Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Програма проходження виробничої практики студентами ІІІ курсу спеціальностей «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

Програма проходження виробничої практики студентами ІІІ курсу спеціальностей «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА               ЛІТЕРАТУРА

Подпись: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА               ЛІТЕРАТУРА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

 

 

 

 

 

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАМА

 

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТАМИ ІІІ КУРСУСПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 «ОБЛІК І АУДИТ»

ТА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль-2017

 

Програма проходження виробничої практики студентами ІІІ курсу спеціальностей «Облік і аудит» та  «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / О.І. Павликівська, О.Р. Кіляр, Л.І. Марущак – Тернопіль, ТНТУ, –  2017. –13 с.

 

 

Рецензент: завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

к.е.н., доцент Білоус О.С.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали розглянуті і затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Протокол № 3 від 22.09.2017р.

 

Схвалено і рекомендовано методичною радою факультету економіки та менеджменту.

Протокол № 3 від 18.10.2017р.  

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ ……………………………………………………………………..

5

Організація та бази проходження практики …………………………...

6

Керівництво практикою ………………………………………………...

7

Зміст практики …………………………………………………………..

9

Загальне ознайомлення зі структурою підприємства. ………………...

9

Ознайомлення з видами діяльності підприємства та господарськими  процесами ………………………………………………………………..

9

Ознайомлення з організацією обліково-економічної роботи…………

10

Оформлення звіту про практику і його захист ………………………..

11

Додатки  ………………………………………………………………….

13

 

 

ВСТУП

 

Виробнича практика — важлива складова частина навчального процесу підготовки бакалаврів з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення для одержанні потрібного обсягу практичних знань і умінь.

 

Мета практики — вивчити основи бухгалтерського обліку та організації господарської діяльності підприємств; закріпити й поглибити знання, здобуті в університеті; набути практичних навичок виконання облікових робіт у різних підрозділах підприємства.

 

Завдання практики:

< >вивчити організаційну і виробничу структуру підприємства, основні техніко-економічні показники його роботи;дослідити організаційну структуру обліково-економічної роботи на підприємстві;ознайомитись з функціями бухгалтерії, розподілом функціональних обов’язків між її працівниками;засвоїти процес формування господарських операцій, організацію, методику і техніку складання облікових документів за всіма підсистемами облікової інформації;засвоїти взаємозв’язок планової, фінансової й облікової роботи на підприємстві.до початку практики отримати від керівника практики, що призначений кафедрою консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;своєчасно прибути на базу практики;виконувати у повному обсязі всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;ознайомитися зі структурою установи, організацією управління установою, а також організацією бухгалтерського обліку;вивчити порядок оформлення первинних та зведених бухгалтерських документів про господарські операції, що здійснюються в різних підрозділах;вивчити порядок приймання, перевірки та опрацювання первинних і зведених документів, відображення даних, що в них містяться, у відповідних облікових реєстрах;брати безпосередню участь в усіх етапах опрацювання носіїв облікової інформації;ознайомитись і вивчити роботу зі створення, опрацювання та використання первинних і зведених документів в умовах функціонування автоматизованого робочого місця бухгалтера;зібрати практичний матеріал для написання звіту з практики;вчасно подати звіт про проходження практики на кафедру. 

 

КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

 

Керівники практики від університету виконують роль консультантів і наставників у період проходження виробничої практики, збору практичного матеріалу для підготовки звіту. Вони повинні розробити програми практики та календарні графіки проходження практики.

Студенти отримують можливість за допомогою компетентних викладачів аналізувати й узагальнювати свої теоретичні знання та практичний досвід і таким чином підвищувати свій професійний рівень.

Керівник практики від університету повинен:

< >перед початком роботи забезпечити виконання усіх організаційних питань, пов’язаних з відправленням студентів на практику;своєчасно вручити студентам програму практики, щоденники, направлення на бази практики та провести загальний інструктаж;повідомляти студентів про систему звітності з практики;контролювати виконання студентами-практикантами програми практики та ведення щоденників;скласти графік надання консультацій студентам-практи­кантам та надавати необхідні консультації під час практики;інформувати кафедру про хід проходження студентами практики;перевіряти звіти студентів про практику і брати участь у їх захисті в складі комісії.забезпечити проведення обов’язкового інструктажу з охорони праці й техніки безпеки;у перші дні практики ознайомити студентів з характером діяльності підприємства, його виробничою структурою, технологією та організацією виробництва;разом зі студентом-практикантом згідно з тематичним планом практики скласти індивідуальний календарний план проходження практики за формою, що передбачена в щоденнику;здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам в одержанні робочих матеріалів, необхідних для виконання програми практики та давати пояснення, яких вони потребують під час проходження практики;контролювати роботу студентів, ведення ними щоденників з практики і дотримання трудової дисципліни;дати письмові характеристики-відгуки на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки. 

