Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПРОГРАМА організації та проведення виробничої практики для студентів 4 – го курсу бакалаврського рівня підготовки галузі знань 07 »Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент агробізнесу»

ПРОГРАМА організації та проведення виробничої практики для студентів 4 – го курсу бакалаврського рівня підготовки галузі знань 07 »Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент агробізнесу»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

КАФЕДРА економіки і менеджменту агробізнесу

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол №                  2018 р.

Голова НМР ____________ А.М. Колот

 

 

 

ПРОГРАМА

організації та проведення виробничої практики

 

для студентів 4 – го курсу бакалаврського рівня підготовки

галузі знань  07 »Управління та адміністрування»

спеціальності  073 «Менеджмент»

спеціалізації «Менеджмент агробізнесу»

 

 

Рекомендовано

кафедрою економіки і менеджменту агробізнесу

протокол № 3   від 22.10.2018 р.

Завідувач кафедри

_______________Дем’яненко С. І.

 

Начальник навчально-методичного відділу

Центру менеджменту та моніторингу якості освіти_______________ Гуть Т. В.

 

Директор Центру зв’язків з роботодавцями та

сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива»____________Чуб О. В.

 

 

 

КИЇВ-2018

 

 

 

Укладачі:

 

Дем’яненко Сергій Іванович, доктор економічних наук, професор

Старіков Олександр Юрійович, кандидат економічних наук, доцент

Сас Олександр Олександрович, кандидат економічних наук, доцент

 

Рецензенти:

 

Єранкін Олександр Олександрович, доктор економічних наук, професор

Судеркін Анатолій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 4

1. Програма практики. 5

1.1. Мета практики. 5

1.2. Завдання практики. 5

1.3. Результати проходження практики. 5

1.4. Графік проходження виробничої практики. 7

2. Зміст виробничої практики та перелік завдань. 8

Завдання 1. Охарактеризувати виробничу, організаційну та управлінську структури підприємства. 8

Завдання 2.  Розробити виробничі бюджети в рослинництві. 8

Завдання 3.  Розробити виробничі бюджети в тваринництві 9

Завдання 4.  Розробити виробничі бюджети в обслуговуючих галузях. 11   Завдання 5. Розробити бізнес-проект ………………………………………  13

   Завдання 6. Оцінка ринкової  інфраструктури  ….  ………………………  15

3. Організація проведення практики. 17

3.1.Вибір бази практики. 17

3.2. Керівництво практикою.. 17

   3.3. Оформлення звіту та його структура. 18

3.4. Оцінювання та захист звіту. 20

4. Список рекомендованих джерел інформації 21

 

 

 

 

ВСТУП

 

Виробнича практика є складовою частиною навчальної і науково-дослідної роботи студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент агробізнесу» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Під час проходження виробничої практики студенти мають закріпити набуті знання з наук фахового спрямування, зокрема  з базових дисциплін  «Менеджмент агропромислових формувань», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Управління персоналом», «Операційний менеджмент», «Управління якістю», а також вибіркових дисциплін, а саме: «Інфраструктура аграрного ринку», «Проектний аналіз», «Організація виробництва».

Програма виробничої практики відповідає вимогам «Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 93 від 03.04.93 р., «Положення про організацію практики студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затвердженого Вченою радою  01.03.2018 р. протокол №7 та регламентує коло питань щодо основної мети та завдань виробничої практики,  організації та керівництва нею, підготовки та презентації звіту за результатами її проходження, підбиття підсумків.

Відповідно до навчального плану студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Менеджмент агробізнесу», виробнича практика проводиться у 8-му семестрі тривалістю чотири тижні.

 

 

1. Програма практики

1.1. Мета практики

Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах і проводиться у виробничих умовах сучасних аграрних та агропромислових підприємствах України. Вона передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітнього ступеня.

Мета виробничої практики полягає в оволодінні студентами сучасних методів і форм організації та управління виробництвом, формуванні професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.

1.2. Завдання практики

Під час проходження виробничої практики перед студентами поставлені наступні завдання:

 • вивчити виробничу, організаційну і управлінську структури підприємства, основні техніко-економічні показники його діяльності;
 • розробити виробничі бюджети за галузями та видами продукції, що виробляє підприємство;
 • розробити часткові бюджети;
 • здійснити аналіз організаційних, управлінських основ діяльності підприємства і його структурних підрозділів;
 • розробити бізнес-проект;
 • виявити та проаналізувати стан ринкової інфраструктури та її вплив на діяльність підприємства.

