Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПРОГРАМА організації та проведення виробничої практики на факультеті фінансів

ПРОГРАМА організації та проведення виробничої практики на факультеті фінансів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет фінансів

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № 8 від 17.05.2018р.

Голова НМР ____________ А.М. Колот 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

організації та проведення виробничої практики

на факультеті фінансів

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

галузі знань «Економіка і підприємництво»

спеціальності «Фінанси і кредит»

спеціалізації «Фінанси»

 

 

 

 

 

Рекомендовано

кафедрою фінансів

протокол № 12 від 13.04.18 р.

              зміни і доповнення

            протокол № 4 від 17.10.2018 р.

 

Завідувач кафедри фінансів 

_______________В. Федосов

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

Центру менеджменту та моніторингу якості освіти__________________ Гуть Т.В.

 

Директор Центру зв’язків з роботодавцями та

сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива»______________Чуб О.В.

 

     

 

 

 

 

Київ 2018

 

 

 

 
 


Розробники:

Кафедра фінансів:

к.е.н., доцент Котіна Г.М.

к.е.н., доцент Степура М.М.

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу:

к.е.н., старший викладач Мельник К.В.

старший викладач Соколова О.Б.

Кафедра страхування:

                к.е.н., доцент Кривошлик Т.Д.

Кафедра фінансових ринків:

                к.е.н., доцент Парандій О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….…..………………………..4

1. База тренінг-практики……………………………………………………....……………………….....7

2. Порядок організації та керівництво тренінг-практикою………………….........................................8

3. Зміст практики, форми і методи контролю……………………………..….......................................11

4. Методична структура практики………………………………………….…………………………..13

5. Організація і технологія проведення виробничої практики…………….………………………….20     

6. Підведення підсумків виробничої тренінг-практики ……………………........................................37

7. Критерії оцінювання тренінг-практики ………………………………....…………………………..38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Виробнича практика студентів факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітнього ступеня бакалавра і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. 
Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні необхідного достатнього обсягу практичних фінансових знань і умінь. Під час тренінг-практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, накопичується та аналізується фактичний матеріал для виконання студентських робіт.
Практична підготовка студентів здійснюється на основі передових знань і технологій, з використанням сучасних інформаційних можливостей, створених при кафедрах фінансів, фінансових ринків, корпоративних фінансів і контролінгу, страхування  навчально-консультативного пункту, комп’ютерного класу.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача та спеціаліста з даного фаху. Призначення виробничої практики - закріпити знання та практичні навики, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із сучасним станом фінансової системи держави та її складових, оцінити фінансову стійкість держави, стійкість суб’єктів господарювання, здійснити макрофінансову оцінку фінансового та страхового секторів. На тренінг-практиці студенти ознайомлюються з механізмами вирішення фінансово-економічних та управлінських проблем й завдань на прикладі конкретних матеріалів.

У даній Програмі розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків виробничої тренінг-практики студентів факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Програма регламентує методично-організаційне забезпечення виробничої практики студентів факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  і базується на Законі України «Про вищу освіту», Законі України «Про освіту», Положенні «Про організацію освітнього процесу (нова редакція)», яке затверджене Вченою радою Університету 22 червня 2017 р., протокол № 14, та введене в дію наказом ректора від 30 червня 2017 року № 537, Наказі МОН України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», «Положенні про організацію практики студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що ухвалена Вченою радою Університету 1 березня 2018 року, протокол № 7 та введена в дію наказом ректора від 13 березня 2018 року № 169, Положенні про факультет фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми.

Виробнича тренінг-практика є невід’ємною складовою навчального процесу і важливим засобом підготовки кваліфікованих фахівців для фінансових і фіскальних органів держави, страхових, аудиторських компаній, підприємств, логічним продовженням навчальних курсів та складовою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців з фінансів. Виробнича практика студентів, котрі навчаються на факультеті фінансів, проходить в межах ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на робочих місцях спеціалістів за фінансово-економічним профілем діяльності та менеджерів різних рівнів з використанням матеріалів навчально-консультативного пункту кафедр, комп’ютерного класу, а також проведення тренінгів (міні-лекцій, кейсів).

Виробнича практика структурно складається з ІV блоків, зокрема:

І блок та ІІІ блок (84 год + 12 год) проводиться кафедрою фінансів

ІІ блок  (12 год) – кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу

ІV блок (12 год) – кафедрою страхування

Мета тренінг-практики полягає у набутті студентами практичного досвіду фінансової діяльності та закріпленні й поглибленні набутих під час теоретичного навчання знань з теоретико-методичних аспектів функціонування фінансової системи держави

Метою проведення І  блоку практики є поглиблення знань щодо функціонування фінансової системи держави та формування професійних компетенцій в сфері державного фінансового менеджменту

Метою проведення ІІ блоку практики є закріплення отриманих теоретичних знань та формування професійних компетенцій в сфері управління корпоративними фінансами

Метою проведення ІІІ блоку практики є поглиблення знань щодо функціонування фінансового ринку та набуття вмінь та навичок роботи на ньому

Метою проведення ІV блоку практики є закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі вивчення теоретичних курсів за дисциплінами фахового спрямування та  здобуття навичок практичної роботи в страховій сфері.

Тренінг-практика має прагматичний характер:

За блоком І «Оцінка фінансової стійкості держави»

- у теоретичному аспекті – це розширення і систематизація знань щодо фінансової стійкості бюджетно-податкової сфери України у порівнянні із зарубіжними країнами, удосконалення вмінь щодо аналізу нормативно-правових актів залежно від поставлених завдань з оцінки ліквідності та платоспроможності нашої держави; набуття вмінь на основі розрахунків за публічною бюджетною звітністю робити висновки щодо фінансової стійкості за окремими складовими державних фінансів, вирішувати дискусійні питання щодо розподілу коштів, надавати пропозиції щодо вдосконалення структури бюджету та пошуку шляхів збільшення ефективності планування і використання бюджету;  розширення знання податкового законодавства, удосконалення вмінь щодо роботи з нормативно-правовими актами залежно від поставлених завдань; ознайомлення з проблемою ухилення та уникнення податкових зобов’язань, їх наслідками для економіки, бюджету та конкретних платників податків; набуття вмінь роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання.

- у прикладному аспекті – це набуття студентами практичних навиків розрахунку якісних показників стійкості державних фінансів на основі публічної звітності, оцінки ефективності фінансування інвестиційних проектів держави та здійснення державних витрат; умінь порівнювати та інтерпретувати отримані результати, формулювання та розрахунок показників фінансової стійкості; здійснення аналізу фінансової безпеки та її оцінки за окремими напрямами і в цілому; виявлення і  оцінка ризиків управління фінансовими ресурсами держави, застосування показників оцінки ефективності ДФМ, пошуку  оптимального рівня централізації фінансових ресурсів держави, раціональної структури податкової системи з точки зору мінімізації податкового навантаження на бізнес і громадян та максимізації фіскального ефекту для бюджету.

За блоком ІІ: Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання

- у теоретичному аспекті – це розширення знань з теоретико-методичних основ здійснення аналізу фінансового стану та результатів фінансово-господарської діяльності підприємства; удосконалення навичок вибору та застосування різних методичних підходів до оцінки вартості підприємства; набуття вмінь обґрунтовувати  висновки та пропозиції щодо динаміки оціночних показників з врахуванням специфіки діяльності конкретного суб’єкта господарювання;

- у прикладному аспекті – це набуття студентами практичних навичок щодо застосування методів та прийомів фінансового аналізу, розрахунку та аналізу динаміки показників ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності; формування вмінь оцінювати вартість  бізнесу за різних методичних підходів та приймати рішення щодо управління фінансами конкретного суб’єкта господарювання за результатами  такої оцінки.

За блоком ІІІ. Макрофінансова оцінка фінансового сектору

у теоретичному аспекті – це розширення знань щодо здійснення технічного та фундаментального аналізу, оцінки параметрів діяльності емітентів та особливостей біржових торгів, вирішення дискусійних питань, набуття вмінь обґрунтування зроблених висновків щодо перспектив діяльності корпорацій;

- у практичному аспекті – набуття студентами практичних навичок щодо макроекономічного, галузевого аналізу та аналізу діяльності корпорації, визначення внутрішньої вартості її акцій, формування вмінь здійснення технічного аналізу та створення оптимального портфелю цінних паперів за заданих обмежень.

За блоком ІV. Макрофінансова оцінка страхового сектору

- у теоретичному аспекті – це розширення знань страхового законодавства, удосконалення вмінь щодо роботи з нормативно-правовими актами залежно від поставлених завдань, пов’язаних зі страховою діяльністю; набуття вмінь робити обґрунтовані висновки та пропозиції щодо розвитку страхового сектору економіки України;

- у прикладному аспекті – це набуття студентами практичних навичок щодо розрахунку та аналізу показників розвитку страхового ринку в цілому, а також  діяльності окремих його суб’єктів (страхових компаній, страхових посередників, інших учасників ринку).

Таким чином, виробнича практика націлена на формування у студентів фахових компетентностей та відповідних їм результатів навчання:

 

Компетентності

Результати навчання

 1. Навики управління інформацією у публічних звітах з державних фінансів різних країн, фінансових звітах корпоративного управління, звітності на ринку фінансових послуг (уміння знаходити, систематизувати та аналізувати інформацію з різних джерел).

1. вміння визначати необхідні вихідні дані та формулювати основні показники фінансової стійкості на макро та мікрорівнях, ранжувати результати оцінки та інтерпретувати їх, враховуючи їхню вагу в загальному результаті

 1. Здатність працювати в міжнародному середовищі (із закордонними класифікаторами інформації, із закордонними нормативними документами).

 

2. вміти орієнтуватися в нормативних документах та аналізувати ці документи,  визначати та інтерпретувати взаємозв’язки між показниками фінансових звітів, володіння технікою визначення показників оцінки ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності; застосування трендового, структурного, порівняльного та інших методів та прийомів фінансового аналізу

3 Ефективна взаємодія (робота в команді), здатність до організації і планування аналітичної роботи стосовно оцінки фіскального становища, потенціалу та фінансової стійкості

 1. вміння виявляти основні напрямки пошуку резервів зміцнення фінансового стану корпоративних суб’єктів  та публічного сектору, підвищення ефективності їх фінансового менеджменту
 

 

Тренінг-практика використовується практикантом для виявлення практичних проблем з метою формування напрямів подальшої наукової роботи та написання кваліфікаційних робіт. Усі техніко-економічні розрахунки та дослідження, передбачені програмою, студенти-практиканти виконують самостійно під керівництвом керівників практики від кафедри.

 

 

1. База тренінг-практики

 

Для проходження виробничої практики кафедри фінансів, корпоративних фінансів і контролінгу, страхування факультету фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» проводить практичну підготовку студентів на основі передових знань і інноваційних технологій, з використанням сучасних інформаційних можливостей і створених при кафедрах навчально-консультативного пункту, комп’ютерного класу, а також здійснюють тренінги за участю провідних фахівців з державного фінансового менеджменту або направляє студентів в організації та установи, які забезпечені висококваліфікованими кадрами, новітнім технічним оснащенням і відповідають вимогам програми. 
Студенти, які активно проявляли себе у науковій діяльності (активно брали участь в конференціях (очна участь з отриманням призового місця), конкурсах наукових робіт (зайняли призове місце), ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад та показали високий рівень фахової підготовки (зайняли призове місце), інші види наукових робіт із отриманням призового місця, мають можливість проходити практику за скороченою програмою (на розсуд тренера-викладача). 
Студенти, які публікували тези доповіді під керівництвом викладачів кафедри, статті у наукових фахових виданнях у співавторстві з викладачами кафедри, подавали роботи на конкурси наукових робіт (показали високий рівень знань, але не отримали призове місце), зайняли призові місця у І етапі Всеукраїнських олімпіад, мають можливість зарахувати відповідні види наукових робіт в рахунок проходження певних етапів практики (залежно від напрямку досліджень і виду наукової роботи). Рішення приймається по кожному студенту окремо.   
Для отримання права на індивідуальний графік проходження практики чи зарахування наукової роботи в рахунок проходження практики, студент має подати заяву на кафедру фінансів і підтверджуючі документи про участь в науковій роботі не пізніше першого дня практики. Рішення приймається спеціальною комісією кафедри і затверджується керівником кафедри фінансів з погодженням, за потреби, з іншими кафедрами факультету фінансів. 

