Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Програма комплексного державного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит“

Програма комплексного державного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит“

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

комплексного державного екзамену

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит“

 

 

 

 

 

Розроблено та затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № 6 від 22 грудня 2015 р.

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол № 5 від 25 лютого 2016 р.

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2016

УДК 657

ББК 65.052

 

Програма комплексного державного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит“ / за ред. І.Ф. Баланюк, Н.І. Пилипів, В.М. Якубів. – Івано-Франківськ, 2016. – 49 с.

 

Колектив авторів: д.е.н. Баланюк І. Ф., д.е.н. Пилипів Н. І., д.е.н. Якубів В. М., к.е.н. Василюк М. М., к.е.н. Гнатюк Т. М., к.е.н. Шкромида В. В., к.е.н. Шеленко Д. І., к.е.н. Жук О. І., к.е.н. Мельник Н. Б., к.е.н. Матковський П. Є., к.е.н. Сас Л. С., к.е.н. Галущак І. Є., к.е.н. Максимів Ю. В., к.е.н. Шкромида Н. Я., Банашкевич Т. П.

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено до друку на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 6 від 22 грудня 2015 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

стор.

Пояснювальна записка…………………………………………………………....4

Програмові вимоги………………………………..................................................6

Зразки типових задач……………………………………………………………..15

Перелік рекомендованої літератури………………………....…………………..37

Критерії оцінювання.…………………………………………………..…………49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Бакалавр (базова вища освіта) – це освітньо-кваліфікаційний рівень, який передбачає набуття компетенцій для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Комплексний державний екзамен спрямований на виявлення практичної та теоретичної підготовки бакалавра з економіки до виконання освітніх задач, встановлених державним освітнім стандартом. Комплексний державний екзамен покликаний визначити рівень загальних та спеціальних (професійних) компетенцій бакалавра економіки, що визначають його готовність до вирішення професійних завдань, які сприяють конкурентоспроможності на ринку праці.

Програма комплексного державного екзамену визначається загально-професійними і спеціалізовано-професійними компетентностями випускників, які підлягають оцінюванню відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця за спеціальністю.

Програма містить програмові вимоги з дисциплін, що виносяться на державний екзамен, зразки типових задач, список рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань студента.

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін, з яких формується програма комплексного державного екзамену, визначається стандартом вищої освіти відповідної спеціальності та освітньо-професійною програмою. Програма включає перелік питань за змістом таких нормативних дисциплін: “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Аудит”, “Аналіз господарської діяльності”.

Перед екзаменом рекомендується проведення оглядових лекцій і консультацій.

Програму розроблено на основі навчальних програм  для студентів ОКР “бакалавр” спеціальності “Облік і аудит”. Зміст завдань комплексного державного екзамену не виходить за межі цих програм.

На основі програми міждисциплінарного екзамену складаються екзаменаційні білети. Білет включає теоретичні й практичні завдання.

Екзамен проводиться в усній та письмовій формах протягом одного дня.

Час опитування одного студента складає не більше 20 хвилин.

 


ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

з комплексного державного екзамену за фахом

для студентів 4 курсу ОКР “бакалавр”

напряму підготовки “Облік і аудит” на 2014-2015 н.р.

 

Фінансовий облік

 1. Визнання, класифікація та оцінка необоротних матеріальних активів. Облік наявності необоротних матеріальних активів (інвентарний облік). Документальне оформлення та облік надходження необоротних матеріальних активів з різних джерел.
 2. Облік вибуття необоротних матеріальних активів. Документальне оформлення та відображення в системі синтетичного та аналітичного обліку вибуття необоротних матеріальних активів..
 3. Переоцінка та зменшення корисності необоротних матеріальних активів.
 4. Особливості обліку операцій з операційної та фінансової оренди необоротних матеріальних активів.
 5. Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Облік наявності нематеріальних активів. Документальне оформлення та відображення в системі рахунків надходження і вибуття нематеріальних активів. Облік амортизації (зносу) нематеріальних активів.
 6. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Натурально-речовий склад основних засобів. Завдання обліку основних засобів. Облік надходження основних засобів в наслідок обміну на подібні і не подібні активи.
 7. Облік надходження основних засобів в наслідок придбання за плату. Облік надходження основних засобів в наслідок безоплатного отримання. Облік надходження основних засобів в наслідок отримання, як внесок до статутного капіталу. Первинний облік з руху основних засобів.
 8. Облік вибуття основних засобів в наслідок продажу. Облік вибуття основних засобів в наслідок передачі до статутного фонду інших підприємств.
 9. Облік вибуття основних засобів в наслідок ліквідації. Облік вибуття основних засобів в наслідок безоплатної передачі іншим підприємствам. Облік вибуття основних засобів в наслідок обміну на подібні і неподібні активи.
 10. Облік амортизації основних засобів. Методи нарахування амортизації основних засобів Нарахування амортизації основних засобів методом зменшення залишкової вартості. Податковий метод нарахування амортизації основних засобів.
 11. Прискорений метод нарахування амортизації основних засобів. Кумулятивний метод нарахування амортизації основних засобів. Виробничий метод нарахування амортизації основних засобів. Облік амортизації основних засобів.
 12. Облік витрат на поліпшення основних засобів. Облік витрат на утримання основних засобів. Облік витрат на ремонт основних засобів. Інвентаризація основних засобів.
 13. Документальне оформлення та відображення в системі синтетичного та аналітичного обліку вибуття основних засобів. Переоцінка основних засобів.
 14. Облік оренди основних засобів. Особливості обліку операцій з операційної та фінансової оренди основних засобів.
 15. Особливості обліку грошових коштів. Облік грошових коштів у касі. Первинний облік грошових коштів. Порядок надходження готівкових коштів. Порядок витрачання готівкових коштів. Облік операцій з готівкою. Інвентаризація каси.
 16. Види рахунків у банку та порядок їх відкриття. Порядок обліку грошових коштів в банку. Порядок здійснення безготівкових розрахунків. Форми безготівкових розрахунків. Облік операцій на рахунках у банку
 17. Суть поняття дебіторської заборгованості. Склад дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік резерву сумнівних боргів.
 18. Облік векселів отриманих. Облік авансів виданих. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за претензіями.
 19. Особливості обліку запасів. Суть поняття запаси. Визначення та класифікація запасів. Первинний облік з руху запасів. Облік товарообмінних операцій. Облік переоцінки запасів.
 20. Оцінка запасів на різних етапах їх руху. Значення запасів у господарській діяльності підприємства. Шляхи надходження та вибуття запасів. Оцінка запасів при їх надходженні на підприємство.
 21. Оцінка вибуття запасів. Порядок надходження і вибуття запасів за методом ФІФО. Порядок надходження і вибуття запасів за методом середньозваженої собівартості. Облік вибуття запасів.
 22. Особливості обліку МШП. Первинний облік руху МШП
 23. Суть поняття та класифікація готової продукції. Документальний облік готової продукції. Особливості обліку готової продукції. Облік браку за його видами.
 24. Особливості обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг.) Суть поняття калькулювання та виробнича собівартість. Методи калькулювання.
 25. Поняття транспортно-заготівельних витрат. Склад транспортно-заготівельних витрат. Методи обліку транспортно-заготівельних витрат. Облік транспортно-заготівельних витрат.
 26. Визнання, класифікація та оцінка зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань. Особливості обліку довгострокових позик.
 27. Облік поточних зобов'язань. Облік: зобов'язань по розрахунках з постачальниками і підрядниками за товари (роботи, послуги). Облік зобов'язань забезпечених виданими короткостроковими векселями.
 28. Законодавче регулювання оплати праці. Облік персоналу та використання робочого часу. Склад фонду оплати праці та визначення середньої заробітної плати.
 29. Особливості обліку доплат, надбавок та інших гарантійних і компенсаційних виплат.
 30. Методика розрахунку суми заробітної плати при різних формах і системах оплати праці за відпрацьований і невідпрацьований час.
 31. Утримання із заробітної плати. Узагальнення нарахувань і утримань із заробітної плати (розрахункові відомості, зведені відомості за складом оплат і категоріями). Облік розрахунків з соціального страхування.
 32. Відображення розрахунків по оплаті праці в системі рахунків. Облік допомоги з тимчасової втрати працездатності. Обліку відпусток.
 33. Облік податку з доходів фізичних осіб. Податкова соціальна пільга. Облік утримань за виконавчими листами.
 34. Облік забезпечень наступних виплат і платежів. Види забезпечень. Відображення забезпечень у фінансовій звітності.
 35. Види податків та обов'язкових платежів до бюджету та законодавче їх регулювання.
 36. Облік податку на додану вартість та акцизного податку. Відображення в системі рахунків операцій з податку на додану вартість та акцизного податку.
 37. Облік податку на прибуток: визначення суми податку за декларацією, відображення розрахунків з податку на прибуток в системі рахунків.
 38. Облік відстрочених податкових активів і зобов'язань з податку на прибуток. Облік розрахунків з бюджетом з інших податків і обов'язкових платежів.
 39. Відображення в обліку доходу від реалізації продукції (робіт, послуг). Аналітичний облік операцій з реалізації продукції (робіт, послух).
 40. Облік доходів і витрат від операційної оренди. Облік доходів і витрат від операційних курсових різниць. Облік доходів і витрат від одержаних і визначених пені, штрафів, неустойки.
 41. Облік доходів і витрат з витрат від знецінення запасів. Облік доходів і витрат з нестач і втрат від псування цінностей та відшкодування раніше списаних активів. Облік доходів і витрат з інших доходів і витрат від операційної діяльності.
 42. Облік доходів і втрат від участі у капіталі. Облік інших фінансових доходів і витрат. Облік доходів і собівартості реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів.
 43. Облік доходів від безоплатно одержаних активів. Облік втрат від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій.
 44. Економічний зміст фінансових результатів (прибутку, збитків) діяльності підприємства. Облік фінансових результатів звітного фінансового року.
 45. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Облік використання прибутку звітного періоду. Облік покриття збитків.
 46. Розкриття інформації про фінансові результати діяльності у фінансовій звітності.
 47. Характеристика складових власного капіталу підприємства.
 48. Облік неоплаченого і вилученого капіталу.
 49. Облік капіталу у дооцінках, додаткового капіталу, резервного капіталу.
 50. Особливості обліку статутного капіталу. Облік розрахунків з учасниками за нарахованими дивідендами.

