Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ підготовки молодших спеціалістів за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» для студентів денної форми навчання

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ підготовки молодших спеціалістів за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» для студентів денної форми навчання

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи

 

___________________О.Б. Жильцов

«______»_______________20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

підготовки молодших спеціалістів

за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит»

для студентів денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту

Протокол №___від «___»_________ 2015 р.

Голова комісії ________ Головчанська О.В.

Розробив викладач, к.е.н. Кичань О.М.

 

 

 

 

 

Київ - 2015


 

ЗМІСТ

 

ВСТУП................................................................................................... 3

1. Мета і завдання виробничої практики.............................................. 3

2. База практики..................................................................................... 4

3. Порядок організації та проведення виробничої практики.............. 5

3.1.         Обов`язки керівника практики від навчального закладу........... 5

3.2.         Обов`язки керівника практики від бази практики...................... 6

3.3.         Обов`язки студента-практиканта................................................. 6

3.4.         Ознайомлення студента під час практики................................... 6

3.5.         Індивідуальні завдання................................................................. 7

4. Зміст практики.................................................................................... 7

5. Форми і методи контролю................................................................. 8

6. Вимоги до оформлення змісту про виробничу практику ............... 9

7. Підведення підсумків виробничої практики..................................... 10

8. Навчально-методичний план проходження виробничої практики. 11

9. Методичні рекомендації.................................................................... 12

10. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок................................ 16

Рекомендована література..................................................................... 17

Додатки................................................................................................... 19


 

ВСТУП

 

Виробнича практична студентів Університетського коледжу  Київського університету імені Бориса Грінченка є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Практична підготовка студентів здійснюється на передових підприємствах та в сучасних організаціях різних галузей економіки, у сфері науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі та державного управління.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача та спеціаліста з даного фаху. Призначення виробничої практики - закріпити знання та практичні навики, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із сучасним станом вітчизняних підприємств, їх економічною діяльністю та проблемами, із виробничим процесом та основними напрямами діяльності підприємств у виробничо-технічній та організаційно-економічній сферах.

Практика організовується та проводиться згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993р., № 93).

Програма виробничої практики є розгорнутим планом послідовної професійної підготовки спеціалістів, який передбачає логічний зв’язок  з навчальними дисциплінами.

Ця програма практики розроблена для напрямку підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» згідно з навчальним планом.

Програма може бути уточнена та конкретизована цикловою комісією економіко-математичних дисциплін та менеджменту відповідно до умов роботи баз практики.

 

1.                     Мета і завдання виробничої практики

 

Виробнича практика є логічним продовженням навчальних курсів, що розглядають питання організації діяльності, технології та управління організацією (підприємством) та складовою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців з фінансів і кредиту.

Виробнича практика проводиться, як правило, на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності. В окремих випадках, за рішенням адміністрації коледжу та за погодженням з керівником практики й цикловою комісією економіко-математичних дисциплін та менеджменту виробнича практика може проходити за індивідуальною програмою в органах фінансової системи України, органах державної податкової служби тощо.

Метою виробничої практики є формування навичок практичної роботи, які необхідні для самостійного здійснення виробничої діяльності на об’єкті господарювання та прийняття професійно важливих рішень.

 

Задачі виробничої практики включають в себе:

 • ·набуття студентами професійних умінь за спеціальністю;
 • ·закріплення, розширення та систематизація теоретичних знань, одержаних при вивченні спеціальних навчальних дисциплін напряму «Фінанси і кредит»;
 • ·набуття практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення завдань з фінансів, бухгалтерського обліку, банківських операцій тощо;
 • ·ознайомлення з структурою підприємства;
 • ·розвиток професійного мислення;
 • ·вивчення організаційної діяльності фінансової служби підприємств різних форм власності в умовах трудового колективу;
 • ·практичну підготовку до комплексного державного екзамену з фаху.

Усі техніко-економічні розрахунки та дослідження, передбачені програмою, студенти-практиканти виконують самостійно під керівництвом керівників практики від навчального закладу та бази практики.

