Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми фінансового права"

Програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми фінансового права"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права»

вибіркових компонент

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

Розробник:

1. Доцент кафедри адміністративного права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент Пабат Олександр Васильович

 

 

Рецензенти:

1. Декан факультету №1 ХНУВС доктор юридичних наук, професор Музичук О.М.

2. Заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  кандидат юридичних наук Коптєв П.Б.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» складена відповідно до освітньої програми підготовки магістр правоохоронної діяльності, за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні наукові погляди на проблеми предмету, методу та системи вітчизняного фінансового права, наукових позицій стосовно сучасного становища та перспектив розвитку основних його інститутів.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Актуальні проблеми фінансового права» має взаємозв’язки з навчальними дисциплінами та курсами: «Фінансове право», «Податкове право», «Адміністративне право», «Адміністративний процес» тощо. Наприклад, за порушення норм фінансового законодавства може наставати адміністративна чи кримінальна відповідальність, що входять у сферу адміністративного та кримінального права. В адміністративному праві, до того ж, визначається правовий статус низки органів, як-то: міністерство фінансів України, Державної податкової служби України та ін. Для успішного освоєння фінансового права слухачами знадобляться знання, отримані під час вивчення таких навчальних дисциплін, як теорія права, конституційне право, податкове право, адміністративне право та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

Тема № 1. Питання предмету, системи та джерел фінансового права.

Тема № 2. Актуальні питання фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

Тема № 3. Проблеми правового регулювання діяльності органів державного управління фінансами.

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю.

Тема № 5. Проблемні питання здійснення фінансового контролю в Україні.

Тема № 6. Питання відповідальність за порушення норм фінансового законодавства.

Тема № 7. Актуальні питання правового регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання.

Тема № 8. Проблеми функціонування бюджетної системи України

Тема № 9. Проблеми правового регулювання податкової системи та статусу суб’єктів податкових правовідносин.

Тема № 10. Проблеми бюджетного процесу України.

Тема № 11. Проблеми формування цільових фондів.

Тема № 12. Актуальні проблеми фінансування  Національної поліції України.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» є надання слухачам знань про основні проблеми фінансового права України, вивчення фінансового законодавства, що регулює суспільні відносини щодо мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів держави та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації їх завдань і функцій.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» є з’ясування основних проблем Загальної та Особливої частин фінансового права котрі об’єднують положення щодо норм фінансового права і правових інститутів, що визначають: поняття, предмет, система та джерела фінансового права, особливості фінансово-правових норм та фінансово-правових відносин, систему та статус органів управління державними фінансами, правові засади фінансового контролю в Україні та відповідальності за порушення норм фінансового законодавства; бюджетну систему України, бюджетний процес; формування державних цільових фондів, а також набуття вмінь щодо використання норм фінансового права під час аналізу практичних ситуацій.

При вивченні актуальних проблем фінансового права слухачам належить застосувати критичне мислення при осмисленні норм фінансового права, які аналізуються у навчальній дисципліні. Зокрема, при вивченні актуальних проблем фінансового права увага приділяється увага питанням:

 • фінансів держави, фінансової діяльності держави;
 • фінансового права (як галузь, наука та навчальна дисципліна) та фінансове законодавство;
 • фінансових правовідносин, фінансово-правових норм;
 • державного фінансового контролю, методів фінансового контролю: ревізії, перевірці, аудиту, акту ревізії (перевірки);
 • фінансового правопорушення, фінансово-правової відповідальності.
 • податкового права як фінансово-правового інституту, податковій політиці, податковому законодавству, податкам,  податковій системі, обов’язковим платежам податкового характеру (збору, платі (миту)), податковому механізму;
 • бюджетного права України;
 • бюджету та основним поняттям, закріпленим в Бюджетному кодексі (бюджетна класифікація, бюджетна політика, бюджетна система України, бюджетне асигнування, бюджетне зобов'язання, бюджетне планування, бюджетне призначення, бюджетний запит, бюджетний період, бюджетний процес, бюджетний розпис, бюджетні повноваження, зведений бюджет, міжбюджетні трансферти та ін.);

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми слухачі повинні:

знати:

 1. проблеми понятійного апарату, пов’язаного із фінансовою діяльністю держави;
 2. проблеми формування окремих елементів фінансової системи, бюджетної системи;
 3. питання методів, системи фінансового права як галузі права;
 4. історію науки фінансового права та її видатних представників;
 5. проблеми формування системи та повноваження органів державного управління фінансами, органів фінансового контролю;
 6. питання здійснення фінансового контролю;
 7. проблеми кваліфікації фінансових правопорушень, притягнення до фінансової відповідальності, особливості та порядок притягнення до фінансової відповідальності;
 8. проблеми формування державних та муніципальних доходів і видатків;
 9. проблеми бюджетних відносин та процесу;
 10. проблеми формування позабюджетних фондів;

вміти:

 1. аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють фінансову діяльність держави, визначати їх юридичну силу та пріоритетність в урегулюванні конкретних фінансових відносин;
 2. аналізувати акти ревізій, перевірок фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання, визначати їх відповідність вимогам закону, оцінювати їх доказову силу при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності;
 3. виявляти ознаки фінансового правопорушення, визначати вид юридичної відповідальності за його вчинення;
 4. роз’ясняти зміст нормативних актів, що регулюють фінансову діяльність держави, з метою подолання правового нігілізму громадян.

1.4. Форма підсумкового контролю – залік.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин / 2 кредити ECTS.

 

 1. Короткий опис змісту навчальної дисципліни

 

Тема № 1. Питання предмету, системи та джерел фінансового права.

Поняття фінансового права. Становлення фінансового права як галузі права. Місце фінансового права в системі права України. Предмет фінансового права. Метод правового регулювання притаманний фінансовому праву. Співвідношення імперативного методу владних приписів з методами погодження, рекомендації. Суб’єкти фінансового права.

Система фінансового права. Загальна частина фінансового права: основи фінансової діяльності держави, фінансового права, засади фінансового контролю. Особлива частина: підгалузі, інститути, фінансово-правові норми. Підгалузі: бюджетне право; податкове право. Інститути: державних доходів, державних видатків; державного кредиту; грошового обігу; валютного регулювання; безготівкових розрахунків та ін.

Джерела фінансового права. Конституція України. Міжнародні нормативні акти, ратифіковані Верховною Радою України. Закони України в тому числі кодифіковані. Юридична сила Декретів Кабінету Міністрів (грудень 1992 – травень 1993 років). Укази Президента України. Нормативні акти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України інших органів виконавчої влади, що містять фінансово-правові норми. Нормативні акти органів місцевого самоврядування.

Фінансове право як галузь права і наука фінансового права. Зародження науки фінансового права з фінансової науки. Історія розвитку вітчизняної науки фінансового права. Видатні представники науки фінансового права.

 

Тема № 2. Актуальні питання фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

Поняття та особливості фінансово-правових норм. Види фінансово-правових норм в залежності від впливу на учасників фінансових відносин: зобов’язуючі, забороняючи, уповноважуючи фінансово-правові норми. Види фінансово-правових норм в залежності від змісту: матеріальні та процесуальні.

Структура фінансово-правової норми: гіпотеза, диспозиція, санкція. Особливості санкції фінансово-правової норми.

Фінансово-правові відносини. Поняття та функції фінансових правовідносин. Зміст та особливості фінансових правовідносин. Суб’єктний склад та об’єкт фінансових правовідносин. Співвідношення суб’єктів фінансового права і фінансових правовідносин.

 

Тема № 3. Проблеми правового регулювання діяльності органів державного управління фінансами.

Поняття та принципи управління державними фінансами. Система органів управління державними фінансами.

Конституційне регулювання повноважень органів влади загальної компетенції в сфері управління державними фінансами. Повноваження Верховної Ради України щодо затвердження Державного бюджету України та бюджетної системи; системи оподаткування; статусу національної та іноземних валют; основ створення і функціонування фінансового, грошового, інвестиційного ринків; порядку утворення і погашення державного внутрішнього та зовнішнього боргу.

Повноваження Президента України щодо підписання законів, що регулюють фінансову діяльність держави; утворення, реорганізації чи ліквідації міністерств та органів виконавчої влади зі спеціальною компетенцією в сфері фінансової діяльності.

Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління фінансами щодо забезпечення провадження фінансової, цінової, інвестиційної політики; розробки проекту Державного бюджету України, забезпечення виконання бюджету, підготовки звіту про його виконання.

Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері публічних фінансів. Право органів місцевого самоврядування на бюджет та його нормативно-правове забезпечення.

Правовий статус державних органів спеціально створених для управління фінансами. Правові засади, ціль утворення та сфера відання Національного банку України. Завдання, функції і повноваження Національного банку України.

Місце Міністерства фінансів України в системі органів виконавчої влади. Ціль утворення та сфера відання Міністерства фінансів. Завдання, функції і повноваження Міністерства фінансів. Повноваження Міністерства фінансів АРК та фінансових органів місцевих державних адміністрацій.

Правові засади діяльності та сфера відання спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

Державна казначейська служба України. Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної казначейської служби України. Завдання, функції і повноваження Державної казначейської служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної фіскальної служби України. Завдання, функції і повноваження Державної фіскальної служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Рахункової палати. Завдання, функції і повноваження Рахункової палати.

Інші органи державного управління фінансами: Пенсійний фонд України; Фонд соціального страхування України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін.

 

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю.

Поняття, суть, призначення фінансового контролю. Об’єкт та предмет фінансового контролю, фінансова дисципліна. Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні. Міжнародні нормативно-правові акти з питань фінансового контролю. Закріплення принципів фінансового контролю в національному законодавстві.

Види фінансового контролю. В залежності від суб’єктів фінансового контролю: державний фінансовий контроль (контроль вищих органів влади, фінансовий контроль інших державних органів, контроль спеціальних органів фінансового контролю); внутрішній контроль (здійснюється керівниками міністерств та відомств та їх контрольно-ревізійним апаратом) незалежний фінансовий контроль (аудит). За змістом: податковий контроль, валютний контроль, бюджетний контроль. В залежності від часу проведення: попередній, поточний, наступний фінансовий контроль. В залежності від місця проведення: безвиїзний, виїзний. За об’єктом: документальний, фактичний, оперативний. Обов’язковий та ініціативний фінансовий контроль.

Методи фінансового контролю. Ревізія. Правові засади здійснення ревізії. Підстави та порядок проведення ревізії. Періодичність та строки проведення ревізії. Планова та позапланова ревізія. Ревізія за дорученням правоохоронних органів. Поняття та зміст акту ревізії, правила складання акту ревізії, правове значення акту ревізії як носія доказової інформації.

Перевірка. Правові засади здійснення перевірок. Підстави та порядок проведення перевірок. Періодичність здійснення планових та позапланових документальних виїзних перевірок. Комплексні перевірки. Зустрічні перевірки. Оперативні перевірки. Поняття, зміст та правові наслідки акту перевірки. Оформлення результатів перевірки довідкою.

Інші методи фінансового контролю: аналіз, обстеження, інспекції, облік.

 

Тема № 5. Проблемні питання здійснення фінансового контролю в Україні.

Система органів фінансового контролю. Повноваження в сфері фінансового контролю Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

Повноваження в сфері фінансового контролю Міністерства фінансів України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Державної казначейської служби України. Державна казначейська служба України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Національного банку України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Пенсійного фонду України;  Фонд соціального страхування України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін. (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Спеціальні органи фінансового контролю. Повноваження в сфері фінансового контролю Рахункової палати України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державної фіскальної служби України (в тому числі податкової міліції) (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державна аудиторська служба України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

 

Тема № 6. Питання відповідальність за порушення норм фінансового законодавства.

Кримінальна, адміністративна, цивільно-правова відповідальність за порушення норм чинного фінансового законодавства.

Фінансова відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності. Фінансове правопорушення, поняття та склад. Особливості суб’єктивної сторони фінансового правопорушення.

Поняття, особливості, класифікація фінансових санкцій.

Відповідальність за порушення норм валютного законодавства. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм валютного законодавства.

Відповідальність за порушення правил здійснення банківських операцій, норм з регулювання обігу готівки (в тому числі правил використання реєстраторів рахункових операцій при розрахунках за готівку). Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності.