 

 

Управлінський облік

 1. Суть і значення управлінського обліку та його взаємозв’язок з фінансовим обліком.
 2. Принципи та функції  управлінського обліку.
 3. Класифікація витрат за різними ознаками.
 4. Оцінка витрат і побудова їх функції.
 5. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна характеристика.
 6. Сутність та зміст обліку виробничих витрат.
 7. Характеристика загальновиробничих витрат, їх облік та розподіл.
 8. Сутність системи обліку та калькулювання за змінними витратами.
 9. Варіанти “директ-костингу”: простий і розвинутий “директ-костинг”.
 10. Особливості розвинутого “директ-костингу”, його переваги і можливості.
 11. Порівняльна оцінка методів обліку і калькулювання повних та неповних (змінних) витрат.
 12. Суть собівартості та завдання калькулювання собівартості продукції.
 13. Об’єкти обліку та об’єкти калькулювання. Види собівартості.
 14. Характеристика і сфера застосування простого, позамовного, попередільного і нормативного методів обліку і калькулювання.
 15.  Визначення точки беззбитковості, розрахунок обсягу діяльності необхідного для бажаного прибутку.
 16. Графічні методи та припущення аналізу “витрати – обсяг – прибуток”.
 17. Використання аналізу “витрати – обсяг – прибуток” в процесі прийняття рішень.
 18. Поріг рентабельності, запас фінансової міцності та операційний важіль.
 19. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або купувати, прийняття або відмова від спеціального замовлення, припинення діяльності неприбуткового сегмента тощо.
 20. Види і форми бюджетів.
 21. Порядок складання і призначення різних видів бюджету
 22. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів.
 23. Призначення і порядок складання гнучких бюджетів.
 24. Поняття і класифікація центрів відповідальності.
 25. Управлінська (внутрішня) звітність.

 

 

Аудит

1.      Економічна суть та об'єктивна необхідність аудиту в умовах ринку.  

2.      Історичний розвиток, сучасний стан аудиту та його перспективи.

3.      Об'єкти аудиту. Основні методи та методичні прийоми аудиту.

4.      Правові засади регулювання аудиторської діяльності. Повноваження, створення, діяльність Аудиторської Палати України.

5.      Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм. Порядок регулювання  відносин  між аудиторською фірмою та клієнтом.

6.      Зміст та структура договору на проведення аудиту та надання аудиторських послуг.

7.      Зміст і структура аудиторського висновку, його види. Вимоги до складання аудиторського висновку. Аудиторський висновок спеціального призначення.

8.      Поняття і оцінка матеріальності в аудиті.

9.      Зміст аудиторського ризику та його оцінка.

10.    Поняття помилки та шахрайства. Причини виникнення помилок та їх наслідки. Шляхи виявлення помилок та шахрайства.

11.    Етапи аудиту. Планування роботи аудиторської фірми. Складання загального плану аудиту. Планування аудиту.

12.    Поняття аудиторських доказів та їх види. Джерела отримання аудиторських доказів.

13.    Вимоги до аудиторських доказів. Процедури отримання аудиторських доказів.

14.    Поняття, мета складання робочих документів.

15.    Зміст і форма аудиторської робочої документації. Вимоги до складання робочих документів.

16.    Документальне оформлення аудиторської перевірки.

17.    Поняття аудиторського звіту. Форма і структура аудиторського звіту.

18.    Аудиторські процедури. Професійна етика аудитора .

19.    Планування і розподіл часу аудитора. Перевірка стану ведення робочих документів аудитора .

20.    Підготовка та складання аудиторської програми.

21.    Порядок створення та ліцензування аудиторських фірм.

22.    Формування іміджу аудиторськими фірмами та пошук клієнтів.

23.    Використання методичних прийомів аудиту на конкретних ділянках діяльності підприємства.

24.    Порядок формування процесу аудиту.

25.    Контроль за якістю професійних аудиторських послуг.