 

1.3. Результати проходження практики

В результаті проходження практики студенти повинні:

а) знати:

 1. сутність при­н­ци­пів фу­н­к­ціо­ну­ва­н­ня аг­ра­р­но­го ме­не­дж­ме­н­ту;
 2. ос­об­ли­в­ості ­ринков­ої­ е­ко­номік­и­ в­ с­і­л­ь­ському  господарстві т­а­ ї­х­ впли­в ­ н­а ­п­ри­йняття­ управлінських р­і­шень;
 3. зміст та специфіку  фу­н­к­ціональних обов’язків ме­не­дже­ра в агробізнесі (сільськогосподарські підприємства, агропромислові формування);
 4. особливості використання виробничих ресурсів у аграрному секторі економіки і управлінських рішень для  ефективного  функціонування виробничої інфраструктури підприємства;
 5. дію чинника часу в процесі прийняття управлінських рішень;
 6. особливості аграрного менеджменту для різних організаційно-правових форм  сільськогосподарських підприємств;
 7. регіональні, природно-кліматичні та інші особливості сільського господарства, їх вплив на діяльність менеджера агробізнесу;
 8.   зміст та специфіка основних напрямів діяльності менеджера  агропромислового виробництва;
 •  

б) вміти:

 • визначати функції аграрного менеджменту в агропромислових формуваннях;
 • розкривати основні взаємозв’язки  аграрного менеджменту з  зовнішнім та внутрішнім середовищем агропромислового виробництва;
 • надавати характеристику управлінським рішенням щодо розподілу ресурсів пов’язаних з концепцією «виробничих можливостей»;
 • використовувати результати закону зниження віддачі ресурсів при прийнятті управлінських рішень;
 • здійснювати аналіз особливостей аграрного менеджменту за різних організаційно-правових форм агропромислових формувань;
 • визначати структури управління підприємством;
 • розкривати економічні та соціальні засади формування внутрігосподарських економічних відносин агропромислових формувань;
 • прогнозувати вплив ризику та невизначеності на прийняття управлінських рішень;
 • аналізувати джерела ризику, які існують в сільському господарстві;
 • проводити оцінку співвідношення між постійними і змінними виробничими витратами  та визначати їх вплив на прийняття управлінських рішень;
 • надавати характеристику основних етапів процесу прийняття управлінських рішень;
 • аналізувати основні вимоги до визначення цілей в менеджменті; характеризувати основні засади процесу формування цілей у менеджменті;
 • надавати характеристику основних етапів процесу прийняття управлінських рішень;
 • застосовувати бюджетне планування в аграрному менеджменті;
 • визначати принцип бюджетного (кошторисного) методу управління витратами, собівартістю та дохідністю підприємства;
 • надавати характеристику результатам оцінки діяльності підрозділів на основі бюджетів та внутрішньої звітності;
 • використовувати загально методичні підходи до визначення вартості землі;
 • характеризувати ринкову інфраструктуру агропромислових формувань.

1.4. Графік проходження виробничої практики

Базою виробничої практики є конкретне аграрне, агропромислове або промислове підприємство, яке спеціалізується на виробництві, зберіганні та переробці продукції сільського господарства.

Тривалість практики в окремих підрозділах (планово-економічний відділ, бухгалтерія, допоміжні виробництва, основне виробництво продукції тощо) визначається індивідуальним календарним планом, який складають керівники практики від підприємства та університету на основі графіка проходження практики (табл.1.).

Таблиця 1.

Графік проходження виробничої практики

 

 

Завдання

Вид роботи

 

Термін виконання, робочих

днів

год.

Ознайомлення з підприємством та його виробничо-господарськими підрозділами

відвідування виробничих підрозділів

1

4

Характеристика виробничої, організаційної та управлінської структур підприємства

збір інформації

2

8

аналіз даних

написання звіту та  висновків

Розробка виробничих бюджетів у рослинництві, тваринництві

збір інформації

6

24

аналіз даних

написання звіту та  висновків

Розробка виробничих бюджетів для допоміжних і обслуговуючих підрозділів підприємства

збір інформації

4

16

аналіз даних

написання звіту та  висновків

Розробка бізнес - проекту

збір інформації

12

48

аналіз даних

розробка проекту, написання звіту та  висновків

Аналіз ринкової інфраструктури

збір інформації

3

12

аналіз даних

написання звіту та  висновків

Подання звіту про практику

Встановлюється рішенням кафедри

Захист звіту про практику

Встановлюється рішенням кафедри

 

 

2. Зміст виробничої практики та перелік завдань, що має виконати студент

 

Під час проходження виробничої практики студенти повинні виконати наступні завдання та оформити їх у вигляді звіту.

 

Завдання 1. Охарактеризувати виробничу, організаційну та управлінську структури підприємства

Студент розпочинає виробничу практику з вивчення організаційної,  виробничої та управлінської структур підприємства, розміщення його окремих структурних підрозділів. При цьому він знайомиться з виробничим напрямом підприємства, аналізує основні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку підприємства, зокрема:

- характеризує розмір підприємства за показниками площі сільськогосподарських угідь (для аграрного чи агропромислових підприємств), виробничої потужності (для переробних і промислових підприємств), величину авансованого капіталу, кількість працівників, обсяг продажу продукції;

- визначає виробничий напрямок підприємства за структурою товарної продукції та коефіцієнт зосередженості галузей, аналізує основні зрушення, що відбулися в галузевій структурі підприємства за останній період. Для промислового підприємства слід виконати аналіз динаміки номенклатури та асортименту продукції, визначити її вплив на виробничі та економічні показники підприємства;

- аналізує виробничу програму підприємства на поточний рік, зокрема його організаційну і управлінську структури (будує відповідні схеми).  