Самостійно змінювати місце тренінг-практики студент не має права. У разі самостійної зміни місця практики, нез'явлення на тренінг-практику без поважних причин вважається, що студент не виконав навчального навантаження і може бути відрахований з Університету.

 

 

2. Порядок організації та керівництво тренінг-практикою

 

Тривалість виробничої практики визначається навчальним планом.

Методичне керівництво тренінг-практикою здійснює випускаюча кафедра економічного факультету фінансів Університету. На початку тренінг-практики кафедрою проводиться консультація-інструктаж, на якій студентів знайомлять з програмою виробничої тренінг-практики, порядком її проходження тощо.

Кафедри факультету фінансів забезпечує студентів і керівників практики програмою практики. Кафедри визначають готовність забезпечення  практикантів місцями на весь період проходження виробничої практики.

2.1. Порядок направлення студентів на тренінг-практику

Студентів направляють на виробничу практику в установленому порядку. Якщо за певних поважних причин студент не може пройти виробничу практику у заплановані терміни, то заздалегідь повинні бути оформлені відповідні дозволи для перенесення термінів її проходження. Перенесення термінів практики здійснюється за письмовою заявою студента на ім’я Ректора Університету за погодженням з Деканом факультету фінансів та завідувачем кафедри фінансів. Основними причинами перенесення термінів проходження практики є офіційно оформлене та узгоджене з університетом відрядження студента, стажування за кордоном за направленням університету та інші випадки. З будь-яких інших причин не узгоджених з університетом перенесення термінів практики не дозволяється.

Відповідальність за організацію, проведення і контроль виробничої практики студентів на факультеті покладається на декана факультету, по кафедрі - безпосередньо на завідувача кафедри.

2.2. Обов’язки відповідального за виробничу практику від кафедри фінансів

Відповідальні за тренінг-практику по кафедрі призначаються завідувачем кафедри фінансів факультету фінансів і підпорядковані безпосередньо керівнику-організатору практики від кафедри фінансів.

Основними обов’язками відповідальних за виробничу практику від кафедри є:

 • інструктаж студентів (у тому числі з техніки безпеки та охорони праці) та надання їм необхідних документів для проходження практики;
 • забезпечення своєчасності формування студентами графіків проходження практики та отримання ними індивідуальних (колективних) завдань від безпосередніх керівників;
 • своєчасне ознайомлення студентів з вимогами до оформлення документації, системою звітності та критеріями оцінки практики, які регламентуються документацією з організації та проведення тренінг-практики;
 • консультування студентів щодо термінів і порядку проходження тренінг-практики, оформлення документів з практики;
 • своєчасне проведення проміжних та кінцевого контролів тренінг-практики;
 • внесення пропозицій щодо вдосконалення організаційно-методичного забезпечення виробничої практики, а також інших навчально-методичних та звітних документів;
 • здійснення, у разі необхідності, разом з безпосередніми керівниками практики вибіркового контролю за проходженням тренінг-практики студентами;
 • внесення пропозицій щодо вдосконалення організації та проведення виробничої практики студентів.

2.3. Обов'язки і завдання безпосередніх керівників тренінг-практики від кафедр

Для безпосереднього керівництва тренінг-практикою кожного студента відповідно до навчального навантаження викладачів, кафедрою призначаються керівники, що приймають безпосередню участь у навчальному процесі.

Обов'язки безпосередніх керівників практики від кафедри:

 • розробка та надання студентам індивідуальних  завдань та інших вказівок для проходження виробничої практики;
 • контроль за своєчасністю формування та виконанням індивідуальних графіків проходження виробничої практики студентами;
 • консультування студентів щодо виконання індивідуального завдання практики та оформлення документів з практики;
 • оцінка роботи студента на практиці під час участі в тренінгах, результатів виконання кейсів, аналітичних завдань, підготовлених презентацій та інших матеріалів з практики;
 • здійснення контролю за безпосереднім проходженням виробничої практики студентами;
 • забезпечити студентів необхідними матеріалами відповідно до програми та графіку проходження тренінг-практики;
 • детально ознайомитися з програмою й завданням практики, здійснювати методичне керівництво та допомагати студентам під час ознайомлення з методиками проведення досліджень, розрахунків, аналізу;
 • контролювати роботу студентів та виконання ними завдань, організувати табельний облік виходу на практику;
 • своєчасно інформувати завідувача кафедри про порушення студентами-практикантами дисципліни, правил безпеки, невиконання поставлених перед ними завдань.

Завдання керівників етапів тренінгу:

 • деталізувати завдання кожного етапу і персоніфікувати їх;
 • здійснити розподіл студентів по групах (командах), конкретизувати завдання кожної групи, методично спрямовувати роботу міні-груп;
 • забезпечити студентів робочими місцями та інформацією для проведення етапу;
 • проводити консультації;
 • контролювати достовірність розрахунків і обґрунтованість висновків за результатами етапу;
 • формувати оціночну інформацію про роботу міні-груп й окремих студентів, дати оцінку новизні та ефективності результатів етапу;
 • узагальнити результати етапу і розробити пропозиції щодо вдосконалення цієї форми практичного навчання.

За результатами проходження кожного етапу виробничої практики керівник тренінг-практики має виставити результуючу оцінку, а саме: F - "незадовільно", Е, D - "задовільно", В, С - "добре" чи А - "відмінно". Кожен етап оцінюється відповідною сумою балів, які залежать від складності опрацьованого кейсу чи аналітичного завдання. Оцінки за шкалою А, В, С, D, Е, F переводяться у відповідну кількість балів за кожним з етапом. По закінченню блоку набрані студентами бали підсумовуються і визначається бал, отриманий за блок. При чому максимальна сума балів за блок І – 70, за блоки ІІ-ІV – 30 (по 10 балів за кожен блок).  В сумі за тренінг практику можна отримати не більше 100 балів.

2.4. Обов’язки і завдання студентів-практикантів

Студенти при проходженні виробничої практики зобов’язані:

 • до початку практики на установчих зборах, а далі в індивідуальному порядку, одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно приступити до тренінг-практики;
 • систематично працювати над виконанням завдань за програмою практики, що передбачає обов'язкове регулярне відвідування практики;
 • виконувати завдання керівників практики на відповідних частинах, на етапах практичного опанування програми тренінг-практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, зазначені в графіку проходження практики та вказівками безпосереднього керівника;
 • самостійно вивчати нормативну документацію та аналізувати практику виконання конкретних операцій і брати активну участь у тренінговому навчанні, практичних нарадах (іграх, дебатах, дискусіях, інтелектуальних змаганнях);
 • суворо дотримуватись режиму робочого дня, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, які діють на базі практики;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • постійно контактувати з кафедрою та своєчасно проходити контроль;
 • висвітлити результати виконаної роботи та оформити їх у матеріалах презентацій та документах.

Завдання студентів-учасників тренінгу:

 • бути активним і визначити своє місце в міні-групі;
 • дотримуватись програми і графіку тренінгу;
 • самостійно ознайомитись з базовими матеріалами та нормативними документами;
 • повторити матеріал, одержаний на лекціях та практичних заняттях;
 • використовувати набуті теоретичні знання для формулювання стратегічних і середньострокових цілей, вибору альтернатив;
 • виконувати самостійно роботу, передбачену завданнями кожного з етапів тренінгу;
 • брати активну участь в роботі міні-групи згідно отриманого завдання або виконувати функції своєї ролі під час виконання тренінгу;
 • бути уважними та ініціативними, брати участь в дискусіях й мозкових атаках за результатами виконання та презентації;
 • бути логічними та послідовними під час відповідей, застосовувати набуті знання і навички під час дискусій;
 • готувати обґрунтовані висновки під час тренінгу;
 • формулювати наукову новизну і практичну значимість висновків під час тренінгу;
 • приймати активну участь у презентації матеріалів тренінгу;
 • приймати участь у розробці пропозицій з вдосконалення та підвищення ефективності тренінгу.

 

 

3. Зміст практики, форми і методи контролю

 

Зміст виробничої тренінг-практики студентів визначається переліком і тематикою навчальних дисциплін, які є обов'язковими для спеціальності. Кількість часу, відведеного на опрацювання питань на кожну частину тренінг-практики, визначається в установленому порядку.

Під час проходження практики студент має поглибити знання щодо функціонування фінансової системи держави, фінансового ринку, страхового ринку, управління корпоративними фінансами та сформувати професійні компетенції в сфері державного фінансового менеджменту, управління корпоративними фінансами, фінансовим та страховим ринком. Узагальнюючим результатом практики – є здійснення комплексної оцінки стійкості фінансової системи держави. Для досягнення поставленої мети, тренінг-практика складається з чотирьох структурних частин (блоків):

Блок 1. Тренінг «Оцінка фінансової стійкості держави» проводиться кафедрою фінансів (розрахований на 84 години) і складається з вступного та трьох основних етапів: «Організаційно-правові засади діяльності державних фінансових органів»; «Макрофінансова оцінка стійкості бюджетної сфери та її вплив на фінансову безпеку держави», «Макрофінансова оцінка державних інвестиційних проектів».

Блок 2. Тренінг «Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання» проводиться кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу  (розрахований на 20 годин) і складається з двох етапів: «Моніторинг фінансової звітності та діагностика фінансового стану підприємства», «Оцінка вартості бізнесу»

Блок 3. Тренінг «Макрофінансова оцінка фінансового сектору» проводиться кафедрою фінансових ринків  (розрахований на 20 годин) і складається з двох етапів: «Симулятор біржової торгівлі», «Особливості портфельного інвестування на фондовому ринку»

Блок 4. Тренінг «Макрофінансова оцінка страхового сектору» проводиться кафедрою страхування  (розрахований на 20 годин)

До кожної частини додаються: блок-схеми, презентації; заповнені форми звітностей, декларацій, розрахунків та інші додаткові матеріали; презентації студентом основних положень практичних тренінгів. За кожним структурним напрямом практичного тренінгу мають бути виявлені основні недоліки роботи та розроблені напрями підвищення ефективності діяльності відповідних органів управління.

Основні вимоги до організації і проведення практичних тренінгів, виконання розрахунків, матеріалів практики та презентації студентом основних положень чотирьох блоків практичних тренінгів, які входять до програми практики, міститься у методичних вимогах (див п.   Методична структура практики та п. Організація і технологія проведення виробничої практики).

Під час проходження практики студент має ознайомитися з основами фінансового законодавства, виконати завдання тренінг-практики та публічно презентувати основні результати роботи по кожному практичному тренінгу.

Робота практиканта з виконання програми контролюється керівниками та викладачами відповідних кафедр. Практикант повинен дотримуватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку тренінг-практики.