 

 

Аналіз господарської діяльності

1.      Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об'єкт, функції, роль та задачі

2.      Класифікація видів аналізу господарської діяльності, їх характеристика та взаємозв'язок між ними

3.      Організація аналітичної роботи на підприємстві

4.      Етапи проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві

5.      Класифікація інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності

6.      Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності

7.      Класифікація, сутність та характеристика методичних прийомів аналітичних досліджень

8.      Методика факторного аналізу, його особливості та порядок розрахунку

9.      Сутність та характеристика способів комплексної оцінки

10.    Аналіз процесу постачання матеріальних ресурсів на підприємстві

11.    Аналіз процесу виробництва готової продукції

12.    Аналіз процесу реалізації готової продукції

13.    Факторний аналіз виручки від реалізації продукції

14.    Оцінка витрат діяльності підприємства

15.    Аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

16.    Оцінка прибутку від реалізації окремих виробів

17.    Аналіз «якості» отриманого прибутку підприємства та оцінка напрямків його використання

18.    Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу підприємства

19.    Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства

20.    Аналіз стану запасів та рівня їх оборотності

21.    Аналіз складу, динаміки і оборотності дебіторської заборгованості

22.    Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу

23.    Аналіз рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг)

24.    Багатофакторний мультиплікатор рентабельності активів підприємства (модель Дюпона)

25.    Аналіз рентабельності власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗРАЗКИ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

 

Фінансовий облік

 

Практична ситуація 1

ТзОВ “Альфа” придбало устаткування для консервації соків на умовах попередньої оплати. Вартість обладнання склала 28600 грн., в т. ч. ПДВ. Витрати на перевезення – 2280 грн., в т. ч. ПДВ. Вантажно-розвантажувальні витрати у вигляді заробітної плати техперсоналу склали 1765 грн.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку придбання основних засобів та визначити їх первісну вартість. Вказати первинні документи

 

Практична ситуація 2

ТзОВ “Альянс” придбало устаткування для виробництва піноблоків на умовах післяплати. Вартість обладнання склала 42300 грн., в т. ч. ПДВ. Витрати на перевезення – 3180 грн., в т. ч. ПДВ. Витрати на доведення об’єкту до стану придатного до використання у вигляді будівельних матеріалів склали 956 грн.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку придбання основних засобів та визначити їх первісну вартість. Вказати первинні документи

 

Практична ситуація 3

ТзОВ “Альбатрос” реалізувало устаткування для виробництва кованих виробів на умовах попередньої оплати. Первісна вартість обладнання – 148600 грн. Сума нарахованого зносу – 47400 грн. Реалізаційна вартість об’єкту – 155620 грн., в т.ч. ПДВ. Витрати на демонтаж устаткування, у вигляді заробітної плати техперсоналу, склали 10820 грн.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку реалізації основних засобів та визначити результат від їх реалізації. Вказати первинні документи

Практична ситуація 4

ТзОВ “Альпи” реалізувало деревообробне обладнання на умовах післяплати. Первісна вартість обладнання – 34080 грн. Сума нарахованого зносу – 3080 грн. Реалізаційна вартість об’єкту – 43620 грн., в т. ч. ПДВ. Витрати на демонтаж устаткування, у вигляді заробітної плати техперсоналу, склали 2315 грн.; паливо-мастильні матеріали – 483 грн.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку реалізації основних засобів та визначити результат від їх реалізації. Вказати первинні документи

 

Практична ситуація 5

ТзОВ “Флорин” ліквідує устаткування для виробництва морозива. Первісна вартість обладнання – 24680 грн. Сума нарахованого зносу – 23080 грн. Витрати на демонтаж устаткування, у вигляді заробітної плати техперсоналу, склали 1815 грн.; паливо-мастильні матеріали – 697 грн. Дохід у вигляді отриманих запасних частин склав 3622 грн.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку ліквідації основних засобів та визначити результат від їх ліквідації. Вказати первинні документи

 

Практична ситуація 6

ТзОВ “Зоря” придбало сировину на умовах попередньої оплати. Вартість сировини склала 16600 грн., в т. ч. ПДВ. Витрати на перевезення – 3280 грн., в т. ч. ПДВ. Вантажно-розвантажувальні витрати у вигляді заробітної плати техперсоналу склали 2565 грн.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку придбання виробничих запасів та визначити їх первісну вартість. Вказати первинні документи

 

Практична ситуація 7

ТзОВ “Вітос” придбало сировину на умовах післяплати. Вартість сировини склала 8600 грн., в т. ч. ПДВ. Витрати на перевезення – 780 грн., в т. ч. ПДВ. Витрати на страхування ризиків по доставці – 1400 грн.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку придбання виробничих запасів та визначити їх первісну вартість. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація 8

У ТзОВ “Альфа” на 01.03.11 р. залишок персиків склав – 1248 кг. по 17,50 грн. за кг. Протягом місяця придбано персики у розрізі таких партій:

 • 1180 кг. по 17,90 грн. за кг;
 • 900 кг. по 18,00 грн. за кг;
 • 850 кг. по 18,05 грн. за кг.

У цьому ж місяці на виробництво консервованого соку відпущено 3450 кг. персиків (система періодичного обліку запасів).

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити за методом FIFO вартість відпущених у виробництво запасів. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація 9

На ТзОВ “Лотус” на 01.03.11 р. залишок тканини (червоного полотна) склав – 1248 м.кв. по 57,50 грн. за м.кв. Протягом місяця придбано тканину (червоне полотно) у розрізі таких партій:

þ    1180 м.кв. по 67,90 грн. за м.кв.;

þ    900 м.кв. по 68,00 грн. за м.кв.;

þ    850 м.кв. по 68,05 грн. за м.кв.

У цьому ж місяці на пошиття дитячого одягу відпущено 3450 м.кв. тканини (червоного полотна). На підприємстві застосовується система періодичного обліку запасів.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити за методом середньозваженої собівартості вартість відпущених у виробництво запасів. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація10

ТзОВ “Альфа” на виробництво продукції “А” понесло такі витрати:

-            сировина і матеріали – 4860 грн.;

-            купівельні напівфабрикати – 1890 грн.;

-            оплата праці – 3650 грн.

На виробництво продукції “Б” – такі витрати:

-            сировина і матеріали – 2420 грн.;

-            паливо – 3154 грн.;

-            оплата праці – 2880 грн.

Загальновиробничі витрати склали – 5856 грн.

ЗАВДАННЯ. Розрахувати фактичну собівартість кожного виду продукції та скласти кореспонденцію рахунків. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація 11

ПАТ “Гермес” оголошує підписку на акції номінальною вартістю 5 грн. за акцію 100000 акцій. Протягом року реалізовано акції за ціною:

5,20 грн. за акцію – 70000 акцій;

5,15 грн. за акцію – 30000 акцій.

Прибуток за підсумками року склав 45000 грн. Частину прибутку використано на формування резервного капіталу, решту розподілено між учасниками у вигляді дивідендів.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку формування статутного капіталу та використання прибутку. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація 12

ПАТ “Астра” оголошує підписку на акції номінальною вартістю 5 грн. за акцію 100000 акцій. Протягом року реалізовано акції за ціною:

5,35 грн. за акцію – 70000 акцій;

5,30 грн. за акцію – 30000 акцій.

У наступному році викуплено акції власної емісії по ціні 5,15 грн. за акцію –10000 акцій. З них:

5000 акцій реалізовано по ціні 5,45 грн. за акцію;

2500 акцій реалізовано по ціні 5,10 грн. за акцію;

2500 акцій анульовано по номінальній вартості.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку формування та руху статутного капіталу підприємства. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація 13

У ПАТ “Гермес” проведено нарахування заробітної плати:

-  Павлюк М.П. (виконавчий директор) сума нарахувань – 5700 грн.;

-  Чайка В.Ю. (робітник основного виробництва, батько трьох дітей до 18 р.) сума нарахувань – 2100 грн.;

-  Солодка В.В. (різноробоча цеху основного виробництва, інвалід другої групи) сума нарахувань – 986 грн.

ЗАВДАННЯ. Здійснити розрахунок утримань із заробітної плати, вказати первинні документи з обліку нарахувань і утримань та скласти кореспонденцію рахунків. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація 14

Працівнику основного виробництва Попову М.Б. надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні в період з 2 по 26 квітня включно. За розрахунковий період працівник отримав такі види доходів:

-       основна заробітна плата – 18000 грн.;

-       матеріальна допомога – 1050 грн.;

-       допомога по тимчасовій непрацездатності – 440 грн.;

-       дивіденди за підсумками роботи підприємства за рік – 56850 грн.