Відповідальність за порушення норм законодавства в сфері оподаткування, в тому числі правил обліку та звітності, реалізації підакцизних товарів. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Відповідальність за порушення норм бюджетного законодавства. Правові засади та державні органи, що уповноважені притягати до фінансової відповідальності.

Відповідальність за легалізацію доходів, набутих злочинним шляхом.

 

Тема № 7. Актуальні питання правового регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання.

Поняття публічних фондів грошових коштів. Публічні (загальносуспільні) потреби як критерій виділення окремих фондів. Функції публічних фондів. Класифікація публічних фондів. Правовий режим централізованих фондів (Державного бюджету, цільових позабюджетних фондів) та децентралізованих фондів (місцевих бюджетів, фондів державних підприємств, установ та організацій).

Поняття і система державних та муніципальних доходів. Правове регулювання податкових доходів, податкова система, податкові правовідносини. Правовий режим неподаткових доходів. Правові основи державного кредиту, державні внутрішні та зовнішні позики, залучення коштів до місцевих бюджетів шляхом випуску цінних паперів.

Правове регулювання державних та місцевих видатків. Система державних та муніципальних видатків. Поняття та принципи фінансування.

Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, принципи, об’єкти. Поняття, зміст, правове значення кошторису. Бюджетні установи та правовий режим позабюджетних коштів бюджетних установ. Порядок та особливості кошторисно-бюджетного фінансування охорони здоров’я, соціально-культурних заходів, оборони, видатків на утримання органів влади.

 

Тема № 8. Проблеми функціонування бюджетної системи України.

Поняття бюджету як економічної та правової категорії. Поняття та ланки бюджетної системи України. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Принципи бюджетної системи. Зведений бюджет. Правова форма бюджетів в Україні. Бюджетний період.

Поняття бюджетного права. Особливості бюджетних правовідносин. суб’єкти бюджетних правовідносин, джерела бюджетного права. Конституція України про бюджетні повноваження. Бюджетний кодекс України. Закон України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період.

Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу. Складові частини бюджету: загальний та спеціальний фонди.

Дефіцит та профіцит бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету. Граничний обсяг боргу.

Доходи і видатки Державного бюджету України. Склад доходів Державного бюджету України. Склад видатків Державного бюджету України. Таємні видатки. Кредитування за вирахуванням погашення. Скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України. Захищені статті видатків бюджету.

Склад доходів місцевих бюджетів. Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування. Витрати місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позички місцевим бюджетам. Міжбюджетні відносини. Розмежування видатків між бюджетами. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Коефіцієнт вирівнювання. Міжбюджетні трансферти. Дотації вирівнювання, субвенції, кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

 

Тема № 9. Проблеми правового регулювання податкової системи та статусу суб’єктів податкових правовідносин.

Загальні засади встановлення податків і зборів. Обов’язкові елементи, які визначаються під час встановлення податку. Права та обов’язки платника податків. Податковий контроль та повноваження органів державної влади щодо його здійснення. Юридична відповідальність за податкові правопорушення. Правові засади адміністрування прямих податків  з юридичних і фізичних осіб. Правові засади адміністрування непрямих податків  з юридичних і фізичних осіб. Місцеві податки та збори. Спеціальні податкові режими.

 

Тема № 10. Проблеми бюджетного процесу України.

Поняття і зміст бюджетного процесу. Правові засади реалізації бюджетних повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських та районних у містах рад.

Державний бюджет України. Стадії бюджетного процесу, їх тривалість. Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів. Розробка проекту закону про Державний бюджет. Постанова Кабінету Міністру щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет. Пояснювальна записка до проекту закону, її зміст.

Стадія розгляду та прийняття Державного бюджету України. Представлення проекту закону про Державний бюджет Верховній Раді України. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет у першому, другому та третьому читанні. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України.

Стадія виконання Державного бюджету. Організація виконання Державного бюджету України. Казначейське обслуговування Державного бюджету України. Бюджетний розпис. Виконання Державного бюджету України за доходами та за видатками. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Стадія складання та затвердження звіту про виконання Державного бюджету України. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду. Квартальні та річний звіт про виконання закону України про Державний бюджет України. Розгляд звіту про виконання закону України про Державний бюджет України.

Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів. Порядок складання проектів місцевих бюджетів. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються. Затвердження місцевих бюджетів. Виконання місцевих бюджетів. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

 

Тема № 11. Проблеми формування цільових фондів.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України як централізований цільовий фонд. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду соціального страхування України. Фонд соціального страхування як цільовий позабюджетний страховий фонд. Платники збору на обов’язкове державне соціальне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду соціального захисту інвалідів та ін.

 

Тема № 12. Актуальні проблеми фінансування  Національної поліції України.

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції. Джерела фінансування  Національної поліції України. Володіння, користування та розпорядження майном органами Національної поліції України. Правовий режим земельних ділянок, на яких розміщуються органи (заклади, установи) поліції. Фінансування службових та спеціалізованих витрат. Оплата праці в Національній поліції України.

 

 1. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Основна

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011 року. – 2011. – № 13, / № 13–14, № 15–16, № 17. – Стор. 556. – Ст. 112.
 3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 13.08.2010 року. – 2010. – № 59. – Стор. 9. – Ст. 2047.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
 6. Лімська декларація керівних принципів контролю. / Прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) в 1977 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=604_001.
 7. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради України від 05.06.1998. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
 8. Питання Державного казначейства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України від 11.01.2006 року. – 2005. – № 52. – Стор. – 330. – Ст. 3275.
 9. Питання Державної фінансової інспекції : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 968 // Офіційний вісник України від 23.09.2011 року. – 2011. – № 71. – Стор. 105. – Ст. 2684.
 10. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів : Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 № 129 // Офіційний вісник України від 16.05.2011. – 2011. – № 34. – Стор. 109. – Ст. 1413.
 11. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 9. – Ст. 50.
 12. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001. – 2001. – № 5. – Ст. 30.
 13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 15. Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів : Указ Президента України від 11 лютого 2000 року №207/2000 // Офіційний вісник України вiд 03.03.2000 року. – 2000. – № 7. – Ст. 262.
 16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) : Закон України від 12 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 187.
 17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28 груд. 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 11. – Ст. 75.
 18. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.
 19. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 20. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 21. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України вiд 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
 22. Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України від ? груд. 2018 року // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № ?. – Ст. ?.
 23. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України // Офіційний вісник України від 13.08.1998 року. – 1998. – № 30. – Стор. 2.
 24. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України вiд 23.07.1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Стор. 2 – Ст. 1119.
 25. Про джерела фінансування органів державної влади : Закон України від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 274
 26. Про єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 454.
 27. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 13 серпня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Стор. 126 – Ст. 1770.
 28. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02 березня 2000 року // Офіційний вісник України вiд 14.04.2000 року. – 2000. – № 13. – Стор. 31 – Ст. 505.
 29. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 року // Офіційний вісник України від 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Стор. 47.
 30. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 06.07.1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.
 31. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки : Указ Президента України // Офіційний вісник України вiд 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Ст. 263.
 32. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету : Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року // Офіційний вісник України вiд 22.02.2002 року. – 2002. – № 6. – Стор. 203. – Ст. 257.
 33. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : постанова Кабінету міністрів України від 03 лютог. 2016 р. № 43 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 12. – Ст. 506.
 34. Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України : постанова Кабінету міністрів України від 06 серп. 2014 р. № 310 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 64. – Ст.1764.
 35. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України від 05.09.2014 року. – 2014. – № 69. – Стор. – 70. – Ст. 1936.
 36. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : постанова Кабінету міністрів України від 20 серп. 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 69. – Ст. 1936.
 37. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. – № 1246. // Офіційний вісник України від 13.01.2011 – 2011 р. – № 5. – Стор. 105. – Ст. 31.
 38. Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2016 року № 422 // Офіційний вісник України вiд 10.06.2016 року. – 2016. – № 43.– Стор. 66. – Ст. 1594.
 39. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерство фінансів України від 16 черв. 2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017 – 2017. – № 61. – Стор. 278. – Ст. 1891.
 40. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017. – 2017. – № 61. – Стор. 61. – Ст. 1891.
 41. Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011. – № 1. – Стор. 63. – Ст. 18.
 42. Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222 // Офіційний вісник України від 25.08.2000 року. – 2000.– № 32.– Стор. 194. – Ст. 1363.
 43. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами : Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 р. № 727 // Офіційний вісник України від 17.11.2015– 2015. – № 89. – Стор. 80. – Ст. 2985.
 44. Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1227 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011 р. – № 1. – Стор. 45. – Ст. 12.
 45. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // Офіційний вісник України від 15.03.2002 року. – 2002. – № 9. – стор. 101. – Ст. 414.
 46. Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій : Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 // Офіційний вісник України від 19.11.1998 року. – 1998. – № 44. – Стор. 17. – Ст. 1632.
 47. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку фізичним особам : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 383 // Офіційний вісник України вiд 22.04.2011 – 2011. – № 28. – Стор. 70. – Ст. 1167.
 48. Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1239 // Офіційний вісник України вiд 14.01.2011 – 2011 р., № 1, стор. 85, Ст. 24.
 49. Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни : Указ Президента України від 28.02.1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 10. – Стор. 12
 50. Про заходи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2001 року № 845 // Офіційний вісник України від 03.08.2001 року. – 2001.– № 29.– Стор. 156 – Ст. 1321.
 51. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 26.06.1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – Ст. 237.
 52. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2–3. – Ст. 11.
 53. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 54. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 10.09.2014 року № 442 // Офіційний вісник України вiд 23.09.2014 року. – 2014. – № 74. – Стор. 57. – Ст. 2105.
 55. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
 56. Про Положення про Державну казначейську службу України : Указ Президента України від 13.04.2011 року (Редакція від 19.03.2013) // Офіційний вісник України вiд 21.04.2011 року. – 2011. – № 12. – Стор. 3. – Ст. 626.
 57. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України від 23.04.2011 року № 499/2011 // Офіційний вісник України вiд 04.05.2011 року. – 2011. – № 31. – Стор. 11 – Ст. 1325.
 58. Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України від 08.04.2011 року // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 року. – 2011. – № 29. – Стор. 230. – Ст. 1254.
 59. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364
 60. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016.– № 9. – Ст. 89.
 61. Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 року // Офіційний вісник України від 18.08.2015 року. – 2015. – № 63. – Ст. 2074.
 62. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України вiд 19.02.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184
 63. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23 лютого 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50 – Ст. 564.
 64. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 22.02.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80
 65. Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання : Закон України від 18.11.1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 2. – Ст. 6.
 66. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 

Підручники, посібники, монографії:

Основний підручник:

 1. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О.П. Гетманець ; [Бандурка О.М., Гетманець О.П., Жорнокуй Ю.М. та ін.] ;  МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 392 с.

Додаткові:

 1. Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : Підручник. – К. : Вид. Ліра-К, 2016. – 406 с.
 2. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 3. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.
 4. Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : монографія. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2018. – 316 с.
 5. Мацюк В. Я. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : Науково-практичний коментар. – К. : Центр навчальної літератури, 2018. – 304 с.
 6. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 7. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 8. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 9. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 10. Письменна М.С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика : монографія. – К. : Центр навчальної літератури, 2018. – 452 с.
 11. Рожко О.Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку : монографія. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 360 с.
 12. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 13. Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2017. – 400 с.
 14. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк / За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 15. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 720 с.
 16. Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. М. Касьяненко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 317 с.
 17. Фінансове право [Текст] : курс лекцій / Є. П. Гайворонський, В. Д. Гвоздецький, В. О. Тімашов ; [за заг. ред. В. Д. Гвоздецького] ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Сталь, 2015. - 472 с.
 18. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / [Безрутченко С. М. та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Чубенка, Д. М. Павлова ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : КНТ, 2014. - 597 с.
 19. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. – 244 с.
 20. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Боднарук Ю. В. та ін. ; за заг. ред. Т. А. Латковської, С. В. Пархоменко-Цироциянц] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012. - 189 с.
 21. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 22. Фінансове право України : Підручник / М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка.  – Х. : Право, 2016. – 440 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Професійна юридична система МЕГА-НаУ [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ – Назва з екрана.
 2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://iportal.rada.gov.ua/ – Назва з екрана.
 3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Урядовий портал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://www.kmu.gov.ua/control/ – Назва з екрана.
 4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index – Назва з екрана.
 5. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ – Назва з екрана.
 6. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/podatki-ta-zbori/ – Назва з екрана.