Виконання кожного блоку тренінг-практики переводиться в бали і виставляються у відомість із подальшим підсумовуванням балів по кафедрам і переведенням її у національну шкалу оцінок.

Розподіл балів між кафедрами здійснюється згідно наступної шкали:

кафедра

фінансів

корпоративних фінансів і контролінгу

страхування

Разом

блок

І та ІІІ

ІІ

ІV

бали

70+10

10

10

100

По закінченні тренінг-практики студенту виставляється загальна оцінка («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує обсяг знань і навичок отриманих студентом за час проходження практики, сумлінність виконання програми тренінг-практики.

Звільнення від тренінг-практики за сімейними обставинами або іншими поважними причинами на один або кілька робочих днів допускається виключно за заявою практиканта та з дозволу завідувача кафедри. За активну участь в наукові роботі кафедри (див п. 2.2) студент має право на проходження практики за індивідуальним графіком або зарахування відповідних результатів наукових робіт в рахунок деяких етапів практики (детальніше див пп. 2.2 програми)

Загальний контроль за ходом виробничої практики здійснюють завідувачі кафедр, а також декан факультету фінансів.

Індивідуально-груповий контроль здійснює керівництво кафедри та керівники практики.

Поточний та проміжний контроль передбачає облік ходу виробничої практики кожного студента, котрий відображається в журналі та підтверджується безпосередніми керівниками практики.

Кінцевою формою контролю є підведення підсумків з тренінг-практики.

 

 

 

 

 

 

4. Методична структура практики

Загальна схема організації практики «Стійкість фінансової системи держави»

Блок І. Оцінка фінансової стійкості держави (84 год, 70 балів)

Етап І. Організаційно-установчий

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Вступне організаційно-методичне заняття

Ознайомлення студентів з цілями та завданнями тренінгу, вихідною інформацією, формами і методами роботи, порядком оцінювання активності та результативності роботи студентів. Визначення принципів та програми роботи міні груп

Підготовка до обговорення теми. Активізація уваги

З’ясування сутності та змісту роботи під час проходження тренінгу. Ознайомлення з правилами тренінгу, вирішення спірних питань

2

 

 

-

2.

Міжнародна науково-практична конференція

Участь в обговоренні. Конференція проводиться з метою висвітлення передових науково-практичних результатів, представлення оригінальних підходів, нестандартних висновків, нового бачення проблем і перспектив у галузі фінансів місцевого самоврядування. Конференція покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією між українськими та закордонними вченими, представниками наукового та освітнього середовищ, сприяти налагодженню науково-освітньої співпраці у галузі публічних фінансів, слугувати джерелом інформації про сучасний рівень наукової роботи за обраним напрямом дослідження для студентів та аспірантів.

Підготовка тез, наукових робіт з напряму конференції та аналітичного звіту у формі презентації за результатами

Ознайомлення із сучасним станом публічних фінансів фінансів, зокрема стратегічними орієнтирами розвитку інфраструктурою публічних фінансів в Україні, особливостями розвитку місцевого самоврядування, ринковими інструментами забезпечення суспільних потреб в умовах сталого розвитку, що наразі є головними пріоритетами фінансової політики України та її внутрішніх комплексних соціально-економічних та політичних трансформацій.

8

5

Всього за етапом

10

5

 

Етап ІІ. Економіка публічного сектору ( лекції доктора професора А. Хайнеманна)

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Лекції Економіка публічного сектора

Курс "Економіка державного сектору" дає студентам подальший огляд теоретичних та інституційних основ економічної діяльності державного сектору. Курс полягає у розкритті змісту податкової та видаткової бюджетної діяльності уряду чи державного сектору. Цей предмет зазвичай називають публічними фінансами. "Цей термін є дещо неправильним, оскільки основні проблеми не є фінансовими (тобто, пов'язані з грошима). Скоріше основні проблеми пов'язані з використанням реальних ресурсів. З його причини деякі автори віддають перевагу економічній лекції у державному секторі або просто державній економіці "(Розен і Гайер 2014: 2).

Після вивчення курсу з комплексними економічними сучасними аналітичними інструментами студенти зможуть визначити можливі причини державних інтервенцій (наприклад, невдачі на ринку) та оцінити вплив інструментів економічної політики в умовах ринкової економіки. Студенти отримують передові знання про невдачі ринку, а також про оподаткування. Учасники курсу зможуть обговорити поточні питання державних інтервенцій у ринкових процесах та використовувати передові знання для аналізу та оцінки поточних варіантів реформ.

28

20

2.

Тренінг – вправа, Коротке екзаменування

4

20

Всього за етапом ІІ

32

40

Етап ІІІ. Макрофінансова оцінка стійкості бюджетної сфери та її вплив на фінансову безпеку країни

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Оцінка фіскального навантаження в Україні та країнах ЄС

 

На даному етапі кожна міні-група представляє себе у ролі фінансового аналітика:

1-ша міні-група. Оцінює фіскальне навантаження на економіку України та країн ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

2-га міні-група. Оцінює структуру надходжень бюджету України та країн-членів ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

3-тя міні-група. Оцінює структуру витрат бюджету України та країн-членів ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

4-та міні-група. Оцінює децентралізацію бюджетних повноважень України та країн-членів ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

 

Ознайомити учасників  із світовими моделями централізації ВВП через бюджетну систему та фіскального федералізму, джерелами формування та напрямками витрачання коштів центральних та регіональних бюджетів країни, концентрацію доходів та видатків, прогалини в бюджетному фінансуванні та впливу зазначених показників на соціально-економічні процеси в країні та світі в умовах інтеграційних процесів з метою забезпечення стабільного розвитку державних фінансових відносин. 

Цей етап є логічним продовженням двох попередніх етапів  тренінг-практики, під час якого студенти спробують запропонувати можливі напрямки макрофінансової стабілізації бюджетної сфери України, а також оцінити фіскальне навантаження на економіку країни, рівень децентралізації фіскальних повноважень та фінансових можливостей територіальних громад для забезпечення соціально-економічного розвитку територій та країни в цілому, зробити висновки щодо доцільності розподілу макрофінансових ресурсів через державний сектор економіки. Крім того, спробують оцінити рівень фінансової безпеки України

20

20

Скласти презентацію в PowerPoint виявлених тенденцій, висновків та пропозицій

10

міні-конференція з обговорення результатів дослідження за напрямом роботи кожної міні-групи

 

Зробити спільні висновки і пропозиції

8

Всього годин за етапом ІІІ

38

15

Етап ІV  Публічні лекції фахівців Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку України

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Лекції фахівців державного фінансового управління

 

Цей етап є логічним продовженням попередніх етапів тренінг-практики та допомогою студентам у розумінні функціональних взаємозв’язків практичної роботи окремих органів державного управління.  Під час цього етапу студенти спробують зрозуміти особливості роботи окремих структурних підрозділів  Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку України.

4

10

 

 

Блок ІІ. Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання (12 год, 10 балів)

 

Організаційно-установчий етап

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

1.

Вступне організаційно-методичне заняття

інформування студентів щодо цілей, завдань та критеріїв оцінювання практики, формування міні-груп для проходження практики, надання інформації щодо підприємства-об’єкта дослідження кожній міні-групі, визначення принципів та програми роботи міні груп

Ознайомлення з особливостями діяльності підприємства. Формування бази даних визначеної форми. Активізація уваги

З’ясування мети та змісту роботи під час проходження тренінгу. Ознайомлення з правилами тренінгу, формування міні-груп, розподіл функцій між членами міні-групи, вирішення спірних питань

2

 

Етап 1. Моніторинг фінансової звітності та діагностика фінансового стану підприємства

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Аналіз звітності підприємства

Проведення моніторингу публічної звітності підприємства за останні 3 роки

Горизонтальний та вертикальний аналіз ф.1,2,3 річної звітності підприємства

оцінка тенденції змін показників звітності, структури активів, джерел формування майна, фінансових результатів та грошових потоків

1

5

2.

Дослідження ліквідності активів та аналіз ліквідності балансу

Розрахунок показників ліквідності, визначення індексу ліквідності, оцінка ліквідності балансу,  визначення платіжного надлишку чи нестачі коштів

Виконання відповідних розрахунків, мозковий штурм, робота в малих групах

формування висновків щодо рівня ліквідності, визначення резервів підвищення/відновлення ліквідності  конкретного підприємства

2

3.

Оцінка ефективності використання ОА

Визначення оборотності оборотних активів, дебіторської заборгованості та запасів, розрахунок фінансової потреби в оборотних коштах  підприємства

Виконання відповідних розрахунків, мозковий штурм

Формування висновків щодо ефективності використання оборотних коштів

1

4.

Аналіз структури капіталу та визначення рівня забезпечення підприємства джерелами фінансування

 Розрахунок показників фінансової стійкості , визначення типу фінансової стійкості

Виконання відповідних розрахунків, мозковий штурм

Формування висновків щодо структури капіталу, визначення рівня забезпечення підприємства джерелами фінансування, визначення резервів зростання фінансової  стійкості

1

5

Аналіз динаміки показників рентабельності

Розрахунок показників рентабельності

Виконання відповідних розрахунків, мозковий штурм

Формування висновків щодо рівня рентабельності діяльності підприємства, формування загальних висновків щодо фінансового стану

1

6

Аналіз робочого капіталу підприємства

Порівняння брутто та нетто величини робочого капіталу, розрахунок тривалості фінансового циклу

Виконання відповідних розрахунків, мозковий штурм, формування висновків

Визначення факторів, що впливають на тривалість фінансового циклу

1

7

Дослідження складу, структури грошових потоків підприємства.

Оцінка структури грошового потоку  та якості управління грошовими потоками

Виконання відповідних розрахунків, мозковий штурм, формування висновків

Визначення обсягів грошових потоків за видами діяльності , формування висновків щодо якості управління грошовими потоками

1

Всього за етапом І

8

5

 

Етап 2. Оцінка вартості бізнесу

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Оцінка вартості капіталу

Розрахунок вартості власного та залученого капіталу, визначення WACC

Виконання відповідних розрахунків, мозковий штурм, формування висновків

Дослідження динаміки вартості ресурсів  конкретного підприємства

1

5

2.

 

Оцінка вартості бізнесу

Оцінка вартості бізнесу з використанням різних методичних підходів, обґрунтування вибору методів оцінки

Виконання відповідних розрахунків, мозковий штурм, формування висновків та рекомендацій

Формування загального висновку по результатам розрахунків, оцінка ефективності управління підприємством

1

3.

Презентація та захист комплексної індивідуальної роботи

2

Всього за етапом ІІ

4

5

Всього за блоком ІІ

12

10

 

Блок ІІІ. Макрофінансова оцінка фінансового сектору (12 год, 10 балів)

 

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

1.

Вступне організаційно-методичне заняття

Ознайомлення студентів з цілями та завданнями тренінгу, вихідною інформацією, формами і методами роботи, порядком оцінювання активності та результативності роботи студентів. Визначення принципів та програми роботи міні-груп.

Підготовка до обговорення теми.

З’ясування сутності та змісту роботи під час проходження тренінгу. Ознайомлення з правилами тренінгу

2

 

Етап І. Симулятор біржової торгівлі

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Знайомство з правилами та емітентами, отримання групових завдань

Ознайомлення студентів з ходом торгів, правилами укладення угод та визначення розрахункової ціни. Ознайомлення з характеристиками емітентів.

З’ясувати всі незрозумілі пункти правил, а також групових завдань.

В результаті проведення підетапу студенти мають бути готовими до активної участі в симуляторі біржової торгівлі.

2

0

2.

Торгівля акціями емітентів

Торгівля цінними паперами умовних емітентів між міні-групами.