ЗАВДАННЯ. Визначити розмір суми нарахованих відпускних і скласти кореспонденцію рахунків з обліку використання резерву майбутньої оплати відпусток. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація 15

ПАТ “Геркулес” 1вересня 2006 року отримало в банку кредит на фінансування будівництва об'єкта основних засобів у сумі 500000 грн. під 20 % річних. Дата повернення кредиту – 1 вересня 2010 року. Відсотки сплачуються щорічно 1 вересня.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку кредитних операцій. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація 16

ПАТ “Гермес” реалізувало готову продукцію (на умовах післяплати) загальною вартістю 86000 грн. (у т.ч. ПДВ). Собівартість реалізації склала 59000 грн.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація 17

ПАТ “Сяйво” реалізувало готову продукцію (на умовах попередньої оплати) загальною вартістю 46200 грн. (у т.ч. ПДВ). Собівартість реалізації склала 34500 грн.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків та визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції. Вказати первинні документи.

 

Практична ситуація 18

Згідно з даними бухгалтерського обліку у ПАТ “Лотос” прибуток до оподаткування у першому кварталі склав 50000 грн. Згідно з даними податкового обліку прибуток у цьому ж кварталі склав 56000 грн. У другому кварталі згідно даних бухгалтерського обліку прибуток склав 61000 грн. Згідно даних податкового обліку – 53000 грн.

ЗАВДАННЯ. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку податку на прибуток. Вказати первинні документи.

 

Управлінський облік

 

Задача 1

Необхідно визначити функцію витрат методом аналізу бухгалтерських рахунків за даними табл. 1, а також визначити витрати підприємства за умови, що обсяг виробництва приладів зросте до 1000одиниць, а постійні витрати збільшаться на 5000 грн. Підприємство виготовило за звітний період 256 приладів. За результатами розв’язку потрібно зобразити на графіку постійні витрати підприємства.

Таблиця 1

Дані про витрати підприємства на виробництво приладів, грн.

Стаття витрат (за даними рахунків бухгалтерського обліку)

Загальні витрати

Постійні

витрати

Змінні витрати

Змінні витрати на одиницю товару

1. Матеріали і комплектуючі, грн

250 000

-

250 000

 

2. Заробітна платня виробничих робітни­ків і нарахування ЄСВ, грн

210 000

40 000

170 000

 

3. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання, грн

35 000

20 000

15 000

 

4. Загальновиробничі витрати, грн

15 000

12 000

3 000

 

5. Адміністративні витрати, грн

30 000

30 000

-

-

 

Задача 2

У таблиці 1 пред­ставлені дані про час роботи обладнання та витрати на його обслуговування на підприємстві за минулі 10 тижнів. Необхідно визначити функцію витрат на основі методу вижчої-нижчої точки та методом візуального пристовування

Тиждень

Кількість маш-год.  роботи обладнання

Витрати на обслуговування обладнання, грн

1

92

16 800

2

121

17 000

3

85

14 000

4

98

15 800

5

83

13 800

6

130

20 000

7

105

18 000

8

70

12 800

9

110

18 200

10

125

16 400

 

Задача 3

Підприємство «ПРОМ» виготовляє три види продукції. У табл. 1 наведено інформацію про виробничі витрати та кількість одиниць виготовленої продукції. Залишків незавершеного виробництва на початок і кінець звітного періоду не було. Відомо, що виготовлено 50 од. продукції А, 75 продукції Б та 60 продукції В. У обліковій політиці підприємства вказано, що базою розподілу загальновиробничих витрат є заробітна плата основних робітників. Необхідно визначити:

- виробничу собівартість кожного виду готової продукції;

- собівартість одиниці продукції.

Таблиця 1

Дані про витрати на виробництво продукції на підприємстві “ПРОМ”

з/п

Показники

Види продукції

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

Вартість використаних основних матеріалів, грн.

56 000

45 000

38 000

2

Вартість зворотних відходів, грн.

1 200

-

1350

3

Вартість використаних комплектуючих виробів, грн.

8 400

6 400

3 700

4

Вартість енергії спожитої на технологічні цілі, грн.

1 600

2 000

1 800

5

Заробітна плата основних робітників, грн.

15 000

18 300

17 900

6

Відрахування на соціальне страхування, %

22

22

22

7

Амортизація виробничого обладнання, грн.

3 200

2 700

4 800

8

Ставка розподілу загальновиробничих витрат

2,4

2,6

2,5

 

Задача 4

Необхідно здійснити розподіл загальновиробничих витрат на підставі наступних даних:

-    база розподілу за нормальної потужності - 12000 маш. год.

-    загальновиробничі витрати за нормальної потужності - 50400 грн., в т.ч. змінні - 36000 грн.; постійні - 14400 грн.

-      фактичні загальновиробничі витрати в березні - 44200 грн., в квітні - 47000 грн.;

-      база розподілу за фактичної потужності в березні - 10000 маш. год.; в квітні - 13000 маш. год.

 

Задача 5

Необхідно обчислити:

1) відхилення фактичних витрат підприємства від нормативних за будівельними матеріалами, які використовуються у процесі виробництва;

2) відхилення фактичних витрат підприємства на оплату праці від нормативного їх значення.

При цьому відомо, що за звітний період діяльність підприємства характеризувалася такими показниками:

Використано будівельного матеріалу на виробництво продукції - 220 кг. Фактично виготовлено одиниць продукції - 10 од. Нормативні витрати будівельного матеріалу на одиницю продукції – 20 кг. Фактична ціна придбання будівельного матеріалу - 21 грн. Нормативна ціна придбання будівельного матеріалу - 22 грн. Фактично відпрацьовано робітниками - 250 люд.-год. Нормативний час для виробництва одиниці продукції - 30 люд.-год. Фактична вартість 1 люд.-год. - 25 грн. Нормативна вартість 1 люд.-год. - 18 грн.

Задача 6

Необхідно розрахувати точку беззбитковості за даними підприємства ПАТ “БІО” маржинальним методом її визначення та зобразити графічно за бухгалтерською моделлю. Для спрощення розрахунків дані наведено за один місяць – лютий 2014 р., а саме: загальні (сукупні) витрати склали 101088 грн., при цьому питома вага змінних витрат становила 81%, а постійних – 19 % від їхнього загального обсягу. Ціна реалізації за 1 тонну – 900 грн. Виробнича потужність підприємства розрахована на виготовлення 211 т продукції за місяць, проте за аналізований період коефіцієнт використання обладнання становив 90%.

 

Задача 9

Необхідно розрахувати:

1) точку беззбитковості за даними підприємства ТОВ “АБВ” та зобразити її графічно за бухгалтерською моделлю;

2) визначити скільки тонн продукції потрібно реалізувати для того, щоб  отримати бажану суму прибутку – 30 000 грн;

3) визначити маржинальну (критичну) ціну реалізації одиниці продукції.

Обчисливши необхідні показники слід зробити висновки. Дані про показники діяльності підприємства наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

 

Показники

Величина показника

на весь випуск

на одиницю продукції

Фактично досягнута виробнича потужність, тонн

190

-

Постійні витрати виробництва, грн

19207

-

Змінні витрати виробництва, грн

81881

430,95

Загальні витрати, грн

101088

-

Ціна реалізації за одну т продукції, грн

-

900

Виручка від реалізації, грн

171 000

-

Прибуток від обсягу реалізації, грн

69912

-

 

Задача 10

Скориставшись графічним методом визначення точки беззбитковості потрібно визначити й зобразити графічно ефект від підвищення ціни реалізації для двох варіантів. Вихідні дані: постійні витрати становлять 5 000 грн., змінні витрати на одиницю продукції - 80 грн., ціна реалізації одиниці продукції - 100 грн. (І варіант). Необхідно визначити як зміниться прибуток, коли ціна реалізації зросте до 120 грн. (II варіант), а також, як вплине на зони прибутку та збитку збільшення доходу за рахунок збільшення ціни.

