоретичні та практичні проблеми.
 3. Спрощене позовне провадження. Проблеми визначення сутності спрощеного провадження. Електронний суд: поняття, сутність, перспективи запровадження.
 4. Заходи процесуального примусу та їх вплив на цивільний процес.
 5. Ефективність процедури судового контролю за виконанням судового рішення.

 

Семінарське заняття 3.

Цивільні процесуальні процедури у Європейському Союзі

 

План

 1. Процедура видачі Європейського судового наказу.
 2. Європейська процедура вирішення дрібних спорів.
 3. Видача Європейського виконавчого листа як особлива процедура сертифікації судового рішення.

 

Практичне заняття 4.

Судові витрати: актуальні питання теорії та практики

 

План

 1. Проблеми визначення розміру судових витрат.
 2. Забезпечення та попередня оплата судових витрат.
 3. Попередній розрахунок судових витрат як обов’язковий елемент позовної заяви.
 4. Теоретичні та практичні проблеми звільнення від сплати судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.
 5. Порядок розподілу судових витрат.

 

Семінарське заняття 5.

Підготовче провадження як гарантія своєчасного

та повного розгляду справи

 

План

 1. Теоретичні проблеми визначення поняття, змісту та меж підготовчого провадження як стадії цивільного процесу.
 2. Діяльність суду та учасників справи на стадії підготовчого провадження: теоретичні та практичні аспекти.
 3. Співвідношення етапів підготовки справи до розгляду та підготовчого засідання.
 4. Врегулювання спору за участю судді як новела цивільного процесуального права.

 

Практичне заняття 6.

Перегляд судових рішень: порівняльно-правовий аналіз

 

План

 1. Межі апеляційного та касаційного розгляду справ.
 2. Теоретичні та практичні проблеми відкриття апеляційного та касаційного проваджень.
 3. Здійснення апеляційного розгляду справи. Особливості розгляду справ судом касаційної інстанції.
 4. Повноваження судів апеляційної та касаційної інстанції: порівняльно-правовий аналіз. Наслідки розгляду справи судами апеляційної та касаційної інстанції.
 5. Перегляд рішень за нововиявленими чи виключними обставинами. Проблеми визначення нововиявлених та виключних обставин.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової) проблеми теорії цивільного процесу

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Публічне право»

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Видтатеманавчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1, 2

Контактне заняття 1-2.
Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві

4

3,4

Контактне заняття 3-4.
Ефективність процедур цивільного судочинства

4

5

Контактне заняття 5.
Цивільні процесуальні процедури у Європейському Союзі

2

Змістовий модуль №2

6

Контактне заняття №6.
Судові витрати: актуальні питання теорії та практики

2

7

Контактне заняття №7.
Забезпечення позову при вирішенні спорів у цивільному судочинстві:проблемні питання

2

8

Контактне заняття №8.
Підготовче провадження як гарантія своєчасного та повного розгляду справи

2

9, 10

Контактне заняття №9-10.
Перегляд судових рішень: порівняльно-правовий аналіз

4

11

Контрольна (модульна) робота

5

Усього балів за роботу на заняттях:

25

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Індивідуальне завдання теоретичного характеру

10

2. Індивідуальне завдання практичного характеру

15

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

25

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо (бонусні бали)

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

3.2.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних, для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня:

 • засвоєння відповідного навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій,
 • умінь самостійно опрацьовувати тексти,
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору,
 • уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення дисципліни оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

 

Оцінка відповіді на аудиторних заняттях диференціюється залежно від якості, повноти, чіткості висловлення думки.

- високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в питаннях семінарського заняття, знання назв і змісту передбачених темою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

- достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

- недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (практичному) занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та виконання завдань для самостійної роботи.   

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни «Проблеми теорії цивільного процесу».

З дисципліни передбачено дві контрольні (модульні) роботи, які можуть проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Результати виконання кожної із контрольних (модульних) робіт оцінюються до 5 балів (1 контрольна (модульна) робота складається з теоретичних запитань або з одного завдання).

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контроль може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при визначенні результатів поточного контролю.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні контрольних (модульних)робіт

Критерії оцінювання теоретичних питань:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Критерії оцінювання практичних завдань:

 • високий рівень: студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору;
 • достатній рівень: студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту
 • недостатній рівень: студент не вирішив ситуації або вирішив її помилково, або неправильно обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

 1. Плани контактних занять

 

Контактне заняття 1-2.

Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві

 

План

 1. Поняття права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві.
 2. Еволюція права на справедливий судовий розгляд.
 3. Національне та міжнародно-правове регулювання права на справедливий судовий розгляд.
 4. Сфера застосування права на справедливий судовий розгляд.
 5. Складові елементи права на справедливий судовий розгляд: доступ до судової установи, належна судова процедура, публічний розгляд цивільної справи, розумний строк судового розгляду. Розгляд справи незалежним та безстороннім судом, створеним на підставі закону.

 

Контактне заняття 3-4.

Ефективність процедур цивільного судочинства

 

План

 1. Наказне провадження. Теоретичні та практичні проблеми визначення підстав розгляду справи у порядку наказного провадження.
 2. Особливості здійснення наказного провадження.
 3. Наслідки розгляду справи у порядку наказного провадження: проблеми теорії та практики. Судовий наказ: теоретичні та практичні аспекти його видачі, скасування, виконання.
 4. Заочний розгляд справи. Проблеми визначення підстав заочного розгляду справи.
 5. Особливості розгляду справи у порядку заочного провадження. Заочне рішення: теоретичні та практичні проблеми його видачі, скасування, виконання.
 6. Спрощене позовне провадження. Проблеми визначення сутності спрощеного провадження.
 7. Наслідки розгляду справи у спрощеному провадженні. Перегляд рішень, ухвалених у спрощеному позовному провадженні.
 8. Електронний суд: поняття, сутність,перспективи запровадження.
 9. Заходи процесуального примусу. Поняття заходів процесуального примусу у цивільному процесі.
 10. Проблеми застосування заходів процесуального примусу. Штраф як захід процесуального примусу.
 11. Контроль за виконанням судового рішення.

 

Семінарське заняття 5.

Цивільні процесуальні процедури у Європейському Союзі

 

План

 1. Поняття транскордонних спорів, для вирішення яких передбачено спеціальні загальноєвропейські процедури.
 2. Процедура видачі Європейського судового наказу. Підстави та процедура видачі Європейського судового наказу. Заперечення проти Європейського судового наказу.
 3. Виконання наказу. Взаємодія з національним законодавством.
 4. Європейська процедура вирішення дрібних спорів.
 5. Поняття дрібних спорів за європейським законодавством. Порядок вирішення дрібних спорів. Наслідки розгляду справи.
 6. Видача Європейського виконавчого листа як особлива процедура сертифікації судового рішення.

 

 

Контактне заняття 6.

Судові витрати: актуальні питання теорії та практики

 

План

 1. Проблеми визначення розміру судових витрат.
 2. Забезпечення та попередня оплата судових витрат.
 3. Попередній розрахунок судових витрат як обов’язковий елемент позовної заяви.
 4. Теоретичні та практичні проблеми звільнення від сплати судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.
 5. Порядок розподілу судових витрат.

Контактне заняття 7.

Забезпечення позову при вирішенні спорів у цивільному судочинстві: проблемні питання

 

 •  
 1. Правова регламентація інституту забезпечення позову у цивільному процесі.
 2. Види забезпечення позову: проблеми їх застосування.
 3. Заява про забезпечення позову: прийняття, розгляд, наслідки забезпечення позову для сторін.
 4. Процедура забезпечення позову
 5. Зустрічне забезпечення як новела цивільного процесуального законодавства.
 6. Скасування заходів забезпечення позову.
 7. Відшкодування шкоди, завданої забезпеченням позову.

 

Контактне заняття 8.

Підготовче провадження як гарантія своєчасного

та повного розгляду справи

 

План

 1. Теоретичні проблеми визначення поняття, змісту та меж підготовчого провадження як стадії цивільного процесу.
 2. Діяльність суду та учасників справи на стадії підготовчого провадження: теоретичні та практичні аспекти.
 3. Співвідношення етапів підготовки справи до розгляду та підготовчого засідання.
 4. Врегулювання спору за участю судді як новела цивільного процесуального права.

 

Контактне заняття 9-10.

Перегляд судових рішень: порівняльно-правовий аналіз

 

План

 1. Межі апеляційного та касаційного розгляду справ.
 2. Теоретичні та практичні проблеми відкриття апеляційного та касаційного проваджень.
 3. Здійснення апеляційного розгляду справи. Особливості розгляду справ судом касаційної інстанції.
 4. Повноваження судів апеляційної та касаційної інстанції: порівняльно-правовий аналіз. Наслідки розгляду справи судами апеляційної та касаційної інстанції.
 5. Перегляд рішень за нововиявленими чи виключними обставинами. Проблеми визначення нововиявлених та виключних обставин.
 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальна робота теоретичного характеру.

Даний вид роботи передбачає виконання студентами індивідуальних завдань теоретичного характеру, отриманих від викладача.

 

Орієнтовні теми рефератів, есе, аналітичних довідок

1. Еволюція права на справедливий судовий розгляд.

2. Принцип пропорційності та його роль у забезпечення права на доступ до суду.

3. Роль рішень ЄСПЛ у регулюванні права на справедливий судовий розгляд.

4. Принцип публічності та його вплив на справедливий судовий розгляд.

5. Єдність і диференціація цивільної процесуальної форми.

6. Цивільне судочинство в епоху глобалізації.

7. Тенденції розвитку досудових процедур у цивільному судочинстві.

8. Інформаційні технології та їх вплив на цивільне судочинство.

9. Судова влада та правосуддя у цивільних справах: співвідношення понять.

10. Гармонізація цивільного процесуального законодавства України із законодавством ЄС.

11. Ефективність процедури заочного розгляду справи: питання теорії та практики.

12. Ефективність наказного провадження: проблемні питання теорії та практики.

13. Верховенство права як стандарт застосування права та ефективності цивільного судочинства.

14. Спрощене позовне провадження як новела цивільного процесуального права.

15. Інститут апеляції у законодавстві зарубіжних країн.

16. Інститут касації у законодавстві зарубіжних країн.

17. Врегулювання спору за участю судді: порівняльно-правовий аналіз.

18. Рішення ЄСПЛ як джерело цивільного процесуального права.

19. Поняття «Позовне провадження» у сучасній процесуальній доктрині та практиці.

20.Застосування судової практики у цивільному процесі.

 

Індивідуальна робота практичного характеру. Даний вид роботи передбачає виконання студентами індивідуальних завдань практичного характеру, отриманих від викладача.

 

Типові завдання:

Підготувати зразки процесуальних документів:

 • Скласти проект позовної заяви із попереднім розрахунком судових витрат
 • Скласти проект заяви про видачу судового наказу
 • Скласти проект клопотання про зустрічне забезпечення позову
 • Скласти проект клопотання про забезпечення позову
 • Скласти проект апеляційної скарги на рішення суду
 • Скласти проект апеляційної скарги на ухвалу суду
 • Скласти проект касаційної скарги на рішення суду
 • Скласти проект касаційної скарги на ухвалу суду
 • Скласти проект заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами
 • Скласти проект заяви про перегляд рішення за виключними обставинами
 • Написати проект рішення суду за вказаною викладачем справою
 • Написати проект ухвали суду про залишення позовної заяви без руху

 

Скласти таблиці:

Порівняльна характеристика змісту апеляційної та касаційної скарги

Порівняльна характеристика повноважень судів апеляційної та касаційної інстанції

Порівняльна характеристика видачі наказу за законодавством України та нормативними актами ЄС

Порівняльна характеристика розгляду дрібних спорів за актами ЄС та спрощеного провадження за законодавством України.

Порівняльна характеристика розгляду справ у порядку загального та спрощеного позовного провадження.

 

Проаналізувати на предмет законності та обґрунтованості судове рішення.

Аналіз рішень ЄСПЛ.

 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань теоретичного характеру

Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт:

Обсяг роботи не може перевищувати 12-15 сторінок стандартного машинописного тексту (ТіmеsNewRoman 14 кегель, полуторний інтервал), компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

Обов’язкові складові роботи:

Вступ– 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо)

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства та існуючої юридичної практики.

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, ніж на 10 наукових джерелах, окрім нормативно-правових актів та матеріалів право застосовної практики.

Обов’язковим є використання наукових джерел останніх 2-3 років видання.

 

Пошук, підбір та аналітичний огляд наукових публікацій

за заданою тематикою

Вимоги: підготувати проблемне питання із запропонованого переліку. Необхідно: сформулювати та описати проблеми правового регулювання у запропонованій сфері  фондового ринку (до 2 сторінок), підготувати огляд літератури з обраної проблеми, навести аргументи, які підтверджують та спростовують проблемне питання. Максимальний обсяг виконаної роботи – 6-8 сторінок.

 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань практичного характеру

Підготувати пакет процесуальних документів за отриманим у викладача напрямом.

Вимоги. Необхідно керуватися положеннями чинних нормативно-правових актів, які визначають форму і зміст відповідних документів. Процесуальні документи мають бути обґрунтованими із посиланням на нормативно-правові акти.

На основі положень чинних нормативно-правових актів проаналізувати судові акти, визначити їх основні частини, відповідність змісту цих частин вимогам закону. Навести аргументи, які підтверджують відповідність вимогам закону конкретного (аналізованого) акту із наведенням конкретних прикладів.

Обов’язковим є використання для аналізу судових актів того року, у якому здійснюється аналіз.

Скласти порівняльну таблицю за обраною тематикою.

Вимоги. Обов’язковим елементом таблиці є критерії, за якими здійснюється порівняння. Порівняння здійснюється із використанням положень нормативно-правових актів, судової та іншої юридичної практики, навчальної та наукової літератури.

Проаналізувати рішення ЄСПЛ.

Вимоги. Це має бути рішення у справі за позовом громадянина України до держави Україна. Справа, яка розглядалася ЄСПЛ, має стосуватися рішення національного суду у справі цивільної юрисдикції. Аналіз має стосуватися як підстав задоволення такого позову, так і підстав відмови у задоволенні позову. Необхідно посилатися на конкретні норми Конвенції про захист прав людини та її основоположних свобод, норми нормативно-правових актів України.

 

 1. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Поточний контроль результатів виконання індивідуальних завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів виконання і захисту практичних робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе, аналізу публікацій, порівняльних таблиць.

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента – до 10 балів:

два індивідуальних завдання, кожне з яких оцінюється до 5 балів (або одне індивідуальних завдання, яке оцінюється до 10 балів), зокрема:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка есе, аналітичного звіту, доповіді на конференції тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка проектів юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

Критерії оцінювання:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

 

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів виконання і захисту практичних робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе, аналізу публікацій, порівняльних таблиць.

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента – до 10 балів:

два індивідуальних завдання, кожне з яких оцінюється до 5 балів (або одне індивідуальних завдання, яке оцінюється до 10 балів), зокрема:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка есе, аналітичного звіту, доповіді на конференції тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка проектів юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо);

Критерії оцінювання:

 • високий рівень: студент виявив вільне орієнтування в програмі дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей, спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки;
 • достатній рівень: студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу;
 • недостатній рівень: студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

5.1. Структура екзаменаційного білету

 

Екзаменаційний білет складається із 5 завдань, які включають у себе:

 • теоретичні запитання,
 • тестові завдання (відкритого та закритого типу),
 • дефініцію,
 • завдання практичного характеру.

 

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Проблеми теорії цивільного процесу» і проводиться у формі екзамену.

Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Екзаменаційний білет складається із 5 завдань, кожне з яких оцінюється у діапазоні від 0 до 10 балів.

Види завдань, що включаються до білета:

- теоретичні запитання;

- тестові завдання (відкритого, закритого типу, дефініція);

- практичні завдання (ситуаційні задачі).

 

Критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на екзамен, є:

Рівень знань

Оцінка за 100-бальної шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінний рівень

10

Теоретичне питання:

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого завдання;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння застосувати правові норми до умов задачі;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на всі тестові завдання.

Добрий рівень

8

Теоретичне питання:

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками;

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Відповідь студента є загалом правильною, але містить один з таких недоліків:

 • недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту задачі;
 • містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини;
 • обґрунтування є неточним.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 4 тестові завдання.

Задовільний рівень

6

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише  загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

 - у роботі багато грубих орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Задача загалом вирішена правильно, але містить такі суттєві недоліки:

 • зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях, невірне нерозуміння окремих аспектів задачі;
 • відповідь є недостатньо аргументованою;
 • відповідь містить грубі помилки

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 3 тестові завдання.

Недостатній рівень

4

Теоретичне питання:

Студент дав часткову відповідь на поставлене питання, допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про необізнаність з науковим матеріалом, що стосується відповідного питання;

- у роботі багато орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Відповідь студента є частковою, розкриває правильно один із аспектів завдання. Аргументація є частковою.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 2 тестові завдання.

Мінімальний рівень

2

Теоретичне питання:

Студент не дав відповідь на поставлене питання, допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, при цьому правильно визначена основна дефініція.  при вирішенні задачі

Практичне завдання (ситуаційні задачі):

Задача вирішена неправильно, але деякі із аргументів є вірними або відповідь є правильною, але відсутнє обґрунтування або обґрунтування неправильне.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 1 тестове завдання.

Незадовільний рівень

0

Теоретичне питання:

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента не розкриває правильно жодного аспекту завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді не надано на жодне тестове завдання.

 

Результат письмового екзамену складається з суми балів, одержаних за всі 5 питань.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на екзамен. 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням в  традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.

 

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

 

90-100 балів

відмінно

А

80-89 балів

добре

В

70-79 балів

добре

С

66-69 балів

задовільно

 

D

60-65 балів

E

21-59 балів

незадовільно з можливістю повторного складання екзамену

0-20 балів

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни «Проблеми теорії цивільного процесу» складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

 

 

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Приклад теоретичного питання:

Національне та міжнародно-правове регулювання права на справедливий судовий розгляд.

 

Приклад тестових завдань:

а) Вкажіть правильну відповідь:

Врегулювання спору за участю судді не допускається якщо:

 1. відповідач подав зустрічний позов;
 2. у справу вступила третя особа із самостійними вимогами;
 3. у справу вступила третя особа без самостійних вимог;
 4. у справі є співучасники на стороні позивача або відповідача.

 

б) Назвіть три характерні риси касаційного провадження:

- ______________________

- ______________________

- ______________________

Дефініція: Дайте визначення «заочне рішення»

 

Приклад практичного завдання:

Зотов звернувся до суду з позовом до Реута про стягнення матеріальних збитків в розмірі 2000 грн. Суд відкрив провадження у справі. При проведенні підготовчого судового засідання Зотов заявив клопотання про приєднання до справи доказів, які підтверджують, що винуватцем дорожньо-транспортної події, внаслідок якої він постраждав, є Реут, який керував автомобілем, але суддя відхилив клопотання Зотова, вказавши, що той не має на це права на стадії підготовчого провадження. Також суд прийшов до висновку, що належним відповідачем у справі є не Реут, а приватне підприємство «Захід» – власник автомобіля, з яким Реут перебуває у трудових відносинах. Суд вирішив закрити провадження у справі у зв’язку з наявністю неналежного відповідача.

Чи правомірні дії суду? Відповідь обґрунтуйте.

.

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

 

 1. Основна література

 

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. в редакції Закону №2147-VІІІ від 03.10.2017. // Відомості Верховної Ради України. – 2017. - №48. – Ст. 436.
 3. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №30. – Ст. 260.
 4. Ізарова І.О. Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу: перші загальноєвропейські процедури розгляду і вирішення цивільних та комерційних справ транскордонного характеру – видачі європейського судового наказу й вирішення дрібних спорів. Частина 1 / І.О.Ізарова: пер. з англ. І.О. Ізарової, А.В. Сизової. – Київ: ВД «Дакор», 2016. – 308 с.
 5. Ізарова І.О. Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу: Монографія / І.О. Ізарова. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 366 с.
 6. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.; За заг. ред. В.В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.

 

 1. Додаткова література

 

 1. Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: Монографія. – К.: Атіка, 2011. – 420 с.
 2. Васильев С.В. Порівняльний цивільний процес. Підручник. – К.: Алерта, 2015.– 352 с.
 3. Захист права на справедливий суд відповідно доЄвропейської конвенції з прав людини. Посібник для юристів 2-ге видання підготовлене ДовидасомВіткаускасом 2018 р. 188 с.
 4. Посібник зі статті 6право на справедливий суд(цивільна частина). Рада Європи/ Європейський Суд з прав людини, 2013. Практичний посібник статті 6 – цивільна частина.
 5. Пучинский В.К. Гражданскийпроцессзарубежныхстран / под ред. В.В. Безбаха. – М.: Зерцало,2008. – XIV, 506 с.
 6. Теоретичні  проблеми  цивільного  процесуального  права  :  Підручник  / М.М.Ясинок, М.П.Курило, О.В.Кіріяк, О.О.Кармаза, С.І.Запара та ін.; За заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2016. – 890 с.
 7. Ткачук О. Сучасні проблеми здійснення правосуддя у цивільному судочинстві України // Національний юридичний журнал: теорія і практика. – 2016. - №4. – С. 106-111.
 8. Ткачук О.С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві: монографія / О. С. Ткачук. – Х. : Право, 2016. – 600 с.

 

 1. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://www.rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт судової влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://court.gov.ua/