Отримання максимального прибутку та виконання групового завдання.

Набуття студентами вмінь та навичок аналізу інформації, що надходить на фондовий ринок; аналізу поведінки учасників торгів на фондовому ринку;          вибору оптимальної стратегії досягнення торгівельних цілей з урахуванням дій інших учасників;           роботи з таблицею заявок; самоаналізу та контролю за власними діями.

6

5

Всього годин за етапом І

8

5

 

Етап ІІ. Особливості портфельного інвестування на фондовому ринку

№ п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Знайомство з правилами та отримання групових завдань

Ознайомлення студентів з Інтернет-джерелами біржової інформації, особливостями формування інвестиційних портфелів.

З’ясувати всі незрозумілі пункти правил, а також групових завдань.

В результаті проведення підетапу студенти мають бути готовими до активної участі в формуванні інвестиційних портфелів.

2

0

2.

Формування інвестиційного портфелю

Відбір емітентів до портфелю на основі аналізу показників діяльності компаній та результатів біржових торгів.

Сформувати оптимальні інвестиційні портфелі з емітентів, що відповідають поставленим вимогам.

Набуття студентами навичок аналізу показників діяльності та перспективності емітентів, формування експертної та рейтингової оцінки.

2

5

Всього за етапом ІІ

4

5

Всього за юлоком ІІІ

12

10

 

Блок ІV. Макрофінансова оцінка страхового сектору (12 год, 10 балів)

 п/п

Підетапи тренінгу

Основний
зміст роботи

Завдання
студентів

Очікувані результати

Норма часу, ак. годин

Бали

1.

Вступне організаційно -методичне заняття

    Ознайомлення студентів з метою та завданнями тренінгу, вихідною інформацією, формами і методами роботи, порядком оцінювання активності та результативності роботи студентів.

    Активізація уваги. Усвідомлення програми тренінгу, графіку його проведення, порядку оцінювання

 

     З’ясування сутності та змісту роботи під час проходження тренінгу.

     Ознайомлення з правилами тренінгу, уточнення незрозумілих питань.

 

2

 

--

2.

Макрофінансова оцінка страхового сектору

     Формуються міні-групи, кожна з яких  отримує  завдання, що передбачають аналіз динаміки і структури основних показників сучасного стану  страхового ринку України,   обчислення показників, які характеризують його розвиток та виявлення тенденцій і чинників, що на нього впливають. 

    Результати виконаної роботи кожна міні-група оформляє у формі презентації (у тому числі, використовуючи технології створення комп’ютерних презентацій).

     Викладач забезпечує організацію і контроль виконання тренінгових завдань.

   Студентські міні-групи отримують індивідуальні завдання, орієнтовний перелік яких передбачає::

   - обчислити та проаналізувати  частку страхування у ВВП України;

   - проаналізувати динаміку кількості фінансових установ на ринку небанківських фінансових послуг України та визначити частку страхових компаній;

    - обчислити та проаналізувати коефіцієнт концентрації та коефіцієнт Герфіндаля-Гіршмана за першими десятьма страховими  компаніями Україні за страховими преміями;

   - оцінити динаміку та визначити  структуру валових і чистих страхових премій і страхових виплат за видами страхування в цілому, в т. ч. за видами страхування життя і загального страхування, а також за добровільною та обов’язковою формами проведення страхування;

    - проаналізувати динаміку та обчислити структуру договорів страхування за всіма видами страхування, в т.ч. зі страхування життя, укладеними зі страхувальниками-юридичними особами та страхувальниками - фізичними особами;

     - проаналізувати діяльність страхових (перестрахових) брокерів;

     На основі звітних даних та за результатами проведених розрахунків оцінити сучасний стан страхового ринку України й обґрунтувати висновки щодо тенденцій його розвитку.

     За результатами виконання тренінгових завдань кожна міні-група має підготувати аналітичні таблиці, їх зразок наведено у таблицях 4.1-4.4) з текстовими поясненнями, які слід залучити до   презентаційних матеріалів (в електронній формі та /або у роздрукованих формах на паперових носіях).

    За результатами проведеної роботи студенти набудуть практичних навичок щодо:  

    - пошуку та аналізу інформації з різних джерел;

    - обчислення  та аналізу показників, що характеризують  розвиток страхового ринку;

    - аналізу діяльності страховиків та опрацювання заходів, спрямованих на її покращення;

   - опрацювання обґрунтованих висновків  і пропозицій щодо активізації розвитку страхового ринку України; 

   - побудови та аналізу  відповідних таблиць та діаграм;

    - індивідуальної роботи та роботи в команді, вирішення  дискусійних питань та опрацювання рішень (висновків, пропозицій).

 

8

 

2

3.

Контроль набутих знань за результатами проходження тренінгу

     Результати виконаної роботи кожна міні-група представляє у формі     презентації (в електронному вигляді та /або у роздрукованих формах на паперових носіях).

     Викладач здійснює перевірку рівня оволодіння студентами навичками після проходження тренінгу, у тому числі щодо правильності здійснення необхідних розрахунків та одержаних результатів, а також обґрунтованості висновків і пропозицій (управлінських рішень).

      Під час презентації студентам задаються усні запитання, які дозволяють оцінити розуміння ними окремих аспектів виконаних завдань.

     Виставляється загальний бал у відповідні документи як підсумкова оцінка за цією частиною практики.

      Кожна міні-група представляє результати виконання тренінгових завдань у формі презентації, при цьому кожний учасник міні-групи доповідає про результати саме своїх частин  у виконанні завдань.

     Під час презентації студенти відповідають на усні запитання викладача-тренера.

     Презентаційні матеріали мають бути надані в електронній формі та /або у роздрукованих формах на паперових носіях.

 

     Оцінювання презентаційних робіт міні-групами здійснюється в межах від 0 до 8 балів (за шкалою:  0; 4; 6; 8).

 

     Загальний підсумковий бал (від 0 до 10) за ІV частиною «Макрофінансова оцінка страхового сектору» складається з суми балів за результатами контролю роботи студента в другий день (від 0 до 2 балів) та третій день (від 0 до 8 балів)  практичного тренінгу.

 

 

 

 

 

     Перевірка знань студентів щодо оволодіння набутими навичками.

     Вміння презентувати результати проведеної роботи.

 

   

 

4

 

8

Всього за блоком ІV

12

10

 

5. Організація і технологія проведення виробничої практики

 

Блок І. Оцінка фінансової стійкості держави

 

Етап І. Організаційно-установчий

 «Вступне організаційно-методичне заняття»

(Тривалість – 10 годин)

Вступна частина щодо ознайомлення студентів з порядком проведення та організацією оцінювання практики.

На початку практики тренер  зобов’язаний:

 • пояснити студентам необхідність і призначення виробничої практики на 4 курсі, як невід’ємної умови професійності бакалавра. Пояснити важливість набуття компетенцій фінансиста упродовж практики у всіх аспектах спеціальності фінанси, які забезпечує кафедра фінансів;
 • попередити студентів про поділ на міні-групи, їх кількість, вимоги до колективної та індивідуальної роботи на практиці;
 • пояснити студентам логіку етапів та мету цієї частини практики (презентація виробничої практики);
 • створити умови для прояву студентами своїх власних думок та пропозицій упродовж практики;
 • консультувати студентів упродовж практики, перевіряти їхню активність у вигляді диспутів і дискусій, стимулювати обмін інформацією між учасниками різних міні-груп;
 • оцінювати результати участі кожного студента під час проходження практики;
 • дотримуватися регламенту етапів практики та забезпечити його дотримання студентами.

  Участь в конференції, складання аналітичного звіту.

            Організація і забезпечення: для забезпечення проведення етапу необхідним є наявність ноутбуку та проектору, Internet,  бажаним  є наявність у кожної міні-групи інформаційно-методичного забезпечення проведення практики.

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Модернізація публічних фінансів: стан та виклики сьогодення»

Березень 13, 2018 | Київ

Адреса: Проспект Перемоги, 54/1 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Конференційний зал, 1 корпус

Час: 10:00-14:30

 

 

ІІІ Етап. Макрофінансова оцінка стійкості бюджетної сфери та її вплив на фінансову безпеку країни

 (Тривалість – 24 годин)

До виконання цього етапу студенти приступають після ознайомлення із основними аспектами діяльності фінансових органів держави. Цей етап є логічним продовженням етапу 1 тренінг-практики, під час якого студенти спробують запропонувати можливі напрямки макрофінансової стабілізації бюджетної сфери України, а також оцінити фіскальне навантаження на економіку країни, рівень децентралізації фіскальних повноважень та фінансових можливостей територіальних громад для забезпечення соціально-економічного розвитку територій та країни в цілому, зробити висновки щодо доцільності розподілу макрофінансових ресурсів через державний сектор економіки, спробують запропонувати можливі напрямки зміцнення бюджетної та боргової безпеки, забезпечення  стабільності фінансових відносин макрорівня.

 

Студенти працюють в міні-групах, сформованих ще на початку тренінгу (4 міні-групи). Під час участі в дискусії оцінюється участь кожного студента окремо, його активність. Для цього тренер може видавати фішки активним учасникам, які потім переводяться в бали. В міні-групах студенти будуть працювати під час виконання аналітичних ситуаційних і розрахункових завдань. Студенти кожної групи з метою формування більш ґрунтовних висновків щодо факторів, що вплинули на діяльність об’єкта дослідження  можуть використати звітні дані Євростату та МВФ стосовно статистики публічних фінансів (Government Finance Statistics, Public Finance Statistics тощо), дані офіційних сайтів органів фінансового управління досліджуваних держав,  Консенсус прогноз, тощо

 

На даному етапі кожна міні-група представляє себе у ролі фінансового аналітика:

1-ша міні-група. Оцінює фіскальне навантаження на економіку України та країн ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

2-га міні-група. Оцінює структуру надходжень бюджету України та країн-членів ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

3-тя міні-група. Оцінює структуру витрат бюджету України та країн-членів ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

4-та міні-група. Оцінює децентралізацію бюджетних повноважень України та країн-членів ЄС та її вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

 

Завдання для міні-груп, які вони виконують у розрізі своїх ролей:

1-ша міні-група.

Оцінка фіскальне навантаження на економіку України та країн ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

 1. Проаналізувати моделі централізації ВВП через бюджетну систему. Скласти у схематичному вигляді:
 •  

Рівень централізації

 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розрахувати фіскальне навантаження на економіку України за формулами:

загальний обсяг зведеного бюджету (за доходами і видатками) / ВВП

Визначити причинно-наслідкові зв’язки такого рівня централізаціїта основних показників розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів). Проаналізувати динаміку за останні 10 років, виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції.

 1.  Розрахувати фіскальне навантаження на економіку країн ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS) за формулами:

загальний обсяг зведеного бюджету (за доходами та видатками) / ВВП

Визначити причинно-наслідкові зв’язки такого рівня централізаціїта основних показників розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів). Проаналізувати динаміку за останні 10 років, виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції.

 1. Скласти презентацію в PowerPoint виявлених тенденцій, висновків та пропозицій.

 

2-га міні-група.