 

Задача 11

Необхідно проаналізувати дані для прийняття управлінського рішення щодо оптимізації обсягу реалізації та прибутку й зробити відповідні висновки.Вихідні дані: фірма “Студент” реалізує один вид продукції. Змінні витрати на одиницю продукції становлять 4 грн. При ціні за одиницю продукції 10 грн. попит становить 20 000 шт., а постійні витрати, відповідно, дорівнюють 30 000 грн. Якщо ціну зменшити до 8 грн., то попит зросте до 36 000 шт., а постійні витрати збільшаться й становитимуть 40 000 грн.

Необхідно визначити:

1) розрахунковий прибуток для різних варіантів цін;

2) точку беззбитковості для різних варіантів;

3) обсяг реалізації, необхідний для досягнення планового прибутку в сумі 30 000 грн.

Таблиця 1

Визначення ціни з урахуванням попиту на продукцію та планового прибутку

№ п/п

Показники

Варіант 1

Варіант 2

1

Ціна одиниці продукції, грн.

10

8

2

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

4

4

3

Попит на продукцію, шт.

20 000

36 000

4

Маржинальний дохід (валовий прибуток) одиниці продукції, грн.

?

?

5

Загальна сума маржинального доходу, грн.

?

?

6

Постійні витрати, грн.

30 000

40 000

7

Розрахований прибуток, грн.

?

?

8

Обсяг беззбитковості, шт.

?

?

9

Плановий прибуток, грн.

30 000

30 000

10

Обсяг беззбитковості за умови одержання планового прибутку в сумі

30 000 грн., шт.

?

?

Задача 12

Гірничорудний комбінат випускає концентрат, який є сировиною для металургійних підприємств. Виробничий процес здійснюється на трьох переділах: 1) добування сирої руди; 2) подрібнення руди; 3) виробництво концентрату.

Затрати на обробку сировини за трьома переділами становлять:

1) 110 000 грн.; 2) 65 000 грн.; 3) 45 000 грн.

Вартість сировини та матеріалів за переділами:

1) 22 000 грн.; 2) 11 000 грн.; 3) 19 000 грн.

Після переділу-1 вихід напівфабрикату 1 становив 5 000 т., 2 500 т із якого надходить на подальшу переробку, а 2 500 т - на реалізацію.

Після переділу-2 вихід напівфабрикату 2 становив 4 000 т, із якого 2 500 т надходить на подальшу переробку, а 1 500 т - на реалізацію.

Після переділу-3 вихід готового продукту становив 2 000 т.

Необхідно визначити собівартість 1 т концентрату, попередньо обчисливши собівартість напівфабрикатів за кожним переділом.

 

Аудит

 

Завдання 1.

На центральному складі автотранспортного підприємства станом на 01.01.2013 р. виявлено недостачу автомобільного двигуна до легкового автомобіля у підзвіті комірника Семиренка Ю.І. обліковою вартістю 17780 грн. Недостача була відшкодована з матеріально відповідальної особи за відпуск­ною ціною 12600 грн. В обліку зроблено такі записи:

Д-т 947 - К-т 207 - 17780 грн.;

Д-т 375 - К-т 947 - 12600 грн.;

Д-т 301 - К-т 375 -12600 грн.

 

Завдання 2.

У липні 2000 р. швейне підприємство придбало тканину для пошиття білизни. У розрахункових документах не зазна­чалася сума ПДВ, а з було зроблено помітку — "у тому числі ПДВ". Тканину оприбутковано за дебетом субрахунку 201 у розмірах суми, що включає ПДВ. Під час реалізації білизни для розрахунку ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, із ціни реалізації швейних виробів була вилучена вартість тканини.

Обгрунтувати можливі порушення з позицій аудитора.

 

Завдання 3.

У березні 2013 р. на підприємстві згідно наказу керівника річну винагороду за результати роботи підприємства було виплачено у натуральній формі. Видано 5000 кг цукру ,облікована ціна якого за даними матеріальних звітів становить 8,50 грн., що відображено такими записами :

 Д-т 441 - К-т 652 -42500 грн. - нарахування винагороди ;

 Д-т 661 - К-т 205 -42500 грн. - видача винагороди

Обгрунтувати можливі порушення з позицій аудитора.

 

 

Завдання 4.

На підприємстві станом на 01.01.2013 р. на балансі числиться дебіторська заборгованість на суму 8950,00грн.,яка виникла 04.03.2011р. У січні 2013 р. на суму дебіторської заборгованості здійснено запис у бухгалтерському обліку :

  Д-т 38 – К-т 361 -8950,00 грн.,

а в податковому обліку ця сума віднесена на валові витрати.

  Виявити порушення .

 

Завдання 5.

У липні 2013 р. підприємству надано транспортні послуги щодо транспортування товарів на суму 12400 грн. Послуги були оплачені у вересні ,а товари реалізовані протягом липня - серпня. У бухгалтерському обліку за вересень були зроблені такі записи ,грн.:

  Д-т 631 - К-т 311 -103000 грн.

  Д-т 641 - К-т 311 -21000 грн.

  Д-т 93 - К-т 631 -10300грн.

   Виявити порушення .

 

Завдання 6.

За даними Головної книги підприємства ,що перевіряється, бухгалтерські записи про нарахування виплат на оплату праці та відрахувань на заробітну плату у квітні 2013 р. були такі:

 Д-т 23 - К-т 661 -4710,00 ;

 Д-т 92 - К-т 661 -7770,00 ;

 Д-т 23 - К-т 652 - 555,00 ;

 Д-т 23 - К-т 651 -4067,00 ;

 Д-т 23 - К-т 653 -249,60 .

 Виявити порушення .

 

Завдання 7.

На підприємстві 17. 04 .2013 р. замінено матеріально відповідальну особу (комірника),у зв’язку з чим було проведено інвентаризацію ТМЦ. За результатами інвентаризації встановлено :недостачу ТМЦ на 1250,00 грн.( за обліковими цінами ),з якої на 1000 грн. встановлено природний убуток,розрахований за відповідними нормами. Після затвердження результатів інвентаризації були зроблені такі записи :

 Д-т 375 – К-т 20 – 1250,00 грн.;

 Д-т 947 – К-т 375 –1 250,00 грн.

  Виявити порушення .

 

Завдання 8.

Малим підприємством у лютому 2013 р. придбано легковий автомобіль для директора. Придбання , оприбуткування та нарахування зносу після введення автомобіля в експлуатацію відображені такими записами ,грн.:

Д-т 631 - К-т 311 ;

Д-т 641 - К-т 631 ;

Д-т 105 - К-т 631 ;

Д-т 92 - К-т 131 .

 Виявити порушення .

 

Завдання 9.

Працівник підприємства був відряджений до Києва. За посвідченням про відрядження працівник відбув до Києва 01.03.2013р.,а прибув 05.03.2013р.Підтверджувальні документи на проїзд та проживання не представлені. Бухгалтерія підприємства розрахувала витрати на відрядження виходячи із розміру добових: 30 грн. х 4 доби = 120 грн.

Виявити порушення .

 

Завдання 10.

