Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Програма нормативної навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність" (доктор філософії)

Програма нормативної навчальної дисципліни "Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність" (доктор філософії)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни «Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність»

 вибіркових компонент

освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

081 Право (наукові співробітники)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

Розробники:

 1. завідувач кафедри, д.ю.н., професор Салманова О.Ю.
 2. професор кафедри, д.ю.н., професор Гусаров С.М.
 3. доцент кафедри загальноправових дисциплін, к.ю.н., доцент Панова І.В.

 

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області, к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність» складена відповідно до освітньо-професійної програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 081 Право (наукові співробітники).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні теоретико-правові положення, які стосуються ґрунтовних знань з історії виникнення науки адміністративного права, вивчення проблем формування сучасної доктрини адміністративного права, дослідження проблем теорії адміністративного процесу, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні мати наукову новизну, теоретичне і практичне значення тощо.

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право і процес», «Адміністративна відповідальність», «Конституційне право», «Актуальні проблеми адміністративного права і процесу».

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

ТЕМА № 1. Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

ТЕМА № 2. Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

ТЕМА №  3. Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

ТЕМА №  4. Основні положення доктрини радянського адміністративного права

ТЕМА №  5. Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

ТЕМА №  6. Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

ТЕМА № 7. Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права

ТЕМА № 8. Формування концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління

ТЕМА №  9. Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

ТЕМА № 10. Теорія адміністративної відповідальності

ТЕМА № 11. Адміністративно-процедурне право як складова теорії адміністративного права

ТЕМА № 12. Концепція адміністративно-господарського права

ТЕМА № 13. Наукові дослідження проблем публічного управління соціально-культурною сферою

ТЕМА № 14. Проблеми формування концепції поліцейського права

ТЕМА № 15. Формування теорії адміністративного процесу та адміністративного процесуального права

ТЕМА № 16. Вчення про адміністративні суди як провідних суб’єктів адміністративного процесу

ТЕМА № 17. Концепція суб’єктів владних повноважень та дослідження статусу інших учасників адміністративного процесу

ТЕМА № 18. Наукові дослідження особливостей судового розгляду адміністративних справ, перегляду та виконання рішень адміністративних судів

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни:

 

1.1. Метою вивчення даного курсу є набуття ад’юнктами ґрунтовних знань з історії виникнення науки адміністративного права, вивчення проблем формування сучасної доктрини адміністративного права, дослідження проблем теорії адміністративного процесу, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні мати наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Доктрини адміністративного права і процесу: історія і сучасність» є надання аспірантам (ад’юнктам) ґрунтовних знань з доктринальних положень науки адміністративного права і процесу; ознайомлення з історичними аспектами становлення наукових поглядів про публічне управління, формування та розвитку науки адміністративного права у провідних країнах світу; роз’яснення основних проблем формування сучасної доктрини адміністративного права, її методологічних засад; аналіз концептуальних положень теорій та вчень про адміністративний примус, адміністративну відповідальність, про законність у публічному управлінні та проблеми її забезпечення; концепції адміністративних актів, адміністративно-господарського права, поліцейського права; узагальнення наукових поглядів про адміністративно-процедурне право як складової теорії адміністративного права, теорії адміністративного процесу та проблемних питань формування адміністративного процесуального права.

            1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми ад’юнкти повинні

знати:

 • історію виникнення науки адміністративного права;
 • період становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання;
 • передумови трансформації поліцейського права в адміністративне
 • особливості розвитку науки адміністративного права у провідних країнах світу;
 • предмет, метод та система адміністративного права у радянській правовій доктрині;
 • наукові школи адміністративного права в радянській Україні;
 • методологічні засади сучасної теорії адміністративного права;
 • особливості сучасної науки українського адміністративного права;
 • зміст концепції публічної адміністрації в теорії адміністративного права;
 • основні положення службового права як складової теорії адміністративного права;
 • положення концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління;
 • сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в теорії адміністративного права;
 • основні положення теорії адміністративної відповідальності;
 • сучасні тенденції у розумінні адміністративної процедури і адміністративного процесу;
 • зміст сучасних учень про законність у публічному управлінні;
 • основні складові концепції адміністративно-господарського права;
 • стан і напрями досліджень проблем публічного управління соціально-культурною сферою;
 • проблеми формування концепції поліцейського права;
 • особливості формування теорії адміністративного процесу та адміністративного процесуального права;
 • вчення про адміністративні суди як провідних суб’єктів адміністративного процесу;
 • основні положення концепції суб’єктів владних повноважень та дослідження статусу інших учасників адміністративного процесу;
 • наукові погляди на дослідження особливостей судового розгляду адміністративних справ;

вміти:

 • використовувати знання з історії виникнення науки адміністративного права, закономірностей її розвитку для проведення власного наукового дослідження;
 • формулювати наукові проблеми і робочі гіпотези формування сучасної доктрини адміністративного права, що передбачає глибоке осмислення наявних та створення нових цілісних знань;
 • формулювати та обґрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, рекомендації;
 • вести аргументований діалог під час наукових і ділових дискусій, публічних виступів щодо концептуальних положень науки адміністративного права та процесу.

 

1.4. Форма підсумкового контролю  (іспит).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.

 

 

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни

 

ТЕМА 1. «Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання»

Римське публічне право та рецепція його положень у становленні сучасного адміністративного права. Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX століттях.

Наукові школи поліцейського права в країнах Західної Європи. Процес еволюції наукових уявлень про зміст і механізми забезпечення охоронних відносин у творчій спадщині мислителів античної епохи, раннього і пізнього середньовіччя. Ретроспективний аналіз основних концепцій поліцейського права XVІІІ-ХІХ століття сформованих в рамках політичного, догматичного, історико-порівняльного і соціологічного напрямків західноєвропейської поліцеїстіки.

Становлення поліцейського права на теренах України. Поліцейське право у працях професорів Університету Святого Володимира. Аналіз основних концепцій поліцейського права XVІІІ-ХІХ століття сформованих в українській юридичній науці.

 

Тема 2. «Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права»

Передумови трансформації поліцейського права в адміністративне. Перехід владовідносин до правовідносин як основа розвитку адміністративного права. Реформа 60-70 рр. ХІХ століття та звуження компетенції поліції на користь органів місцевого самоврядування та їх роль у становленні адміністративного права.

Виникнення науки адміністративного права в європейських країнах та роль окремих представників наукової думки у її формуванні. Соціальні, економічні та державно-правові передумови виникнення адміністративного права в країнах Західної Європи.

Становлення науки адміністративного права на українських землях. Предмет і метод адміністративного права у їх історичному розвитку. Система адміністративного права та еволюція наукових поглядів на її зміст. Система джерел адміністративного права в їх історичній ретроспективі. Історія кодифікації адміністративного права.

 

Тема 3. «Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу»

Наука адміністративного права у країнах з континентальною системою права. Джерела та предмет адміністративного права Франції. Поняття адміністративного права Німеччини та його поділ на загальне і особливе адміністративне право. Поняття інститутів загального та особливого адміністративного права Німеччини.

Наука адміністративного права у країнах з англосаксонською системою права. Адміністративне право та судові системи Англії, Канади та Сполучених Штатів Америки.

Особливості розуміння предмета та системи адміністративного права у зарубіжних країнах Основні чинники, що впливають на хід сучасних перетворень адміністративно-управлінських систем зарубіжних країн. Об’єктивна необхідність модернізації існуючих політичних, правових, економічних та соціальних інституцій. Завдання адміністративних реформ у зарубіжних країнах. Умови ефективності та цілі адміністративних реформ. Моделі адміністративних реформ в країнах Європи. Особливості адміністративних реформ в Японії та Китаї.

 

Тема 4. « Основні положення доктрини радянського адміністративного права»

Предмет, метод та система адміністративного права у радянській правовій доктрині. Основні інститути Загальної частини радянського адміністративного права. Розуміння змісту Особливої частини в радянській теорії адміністративного права. Наукові школи адміністративного права в радянській Україні.

 

Тема 5. «Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права»

Наукові дискусії про предмет та систему адміністративного права. Місце адміністративного права в галузевій класифікації правової системи. Публічний та приватний аспекти адміністративного права.Система українського  адміністративного права. Сучасні системи зарубіжного адміністративного права. Розвиток наукових поглядів на принципи адміністративного права. Співідношення загальних принципів права з принципами адміністративного права.Поняття і зміст предмета адміністративного права України (традиційне розуміння предмета адміністративного права України). Види суспільних відносин, що входять до предмета правового регулювання сучасного адміністративного права.

Методологічні принципи правотворчої діяльності суб’єктів публічної адміністрації, а також практичне їх застосування в сучасних умовах. Моделі розвитку сучасної теорії адміністративного права.

Адміністративна реформа в Україні: загальна характеристика. Реформа адміністративного права. Реформа адміністративного законодавства. Система адміністративного права та її основні характеристики. Чинники, що впливають на утворення системи адміністративного права та формування її змісту. Концептуальні підходи до формування сучасної доктрини адміністративного права. Вимоги до адміністративного законодавства країн-претендентів до вступу в ЄС.

 

Тема 6. «Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права»

Виконавча влада як об’єкт адміністративно-правового дослідження. Поняття та основні види органів виконавчої влади. Президент України і виконавча влада. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади.

Формування концепції публічної адміністрації та її значення в теорії адміністративного права. Поняття та сучасний стан публічної адміністрації. Співвідношення понять «публічна адміністрація», «центральні органи виконавчої влади» та «місцеві органи виконавчої влади» в Україні. Відносини публічної адміністрації із приватними особами.

Наукові погляди на систему та правовий статус суб’єктів публічної адміністрації. Система та правовий статус центральних органів виконавчої влади. Система та правовий статус місцевих органів виконавчої влади. Правовий статус приватних осіб як суб’єктів публічної адміністрації.

 

Тема 7. «Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права»

Проблеми визначення співвідношення публічно-правового і приватно-правового регулювання публічної служби

Перспективи розвитку вчень про публічну службу. Поняття сутність пблічної служби. Дослідження правового регулювання проходження публічної служби. Вивчення особливостей публічної служби країн Європейського Союзу. Розвиток теорії адміністративних послуг як основи взаємовідносин виконавчої влади з приватними особами. Поняття та загальна характеристика адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг. Принципи надання адміністративних послуг. Нормативна основа надання адміністративних послуг. Державні службовці у системі вчень про суб’єктів адміністративного права.

Наукові розробки проблем правового регулювання стимулювання праці та відповідальності службовців публічної служби.

 

Тема 8. «Формування концепції правових актів як провідної форми публічного управління»

Основні положення концепції правових актів. Сутність та юридична природа правових актів.

Теоретичні підходи до розуміння видів адміністративних актів. Адміністративно-юрисдикційні акти у системі адміністративних актів.

Концептуальні положення процедури видання правових актів, їх зміни та скасування. Правове регулювання процедури видання правових актів. Загальна характеристика процедури видання адміністративних актів. Розвиток процедури оскарження адміністративних актів в адміністративному порядку.

Дослідження проблем чинності та виконання адміністративних актів.

 

Тема 9. «Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління»

Сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в теорії адміністративного права. Доктринальні аспекти дослідження адміністративного примусу. Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами адміністративного примусу. Поняття та ознаки адміністративного примусу.

Теоретичні розробки проблем систематизації і класифікації заходів адміністративного примусу. Підстави застосування та види адміністративно-примусових заходів.

Наукові дослідження проблем правового регулювання та застосування заходів адміністративного примусу. Мета, види та порядок застосування превентивних поліцейських заходів та  поліцейських заходів примусу. Проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

 

Тема 10. «Теорія адміністративної відповідальності»

Основні положення теорії адміністративної відповідальності. Аналіз поняття адміністративної відповідальності в сучасній правовій системі. Наукова доктрина реформування норм адміністративного законодавства в сфері адміністративної відповідальності. Концептуальні підходи до формулювання принципів адміністративної відповідальності. Питання наукового перегляду адміністративних стягнень. Правовий аналіз доцільності запровадження інституту кримінальних проступків у правову систему.

Теоретичні погляди науковців на адміністративну відповідальність юридичних осіб.

Формування адміністративної деліктології. Поняття адміністративної деліктології як однієї із складових групи адміністративно-правових наук, її предмет, методи та завдання. Адміністративна деліктність, її ознаки. Детермінанти (причини) протиправної поведінки правопорушника. Система профiлактичних заходiв - елемент адмiнiстративно-правового запобiгання адмiнiстративному делiкту. Адміністративно-деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні.Концепцiя комплексної боротьби органів поліції з адмiнiстративними делiктами.

 

Тема 11. «Адміністративно-процедурне право як складова теорії адміністративного права»

Адміністративна процедура і адміністративний процес: сучасні тенденції у розумінні правових явищ. Співвідношення понять «адміністративна процедура» та адміністративне провадження». Принципи адміністративних процедур. Класифікація адміністративних процедур. Стадії адміністративних процедур.

 

Тема 12. «Концепція адміністративно-господарського права»

Економіка в суспільному житті: взаємовідносини та роль. Етапи формування та еволюції публічного адміністрування у сфері економіки. Нові тенденції у взаємовідносинах суспільства та бізнесу. Умови формування та управління власністю в державі. Антимонопольне законодавство та його роль цивілізованій конкурентній боротьбі.

Поняття та межі правового регулювання адміністративно-господарського права. Сутність та ознаки адміністративно-господарських правовідносин. Суб’єкти адміністративно-господарських правовідносин. Прямі (адміністративні) та організаційні механізми участі публічної адміністрації у адміністративно-господарських відносинах. Публічне господарювання як форма реалізації адміністративно-господарських відносин.

 

Тема 13. «Наукові дослідження проблем публічного управління соціально-культурною сферою»

Загальний стан розвитку соціально-культурної сфери України. Аналіз стану та особливостей розвитку соціально-культурної сфери. Оцінка факторів розвитку соціально-культурної сфери. Особливості соціальної роботи у сфері культури. Основні напрями оптимізації державної політики у сфері культури. Напрями реформування державного управління у сфері соціально-культурної сфери. Прогнозування розвитку соціально-культурної сфери в системі нових підходів до стратегічного планування територіального розвитку.

 

Тема 14. «Проблеми формування концепції поліцейського права»

Наукові дослідження проблем забезпечення публічного порядку і безпеки. Виникнення поліції і характер «поліцейської держави». Доктринальні позиції окремих науковців на забезпечення публічного порядку і безпеки.

Обґрунтування доцільності формування концепції поліцейського права. Ґенеза та еволюція поліцейського права у контексті формування буржуазної парадигми діяльності поліції. Фундаментальні юридичні концепції поліцейської діяльності.

Проблеми визначення структури та змісту поліцейського права. Становлення та сутність наукових засад поліцейського права. Особливості рецепції класичних концепція поліцейського права в українській адміністративно-правовій науці.

 

Тема 15. «Формування теорії адміністративного процесу та адміністративного процесуального права»

Переосмислення сутності адміністративного процесу – від адміністративної діяльності до форми здійснення адміністративного судочинства. Поняття та структура адміністративного процесу. Поняття й особливості завдань адміністративного судочинства. Співвідношення адміністративного процесу з адміністративним судочинством.

Проблеми формування адміністративного процесуального права – нової галузі права і науки. Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь права. Соціальне призначення адміністративного процесуального права. Предмет, метод, система та принципи адміністративного процесуального права. Особливості та структура адміністративних процесуальних правовідносин.

Визначення місця адміністративного процесуального права серед інших галузей права. Зв’язок адміністративного процесуального права з адміністративним правом України. Взаємодія адміністративного процесуального права з іншими процесуальними галузями права: господарське процесуальне право, цивільне процесуальне право; кримінальне процесуальне право.

 

Тема 16. «Вчення про адміністративні суди як провідних суб’єктів адміністративного процесу»

Дослідження системи та правового статусу адміністративних судів. Формування системи адміністративних судів та її сучасний стан. Місце адміністративних судів у національній судовій системі. Особливості територіальності, інстанційності та спеціалізації як принципів побудови системи судів загальної юрисдикції в діяльності адміністративних судів.  Правові засади діяльності адміністративних судів.

Науковий аналіз проблем визначення підвідомчості та підсудності справ адміністративним судам. Підвідомчість адміністративних судів щодо вирішення публічно-правових спорів. Проблеми розмежування підвідомчості адміністративних судів з іншими судовими органами. Характеристика публічно-правових спорів, що підвідомчі адміністративним судам. Поняття та значення підсудності адміністративних справ. Характеристика окремих видів підсудності адміністративних справ. Значення інстанційної підсудності. Поняття, особливості та види предметної й територіальної підсудності адміністративних справ. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. 

Розробки особливостей і порядку постановлення адміністративними судами судових рішень. Поняття, значення та види судових рішень адміністративних судів. Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів. Процесуальний порядок ухвалення та зміст постанов адміністративних судів. Ухвали адміністративних судів: поняття, структура й особливості постановлення.

 

Тема 17. «Концепція суб’єктів владних повноважень та дослідження статусу інших учасників адміністративного процесу»

Концепція суб’єктів владних повноважень та дослідження статусу інших учасників адміністративного процесу.

Суб’єкти владних повноважень як учасники судового адміністративного процесу. Ознаки суб’єктів владних повноважень як учасників судового адміністративного процесу. Види суб’єктів владних повноважень, їх особливості та місце в судовому адміністративному процесі.

Адміністративна процесуальна правосуб’єктність як загальна передумова участі в адміністративному судовому процесі. Визначення процесуального статусу сторін в судовому адміністративному процесі. Визначення та класифікація інших учасників адміністративного процесу. Особливості учасників судового адміністративного процесу, які представляють та захищають інтереси інших осіб. Особливості учасників судового адміністративного процесу, які сприяють розгляду адміністративної справи.

 

Тема 18. «Наукові дослідження особливостей судового розгляду адміністративних справ, перегляду та виконання рішень адміністративних судів»

Особливості звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі. Сучасні дослідження особливостей підготовчого провадження та судового розгляду адміністративних справ. Науковий аналіз підстав та видів перегляду рішень адміністративних судів. Апеляційне та касаційне провадження в системі адміністративно-процесуальних стадій. З’ясування проблем виконання рішень адміністративних судів.

 

 

3. Рекомендована література

 

Нормативно-правові акти:

 

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Кодекс цивільного захисту України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України від 30.08.2013 — 2013 р., / № 34-35 /, стор. 1802, стаття 458.
 5. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 № 2341-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 6. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 7. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року № А/RES/2200 А (XXI) // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- in/laws/main.cgi?nreg=995_043. Назва з екрану.
 8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 9. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
 10. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:  Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3671-VI // Відомості Верховної Ради України від 20.04.2012 — 2012 р., № 16, стор. 702, стаття 146.
 11. Про виконавче провадження : Закон України : від 2 червня 2016 року № 1404-VIII

// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542.

 1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 2. Про вищу освіту : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України від 19.09.2014 — 2014 р., / № 37-38 /, стор. 2716, стаття 2004.
 3. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України : від 8 квіт. 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 870.
 4. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 № 2232-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 5. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України : від 5 черв. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49. – Ст. 1919.
 6. Про громадські об'єднання: Верховна Рада України; Закон від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України від 04.01.2013 — 2013 р., № 1, стор. 2, стаття 1.
 7. Про державний кордон України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.384.
 8. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 9. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 10. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19
 11. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16.
 12. Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України : наказ Державної судової адміністрації України : від 17 груд. 2013 року № 174 // Юридичний вісник України. – 2014. – № 4.
 13. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
 14. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
 15. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
 16. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 17. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень : постанова Кабінету Міністрів України : від 5 січ. 2011 р № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2 – Ст. 102.
 18. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 02.07.2014 № 228.// Офіційний вісник України від 15.07.2014 — 2014 р., № 54, стор. 88, стаття 1455, код акту 73125/2014.
 19. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
 20. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
 21. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 22. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 23. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 24. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 3190.
 25. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
 26. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773-VI // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 27. Про Раду національної безпеки і оборони України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Уряд. кур’єр. - 1998. - 4 квітня.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV  // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст.232.

 1. Про Службу безпеки України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.382.
 2. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
 3. Про статус депутатів місцевих рад: Верховна Рада України; Закон від 11.07.2002 № 93-IV // Відомості Верховної Ради України від 04.10.2002 — 2002 р., № 40, стаття 290.
 4. Про статус народного депутата України: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 18.
 5. Про судовий збір : Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 6. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 2 червня. 2016 р. № 1402-VIII //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545
 7. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
 8. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України : від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

 

Основна література:

 

 1. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.
 2. Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2013. – 840 с.
 3. Адміністративне право України : підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Д’яченко та ін.: За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
 4. Адміністративне право : посібник для підгот. до іспиту / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін..— Харків : Право, 2016.— 144 с.
 5. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст]: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.
 6. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст]: навч. посіб./ А.Т.Комзюк, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов, О.Ю.Салманова, О.О.Небрат та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2007 – 80 с..
 7. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / [Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Мельник Р. С., Бевзенко В. М.] . – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
 8. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
 9. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 10. Административное право зарубежных стран [Текст]: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.
 11. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні [Текст]: Дис. ... канд. юрид. наук. – Харків: Нац. унів. внутр. справ, 2001. – 158 с.
 12. Бандурка О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во НУВС, 2004. – 480 с.
 13. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 14. Гриценко І.С. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку [Текст]: // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 97-104.
 15. Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. Загальне адміністративне право : підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 566 с.
 16. Гусаров С.М. Законотворчість і законодавчий процес в Україні : монографія : / С.М. Гусаров. – Харків : Золота миля, 2014. – 412 с.
 17. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні [Текст]: - К.; 2002. - 260 с.
 18. Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Адміністративне право України  [Текст]: Навчальний посібник / За заг.ред Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.
 19. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 20. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с
 21. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків, 2002.
 22. Салманова О.Ю. Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції України : монографія / О.Ю. Салманова О.Ю. – Харків : Панов, 206. – 259 с.

 

Допоміжна література:

 1. Мельник, Р.С. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навч. посіб..— Київ : Юрінком Інтер: Буква Закону, 2018.— 343 с.
 2. Антологія української юридичної думки [Текст]: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 600 с.
 3. Андреевский, И.Е. Полицейское право [Текст]: Сочинение в 2-х т. - Спб., 1876.
 4. Бельский К. С. Ученый-административист В. Л. Кобалевский: жизнь, труды, основные научные положения (к 110-летию со дня рождения) [Текст]: // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 81-87.
 5. Елистратов А. И. Лекции по административному праву. 1914. Перевидання
 6. Жуковський О. Г. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : [науково-практичний коментар] / Жуковський О. Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 304 с.
 7. Карадже-Искров Н.М. Новейшая эволюция административного права [Текст]: Иркутск. 1927. – 38 с.
 8. Кобалевский В. Очерки советского административного права [Текст]: Харьков. 1924. – 260 с.
 9. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах) [Текст]: Навч. Посіб. – К.: Атіка, 2008. – 272 с.
 10. Публічне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст]: / Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Школик А. М. та ін.; За заг. ред.  Авер’янова В. Б. – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.
 11. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: [Текст]: Навчальний посіюник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с.
 12. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз : монографія / Г. В. Чапала. – Харків: Право, 2006. – 221 с.
 13. Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина) [Текст]: наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.
 14. Андреевский И. Е. Полицейское право : в 2 т. Т. 1. Полиция безопасности / И. Е. Андреевский. -СПб. : Тип. и лит. А. Е. Ландау, 1874. - 648 с.
 15. Бандурка О.М. Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок ХVІІІ ст. – 1917 р.): [монографія] / О.М. Бандурка, В.А. Греченко, О.Н. Ярмиш. – Х.: Золота миля, 2012. – 616 с.
 16. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 17. Васильев Р.Ф. Акты управления: значение, проблема исследований, понятие /Р. Ф. Васильев. –  М.: Изд-во МГУ, 1987. – 245 с.
 18. Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу /Н. В. Галіцина // Форум права. - 2010. - № 4. -С. 163-177 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://www. nbuv. gov. ua/e-joumals/FP/ 2010-4/1 Ognviap. pdf.
 19. Галіцина Н. В. Класифікаційний розподіл адміністративних процедур / Н. В. Галіцина // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 54–59.
 20. Галіцина Н. В. Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура / Н. В. Галіцина // Право і безпека. – 2010. – № 5 (37). – С. 255–259.
 21. Галунько В. В. Адміністративні процедури / В. В. Галунько. —  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.law-property.in.ua/articles/featured-articles/443-2014-12-21-09-16-26.html
 22. Гаращук В. М. Контроль і нагляд у державному управлінні / В. М. Гаращук // Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 247–268.
 23. Гасаналиев А.Ш. Формирование основных институтов административного права и административно правовая мысль России XIX - начала XX векав. – дисс. … к.ю.н. по спец. 12.00.14. – Махачкала. – 129 с.
 24. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління та посадовими особами // Право України. –2009. – No 2. – С. 80-88.
 25. Данильєва Ірина Едуардівна Принципи організації та функціонування державної служби в Україні 12.00.07 17.01.2006 року
 26. Демський Е. Ф. Адміністративне про­цесуальне право України : навчальний посіб­ник для вузів / Е. Ф. Демський. - К. : Юрін - ком Інтер, 2008. - 495 с.
 27. Джафарова М.В. Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням/ — автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 // М.В. Джафарова. Національний ун- т внутрішніх справ. — Х, 2008. — 21с.
 28. Додин Е.В. Административная деликтность в Украине  /Додин Е.В. // Актуальные проблемы государства и права. - Одесса, 1995.
 29. Додин Е.В. Административная деликтология: Учеб. пособие. - Одесса: АО БАХВА, 1997.
 30. Додин Е.В. Понятие и предмет административной деликтологии // Юридична освiта i  правова держава. - Одеса: Астропринт, 1997.
 31. Журавльов Д. В. Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України / Д. В. Журавльов // Публ. право. — 2013. — № 1. — С. 85–89.
 32. Завальна Ж. В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно- правових відносин : монографія / Ж. В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с.
 33. Завальна Ж. В. Розвиток концепцій адміністративного права на території сучасної України: ретроспективний аналіз /Ж.В. Завальна // Форум права. – 2015. – № 5. – С. 80 – 84.
 34. Кобалевский В.Л. Административная юстиция в положительном советском праве В.Л. Кобалевский // Вестник советской юстиции. - 1923. - №7. - С. 173-175.
 35. Колишко Родіон Анатолійович Децентралізація публічної влади в унітарній державі. 12.00.01 18.12.2003 року
 36. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : монографія / Коломоєць Т. О. ; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 404 с.
 37. Коломоєць Т. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства: монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко. – Запоріжжя: Запорізьк. націон. ун-т, 2011. – 200 с.
 38. Колпаков, В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 39. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. Т. Комзюк. –Х., 2012. – 35 с.
 40. Комзюк А.Т. Державно-владний аспект адміністративного примусу/ А.Т. Комзюк// Вісн. акад. прав. Наук України. – 2002. - №4(23). – С. 129-137.
 41. Кравцова Т. М. Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання: дис. … доктораюрид. наук : 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Кравцова Тетяна Миколаївна. – Х, 2004. – 456 с.
 42. Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; за заг. ред. О.В. Кузьменко. - К.: Атіка, 2007. - 416 с.
 43. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – 2-ге вид. перероб. та допов – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.
 44. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Лагода. – Ірпінь, 2007. – 21 с.
 45. Ліпський Д. В. Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ліпський Дмитро Володимирович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ. – Київ, 2014. – 19 с.
 46. Лук’янець Д. М. Принципи адміністративної відповідальності // Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення. – Донецьк, ВД «Кальміус», 2013. – 423 с.
 47. Лук’янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій / Д. Лук’янець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 10–15.
 48. Лученко Д. В. Контрольне провадження: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Лученко Дмитро Валентинович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 180 с.
 49. Лютіков П. С. Трансформація предмету адміністративного права та його складових як сфери об’єктивізації участі юридичних осіб: аналіз адміністративно-правової літератури 20-30рр. ХХ століття / П.С. Лютіков //Форум права. - 2012. - №4. - С. 602-609.
 50. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко; за заг. ред. Р. С. Мельника. — К. : Ваіте, 2014. — 376 с.
 51. Мельник Р.С., Петров Є.В. Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права // Юридичний вісник. - 4 (33). - 2014. - С. 103-107.
 52. Мельник Р. С. Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості / Р. С. Мельник // Право і Безпека. – 2010. – № 2. – С. 55–59.
 53. Мельник Р. С. Система адміністративного права України : моногр. / Р. С. Мельник. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2010. – 398 с.
 54. Методологічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти : [монографія] / [Б. М. Данилишин та ін.] ; за ред. акад. НАН України Б. М. Данилишина ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – К. : Основа, 2011. – 149 с.
 55. Миронюк Р.В. Особливості судового перегляду справ про адміністративне правопорушення в порядку адміністративного судочинства / Р.В. Миронюк // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 6. - С. 77-82.
 56. Москаленко М. М. Концепция «полицейского права» как идейно-теоретическое основание организации и деятельности полиции дореволюционной России: историко-теоретический аспект : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория государства и права; история уче-ний о праве и государстве» / М.М. Москаленко. – СПб., 2004. – 22 с.
 57. Новицкий И.Б. Римское право. / И.Б. Новицкий //- М, 1993. – С. 136-137.
 58. Попова О. В. Поняття та ознаки публічної служби в Україні / О. В. Попова // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 583–587.
 59. Проблеми розвитку адміністративного законодавства України / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, В. І. Полюхович, Н. В. Хорощак, В. Л. Коваленко, Ю. С. Педько // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2004. - Вип. 15. - С. 138-148.
 60. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [монографія] / [Алексєєв В. М. та ін. ; за заг. ред. Толстоухова А. В., Нижник Н. Р., Гончарук Н. Т.] ; Серкретаріат Каб. Міністрів України. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с.
 61. Публічна служба в Україні: концепція та практика регіональної кадрової політики : наук. розробка / [О. І. Сушинський, О. В. Худоба, Д. Д. Заяць та ін.]. – К. : НАДУ, 2013. – 64 с
 62. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика ; Центр політ.-прав. реформ. – К. : Конус-Ю, 2007. – 735 с
 63. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права : монографія / А. А. Пухтецька; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. - 240 c.
 64. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права та європейський адміністративний простір: Наук.-інформ. вид. / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 88с. – Бібліогр.: 154 с.
 65. Рибак, А.І. Стан та перспективи реформування публічної адміністрації в Україні [Текст] / А.І. Рибак // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Головний редактор В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 47. – С. 594-602.
 66. Салманова О.Ю. Зарубіжний досвід видання поліцією адміністративних актів та можливості його використання в Україні / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» - 2015.  - №35. – Ч. 2. – С. 64-68.
 67. Старилов Ю. Н. Как развивалась наука административного права в европейских странах // Журнал российского права. — 1999. — № 3—4. — С. 203—204.
 68. Стахурський М. Ф. Проблеми реформування адміністративно-юрисдикційного процесу / М. Ф. Стахурський // Право України. – 2002. – № 3. – С. 28.
 69. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Х.: Консум, 2003. – 464 с.
 70. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посібник. – К. : Атіка, 2007. – 624 c.
 71. Стрельченко О. Г., Рябчук А. В. Природа адміністративних актів у системі органів внутрішніх справ / О. Г. Стрельченко, А. В. Рябчук // Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 31. – Том 3. – 2015. – C. 29–32.
 72. Тимків В. М. Понятійні аспекти становлення публічної служби в Україні / В. М. Тимків // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – С. 70–73.
 73. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинень : моног­рафія / В. П. Тимощук. - К. : Конус-Ю, 2010. - 296 с.
 74. Тимощук В. Суб’єктний склад та статус учасників процедури прийняття адміністративних актів / В. Тимощук // Юридична Україна. – 2008. – № 12. – С. 53–58.
 75. Тимощук, В. Адміністративні процедури та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. В.П. Тимощук. — К.: Факт, 2003. — 496 с
 76. Тихомиров Ю. А. Публичное право. / Ю. А. Тихомиров // - М., 1995. – С. 25-27.
 77. Тихомиров Ю. А., Котпелевская И. В. Правовые акты: Учеб.-практ. и справ, пособие . М., 1999.
 78. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. – М: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2005. — 1150 с.
 79. Тихомирова М. Л. К вопросу о сущности полицейского права / М .Л. Тихомирова // История государства и права. – 2001. – № 5. – С. 41-43.
 80. Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти : монографія / В. Б. Авер'янов, І. А. Грицяк, С. Ф. Демченко; ред.: В. Б. Авер'янов, С. Ф. Демченко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Преса України, 2010. - 631 c.
 81. Фролов Ю. М. Адміністративні процедури: зміст та особливості / Ю. М. Фролов // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 692—698 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/j-pdf/FP_index. htm_2013 3 114.pdf
 82. Цуркан М. І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів : монографія / М. І. Цуркан. — Х. : Право, 2010. — 216 с
 83. Цуркан Михайло Іванович Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні 12.00.07 16.07.2009 року
 84. Шеренін Ю. Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України : дис. к.ю.н.: спец. 12.00.07 / Шеренін Юрій Леонідович / Одеська юридична академія. – О., 2012. – 191 с.
 85. Янюк Н. В. Актуальні проблеми формування публічної служби в Україні / Н. В. Янюк // Вісник Львівського університету. – Серія “Юридична”. – 2010. – Вип. 51. – С. 162–167.
 86. Ярошенко В. І. Завдання касаційного провадження в системі перегляду судових рішень адміністративних судів / В. І. Ярошенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 5-2. – т. 2 – 2014. – С. 120-123.
 87. Ярошенко В. І. Порівняльний аналіз касаційного провадження з іншими видами у адміністративному судочинстві України / В. І. Ярошенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 3. – т. 2 – 2015. – С. 185-188.

 

 

 1. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти

 

Контрольні питання, що виносяться на іспит (3 семестр):

 

 1. Виникнення науки адміністративного права в європейських країнах та роль окремих представників наукової думки у її формуванні.
 2. Предмет і метод адміністративного права у їх історичному розвитку.
 3. Система адміністративного права та еволюція наукових поглядів на її зміст.
 4. Система джерел адміністративного права в їх історичній ретроспективі.
 5. Історія кодифікації адміністративного права.
 6. Особливості розуміння предмета та системи адміністративного права у зарубіжних країнах.
 7. Наукові дискусії про предмет та систему адміністративного права.
 8. Система українського  адміністративного права.
 9. Розвиток наукових поглядів на принципи адміністративного права.
 10. Поняття і зміст предмета адміністративного права України (традиційне розуміння предмета адміністративного права України).
 11. Види суспільних відносин, що входять до предмета правового регулювання сучасного адміністративного права.
 12. Методологічні принципи правотворчої діяльності суб’єктів публічної адміністрації, а також практичне їх застосування в сучасних умовах.
 13. Адміністративна реформа в Україні: загальна характеристика.
 14. Реформа адміністративного права.
 15. Реформа адміністративного законодавства.
 16. Система адміністративного права та її основні характеристики.
 17. Виконавча влада як об’єкт адміністративно-правового дослідження.
 18. Поняття та основні види органів виконавчої влади.
 19. Президент України і виконавча влада.
 20. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади.
 21. Формування концепції публічної адміністрації та її значення в теорії адміністративного права.
 22. Поняття та сучасний стан публічної адміністрації. Співвідношення понять «публічна адміністрація», «центральні органи виконавчої влади» та «місцеві органи виконавчої влади» в Україні.
 23. Система та правовий статус центральних органів виконавчої влади.
 24. Система та правовий статус місцевих органів виконавчої влади.
 25. Правовий статус приватних осіб як суб’єктів публічної адміністрації.
 26. Поняття сутність пблічної служби.
 27. Дослідження правового регулювання проходження публічної служби.
 28. Поняття та загальна характеристика адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг.
 29. Принципи надання адміністративних послуг. Нормативна основа надання адміністративних послуг.
 30. Державні службовці у системі вчень про суб’єктів адміністративного права.
 31. Наукові розробки проблем правового регулювання стимулювання праці та відповідальності службовців публічної служби.
 32. Основні положення концепції правових актів. Сутність та юридична природа правових актів.
 33. Теоретичні підходи до розуміння видів адміністративних актів. Адміністративно-юрисдикційні акти у системі адміністративних актів.
 34. Загальна характеристика процедури видання адміністративних актів. Дослідження проблем чинності та виконання адміністративних актів.
 35. Сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в теорії адміністративного права.
 36. Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами адміністративного примусу. Поняття та ознаки адміністративного примусу.
 37. Теоретичні розробки проблем систематизації і класифікації заходів адміністративного примусу.
 38. Підстави застосування та види адміністративно-примусових заходів.
 39. Наукові дослідження проблем правового регулювання та застосування заходів адміністративного примусу.
 40. Мета, види та порядок застосування превентивних поліцейських заходів та  поліцейських заходів примусу.
 41. Проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.
 42. Основні положення теорії адміністративної відповідальності.
 43. Аналіз поняття адміністративної відповідальності в сучасній правовій системі.
 44. Наукова доктрина реформування норм адміністративного законодавства в сфері адміністративної відповідальності.
 45. Концептуальні підходи до формулювання принципів адміністративної відповідальності.
 46. Питання наукового перегляду адміністративних стягнень.
 47. Теоретичні погляди науковців на адміністративну відповідальність юридичних осіб.
 48. Формування адміністративної деліктології. Поняття адміністративної деліктології як однієї із складових групи адміністративно-правових наук, її предмет, методи та завдання.
 49. Адміністративна деліктність, її ознаки. Детермінанти (причини) протиправної поведінки правопорушника.
 50. Система профiлактичних заходiв - елемент адмiнiстративно-правового запобiгання адмiнiстративному делiкту.
 51. Адміністративно-деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні.
 52. Концепцiя комплексної боротьби органів поліції з адмiнiстративними делiктами.
 53. Адміністративна процедура і адміністративний процес: сучасні тенденції у розумінні правових явищ.
 54. Принципи адміністративних процедур. Класифікація адміністративних процедур.
 55. Економіка в суспільному житті: взаємовідносини та роль.
 56. Сутність та ознаки адміністративно-господарських правовідносин.
 57. Суб’єкти адміністративно-господарських правовідносин.
 58. Прямі (адміністративні) та організаційні механізми участі публічної адміністрації у адміністративно-господарських відносинах.
 59. Загальний стан розвитку соціально-культурної сфери України.
 60. Особливості соціальної роботи у сфері культури.
 61. Основні напрями оптимізації державної політики у сфері культури.
 62. Напрями реформування державного управління у сфері соціально-культурної сфери.
 63. Наукові дослідження проблем забезпечення публічного порядку і безпеки. Виникнення поліції і характер «поліцейської держави».
 64. Доктринальні позиції окремих науковців на забезпечення публічного порядку і безпеки.
 65. Обґрунтування доцільності формування концепції поліцейського права.
 66. Фундаментальні юридичні концепції поліцейської діяльності.
 67. Проблеми визначення структури та змісту поліцейського права.
 68. Становлення та сутність наукових засад поліцейського права.
 69. Переосмислення сутності адміністративного процесу – від адміністративної діяльності до форми здійснення адміністративного судочинства.
 70. Поняття та структура адміністративного процесу.
 71. Співвідношення адміністративного процесу з адміністративним судочинством.
 72. Проблеми формування адміністративного процесуального права – нової галузі права і науки.
 73. Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь права.
 74. Соціальне призначення адміністративного процесуального права.
 75. Предмет, метод, система та принципи адміністративного процесуального права.