 

4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти

 

Контрольні питання, що виносяться на залік (2 семестр):

 1. Сучасне визначення предмета та методу фінансового права.
 2. Дія норм фінансового права та конкуренція фінансово-правових приписів, співвідношення законності та доцільності у фінансовому праві.
 3. Система фінансового права як галузі права.
 4. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин, проблема представництва у фінансовому праві.
 5. Проблеми науки фінансового права, її співвідношення з фінансовим правом як галуззю права.
 6. Приклади фінансово-правових норм за їх класифікацією.
 7. Сучасне поняття публічного фонду коштів.
 8. Особливості фінансово-правових санкцій.
 9. Фінансово-правовий статус юридичних осіб публічного права та режим їх фондів коштів.
 10. Проблема формування системи органів управління державними фінансами.
 11. Дискусійні питання повноважень Верхової Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування як органів управління державними фінансами.
 12. Проблеми здійснення фінансового контролю в Україні.
 13. Особливості застосування окремих видів фінансового контролю.
 14. Особливості застосування окремих методів фінансового контролю.
 15. Особливості здійснення планових та позапланових документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності
 16. Особливості здійснення ревізій та перевірок органів державної влади та бюджетних установ
 17. Проблема формування системи органів фінансового контролю.
 18. Питання діяльності Міністерства фінансів України як органу управління державними фінансами та органу фінансового контролю.
 19. Сучасний стан діяльності Рахункової палати як органу фінансового контролю.
 20. Сучасний стан діяльності Державної казначейської служби України як органу управління державними фінансами та органу фінансового контролю.
 21. Сучасний стан діяльності Державної фіскальної служби України як органу фінансового контролю.
 22. Сучасний правовий статус та контролюючі функції податкової міліції в Україні.
 23. Сучасний стан діяльності Державної аудиторської служби України як органу фінансового контролю.
 24. Проблеми притягнення до фінансової відповідальності.
 25. Фінансова відповідальність за порушення норм готівкового обігу суб’єктами підприємницької діяльності.
 26. Фінансова відповідальність за порушення валютного законодавства.
 27. Фінансова відповідальність за порушення законодавства в сфері формування позабюджетних фондів
 28. Фінансова відповідальність за порушення законодавства в сфері оподаткування.
 29. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
 30. Сучасні погляди на сутність та види публічних фондів грошових коштів.
 31. Сучасні погляди на сутність та види державних доходів.
 32. Розуміння бюджету як економічної та правової категорії.
 33. Проблеми функціонування бюджетної системи.
 34. Проблеми бюджетного права України, коло суб’єктів бюджетного права.
 35. Загальна характеристика джерел бюджетного права.
 36. Проблемні аспекти застосування Бюджетного кодексу України (структура, основний зміст).
 37. Особливості бюджетної класифікації.
 38. Класифікація доходів та видатків бюджету
 39. Джерела доходів Державного бюджету України.
 40. Джерела доходів місцевих бюджетів.
 41. Міжбюджетні трансферти.
 42. Дискусійні питання структури бюджету.
 43. Видатки Державного бюджету України.
 44. Видатки місцевих бюджетів.
 45. Характеристика проблемних аспектів Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
 46. Поняття та зміст бюджетного процесу.
 47. Складання проекту Державного бюджету України.
 48. Порядок розгляду та затвердження Державного бюджету України.
 49. Виконання та контроль за виконанням Державного бюджету України.
 50. Правове регулювання формування Пенсійного фонду.
 51. Правове регулювання формування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 52. Правове регулювання формування Фонду соціального страхування України.
 53. Неподаткові доходи публічних фондів.
 54. Поняття податку та податкової системи.
 55. Класифікації податків.
 56. Правове регулювання державного внутрішнього боргу.
 57. Державний кредит, його поняття та сутність.
 58. Поняття та система державних видатків.
 59. Поняття та порядок кошторисно-бюджетного фінансування.
 60. Правове регулювання видатків на утримання органів державної влади.