Структура доходів центральних бюджетів України та країн ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

 1. Проаналізувати джерела формування доходів  центральних та регіональних бюджетів України та країн ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS):

 

 •  

Джерело формування доходів

Особливості розподілу

 

 

 

 

 1. Визначити структуру доходів Державного бюджету в Україні (за бюджетною класифікацією в розрізі загального та спеціального фондів) за останні 10 років. Проаналізувати структурні зрушення, порівняти з зрушеннями в джерелах формування доходів та основних показниках розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів). Розрахувати показник концентрації податкових доходів бюджету, в тому числі в розрізі основних бюджетоформуючих податків. Виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції. 
 2.  Визначити структуру доходів центральних бюджетів в країнах ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS)  (за існуючою нормативною класифікацією) за останні 10 років. Проаналізувати структурні зрушення, порівняти з зрушеннями в джерелах формування доходів та основних показниках розвитку економіки цих країн та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів). Розрахувати показник концентрації податкових доходів бюджету, в тому числі в розрізі основних бюджетоформуючих податків. Виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції. 
 3. Скласти презентацію в PowerPoint виявлених тенденцій, висновків та пропозицій.

 

 

3-тя міні-група.

Структура видатків центральних бюджетів України та країн ЄС та його вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS).

 1. Визначити структуру видатків Державного бюджету в Україні за функціональною класифікацією за останні 10 років.

Викласти результати структури видатків Державного бюджету України за функціями на кругових діаграмах. Порівняти структурні зрушення. Розрахувати ланцюговий темп росту видатків по функціях в Україні. Зробити висновки щодо змін структури та назвати їх причини.

Визначити за останні 10 років частку видатків на кожну функцію держави у ВВП відповідної країни у відповідному році. Результати розрахунку часток видатків за функціями у ВВП викласти в таку таблицю:

Функція держави

 •  

Україна

 •  
 •  

Одна з країн PIIGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняти структуру видатків із центральними бюджетами інших країн.

Визначити причинно-наслідкові зв’язки такого розподілу структури видатків за функціями та основних показників розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів). Зробити висновки щодо пріоритетів бюджетних видатків в Україні та схарактеризувати бюджетну політику у контексті наявних та бажаних пріоритетів видатків.

 1. За 10 років розрахувати частки поточних і капітальних видатків в Державному бюджеті України за економічною класифікацією у розрізі загального та спеціального фондів бюджету, виділивши окремо від основної групи такі видатки як заробітна плата та нарахування на неї, трансферти населенню, видатки на комунальні послуги та енергоносії, у капітальних видатках – капітальне будівництво. Побудувати графіки динаміки по основним статтям ЕК у розрізі загального та спеціального фонду бюджету, зробити висновки щодо ролі кожного фонду у забезпеченні цих видатків. Звернути увагу на видатки розвитку та приховані видатки «проїдання» у капітальних видатках.
 2. Використовуючи показники інфляції, індекси споживчих цін, щодо капітальних видатків – індекси цін у промисловості, розрахувати реальну динаміку поточних та капітальних видатків з Державного бюджету України за загальним та спеціальним фондами, розрахувати їх частку у реальному ВВП.
 3. Порівняти ці видатки з відповідними видатками центральних бюджетів в країнах ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS)  (за існуючою нормативною класифікацією). Зробити висновки з урахуванням основних показників розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність, ВВП на душу населення, рівень доходів населення у ВВП, рівень заощаджень у ВВП, рівень соціальних стандартів).
 4. Скласти презентацію в PowerPoint виявлених тенденцій, висновків та пропозицій.

 

4-та міні-група.

Децентралізація бюджетних повноважень України та країн-членів ЄС та її вплив на фінансову безпеку (Польща, Франція, одна з країн PIIGS)

 1. Проаналізувати моделі фіскального федералізму України та країн ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS):

 

Модель фіскального федералізму

 •  

Характерні особливості розподілу фіскальних повноважень

 

 

 

 

 1. Визначити структуру доходів та видатків місцевих бюджетів різного рівня в Україні (за бюджетною класифікацією в розрізі загального та спеціального фондів) за останні 10 років. Проаналізувати структурні зрушення, порівняти з зрушеннями в джерелах формування доходів та основних показниках регіонального розвитку економіки та якості життя (інвестиційна активність в регіонах, ВРП на душу населення в регіонах, рівень доходів населення регіону у ВРП, рівень заощаджень в регіонах у ВРП, рівень забезпеченості соціальними благами в регіонах). Виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції. 
 2.  Визначити структуру доходів та видатків регіональних бюджетів різного рівня в країнах ЄС (Польща, Франція, одна з країн PIIGS)  (за існуючою нормативною класифікацією) за останні 10 років. Проаналізувати структурні зрушення, порівняти з зрушеннями в джерелах формування доходів та основних показниках регіонального розвитку економіки цих країн та якості життя (інвестиційна активність в регіонах, ВРП на душу населення в регіонах, рівень доходів населення регіону у ВРП, рівень заощаджень в регіонах у ВРП, рівень забезпеченості соціальними благами в регіонах). Виявити тенденції, зробити висновки та пропозиції. 
 3. Скласти презентацію в PowerPoint виявлених тенденцій, висновків та пропозицій.

 

Спільно для всіх міні-груп.

Визначити та охарактеризувати показники бюджетної та боргової безпеки України на основі існуючих методик їх розрахунку. Скласти у схематичному вигляді:

Показники

Формалізація та економічна характеристика

Показники боргової безпеки

 

 

Показники бюджетної безпеки

 

 

 

 

 • : міні-конференція з обговорення результатів дослідження за напрямом роботи кожної міні-групи. Зробити спільні висновки і пропозиції.

 

Організація і забезпечення: для забезпечення проведення етапу необхідним є наявність ноутбуку та проектору, Internet,  бажаним  є наявність у кожної міні-групи  ноутбуку чи планшету.

 

 

 

Блок ІІ. Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання

(Тривалість – 12 годин)

20/04/2019 - 07/05/2019

 

1 етап «Організаційно-установчий етап»

(Тривалість – 4 години)

 

Завдання: висвітлити особливості проходження Частини ІІ практики, акцентувати увагу на меті та завданнях вказаної частини практики, розглянути форми організації проходження практики.

Підготовча робота для тренера та учасників:

Для проходження практики студенти розбиваються на міні-групи по дві-три особи. Всі завдання практики виконуються кожною міні групою на матеріалах публічної звітності конкретного підприємства. Критеріями відбору підприємств є потенціал росту капіталізації компаній, диверсифікація представлених галузей, провідні позиції на внутрішньому ринку збуту. Перелік підприємств надається окремому файлі (папка ІІ етап 1).  Інформація щодо підприємства - об’єкта  дослідження надається викладачем-тренером. Студенти кожної групи з метою формування більш ґрунтовних висновків щодо факторів, що вплинули на діяльність об’єкта дослідження  можуть використати дані сайту підприємства чи інформацію зі сторінки підприємства на http://smida.gov.ua/db/emitent.

Хід роботи тренера: інформування студентів щодо цілей, завдань та критеріїв оцінювання практики в цілому та за окремими етапами; формування міні-груп по 2-3 особи для проходження практики з врахуванням побажань студентів; надання інформації щодо підприємства-об’єкта дослідження кожній міні-групі; акцентування уваги студентів на окремих блоках інформації про підприємство, що потребують більш пильного дослідження; конкретизація вимог до структурування даних підприємства для полегшення роботи міні-групи;  визначення принципів та програми роботи міні груп та розподіл повноважень між учасниками міні-груп.

Хід роботи студента:

 • ознайомлення з особливостями проходження Частини ІІ практики;
 • формування чіткого розуміння завдань Частини ІІ практики та порядку її проведення;
 • формування міні-груп, розподіл повноважень між учасниками за допомогою викладача-тренера, ознайомлення з особливостями діяльності підприємства - об’єкта дослідження;
 • формування бази даних визначеної форми за даними публічної звітності конкретного підприємства.

Організація і забезпечення: для забезпечення проведення етапу необхідним є наявність ноутбуку та проектору, Internet,  бажаним  є наявність ноутбуку у кожної міні-групи.

Кількість викладачів та асистентів:  3 викладачі та 3 асистенти

Оцінювання етапу – не оцінюється.

ІІ Етап «Моніторинг фінансової звітності та діагностика фінансового стану підприємства»

(Тривалість – 4 годин)

 

До виконання цього етапу студенти приступають після ознайомлення із особливостями діяльності підприємства та формування бази даних в файлі формату *.xls , *.xlsx .

Завдання: тренер окреслює коло завдань та  інформує студентів щодо регламенту роботи. Кожна міні-група повинна провести діагностику фінансового стану конкретного підприємства за даними публічної фінансової звітності, здійснивши:

 • моніторинг публічної звітності підприємства за останні 3 роки;
 • розрахунок показників ліквідності та  індексу ліквідності;
 • оцінку ліквідності балансу та визначення платіжного надлишку чи нестачі коштів;
 • визначення оборотності оборотних активів, дебіторської заборгованості та запасів;
 • розрахунок показників фінансової стійкості;
 • встановлення типу фінансової стійкості (абсолютна стійкість, нормальна стійкість, нестійкий стан або кризовий стан);
 • розрахунок показників рентабельності;
 • визначення тривалості фінансового циклу та оцінку факторів, що вплинули на величину та динаміку значення показника;
 • аналіз грошових потоків за видами діяльності.

Підготовча робота: формування бази даних по підприємству, алгоритмізація  розрахунку основних показників діагностики фінансового стану, створення презентаційних матеріалів для тренінгу. При роботі використовується наступна інформація:

Підетапи тренінгу

Форма звітності

Аналіз звітності підприємства

Ф.1, ф.2, ф.3

Дослідження ліквідності активів та аналіз ліквідності балансу

Ф.1

Оцінка ефективності використання оборотних активів

Ф.1, ф.2

Аналіз структури капіталу та визначення рівня забезпечення підприємства джерелами фінансування

Ф.1, ф.2,

Аналіз динаміки показників рентабельності

Ф.1, ф.2,

Аналіз робочого капіталу підприємства

Ф. 1, ф. 3

Дослідження складу, структури грошових потоків підприємства. Показник FCF.

Ф. 3

 

Хід роботи тренера: акцентування уваги студентів на необхідності дотримання конкретного алгоритму розрахунку показників, нагадування вказаного алгоритму (засвоєння теоретичних знань та практичних навичок мало місце при вивченні науки «Фінансовий аналіз підприємства»). Інформування студентів про тривалість часу, що виділяється для виконання завдань кожного підетапу.

Для оптимізації роботи міні-груп студентам видається комплект методичного забезпечення до етапу 2 частини ІІ практики (папка з  файлами ДФС: рекомендовані алгоритми розрахунку та стандарти оформлення).

Викладач виступає як модератор при проведенні студентами розрахунку показників,  як фасилітатор – при формуванні висновків. Викладач надає консультації у разі спірних ситуацій з обов’язковою організацією  дискусії серед членів групи, але не втручається у процес формування висновків щодо динаміки показників чи вибору напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства. Тренер постійно перевіряє активність участі студентів міні-групи у виконанні завдань тренінгу.

Хід роботи студента:

 • з’ясувати  мету та завдання етапу тренінгу, порядок  його проведення та іншу необхідну інформацію для участі в тренінгу;
 •  ознайомитись із  завданнями тренінгу даного етапу, а також вимогами до їх виконання та оформлення результатів роботи;
 • здійснити розрахунок відповідних показників  за алгоритмом, наведеним викладачем-тренером або обраним в результаті дискусії;
 • сформувати висновки щодо відповідності розрахованих показників нормативним значенням та/або оцінки їх динаміки;
 • унаочнити результати розрахунків у вигляді діаграм та графіків для полегшення сприйняття інформації та презентації результатів роботи;
 • виявити резерви покращення показників за окремими підетапами та підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому;
 • оформити результати етапу тренінгу; підготувати висновки за окремими підетапами тренінгу.