В процесі аудиту якості проведення інвентаризацій встановлено наступне: в інвентаризаційних описах №1-5 за 2006 рік відсутні дати проведення інвентаризації товарів, акти попередніх інвентаризацій не складались, інвентаризаційні описи складались з порушенням інструкції по інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і рахунків, в описах присутні виправлення кількісних показників без підписів членів інвентаризаційної комісії, а також виправлення ціни. Дані залишків товарів в інвентаризаційних описах товарним відділом не аналізувались і не перевірялись.

Обґрунтувати порушення з кожної ситуації, визначити їх причину та зробити висновки.

Конкретно вказати, які нормативні акти порушено та осіб, що допустили порушення.

 

Завдання 11.

Перевіркою товарних операцій встановлено, що головний бухгалтер підприємства Скляренко Г.В. за рахунок встановлених надлишків матеріальних цінностей в окремих матеріально відповідальних осіб утворював резерви для списання недостач з інших працівників на рахунку "Розрахунки з різними дебіторами" відкрив для цієї мети окремий рахунок "Облік пересортиць".

Обґрунтувати порушення з кожної ситуації, визначити їх причину та зробити висновки.

Конкретно вказати, які нормативні акти порушено та осіб, що допустили порушення.

 

Завдання 12.

Для розрахунків з  оплати праці із працівниками апарату управління, бухгалтерської служби тютюнової фабрики у жовтні 2013 року. видано зі складу тютюнові, горілчані вироби та цукор на суму 150000 грн. Ця операція відображена в обліку по дебету рахунка "Витрати на збут" і кредиту рахунка "Товари". В листопаді цього ж року із каси списано суму у розмірі 150000 грн. відповідно  розрахунково-платіжної  відомості, що відображено в обліку записом по дебету рахунка  66 і кредиту-рахунка 30.

Перевірити правильність і законність розрахункових кредитних операцій.

 

Завдання 13.

В аналітичному обліку за рахунком "Розрахунки з різними дебіторами" обліковувались протягом поточного року прострочена дебіторська заборгованість Сумського цукрового заводу в сумі 19850 грн., яка списана в листопаді 2013 року на дебет рахунка "Забезпечення наступних витрат і платежів". Протягом наступного року щомісячно ця сума списувалась у дебет рахунка "Фінансові результати".

 Перевірити правильність і законність розрахункових кредитних операцій.

 

Завдання 14.

В бухгалтерському балансі  станом на 01.11.2013 р. стаття "'Виробничі запаси'' складає 353151 тис. грн. В Головній книзі на цю ж дату сальдо рахунків є наступним:

р.201 "Сировина і матеріали" 174787 тис. грн.

р. 203 "Паливо" 49939 тис. грн.

р. 207 "Запасні частини" 24969 тис. грн.

р. 209 "Інші матеріали" 19976 тис. грн.

Аудитором встановлено, що виявлені розбіжності зумовлені внесенням до балансової статті суми передоплати за матеріали,що відображено обліковим записом:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

Кт 31 "Рахунки в банках" 83480 тис. грн.

Оцінити з позицій аудитора ситуацію, що склалася.

 

Аналіз господарської діяльності

 

Задача 1

ПП «Світанок» займається виробництвом і реалізацією 4-ох видів продукції.

На основі наведених даних провести оцінку впливу факторів на зміну прибутку від реалізації продукції по підприємству, а саме:

 • Ø обсягу реалізації продукції
 • Ø структури реалізації
 • Ø середніх цін реалізації         
 • Ø собівартості реалізованої продукції.

За результатами проведеного факторного аналізу вказати резерви збільшення прибутку у ПП «Світанок» та скласти висновок.

 

Найменування продукції

Обсяг реалізації продукції, шт.

Ціна, грн.

Собівартість, грн.

 

Мин. міс.

Звіт. міс.

Мин. міс.

Звіт. міс.

Мин. міс.

Звіт. міс.

А

48

23

126

142

112

118

Б

98

122

45

38

29

29

В

430

150

12

16

8

11

Г

55

132

84

84

54

42

 

 

Задача 2

Провести оцінку впливу факторів на зміну прибутку від реалізації гіпсокартону, виявити резерви та скласти висновок.

 

Назва виробу

Обсяг продажу,

м.кв.

Відпускна ціна,

грн.

Собівартість, грн.

Прибуток від реалізації,

грн.

+ / –

Мин. міс.

Звіт. міс.

Мин. міс.

Звіт. міс.

Мин. міс.

Звіт. міс.

Мин. міс.

Звіт. міс.

Гіпсокартон

295

208

82,50

89,25

68,22

77,12

 

 

 

 

 

Задача 3

Провести оцінку впливу факторів на зміну прибутку від реалізації окремого виробу, виявити резерви та скласти висновок.

 

Показники

Минулий місяць

Звітний місяць

+ / –

1. Обсяг продажу виробу А, шт.

228

192

 

2. Відпускна ціна виробу, грн.

225,10

248,30

 

3. Собівартість виробу А, грн.

169,50

178,40

 

4. Прибуток від реалізації виробу А, грн.

 

 

 

 

Задача 4

Провести розрахунок впливу факторів на рентабельність виробництва, виявити резерви та скласти висновок.

 

Показники

Минулий

рік

Звітний

рік

Відхилення,

+ / –

1. Виручка від реалізації продукції, грн.

645100

596300

 

2. Собівартість реалізованої продукції, грн.

589500

510120

 

 

3. Прибуток, грн.

 

 

 

4. Рентабельність виробництва, %

 

 

 

 

Задача 5

Провести розрахунок впливу факторів на рентабельність виробу А, виявити резерви та скласти висновок.

 

Показники

Березень

Квітень

+ / –

1. Ціна виробу А, грн.

1230

1410

 

2. Собівартість виробу А, грн.

895

1112

 

3. Рентабельність виробу А, %

 

 

 

 

Задача 6

Розрахувати вплив факторів на мультиплікатор рентабельності активів підприємства (модель Дюпона), виявити резерви його підвищення та скласти висновок.

 

 

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення,

+ / –

1. Виручка від реалізації продукції, грн.

625130

698700

 

2. Собівартість реалізованої продукції, грн.

589410

603120

 

3. Середньорічна вартість запасів, грн.

120600

109670

 

4. Середньорічна вартість оборотних активів, грн.

194720

171200

 

5. Середньорічна вартість активів підприємства, грн.

498800

501300

 

6. Рентабельність активів, %

 

 

 

 

Задача 7

Визначити розмір власних оборотних активів, охарактеризувати тенденції та скласти висновок.

 

Показники

Мин. рік, грн.

Звіт. рік, грн.

+ / –

1. Власний капітал

212450

245610

 

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

38400

21300

 

3. Необоротні активи

129150

151200

 

4. Наявність власних оборотних активів

 

 

 

5. Загальна величина запасів і витрат

92430

125640

 

6. Надлишок (брак) власних оборотних активів

 

 

 

 

Задача 8

Провести оцінку ефективності використання оборотних активів, виявити вплив факторів на зміну тривалості їх обороту та скласти висновок.

Показники

Минулий

період

Звітний

період

+ / –

%

1. Виручка від реалізації, грн.

126310

145890

 

 

2. Середньорічна вартість оборотних активів, грн.

38420

 

35970

 

 

 

3. Коефіцієнт оборотності ОА, разів

 

 

 

 

4. Тривалість обороту ОА, дні

 

 

 

 

5. Коефіцієнт ефективності використання ОА

 

 

 

 

 

 

 

Задача 9

Провести оцінку ефективності використання запасів, виявити вплив факторів на зміну тривалості їх обороту та скласти висновок.

Показники

Минулий

рік

Звітний

рік

+ / –

%

1. Виручка від реалізації, грн.

245610

289680

 

 

2. Середньорічна вартість запасів, грн.