 

 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

1. Загальне ознайомлення зі структурою підприємства

 

Студент починає організаційну практику з вивчення організаційної і виробничої структури підприємства, розміщення його окремих структурних підрозділів. Ознайомлюється з виробничим напрямком підприємства, його структурою управління. Вивчає ос­новні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку підприємства.

Для ознайомлення з організаційною структурою виробництва і управління підприємством керівник практики від підприємства (головний бухгалтер або його заступник) проводить ознайомчі екскурсії, під час яких студенти оглядають окремі структурні підрозділи підприємства, його відділи й служби і отримують інформацію про роботу кожного підрозділу.

 

2. Ознайомлення з видами діяльності підприємства та господарськими  процесами

 

На даному етапі студент вивчає вид діяльності підприємства та специфіку господарських операцій, які здійснюються на підприємстві. Господарська діяльність розглядається як окремі складові, що характеризують господарські процеси. Студентам необхідно дослідити діяльність підприємства в розрізі процесів постачання, виробництва та реалізації.

Вивчаючи процес постачання студентам необхідно дослідити забезпеченість господарської діяльності в різноманітних факторах виробництва -  засобах праці, предметах праці та робочій силі, шляхом ознайомлення з бухгалтерськими документами в яких зафіксовано надходження факторів виробництва на підприємство; облік розрахунків за придбаними факторами виробництва. Слід приділити увагу порядку оформлення надходження матеріальних цінностей і застосування при цьому документації в залежності від  джерел надходження та видів цих цінностей.

Вивчаючи процес виробництва студентам необхідно визначити як поділяється процес виробництва (основне, допоміжне, обслуговуючі виробництва та господарства). Завдання практиканта вивчити документування матеріальних, трудових та інших витрат на виробництво, документування кількості виготовленої продукції, та кількості виробів, виготовлення яких незавершене на кінець звітного періоду. Варто визначити склад та структуру витрат на виробництво на конкретному підприємстві, що є базою практики.

Вивчаючи процес реалізації необхідно вивчити забезпечення інформації про обсяг і структуру реалізованої підприємством продукції (робіт і послуг); облік і контроль виконання договірних зобов'язань щодо по­ ставки товарної продукції; облік нарахування та сплати належних до обсягу реалізації податків та зборів; визначення ціни реалізації та фінансових результатів як у цілому за підприємством, так і за окремими видами продукції, робіт і послуг.

 

3. Ознайомлення з організацією обліково-економічної роботи

 

На даному етапі студент вивчає структуру і штат бухгалтерії підприємства, організацію її роботи, розподіл обов’язків між працівниками бухгалтерії, з’ясовує форму організації бухгалтерського обліку, що застосовується в підприємстві, рівень централізації та механізації обліку. Також на даному етапі студент повинен з’ясувати розподіл обов’язків між секторами та окремими працівниками облікового апарату, упровадження принципів наукової організації праці у бухгалтерії, наявність графіків роботи облікового персоналу; ознайомитись із розрахунковими відносинами бухгалтерії з банками, фінансовим відділом, податковою адміністрацією, органами державної статистики, соціального забезпечення, державного страхування тощо; з’ясувати наявність і склад організаційно-правових документів з бухгалтерського обліку; ознайомитися з порядком забезпечення бланками первинних документів, облікових реєстрів; ознайомитися з організацією діловодства в бухгалтерії.

 

 

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ І ЙОГО ЗАХИСТ

 

Студент складає звіт про практику одночасно з її проходженням на відповідному робочому місці й у встановлений термін подає його на кафедру.

Звіт складається з двох частин: текстової та зразків заповнених документів аналітичного і синтетичного обліку, що оформляються як додатки до звіту.

Звіт повинен містити такі складові частини:

< >Титульний аркуш (додаток Б);Заповнений та завірений необхідними підписами та печатками щоденник практики;Основна частина;Додатки;Список використаних джерел.

ДОДАТОК А

 

 

Умовний календарний план

проходження  виробничої  практики

 

№ з/п

Види робіт

Кількість днів

1

Прибуття студентом на базу практики, виконання усіх передбачених організаційних процедур (дата)

2

2

Загальне ознайомлення зі структурою підприємства.

2

3

Ознайомлення з видами діяльності підприємства та господарськими  процесами

4

4

Ознайомлення з організацією обліково-економічної роботи

3

5

Завершення практики, одержання відгуків у щоденнику практики від керівника практики на підприємстві (дата)

1

 

Оформлення звіту з практики

2

Усього - кількість днів практики

14

 

ДОДАТОК Б

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

 

 

 

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

 

 

ЗВІТ

 

про проходження виробничої практики

(на базі ПрАТ «Тернопільхліб» м. Тернопіль)

 

 

 

 

Реєстраційний

номер  ________________

 

Дата захисту:

«___»____________ 2017 р.

 

Звіт захищено з оцінкою:

 

_____________________

 

Підписи членів комісії:

 

______________________

 

______________________

 

 

 

Виконала:

студентка групи

ПО – 31

Іванова М. Р.

 

Керівник практики

від університету:

к.е.н., доц. Павликівська О.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬ - 2017

 

ДЛЯ НОТАТОК

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________