Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Програма навчальної дисципліни "Адміністративне судочинство"

Програма навчальної дисципліни "Адміністративне судочинство"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство»

обов’язкових компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

262 Правохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. завідувач кафедри, д.ю.н., професор Салманова О.Ю

2. доцент кафедри, к.ю.н., доцент Яценко В.П.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» обов’язкових компонент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складена відповідно до освітньо-професійної програми 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні теоретико-правові положення, які стосуються історії, сутності, предмета, методу та принципів судового процесу; правового стану учасників судового процесу; порядку розгляду та вирішення адміністративними судами публічно-правових спорів; особливостей провадження в окремих категоріях справ.

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право»,, «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

ТЕМА № 1. “Адміністративне судочинство: поняття, предмет та метод”.

ТЕМА № 2. “Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів”.

ТЕМА № 3. “Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб”.

ТЕМА № 4. “Інші учасники судового процесу”.

ТЕМА № 5. “Адміністративний позов”.

ТЕМА № 6. “Судові докази та судові строки”.

ТЕМА № 7. “Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження”.

ТЕМА № 8. «Судовий розгляд справи».

ТЕМА № 9: “Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку”.

ТЕМА № 10: “Перегляд судових рішень за виключними та ново виявленими обставинами”.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство” є ознайомлення з основними теоретико-правовими положеннями, які стосуються історії, сутності, предмета, методу та принципів судового процесу; правового стану учасників судового процесу; порядку розгляду та вирішення адміністративними судами публічно-правових спорів; особливостей провадження в окремих категоріях справ. У процесі вивчення навчальної дисципліни також передбачається всебічний аналіз чинного законодавства, що регулює порядок функціонування адміністративної судочинства та практики його застосування, дослідження окремих проблем і шляхів удосконалення процесуального законодавства, підвищення рівня підготовки курсантів та слухачів щодо вмілого й ефективного застосування його на практиці.

Основним завданням навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство” є визначення: поняття й ознак судового процесу; системи й організаційної структури адміністративних судів України; компетенції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; повноважень основних учасників судового процесу; особливостей процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі; порядку звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в справі; процедури судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень; порядку виконання рішень адміністративного суду; особливостей перегляду судових рішень в порядку апеляційного провадження; особливостей перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження; порядку провадження за нововиявленими обставинами; особливостей провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати: поняття, предмет, метод, принципи та систему адміністративного процесуального права; поняття й ознаки судового процесу; систему й організаційну структуру адміністративних судів України; юрисдикцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; предметну, територіальну та інстанційну підсудність адміністративних справ; повноваження основних учасників судового процесу; особливості процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі; порядок звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в справі; процедуру судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень; порядок виконання рішень адміністративного суду; особливості перегляду судових рішень в порядку апеляційного провадження; особливості перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження; порядок провадження за нововиявленими обставинами; особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

вміти: формулювати визначення основних понять судового процесу; тлумачити адміністративно-процесуальні норми; застосовувати норми адміністративно-процесуального права до конкретних правових ситуацій; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.

Форма підсумкового контролю – залік.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

 

 1. Короткий опис змісту навчальної дисципліни

ТЕМА № 1. “Адміністративне судочинство: поняття, предмет та метод”.

Поняття судового процесу, його предмет, метод та історичні витоки. Провадження та стадії судового процесу. Особливості структурної побудови Кодексу адміністративного судочинства України. Зміст системи адміністративного процесуального права. Поняття, зміст та види адміністративних процесуальних правовідносин.  Види адміністративних судів, склад суду та порядок відводів суддівю

ТЕМА № 2. “Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів”.

Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ, її розмежування з іншими публічно-правовими спорами. Компетенція адміністративних судів. Поняття підсудності, її види. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.

ТЕМА № 3. “Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб”.

Склад осіб, які беруть участь у справі. Сторони в судовому адміністративному процесі. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність позивача та відповідача. Сутність неналежної сторони в адміністративному процесі та процедури її заміни. Процесуальне правонаступництво в адміністративному процесі. Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.  Представництво в судах адміністративної юрисдикції: поняття та ознаки. Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості. Повноваження представників у судах адміністративної юрисдикції: документальне оформлення та зміст. Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свобод та інтереси інших осіб.

ТЕМА № 4. “Інші учасники судового процесу”.

Особливості участі осіб, які є іншими учасниками судового процесу при розгляді справи в суді. Процесуальний статус секретаря судового засідання, судового розпорядника, перекладача. Процесуальний статус спеціаліста, спеціаліста в галузі права експерта та свідка, та особи, що надає правову допомогу. Права та обов’язки спеціаліста, свідка, експерта та особи, що надає правову допомогу, в  судовому процесі.

ТЕМА № 5. “Адміністративний позов”.

Звернення до адміністративного суду. Право на звернення до адміністративного суду. Поняття адміністративного позову, його ознаки. Характеристика елементів адміністративного позову: підстави, предмету, змісту. Види позовів в адміністративному процесі. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги, що ставляться до адміністративного позову. Наслідки прийняття адміністративного позову адміністративним судом.

ТЕМА № 6. “Судові докази та судові строки”.