45100

52300

 

 

3. Коефіцієнт оборотності запасів, разів

 

 

 

 

 

 

4. Тривалість обороту запасів, дні

 

 

 

 

5. Коефіцієнт ефективності використання запасів

 

 

 

 

 

Задача 10

Провести оцінку платоспроможності підприємства, охарактеризувати основні тенденції та скласти висновок.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Граничне значення

Відхилення, + / –

від минулого року

від граничного значення

1. Оборотні активи

в т.ч.:

98120

84360

 

 

 

а) запаси

49570

24960

 

 

б) дебіт. заборг-сть

18940

22300

 

 

в) грошові кошти

29610

37100

 

 

2. Поточні зобов’язання

92870

88120

 

 

 

3. Коефіцієнт загальної ліквідності

 

 

2,0 і >

 

 

4. Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

 

0,7-0,8

 

 

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

0,1-0,2

 

 

 

Задача 11

Провести горизонтальний і вертикальний аналіз агрегованого бухгалтерського балансу підприємства та скласти висновок.

 

Актив, тис. грн.

станом на

Пасив, тис. грн.

станом на

1.01.

2014

1.01.

2015

1.01.

2014

1.01.

2015

Р.І. Необоротні активи

71430

58920

Р.І. Власний капітал

58640

62120

Р.ІІ. Оборотні активи

28100

36810

Р.ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

19389

30060

Р.ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

599

1200

Р.ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

22100

2450

Р.IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

2300

Баланс

 

 

Баланс

 

 

 

Задача 12

Провести аналіз рівня фінансової стійкості підприємства на основі даних агрегованого бухгалтерського балансу та скласти висновок.

Актив, тис. грн.

станом на

Пасив, тис. грн.

станом на

1.01.

2014

1.01.

2015

1.01.

2014

1.01.

2015

Р.І. Необоротні активи

71430

58920

Р.І. Власний капітал

58640

62120

Р.ІІ. Оборотні активи

28100

36810

Р.ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

19389

30060

Р.ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

599

1200

Р.ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

22100

2450

Р.IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

2300

Баланс

 

 

Баланс

 

 

 

Для розрахунку аналітичних показників використати аналітичну таблицю:

Показники

2014 рік

2015 рік

Гран.

знач.

+ / –

1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

 

 

> 0,5

 

2. Коефіцієнт фінансової залежності

 

 

< 0,5

 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості

 

 

≥ 0,7

 

4. Коефіцієнт фінансового ризику

 

 

< 1

 

5. Коефіцієнт маневрування власного капіталу

 

 

> 1

 

6. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним капіталом

 

 

> 0,5

 

7. Коефіцієнт постійності активів

 

 

 

8. Коефіцієнт співвідношення оборотних до необоротних активів

 

 

 

 


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 1. Атамас П. Й. Управлінський облік. Навчальний посібник. / П. Й. Атамас. – Д.-К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.
 2. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз : теорія та практика : навч. посіб. / О.Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328 с.
 3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : Підручник / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська – Житомир : ПП “Рута”, 2010. – 392 с.
 4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев та ін. – Житомир : ПП “Рута”, 2010. – 756 с.
 5. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців [Текст] : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю. А. Кузьмінського. – К. : КНЕУ 2007. – 648 с.
 6. Бухгалтерський облік та оподаткування [Текст] : Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2009. – 1112 с.
 7. Бухгалтерський облік: [навч. Посіб. Для студентів вищих навчальних закладів] / [За ред. М. Д. Корінька]. – Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – 459 с.
 8. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; за заг. ред. [із передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доповн. і переробл. – Житомир: Рута, 2009. – 912 с.
 9. Герасимчук П.К. Державний фінансовий контроль:ревізія та аудит / П. К. Герасимчук. – К. : АВТ, 2004. – 424 с.
 10. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посіб. / Т.В. Гладких. – К. : ЦНЛ, 2007. – 480 с.
 11. Голов С. Ф. Фінансовий облік [Текст] : Підручник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, І. Ю. Кравченко, Г. А. Ямборко. – К.: Лібра, 2005 – 976 с.
 12. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник. / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2008. – 704 с.
 13. Гончарук Я.А. Аудит : Навч. посіб. / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – К. : Знання, 2007. – 443 с.
 14. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 15. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз : навчальний посібник. / Б.Є. Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с.
 16. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – К. : АВТ, 2004. – 424 с.
 17. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит: Інтегр. навч.-атест. комплекс. – К. : АВТ, 2004. – 424 с.
 18. Державний фінансовий контроль:ревізія та аудит / П.К. Герасимчук. – К. : АВТ, 2004. – 424 с.
 19. Дєєва Н.М. Аудит : навч.-метод. посіб. / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 184 с.
 20. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник / Л.В. Дікань. – К. : ЦУЛ, 2004. – 245 с.
 21. Добровський В. М. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова; за ред. В. М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2003. –  235 с.
 22. Добровський В.М. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні : навчальний посібник. / В.М. Добровський. – К. : А.С.К., 2009. – 976 с.
 23. Добровський В.М. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні : навчальний посібник. / В.М. Добровський. – К. : А.С.К., 2009. – 976 с.
 24. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики [Текст]: підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2009. – 422 с.
 25. Закон України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 26. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 27. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 № 851-IV [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 28. Закон України “Про основні засади здійсненнядержавногофінансового контролю в Україні” № від 26.01.1993 № 2939-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-12
 29. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291  [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.rada.gov.ua
 30. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз : теорія і практика: Підручник / Г.І. Кіндрацька. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 428 с.
 31. Коблянська О.І. Фінансовий облік : Навч. пос. / О.І. Коблянська. – К. : Знання, 2007. – 471 с.
 32. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Микитюк Н. Я. та ін. Фінансовий облік. Підручник. – К.: “Хай-тек Прес”, 2011. – 544 с.
 33. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/49/3605.html.
 34. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3:тє видання. Навч. пос. / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
 35. Лень В.С. Фінансовий облік : навчальний облік / В.С. Лень. – К. : ВЦ “Академія”, 2011. – 608 с.
 36. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп.  – Київ: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2009. – 670 с.
 37. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник./ О. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 254 с.
 38. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник / О.В. Лишиленко. – К. : Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2010. − 528 с.
 39. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [Текст] ; затв. наказом М-ва промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373. – Київ : ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2007. – 305 с.
 40. Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств [Текст] / Н. М. Григор, О. В. Крехівський, Н. Л. Ніколаєнко [та ін.] : [Держ. ін.-т комплексних техніко-економічних досліджень М-ва промислової політики України]. – К, 2008. – 407 с.
 41. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua
 42. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua
 43. Нападовська Л.В. Управлінський облік [Текст] : підруч. для вузів  / Л.В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та допов.– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010.– 648 с.
 44. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 45. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Консолідована фінансова звітність” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 46. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік [Текст] : Навчальний посібник. / Г.В. Нашкерська.  – К.: Кондор, 2005. – 503с.
 47. Огійчук М.Ф. Аудит : організація і методика : навчальний посібник. / М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584 с. 
 48. Олійничук В.П. Фінансовий облік : [навчально-методичний посібник] / В.М. Олійничук, Д.І. Шеленко, В.М. Якубів. – Івано-Франківськ : “Тіповіт”, 2011. – 441 с.
 49. Павлюк В.В. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. / Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. – К.: Центр навчальної літератури., 2006. – 195 с.
 50. Партин Г.О. Управлінський облік : підручник / [Г.О. Партин ... [та ін.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 279 с.
 51. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 52. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 53. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 р. № 879. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку “Податкові різниці”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 57. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 “Нематеріальні активи”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 59. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов’язання” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 60. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 “Фінансові інвестиції”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13 “Фінансові інструменти”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
 62. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 “Оренда”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 63. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Дохід”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 64. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 65. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 “Податок на прибуток” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 66. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 18 “Будівельні контракти” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 67. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 19 “Об’єднання підприємств” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 68. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 20 “Консолідована фінансова звітність”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 69. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 21 “Вплив змін валютних курсів”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 70. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 22 “Вплив інфляції”  [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 71. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01
 72. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 24 “Прибуток на акцію”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 73. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 74. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 “Виплати працівникам” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 75. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 76. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 28 “Зменшення корисності активів” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 77. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 29 “Фінансова звітність за сегментами”[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 78. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 30 “Біологічні активи”– [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 79. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 31 “Фінансові активи” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
 80. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 32 “Інвестиційна нерухомість” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 81. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 82. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 34 “Платіж на основі акцій” [Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 83. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України № 88 від 24. 05. 1995 р.. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 84. Порядок подання фінансової звітності від 28.02.2000 р. № 419, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
 85. Пушкар М.С. Фінансовий облік : Підручник / М.С. Пушкар. − Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 628 с.
 86. Радецька Л. П. Управлінський облік [Текст]: навчальний посібник. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – К. : Академія, 2007. – 352 с.
 87. Рядська В.В. Облік, аналіз та аудит : навчальний посібник. – К. : Кондор, 2008. – 618 с. 
 88. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. / Г.В. Савицька. – К. : Кондор, 2007. – 274 с.
 89. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / В. В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
 90. Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – К. : КНЕУ, 2008. – 411 с.
 91. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. / А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк. – Ів.-Франківськ : ЦУЛ, 2007. – 528 с.
 92. Стрєльніков Р.М.Контроль і ревізія. Практикум [Текст]: навч. посіб. / Р.М. Стрєльніков, Т.В. Свірідова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 336 с.
 93. Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
 94. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 5-те вид. допов. і перероб. – К. : Алерта, 2013. –  982 с.
 95. Труш В.Є. Управлінський облік. / В. Є. Труш. – К. : Академія, 2007. – 316 с.
 96. Усач Б.Ф. Аудит : навч. посіб. / Б.Ф. Усач. – К. : Знання, 2007. – 231 с.
 97. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник. / Б.Ф. Усач. – К. : Знання, 2007. – 263 с.
 98. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський, В.І. Воськало, В.С. Мохняк – Львів : Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 440 с.
 99. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та оподаткування : навчальний посібник / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів : Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.
 100. Чебанова Н.В. Фінансовій облік : Підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. – К .: Видавничий центр “Академія”, 2007. – 702 с.
 101. Череп А.В. Економічний аналіз : навчальний посібник / А.В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 160 с.
 102. Чернелевський Л.М. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: Навч. посіб. / Л. М. Чернелевський. – К. : Пектораль, 2005. – 364 с.
 103. Черниш С.С. Економічний аналіз : навч. посіб. / С.С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312 с.
 104. 106.       Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: Знання, 2004. 447 с.

39.            Ловінська Л. Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб. / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Л. О. Галат. – К. : КНЕУ, 2005. – 329 с.

44.                         Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 “Про Примітки до річної фінансової звітності” [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/l

 

Додаткова література

 1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика [Текст] / А. Апчерч; Пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 952 с.
 2. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / В.С. Білоусько, М.І. Беленкова. – К. : Алерта, 2010. – 402 с.
 3. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю й аудиту. / М.Т. Білуха. Підручник. – К.: Вища школа, 2001. – 364 с.
 4. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку : Підручник. / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська. – Житомир : ПП “Рута”, 2008. – 528 с.
 5. Вахрушина М. А.Бухгалтерский управленческий учет : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М. А. Вахрушина. – 8(е изд., испр. – М. : Издательство «Омега-Л», 2010. – 570 с.
 6. Войнаренко М.П. Управлінський облік : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. Хмельницький національний університет, 2013. – 363 с.
 7. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : підручник / Н.О. Гура. –К. : ЦУЛ, 2010. – 392 с.
 8. Давидова Г.М. Облікова політика : навчальний посібник / Г.М. Давидова. – К. : Знання, 2010. – 479 с.
 9. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет [Текст] : Учебн. пособие для вузов / К. Друри; пер. с англ. под ред. Н. Д. Эриашвили; предисловие проф. П. С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998.– 783 с.
 10. Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1с: Бухгалтерія 7.7 : навч. посіб. / Х.О. Засадна, Р.К. Шурпенкова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 237 с.
 11. Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учеб. для вузов / В.Б. Ивашкевич. – М. : Экономиста, 2004. – 638 с.
 12. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посіб. / С.В. Івахненков. – К. : Знання, 2008. – 343 с. 
 13. 13.            Козаченко Г.В.Управління затратами підприємства / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов, Г. А. Макухін. – Монографія. – Київ: Лібра, 2007. – 320 с
 14. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. Монографія. – Тернопіль: Астон, 2005. –288 с
 15. Пилипів Н.І. Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах [Текст] : Монографія / Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – 364 с.
 16. Реслер М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності : монографія / М.В. Реслер. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208 с.
 17. Романів Є.М. Державний фінансовий контроль та аудит. Навчально-методичний посібник / Є.М. Романів – К.: ТОВ “НІОС”, 2003. – 304 с.
 18. Романів Є.М. Контроль і ревізія. Навчальнийпосібник. / Є.М. Романів, Р.Л. Хом‛як та ін. – Львів: Інтелект – Захід, 2002. – 320 с.
 19. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. / А.М. Стельмащук, П.С. Смоленюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 528 с.
 20. Сучасний стан та перспективи розвитку системи обліку, аналізу та аудиту в Україні. Монографія. – Сімферополь : “Доля”, 2010. – 232 с.
 21. Управленческий учет: учеб. пособие / под. ред. проф. Я. В. Соколова. – Москва: Магистр, 2010. – 428 с.
 22. Фаріон І.Д. Організація обліку, контролю й аналізу : Навчальний посібник / І.Д. Фаріон, І.В. Перевозова – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 487 с.
 23. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учел управленческий аспект: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 416 с: ил. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
 24. Шило В.П. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна. – К. : Кондор, 2011. – 172 с.

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Комплексний державний екзамен є підсумковою формою перевірки рівня теоретичних знань та практичних навиків студента та його підготовленості до роботи за фахом відповідно до здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.

Оцінювання результатів складання держаного екзамену здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в університеті системою контролю знань.

Оцінка “відмінно” ставиться студентові за відповідь на екзамені за умови:

– відповіді на питання білету вичерпні та обґрунтовані;

– практичне завдання виконано без помилок із застосуванням діючих положень нормативно-правових актів;

– відсутні фактичні помилки під час відповідей на основні та додаткові питання білету.

Оцінка “добре” ставиться, якщо:

– відповіді на питання білету викладені в цілому чітко та послідовно;

– практичне завдання виконано без суттєвих помилок із застосуванням діючих положень нормативно-правових актів;

– допущені деякі незначні помилки під час відповідей на основні та додаткові питання білету.

Оцінка “задовільно” ставиться, якщо:

– відповіді на питання білету викладені фрагментарно;

– практичне завдання виконано з суттєвими помилками;

– допущені фактичні помилки під час відповідей на основні та додаткові питання білету.

Оцінка “незадовільно” ставиться, якщо:

– студент не може дати відповідь на питання білету;

– практичне завдання не виконано;

– допущені суттєві фактичні помилки під час відповідей на основні та додаткові питання.

Усі завдання комплексного державного екзамену є рівнозначними за їх внеском до загальної оцінки за екзамен.