Обов’язковим є аналіз показників рентабельності функціонування підприємства (прибутку за видами продукції, в тому числі від сільськогосподарської діяльності; маси прибутку, рентабельності авансованого, власного капіталів, рівня рентабельності сільськогосподарської діяльності (в т.ч. в розрізі галузей рослинництва та тваринництва), операційної діяльності тощо.

 

Завдання 2.  Розробити виробничі бюджети в рослинництві

 

На основі отриманої вихідної інформації та нормативної бази розробити виробничі бюджети за основними культурами: зернові, цукрові, буряки, соняшник, картопля, овочі (слід обрати один вид продукції)*

*якщо на одному підприємстві проходять практику декілька студентів - види продукції для виконання завдання повинні бути різними.

 

Форма бюджету:

                               Виробничий бюджет (вид продукції)

Статті бюджету

Одиниця виміру

На 1 га

На всю площу вирощування

Кількість

Ціна, грн

Сума, грн

1. Дохід

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

 

 

 

 

 

Доплати та премії

 

 

 

 

 

Насіння (розсада)

 

 

 

 

 

Мінеральні добрива

 

 

 

 

 

Органічні добрива

 

 

 

 

 

Засоби захисту рослин

 

 

 

 

 

Ремонт

 

 

 

 

 

ПММ

 

 

 

 

 

Транспортні послуги

 

 

 

 

 

Роботи та послуги

 сторонніх організацій

 

 

 

 

 

Оренда техніки та обладнання

 

 

 

 

 

Витрати на реалізацію

 

 

 

 

 

Плата за кредит

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

Разом змінних витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

Страхування посівів

 

 

 

 

 

Страхування майна

 

 

 

 

 

 

Орендна плата за майнові паї

 

 

 

 

 

Амортизація

 

 

 

 

 

Орендна плата за землю

 

 

 

 

 

Фіксований с.-г. податок

 

 

 

 

 

Разом постійних витрат

 

 

 

 

 

5. Разом змінних та постійних витрат

 

 

 

 

 

6. Очікуваний прибуток (віддача на менеджмент)

 

 

 

 

7. Альтернативні витрати

 

 

 

 

 

Альтернативна вартість землі

 

 

 

 

 

Альтернативна вартість операційного капіталу

 

 

 

 

Альтернативна вартість праці

 

 

 

 

Разом альтернативних витрат

 

 

 

 

                   

 

        Завдання 3.  Розробка виробничих бюджетів у тваринництві.

На основі отриманої вихідної інформації та нормативної бази розробити виробничі бюджети за основними видами продукції: молоко, приріст живої маси великої рогатої худоби, приріст живої маси свиней (вибрати один вид продукції)*.

 **якщо на одному підприємстві проходять практику декілька студентів - види продукції для виконання завдання повинні бути різними.

 

 

 

 

Форма бюджету:

Виробничий бюджет ( виробництво молока)

 

Чисельність поголів'я основного стада

 

 

Середньорічний надій на корову, кг

 

 

Валове виробництво молока, ц

 

 

Вихід телят на 100 корів

 

 

Показник вибраковки корів, % (за рік)

 

 

Кількість телят для реалізації (племінний молодняк, для відгодівлі)

 

 

Кількість вибракуваних корів (для відгодівлі та реалізації  на м'ясо)

 

 

Жива маса при реалізації: 

 

 

 - телят, кг (до одного  року, старше року)

 

 

 

 - вибракуваних корів, кг

 

 

 

Вихід органічних добрив від 1 корови, т

 

 

Загальна кількість органічних  добрив, т

 

 

 

 

 

На поголів'я

 

 

Стаття бюджету

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, гон/од   

Сума, грн

Сума на 1 корову, грн

1. Виручка від реалізації

 

 

 

 

 

 

Молоко

цн

 

 

 

 

 

Телята

цн

 

 

 

 

 

Вибракувані корови

цн

 

 

 

 

 

Органічні добрива

т

 

 

 

 

 

  Всього виручки від реалізації

 

 

 

 

 

2. Змінні витрати

 

 

 

 

 

 

Витрати на поновлення стада

цнт

 

 

 

 

 

Оплата праці

люд-год

 

 

 

 

 

Доплати, надбавки, премії

%

 

 

 

 

 

Корми

ц. к.од.

 

 

 

 

 

Витрати на випойку телят

гол.

 

 

 

 

 

Витрати на підтримку пасовищ

 

 

 

 

 

 

Засоби захисту тварин

 

 

 

 

 

 

Роботи і послуги, всього

 

 

 

 

 

 

в т.ч. Послуги  автотранспорту

ткм

 

 

 

 

 

Транспортні  роботи тракторів

ум ет. га

 

 

 

 

 

Послуги ЖТС

кон.дні

 

 

 

 

 

Електроенергія

кВт.год

 

 

 

 

 

Водопостачання

куб.м

 

 

 

 

 

ПММ, тепло-, газопостачання

 

 

 

 

 

 

Ремонт

 

 

 

 

 

 

Послуги сторонніх організацій

 

 

 

 

 

 

Витрати на реалізацію

 

 

 

 

 

 

Плата за кредит

 

 

 

 

 

 

Інші  змінні витрати:

 

 

 

 

 

 

  Всього змінних  витрат

 

 

 

 

 

 

Змінні витрати на 1ц основної продукції, грн.

 

 

 

 

3.Валовий прибуток

 

 

 

 

 

4. Постійні витрати

 

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати, всього

 

 

 

 

 

 •  
 • в т.ч. загальновиробничі

 

 

 

 

 

 •  
 • загальногосподарські

 

 

 

 

 

 

Страхування майна

 

 

 

 

 

 

Страхування тварин

 

 

 

 

 

 

Амортизація

 

 

 

 

 

 

  Всього постійних витрат

 

 

 

 

 

5. Всього витрат

 

 

 

 

 

6. Очікуваний прибуток (віддача  на  менеджмент)

 

 

 

 

 

 

Завдання 4.  Розробити виробничі бюджети в обслуговуючих галузях

 

На основі отриманої вихідної інформації та нормативної бази розробити виробничі бюджети сервісних підрозділів підприємства (автопарк, тракторна бригада, зерноток) та підсобних цехів.

 

Приклад форми бюджету витрат на ремонти МТП/АТП

Перелік техніки
____________________________________
Перелік запчастин, мастил, олив, технічних рідин, інших матеріалів, робіт, послуг

Вид
____________________
Вид витрат

Кількість

Ціна, грн
(без ПДВ)

ВСЬОГО
за рік

(без ПДВ)

Назва основного засобу

 Енергетичний засіб / знаряддя

 

Запчастини в період капітальних зимових ремонтів (дефект.)

запчастини, шини, акумулятори

 

 

 

Запчастини в період поточних ремонтів та ТО

запчастини, шини, акумулятори

 

 

 

Шини

запчастини, шини, акумулятори

 

 

 

Акумулятор

запчастини, шини, акумулятори

 

 

 

Олива гідравлічна

мастила, оливи, тех.рідини

 

 

 

Олива моторна

мастила, оливи, тех.рідини

 

 

 

 

 

 

 

Дизельне пальне для ремонтів

дизпаливо, бензини

 

 

 

Оплата праці на ремонтах

о/праці на ремонтах

 

 

 

Авторизоване ТО

послуги найняті

 

 

 

 

 

 

 

Назва основного засобу

 Енергетичний засіб / знаряддя

 

Запчастини в період капітальних зимових ремонтів (дефект.)

запчастини, шини, акумулятори

 

 

 

Запчастини в період поточних ремонтів та ТО

запчастини, шини, акумулятори

 

 

 

Шини

запчастини, шини, акумулятори

 

 

 

Акумулятор

запчастини, шини, акумулятори

 

 

 

Мастила (Солідол)

мастила, оливи, тех.рідини

 

 

 

Олива моторна

мастила, оливи, тех.рідини

 

 

 

 

 

 

 

Бензин для ремонтів

дизпаливо, бензини

 

 

 

Оплата праці на ремонтах

о/праці на ремонтах

 

 

 

….

 

 

 

 

….

 

 

 

 

ВСЬОГО

запчастини, шини, акумулятори

 

 

 

ВСЬОГО

мастила, оливи, тех.рідини

 

 

 

ВСЬОГО

дизпаливо, бензини

 

 

 

ВСЬОГО

о/праці на ремонтах

 

 

 

ВСЬОГО

послуги найняті

 

 

 

ВСЬОГО

Х

Х

 

             

 

 

 

 

Приклад форми бюджету витрат зернотоку/елеватора

Статті витрат

Кількість

Ціна, грн
(без ПДВ)

ВСЬОГО
за рік

(без ПДВ)

Вартість послуг водо-тепло-газо-електро

 

 

 

    в т.ч. - Електроенергія

 

 

 

              - Вода

 

 

 

              - Газ природній

 

 

 

              - альтернативна енергія (щепа)

     

Оплата праці з нарахуваннями

     

Оренда майна

     

Амортизація основних засобів

     

Запчастини в період капітальних зимових ремонтів обладнання (дефект.)

 

 

 

Запчастини в період поточних ремонтів та ТО

 

 

 

Мастила, оливи, тех.рідини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

Х

Х

 

 

Приклад форми бюджету адміністративних / збутових / інших витрат

Статті витрат

Всього, грн (без ПДВ)

Примітки

Оплата праці з нарахуваннями

 

 

Оренда майна, лізинг

 

 

Амортизація основних засобів

 

 

Вартість послуг водо-тепло-газо-електро

 

 

    в т.ч. - Електроенергія

 

 

              - Вода

 

 

              - Газ природній

 

 

              - Вугілля

 

 

              - Газ скраплений для опалення

 

 

              -  …

 

 

Витрати на ремонт і техогляд – (автомобілі адміністрації)

 

 

    в т.ч. - запчастини, шини, акумулятори

 

 

              - мастила, оливи, тех.рідини

 

 

              - дизпаливо (ремонти)

 

 

              - зарплата на ремонтах з нарах.

 

 

              - послуги найняті

 

 

Вартість послуг найманих вантажних автомобілів

 

 

Вартість послуг найманих спеціальних автомобілів

 

 

Пальне (МТП) на адмін.потреби

 

 

Вартість послуг тракторів

 

 

Вартість будівельних матеріалів

 

 

Вартість послуг буд.бригад, пилорам

 

 

Підзвітні кошти

 

 

Представницькі витрати

 

 

 Офісні витрати

 

 

 Податки та збори

 

 

 Банківські послуги

 

 

 Послуги зв’язку, інтернету, поштові

 

 

 …

 

 

 ….

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Завдання 5. Розробити бізнес-проект

 

На основі опрацьованої інформації про підприємство і оточуюче середовище потрібно визначити проект для цього підприємства. Проект може бути спрямований на розширення існуючої діяльності, розробку і впровадження у виробництво нових видів продукції на базі існуючої галузі, технічне оновлення, механізацію, впровадження нових технологій виробництва або зберігання продукції тощо. При виборі проекту рекомендується орієнтуватися на плани розвитку підприємства та обговорити такий проект зі спеціалістами підприємства.

Зібрана інформація та зроблені розрахунки повинні в кінцевому результаті надати можливість оцінити зміни в грошових потоках підприємства, які спричинить реалізація проекту. Потрібно визначити і обґрунтувати вигоди і витрати, які спричиняє проект і на їх основі оцінити його ефективність. Оцінка проекту передбачає наступне:

 

 1. Обґрунтування проекту:
  • Сформулювати суть проекту та очікувані результати.
  • Описати відповідність проекту стратегії підприємства.
  • Оцінити можливості успішної реалізації проекту, враховуючи існуючий стан основних засобів, земельних ресурсів, трудових ресурсів, його розміри і фінансовий стан.

 

 1. Маркетинговий аналіз проекту:
  • Прогнозування ринкового попиту.
  • Обґрунтування маркетингової стратегії.
  • Вибір каналів продажу продукції чи послуг.
  • Розрахунок прогнозної виручки від реалізації.

Проект може не передбачати маркетингового аналізу, якщо не відбувається зміна виручки від реалізації продукції підприємства (наприклад, проект технічного оновлення).

 

 1. Технічний аналіз проекту:
  • Обґрунтування інвестиційних витрат.
  • Вибір технології виробництва продукції або надання послуг.
  • Визначення планових поточних операційних виплат експлуатаційної фази.
  • Організація постачання матеріальних ресурсів.
  • Вибір постачальників в рамках проекту.

 

 1. Організаційний, інституціональний, екологічний і соціальний аналіз проекту:
  • Побудова організаційної структури управління проектом.
  • Визначення витрат на оплату праці.
  • Обґрунтування системи стимулювання і мотивації персоналу проекту.
  • Характеристика зовнішнього середовища проекту та відповідних ризиків.
  • Описання можливого впливу проекту на навколишнє природне та соціальне середовище.

 

 1. Оцінка економічної ефективності проекту:
  • Складання прогнозного звіту про рух грошових коштів проекту у динаміці за декілька років і видів діяльності (операційної, інвестиційної і фінансової). Всі розрахунки виконати з урахуванням ПДВ.
  • Визначення потреби в фінансуванні та можливих способів фінансування проекту.
  • Обґрунтування рівня ставки дисконтування. Якщо при розрахунку грошових потоків використовуються постійні ціни, то використовується не номінальна, а реальна ставка дисконтування.
  • Оцінка ефективності проекту за показниками: строк окупності, дисконтований строк окупності, чиста поточна вартість (NPV), внутрішня норма дохідності (IRR), коефіцієнт вигоди-витрати (BCR) або ефективності інвестицій (РІ).

     Прогнозний звіт про рух грошових коштів проекту складається на строк життєвого циклу проекту, але не більше 7-10 років.

     Для оцінці ефективності має бути побудована фінансово-економічна модель проекту в електронних таблицях (наприклад, MS Excel). Оцінка ефективності здійснюється за чистими грошовими потоками від операційної і інвестиційної діяльності.

      Якщо оцінюються взаємовиключаючі проекти і важко визначити їх грошові доходи, то рекомендується оцінку проектів проводити за методом найменшої вартості проекту.

 

Приклади проектів:

 • виробництво нового виду продукції, створення нової галузі на підприємстві;
 • будівництво сховищ і складів;
 • проект альтернативної енергії (теплогенератор, сонячні панелі);
 • перехід на власне виробництво комбікормів;
 • запровадження процесу переробки продукції на аграрному підприємстві;
 • розвиток власної торгової мережі;
 • закупівля нової техніки/обладнання і впровадження нових технологій;
 • запровадження органічного виробництва;

 

Приклад часткового бюджету.

 На основі отриманої вихідної інформації та нормативної бази розробити частковий бюджет і зробити висновки за результатами бюджету (мають бути різні бюджети в студентів, що проходять практику на одному підприємстві).

Приклад бюджету: збільшення відгодівлі на 50 корів і площі   кормових культур на 40 га при скороченні площі посіву озимої пшениці на 40 га, ум. грош. од.

 

 

       Додаткові витрати    

        Додатковий дохід

Постійні витрати:

1.6 корів на реалізацію                         5500

1.Загальногосподарські витрати              875   

2.23 бички на реалізацію                      3910

2.Страхові платежі                                      88

3.17 теличок на реалізацію                  3400

3.Амортизація                                            890

4. Всього                                              12810

4. Інші витрати                                         375

5.Всього постійних витрат                      4728

 

           Зниження витрат

Змінні витрати:

5. Мінеральні добрива                          2128

6.Оплата праці з нарахуваннями           8575

6. Органічні добрива                             1400   

7.Корми                                                   22575

7. Насіння                                               3262

8.Ветеринарні заходи                                 625

8. Оплата праці з нарахуваннями         3388

9.Паливо-мастильні матеріали                7608

9. Засоби захисту рослин                      1750

10.Електроенергія                                     1180 

10. Паливо- мастильні матеріали          1750 

11.Поточний ремонт                                1635

11. Електроенергія                                    42

12.Інші витрати                                         1640 

12. Поточний ремонт                             1456

13.Всього змінних витрат                      53838

13. Інші змінні витрати                          2660

14.Всього витрат                                    58566

14.          Всього                                    16836

         Зниження доходу

 

15.Від нереалізованого зерна                24500

 

А. Всього зниження витрат і втрати доходу

    (п.14+п.15)                                          83066

Б. Всього доходу і зниження витрат       (п.4+п.14)                                              29646

                                       Чистий прибуток

(Б - А)                                                 - 53420

                                        K = 0,357 (29646/83066)

 

 

 

Завдання 6. Оцінка ринкової інфраструктури

 

        На основі оцінки збутової діяльності та ринкового середовища здійснити оцінку окремих елементів інфраструктури ринку одного із видів товарної продукції підприємства та оцінити рівень ефективності такої інфраструктури. Це може бути як провідний для підприємства вид продукції, так і продукція, яка займає незначну частку в обсягах реалізації. Також може бути сільськогосподарська продукція (наприклад, зерно пшениці, насіння соняшнику, овочі, фрукти, ягоди, молоко, шерсть тощо), основна продукція переробки (цукор, борошно, м’ясо, молоко пастеризоване, сир тощо) або побічна продукція (макуха, висівки, жом, меляса тощо).

Виконання даного завдання передбачає наступне:

 1. Вибір продукції підприємства. Необхідно обрати і описати вид продукції, його якісні характеристики, обсяги виробництва на підприємстві, пакування (за наявності). При цьому необхідно звернути увагу на наявність даних щодо реалізації продукції підприємством за три останні роки. Вибір нового виду продукції для підприємства слід погодити з науковим керівником. Обмежена наявна інформація на підприємстві (за менший період часу) може ускладнити виконання цього завдання.
 2. Визначення основних покупців. Зазначаються основні покупці вибраного виду продукції бази практики. Для оптових покупців інформація повинна містити назву підприємства, код ЄДРПОУ, його місцезнаходження, частку в обсягах продажу, посилання на його сторінку в мережі Інтернет. Зазначається не більше трьох контрагентів.
 3. Описання каналів реалізації продукції. Визначаються та описуються основні канали руху вибраного виду продукції підприємства до кінцевих споживачів. Зазначаються етапи доробки і переробки, які проходить продукція за межами підприємства, а також умови поставки продукції. Оцініть зміни, що відбулися у каналах реалізації за останні роки.
 4. Аналіз динаміки цін в розрізі одного каналу реалізації. Дослідіть рівень цін купівлі-продажу продукції на кожній ланці ланцюга руху продукту від підприємства-виробника до кінцевого споживача або до світового ринку (наприклад, на умовах поставки FOB, CPT, DDP) в динаміці за три останні роки. Зверніть увагу на необхідність використання однакових умов поставки продукції для порівняння.
 5. Оцінка ефективності ринкової інфраструктури. На основі інформації щодо динаміки цін в розрізі одного з каналів реалізації розраховується рівень ринкової маржі в абсолютному (грн. за одиницю продукції) і відносному (% від ціни кінцевого споживача) вимірі та її зміну в динаміці. Оцінка робиться як загальної маржі для всього ланцюга руху продукції, так і для окремих його ланок.
 6. Рекомендації щодо зміни каналів реалізації та розвитку збуту. На основі проведеного аналізу обґрунтуйте пропозиції щодо зміни каналів реалізації продукції для підприємства (участь у збутових кооперативах, реалізація  через торгові доми, переробним підприємствам тощо), а також щодо розвитку потужностей підприємства з транспортування, зберігання, інформаційного забезпечення, пакування продукції, розвитку експортних можливостей, сертифікації продукції для цілей експорту, участі у галузевих виставках тощо.

 

 

Завершальним етапом проходження виробничої практики є написання звіту, вимоги до написання якого наведені нижче.

3. Організація проведення практики

3.1.Вибір бази практики

Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми. Визначення відповідності баз практики здійснюється завідувачем кафедри економіки агропромислових формувань. Студенти можуть самостійно з дозволу керівника практики підбирати місце проходження практики і пропонувати його для використання. Разом з цим вибір бази практики може підбиратися з переліку баз практики, що подається керівником практики від кафедри. При цьому зазначений перелік баз практики щороку оновлюється.

З базами практики (підприємствами будь-яких організаційно-правових форм і форм власності) університет завчасно укладає договори на її проведення за відповідною формою. Договір на проходження практики укладається не пізніше одного місяця до початку практики та одночасно узгоджується зміст і терміни проходження практики (для цього випускаюча кафедра подає для розгляду на базу практики програму проходження практики). Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами.

3.2. Керівництво практикою

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на кафедру економіки і менеджменту агробізнесу. В підприємствах практикою студентів керують:

 • від університету – викладачі кафедри, призначені наказом ректора;
 • від підприємства – особа, призначена наказом директора підприємства.

Виконання програми виробничої практики контролює декан факультету економіки АПК, керівник виробничої практики від кафедри і начальник відділу навчально-виробничої практики КНЕУ.

При підготовці до проведення практики керівник від університету зобов’язаний:

- перед початком практики проконтролювати підготовленість баз практики;

- забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: провести інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надати студентам-практикантам необхідну документацію (направлення, програма проактики, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо), перелік яких встановлює кафедра економіки і менеджменту агробізнесу;

- повідомити студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі, а саме: подання письмового звіту(допускається – електронний варіант для наукового керівника), інформація щодо оформлення завдання, підготовки доповіді тощо;

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечити високу якість її проходження згідно з програмою;

- контролювати забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та провести з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

- контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, вести або організовувати ведення табеля відвідування студентами бази практики;

- у складі комісії приймати залік з практики;

- подати завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

Керівник практики студентів від підприємства повинен:

- забезпечити проведення обов’язкового інструктажу з охорони праці та техніки безпеки;

- у перші дні практики ознайомити студентів з характером діяльності підприємства, його виробничою структурою, технологією та організацією виробництва;

- разом зі студентом згідно з тематичним практики скласти індивідуальний календарний план проходження практики за формою, що передбачена в щоденнику, і узгодити його з керівником практики від університету;

- забезпечити кожного студента робочим місцем, кваліфікованим спеціалістом на робочому місці, документами та звітністю, передбаченою програмою практики, зокрема при необхідності надавати такі документи: річну звітну документацію підприємства (форми № 1-5, форму  № 50-сг, форму №6-мех (місячна, річна), форму №1-НПП, форму №1-П, форму №1-ПВ  та ін.), технологічні карти, схеми виробничих процесів тощо;

- надавати студентам всі пояснення, яких вони потребують під час проходження практики;

- систематично перевіряти записи в щоденнику, оцінювати роботу студента за день;

- контролювати ритмічність роботи студента, вимагати подання звіту про практику з попереднього робочого місця;

- повідомити керівника практики від кафедри або безпосередньо завідувача кафедри про всі порушення трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку студентом.

3.3. Оформлення звіту та його структура

Студент складає звіт про виробничу практику одночасно з її проходженням на відповідному робочому місці й у встановлений строк подає його на кафедру. До оформлення звіту висуваються загальні вимоги встановлені для всіх видів студентських робіт.

Зокрема звіт з виробничої практики повинен складатися з таких частин:

 

 Вступ.

1. Економічна характеристика підприємства, його виробничої, організаційної та управлінської структур.

2. Розробка виробничих бюджетів.

3. Розробка часткових бюджетів.

4.Розробка бізнес-проекту.

5.Оцінка ринкової інфраструктури.

Загальні висновки.

Додатки.

У вступі студент коротко описує мету, зміст, об’єкт та предмет практики, наводить основні завдання, які поставлені перед студентом під час проходження практики, коротко наводить кінцеві результати  виконаних аналітичних робіт під час практики. Орієнтовний обсяг – 3-4 ст.

У першому  розділі звіту студент дає техніко-економічну характеристику підприємства, характеризує його виробничу, організаційну та управлінську. Орієнтовний обсяг – 6-8 ст.

У другому розділі звіту студент приводить розроблені виробничі бюджети в рослинництві, тваринництві та обслуговуючих підрозділах.  Орієнтовний обсяг – 6-8 ст.

Третій розділ звіту присвячується розробці бізнес-проекту, його  опис та розрахунки. Орієнтовний обсяг – 8-10 ст.

У четвертому розділі звіту дається характеристика ринковій інфраструктурі. Орієнтовний обсяг – 6-8 ст.

 

Загальний висновок має бути лаконічним та ґрунтовним, розкривати головні особливості функціонування підприємства в цілому, висвітлювати пропозиції щодо удосконалення рівня менеджменту в підприємстві. Орієнтовний обсяг – 2-3 ст.

Додатки складаються з копій фінансової (обов’язково форми 1 і 2) і статистичної звітності підприємства, виробничої програми, первинної документації, яка була використана для виконання поставлених завдань виробничої практики.

В цілому, звіт про проходження виробничої практики повинен бути виконаний обсягом 30-40 ст. друкованого тексту формату А4, TNR, розмір кегля 14, інтервал 1,5, розмір полів: ліве, верхнє, нижнє – 25 мм, праве - 15 мм. Перший (титульний) аркуш не нумерується, далі застосовується наскрізна нумерація.

Відповідно до встановленого графіком терміну студент зобов'язаний подати звіт науковому керівникові для перевірки. Готова робота подається на рецензію не пізніше першого робочого дня після завершення практики.

3.4. Оцінювання та захист звіту

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного безпосередньо керівником від бази практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати висновки і пропозиції, додатки. Оформляється звіт за вимогами, які наведені вище.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри До складу комісії входять керівники практики від вищого навчального закладу і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.

Під час захисту звітів студенти мають показати глибокі знання з теорії та практики, критично оцінити чинну практику, довести обґрунтованість і доцільність своїх пропозицій щодо її вдосконалення.

Загальне оцінювання звіту здійснюється за наступними складовими:

а) відгук керівника практики від підприємства – 0-10 балів;

б) відгук керівника практики від університету – 0- 60 балів:

- за оформлення, комплексність та своєчасність подання звіту – 0-5 балів;

- вступ – 0-5 балів;

- за зміст та якість виконаного першого розділу – 0-10 балів;

- за зміст та якість виконаного другого розділу – 0-15 балів;

- за зміст та якість виконаного третього розділу – 0-15 балів;

- за зміст та якість виконаного четвертого розділу – 0-10 балів;

-в) захист звіту – 0-30 балів;

- презентація результатів практики – 0-5 балів;

- відповіді на питання – 0-25 балів.

Підсумкова оцінка за захист звіту про проходження практики визначається за чотирибальною системою:

«відмінно» – 90-100 балів;

«добре» – 70-89 балів

«задовільно» – 60-69

«незадовільно» – до 60 балів.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри, Вченої ради факультету і навчального закладу. Регламент організації конкретного виду практики щороку уточнюється і розміщується на сайті університету.

 

 

4. Список рекомендованих джерел інформації

 

 1. Васильков  В. Г. Організація виробництва: Навч. пос. – К.:КНЕУ, 2003. – 524 с.
 2. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.:КНЕУ, 2000. - 322 с.
 3. Верба В.А., Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. – К.:КНЕУ, 2002. - 297 с.
 4. Дем’яненко С. І.  Аграрний менеджмент: Підручник –К.: КНЕУ, 2018, 520 с. (електронне видання).
 5. Дем’яненко С.І. Аграрний менеджмент в системі агробізнесу // Економіка АПК, № 12 ( ), 2018, с.... 
 6. Клименко С.М.,  Дубрава О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2005.- 252 с.
 7. Клименко С. М., Литюга Ю. В. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. Практикум [електронний ресурс]. - К.: КНЕУ, 2013.-219 с.
 8. Коваленко Ю. С. Аграрний ринок України: організація та управління: Наук. – практичне вид. – К.: ІАЕ, 1998. – 108 с.
 9. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2004. - 495 с.
 10. Організація виробництва в с/г підприємствах / Практикум / за ред. Тарасенка Г. С. – К.: Урожай, 1993. – 224 с.
 11. Організація виробництва. -  під ред. Азізова О. П. – К:2000р., 827 с.
 12.  В. П. Савчук В.П., С. И. Прилипко, Е.Г. Величко. Анализ и разработка инвестиционных проектов. Учебное пособие. – К.: Абсолют –В, Эльга, 1999. – 304 с.
 13. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 336 с.
 14. Солодкий М.О. Біржовий ринок. – К.: Джерела М, 2001. – 336 с.
 15. Старіков О. Ю. Ефективність інфраструктури аграрного ринку та її вплив на сільське господарство / О. Ю. Старіков // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 38. – С. 51–62.
 16. Шкільов О. В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в с/г. – К.:Урожай,1997.– 336 с.