Сутність і зміст доказування в адміністративному процесі. Поняття та види доказів в адміністративному процесі. Предмет доказування в адміністративному процесі. Обов’язок доказування. Засоби доказування в адміністративному процесі: види та особливості. Забезпечення доказів в адміністративному процесі. Письмові та речові докази, їх оцінка. Висновок експерта як самостійний засіб доказування.  Поняття судових строків, їх юридична природа. Основні процесуальні строки, їх види. Особливості строків здійснення забезпечувальних заходів.

ТЕМА № 7. “Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження”.

Порушення адміністративної справи. Поняття та ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду в адміністративному процесі. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Примирення сторін. Судове доручення. Забезпечення адміністративного позову. Завершення підготовчого провадження. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. Судові виклики і повідомлення. Зміст повістки та процедури її вручення. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень. Врегулювання спору за участю судді.

ТЕМА № 8. «Судовий розгляд справи».

Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості. Етапи судового розгляду адміністративної справи. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду справи по суті. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати. Таємниця нарадчої кімнати.   Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення та поновлення провадження у справі. Закриття провадження у справі.

ТЕМА № 9: “Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку”.

Суд апеляційної інстанції. Право на апеляційне оскарження. Порядок та строки апеляційного оскарження. Вимоги до до апеляційної скарги. Прийняття судом апеляційної інстанції апеляційної скарги. Підготовка справи до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження. Судові рішення суду апеляційної інстанції. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження. Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні. Судові рішення суду касаційної інстанції.

ТЕМА № 10: “Перегляд судових рішень за виключними та ново виявленими обставинами”.

Підстави перегляду судових рішень за ново виявленими та виключними обставинами. Порядок і строки подачі заяв за даними обставинами. Форма та зміст позовної заяви про перегляд судового рішення  за ново виявленими та виключними обставинами. Відкриття провадження за ново виявленими чи виключними обставинами. Судові рішення за наслідками провадження за ново виявленими чи виключними обставинами.

 

 1. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Основна

 

1. Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984. № 8073-Х. Дата оновлення: 07.01. 2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 01.02.2018)
 3. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010. № 2297-VI. Дата оновлення: 30.01. 2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 30.01.2018)
 4. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992. № 2657-ХІI. Дата оновлення: 06.01. 2011. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106 (дата звернення: 30.01.2018)
 5. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011. № 2939- VI. Дата оновлення: 01.05. 2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (дата звернення: 30.01.2018)
 6. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015. № 889- VІІI. Дата оновлення: 20.01.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 30.01.2018)
 7. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014. № 1700-VIІ. Дата оновлення: 03.08. 2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 01.02.2018)
 8. Про очищення влади : Закон України від. 16.09.2014. № 1682-VІI. Дата оновлення: 05.01.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/1682-18 (дата звернення: 30.01.2018)
 9. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005. № 2747- IV. Дата оновлення: 07.01. 2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran12552#n12552 (дата звернення: 01.02.2018)
 10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – Ст. 529.
 11. Про доступ до судових рішень : закон України : від 22 груд. 2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.
 12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 13. Про нотаріат : Закон України : від 2 верес. 1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
 14. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
 15. Про судовий збір : Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 16. Про судову експертизу : Закон України : від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
 17. Про громадські об’єднання : Закон України : від 22 берез. 2013 р. № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.
 18. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 19. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України : від 5 черв. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49. – Ст. 1919.
 20. Про виконавче провадження : Закон України : від 21 квіт. 1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
 21. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 22. Про міжнародні договори України : Закон України : від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
 23. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України : від 8 квіт. 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 870.
 24. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України : від 12 лют. 2015 р. № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 19-20. – Ст. 132.
 25. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 26. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України : від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.
 27. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України : від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 28. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 3190.
 29. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень : постанова Кабінету Міністрів України : від 5 січ. 2011 р № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2 – Ст. 102.
 30. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) : наказ Державної судової адміністрації України : від 20 вер. 2012 року № 108 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 77. – Ст. 296.
 31. Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України : наказ Державної судової адміністрації України : від 17 груд. 2013 року № 174 // Юридичний вісник України. – 2014. – № 4.
 32. Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 13 груд. 2010 р. № 3 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 1. – Ст. 118.
 33. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 берез. 2008 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2. – Ст. 117.
 34. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 2 квіт. 2007 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 1.

 

2. Підручники, довідники:

 

 1. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с
 2. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / [Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Мельник Р. С., Бевзенко В. М.] . – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
 3. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Синєльнік, І. О. Сквірський] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 152 с.
 4. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
 5. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І. Х. Темкіжева (кер. авт. кол.). – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 7. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 1. – Вид. 2-е, змін. та доп. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 787 с.
 8. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 2 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 752 с.
 9. Жуковський О. Г. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : [науково-практичний коментар] / Жуковський О. Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 304 с.

 

3. Додаткова література:

 

 1. Бевзенко В. М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bvmnac.pdf.
 2. Руденко А. В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Руденко Артем Валерійович. – Х., 2006. – 209 с.
 3. Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. К. : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.
 4. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : Монографія / Бевзенко В. М. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
 5. Кобилянський К. М. Право фізичної особи на судовий захист в адміністративному суді : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кобилянський Костянтин Миколайович. – Одеса, 2006. – 208 с.
 6. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07. / Бевзенко Володимир Михайлович. – Х, 2010. – 463 с.
 7. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. / Гордєєв Віталій Володимирович. – К., 2009. – 200 с.