Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Програма навчальної дисципліни "Застосування адміністративно-деліктного законодавства"

Програма навчальної дисципліни "Застосування адміністративно-деліктного законодавства"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни «Застосування

адміністративно-деліктного законодавства» варіативних компонент

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

262 Правохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. доцент кафедри, к.ю.н. Коломоєць Н.В.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчальної дисципліни «Застосування адміністративно-деліктного законодавства» обов’язкових компонент другого (магістерського) рівня вищої освіти складена відповідно до освітньо-професійної програми 262 Правоохоронна діяльність (поліцейські).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є врегульовані нормами адміністративного права внутрішньо-організаційні та зовнішні суспільні відносини, що виникають в процесі застосування та реалізації норм адміністративно-деліктного законодавства.

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Кваліфікація адміністративних правопорушень», «Конституційне право», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

ТЕМА № 1. «Система адміністративно-деліктного законодавства».

ТЕМА № 2. «Адміністративний делікт та його склад, їх значення для застосування адміністративно-деліктного законодавства».

ТЕМА № 3. «Адміністративні стягнення: особливості їх застосування та загальні правила накладення».

ТЕМА № 4. «Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

ТЕМА № 5. «Застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства».

ТЕМА № 6. «Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сферах охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки та встановленого порядку управління».

ТЕМА № 7. «Компетенція та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства».

ТЕМА № 8. «Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок».

ТЕМА № 9. «Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії розгляду справи про адміністративні проступок».

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни:

1.1. Метою навчальної дисципліни є надання слухачам магістратури поглиблених знань про зміст та сутність адміністративно-деліктного законодавства; ознайомлення з основними теоріями формування адміністративної деліктології; навчити давати характеристику існуючому чинному адміністративно-деліктному законодавству України; вивчити ознаки адміністративного делікту та його юридичний склад в адміністративному законодавстві України; ознайомлення з порядком адміністративно-деліктного провадження; формування вміння визначати та застосовувати стягнення за адміністративні проступки визначені адміністративно-деліктним законодавством.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Застосування адміністративно-деліктного законодавства» є формування у слухачів магістратури знань, умінь та навиків щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.

          1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні

знати:

 • основні теоретико-правові положення інституту адміністративної деліктології;
 • законодавче забезпечення адміністративної деліктології в Україні;
 • склад адміністративного проступку;
 • форми вини суб’єкта адміністративного проступку;
 • характеристику юридичних складів окремих адміністративних правопорушень;
 • поняття адміністративних стягнень та їх класифікація;
 • загальні правила накладення адміністративних стягнень;
 • особливості адміністративної відповідальності окремих категорій суб’єктів;
 • адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ та інших органів (посадових осіб) адміністративної юрисдикції;
 • порядок здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення та заходів його забезпечення;

вміти:

 • застосовувати Кодекс та інше законодавство України про адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях;
 • тлумачити положення окремих його статей;
 • кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення;
 • визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків;
 • правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;
 • складати відповідні адміністративно-процесуальні документи, зокрема, протокол про адміністративне правопорушення та постанову про накладення адміністративного стягнення.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

ТЕМА № 1. Система адміністративно-деліктного законодавства.

 

Становлення та розвиток адміністративно-деліктного законодавства. Завдання адміністративно-деліктного законодавства. Загальна характеристика системи адміністративно-деліктного законодавства.

 

ТЕМА № 2. Адміністративний делікт та його склад, їх значення для застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

Поняття та ознаки адміністративного делікту. Особливості застосування адміністративно-деліктного законодавства до спеціальних суб’єктів адміністративного делікту. Склад адміністративного делікту, характеристика його елементів, види складів.

 

ТЕМА № 3. Адміністративні стягнення: особливості їх застосування та загальні правила накладення.

 

Поняття, мета та система адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Основні та додаткові стягнення. Строки обчислення, накладення та погашення адміністративних стягнень. Загальні правила накладення адміністративних стягнень. Обставини, що пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних деліктів. Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним деліктом.

 

ТЕМА № 4. Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

Загальна характеристика адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Характеристика адміністративних правопорушень віднесених до сфери забезпечення безпеки дорожнього руху та компетенція Національної поліції. Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

 

ТЕМА № 5. Застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.

 

Особливості антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства. Загальна характеристика корупційних правопорушень.

 

ТЕМА № 6. Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сферах охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки та встановленого порядку управління.

 

Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку Особливості кваліфікації окремих адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на встановлений порядок управління

 

ТЕМА № 7. Компетенція та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

Загальна характеристика суб’єктів, уповноважених застосовувати адміністративно-деліктне законодавство. Повноваження поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

ТЕМА № 8. Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок.

 

Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порушення справи про адміністративне правопорушення. Правові підстави застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 

ТЕМА 9. Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії розгляду справи про адміністративні проступок.

 

Загальний порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення. Зміст та порядок винесення постанови про накладення адміністративного стягнення. Порядок оголошення постанов у справах про адміністративні правопорушення та набуття їх чинності.

 

3. Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 2. Конституція України [Текст]: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] //Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141.
 3. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 6. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-
 7. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 № 2232-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 8. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.1992 № 493/92// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/493/92
 9. Про державну службу: Закон України  від 10.12.2015 № 889-VIII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
 10. Про державну таємницю:  Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 11. Про дорожній рух: Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
 12. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
 13. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 14. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 15. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16
 16. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
 17. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Наказ МОЗ, МВС, Генпрокуратури, Мінюсту від 10 жовтня 1997 р. №306/680/21/65/5. // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0534-97
 18. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: Наказ МВС України від 31 травня 1993р. №314. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93
 19. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
 20. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 21. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF
 22. Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2012 № 93/5// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12
 23. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №616. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2003-%D0%BF
 24. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
 25. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
 26. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 27. Про інформацію: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 28. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/580-19
 29. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:  Закон України від 05.04.2007 № 877-V// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
 30. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 № 2789-III// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
 31. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.
 32. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773-VI // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 33. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV  // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
 34. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
 35. Сімейний кодекс України: Кодекс України  від 10.01.2002 № 2947-III// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 

Підручники, посібники, монографії:

36     Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. Академіка НАПрН України О.М. Бандурки. Х.: Золота миля, 2012. 584 с.

37     Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення : навч. посіб. / О.В. Кузьменко, М.В. Плугатир, І.Д. Пастух та ін. Київ : Центр учб. літ., 2016. 387 с.

38     Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. 912 с.

39     Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2007. 544 с.

40     Адміністративне право України : підручник. Загальне адміністративне право. Академічний курс. - Т. 1. 2013. 393 с.

41     Бандурка, О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. Харків: Вид-во НУВС, 2004. 480 с.

42     Ващенко, С.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб: особливості її застосування та проблеми вдосконалення в законодавстві України // Вісник Запорізького юридичного інституту.  2001. №2. С.109-119.

43     Адміністративна відповідальність : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 567 с.

44     Комзюк, А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. Харків, 2002.

45     Бесчастний, В.М. Адміністративна відповідальність в Україні : навч. посіб. / [В.М. Бесчастний, О.М. Мердова, А.П. Сахно]. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2015. 203 с.

Допоміжна література:

46 Небрат О.О. Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 235-240.

 1. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність [Текст]:  Консп. лекцій Ю.П.Битяк, В.В.Зуй, А.Т. Комзюк. - Х., 1994.

Інформаційні ресурси

 1. http://zakon.nau.ua/
 2. http://iportal.rada.gov.ua/
 3. http://www.kmu.gov.ua/
 4. http://mvs.gov.ua

 

4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти

Контрольні питання, що виносяться на залік (1 семестр):

1.      Становлення та розвиток адміністративно-деліктного законодавства.

2.      Зміст адміністративно-деліктного законодавства

3.      Завдання адміністративно-деліктного законодавства.

4.      Загальна характеристика системи адміністративно-деліктного законодавства.

5.      Поняття та ознаки адміністративного делікту.

6.      Склад адміністративного делікту, характеристика його елементів, види складів.

7.      Поняття та ознаки суб’єкту адміністративного проступку.

8.      Особливості застосування адміністративно-деліктного законодавства до спеціальних суб’єктів адміністративного делікту.

9.      Об’єктивні ознаки складу адміністративного проступку.

10.    Поняття та види об’єкту адміністративного проступку.

11.    Основні та додаткові ознаки об’єктивної сторони.

12.    Суб’єктивні ознаки складу адміністративного проступку.

13.    Поняття та форми вини.

14.    Умисне вчинення адміністративного проступку.

15.    Вчинення адміністративного проступку з необережності.

16.    Види умислу та необережності.

17.    Кваліфікуючі ознаки адміністративного правопорушення.

18.    Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

19.    Поняття та умови крайньої необхідності та необхідної оборони.

20.    Поняття неосудності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення.

21.    Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

22.    Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, віком від 16-ті до 18-ті років.

23.    Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

24.    Система адміністративних стягнень.

25.    Основні та додаткові адміністративні стягнення.

26.    Правила накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних проступків.

27.    Строки накладення адміністративних стягнень.

28.    Порядок відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним проступком.

29.    Поняття та завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.

30.    Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

31.    Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

32.    Обставини, що пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність.

33.    Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним деліктом.

34.    Загальна характеристика адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

35.    Характеристика адміністративних правопорушень віднесених до сфери забезпечення безпеки дорожнього руху та компетенція Національної поліції.

36.    Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

37.    Особливості антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства

38.    Загальна характеристика корупційних правопорушень

39.    Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

40.    Особливості кваліфікації окремих адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

41.    Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на встановлений порядок управління

42.    Загальна характеристика суб’єктів, уповноважених застосовувати адміністративно-деліктне законодавство.

43.    Повноваження поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного законодавства.

44.    Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

45.    Порушення справи про адміністративне правопорушення

46.    Правові підстави застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

47.    Загальний порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення

48.    Зміст та порядок винесення постанови про накладення адміністративного стягнення

49.    Порядок оголошення постанов у справах про адміністративні правопорушення та набуття їх чинності

50.    Обставини, за якими адміністративне провадження не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю

51.    Зміст протоколу про адміністративне правопорушення., порядок його складення.

52.    Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення постанови

53.    Види постанов по справі про адміністративне правопорушення.

54.    Зміст постанови про накладення адміністративного стягнення.

55.    Порядок оскарження постанов по справі про адміністративне правопорушення.

56.    Загальні засади виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

57.    Поняття та види підвідомчості справ про адміністративні правопорушення.

58.    Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення адміністративним комісіям.

59.    Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення органам Національної поліції.

60.    Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення місцевим судам.