Відповідно до поставлених завдань кожна міні-група виконує однаковий обсяг роботи згідно переліку завдань до етапу 2, а саме:

 • здійснює горизонтальний та вертикальний аналіз балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів за останні три роки, вивчає показники звіту про власний капітал для формування уявлення про розподіл чистого прибутку підприємства. Необхідно врахувати зміни, що відбулися в формах звітності,  тому доцільним є формування агрегованих звітів для полегшення роботи. Кожна міні-група проводить оцінку тенденцій змін показників звітності, структури активів, джерел формування майна, динаміки фінансових результатів та грошових потоків  за видами діяльності (1 година).
 • здійснює розрахунок  коефіцієнтів поточної ліквідності, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності, маневреності ВОК, частки ВОК у покритті запасів, а також показників відновлення/втрати платоспроможності та індексу ліквідності (1 година).
 • проводить аналіз ліквідності балансу. Для цього необхідно розділити активи пасиви на групи. Активи розподіляють за рівнем ліквідності (А1-найбільш ліквідні, А2- швидко реалізовувані, А3 – активи, що повільно реалізуються, А4 – важко реалізовані активи). Джерела формування майна розподіляють залежно від строковості (П1 – найбільш термінові, П2 – середньострокові зобов’язання, П3 – довгострокові зобов’язання, П4- постійні пасиви). Після проведення вказаного розподілу і здійснення розрахунку платіжного надлишку чи нестачі коштів, роблять висновок щодо тенденцій в структурі балансу та його ліквідності (1 година).
 • з метою оцінки ефективності використання оборотних активів досліджують показники оборотності окремих їх складових та визначають величину економії ( додаткового залучення) коштів в обороті та зміну обсягів реалізації продукції за рахунок прискорення (уповільнення) оборотності ОА окремо за кожним аналізованим періодом  (1 година).
 • розрахунок показників фінансової стійкості (коефіцієнтів автономії, стабільності та фінансового левериджу), формування висновків щодо структури капіталу (20 хвилин).
 •  встановлення типу фінансової стійкості шляхом визначення рівня забезпечення підприємства джерелами фінансування.  Згідно даної методики розраховуються три види коефіцієнта забезпеченості матеріальних оборотних активів джерелами їх фінансування, що характеризують відповідно: рівень забезпеченості підприємства власними джерелами фінансування; рівень забезпеченості підприємства власним оборотним капіталом; рівень забезпеченості підприємства плановими джерелами фінансування оборотних активів. Визначення шляхів забезпечення фінансової  стійкості. (25 хвилин).
 • розрахунок та аналіз динаміки коефіцієнтів рентабельності. Формування висновків щодо рівня рентабельності діяльності підприємства, окреслення резервів зростання рентабельності (1 година).
 • визначення обсягів грошових потоків за видами діяльності, чистого грошового потоку та FCF. Оцінка ефективності управління грошовими потоками (1 година).
 • розрахунок тривалості фінансового циклу, виділення факторів, що вплинули на величину досліджуваного показника; порівняння величини робочого капіталу - брутто та нетто. Формування загальних висновків щодо фінансового стану підприємства (1 година).

Організація і забезпечення: ноутбук, проектор для викладача, ноутбук для кожної міні-групи. Форма організації:

 • міні-лекція, дискусія – при розрахунку показників;
 • кейс-метод -  при дослідженні особливостей діяльності конкретного підприємства;
 •  робота в малих групах – при опрацюванні результатів розрахунків та формування висновків щодо динаміки показників;
 • мозковий штурм – при виявленні резервів поліпшення окремих показників чи діяльності підприємства в цілому.

Кількість викладачів та асистентів: один викладач та один асистент

Оцінювання етапу – 5 балів.

Критерії оцінювання результатів проходження практики (максимум -5 балів):

 • 5 балів – студент повністю виконав завдання практики, дає повну розгорнуту відповідь щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень та аргументовано викладає власну думку щодо отриманих результатів розрахунків та прогнозу динаміки окремих показників;
 • 4 балів - студент повністю виконав завдання практики, але при наданні  відповідь щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень допускає окремі неточності;
 • 3 балів - студент повністю виконав завдання практики, але не може надати відповідь щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень;
 • 2 балів – завдання не виконано в повному обсязі, однак студент може надати відповідь щодо порядку розрахунку окремих показників, трактування їх динаміки тощо;
 • 1 бал -  завдання виконано частково, студент не в повній мірі орієнтується в порядку розрахунку показників;
 • 0 балів - завдання не виконано або робота дублює роботу іншої міні групи.

 

ІІІ Етап  «Оцінка вартості бізнесу»

(Тривалість – 4 годин)

 

До виконання цього етапу студенти приступають після ознайомлення із особливостями діяльності та діагностики фінансово стану підприємства.  При виконання завдань етапу використовується бази даних в файлі формату *.xls , *.xlsx, створена на етапі 1 та розрахунки проведені на етапі 2 частини ІІ практики.

Завдання: тренер окреслює коло завдань та  інформує студентів щодо регламенту роботи. Кожна міні-група повинна провести оцінку вартості бізнесу, здійснивши:

 • розрахунок вартості власного капіталу;
 • визначення вартості залученого капіталу;
 • визначення середньозваженої вартості капіталу;
 • оцінку вартості бізнесу з використанням різних методичних підходів;
 • обґрунтування вибору методів оцінки бізнесу;
 • підготовку загальних висновків та рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Підготовча робота: формування бази даних по підприємствам, алгоритмізація розрахунку середньозваженої вартості капіталу та методичних підходів до визначення вартості окремих складових капіталу, підготовка додаткових матеріалів інформаційно-методичного забезпечення, створення презентаційних матеріалів для тренінгу.

При роботі використовується наступна інформація по підприємству:

Підетапи тренінгу

Форма звітності

Оцінка вартості капіталу

Ф.1, ф.2, ф.3, ф.4,

Оцінка вартості бізнесу

Ф.1, ф.2, ф.3, ф.4,

Хід роботи тренера: акцентування уваги студентів на необхідності дотримання конкретного алгоритму розрахунку показників, нагадування вказаного алгоритму (засвоєння теоретичних знань та практичних навичок мало місце при вивченні науки «Корпоративні фінанси»). Викладач виступає як модератор при проведенні студентами розрахунку показників,  як фасилітатор – при формуванні висновків.  Викладач надає консультації у разі спірних ситуацій з обов’язковою організацією  дискусії серед членів групи. Під час виконання етапу тренер постійно перевіряє активність участі студентів міні-групи у виконанні завдань тренінгу.

Для оптимізації роботи міні-груп студентам видається комплект методичного забезпечення до етапу 3 частини ІІ практики (папка з  файлами: рекомендовані алгоритми розрахунку та стандарти оформлення, корисні посилання).

Хід роботи студента:

 • з’ясувати  мету та завдання етапу тренінгу, порядок  його проведення та іншу необхідну інформацію для участі в тренінгу;
 •  ознайомитись із  завданнями тренінгу даного етапу, а також вимогами до їх виконання та оформлення результатів роботи;
 • здійснити розрахунок відповідних показників  за алгоритмом, наведеним викладачем-тренером або обраним в результаті дискусії;
 • унаочнити результати розрахунків у вигляді діаграм та графіків для полегшення сприйняття інформації та презентації результатів роботи;
 • оформити результати етапу тренінгу; підготувати висновки за окремими підетапами тренінгу.

Відповідно до поставлених завдань кожна міні-група виконує однаковий обсяг роботи згідно переліку завдань до етапу 3 з використанням даних про конкретне підприємство, а саме:

 • досліджує структуру капіталу,  деталізовано розглядає склад та структуру довго- та короткострокових позикових коштів .
 • здійснює  розрахунок вартості залученого капіталу з врахуванням наявних платних та безпроцентних джерел. В разі наявності у підприємства кредитних коштів,  інформацію про вартість  таких ресурсів необхідно отримати на http://smida.gov.ua/. (25 хвилин).
 • розраховує вартість власного капіталу досліджуваного підприємства. Вартість власного капіталу пріоритетно розраховують  за допомогою моделі оцінки капітальних активів  (САРМ). За використання САМР слід скористатися інформацією щодо значення бета-коефіцієнта, безризикової процентної ставки та середньої дохідності на ринку. Для розрахунку бета-коефіцієнту доцільно враховувати дані http://markets.ft.com/ . Якщо бета-фактор розрахувати неможливо, вартість власного капіталу пропонується визначати на рівні дохідності депозитів у державних банках або дохідності державних облігацій (1 година).
 • проводить розрахунок середньозваженої вартості капітулу досліджуваного підприємства, коментує динаміку WACC (25 хвилин).
 • обґрунтовує вибір методичного підходу до оцінки  вартості бізнесу (ринковий підхід, метод капіталізації нетто, метод капіталізації брутто, метод DCF) (20 хвилин).
 • здійснює оцінку вартості підприємства з використанням двох методичних підходів, надає коментарі щодо отриманих результатів (1,5 годин).
 •  проводить підготовку до презентації результатів роботи та публічний захист роботи (2 години).

Організація і забезпечення: ноутбук, проектор для викладача, ноутбук для кожної міні-групи. Форма організації:

 • міні-лекція, дискусія – при розрахунку показників;
 •  робота в малих групах – при опрацюванні результатів розрахунків та формування висновків щодо динаміки показників;
 • мозковий штурм – при виборі методичних підходів оцінки бізнесу та оцінки ефективності управління;
 • мін-презентація – при проведенні публічного обговорення результатів проведеної роботи.

Кількість викладачів та асистентів: один викладач та один асистент

Оцінювання етапу – 5 балів.

Критерії оцінювання результатів проходження практики (максимум -5 балів):

 • 5 балів – студент повністю виконав завдання практики, дає повну розгорнуту відповідь щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень та аргументовано викладає власну думку щодо отриманих результатів розрахунків та прогнозу динаміки окремих показників;
 • 4 балів - студент повністю виконав завдання практики, але при наданні  відповідь щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень допускає окремі неточності;
 • 3 балів - студент повністю виконав завдання практики, але не може надати відповідь щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень;
 • 2 балів – завдання не виконано в повному обсязі, однак студент може надати відповідь щодо порядку розрахунку окремих показників, трактування їх динаміки тощо;
 • 1 бал -  завдання виконано частково, студент не в повній мірі орієнтується в порядку розрахунку показників;
 • 0 балів - завдання не виконано або робота дублює роботу іншої міні групи.

 

 

 

Блок ІІІ. Макрофінансова оцінка фінансового сектору

(Тривалість – 12 годин)

20/04/2019 - 07/05/2019

 

Організаційно-установчий етап

(Тривалість – 2 години)

 

Завдання: висвітлити особливості проходження ІІІ частини практики

Підготовча робота: під час проходження ІІІ частини практики студенти розбиваються на міні-групи. Завдання виконуються на основі відкритої публічної звітності компаній та інформації про результати біржових торгів. Шляхи отримання інформації вказуються тренером.

Хід роботи тренера:

 • надати інформацію щодо цілей, завдань та порядку проходження ІІІ частини практики
 • надати інформацію щодо оцінювання результатів роботи студентів
 • організувати поділ на міні-групи

Хід роботи студента:

 • ознайомитись із особливостями проходження ІІІ частини практики
 • сформувати міні-групи та розподілити обов’язки

Організація і забезпечення: для проведення тренінгу необхідна лекційна аудиторія.

Кількість викладачів та асистентів: 1 викладач

Оцінювання етапу – 0 балів.