 

2.                     База практики

 

Основною базою виробничої практики, як правило, виступають підприємства різних форм власності.

В окремих випадках, за погодженням з заступником директора з навчально-виробничої роботи, студенти можуть підбирати та проходити виробничу практику на інших (неосновних) базах практики:

–                       органах державної податкової служби;

–                       органах державного казначейства;

–                       фінансових органах місцевих Рад.

В такому випадку неосновна база практики потребує спеціального затвердження в протоколі засідання відповідної циклової комісії. Студент проходить виробничу практику на неосновній базі практики за індивідуальним тематичним планом, який погоджується з керівником практики від навчального закладу та затверджується цикловою комісією. При складанні індивідуального тематичного плану беруться до уваги вимоги програми виробничої практики з урахуванням особливостей неосновної бази практики. Студенти, які проходять виробничу практику на неосновних базах практики, додатково виконують одне з індивідуальних завдань, наведених у відповідному розділі цієї програми. Для проходження практики на неосновній базі студент одержує направлення на практику.

Робочими місцями студентів на виробничій практиці є:

–бухгалтерії, фінансові відділи, планові відділи підприємств, організацій та установ різних форм власності, до сфери діяльності, яких належить планування, обчислення та сплата податкових платежів суб’єктів господарювання;

–структурні підрозділи органів державного казначейства, фінансових органів місцевих Рад, до сфери діяльності яких відноситься наповнення доходної частини бюджетів різних рівнів;

–відповідні структурні підрозділи органів державної податкової служби.

При проходженні виробничої практики студенти можуть бути зараховані на відповідні робочі місця.

 

3.                     Порядок організації та проведення виробничої практики.

 

Тривалість виробничої практики визначається навчальним планом.

Методичне керівництво практикою здійснює випускаюча циклова комісія економіко-математичних дисциплін та менеджменту Університетського коледжу. Перед відбуттям на практику проводиться консультація-інструктаж, на якій студентів знайомлять з програмою виробничої практики, порядком її проходження, вимогами до складання звіту про проходження практики тощо.

У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Студент-практикант зобов'язаний прибути на базу практики у встановлений термін, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, добросовісно виконувати вказівки керівника практики, систематично робити записи у щоденник про характер виконаної ним роботи, разом з керівником практики від виробництва скласти індивідуальний календарний план роботи на весь період, зібрати й опрацювати матеріали для написання звіту практики. План проходження практики кожний студент може розробляти індивідуально, виходячи з конкретних умов підприємства.

По закінченню практики на виробництві керівник оформлює відгук про роботу студента (вказує ступінь виконання студентом програми практики, ставлення до роботи, оволодіння практичними навичками).

Методичне керівництво здійснює керівник практики від навчального закладу проводячи консультації.

По закінченню виробничої практики студент здає керівнику в навчальному закладі щоденник практики і звіт.

Перед направленням на практику студенти повинні ознайомитися з програмою практики, орієнтовним планом, формою і порядком ведення щоденника практики.

Упродовж практики на студента поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку і охорони праці, що діють на підприємстві. Керівництво практикою студентів призначається наказом по підприємству.

Знайомство з підприємством починається з правил внутрішнього розпорядку й техніки безпеки.

 

3.1.    Обов’язки керівника практики від навчального закладу:

ü   забезпечує студентів програмою практики;

ü   проводить інструктаж щодо порядку проходження виробничої практики;

ü   контролює проходження практики;

ü   один раз на тиждень проводить консультацію, контролює роботу по написанню звіту;

ü   перевіряє звіти та щоденники студентів та рекомендує їх до захисту.

 

3.2.    Обов’язки керівника практики від бази практики:

 • § проводить інструктаж з питань охорони праці та техніки безпеки;
 • § організовує практику відповідно до програми практики;
 • § після закінчення практики складає письмовий відгук про виконану студентами роботу;
 • § перевіряє і затверджує звіти та щоденники студентів.

 

3.3.    Обов’язки студента-практиканта:

 • своєчасно подати заяву встановленого зразка на проходження виробничої практики та інші необхідні документи для оформлення на практику;
 • до почату практики одержати від керівника практики навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів, програму з виробничої практики, індивідуальне завдання , консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, виконувати вказівки керівника практики;
 • нести відповідальність за результати виконаної роботи на рівні з штатними працівниками підприємства;
 • систематично робити у щоденнику записи про виконану роботу та свої зауваження щодо неї, подавати на підпис керівнику практики від підприємства;
 • своєчасно подавати керівнику практики від навчального закладу письмовий звіт з  додатком матеріалів, зібраних під час проходження виробничої практики згідно з програмою та індивідуальним планом;
 • захищати звіт перед комісією на базі практики чи в навчальному закладі.

Також студент-практикант повинен повністю виконати загальну або індивідуальну програму практики; виконати тему індивідуального завдання з виробничої практики; виконувати правила внутрішнього розпорядку бази практики.

 

3.4.    Ознайомлення студента під час практики:

 • з організацією фінансів підприємств, закономірностями їх функціонування в умовах становлення ринкових відносин в національній економіці;
 • з чинним фінансовим та господарським законодавством України, іншими нормативно-правовими актами, які регламентують фінансову діяльність підприємств в Україні, у тому числі щодо оподаткування, інструктивними та методичними документами ДПС, інших органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • з існуючою в Україні системою оподаткування та її впливом на фінансово-господарську діяльність підприємств;
 • зі змінами в системі бухгалтерського обліку, а також з системою податкового обліку, що виникли в зв’язку з реформуванням податкової системи України.

 

4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

Практика спрямована на поєднання навчання з практичною діяльністю і передбачає закріплення та поглиблення знань, що набуті в процесі теоретичного навчання та вдосконаленні необхідних умінь і навичок. Виробнича практика передбачає набуття студентами на основі вивчення діяльності конкретних баз практики відповідних професійних умінь за спеціальністю, закріплення, розширення і систематизацію знань, одержаних  при опануванні дисциплін, передбачених навчальним планом Університетського коледжу.

Зміст виробничої практики студентів визначається переліком і тематикою навчальних дисциплін, які є обов'язковими для спеціальності. Кількість часу, відведеного на опрацювання питань з кожного розділу практики, встановлюється керівником практики від бази практики разом із студентом-практикантом відповідно до наявного на базі практики матеріального та нормативного забезпечення, напрямів діяльності, кваліфікації персоналу тощо.

Під час виробничої практики у студентів повинні сформуватися вміння та навички по здійсненню обліку, контролю і аналізу фінансово-господарських операцій підприємств різних форм власності, складанню бухгалтерської звітності, визначенню об’єкта і порядку оподаткування, здійсненню контролю за дотриманням податкового законодавства, використанню можливостей обчислювальної техніки для здійснення економічних розрахунків, складанню і оформленню організаційно-розпорядної документації, організації особистої роботи підлеглих на науковій основі, дотриманню законодавства держави, правил охорони праці і навколишнього середовища. У процесі виробничої практики на підприємстві студент повинен вивчити практичну сторону наступних питань:

¾          організація фінансів підприємств;

¾          грошові розрахунки та надходження підприємств;

¾          формування активів підприємства;

¾          джерела коштів підприємства, їх структура, порядок формування і використання;

¾          банківські кредити в складі фінансових ресурсів підприємства;

¾          оцінка фінансового стану підприємства;

¾          фінансове планування;

¾          облік основних засобів, МШП

¾          облік коштів і розрахункових операцій;

¾          облік запасів, витрат на виробництво продукції, робіт, послуг;

¾          облік готової продукції та її реалізації;

¾           облік праці і зарплати;

¾          облік власного капіталу та звітність підприємства.

 

5. Форми і методи контролю

 

До початку практики в навчальному закладі готуються на кожного студента щоденники та направлення. В направленнях вказуються термін практики і назви баз практики. На зворотному листку направлення робляться відмітки про фактичне знаходження студента на базі практики.

Фактично виконувані студентом на базі практики роботи заносяться в щоденник. Керівник практики від коледжу 1-2 рази на тиждень перевіряє щоденник і виконану частину роботи, робить свої зауваження стосовно відповідності виконуваної роботи до програми.

На місцях проходження практики регламент робочого дня студентів має відповідати внутрішньому розпорядку, установленому для персоналу організації - бази практики, і є обов'язковим для студентів.

Робота практиканта з виконання програми практики контролюється керівниками практики від бази практики та викладачами кафедри. Практикант повинен дотримуватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку на базі практики.

Виконання кожного розділу практики завіряється підписом керівника практики від бази. По закінченні практики керівник практики від бази виставляє в щоденник студента загальну оцінку за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує обсяг знань і навиків отриманих студентом за час проходження практики, сумлінність виконання програми практики.

Поточний контроль  передбачає  облік  ходу виробничої практики, що відображається кожним студентом в щоденнику та підтверджується керівниками практики.

Кінцевою формою контролю є захист звітів з практики в коледжі.

 

6. Вимоги до оформлення звіту про виробничу практику

 

Практикант складає звіт про практику, у якому висвітлює виконану роботу. Цей звіт повинен містити найповнішу, але лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта. Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках і лекціях не допускається.

Звіт про виконану роботу складається з структурних розділів, включаючи результати виконання індивідуального завдання практики у відповідній послідовності за розділами, що передбачені змістом практики та зазначені у п. 4 даної Програми.

Обсяг звіту про практику не повинен перевищувати 40 сторінок машинописного тексту (шрифт - Time New Roman Cyr, розмір - 14, інтервал - 1,5. Береги: верхній – 2 см., нижній - 2 см., лівий - 2,5 см., правий – 1 см.). У звіті мають бути наведені стислі описи виконаних практикантом операцій з посиланням на копії відповідних документів. До звіту додаються копії документів про виконану роботу. Всі додатки до звіту повинні бути пронумеровані. Посилання у текстовій частин звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатку. Титульний аркуш звіту оформлюється відповідно до зразку наведеного у додатку 1.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати висновки і пропозиції щодо формулювання конкретної наукової проблеми, окреслення шляхів удосконалення та підвищення ефективності роботи установи, організації чи підприємства або відповідного структурного підрозділу, який був базою проходження практики.

За кожним з розділів програми практики повинні наводитися аналітичні викладки. Всі основні результати, отримані практикантом повинні бути підтверджені розрахунками та зведені у таблиці. У кожній таблиці повинна бути проілюстрована динаміка. Для обґрунтування висновків обов’язковим є застосування статистичних та економіко-математичних методів дослідження. Дані кожної таблиці мають бути проаналізовані в тексті з відповідними висновками.

До звіту обов’язково додається список використаної наукової літератури, нормативно-правових джерел, додатки у вигляді статистичного та фактичного матеріалу. Основні вимоги до оформлення звіту представлені у додатку 2.

Основним документом, де фіксується процес проходження студентом практики, є щоденник (додаток 3), який подається у заповненому вигляді керівнику практики від навчального закладу не пізніше як через 1 день після завершення практики.

Звіт про виконання програми практики повинен містити:

 • вступ, де зазначаються мета та завдання практики;
 • ·стислий аналіз матеріалів, зібраних згідно з програмою практики та завданням керівника практики від навчального закладу;
 • висновки про проходження практики з пропозиціями щодо вдосконалення методів та організації виробництва або шляхів вирішення існуючих проблем управління підприємством;
 • список використаних джерел;
 • додатки (звітність підприємства).

Звіт оформлюють на аркушах паперу формату А4, скріплюють і подають керівникам практики для перевірки і написання відгуку.

Звіт повинен бути оформлений відповідно всім вимогам до оформлення наукових робіт.

Керівники практики від підприємства та від навчального закладу пишуть у щоденнику проходження практики відгуки, де зазначають ступінь виконання студентом програми практики, набуття необхідних умінь, якість виконання практичних завдань і оформлення звіту про прак­тику.

Звіт перевіряється і погоджується з керівником практики від базового підприємства (головним бухгалтером).

По закінченню виробничої практики звіт захищається на засіданні циклової комісії згідно з графіком.

У ході захисту студент повинен вільно викладати матеріал, переконливо відповідати на поставлені питання.

На підставі результатів захисту комісія дає оцінку, яка проставляється в екзаменаційну відомість.

На титульній сторінці звіту про практику ставиться підпис голови комісії про захист.

Студенти, які не виконали програму практики та отримали незадовільну оцінку з практики не допускаються до здачі комплексного державного екзамену з фаху і відраховуються з коледжу.

 

7. Підведення підсумків виробничої практики

 

Після закінчення терміну виробничої практики студенти складають залік перед комісією, яка призначається наказом по коледжу.

Загальною формою звітності студента про практику є подання письмового звіту, підписаного у встановленому порядку цикловою комісією і оціненого в письмовій формі (відгук) безпосередньо керівником від бази практики.

До звіту підшиваються щоденник та характеристика (додаток 4) з об’єкту практики про роботу практиканта із зазначенням оцінки. Відгук на роботу практиканта за час проходження практики записується у щоденнику виробничої практики, підписується керівником практики від бази. Підпис на відгуку керівника від бази практики у щоденнику повинен бути завірений печаткою відповідної бази практики.

Звіт практиканта про практику перевіряє і підписує загальний керівник практики від установи – бази практики. Звіт завіряється підписом керівника практики від бази практики та печаткою бази практики на титульному аркуші.

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, робочі записи, характеристика, індивідуальне завдання, відгук), подається на рецензування безпосередньому керівнику виробничої практики від навчального закладу у термін, який визначається цикловою комісією та регламентується нормативними й методичними документами з організації і проведення практики (як правило, не пізніше ніж за 10 календарних днів до термінів проведення заліку з захисту практики).

За результатами перевірки звіту та ознайомлення з характеристикою на студента з об’єкту та рецензією (додаток 5)  керівника практики від установи – бази практики безпосередній керівник практики від циклової комісії у щоденнику пише загальний відзив й визначає оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту у комісії.

Після перевірки поданого звіту безпосереднім керівником практики і його позитивної оцінки, зафіксованої у відповідному відгуку, звіт із виробничої практики публічно захищається студентами на підсумковому заліку перед комісією, яка складається з викладачів (не менше двох) відповідної циклової комісії. Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних документів з практики, якості підготовленого звіту, виконання індивідуального завдання, відгуку керівника та характеристики студента з бази практики, рівня знань та захисту студента за 100 бальною системою (додаток 6), яка характеризує успішність студента. З метою об'єктивної оцінки знань та вмінь, набутих студентами під час проходження виробничої практики, захист звітів про практику проводиться з урахуванням критеріїв.

Оцінка за практику фіксується у щоденнику з практики, вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента й враховується при визначенні середнього бала студента.

В разі неподання звіту, щоденника, виконаного індивідуального завдання, характеристики або інших обов’язкових документів, або одержання незадовільної оцінки за результатами захисту практики студент направляється на повторне проходження практики та має право на повторний захист протягом канікул після проведення підсумкового заліку з практики. У разі остаточної незадовільної оцінки вирішується питання про неможливість його подальшого навчання та відрахування з коледжу.

 

8. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИНА ПІДПРИЄМСТВІ

 

№ з/п

Вид роботи за програмою практики
Тривалість, дні

1

2

3

1.

Інструктаж з техніки безпеки та проходження виробничої практики

1

2.

Ознайомлення із структурою підприємства, технологією та організацією діяльності

1

3.

Організація фінансів підприємства

2

4.

Грошові розрахунки підприємства

2

5.

Грошові надходження підприємства

2

6.

Формування активів підприємства

3

7.

Система оподаткування підприємства

2

8.

Банківські кредити в складі фінансових ресурсів підприємства

3

9.

Оцінка фінансового стану підприємства

3

10.

Фінансове планування на підприємстві

2

11.

Облік основних засобів, МШП

2

12.

Облік коштів і розрахункових операцій

2

13.

Облік запасів

3

14.

Облік витрат на виробництво продукції, робіт, послуг

2

15.

Облік готової продукції та її реалізації

3

16.

Облік праці і зарплати

2

17.

Облік власного капіталу

2

18.

Фінансова звітність підприємства

3

19.

Підготовка та впорядкування звіту про проходження виробничої практики

 

 

РАЗОМ

40

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

1. Інструктаж з техніки безпеки та проходження виробничої практики

Знайомство з підприємством починається з правил внутрішньо­го розпорядку й техніки безпеки. Інструктаж з техніки безпеки проводить керівник практики безпосередньо на робочому місці.

 

2. Ознайомлення із структурою підприємства, технологією та організацією діяльності.

Вид підприємства за формою власності. Структура підприємства і апарату управління. Основна характеристика діяльності. Характеристика продукції (послуг). Стан продукції (послуг) на ринку. Обсяг виробництва. Джерела надходження сировини і матеріалів. Конкурентні переваги продукції на ринку. Структура бухгалтерії і функції окремих секторів (дільниць, груп, відділів). Розміщення управлінського апарату і організація робочих місць. Рівень і перспективи механізованої обробки даних.

Додатки. Схема організаційної структури підприємства. Таблиця виконання основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства. Статут підприємства. Положення про фінансовий відділ (бухгалтерію), посадові інструкції працівників фінансового відділу (бухгалтерії), наказ про облікову політику

 

3. Організація фінансів підприємства.

Організація фінансів підприємства, фінансове самозабезпечення підприємства. Форма власності, галузеві та організаційні фактори, що визначають особливості фінансів підприємства. Поняття грошових фондів та фінансових ресурсів підприємства. Джерела та методи формування фінансових ресурсів. Класифікація фінансових ресурсів підприємства. Зміст та завдання фінансової роботи та її організація на підприємстві.

Додатки. Положення про фінансовий відділ (бухгалтерію), посадові інструкції працівників фінансового відділу (бухгалтерії), наказ про облікову політику тощо.

 

4. Грошові розрахунки підприємства.

Суть і значення грошових розрахунків в організації виробничо-господарської діяльності підприємства. Види грошових розрахунків. Види рахунків, що відкриваються підприємством у комерційних банках та порядок їх відкриття. Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Суть і принципи безготівкових розрахунків. Організація та сфера використання безготівкових розрахунків. Способи і форми безготівкових розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст та значення для забезпечення господарської діяльності підприємства. Фінансові санкції. Порядок відкриття, функціонування та закриття рахунків підприємств (розрахункові, позичкові, депозитні) у комерційних банках. Види векселів та сфера їх використання (комерційні або товарні, фінансові, фіктивні).

Додатки. Форми розрахункових та касових документів

 

5. Грошові надходження підприємства.

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Доходи від операційної діяльності.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Фактори, які впливають на величину виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Розрахунок виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та методи її прогнозування.

Доходи від фінансових операцій та від іншої звичайної діяльності.

Валовий дохід підприємства, його складові елементи  та розрахунок. Валові витрати, їх склад.

Додатки. Розрахунок виручки від реалізації продукції методом прямого рахунку. Інші розрахунки. Звіт про рух грошових коштів.

 

6. Формування активів підприємства.

Прибуток, як основне джерело формування активів підприємства. Прибуток, його економічний зміст та функції. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) та його формування. Фактори, що впливають на величину прибутку від реалізації продукції ( робіт, послуг). Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. Розподіл та використання прибутку на підприємстві.

Рентабельність, її суть та система показників. Рентабельність продукції. Рентабельність підприємства. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок чистого прибутку підприємства. Економічні методи регулювання розподілу і використання прибутку.

Додатки. Розрахунок прибутку підприємств та показників рентабельності. Декларація про прибуток підприємства.

 

7. Система оподаткування підприємства.

Класифікація податків, що сплачуються підприємством. Загальнодержавні та місцеві податки. Прямі та непрямі податки. Податки на доходи, капітал і споживання. Види податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що справляються з юридичних осіб на території України. Джерело сплати податків та інших обов’язкових платежів. Податкові пільги. Непрямі податки, що сплачуються підприємством, їх види та характеристика. Збори і цільові відрахування. Місцеві податки і збори.

Додатки. Розрахунки податків, що сплачуються підприємством. Форми податкової звітності.

 

8. Банківські кредити в складі фінансових ресурсів підприємства.

Особливості індивідуального кругообігу коштів підприємств як передумова кредитних відносин. Форми і види кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств. Суть банківського кредитування. Класифікація банківських кредитів. Принципи кредитування. Етапи процесу кредитування. Кредитоспроможність підприємства. Банківський позичковий процент, його складові елементи. Фактори, що впливають на величину позичкового процента. Банківський контроль в процесі кредитування. Комерційний кредит в діяльності підприємств. Види векселів та умови їх використання. Схема вексельного обігу. Перетворення  комерційного кредиту на банківський. Етапи процесу кредитування. Визначення кредитоспроможності підприємства.

Додатки. Порядок отримання кредиту в банку. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Кредитний договір.

 

9. Оцінка фінансового стану підприємства.

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Платоспроможність підприємства, її суть та показники. Ліквідність балансу підприємства, її зміст та показники ліквідності балансу. Ліквідність активів підприємства. Класифікація активів підприємства за ступенем ліквідності. Класифікація пасивів  підприємства за ступенем строковості їх оплати. Фінансова незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Фінансова стійкість підприємства, її значення та показники. Банкрутство підприємства, його ознаки та прогнозування виникнення. Зовнішні та внутрішні причини виникнення фінансової кризи на підприємстві. Склад інформаційної бази оцінки фінансового стану підприємства. Економічний зміст та ознаки банкрутства підприємства. Прогнозування виникнення банкрутства.

Додатки. Розрахунок показників, що характеризують фінансовий стан підприємства.

 

10. Фінансове планування на підприємстві.

Зміст, цілі та завдання фінансового планування. Принципи фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення  потреби підприємств у фінансових ресурсах, прогнозування їх надходжень. Методи фінансового планування. Інформаційна база фінансового планування. Стратегічне планування (бізнес-план). Поточне планування (фінансовий план). Оперативне планування (платіжний календар). Методи фінансового планування. Характеристика інформаційного забезпечення фінансового планування. Інструменти фінансового планування.

Додатки. Складання фінансового плану, платіжного календарю.

 

11. Облік основних засобів, МШП.

Документальне оформлення руху основних засобів; організація їх аналітичного обліку; порядок нарахування амортизаційних відрахувань і зносу основних засобів; інвентаризація основних засобів і відображення її результатів в обліку; облік ремонту основних засобів; порядок обліку МШП на складі і в бухгалтерії; порядок нарахування зносу МШП і документальне оформлення зносу МШП.

Додатки. Копії документів по прийому основних засобів, інвентарю. Розрахунок амортизаційних відрахувань. Копії актів на ліквідацію основних засобів і списання МШП. Обліковий регістр рахунків. Відомість індексації основних засобів.

 

12. Облік коштів і розрахункових операцій

Господарські відносини і розрахункові операції між підприємствами, організаціями і установами. Документальне оформлення операцій в касі. Ведення касиром касової книги. Опрацювання звіту касира. Документальне оформлення операцій по розрахунковому рахунку. Опрацювання виписок банку. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами, складання авансових звітів. Форми розрахунків та їх характеристика. Порядок розрахунків з бюджетом, з різними дебіторами і кредиторами, облік претензій. Скласти кореспонденцію рахунків по основних операціях теми.

Додатки. Копії касової книги за один робочий день з касовими ордерами. Копія супровідної відомості. Журнал-ордер № 1 рахунку 301. Оголошення на внесок готівкою в банк з каси. Розрахунок ліміту грошей в касі. Виписка банку і документи до неї. Журнал-ордер № 2 рахунку 311. Виписка з журналу реєстрації платіжних доручень. Журнал-ордер рахунку 1 (за місяць). Копії авансових звітів до журналу-ордеру рахунку 372 за місяць. Відомості аналітичного обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами.

 

13. Облік запасів.

Вивчити і описати у звіті порядок організації матеріально-технічного постачання: основні умови поставки важливих видів матеріалів, які застосовуються на підприємстві, цінники і методику визначення цін на матеріали; облік виконання договорів із постачальниками; лімітно-заборні карти.

Організація складського обліку матеріалів у виробництві.

З цієї підтеми необхідно проходити практику безпосередньо на складі. Її мета - вивчити чинний порядок документального оформлення руху матеріалів на складі.

Необхідно описати організацію складського господарства (кількість складів; штатний розпис групи матеріалів; ваговимірювальні прилади, що застосовуються; порядок відпускання матеріалів; розпорядок дня завідувача складом); зняти копії трьох-чотирьох карток із обліку матеріалів; пояснити, як застосовується шифрування матеріалів за групами, підгрупами, видами, сортами, розмірами тощо; взяти безпосередню участь у прийманні матеріалів, які надійшли на склад; описати порядок їх документального оформлення, скласти первинні документи на надходження матеріалів на склад; ознайомитись із картотекою матеріалів на складі, порядком відображення первинних документів у наробках складського обліку матеріалів; вивчити документальне оформлення операцій із відпуском матеріалів зі складу у виробництво.

Організація обліку матеріалів у бухгалтерії підприємства.

Необхідно виконати таку роботу: вивчити організацію документування і документообігу з обліку руху матеріалів у бухгалтерії; ознайомитись з методом оцінки матеріальних цінностей і визначенням фактичної собівартості заготівельних матеріалів.

Потрібно також ознайомитись з організацією контролю за використанням матеріалів у виробництві; взяти участь в інвентаризації матеріальних цінностей чи ознайомитись з матеріалами попередньої інвентаризації, зробити виписку з відомості інвентаризації й вказати, якими проводками оформляються результати інвентаризації; вивчити порядок складання сальдової відомості за матеріальними цінностями, пояснити її призначення, скласти схему організації сальдового методу обліку матеріалів і пояснити її; скласти таблицю, в якій відобразити основні проводки із обліку руху матеріальних ресурсів.

Додатки. Накладні, товарно-транспортні накладні, податкова накладна на одержання товарно-матеріальних цінностей. Лімітно-заборні карти. Картка складського обліку. Звіряльні відомості по результатах інвентаризації на складах.

 

14. Облік витрат на виробництво продукції, робіт, послуг.

Особливу увагу при проходженні практики слід звернути на питання організації первинного обліку виробничих витрат. Студенти повинні ознайомитись з галузевою інструкцією з обліку і калькулювання собівартості продукції; вивчити організацію нормативного господарства; знати порядок обліку включення в собівартість основних витрат на виробництво; вміти документально оформити виробіток робітників-відрядників, брак і простої, випуск продукції з виробництва; провести інвентаризацію і дати оцінку незавершеного виробництва; ознайомитись з роботою одного з допоміжних цехів; вивчити особливості формування витрат на виробництво продукції, робіт, послуг, метод калькулювання продукції й порядок включення витрат допоміжного виробництва в собівартість продукції основних цехів; вивчити порядок складання відомостей розподілу сировини, матеріалів, зарплати, витрат на утримання і експлуатацію машин і обладнання, управління.

 

15. Облік готової продукції та її реалізації.

Документальне оформлення випуску продукції з виробництва, організацію обліку готової продукції на складі. Порядок оформлення документів на реалізовану продукцію і здавання їх у банк на інкасо. Порядок складання відомості реалізованої продукції. