Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ студентів бакалаврського рівня КЕФ

ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ студентів бакалаврського рівня КЕФ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
 «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА »

 

кредитно-економчний факультет

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засідання Вченої Ради КЕФ

«08» червня 2012 р.

_________________ Диба М.І.

 

 

ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

студентів бакалаврського рівня КЕФ

 

 

 

 

 

 

Укладачі:

доц. НікітінА.В.

доц. Баріда Н.П.

ст. викл. Урванцева С.В.

 

 

 

 

КИЇВ – КНЕУ – 2012

 

 

1. Мета, завдання та загальні засади практики.

Практика є складовою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців для банківської системи. Студенти проходять практику у відповідності з вимогами «Положення про організацію практики студентів у Київському національному  економічному університеті».  

Практика студентів IV курсу, які навчаються за спеціальністю «Фінанси та кредит» (спеціалізація «Кредит»), проходить в навчально-тренувальному банку (НТБ) КНЕУ, або в установах банків.

Мета практики полягає у тому, щоб студенти на практичному досвіді закріпили і поглибили свої знання теоретико-методо­логічних аспектів функціонування банку, а також здобули навички самостійної практичної роботи в сфері банківської справи.

Проходження практики здійснюється за три календарних тижні.

Практика проводиться як правило у Навчально-тренувальному банку (НТБ) КНЕУ, або в установах банків. У випадку бажання студента проходити практику в установі банку, студент за один календарний місяць до початку практики надає гарантійного листа з установи банку.

У процесі проходження практики студенти повин­ні ознайомитися зі структурою та технічним оснащенням установи банку — бази практики, організацією і методами роботи спеціалістів банку в процесі здійснення банківських операцій та послуг, банківського обліку і внутрішнього аудиту. Практичні завдання виконуються у підрозділах банку, що виконують відповідні функції.

Загальну організацію практики та контроль за їх проведенням здійснюють навчальний центр КНЕУ, деканат кредитно-економічного факультету та відповідні кафедри.

Деканат визначає групи студентів, що закріплені для проходження практики за випускаючими кафедрами. Випускаючі кафедри факультету  організують вибір студентами баз практики і розподіл їх за базами практики, підбирає керівників практики від кафедри та виконує інші необхідні організаційні функції.

Час перебування на практиці використовується практикантом для підбору матеріалів та для виконання й письмового оформлення звіту про практику.

 

2. Бази практики.

Практика проходить в НТБ КНЕУ за окремим графіком.

Як виняток, студентам дозволяється проходження практики в установах банків. Для проходження практики університет направляє студентів в установи банків, що відповідають вимогам програми практики та забезпечені висококваліфікованими кадрами. Визначення відповідності бази практики здійснює відповідна випускаюча кафедра.

Бази практики визначаються кафедрою відповідно до пропозицій банків-замовників, а також побажань студентів щодо банківських установ, які погоджуються взяти студентів на практику й створити відповідні умови для її проходження. Побажання студента повин­но бути обґрунтоване заявою на ім’я завідувача випускаючої кафедри, до якої додається гарантійний лист з установи банку зі згодою взяти студента для проходження практики (лист укладається в довільній формі із зазначенням назви практики, календарних термінів її проходження і повинен бути підписаний уповноваженою особою та завірений печаткою банку). Відповідні заяви та гарантійні листи приймаються не пізніше ніж за місяць до початку практики.

Перелік баз практики затверджується наказом ректора університету. Зміна бази практики студента можлива лише з поважних причин і тільки протягом першого тижня з початку практики. Рішення про можливість зміни бази практики приймає завідувач кафедри за поданням студента, узгодженим з керівником практики від кафедри.

 

3. Початок та порядок проходження практики. Керівництво практикою.

 

Тривалість практики визначається навчальним планом КНЕУ і становить 3 робочих тижні.

Навчально-методичне керівництво та виконання програми практики забезпечується відповідною випускаючою кафедрою.

Перед відбуттям на практику кафедрою проводяться інструкційні збори студентів про порядок проходження практики, де їх знайомлять з програмою практики, вимогами до складання звіту про проходження практики тощо. На зборах, де присутні студенти, керів­ники практики від кафедри та представники деканату, студентам видається документація на практику (направлення на практику, щоденник практики, індивідуальне завдання тощо).

Наказом по університету кожному студенту призначається керівник практики від випускаючої кафедри.

Після прибуття на практику в установу банку наказом керівника установи банку призначається керівник практики від установи банку з числа найбільш кваліфікованих працівників та фахівці в банку, що здійснюють поточне керівництво на ділянках роботи банку. Студенти і керівники практики від установ банків забезпечуються програмою виробничої практики.