 

І етап.  Симулятор біржової торгівлі

(Тривалість – 4 годин)

 

Завдання: Набуття вмінь та навичок торгівлі цінними паперами на організованому фондовому ринку

Підготовча робота: сформувати профілі емітентів, підготувати роздаткові матеріали (сертифікати акцій та умовні грошові одиниці)

Хід роботи тренера:

 • пояснити правила гри та розподілити групові завдання шляхом жеребкування
 • розподілити роздаткові матеріали серед міні-груп
 • оголошувати новини у міжсесійний період
 • приймати заявки брокерів
 • визначати розрахункову ціну після кожної сесії
 • підвести підсумки тренінгу, визначивши результат кожної з міні-груп

Хід роботи студента:

 • розподілити ролі серед членів міні-груп
 • визначитись із торгівельною стратегією на гру на основі групового завдання
 • проводити торгівельні операції шляхом виставлення власних та акцептування чужих заявок
 • проводити розрахунки в грошах та цінних паперах за проведеними операціями
 • здійснювати корегування торгівельної стратегії відповідно до ресурсів міні-групи та ринкової кон’юнктури

Організація і забезпечення: для проведення тренінгу необхідна аудиторія з дошкою.

Кількість викладачів та асистентів: 1 викладач на групу

Оцінювання етапу – 5 балів.

 

 

ІІ етап.  Особливості портфельного інвестування на фондовому ринку

(Тривалість – 6 годин)

 

 

Завдання: Набуття вмінь та навичок аналізу показників діяльності та перспектив роботи емітентів, формування інвестиційних портфелів на основі цієї інформації.

Підготовча робота: підготувати кейси на основі актуальної фінансової інформації

Хід роботи тренера:

 • пояснити правила роботи
 • розподілити кейси серед міні-груп шляхом жеребкування
 • контролювати правильність проведення розрахунків студентами
 • оцінити сформовані портфелі

Хід роботи студента:

 • відібрати емітентів на основі зазначених у завданні параметрів
 • ознайомитись із показниками роботи емітентів та результатами торгів їх акціями
 • проаналізувати вищезазначену інформацію з використанням методів фундаментального та / або технічного та / або кількісного аналізу
 • провести відбір найбільш перспективних емітентів та сформувати портфель
 • презентувати інвестиційний портфель

Організація і забезпечення: робота проводиться в обладнаних комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет аудиторіях.

Кількість викладачів та асистентів: 1 викладач на групу

Оцінювання етапу – 5 балів.

 

 

 

Блок ІV. Макрофінансова оцінка страхового сектору

(Тривалість – 16 годин)

20/04/2019 - 07/05/2019

 

 

Вступне організаційно-методичне заняття

 (Тривалість – 2 години)

 

Завдання: ознайомити учасників тренінгу з цілями та завданнями тренінгу.

Підготовча робота: довести до відома студентів перелік основних нормативних документів та інформаційних матеріалів, необхідних для виконання цієї частини тренінгу,  які вони повинні знайти в Інтернеті (й інших джерелах) та попередньо опрацювати.

Студенти мають самостійно ознайомитись з базовими матеріалами та нормативними документами, які регулюють страхову діяльність; повторити матеріал, одержаний на лекціях та практичних заняттях зі страхових наук (дисциплін).

Хід роботи тренера: Викладач-тренер ознайомлює студентів з цілями та завданнями тренінгу, вихідною інформацією, формами і методами роботи, порядком оцінювання активності та результативності роботи студентів.

Студентам пропонується взяти на тренінги планшети, айфони, ноутбуки та підготувати в них закладки необхідних електронних адрес фінансових установ, нормативних документів та інших інформаційних матеріалів, потрібних для виконання завдань тренінгу.

Хід роботи студента: Підготуватися до проведення тренінгу: зробити електронні закладки (та/або скопіювати) інформаційні матеріали, необхідні для виконання завдань тренінгу; повторити зміст основних законодавчо-нормативних актів та інших матеріалів зі страхових наук (дисциплін). Брати участь в обговоренні питань першого заняття, задавати питання. Ознайомитися з правилами тренінгу, з’ясувати незрозумілі питання. (2 години)

Організація і забезпечення: Обговорення правил проведення тренінгу. Забезпечення. Лекційна аудиторія.

Кількість викладачів та асистентів: 3 викладачі – по одному на потік  (6 академічних груп).

Оцінювання  1-го дня – не оцінюється.

 

Макрофінансова оцінка страхового сектору

 (Тривалість – 6 годин)

 

Завдання: ознайомлення з регламентом роботи другого дня тренінгу; формування міні-груп; видача міні-групам завдань тренінгу; пояснення специфіки виконання завдань тренінгу, їх оформлення та оцінювання;.

Хід роботи тренера:

- оприлюднення регламенту для аудиторної роботи студентів;

- формування складу міні-груп та реєстрація їх складу;

- видача тренінгових завдань, пояснення специфіки їх виконання та оформлення;

- підтримка роботи міні-груп, їх консультування;

- слідкувати за виконанням завдань;

- оцінювання ступеня участі роботи кожного студента і кожної малої групи в цілому.

            Хід роботи студента: усвідомити мету, завдання, порядок проведення цього етапу тренінгу; взяти участь у формуванні міні-груп; ознайомитися з тренінговими завданнями та вимогами щодо їх виконання, брати активну участь у роботі міні-групи відповідно до отриманих завдань;  проводити пошуково-дослідницьку та аналітичну роботу.

Виконати тренінгові завдання, за якими необхідно: обчислити та проаналізувати частку страхування у ВВП України; проаналізувати динаміку кількості фінансових установ на ринку небанківських фінансових послуг України та визначити частку страхових компаній;  обчислити та проаналізувати коефіцієнт концентрації та коефіцієнт Герфіндаля-Гіршмана за першими десятьма страховими  компаніями Україні за страховими преміями;  проаналізувати динаміку та обчислити структуру валових і чистих страхових премій і страхових виплат за видами страхування в цілому, в т. ч. за видами страхування життя і загального страхування, а також за добровільною та обов’язковою формами проведення страхування;  проаналізувати динаміку та обчислити структуру договорів страхування за всіма видами страхування, в т.ч. за договорами страхування життя, укладеними зі страхувальниками-юридичними особами та страхувальниками-фізичними особами;  проаналізувати діяльність страхових (перестрахових) брокерів.  На основі звітних даних та за результатами проведених розрахунків слід оцінити сучасний стан страхового ринку України й обґрунтувати висновки та пропозиції, підготувати презентаційні матеріали (в електронній формі та /або у роздрукованих формах на паперових носіях)

     За результатами виконання тренінгових завдань кожна міні-група має підготувати аналітичні таблиці (їх зразок наведено у додатках, таблиці 4.1-4.4), з текстовими поясненнями, які слід залучити до   презентаційних матеріалів (в електронній формі та /або у роздрукованих формах на паперових носіях).

       Таблиця 4.1

СПІВВІДНОШЕННЯ ЧИСТИХ СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ ТА ВВП

В УКРАЇНІ В … - …. РР.*

Показники

2013

2014

2015

2016

2017

поточний рік

Валовий внутрішній продукт, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

Темпи зростання ВВП до відповідного періоду попереднього року, %

 

 

 

 

 

 

Чисті страхові премії, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

Темпи зростання чистих страхових премії до відповідного періоду попереднього року, %

 

 

 

 

 

 

Співвідношення страхових премій та ВВП, %

 

 

 

 

 

 

*Джерело: складено на основі  [ __, __,__ ].

 

 

 

                                                                                                                      Таблиця 4.2

КІЛЬКІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В 2015- ….. РР.*

Показники

2015

2016

2017

поточний рік

Кількість фінансових установ на ринку небанківських фінансових послуг України, од.

 

 

 

 

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року, %

 

 

 

 

Кількість страхових компаній, од.

 

 

 

 

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року, %

 

 

 

 

Частка страхових компаній на ринку небанківських фінансових послуг України, %

 

 

 

 

*Джерело: складено на основі  [ __, __,__ ].

                                                                                                                  Таблиця 4.3

РОЗПОДІЛ  СТРАХОВИКІВ  ПО  РЕГІОНАХ  УКРАЇНИ  В 2015 - . . . РР.*

                    Регіон

    Рік

Центральний

Східний

Півден-ний

Західний

ВСЬОГО

(по регіонах)

     2015

 

 

 

 

 

Структура розподілу  страховиків  по  регіонах  України в 2015 р., %

 

 

 

 

 

    2016

 

 

 

 

 

Структура розподілу  страховиків  по  регіонах  України в 2016 р., %

 

 

 

 

 

     2017

 

 

 

 

 

Структура розподілу  страховиків  по  регіонах  України в 2017 р., %

 

 

 

 

 

поточний рік

 

 

 

 

 

Структура розподілу  страховиків  по  регіонах  України в …  р., %

 

 

 

 

 

*Джерело: складено на основі  [__, __,__].

         Таблиця 4. 4

ЧИСТІ СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ТА СТРАХОВІ ВИПЛАТИ

НА ОДНОГО СТРАХОВИКА В УКРАЇНІ В 2009-2013 РР.*

Показники

2013

2014

2015

2016

2017

Темп зростання, %

Кількість страхових компаній, од.

 

 

 

 

 

 

Чисті страхові премії, млн грн

 

 

 

 

 

 

Чисті страхові премії на одного страховика, млн грн

 

 

 

 

 

 

Чисті страхові виплати, млн грн.

 

 

 

 

 

 

Чисті страхові виплати на одного страховика, млн грн

 

 

 

 

 

 

*Джерело: складено на основі  [__, __,__].

 

Організація і забезпечення: Формування від 7 до 10 міні-груп (по 3 студенти у кожній), залежно від кількості студентів в академічній групі.  Кожен студент повинен брати активну участь в обговоренні та виконанні  завдань своєї міні-групи.

Прохання до студентів –  користуватися планшетами, айфонами, ноутбуками з підготовленими заздалегідь закладками необхідних  електронних адрес фінансових установ, нормативних документів та інших інформаційних матеріалів.

Забезпечення: достатньо великі аудиторії для роботи кожної міні-групи.

Кількість викладачів та асистентів: 6 викладачів – по одному на 1 академічну групу.

Оцінювання етапу – від 0 до 2 балів.  

            Критерії оцінки 2-го дня роботи студентів:

2 бали – студент бере активну участь у роботі міні-групи: виконує пошуково-дослідницьку роботу; здійснює розрахунки за визначеними завданнями; складає таблиці з текстовими поясненнями; готує презентаційні матеріали в межах своїх частин завдань;

            1 бал – студент бере часткову участь у роботі міні-групи, виконує лише окремі види вищезазначених робіт;

            0 балів – студент практично не бере участь у роботі міні-групи; його частини завдань, виконують, переважно, інші учасники міні-групи; або студент не з’явився в цей день на тренінгові заняття.

  

 

Контроль набутих знань за результатами проходження тренінгу

 (Тривалість – 4 годин)

 

 

Завдання: кожній міні-групі представити у формі презентації (в електронному вигляді та /або у роздрукованих формах на паперових носіях) результати виконаної роботи за тренінговим завданням.

     Хід роботи тренера: за результатами проходження тренінгу через презентацію викладач-тренер здійснює перевірку виконання студентами тренінгових завдань, зокрема, правильність здійснених розрахунків, отриманих результатів, їх аналіз  та обґрунтованість висновків.

      Під час презентації студентам задаються усні запитання, які дозволяють оцінити розуміння ними певних аспектів виконаних завдань.

Презентація оцінюється за шкалою: 0; 4; 6; 8 балів.

Критерії оцінки презентації матеріалів практики:

8 балів – завдання виконані правильно, у повному обсязі; презентаційна доповідь студента є аргументованою, логічною, повною, відповідно до результатів завдань; студент вільно володіє матеріалом презентації; правильно відповідає на поставлені питання; у презентації відображено глибоке розуміння та усвідомлення поставлених задач; презентаційні матеріали виконані самостійно, без помилок; таблиці, діаграми та інші ілюстрації – у кількості, виправданій змістом завдань; презентація характеризується оригінальністю, що відображає наполегливу працю міні-групи та творчий, нестандартний підхід до вирішення поставлених завдань; 

6 балів – завдання виконані недостатньо неповно  (70-85% охоплення визначених завдань), або з незначними помилками; презентаційна доповідь студента на рівні вимог, наведених вище, але ним були допущені незначні помилки у використанні цифрового матеріалу, розрахунках, оцінці показників, формулюванні висновків та пропозицій; результати завдання представлені недостатньо глибоко, в стислій формі; презентаційні матеріали виконані самостійно, але мали місце незначні помилки; таблиці, діаграми та інші ілюстрації – у кількості, виправданій змістом завдань;

4 бали – завдання виконані неповно  (50-70% охоплення визначених завдань), або зі значними помилками; презентаційна доповідь студента на рівні вимог, наведених вище, але ним були допущені значні помилки у використанні цифрового матеріалу, обчисленні показників, їх аналізі, формулюванні висновків та пропозицій; результати завдання представлені недостатньо глибоко, в занадто стислій формі; презентаційні матеріали містять значні помилки, сприймаються важко.

0 балів -  – завдання виконані неповно  (менше 50% охоплення визначених завдань), або зі значними помилками; презентаційна доповідь студента містить грубі помилки, він не відповідає на поставлені питання або відповідає неправильно; зроблені висновки (пропозиції), не відповідають загально прийнятим, є помилковими; презентаційні матеріали мають незакінчений вигляд, містять грубі помилки, сприймаються дуже важко.

            Після оцінювання презентацій викладач-тренер визначає загальний підсумковий бал (від 0 до 10) за ІV частиною «Макрофінансова оцінка страхового сектору», який складається з суми балів за результатами контролю роботи студента в другий день (від 0 до 2 балів) та третій день (від 0 до 8 балів)  практичного тренінгу. Загальний бал виставляється у відповідні документи як підсумкова оцінка за цією частиною практики.

Хід роботи студента: Кожна міні-група представляє результати виконання тренінгових завдань у формі презентації, при цьому кожний учасник міні-групи доповідає про результати саме своїх частин  завдань.

     Під час презентації студенти відповідають на усні запитання викладача-тренера. Презентаційні матеріали мають бути надані в електронній формі та /або у роздрукованих формах на паперових носіях.

Організація і забезпечення: студентам слід користуватися планшетами, айфонами, ноутбуками із заздалегідь  підготовленими  презентаційними матеріалами.

Забезпечення – аудиторія з технічним обладнанням, необхідним для проведення презентацій.

Кількість викладачів та асистентів: 6 викладачів – по одному на 1 академічну групу.

Оцінювання етапу – 8 балів.

Всього оцінювання за частиною ІV – 10 балів.

 

6. Підведення підсумків виробничої тренінг-практики

 

Загальною формою звітності студента про тренінг-практику є виконання і презентація завдань з кожного блоку практики згідно форм представлення, передбачених кожною кафедрою у п.6 Організація і технологія проведення виробничої практики.

Форми роботи під час практики по блокам:

За блоком І. «Оцінка фінансової стійкості держави» робота в малих групах, дискусії, ділові ігри, самостійна робота, презентація проведених досліджень та напрямків вирішення виявлених проблем

За блоком ІІ «Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання»:. кейс-метод, робота в малих групах, мозковий штурм

За блоком ІІІ «Макрофінансова оцінка фінансового сектору»: навчальна гра,  набір кейсів

За блоком ІV «Макрофінансова оцінка страхового сектору»: робота в малих групах, індивідуальні завдання, самостійна робота, дискусії, презентація результатів виконання індивідуальних завдань.

Підсумкова оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних матеріалів з тренінг-практики, якості презентації, активності участі під у кожному з етапів практики, виконання кейсів, аналітичних завдань з кожного блоку, що характеризує успішність і рівень знань студента. З метою об'єктивної оцінки знань та вмінь, набутих студентами під час тренінг-практики, її поточні і підсумкова оцінки проводиться з урахуванням критеріїв, які наведені нижче.

Підсумкова оцінка за тренінг-практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента й враховується при визначенні середнього бала студента, розміру стипендії разом з оцінками за результатами підсумкового семестрового контролю.

В разі неподання звітів, інших обов’язкових документів, або одержання незадовільної підсумкової оцінки за результатами тренінг-практики студент направляється на повторне проходження практики. У разі остаточної незадовільної оцінки вирішується питання про неможливість його подальшого навчання на факультеті фінансів.

Підсумки виробничої тренінг-практики обговорюються на засіданні кафедри фінансів, а загальне підведення підсумків практики здійснюється на засіданні Вченої ради факультету фінансів.

 

З середини березня по  другу половину квітня всі групи проходять практику на кафедрі фінансів, починаючи з кінця квітня і до середини травня практика проводиться одночасно кафедрами страхування та корпоративних фінансів та контролінгу, але на різних потоках згідно графіка, виданого деканатом факультету фінансів. 

 

 

7. Критерії оцінювання тренінг-практики

 

Оцінка проходження виробничої тренінг-практики складається із суми балів, які виставляються керівниками практики на основі розгляду матеріалів практики та за підсумками презентації студентом основних положень практичних тренінгів, які входять до програми тренінг-практики.

Під час проходження тренінгу здійснюється поточний контроль активності студентів викладачем, який проводить тренінг.

За підсумками кожного з етапів проходження тренінгу студентам виставляється відповідна кількість балів, яка залежить від якості та обґрунтованості здійснених розрахунків, правильності та повноти заповнення форм документів, глибини проведеного аналізу, якості презентації отриманих результатів дослідження та чіткості сформульованих управлінських рішень, а також активності участі окремого студента в обговорені дискусійних питань.

Під час проходження тренінгу і заповнення всіх необхідних документів та розрахунків студент оформлює результати тренінгу :

По блоку І: у формі презентації розрахунків та управлінських рішень, колективної роботи (в межах міні груп) з виконання комплексного завдання, заповнених форм документів, інтелект-карт, експертних та аналітичних висновків.

По блоку ІІ: у формі індивідуальної роботи з виконанням комплексного завдання. На захист студенти кожної міні групи мають надати електронний варіант виконаних завдань в файлі формату *.xls , *.xlsx.  Захист роботи здійснюється особисто кожним членом міні групи. Захист приймає комісія у складі двох викладачів (по одному з кожної науки).

По блоку ІІІ: у формі презентації розрахунків та управлінських рішень

По блоку ІV: у формі презентації матеріалів результатів торгівлі, сформованих інвестиційних портфелів

 

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на виробничій тренінг-практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у національну шкалу оцінок.

Переведення балів підсумкової оцінки КНЕУ у традиційну національну оцінку та шкалу ECTS здійснюється за такою схемою:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

Складовою загальної суми балів звітування про виробничу практику є сума балів за матеріали виконані студентом безпосередньо під час тренінг-практики окремо за кожною структурною частиною практичних тренінгів.

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за виробничу тренінг-практику, наведена нижче.

 

Назва блоку тренінг-практики

Максимальна кількість балів

Блок «Макрофінансова оцінка фінансової стійкості держави»

70

Блок «Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання»

10

Блок «Макрофінансова оцінка фінансового сектору»

10

Тренінг «Макрофінансова оцінка страхового сектору»

10

Разом балів

100

 

Під час проведення тренінгу за етапами відбувається оцінювання роботи студентів за такою шкалою КНЕУ:

1. Робота в складі групи, виконання поставленого завдання та підготовка обґрунтованих висновків за результатами виконання завдання (0, 1, 2 чи 3 бали);

2. Змістовність та глибина презентації (0, 1, 2 чи 3 бали), з них:

 • — вірне розкриття змісту категорійно-понятійного апарату;
 • — розгорнутий, вичерпний виклад проблеми;
 • — демонстрація здатності висловлювання та аргументації.

3. Участь у дискусії та мозковій атаці, обґрунтоване та переконливе висловлення власної думки, яке впливає на результати гри чи кейсу (0, 1 чи 2 бали).

4. Доцільне використання практичних матеріалів для вирішення завдань тренінгу та обґрунтування своїх аргументів під час презентації або дискусії (0, 1, 2 чи 3 бали).

Під час презентації студентом основних положень тренінгу керівник практики уважно розглядає її зміст, виставляє бали за зміст, після чого задає студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розуміння студентом цих змістовних положень. Виставлена загальна сума балів переводиться за шкалою ECTS та національною шкалою і заноситься у відповідні документи як підсумкові оцінки з проходження практики.

Критерії оцінки презентації матеріалів практики (за кожну частину)

І. Найвища якість презентації має відповідати таким вимогам:

1) повне та вичерпне викладення основних положень, яка проводилася студентом під час опрацювання практичного тренінгу;

2) повний склад документів, які вимагаються відповідною частиною практики (декларації, розрахунки, аналітичні та статистичні матеріали тощо); допускається представлення не менше 85 % документів, передбачених програмою, з причин, які не залежать від студента;

3) вільне володіння презентацією основних положень практичного тренінгу;

4) повне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу;

5) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'язані із змістом роботи на ділянках, передбачених практичним тренінгом;

6) актуальність і достовірність поданої у презентації інформації.

II. Середня якість презентації визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення основних положень вимогам практичного тренінгу (70-85% охоплення зазначених питань у програмі);

2) неповний склад документів, які вимагаються відповідним практичним тренінгом (70-85% необхідних документів);

3) відносно презентації на найвищий бал немає відповідності хоча б одному з пунктів, зазначених вище, або якщо:

4) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені окремі помилки;

5) часткова актуальність і достовірність поданої у презентації інформації.

ІII. Посередня якість презентації визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення основних положень або неповна відповідність вимогам практичного тренінгу (50-70% охоплення зазначених у програмі питань);

2) неповний склад документів, які вимагаються відповідним практичним тренінгом (50-70% необхідних документів);

3) відносно захисту на вищий бал немає відповідності хоча б одному з пунктів, зазначених вище, або якщо:

4) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу;

5) неактуальність поданої у презентації інформації.

IV. Незадовільна якість презентації визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) одночасно присутні два чи більше критеріїв, що відповідають попередній оцінці;

2) неповне викладення основних положень або неповна відповідність вимогам практичного тренінгу (менше 50% охоплення зазначених у програмі питань);

3) неповного складу документів, які вимагаються відповідним практичним тренінгом (менше 50% необхідних документів);

4) недостовірності поданої у презентації інформації;

5) характер відповідей дає підставу стверджувати, що особа яка презентує основні положення тренінгу, неправильно зрозуміла зміст практики і тому не відповідає на питання по суті, припустилася грубих помилок у змісті відповіді.

Під час підсумкової оцінки практики в цілому додатково враховується і впливає на загальну суму балів трудова дисципліна студента під час проходження практики. При порушенні графіка і змісту проходження практики (зафіксованому у журналі) викладач може знизити оцінку за одноразову відсутність на занятті без поважних причин у встановлений робочий час (мінус 1 бал за кожну академічну годину аудиторної роботи).

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих недоліків 0 балів.

Студент, котрий не виконав програму практики або отримав незадовільну оцінку по практиці, направляється на практику повторно або відраховується з університету.