Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Проектний менеджмент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені

ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання та захисту курсової роботи 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2018

 

ЗМІСТ

 

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ …………………………………………..……...4

2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………… 4

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………. 6

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………………………………………………. 8

4.1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ …….…………........8

4.2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ………...……… 12

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……..….……39

6. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………..…….. 42

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ……………………..….. 45

Основна література…………………………………………………….……. 45

Додаткова література……………………………………………………..…. 46

ДОДАТКИ………………………………………………………………….…49

 

 

 

 
 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Дисципліна «Управління проектами» призначена  для студентів напряму підготовки 6.030601 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Актуальність курсу зумовлено тим, що сьогодні суспільство перебуває в умовах бурхливого розвитку і процесів глобалізації та інтеграції, високого ступеня невизначеності, переходу світової економіки до етапу економіки знань.  Тому сьогодні тільки гармонійне застосування інструментів стратегічного управління й управління проектами може забезпечити сталий розвиток соціально-економічної системи будь-якого рівня (підприємство, регіон, держава).

За навчальним планом вивчення дисципліни «Управління проектами» передбачає написання курсової роботи, що сприятиме поглибленому її вивченню, подальшій систематизації, розширенню і закріпленню отриманих знань. Робота охоплює ряд основних розділів курсу і дає можливість студентові виявити творчі здібності в комплексному підході до вирішення поставлених задач.

Курсова робота  – це комплексне дослідження управління конкретним проектом з використанням сучасної методології проектного менеджменту та програмного засобу Microsoft Project.

Метою написання курсової роботи є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі проектного менеджменту, а також набуття умінь прийняття управлінських рішень щодо доцільності інвестиційних вкладень, аналізу і правильного оцінювання проектів, які проводяться на підприємствах, вміння узагальнювати не тільки позитивний досвід управлінської діяльності, а й розпізнавати слабкі місця, негативні явища в управлінні проектами.

 

 

 

 

 1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Працюючи над курсовою роботою, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану й оптимальної структури курсової роботи, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів обраного проекту, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Тема курсової роботи. Теми курсових робіт запропоновані та затверджені кафедрою. Студенти самостійно обирають тему курсової роботи, але в рамках запропонованих (див. додаток А). Одним з варіантів виконання курсової роботи може бути проект. Студент повинен висунути пропозицію щодо власної теми курсової роботи, але за умови обґрунтування її доцільності. В межах курсової роботи студентові необхідно подати:

 • розгорнутий план курсової роботи;
 • формулювання мети та завдань роботи;
 • теоретичну частину;
 • практичну (розрахункову) частину;
 • висновки;
 • список літератури за темою дослідження.

Вступ. Обсяг вступу встановлено в межах 1-2 сторінок, де дається обґрунтування актуальності і практичного значення обраної теми; визначаються основні характеристики проекту, що розглядається, формулюються мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження; зазначається практичне значення отриманих результатів, висвітлюють базу дослідження та характеристику основних джерел отримання інформації (літературних, статистичних, офіційних, бібліографічних, наукових).

Основна частина.  У теоретичній частині роботи розкривається сутність теми на основі вивчення наявної вітчизняної, зарубіжної наукової й спеціальної літератури, а також вивчення законодавчої та нормативної бази. Викладається економічна сутність досліджуваної проблеми, розглядаються різні підходи до вирішення, дається їх оцінка, обґрунтовується і викладається власна точка зору. Цей розділ повинен містити 2-3 підрозділи обсягом не менше 15 сторінок.

В розрахунковій (другій) частині студент розробляє проект на матеріалах конкретного підприємства, а також обґрунтовує  його доцільність за допомогою програмного середовища Microsoft Project. Результати аналізу ілюструються таблицями, графіками, схемами з відповідними пропозиціями.

Обсяг цього розділу складає 20-25 сторінок.

Висновки. Висновки повинні включати короткий опис результатів проведеного теоретичного та практичного дослідження, містять стислий виклад зроблених оцінок та узагальнень під час виконання проекту відповідно до завдань, пропозицій автора. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором поставленої мети і завдань курсової роботи.

Пропонується така структура роботи.

Вступ

Розділ 1. (Теоретична частина курсової роботи) НАЗВА

  1. ……….. (поняття та сутність)
  2. ……….. (зміст, функції, види, класифікація, пояснення)
  3. ……….. (проблематика та шляхи її вирішення)

Розділ 2. (Розрахункова частина курсової роботи) НАЗВА

2.1. Загальна характеристика підприємства і запропонованого проекту.

2.2. Виробничо-організаційний план проекту.

2.3. Управління часом, вартістю та ресурсами проекту.

2.4. Оцінка ефективності проекту.

2.5. Аналіз ризику проекту

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота має складатись з теоретичних досліджень та їх практичного застосування. Тематика курсових робіт охоплює всі питання проектного менеджменту, що допоможе студентам ще раз систематизувати набутті знання і застосовувати їх при розробці та аналізі проекту.

Процес виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

 1. вибір напряму, об’єкта та предмета наукового дослідження, теми курсової роботи;
 2. вибір підприємства, на матеріалах якого буде виконуватись курсова робота;
 3. пошук і вивчення необхідної літератури та практичного матеріалу;
 4. складання плану згідно теми курсової роботи;
 5. проведення дослідження, виконання відповідних розрахунків;
 6. написання висновків згідно виконаних розрахунків;
 7. оформлення курсової роботи;
 8. захист курсової роботи.

 

1. Вибір напряму, об’єкту та предмету наукового дослідження, теми курсової роботи.

На  першому етапі студент обирає напрям, об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це вся сукупність зв’язків, процесів чи явищ, співвідношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної інформації, породжує проблему ситуацію і обрана для вивчення. Предмет дослідження – це тільки ті суттєві взаємозв’язки, які підлягають безпосередньому вивченню в певній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження, він міститься в межах об’єкта.

2. Вибір підприємства, на матеріалах якого буде виконуватись курсова робота.

На другому етапі обирається підприємство, на прикладі якого буде виконуватись курсова робота. Вивчення умов функціонування і особливостей проектного управління вітчизняними підприємствами сприятимуть підвищенню інтеграції теоретичних знань з  практичними навичками щодо вирішення проблем в діяльності підприємств.

3. Пошук і вивчення необхідної літератури та практичного матеріалу.

Пошук і вивчення необхідної літератури та практичного матеріалу пов’язаний  із використанням каталогів відділів  наукової та науково-технічної інформації бібліотеки НТУУ «КПІ» тощо. Практичним матеріалом написання курсової роботи є показники, які студент використовує у практичній частині, а також характеристика запропонованого проекту.

4. Складання плану роботи згідно теми курсової роботи.

Складання плану роботи – етап виконання курсової роботи, що висвітлює головні питання теми в чіткій логічній послідовності. План фактично виступає основою проведеного дослідження, вказує напрям досягнення мети.

В результаті вивчення підібраного матеріалу і систематизації літературних джерел студент здійснює аналіз проведеного дослідження та пропонує шляхи вирішення поставленої проблеми.

5. Проведення дослідження, виконання відповідних розрахунків. П’ятий етап виконання курсової роботи передбачає проведення теоретичного дослідження, практичного експерименту. Мета теоретичного дослідження – визначення у процесі синтезу знань у проектного менеджменту, пояснення і узагальнення результатів емпіричного дослідження, виявлення загальних закономірностей. Це переважно робота з літературними джерелами, їх критичний аналіз і узагальнення. До поняття практичний експеримент входять наукові досліди і спостереження за досліджуваними явищами. Конкретно це має бути характеристика об’єкта дослідження – реального підприємства та обґрунтування запропонованого проекту.

6. Написання висновків згідно виконаних розрахунків

В результаті теоретичного дослідження та практичного його втілення необхідно провести загальний аналіз отриманих результатів (окремо для теоретичної та практичної частини) і подати його у вигляді висновків.

7. Оформлення курсової роботи

Курсова робота оформляється відповідно до вимог, наведених в розділі 5.

8. Захист курсової роботи

Це кінцевий етап виконання курсової роботи, який завершується отриманням студентом оцінки за її написання. Докладніше процес та умови захисту наведено в розділі 6.

Кожному студенту керівник курсової роботи видає графік її виконання. Протягом семестру викладач робить відповідні примітки щодо завершення вищенаведених етапів (див.дод.Б)

 

 

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1. Теоретична частина курсової роботи

 

У теоретичній частині курсової роботи висвітлюються теоретичні засади управління проектами. В цій частині курсової роботи приводяться результати літературно-аналітичного дослідження обраної теми, погляди по вирішенню поставлених проблеми зарубіжних та вітчизняних вчених, а також висловлюється власна думка щодо проблеми (відповідно до обраної теми).

Пропонується така структура теоретичної частини за темами курсових робіт.

 

ТЕМА 1. Управління проектами в системі менеджменту організацій

Розділ 1. Теоретичні аспекти основ проектного управління

 1. Поняття проекту, його основні характеристики
 2. Модель управління проектами
 3. Досвід розвинених країн світу у формуванні єдиних стандартів та  методичних підходів до проектної діяльності.

 

ТЕМА 2. Управління інтеграцією проекту

Розділ 2. Теоретичні аспекти управління інтеграцією проекту

 1. Сутність управління інтеграцією проекту
 2. Процеси управління інтеграцією проекту
 3.  Загальне управління змінами.

 

ТЕМА 3. Обґрунтування доцільності проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки ефективності проекту

 1. Поняття ефективності проекту, основні принципи оцінки ефективності
 2. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
 3. Проблеми оцінки ефективності проектів

 

ТЕМА 4. Організаційне забезпечення проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти організаційної структури проекту

 1. Поняття «організаційна структура управління проектами» та принципи її формування
 2. Види організаційних структур в проектному менеджменті
 3. Проектування офісу проекту

 

ТЕМА 5. Управління змістом проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління змістом проекту

 1. Сутність процесів управління змістом проекту
 2. Структуризація проекту, її компоненти
 3. Методи та інструменти управління змістом проекту

 

ТЕМА 6. Управління термінами проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління часом при виконанні проекту

 1. Сутнісна характеристика, значення сіткового та календарного планування
 2. Теоретико-методичні основи розробки сіткового графіка
 3. Сучасні тенденції управління часом при виконанні проекту

 

ТЕМА 7. Управління вартістю проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління вартістю проекту

 1. Сутність управління вартістю проекту, складові процесів управління вартістю проекту
 2. Методи оцінки вартості операцій проекту
 3. Бюджетування проекту

 

ТЕМА 8. Контроль виконання проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти контролювання проекту

 1. Сутність процесу контролю проекту
 2. Інструменти контролю розкладу проекту
 3. Метод освоєного обсягу та технології прогнозування виконання проекту

 

ТЕМА 9. Управління якістю проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління якістю проекту

 1. Поняття «якості», її значення для успішності виконання проекту
 2. Методи та інструменти управління якістю
 3. Основні підходи до управління якістю

 

ТЕМА 10. Управління людськими ресурсами

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління персоналом у проектах

 1. Основні характеристики команди проекту: склад,  структура, групові процеси
 2. Методи управління людськими ресурсами проекту
 3. Підходи набору та розвитку команди проекту

 

ТЕМА 11.Управління комунікаціями проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти використання комунікацій як засіб управління проектами

 1. Поняття комунікацій в управління проектами
 2. Методи та інструменти організації комунікацій проекту
 3. Підходи до планування комунікацій проекту

 

ТЕМА 12. Управління ризиками проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління проектним ризиком

1.Сутність понять «проектний ризик», «невизначеність»

2. Методи та інструменти ідентифікації ризиків проекту

3. Підходи оцінки вартості ризиків проекту та реагування на ризику проекту

 

ТЕМА 13. Управління постачанням проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління постачанням проекту

 1. Суть планування постачання, структура плану управління проекту
 2. Підходи планування постачання та контрактів
 3. Процедура та документальний супровід тендеру

 

ТЕМА 14. Управління виконанням проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління процесом виконання проекту

 1. Сутність процесів виконання та аналізу виконання проекту.
 2. Методи та інструменти аналізу виконання проекту
 3. Підходи управління виконанням проекту

 

ТЕМА 15. Управління завершенням проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління процесом завершення проекту

 1. Сутність процесів завершення проекту
 2. Основні етапи та документальне супроводження проекту закриття проекту
 3. Проблеми в управлінні проектами на фазі закриття проекту та шляхи їх вирішення

 

ТЕМА 16. Управління програмами та портфелем проектів

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління програмами та портфелем проектів

 1. Сутність понять «мультипроект», «портфель проектів»
 2. Механізми розподілу ресурсів при багатопроектному управлінні
 3. Підходи до управління мультипроектом

 

ТЕМА 17. Проектне фінансування

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації проектного фінансування

 1. Зміст проектного фінансування, його види та принципи
 2. Організація проектного фінансування
 3. Сучасний стан і перспективи розвитку проектного фінансування

 

ТЕМА 18. Корпоративна система управління проектами

Розділ 1. Теоретичні аспекти створення корпоративної системи управління проектами

 1. Сутність корпоративної системи управління проектами, її основні елементи
 2. Основні ролі в корпоративній системі управління проектами та їхні повноваження
 3. Підходи до створення корпоративної системи управління проектами

 

ТЕМА 19. Управління інформаційним забезпеченням проекту

Розділ 1. Теоретичні аспекти програмного забезпечення процесу управління проектом

 1. Сутність інформаційних технологій управління проектами
 2. Впровадження системи управління проектами на підприємстві
 3. Порівняльний аналіз програмного забезпечення для управління проектами

 

ТЕМА 20. Фандрайзинг та проектування

Розділ 1.  Теоретичні аспекти проектного фандрайзингу.

 1. Сутність фандрайзингу, основні його види
 2. Технології фандрайзингу
 3. Тенденції розвитку фандрайзингу в Україні та за кордоном

Наведений перелік тем курсової роботи є орієнтовним. Студенти можуть пропонувати свої теми робіт, попередньо погодивши їх з викладачем.

4.2. Розрахункова частина курсової роботи

 

В другому розділі курсової роботи студент розробляє конкретний проект на матеріалах конкретного підприємства.

Розглянемо рекомендації щодо виконання розрахункової частини за структурними підрозділами:

 

2.1. Загальна характеристика підприємства та запропонованого проекту

 

 Підприємство рекомендується характеризувати відповідно до таких даних:

 • Діяльність (сектор економіки, місія (обґрунтування існування), основні функції (товари, послуги), оцінка розмаху (міжнародний, державний, місцевий), складність та наукомісткість технологій, товарів та послуг).
 • Власність (капітал (приватний, державний, кооператив), юридична форма).
 • Вплив (основні власники, центр контролю, роль правління).
 • Місце розташування (де розташована організація, відстань від споживача, транспорт, зв'язок).

 

Проект доцільно характеризувати за наступними складовими:

 1. Аналіз проблемної ситуації.
 2. Розроблення концепції інноваційного проекту, яка повинна включати:
 • Причини ініціалізації проекту (визначення проблеми, яка буде розв’язана за допомогою продукту проекту та підстави для ініціалізації проекту в організації). Деталізувати проблему, яку передбачається розв’язати за допомогою проекту.
 • Сутність запропонованої інноваційної ідеї та спосіб її використання для розв’язання конкретної проблеми організації. Описати спосіб функціонування продукту проекту для розв’язання проблеми організації з позиції стратегії її розвитку. Назва проекту повинна бути лаконічною (не більше 12 слів).
 • Мета проекту. Сформулювати мету проекту, вказавши майбутній продукт проекту, часові та фінансові обмеження. Визначається дата початку роботи проекту, календарний робочий графік. Директивний термін реалізації проекту приймається Тдир = Т + 4.
 • Очікувані вигоди проекту. Уточнити перелік зацікавлених сторін інноваційного проекту та їхніх інтересів з урахуванням стратегії розвитку організації
 • Обмеження проекту. Оцінити основні витрати, а також доходи від проекту. Представити їх розподіленими в часі. Оцінити можливі початок та тривалість проекту з позиції стратегії розвитку підприємства
 • Допущення та ризику проекту. Виявити внутрішні і зовнішні основні ризики, які можуть виникнути в процесі реалізації проекту і вплинути (як негативно, так і позитивно) на реалізацію та досягнення цілей проекту.

3. Дослідження ринку:

  • повноти і комплексності маркетингових заходів щодо проекту;
  • рівня розробки і привабливості продукції проекту;
  • репутації підприємства і продукції;
  • правильності вибору цінової політики;
  • плану просування товару на ринок;
  • ефективності взаємозв'язку продавця і покупця, організації роботи із споживачами (особливо постійними) продукції проекту;
  • організації збуту продукції;
  • опису ринку збуту продукції проекту і його можливої реакції на продукцію проекту;
  • використовуваних методів прогнозування попиту; можливої конкуренції з боку товарів-замінників;
  • організації впливу на ринок для адаптації продукції проекту;
  • основних факторів успіху продукції проекту (якість, організація продажу, можливість розробки нових продуктів, репутація підприємства, реклама, витрати виробництва, ціна продукції, фінансова стабільність підприємства).
4. Життєвий цикл проекту з розбивкою на основні фази.

Ґрунтуючись на висунутій проектній ініціативі, студент визначає життєвий цикл інноваційного проекту, його фази, етапи життєвого циклу. Результат заноситься в табл. 1.

Таблиця 1. Зміст фаз життєвого циклу проекту

Фаза

Ініціація

Планування

Виконання і контроль

Завершення

Початок фази

 

 

 

 

Закінчення фази

 

 

 

 

Перелік основних робіт

 

 

 

 

Ключові віхи

 

 

 

 

Складності

 

 

 

 

 
5. Учасники проекту. Цей перелік повинен включати не тільки тих учасників, які безпосередньо беруть участь у проекті (замовник, спонсор, інвестор, підрядчик і т.д.), але і зовнішніх учасників (ліцензіар, кредитор і т. д.).

Визначається склад учасників проекту і формується на основі розробленого життєвого циклу таблиця із зазначенням статусу їх участі в проекті (внутрішній - зовнішній; роль в проекті і т. д.) (табл.2).

 Для основних учасників проекту визначається погодинна заробітна плата (грн./г.).

6. Зміст проекту –  перелік основних робіт, необхідних для отримання продукту проекту. Рівень деталізації визначається специфікою проекту, тим не менше, кількість пакетів робіт повинно бути не менше десяти.
Студент розробляє основні структурні елементи проекту. Рекомендується почати з уточнення дерева цілей та розробки ієрархічної структури розбиття робіт (WBS).

 

Таблиця 2. Учасники проекту

Етапи реалізації проекту

Учасники проекту

Замовник

Спонсор

Інвестор

Підрядчик

1

Розробка концепції

 

 

 

 

 

2

Оцінка життєдіяльності

 

 

 

 

 

3

Планування проекту

 

 

 

 

 

4

Базове проектування

 

 

 

 

 

5

Підписання контрактів

 

 

 

 

 

6

Постачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Вихід з проекту

 

 

 

 

 

 
Підставою декомпозиції WBS можуть служити:
 • компоненти товару (об'єкта, послуги, напрямки діяльності), одержуваного в результаті реалізації проекту;
 • процесні або функціональні елементи діяльності організації, що реалізує проект;
 • етапи життєвого циклу проекту, основні фази;
 • підрозділи організаційної структури;
 • географічне розміщення для просторово розподілених проектів.
Ієрархічна структура розбиття робіт WBS формується у вигляді графа з декомпозицією не менше, ніж до третього рівня.
Далі на основі аналізу учасників проекту будується організаційна структура виконавців (OBS).
Наступним етапом є ув'язка пакетів робіт (WBS) з організаціями-виконавцями (OBS) на основі побудови матриці відповідальності. Кількість видів відповідальності в матриці може бути різним в залежності від специфіки проекту і його організації. Крім того, в матриці можуть бути відображені ролі людей, не задіяних безпосередньо в проекті, але які можуть надавати підтримку в роботі команди. Рекомендується обмежитися невеликим набором легких для опису і розуміння видів участі. Наприклад, найбільш важливу роль в будь детальної роботі відіграє безпосередньо відповідальний за її виконання, але в матриці мають бути відображені і ті люди або організації, які забезпечують підтримку робіт цього виконавця, а також ті, хто буде здійснювати оцінку і приймання робіт. В якості відображення виду участі в проекті можуть бути прийняті: ВВ - відповідальний виконавець, В - виконавець, П - приймання робіт, КO - координація робіт, К - контроль, С - узгодження і т. п.
Завершується перший пункт розрахункової частини узагальнюючою таблицею (див.табл.3)

Таблиця 3. Характеристика й параметри робіт інноваційного проекту

WBS

Назва роботи

Тривалість роботи, днів

Попередня робота

Ресурси,        чол. у день

 

Початок проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення проекту

 

 

 

 

        

 

2.2. Виробничо-організаційний план проекту.

План складається за складовими:

 • розташування суб’єкта господарювання, транспортні шляхи, наявність комунікацій;
 • виробничі площі, устаткування, технології виробництва, їх прогресивність, необхідність придбання зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау тощо;
 • забезпеченість виробництва основними ресурсами (сировина, матеріали, енергетичні ресурси), постачальники сировини та матеріалів, а також умови роботи з ними;
 • імпортна складова проекту (необхідність придбання сировини, матеріалів, обладнання тощо за кордоном, а також перелік основних контрагентів, у яких планується купівля імпортної продукції);
 • екологічність виробництва та безпека працівників;
 • кадрове забезпечення та рівень кваліфікації кадрів;
 • організаційна схема управління;
 • обсяги виробництва;
 • заробітна плата та інші витрати на персонал;
 • витрати на сировину та матеріали;
 • поточні витрати на виробництво.

Доцільно визначити потребу в трудових ресурсах (посада, кількість працівників, оклад 1 працівника з нарахуванням),  обов'язки кадрового й управлінського складів підприємства, а також кваліфікаційні вимоги до працівників: посада, освіта, якість, досвід роботи.

 

 

2.3.Управління часом, вартістю та ресурсами проекту

Організація управління інноваційним проектом передбачає:

 • створення моделі інноваційного проекту в MS Project;
 • створення мотивації для виконавців;
 • визначення критеріїв для пpийняття pішення щодо виходу з пpоекту та мінімізації збитків.
Студент за допомогою програмного комплексу MS Project створює модель свого проекту.
На кожну операцію (пакет) повинні бути призначені ресурси та вартість. Слід включати до переліку взаємозв'язків робіт не тільки прості «Закінчення - Початок», але й складні - «Початок - Початок», «Гамак» і т. д. MS Project використовує чотири типа залежностей між роботами, характеристика яких наведена в табл.4.

Етапи розробки проекту в  Microsoft Project:

1.Побудова й обчислення параметрів сіткового графіка.

1-й крок. Визначення переліку й послідовності виконання робіт. Безпосередньо перелік робіт можна отримати з робочої структури проекту, проте WBS не показує, у якій послідовності мають виконуватися зазначені у ній роботи. Тому логічні зв’язки між ними повинен встановити сам студент  (табл.3).

 

Таблиця 4. Типи зв’язків робіт проекту

Тип зв’язку

Зміст зв’язку

Приклади робіт із

таким типом зв’язку

Finish to start (FS)

 

A FS B =

Робота В не може початись,

поки не закінчиться робота А

(Закладка фундаменту) FS (Зведення стін)

 

Finish to finish (FF)

A FF B =

Робота В не може закінчи-

тись, поки не закінчиться

робота А

(Завершення написання книги) FF (Написання останнього розділу)

Start to finish (SF)

 

A SF B =

Робота В не може закін-

читись, поки не почнеться

робота А

(Встановлення нових меблів почалося) SF(Переміщення старих меблів закінчилося)

Start to start (SS)

 

A SS B =

Робота В не може початись,

поки не почнеться робота А

(Почалася робота по розробці концепції проекту) SS (Управління проектом почалося)

 

 

 

2-й крок. Графічна побудова сіткового графіка.

Ранній початок
ES

Тривалість роботи
t

Раннє завершення
EF

Код і назва роботи

Пізній початок
LS

Запас часу
F

Пізнє завершення
LF

Рис. 1. Розміщення параметрів сіткового графіка («ключ»)

Результатом другого кроку є сітковий графік з означенням робіт і логічних зв’язків між ними.

3-й крок. Означення тривалості робіт. Для виконання курсової роботи, з метою засвоєння студентами навичок оцінки тривалості робіт проекту найпридатнішим є метод ймовірних оцінок. При використанні цього методу тривалість виконання роботи оцінюється як середнє очікуване tоч від трьох оцінок, які самостійно дає відповідальний виконавець роботи або інша компетентна особа:

 • оптимістичної tмін, яка відповідає тривалості виконання роботи у разі найсприятливішого збігу обставин;
 • найбільш вірогідної оцінки tнв;
 • песимістичної tмакс, яка відповідає тривалості виконання роботи у разі найнесприятливішого збігу обставин.

Ці оцінки робляться в будь-яких одиницях часу, що вибрані для оцінки часових параметрів проекту (годинах, днях, тижнях, місяцях). Далі за ними розраховується середнє очікуване за формулою:

Для визначення можливих коливань або мінливості цих значень використовується середнє квадратичне:

.

Для спрощених розрахунків, які допускаються в лабораторній роботі, можна використати формули по двох оцінках, відповідно  для середнього очікуваного:

та середнього квадратичного:

Чим більша різниця між оптимістичним і песимістичним часом, тим більше σ, тобто зростає ступінь невизначеності в оцінці тривалості робіт. Ці розрахунки базуються на припущенні, що невизначеність часу на виконання робіт можна отримати β-розподілом імовірності. Отже, для побудови моделі проекту доцільно використовувати середню очікувану тривалість виконання робіт, коли відомі оптимістичні та песимістичні оцінки термінів її виконання.

Оскільки роботи критичного шляху визначають загальний термін виконання проекту, мінливість цих робіт впливатиме на мінливість часу виконання проекту в цілому. Інші роботи мають резерв часу, тому їх коливання не впливають на загальну тривалість. Якщо позначити тривалість проекту в цілому як Т, то

Припущення полягає, що розподіл часу завершення проекту є нормальним.

 

4-й крок. Визначення ранніх термінів початку і закінчення проектних робіт шляхом «прямого проходження».

Шлях — це послідовність взаємопов’язаних робіт від початку до завершення виконання проекту

Ранній початок (ES — Early Start) — найбільш ранній можливий термін початку роботи.

Раннє закінчення (EF — Early Finish) — найбільш ранній можливий термін завершення роботи.

Ці параметри обчислюються за такими формулами:

                              EFi = ESi + ti ;                                 

                              ESi + 1 = EFi ,                                   

де EFi ранній термін завершення і-ї роботи;

ESi — ранній термін початку і-ї роботи;

ti тривалість і-ї роботи;

ESi + 1 ранній початок роботи і + 1.

Правило: при проведенні обчислень ранніх термінів, якщо певна робота виконується після кількох попередніх, ранній термін початку цієї роботи визначається з огляду на найпізніший з ранніх термінів закінчення попередніх робіт.

Цей крок дає можливість визначити тривалість усього проекту. Тривалість проекту визначається як найбільша величина з ранніх термінів завершення решти робіт.

Завжди є дата старту проекту;  для кожної операції існує найбільш рання дата старту (ES). Всі операції проекту, які стартують в день початку проекту, мають ES = 0 (Рис.10). У разі, коли операція стартує пізніше, ніж в «0», то вписується час запізнення. Наприклад: операція стартує на 6 днів пізніше, тоді ES = 0 +6 = 6. Вписуємо в клітинку раннього старту «6».

5-й крок. Визначення пізніх термінів початку і завершення робіт «зворотним проходженням».

Цей крок передбачає обчислення зазначених параметрів
у зворотному порядку — від останньої роботи проекту до першої.

Пізній початок (LS — Late Start) — найпізніший можливий термін початку роботи, після якого затримка вплине на строк завершення виконання усього проекту.

Пізнє закінчення (LF — Late Finish) — найпізніший можливий термін завершення роботи.

Ці терміни обчислюються за такими формулами:

                                LSi = LFi – ti ;                                

                                LFi – 1 = LSi .                                  

Правило: якщо після певної роботи йдуть дві паралельні, то пізнє завершення цієї роботи визначається з огляду на найбільш ранній з пізніх початків наступних робіт.

6-й крок. Визначення критичного шляху і запасу часу по роботах.

Роботи, у яких ранні й пізні терміни початку і закінчення збігаються, називають критичними.

Роботи, у яких ранні й пізні терміни початку і закінчення не збігаються, називають некритичними.

Критичний шлях утворюється послідовністю критичних робіт. Це найдовший з усіх існуючих у проекті шляхів, який показує найменший час, який потрібно, аби повністю виконати усі роботи за проектом.

Запас часу (F — Float) — це той максимальний час, на який можна відкласти початок некритичної роботи, щоб при цьому не змінилась тривалість реалізації усього проекту. Він обчислюється за формулами:

                          Fі = LSі – ESі                                  

або

                          Fі = LFі – EFі.

 

Нагадаємо, що повний резерв - це максимальний проміжок часу, на який можна затримати виконання операції щодо дати її раннього старту без зриву терміну завершення проекту. Управлінський зміст тимчасового резерву полягає в тому, щоб при необхідності врегулювати технологічні, ресурсні або фінансові обмеження проекту. Він дозволяє менеджеру затримати операцію на цей час без впливу на загальну тривалість проекту і тривалість безпосередньо пов'язаних з нею операцій. Роботи, що лежать на критичному шляху, мають часовий резерв, що дорівнює нулю

Виконати проект швидше, ніж за час, потрібний для проходження по критичному шляху, не можна. Тому критичні шляхи використовують для планування основних поставок в ході проекту. Крім того, будь-яка затримка в одній із операцій, що потрапила на критичний шлях, обов'язково викличе затримку проекту в цілому, а отже, такі операції потребують підвищеної уваги під час проекту.

Таким чином, метод критичного шляху дозволяє розрахувати можливі календарні графіки виконання комплексу операцій на основі описаної логічної структури мережі і оцінок тривалості виконання кожної роботи, визначити критичний шлях проекту. Ця методологія особливо важлива в проектах трансферу технологій, тому, розуміючи, в яких операціях існує повний резерв часу, керівник проекту може більш гнучко використовувати ресурси проекту та зменшувати ризики.

2.Моделювання робіт проекту в Microsoft Project.

 • Імпортувати перелік робіт в Microsoft Project. Оцінити структуру та параметри робіт проекту
 • Зв'язати роботи, побудувати модель проекту - графік Гантта (рис.2), сітьовий графік в в Microsoft Project.

По суті, діаграма Гантта складається зі смуг, орієнтованих вздовж осі часу (рис.2). Кожна смуга на діаграмі відповідає окремій задачі у складі проекту (вид роботи), її кінці - моменти початку та завершення роботи, її протяжність - тривалість роботи. Вертикальною віссю діаграми служить перелік завдань. Крім того, на діаграмі можуть бути відзначені сукупні завдання, відсотки завершення, покажчики послідовності і залежно робіт, мітки ключових моментів (віхи), мітка поточного моменту часу «Сьогодні» та ін. Взаємозв'язки між операціями на діаграмах Гантта показуються з відображенням зв'язків FS, SS , SF, FF.

3. Аналіз запропонованого сіткового графіка [21] здійснюється в такому порядку:

 • перевіряється топологія сітьового графіка, тобто доцільність виділення кожної роботи, послідовність виконання робіт та взаємозв’язки між ними, можливість підвищення паралельності виконання окремих робіт;
 • розраховується напруженість сітьового графіка;
 • розраховується імовірність завершення інноваційного проекту в обумовлений термін.

 

Рис. 2. Діаграма Гантта

Для розрахунку напруженості сітьового графіка перш за все обчислюються коефіцієнти напруженості робіт згідно з наведеною нижче формулою:

де  – тривалість максимального шляху, який проходить через дану роботу;

 – частина максимального шляху , яка співпадає з критичним шляхом, за винятком тривалості роботи і, яка розглядається;

 – тривалість критичного шляху.

Далі роботи розподіляються згідно з коефіцієнтами напруженості по зонах у таких інтервалах:

 • критична зона: 1 ≥  > 0,95;
 • субкритична зона: 0,95 ≥  > 0,8;
 • резервна зона: 0,8 ≥ .

Після цього знаходиться питома вага робіт кожної зони – критичної С(%), субкритичної S(%), резервної R(%) – за формулами:

де C, S, R – відповідно кількість робіт в критичній, субкритичній та резервній зонах. На підставі розрахованих коефіцієнтів знаходять коефіцієнт напруженості всього сітьового графіка за формулою:

Коефіцієнт напруженості графіка повинен знаходитися в межах 15-25%. Якщо коефіцієнт більше, це свідчить про перевантаженість проекту й складність його практичної реалізації в обумовлений термін.

Враховуючи, що розподіл часу завершення проекту є нормальним, і маючи цей розподіл, можемо обчислити імовірність завершення проекту у обумовлений термін Тдир  за формулою:

де Ф(Х) – значення функції Лапласа для нормального розподілу ймовірностей;

Тдир – директивний термін виконання всього комплексу робіт проекту;

Х – аргумент функції Лапласа:

 

Значення Р знаходяться по таблиці функції Лапласа (Див.Додаток Д). Ймовірність завершення проекту в визначений термін повинна знаходитись в межах 0,35< Р < 0,65. Якщо Р < О,35, то існує значна небезпека зриву розрахованого терміну проекту, тому необхідно перебудовувати сітьовий графік і перераховувати його параметри. Якщо Р > 0,65, то це свідчить, що в критичній та субкритичній зонах знаходиться відносно мала кількість робіт, тобто є значні резерви. В цьому випадку також необхідно переглянути сітьовий графік і зменшити тривалість виконання робіт.

4. Планування ресурсів проекту в Microsoft Project.

 • Описати параметри ресурсів проекту. Призначити ресурси певним роботам проекту.
 • Проаналізувати отримані гістограми завантаження ресурсів. Зробити висновок про доцільність проведення її вирівнювання
 • У разі необхідності оптимізації проекту через невідповідну напруженість  сітьового графіку (перевантаження наявних ресурсів) або ймовірність завершення проекту в обумовлений термін здійснити вирівнювання завантаження ресурсів проекту вручну.

Якщо студент хоче скоротити термін виконання проекту, він має прагнути до скорочення термінів виконання передусім критичного шляху.

MS Project дозволяє вирівнювати завантаження ресурсів автоматично й вручну.

При автоматичному вирівнюванні завантаження MS Project вибирає роботи, виконання яких варто затримати або перервати, з огляду на такі фактори, як ідентифікатор роботи, наявний часовий резерв, пріоритет роботи, залежності роботи, планові дати, обмеження роботи. Коли MS Project вирівнює завантаження ресурсів, призначення ресурсів залишаються без змін. Він тільки затримує або перериває роботи.

При вирівнюванні завантаження вручну варто проаналізувати ті ж фактори, а потім скорегувати параметри роботи або ресурсу так, щоб усунути перевищення доступності. Наприклад, можна затримати виконання роботи, перервати її або призначити їй додаткові ресурси.

5. Аналіз сіткового графіку після оптимізації: розрахувати коефіцієнт напруженості сітьового графіку та ймовірність завершення проекту в обумовлений термін після його оптимізації.

6.  Визначення трудових затрат проекту в Microsoft Project.

Трудові затрати — витрати на оплату праці людей, залучених до виконання проекту, зокрема конструкторів, постачальників та ін. Витрати у грошовій формі обчислюються множенням кількості людино-годин на вартість однієї людино-години по кожному виду трудового ресурсу.

Результатом цього пункту курсової роботи є діаграма Гантта - роботи; Гантта - ресурси та звіти по проекту, а саме: оглядові звіти по проекту, звіти про призначення й завантаження робіт та ресурсів, звіт про витрати на трудові ресурси.

 

 

2.4. Оцінка ефективності запропонованого проекту

Ефективність проекту – категорія, яка відображає відповідність проекту цілям та інтересам його учасників.

Для розрахунку основних показників ефективності проекту доцільно скласти таблицю (див.табл.5).

Витрати на виконання всього проекту бажано розподілити між етапами порівну.

Розподіл за статтями кожного з етапів здійснюється з урахуванням того, що

 • “Витрати на оплату праці” - не більше 53% від загального обсягу витрат.
 • “Відрахування на соціальне страхування” - не більше 36,4% від обсягу витрат на оплату праці.
 • “Матеріали” – не більше 30% від вартості етапу.
 • “Паливо і енергія для науково-виробничих цілей” – заповнюється у тому разі, коли для виконання проекту необхідно витратити суттєві обсяги палива та енергії.
 • “Витрати на службові відрядження” – мають бути обґрунтованими і не перевищувати 10% від загального обсягу витрат за проектом.
 • “Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями та підприємствами” –  не більше 40% від загального обсягу витрат за етапом.

 

Таблиця 5. Вихідні дані щодо розрахунку основних показників ефективності проекту

Показники

Значення

1. Вартість проекту (витрати по проекту), в т.ч.

 

Free Cash Flow

 

 

EBITDA (= дохід- змінні затрати-постійні затрати)

 

Рентабельність по EBITDA,%

 

2. Термін експлуатації, років

 

3.Прибуток (за винятком податку) від реалізації проекту по закінченню строку служби, грн.                                                  

 

4  Грошові потоки по роках, грн.:

 

в 1 рік

 

в 2 рік

 

 

в n рік

 

5. Ставка дисконту ,%

 

7. Допустимий для підприємства термін окупності   інвестицій, років.

 

 

У разі необхідності залучення співвиконавців надається обґрунтування доцільності  їх участі у розробці, із наданням інформації про спеціалізацію, досвід, технічне оснащення і т.і.).

 • “Спецобладнання” – не більше 30% від вартості етапу.

У разі необхідності придбання спецустаткування надається відповідне обґрунтування. До “Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт” належать верстати, пристрої, інструменти, прилади, стенди, апарати, механізми, інше спецобладнання, необхідне для проведення НДДКР.

 • “Інші витрати” - за цією статтею передбачаються витрати на інформаційні послуги Інтернет, ремонт оргтехніки, затвердження нормативно-технічної документації, експертні послуги, захист об’єктів інтелектуальної власності, видання друкованих праць за матеріалами роботи, що виконується, тощо.
 • “Накладні витрати” – рекомендується не більше 30% від витрат на оплату праці.

Якщо за окремими статтями витрати не передбачаються, то у відповідному стовпчику ставиться ““ (табл.9).

Таблиця 6. Витрати на виконання проекту

Етап робіт

Заробiтна плата

Вiдрахування

Матерiали та комплектуючі

Паливо та енергiя для науково-виробн.цілей

Витрати на службовi вiдрядження

Спец-устаткування для наукових (експер.) робіт

Витрати на роботи, що виконуються стороннiми організа-цiями

Iншi витрати

Накладнi витрати

Всьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На практиці для оцінювання проектів з метою прийняття рішення щодо доцільності фінансування застосовують критерії ефективності проектів:  чиста теперішня вартість (NPV), індекс рентабельності інвестиції (РІ), дисконтований коефіцієнт рентабельності інвестицій (DROI), внутрішня норма доходності (IRR), дисконтований термін окупності інвестиції (DPP), коефіцієнт вигоди-витрати (ВСR) (табл.10).

Показники, які належать до цієї групи критеріїв, враховують фактор втрати грошей своєї вартості з часом і визначаються на основі приведення грошових потоків (або вигід і витрат), які генерує проект, до теперішнього часу або в їх основу покладений процес дисконтування.

На базі отриманих результатів, студентам потрібно зробити висновок про доцільність фінансування запропонованого проекту. Бажано порівняння ситуації “у разі реалізації проекту” і “без проекту” для інвестора і підприємства, на якому реалізується проект.

Необхідно зазначити інвесторів проекту: країна; назва організації, обсяги фінансування; частка у фінансуванні проекту відповідного інвестора у відсотках від загальної вартості проекту.

Таблиця 7. Показники оцінювання проектів

Показники

Формула

Примітки

Чистий дисконтований дохід (NPV)

 

,

де Вt – вигоди проекту в рік t

Ct - витрати проекту у рік t

t- ставка дисконту

n – тривалість проекту

Якщо NPV > 0 — проект можна приймати;

NPV = 0 — проект

не спричинить ні прибутків, ні збитків; NPV < 0 — проект збитковий і його варто відхилити.

 

Індекс прибутковості (РІ)

 

 

 

Проект відхиляється, якщо PI < 1; приймається, якщо PI > 1; а у випадку PI = 1, проект є ні прибутковим, ні збитковим.

Дисконтований коефіцієнт рентабельності інвестицій (DROI)

DROI=NPV/PV (CFinv)=РІ-1

DROI більше 0 – проект приймається

Показник внутрішньої норми прибутковості (IRR)

IRR = r, при якому NPV = f(r) = 0.

IRR = A +

 де А — величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна; В — величина ставки дисконту, при якій NPV негативна; а — величина позитивної NPV, при величині ставки дисконту А; b — величина NPV, при величині ставки дисконту В.

 

Підприємство може приймати будь-які рішення інвестиційного характеру, рівень

рентабельності яких (IRR) є не нижчим поточного показника ціни

капіталу (CC — Cost Capital).

Якщо IRR < CC, то такий проект відхиляється, якщо IRR >

CC, то приймається.

Дисконтований термін окупності інвестицій (DPP)

DPP = min n,

при якому

 

а) проект приймається, якщо є окупність;

б) проект приймається лише в тому випадку, якщо термін окупності не перевищує встановленого в організації ліміту.

Показник вигід/витрат

(ВСR)

Доцільно фінансувати проект з коефіцієнтами BCR, більшими або рівними одиниці.

 

При розробці схеми фінансування інвестиційного проекту розглядається п’ять основних її варіантів:

 1. Повне внутрішнє самофінансування.

Передбачає фінансування повністю за рахунок внутрішніх джерел – «фінансування без левериджа». Таке фінансування притаманне для першого етапу життєвого циклу підприємства або для реальних інвестиційних проектів.

 1. Акціонування.

Використовується для масштабних реальних інвестиційних проектів за галузевої або регіональної диверсифікації інвестиційної діяльності на основі відкритої підписки на акції створюваного підприємства.

 1. Венчурне фінансування.

Надання певної суми капіталу окремим підприємствам для реалізації інноваційних реальних проектів підвищеного ризику. В обмін на відповідну частку в статутному фонді або певний пакет акцій. Цей метод здійснюється за допомогою посередника – венчурної компанії.

 1. Кредитне фінансування.

Використовується для невеликих короткострокових інвестиційних проектів з високою нормою рентабельності інвестицій.

 1. Змішане фінансування.

Передбачає використання власного та залученого капіталу.

Підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість, але обмежує темпи розвитку і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал.

Підприємство, що використовує залучений капітал, має вищий фінансовий потенціал розвитку і можливості приросту фінансової рентабельності, однак більше генерує фінансовий ризик і загрозу банкрутства.

Під час вибору схеми фінансування проекту потрібно враховувати:

 1. До формування інвестиційних ресурсів для створення нового підприємства не можуть бути залучені внутрішні джерела фінансових ресурсів, які на цій стадії відсутні.
 2. Основу формування стартового капіталу створюваного підприємства складає власний капітал його засновників.
 3. Стартовий капітал формується під час створення нового підприємства, може бути залучений у будь-якій формі.
 4. Власний капітал засновників підприємства вкладається в формі статутного фонду.
 5. Особливості формування статутного фонду нового підприємства визначаються організаційно-правовими формами його створення.
 6. Обмежене коло та можливості залучення позичкових коштів на стадії створення підприємства.
 7. Високі ризики, пов’язані з формуванням капіталу.

 

 
  1. Аналіз ризику проекту

 

Ризик проекту не приймає статичного, абсолютного значення раз і назавжди. Його природа така, що він змінює свої характеристики залежно від стадії проекту. Тому керівництву підприємства слід здійснювати постійний моніторинг процесів впровадження та управління проектом для своєчасного виявлення слабких сигналів та для підготовки механізму ефективного управління ризиками.

Метою аналізу проектних ризиків є оцінка всіх їх видів і визначення можливих шляхів їх зниження, доцільності реалізації проекту за наявного ступеня ризику та способів його зменшення. Цей аналіз передбачає виявлення ризиків проекту й їх оцінку з визначенням впливових чинників, пошук шляхів зниження ризику, врахування його за оцінки доцільності реалізації проект та способу його фінансування.

При ідентифікації ризиків необхідно виділяти ризики за масштабністю: чи це ризик, властивий конкретному інноваційному проектові, чи це ризик, що притаманний самому підприємству (наприклад, ризик недостатньої фінансової стійкості), чи це ризик, без якого неможлива діяльність галузі та ринку в цілому.

Ризик інноваційного проекту ніколи не приймає нульового значення, адже середовище, в якому від здійснюється, ніколи не є детермінованим та чітко визначеним.

У відповідності з оцінкою рівня окремих ризиків визначаються форми найбільш ефективного їх страхування: – розробка профілактичних заходів по їх попередженню; – створення відповідних резервних фондів; – страхування найбільш вагомих ризиків; – розподіл негативних фінансових наслідків серед інвесторів та учасників. В даному розділі також розглядаються можливі варіанти виходу із інвестиційного проекту на будь-якій стадії його реалізації, якщо фактичний рівень ризику значно перевищує розрахунковий (середньогалузевий чи середньо регіональний) суттєво вплине на ефективність інвестиційного процесу.

Для оцінювання ризиків прийнята шкала виміру ризиків. Розглядають шкалу оцінювання ймовірності ризику (трирівнева (табл.8), семірівнева); шкалу оцінювання наслідків ризику (табл.9).

 

 

Таблиця 8. Трирівневий розподіл ймовірності ризику

Інтервал ймовірностей

Значення ймовірності

Вербальне формулювання

Числова оцінка

1-33%

17%

низька

1

34-67%

50%

Середня

2

68-99%

84%

висока

3

 

Таблиця 9. Шкала оцінку впливу ризику для чотирьох цілей проекту

Проект

Ймовірність

Дуже низька

Низька

Помірна

Висока

Дуже висока

Ризик недосягнення цілей проекту

0,05

0,10

0,20

0,40

0,80

Наслідки

Вартість

Незначне збільшення вартості

Збільшення вартості ˂10%

Збільшення вартості 10-20%

Збільшення вартості 20-40%

Збільшення вартості ˃40%

Строки

Незначне збільшення часу

Збільшення часу ˂5%

Збільшення часу  5-10%

Збільшення часу 10-20%

Збільшення часу ˃20%

Зміст

Ледь помітне зменшення змісту

Вплив на другорядні області змісту

Вплив на основні області змісту

Зменшення змісту неприйнятне для спонсора

Кінцевий продукт проекту практично даремний

Якість

Ледь помітне зниження якості

Вплив лише на найбільш вибагливі застосування

Для зниження якості потрібна згода спонсора

Пониження якості неприйнятне для спонсора

Кінцевий продукт проекту практично даремний

 

  В процесі ухвалення рішення щодо контролю ризиками в проекті використовують показник  «важливість ризику» (risk exposure):

VR = A * q,

де: VR — важливість ризику;

A — загроза (наслідок, дія) ризику (небажаної події);

q — ймовірність її настання.

Ймовірність ризику (risk probability) — це міра можливості того, що наслідок (дія) ризику дійсно буде мати місце.

Загроза ризику (risk impact) — міра серйозності негативних наслідків, рівень збитків або оцінка потенційних можливостей, пов’язаних з ризиком.

Існують ситуації, коли із різних причин, значною мірою в зв'язку з відсутністю достовірної інформації, використання статистичних чи розрахунково-аналітичних методів не надається можливим. У таких випадках широко застосовуються методи, що використовують результати досвіду й інтуїцію, тобто евристичні чи методи експертних оцінок.

Для характеристики ризику як міри невизначеності використовують такі показники:

1) дисперсія

D(х)=, де

,

де: M(x) – математичне очікування інтегрального ефекту проекту;

      xi – інтегральний ефект при i-му сценарії;

       Рi – вірогідність реалізації цього сценарію.

 

2) середньоквадратичне відхилення

;

3) коефіцієнт варіації                    

.

У проектах з однаковим значенням очікуваного доходу найчастіше як міру ризику використовують середньоквадратичне відхилення. Чим більше його значення, тим більший ризик. Якщо порівнюють проекти  з різним очікуваним значеннями доходу, то використовують коефіцієнт варіації, який показує частку ризику на одиницю очікуваного значення доходу.

Доцільно скласти реєстр ризиків (табл.10), в якому вказується: ідентифіковані ризики; першопричини ризиків; списки можливих заходів реагування; особи, відповідальні за ризики; симптоми та ознаки; відносний рейтинг або список ризиків проекту, впорядкованих за пріоритетністю; список ризиків, що вимагають негайного реагування; список ризиків, що потребують додаткового аналізу та реагування; тенденції результатів якісного аналізу; а також список ризиків з низьким пріоритетом, що вимагають спостереження.

 

Таблиця 14. Реєстр ризиків проекту

Область ризику

Категорія ризику (вид)

Виявлення ризику

Власник ризику («менеджер ризику»

Оцінка ризику

Шляхи пом’якшення

Інстанція

 

Назва ризику

Опис, вплив на проект

Вплив

Ймовірність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Ідентифікація ризику

Аналіз ризику

Реагування

Резерв

 

Ризик

Причина

Імовірністьь

Вплив

Ранг

Міра

Тригер

Відповідальний

Час

Гроші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Завершується практична частина складанням паспорту інвестиційного проекту (див.додаток Е).

 

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Обсяг завдань курсової роботи має відповідати не менш ніж 25 годинам інтенсивної самостійної роботи студента.

Курсова робота має бути виконана українською мовою і подана керівнику в надрукованому вигляді. Подання тексту курсової роботи державною мовою в друкованій формі та дотримання зразка титульного листа є вимогами університету.

Загальні вимоги. Текстовий та графічні матеріали курсової роботи друкується комп’ютерним способом на одному боці аркуша паперу формату А4. До захисту курсову роботу слід подавати зброшурованою і підшитою, з твердими обкладинками або з обкладинками із цупкого паперу.

Робота повинна бути виконана на згідно з діючим стандартом оформлення текстових документів (ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення) на аркушах формату А4 (210х297 мм).

Шрифт основного тексту: Times New Roman розміром 14. Параметри сторінки: поля зверху та знизу – 2 см, справа – 1,5 см, зліва – 3 см; інтервал – 1,5, абзац – 1,5 см.

Всі сторінки (окрім титульного листа) повинні бути пронумеровані.

У тексті не дозволяється скорочувати слова, за винятком загальноприйнятих. Необхідно давати розшифровку означень у формулах і вказувати їх одиниці виміру.

Загальний обсяг курсової роботи має бути в межах 35-40 сторінок машинопису формату А4 основного тексту (без урахування переліку використаних інформаційних джерел і додатків), виконаних в форматі редактора Word 2003, 2007, 2010.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, не проставляючи його номера (зразок оформлення див. дод. В).

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Кожну структурну частину курсової роботи починають з нової сторінки.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера.

Розділи позначають арабськими цифрами (1, 2, 3, ...), а підрозділи цифрою розділу і порядковим номером підрозділу через крапку (2.1; 2.2; 2.3;...).

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Рисунки, таблиці, формули. Графіки, схеми, і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Графіки та схеми позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Підпис назви рисунку починається з скороченого слова «рис.» та порядкового номера: Рис.1. Організаційна структура підприємства. Підпис рисунка розміщується внизу під рисунком.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, котру розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. На рисунки та таблиці у тексті посилаються скороченням слів та нумеруються - табл.1, рис. 2.

Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Усі сторінки нумеруються, крім титульного аркуша та змісту. Номер сторінок проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Список літератури Список використаної літератури подається в кінці курсової роботи за алфавітом. Такий список віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.ін.

Усі джерела нумерують наскрізь арабськими цифрами. Джерело, на яке посилаються в тексті, позначають порядковим номером позиції у списку використаної літератури (наприклад - [5, с.22] - означає, що використано інформацію із джерела під номером 5 у списку використаної літератури, яка знаходиться на сторінці 22).Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

Додатки. У додатках вміщують допоміжний матеріал, який доповнює текст курсової роботи, але великий за обсягом, має особливі способи відтворення або якщо включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу. Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у послідовності посилань у тексті.. Кожен з них починають з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Праворуч над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» з великою літерою української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Й, О, Ч, Ь, що позначає його послідовність

 Якщо в роботі один додаток, він позначається як додаток А.

Курсова робота як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

Курсова робота складається з таких частин:

 • титульний аркуш (виконується тільки українською мовою, форму наведено в додатку);
 • завдання на курсову роботу (вихідні дані до теоретичної та практичної частин роботи);
 • анотація (реферат) (виконується українською або іноземною мовою); лаконічно вказати: зміст роботи, обґрунтування та розрахунки, обсяг роботи в аркушах, кількість рисунків, таблиць, використаної літератури. Анотація виконується згідно з ДСТУ 3008-95 на окремому стандартному аркуші;
 • зміст (виконується згідно з ДСТУ 3008-95 на окремому стандартному аркуші). Може займати 1-2 сторінки. У ньому вказуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. Зміст КР має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою КР, але не повторювати її.
 • вступ (одна сторінка): сформулювати значення теми, коротко охарактеризувати об'єкт дослідження, зазначити мету або завдання курсової роботи;
 • теоретична частина: необхідно повністю розкрити зміст запропонованої теми і доповнити матеріалом, який не було висвітлено на лекціях;
 • практична частина;
 • висновки (окрема одна сторінка): навести конкретні результати, одержані у відповідних розділах курсової роботи, із зазначенням розрахованих показників;
 • список літератури: (містить складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел та веб-сайтів), подати всі використані в курсовій роботі літературні джерела, кожне джерело оформлювати з усіма характеристиками, необхідними для його пошуку, на кожну позицію списку літератури обов'язково має бути посилання в курсовій роботі.
 • Додатки (виносяться таблиці допоміжного характеру, діаграми, графіки, зразки комп’ютерних екранів, роздруковані звіти з результатами комп’ютерного моделювання).

6. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Захист курсової роботи передбачений для перевірки знань студента та оцінки правильності її виконання. На захисті студент повинен вміти обґрунтовувати власні розрахунки та показувати глибоке розуміння виконаної курсової роботи.

Поточний контроль виконання студентом курсової роботи керівник здійснює в процесі консультацій, а підсумковий контроль – під час її захисту. Дата захисту встановлюється кафедрою за узгодженням з керівником. Курсову роботу студент повинен захистити до початку екзаменаційної сесії.

Курсова робота здається на перевірку керівнику не пізніше, ніж за 2 тижні до встановленого дня захисту.

Студент готує до захисту ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії.

Захист курсових робіт студентів відбувається публічно згідно з розкладом. Кожному студентові комісія надає заздалегідь обумовлений час на доповідь та відповіді на запитання, який складає, у середньому, п’ятнадцять хвилин.

Час виступу не повинен перевищувати сім хвилин, сам виступ має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу: плакатів, роздавального матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Студенту допускається робити презентацію виконаної курсової роботи за допомогою презентаційних комп’ютерних програм, таких як PowerPoint або інших, з демонстрацією на великому екрані. При цьому презентація має складати 12-14 слайдів.

Під час захисту студент повинен стисло викласти результати розрахунків та висновки, відповісти на питання керівника.

Підсумкова модульно-рейтингова оцінка, отримана студентом за результатом захисту курсової роботи за шкалою ECTS і традиційною національною шкалою, заноситься до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента (табл. 6.1).

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості курсової роботи:

1. Змістовні аспекти курсової роботи:

 • актуальність обраної теми дослідження;
 • спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
 • відповідність логічної побудови КР поставленим цілям і завданням;
 • широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;
 • наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
 • професійний рівень обґрунтування та представлення запропонованих рішень;
 • ступінь самостійності проведення дослідження;
 • розвиненість мови КР та її загальне оформлення.

2. Якість захисту курсової роботи:

 • уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;
 • здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
 • загальний рівень підготовки студента.

Рейтингова оцінка з курсової роботи матиме дві складові. Перша (стартова) характеризує роботу студента та її результат – якість пояснювальної записки та графічного матеріалу. Друга складова характеризує якість захисту студентом курсового проекту.

Розмір шкали першої складової дорівнює 40 балів, а другої складової – 60 балів.

 

Система рейтингових балів

1. Стартова складова ():

   • своєчасність виконання графіку роботи – 5-3 балів;
   • сучасність та обґрунтування прийнятих рішень – 12-7 балів;
   • правильність застосування методів аналізу і розрахунку – 10-6 балів;
   • якість оформлення, виконання вимог нормативних документів –
    6-4 балів;
   • якість графічного матеріалу і дотримання вимог ДСТУ – 7-4 балів.

 

2. Складова захисту курсової роботи ():

   • ступінь володіння матеріалом – 10-6 балів;
   • повнота аналізу можливих варіантів – 15-9 балів;
   • ступінь обґрунтування прийнятих рішень – 20-12 балів;
   • вміння захищати свою думку – 15-9 балів.

Сума балів двох складових переводиться до  залікової оцінки згідно з табл.7:

 

 

Таблиця 7. Критерії  оцінювання курсової роботи

Бали

ECTS оцінка

Національна оцінка

95-100

A

відмінно

85-94

B

добре

75-84

C

65-74

D

задовільно

60-64

E

Менше 60

Fx

незадовільно

Курсову роботу

не допущено до захисту

F

не допущено

 

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії виноситься її рішення. У разі незгоди між членами комісії думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою того ж дня.

Студент, який не подав до захисту курсову роботу у встановлений графіком термін, або не захистив її з позитивною оцінкою, вважається таким, що має академічну заборгованість.

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література

 1. Бабаєв В.М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами» / Бабаєв В.М. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с.
 2. Батенко Л. П. Управління проектами: Навч. посібник / Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.
 3. Горобцов Г. Я. Управление проектом: Учебно-методический комплекс / Горобцов Г. Я.  – М.: Изд.центр ЕАОИ, 2008. – 279с.
 4. Горобцов Г.Я. Управление проектом:  Курс лекций и контрольные задания / Горобцов Г. Я.   – М.: Московский международный институт економетрики, информатики, финансов и права, 2002. – 101с.
 5. Дитхелм Г. Управление проектами / Дитхелм Г./ В 2 Т.: пер. с нем. – СПб: Издательский дом „Бизнес-пресса”, 2004. – 400с.
 6. Дульзон A. A. Управление проектами: учебное пособие / Дульзон А. А. – 2-е рус. изд., перераб. и доп. – Toмск : Изд-во ТПУ, 2006. – 347 с. : ил.
 7. Єрфорт І.Ю. Управління проектами: метод. посіб. / І.Ю.Єфрорт, О.Ю. Єрфорт / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2009. — 184c.
 8. Збаразська Л.О. Управління проектами: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Збаразська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 168с.
 9. Клиффорд Ф. Грей.Управление проектами: практическое руководство / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон ; Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 528с.
 10. Кобилянський Л.С. Управління проектами: Навч. посіб./ Кобилянський Л.С. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.
 11. Локир К. Управление проектами: Ступени высшего мастерства /К.Локир, Дж.Гордон; пер.с англ. А.Г.Петкевич; науч.ред.М.В.Дегтярева. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 352с.
 12. Локк Д. Основы управления проектами / Локк Д. / Пер. с англ. – М: „НІРРО”, 2004. – 253с.
 13. Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г.; Под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л., 2004. – 664с.
 14. Мартин П. Управление проектами / П. Мартин, К.Тейт ;Пер. с англ. – СПб: Питер, 2006. – 224с.
 15. Ноздріна Л.В. Управління проектами: підручник / Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І./ За заг.ред.Л.В.Ноздріної. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432с.
 16. Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»/ Упорядн. А.А.Мазаракі, Т.І. Ткаченко, Н.М. Гуляєва та ін. – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. – 310с.
 17. Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва; за ред. В. А. Рача. – К.: «К. І. С. », 2010. – 276 с
 18. Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тарасюк Г.М.;  2-е вид. — К.: Каравела, 2006. — 320 с.
 19. Товб А.С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А.С. Товб, Г.Л.Ципес. – М.: ЗАО „Олимп-Бизнес”, 2003. – 240с.
 20. Тян Р. Б. Управління проектами: Підручник для студ. вищ. навч. закл./ Тян Р. Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А.  / Дніпропетровський ун-т економіки та права. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 222с
 21. Управління проектами: Метод. вказівки до викон. лаборатор.  робіт  для студ.ф-ту менедж. та маркетингу підготов. 0502 „Менеджмент” спец. 6.050200 „Менеджмент організацій”, 6.050200 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” / Уклад.: Л.Г. Смоляр, М.О.Кравченко. – К.: ВПІ ВПК „Політехніка”, 2005. – 52с.
 22. Управление проектами. Основы проектного управления: Учебник / Кол. авт.; под ред. проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768с.
 23. Ципес Г.Л. Менеджмент проектов в практике современной компании / Г.Л.Ципес, А.С.Товб. – М.: ЗАО „Олимп-Бизнес”, 2006. – 304с.
 24. Шапиро В.Д. Управление проектами / Шапиро В.Д. и др. – СПб: „ДваТрИ”, 1996. – 610с.

Додаткова література

 1. Азаров Н.Я. Инновационные механизмы управления программами развития / Азаров Н.Я., Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д. - "Саммит-Книга", 2011. - 528 с.: ил. ISBN 978-966-7889-69-2
 2. Аптекар С. С. Проектний аналіз: Підручник / Аптекар, С. С., Верич, Ю. Л. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. –308 с.
 3. Афанасьев М.Ю. Прикладные задачи исследования операций: Учеб.пособие / Афанасьев М.Ю., Багриновский К.А., Матюшок В.М. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 352с.
 4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. – К. Эльга-Н., Ника-Центр, 2001.– 448 с. – ISBN: 966-521-048-3.
 5. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007: Учебный курс: автоматизированный менеджмент проектов / Богданов В.В. — СПб. ; М.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов н/Д.: ПИТЕР, 2008. — 592с.
 6. Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами: Монография / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.: ил.
 7. Бушуєв С.Д. Управління проектами розробки інтегрованих інформаційних технологій: навч. посіб. для студ. спец. 8.000003 "Управління проектами" / С.Д.Бушуєв, О.С. Войтенко / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : [КНУБА], 2008. — 83с.
 8. Верба В. А. Проектний аналіз: Підручник / Верба В. А., Загородніх О. А. — К.: КНЕУ, 2000. — 322 с.
 9. Верзух Эрик. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Верзух Эрик. - Диалектика, 2009. – 480с.
 10. Гейзлер П.С. Управление проектами: Учеб.пособие/ П.С.Гейзлер, О.В. Завьялова. – Мн.: БГЕУ, 2005. – 255с.
 11. Деренська Я.М. Управління проектами у схемах: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Деренська Я.М. / Національний фармацевтичний ун-т. — Х. : Видавництво НФаУ, 2009. — 224с.
 12. Коновальчук Е.В. Модели и методы оперативного управления проектами /Коновальчук Е.В., Новиков Д.А. – М.:ИПУ РАН, 2004. – 63с.
 13. Кудрявцев Е. М. Microsoft Project. Методы сетевого планирования и управления проектом / Кудрявцев Е. М. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 240 с., ил.
 14. Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической цепи / Лоуренс Лич; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 354с.
 15. Мазур И.И. Управление проектами. Справочное пособие /Под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – М.: Высшая школа, 2001. – 875с.
 16. Механизмы управления организационными проектами / В.Г. Балашов, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков. М.: ИПУ РАН, 2003. – 84c.
 17. Милошевич Драган З. Набор инструментов для управления проектами /Драган З. Милошевич; Пер. с англ.Мамонтова Е.В.; под. ред.Неизестного С.И. – М.: Компания АйТи; ДМК Пресс , 2008. – 729с.
 18. Нагоев А.Б. Пособие по управлению  проектом /Нагоев А.Б. – Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2004.  – 117 с.
 19. Национальная ассоциация управления проектами "СОВНЕТ" [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.sovnet.ru/
 20. Новиков Д.А. Управление проектами: организационные механизмы / Новиков Д.А. – М.: ПМСОФТ, 2007. – 140 с.
 21. Новиков Ф.А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Управление проектами и разработкой ПО» / Новиков Ф.А., Опалева Э.А., Степанов Е.О. – 256с.
 22. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон; Пер. с англ – М.: Альпинина Бизнес Букс, 2007. – 180с.
 23. Петрова Н.Б. Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях: навч.посібник / Петрова Н.Б., Мущинська Н.Ю., Чеканова Л.Г. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 248с.
 24. Руководство к своду знаний по управлению проектами, 4-е издание/ Project Management Institute (PMI). – Project Management Institute, Inc., 2008. – 496 с.
 25. Стовер Т. С.Microsoft Office Project 2007. Inside Out. Полное руководство / Стовер Т. С. – 2008. – 976с.
 26. Типовые решения в управлении проектами / Д.К. Васильев, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. М.: ИПУ РАН (научное издание), 2003.-  75 с.
 27. Украинская ассоциация управления проектами УКРНЕТ [Электронный ресурс]. − Режим доступа:http://upma.kiev.ua/content/view/40/78/lang,ru/
 28. Управление проектами. Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1) : / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. - Изд. 2-е. - К.:ІРІДІУМ, 2010. – 208 с.
 29. Управление проектами: Harvard Business Review on Project Management. – Альпина Бизнес Букс, 2007. – 192с.
 30. Четфилд К. Microsoft Office Project 2007. Шаг за шагом / Четфилд К., Джонсон Т. – 2007. – 640 с.
 31. Clifford F. Gray. Project management. The managerial process / Clifford F. Gray, Erik W. Larson.  — McGraw-Hill/Irwin, 2008. – 589 p.
 32. David Hillson. Practical Project Risk Management: The Atom Methodology / David Hillson, Peter Simon. – Management concept, 2007.  – 247р.
 33. Jack Gido. Successful Project Management / Jack Gido,James P. Clements. The fourth edition, 2008. –  480 p.
 34. Jason Charvat. Project management methodologies: Selecting, Implementing, and Supporting Methodologies and Processes for Projects / Jason Charvat, 2003. – 239 p.
 35. Microsoft Project.ru [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.microsoftproject.ru/news.phtml
 36. Robert K. Wysocki. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme / Robert K. Wysocki. – Wiley Publishing, 2011. – 792p.
 

ДОДАТКИ

Додаток А

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

Теми курсових робіт:

1. Управління проектами в системі менеджменту організацій

2. Управління інтеграцією проекту

3. Обґрунтування доцільності проекту

4. Організаційне забезпечення проекту

5. Управління змістом проекту

6. Управління термінами проекту

7. Управління вартістю проекту

8. Контроль виконання проекту

9. Управління якістю проекту

10. Управління людськими ресурсами

11.Управління комунікаціями проекту

12. Управління ризиками проекту

13. Управління постачанням проекту

14. Управління виконанням проекту

15. Управління завершенням проекту

16. Управління програмами та портфелем проектів

17. Проектне фінансування

18. Корпоративна система управління проектами

19. Управління інформаційним забезпеченням проекту

20.Фандрайзинг та проектування

 

Додаток Б

 

Затверджую_____                                                    Завдання прийняв        

(підпис та ПІБ виклада)                                            (підпис і ПГБ студента)

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

п/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

про виконання

1

Затвердження теми курсової роботи та досліджуваного підприємства

 

 

2

Пошук і вивчення необхідної літератури і практичного матеріалу

 

 

3

Складання плану курсової роботи

 

 

4

Оформлення теоретичного розділу курсової роботи

 

 

5

Проведення дослідження, аналізу отриманої в процесі дослідження інформації, проведення необхідних розрахунків

 

 

6

Оформлення практичного розділу курсової роботи

 

 

7

Захист курсової роботи

 

 

 

 

 

Додаток В

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту

 

КУРСОВА РОБОТА

 

Студента __V__ курсу _УВ-71м_ групи
напряму
 галузь знать  07 "Управління та адміністрування"

спеціальності 073  «Менеджмент»_____________________

спеціалізації "Менеджмент і бізнес-адміністрування" ("Менеджмент міжнародних проектів",  "Менеджмент інновацій", "Логістика")
________________________Іванова В.В._________________
                                  (прізвище та ініціали) 
Керівник доцент, канд.екон.наук, доцент кафедри   менеджменту,__ Мохонько Г.А.______________
  (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ___________________________
Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _______

 

Члени комісії

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

                                                                         

 

 

м. Київ – 2018  рік

 

 

 

 

 

Додаток Е

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

 

1. Інформація щодо проекту

Назва проекту____________________________________________________

Мета  проекту____________________________________________________

Основні конкурентні переваги проекту____________________________________________

 

2. Продукція

Найменування продукції (послуг, робіт)___________________________________________

Призначення та основні характеристики___________________________________________

Характеристика новизни (принципово нова продукція, модернізація відомої конструкції,
новий дизайн, аналог закордонного вироби, аналог, що випускається, інше)

_____________________________________________________________________________

 

Необхідність захисту  (вказати так чи ні)

- патентний захист_____________________________________________________________

- ліцензування продукції________________________________________________________

- ліцензування виду діяльності___________________________________________________

- сертифікація продукції________________________________________________________

 

3. Маркетингові дослідження

Характеристика внутрішнього ринку:

обсяг попиту____________________ гр. од.

прогнозований обсяг збуту продукції (наданих послуг, виконаних робіт)__________гр. од.

очікувана частка ринку___________ %

основні споживачі _____________________________________________________________

характеристика каналів збуту____________________________________________________

характеристика основних конкурентів_____________________________________________

переваги над конкурентами______________________________________________________

 

4. Фінансово-економічні показники проекту

 

Сумарна потреба в інвестиціях________________________ гр. од.

у т.ч. по джерелам:

власні кошти________________________________________ гр. од.

кредити банків_______________________________________ гр. од.

прямі інвестиції______________________________________ гр. од.
державні кошти______________________________________ гр. од.

інші джерела________________________________________ гр. од.

Динамічний термін окупності проекту__________________ років

Чиста приведена вартість_____________________________ гр. од.

Внутрішня норма доходності__________________________%

Індекс доходності____________________________________

 

5. Пропозиції інвестору

Можлива участь інвестора:

інвестиції у вигляді майна_______________________________________________________

нематеріальні інвестиції_________________________________________________________

фінансові засоби_______________________________________________________________

 

Дата складання проекту_________________________________________