Після прибуття студентів на базу практики керуючий установою банку проводить інструктаж за участю практикантів і фахівців банку, які призначені керувати практикою. Практикантам надають інформацію про банк, операції, які він виконує, знайомлять зі структурою банку та завданнями тих підрозділів, у яких буде проходити практика. Обов’язково проводиться інструктаж щодо охорони праці у банку та на робочому місці. На нараді керівник установи банку доводить завдання та обов’язки керівників практики від банку. Студенту відводиться належне робоче місце та створюються умови для проходження практики на весь її період.

У перший день проходження практики  (при проходженні практики лише в установі банку) студент разом з керівником практики від установи банку складає календарний план проходження практики за зразком (Додаток 1), який разом із ксерокопією щоденника передає на кафедру (рекомендується передати ксерокопію сторінки щоденника з відміткою про прибуття на базу практики, оригінал відмітки залишається у щоденнику).

Якість проходження практики залежить від сумлінності виконання своїх обов’язків студентом-практикантом, керівником практики від установи банку, керівником практики від кафедри.

Керівник практики від випускаючої кафедри зобов’язаний:

—  до початку практики проконтролювати підготовленість бази практики до прийому студентів;

—  забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентом на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студенту всіх необхідних документів та вказівок: направлення, програми практики, щоденника, індивідуальних завдань тощо;

—  проінформувати студента про систему поточної звітності про хід практики;

—  у тісному контакті з керівником практики від бази практики—банку забезпечити високу якість проходження практики згід­но з програмою практики, спостерігати за професійним становлен­ням студента під час практики;

—  контролювати забезпечення належних умов проходження практики студентом, виконання ним внутрішнього трудового розпорядку;

—  здійснювати поточний контроль за систематичністю відвідування студентом бази практики та написанням звіту про практику;

—  організовують проходження практики у НТБ та поточний контроль якості виконання завдань студентом у НТБ;

—  взяти участь у роботі комісії по захисту студентами звітів з проходження практики;

—     ведення журналу проходження практики (якщо практика проходить у НТБ);

—  по завершенні практики подати завідуючому кафедрою підсумковий письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення організації виробничої практики студентів.

До обов’язків загального керівника практикою від установи банку входить:

—  здійснення безпосереднього керівництва практикою;

—  складання разом із практикантом графіка проходження практики та забезпечення затвердження цього графіку у банку. Один примірник цього графіка у перший день початку практики подається на випускаючу кафедру університету (зразок графіка проходження практики міститься у додатку 1, тривалість, календарні терміни та послідовність проходження окремих тем у реальному графіку можуть бути іншими);

—  у тісному контакті з керівником практики від випускаючої кафедри організація та контроль виконання студентом програми і графіка проходження практики;

—  створення практиканту необхідних умов для проходження практики відповідно до змісту програми практики;

—  надання необхідних порад та консультацій стосовно окремих питань програми практики;

—  контроль за дотриманням практикантом трудової дисципліни шляхом забезпечення обліку виходів на практику студента-практиканта;

—  повідомлення керівнику практики від кафедри або безпосередньо завідувачу кафедри про всі порушення студентом внутріш­ньої дисципліни та внутрішнього розпорядку;

—  підготовка характеристики на кожного студента-практиканта, в якій дає оцінку проходження практики за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та відображає якість підготовленого звіту про практику (форма характеристики практиканта міститься у додатку 2).

Повсякденне керівництво роботою практиканта у банку на конкретних ділянках здійснюють відповідні фахівці банку, призначені наказом керуючого установою банку. Прізвища фахівців зазначаються у календарному плані проходження практики (додаток 1). До обов’язків цих фахівців входить:

—  надання практиканту консультацій щодо окремих аспектів діяльності банківської установи;

—  контроль за виконанням студентом програми практики на конкретних ділянках роботи банку;

—  щоденний перегляд запису про здійснену роботу у щоденнику практиканта і завірення його підписом;

—  допомога практиканту у складанні звіту про практику.

Студент-практикант під час проходження практики зобов’язаний:

—  до початку практики одержати від керівника практики з випускаючої кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

—  своєчасно прибути на базу практики;

—  у випадку проходження практики у НТБ додержуватись графіку проходження практики у НТБ для відповідної групи;

—  в день прибуття на практику в установу банку відіслати або передати на відповідну кафедру ксерокопію сторінки щоденника з відміткою банку про прибуття та календарний план (графік) проходження практики, відповідно завірений банком (зразок наведено у додатку 1);

—  вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки в НТБ або установі банку—базі практики;

—  дотримуватися режиму робочого дня та правил внутрішнього розпорядку в установі банку—базі практики;

—  у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики й указівками керівників від кафедри та від НТБ (бази практики);

—  забезпечувати заповнення документації щодо проходження практики з тим, щоб вона була доступна у будь-який час для перевірки;

—  нести відповідальність за якість виконаної роботи;

—  брати участь у виробничих нарадах, виробничому навчанні, вивченні нормативної документації;

—  підтримувати постійний контакт з випускаючою кафедрою;

—  своєчасно скласти і подати на кафедру звіт про виконання програми практики та консультаційного проекту.

4. Зміст практики

Зміст практики студентів полягає у виконанні завдань передбачених графіком проведення практики. Кількість часу, відведеного на опрацювання питань з кожного розділу практики, встановлюється за графіком НТБ або керівником практики від банку разом із студентом-практикантом відповідно до наявного на базі практики матеріального та нормативного забезпечення, напрямів діяльності банківської установи та кількості банківських продуктів, кваліфікації персоналу тощо. Невід’ємним етапом практики є організаційно-ознайомчий етап, тривалість якого фіксована і становить 1 робочий день. Під час організаційно-ознайомчого етапу відбувається ознайомлення студента з НТБ (базою практики), затвердження керівника практикою від НТБ (банку), складання та затвердження календарного плану проходження практики у бан­ку. Зміст роботи, що проводиться під час інших етапів виробничої практики, докладно описаний далі. При цьому враховується, шляхом вилучення назв та характеристик конкретних клієнтів тощо, необхідність дотримання комерційної та банківської таємниці.

Конкретний перелік тем, за якими повинна пройти практика, а також орієнтовний розподіл часу для їх опрацювання, наведений у табл. 1.1. Послідовність розгляду тем у межах одного окремого етапу може бути змінена. Практика завжди починається з організаційно-озна­йомчого етапу.

Таблиця 1.1

Орієнтовний розподіл часу та зміст етапів практики студентів, що навчаються на 4 курсі КЕФ

Етапи

практики

Тривалість,
робочих днів

Зміст

1

Організаційно-ознайомчий етап

1

-         головні завдання та функції банку;

-         організація керівних органів банку та його структурних підрозділів;

-         порядок створення, реєстрації і ліцензування банку;

-         види операцій, які має право виконувати банк згідно з ліцензією;

-         правове регламентування фінансово-господарської діяльності банку;

регулювання банківської діяльності.

2

Формування ресурсів банку

3

–  основний капітал (капітал 1-го рівня):

–  додатковий капітал (капітал 2-го рівня):

–  формування депозитних ресурсів (основні види депозитів, депозитні сертифікати, умови та строки погашення залучених коштів, їх вартість).

– позичкові джерела ресурсної бази банку.

3

Безготівкові розрахунки

2

–        відкриття та ведення поточних рахунків клієнтам;

–        форми безготівкових розрахунків та організація документообігу;

–        розрахунки платіжними дорученнями;

–        чекова форма розрахунків;

–        акредитивна форма розрахунків;

–        розрахунки платіжними вимогами;

–        внутрішньобанківські розрахунки;

–        міжбанківські розрахунки;

–        кореспондентські відносин базового банку з Національним банком України;

–        обов’язкове резервування коштів банку на коррахунку в НБУ

4

Касові операції

1

–        порядок видачі готівки клієнтам (юридичним та фізичним особам),

–        приймання готівки в касу банку від клієнтів;

–        перевірка справжності банкнот

–        валютообмінні операції.

–        операції з дорожніми чеками

–        інкасація готівки;

–        підкріплення каси

5

Кредитні операції

3

-          види кредитів,  що надає банк, та структуру кредитного портфеля,

-          порядок видачі та погашення конкретних видів кредитів,

-          оцінку кредитоспроможності позичальника,

-          порядок сплати процентів по кредиту,

-          кредитний ризик та способи його зниження,

-          кредитування банком фізичних осіб,

банківський контроль і кредитні санкції,

-          фінансовий лізинг,

-          формування резервів по кредитним операціям.

 

6

Операції з цінними паперами

2

–           емісійні операції банків,

–           інвестиційні операції з цінними паперами (портфель цінних паперів),

–          професійна діяльність банку на ринку цінних паперів,

–          формування резервів по операціям з цінними паперами.

7

Доходи, витрати та прибуток банку

1

- особливості формування валових доходів та витрат банку;

- склад прибутку банку за даними звіту Ф.№2;

- рентабельність окремих банківських послуг та операцій;

- порядок розподілу і використання прибутку поточного та минулих років.

 

8

Економічні нормативи та ліміти банку

2

–     нормативи капіталу,

–     нормативи ліквідності,

–     нормативи кредитного ризику,

–     нормативи інвестування,

–    ліміти відкритої валютної позиції банку.

 

Звільнення студента від практики за сімейними обставинами або з інших поважних причин на один або кілька робочих днів допускається виключно за заявою практиканта та з дозволу керів­ника банку – бази практики та завідувача випускаючої кафедри. Заява на звільнення додається до щоденника практики.

 

 

 

5. Вимоги до звіту про практику

Практикант складає звіт про практику, в якому висвітлює конкретну виконану роботу за період практики. Цей звіт повинен містити короткий опис бази практики, лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта, висновки та пропозиції. Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках і лекціях, не допускається. При цьому враховується, шляхом вилучення назв та характеристик конкретних клієнтів тощо, необхідність дотримання комерційної та банківської таємниці.

Звіт про виконану роботу практикант складає у відповідній послідовності за розділами, що передбачені змістом практики. Звіт повинен бути виконаним та оформленим із додержанням стандартних технічних вимог (набраний та надрукований на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4, шрифт Times New Roman, 14 пт., через 1,5 інтервали та ін.). У звіті мають бути наведені стислі описи виконаних практикантом робіт з посиланням на копії прикладених у додатках до звіту відповідних документів.

Звіт повинен мати структуру, що відповідає структурі практики і складатись з титульного аркуша, змісту, послідовно викладених  розділів, висновків, списку літератури та додатків. Кожна структурна частина звіту починається з нової сторінки. Титульний аркуш виконується відповідно до зразка (додаток 3 та додаток 3А для НТБ). Зміст складається із переліку складових частин звіту із зазначенням сторінок.. Обсяг кожної складової звіту повинен бути в межах трьох сторінок. Висновки до звіту мають обсяг 1—2 сторінки і містять стислий перелік висновків і пропозицій, зроблених під час проходження розділів практики. Список літератури наводиться у зростаючому порядку в міру посилань у тексті на літературні джерела і має складатись переважно з найменувань інструкцій та інших законодавчо-нормативних документів (у тому числі і внутрішніх), що використовувались студентом під час роботи на практиці. Всі додатки до звіту повинні мати назву і бути пронумеровані арабськими цифрами. Посилання у текстовій частині звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатку.

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць та формул у звіті подають арабськими цифрами без знака «№». Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок звіту. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці.

Звіт практиканта про практику перевіряє і підписує загальний керівник практики від банку. Звіт завіряється печат­кою установи банку—бази практики.

Практикант подає звіт про практику на кафедру в останній день закінчення практики. До звіту (після титульного аркуша) підшиваються календарний план (додаток 1),  щоденник та характеристика з установи банку (додаток 2) про якість роботи практиканта з виконання програми виробничої практики (додаток 1 та 2 лише для студентів, що проходять практику в установі банку). Щоденник повинен містити записи про зміст виконаної роботи окремо за кожен день практики з підписами безпосередніх керівників-фахівців банку (затверджених планом, додаток 1). Якщо у бланку щоденника бракує місця для відповідних записів, студент створює необхідні записи в окремому зошиті. Для НТБ замість щоденника ведеться журнал керівником практики від відповідної кафедри.

 

6. Підбиття підсумків практики. Захист звіту про практику.

Після закінчення терміну практики студент звітує про виконання програми практики (індивідуального завдання) шляхом подачі оформленого звіту. Письмовий звіт, підписаний і оцінений безпосередньо керівником від бази практики (у випадку проходження практики у банку), подається на рецензування керівнику практики від кафедри. Звіт, який має порушення в оформленні згідно з вимогами кафедри, повертається для доопрацювання та виправлення недоліків.

Кафедра організує захист студентами звітів про практику в останній день проходження практики, у комісіях, склад яких визначаються на засіданні кафедри. До складу комісії входять керівники практики від кафедри, викладачі кафедри, які викладали спеціальні дисципліни і, якщо можливо, керівники практики від бази практики та директор НТБ. Захист звітів про проходження практики студентів проводиться в останній день проходження практики на базах практики або в навчальному закладі.

Диференційована оцінка за практику вноситься у заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

 

Критерії оцінювання результатів практики

Оцінка проходження практики складається з суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику (балів набраних під час виконання завдань на базі НТБ) та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до програми практики.

Підсумкова оцінка знань, умінь, та навичок студента, набутих на практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із наступним переведенням її у шкалу ECTS та у чотирибальну оцінку.

Переведення балів підсумкової оцінки у традиційну чотирибальну оцінку та у шкалу ECTS здійснюється за шкалою:

Оцінка за
100-бальною шкалою

Оцінка
за шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною шкалою

90—100

A

5 (відмінно)

80–89

B

4 (добре)

70—79

C

66–69

D

3 (задовільно)

60—65

E

21—59

FX

2 (незадовільно) з можливістю
переробки звіту про практику
та повторного захисту

0—20

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним проходженням практики

Складовою загальної суми балів захисту звіту про практику є:

 1. Сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожний розділ, що входить до програми практики (для студентів, що проходять практику в установі банку.
 2. Балів, отриманих під час проходження практики у НТБ, відповідно до журналу.
 3. Бали безпосередньо за захист звіту про практику

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за переддипломну практику, наведена нижче:

1) для студентів, що проходять практику у банку:

 

Розділ звіту

Кількість балів за розділи звіту по практиці

Максимальна
кількість балів

1

Організаційно-ознайомчий етап

0-6-8-10

10

2

Формування ресурсів банку

0-6-8-10

10

3

Безготівкові розрахунки

0-6-8-10

10

4

Касові операції

0-6-8-10

10

5

Кредитні операції

0-6-8-10

10

6

Операції з цінними паперами

0-6-8-10

10

7

Доходи, витрати та прибуток банку

0-6-8-10

10

8

Економічні нормативи та ліміти банку

0-6-8-10

10

9

Захист звіту про практику

0—5—10—15—20

20

Загальна максимальна сума балів

100

2) для студентів, що проходять практику на базі НТБ:

 

Розділ згідно програми практики

Кількість балів, що можна отримати за виконання завдань у НТБ

Максимальна
кількість балів

1

Організаційно-ознайомчий етап

0-6-8-10

10

2

Формування ресурсів банку

0-6-8-10

10

3

Безготівкові розрахунки

0-6-8-10

10

4

Касові операції

0-6-8-10

10

5

Кредитні операції

0-6-8-10

10

6

Операції з цінними паперами

0-6-8-10

10

7

Доходи, витрати та прибуток банку

0-6-8-10

10

8

Економічні нормативи та ліміти банку

0-6-8-10

10

9

Захист звіту про практику

0—5—10—15—20

20

Загальна максимальна сума балів

100

 

До захисту не допускаються та повертаються студентам на доробку звіти, які не містять хоча б одного з розділів або структурної частини (титульний аркуш, зміст, вступ, література та додатки), або оформлені не у відповідності з технічними вимогами.

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого ставить студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розуміння студентом змісту викладених у змісті звіту про практику положень.

Виставлена загальна сума балів переводиться до традиційну і заноситься до відповідних документів як підсумкова оцінка з проходження практики.

Критерії оцінки змісту розділів звіту про практику (за кож­ний розділ) для студентів, що проходили її в установі банку:

А. Найвища якість розділу звіту (оцінюється в 10 балів) повин­на відповідати таким вимогам:

1)                     повне та вичерпне викладення змісту роботи, яка проводилася студентом під час опрацювання відповідного розділу (допус­кається виконання не менше 90 % обсягу роботи, що запланована програмою практики для відповідного розділу — залежно від особливостей конкретної бази практики);

2)                     повний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (копії документів, аналітичні та статистичні матеріали та ін.), — допускається відсутність не більше 10 % додатків, передбачених програмою з причин, які не залежать від студента;

3)                     актуальність та достовірність поданої в звіті інформації.

Б. Посередня якість розділу звіту (оцінюється в 8 балів) визначається у разі (якщо присутнім є хоча б один з зазначених нижче пунктів):

1)    повне та вичерпне викладення змісту роботи, яка проводилася студентом під час опрацювання відповідного розділу (допус­кається виконання не менше 75 % обсягу роботи, що запланована програмою практики для відповідного розділу — залежно від особливостей конкретної бази практики);

2)    повний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (копії документів, аналітичні та статистичні матеріали та ін.), — допускається відсутність не більше 25 % додатків, передбачених програмою з причин, які не залежать від студента;

3)    актуальність та достовірність поданої в звіті інформації.

В. Посередня якість розділу звіту (оцінюється в 6 балів) визначається у разі (якщо присутнім є хоча б один з зазначених нижче пунктів):

1)    неповного викладення змісту роботи або неповної відповідності змісту роботи вимогам програми практики (50—75 % охоплення зазначених у її програмі за відповідною дисципліною питань);

2)    неповного складу додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (50—75 % необхідних додатків);

3)    неактуальності поданої в звіті інформації (подання інформації за період, що передує терміну проходження студентом практики).

Г. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) визначається у разі (якщо присутнім є хоча б один з зазначених нижче пунктів):

1)                     неповного викладення змісту роботи, або неповної відповідності змісту роботи вимогам програми практики (менше 50 % охоп­лення зазначених у її програмі за відповідною дисципліною питань);

2)                     неповного складу додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (менше 50 % необхідних додатків);

3)                     недостовірності поданої в звіті інформації;

4)                     відсутності належно оформленого, із записами конкретної роботи за кожен день проходження практики та відповідними відмітками керівників від практики, щоденника практики.

 

Критерії оцінки виконання завдань студентами, що проходять практику на базі НТБ (оцінюється кожен етап практики):

Бали

Оцінка за чотирьохбальною шкалою

Критерії оцінювання знань та вмінь студента

10

Відмінно

Знання та вміння оцінюється відмінно, якщо::

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання;

2) вірне  розуміння змісту нормативно-правових актів, які регламентують проведення операції;

3) здатність здійснювати порівняльний аналіз та самостійно робити логічні висновки і узагальнення;

4)грамотність викладення, правильність і акуратність оформлення, первинних та звітних документів;

5) присутність студента усіх заняттях.

8

Добре

Знання та вміння оцінюється  добре, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:

2)при розкритті змісту питання зроблені  помилки під час: оформлення документів, проведення розрахунків; не зовсім правильне розуміння нормативно-правових актів та процедури операції

3)не продемонстровано здатності висловлення та аргументування власних висновків;

 

6

Задовільно

Знання та вміння оцінюється  задовільно, якщо:

1) питання розкрито не повністю, або якщо:

в цілому питання розкрито але зроблені значні помилки.

2) неохайне оформлення звітних документів;

3) часткове (не повне) розуміння процедур операцій відповідного етапу практики.

0

Незадовільно

Студент оцінюється незадовільно, якщо:

1)висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним і студент не навів аргументів для обґрунтування своєї позиції;

2)студент не розуміє та не знає процедури проведення операції та не володіє нормативно-правовими актами

3) неохайно оформлена робота (допущено грубі помилки у розрахунках та при оформленні звітних документів)

3) відсутність на заняттях в НТБ (50% і більше)

 

 

Критерії оцінки захисту звіту про практику:

А. Найвища якість захисту звіту про практику, яка оцінюється в 20 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1)                       вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці;

2)                       повне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу;

3)                       уміння студента відповідати на проблемні запитання, пов’язані із змістом роботи, передбачених програмою практики;

4)                       вміння відповідати на питання щодо заповнення додатків з практики.

Б. Захист звіту про практику оцінюється в 15 балів, якщо:

1)  щодо захисту на найвищий бал немає відповідності хоча б одному з пунктів, вказаних вище, або якщо

2)  при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу.

В. Захист звіту про практику оцінюється в 10 балів, якщо:

1)                    щодо захисту на найвищий бал немає відповідності двом з пунктів, вказаних у критерії А (найвища якість захисту), або якщо

2)                    при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу.

Г. Захист звіту про практику оцінюється в 5 балів, якщо:

1)                       щодо відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох пунктів, зазначених у вимогах до нього;

2)                       характер відповідей дає підставу стверджувати, що особа, яка захищає звіт про практику, не зовсім вірно зрозуміла завдання змісту практики щодо окремих розділів.

Д. Захист звіту про практику оцінюється в 0 балів, якщо:

1)      щодо відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох пунктів, зазначених у вимогах до нього;

2)      характер відповідей дає підставу стверджувати, що особа, яка захищає звіт про практику, неправильно зрозуміла зміст практики і тому не відповідає на запитання по суті, припускає грубі помилки у змісті відповіді.

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів (шляхом зменшення на 5 балів за кожний недолік або помилку) допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

—  неохайне оформлення звіту;

—  помилки в оформленні звіту про практику порівняно з діючими вимогами;

—  помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо помилка незначна і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті;

—  нечіткі та неякісні висновки до звіту про практику;

—  неякісна організаційно-ознайомча частина (неактуальні дані, нечітке подання інформації).

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і впливає на підсумкову суму балів трудова дисципліна студента під час проходження практики. При порушенні графіку та змісту проходження практики (зафіксованому у відповідному журналі) комісія може знизити оцінку за практику:

—  за одноразову відсутність без поважних причин на базі практики у визначений робочий час;

—  за несвоєчасність подання на кафедру інформації про початок практики;

—  за несвоєчасність подання на кафедру звіту про практику.

Також під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і оцінка, надана у характеристиці керівником практики від установи банку.

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, направляється на практику повторно або відраховується з університету.

 

Додаток 1

Зразок календарного плану проходження практики

(крім студентів, що проходять практику в НТБ КНЕУ)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник установи банку

_____________ Михайленко Г. А.

М. П.                                    «13» травня 2013 р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

проходження виробничої практики

в Борщагівській філії АБ «Основний український банк»

студентом ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Сергієнко Анастасією Вікторівною

з 13. V.2013 р. по 31.V. 2013 р.

№ п/п

Розділ

(згідно з програмою практики)

Кількість
(календарні дні)

Безпосередній
керівник практики
від установи банку

1

Організаційно-ознайомчий етап

1 (13.05.)

Кудрик О. А.

2

Формування ресурсів банку

3 (14.05-16.05)

Кравченко С. І.

3

Безготівкові розрахунки

2 (17.05, 20.05)

Чубенко А. Ю.

4

Касові операції

1 (21.05)

Нікітченко А.В.

5

Кредитні операції

3 (22.05-24.05)

Безверха В. А.

6

Операції з цінними паперами

2 (27.05, 28.05)

Петров І. П.

7

Доходи, витрати та прибуток банку

1 (29.05)

Короб К. К.

8

Економічні нормативи та ліміти банку

2(30.05, 31.05)

Сидоров А. А.

Загалом

15

Студент Сергієнко А.В. прибув на практику до Борщагівській філії АБ «Основний український банк» 13 травня 2013 р.

 

Загальний керівник

від бази практики __________________ Кудрик О. А.

 

Додаток 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

практиканта ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Практикант проходив практику в __________________________________ з 13 травня 2013 р. по 31 травня 2013 р.

Проходження практики здійснювалося згідно з програмою і відповід­но до затвердженого календарно-тематичного плану.

За час проходження практики ознайомився з роботою таких структурних підрозділів банку:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Брав участь у __________________________________________________

__________________________________________________________________

Зарекомендував себе з _________________  боку.

Показав ________________ рівень теоретичних знань, професійної підготовки, навичок роботи на комп’ютері.

 

Характеристика ділових якостей студента.

рівень трудової активності:_______________________________________

ставлення до дорученої роботи:___________________________________

виконавча дисципліна: __________________________________________

інше: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика особистих рис студента:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Висновки і пропозиції: __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Загальна оцінка проходження практики: __________________.

Оцінка звіту про проходження практики: _________________.

 

Загальний

керівник практики від банку

_______________                                ___________________

(підпис)                                                        (прізвище, ініціали)

                      

                             М.П.

 

Додаток 3

Зразок титульного аркуша звіту про практику

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

Кредитно-економічний факультет

 

ЗВІТ

ПРО ПРАКТИКУ

 

у Борщагівській філії АБ «Основний український банк»

 

студента

4 курсу, ___ групи

Сергієнко Анастасії Вікторівни

 

підпис студента: ______________

 

Керівники практики:

 

від кафедри _________:

канд. екон. наук, доцент

_____________ Максимова І. В.

(підпис)

 

від банківської установи:

нач. валютного управління

Борщагівської філії АБ «ОУБ»

_____________ Кудрик О. А.

(підпис)

 

 

Дата подання звіту на кафедру: «____» _________ 2013 р.

 

КИЇВ — 2013

 


Додаток 3А

Зразок титульного аркуша звіту про практику

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

Кредитно-економічний факультет

 

ЗВІТ

ПРО ПРАКТИКУ

 

У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ БАНКУ

 

студента

4 курсу, ___ групи

Сергієнко Анастасії Вікторівни

 

підпис студента: ______________

 

Керівники практики:

 

від кафедри ____________:

канд. екон. наук, доцент

_____________ Петрова Т. В.

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання звіту на кафедру: «____» _________ 2013 р.

 

КИЇВ — 2013

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОЗНАЙОМЧИЙ ЕТАП

Тривалість етапу: 1 робочий день (10 годин).

 

Перелік завдань для виконання:

 

 1. Назвати головні стратегічні завдання, мету та принципи діяльності Банку.
 2. Охарактеризувати види діяльності, які здійснює Банк відповідно до ліцензійних умов та статуту.
 3. Описати склад акціонерів та структуру корпоративного управління Банку. Докладно описати призначення, склад та функції двох із п‘яти органів управління (Загальних зборів акціонерів, Спостережної (Наглядової) ради, Правління банку, Служби внутрішнього аудиту та Ревізійної комісії банку) за варіантом.
 4. Зробити висновок про відповідність корпоративної структури управління потребам та завданням Банку.
 5. Від власного імені заповнити анкету фізичної особи стосовно участі у Банку (див. папку «Робочі документи», файл «Анкета фізичної особи»).

 

 

Рекомендації до виконання завдань

Усі завдання до даного етапу виконуються студентом за відповідним варіантом (див. табл. 1). Номер варіанту визначається порядковим номером студента у списку групи.

Таблиця 1

Варіанти для виконання завдань «Організаційно-ознайомчого етапу»

 

№ п.п.

Назва банку

Органи управління

1

ОТР Bank

ЗЗА, СВА*

2

UniCredit Bank

С(Н)Р, РК

3

VAB Банк

П, СВА

4

Альфа-Банк

ЗЗА, РК

5

Банк Кіпру

С(Н)Р, П

6

Альфа-банк

ЗЗА, СВА

7

Брокбизнесбанк

С(Н)Р, РК

8

ВТБ Банк

П, СВА

9

Дельта Банк

ЗЗА, РК

10

Діамантбанк

С(Н)Р, П

11

Еврогазбанк

ЗЗА, СВА

12

Креді Агріколь Банк

С(Н)Р, РК

13

Кредитпромбанк

П, СВА

14

CityCommerce Bank

ЗЗА, РК

15

Universal

С(Н)Р, П

16

Надра

ЗЗА, СВА

17

Ощадбанк

С(Н)Р, РК

18

Перший Інвестиційний Банк

П, СВА

19

Правекс-банк

ЗЗА, РК

20

Приватбанк

С(Н)Р, П

21

Проминвестбанк

ЗЗА, СВА

22

Укрексімбанк

С(Н)Р, РК

23

УкрСиббанк

П, СВА

24

Укргазбанк

ЗЗА, РК

25

Райффайзен Банк Аваль

С(Н)Р, П

26

Євробанк

ЗЗА, СВА

27

Експобанк

С(Н)Р, РК

28

Фінанси і Кредит

П, СВА

29

Петрокомерц-Україна

ЗЗА, РК

30

Ерсте Банк

С(Н)Р, П

 

* ЗЗА – Загальні збори акціонерів, С(Н)Р – Спостережна (Наглядова) рада, П – Правління, СВА – Служба внутрішнього аудиту, РК – Ревізійна комісія.

Для виконання завдань даного етапу студенти повинні скористатись Інтернет-сайтами Національного банку України (www.bank.gov.ua), Асоціації українських банків (www.aub.org.ua), Верховної Ради України (portal.rada.gov.ua), а також інформацією, розміщеною на сайті досліджуваного Банку відповідно до «Переліку вхідних документів»[1].

Результати виконання 1-4 завдань представити у вигляді письмового звіту обсягом до 5 сторінок. Для покращення якості складання звіту рекомендовано скористатись викладом матеріалу у тезисній формі, а також його представленням у вигляді схем, малюнків та таблиць.

Завдання 5 (заповнену «Анкету фізичної особи») прикласти до звіту у вигляді додатку. Також у якості додатків доцільно представити банківську ліцензію, ліцензії на інші види діяльності, свідоцтво платника податків, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (див. прим. 1).

В ході аудиторної роботи студенти виступають із усними доповідями за результатами написання своїх звітів з даного етапу, беруть участь в обговоренні доповідей інших студентів та висловлюють власні судження стосовно практики створення, ліцензування та регулювання банківської діяльності в Україні.

 [1] В разі відсутності інформації, необхідної для виконання певного завдання, студент повинен звернутись до керівника практикою. В тому разі, якщо факт відсутності даних підтвердиться, керівник практики має право на власний розсуд запропонувати студенту альтернативне завдання або ж звільнити студента від його виконання.

 

Позичкові джерела ресурсної бази банку (отримання міжбанківського кредиту)

Ціль: набуття практичних навичок роботи з формування пакету документів на оформлення, отримання та повернення банком міжбанківського кредиту.

Перелік завдань для виконання:

Завдання

 

 1. Опрацювання положення НТБ «Про оцінку фінансового стану банків та встановлення лімітів на банки-контрагенти» (додаток 2.3.2), порядком обліку міжбанківських кредитів та нарахованих за ними процентів, формами документів.
 2. Ознайомлення з пакетом документів зі встановлення ліміту на міжбанківські операції та отримання міжбанківського кредиту (додатки 2.3.3 – 2.3.7).
 3. Підготовка генеральної угоди та договору міжбанківського кредиту (пасив) по формі додатків 2.3.8 та 2.3.9.
 4. Відкриття аналітичних рахунків клієнту для обліку отримуваного міжбанківського кредиту та рахунку нарахованих процентів, а також рахунок банку для обліку процентних витрат.
 5. Відображення надходження міжбанківського кредиту на кореспондентський рахунок банку та здійснення відповідних проведень в балансі), відображення отриманих коштів на відповідному балансовому рахунку.
 6. Нарахування процентів за міжбанківським кредитом.
 7. Оформлення виплати процентів банку.
 8. Підготовка розрахункових документів для повернення міжбанківського кредиту та нарахованих за ним процентів банку.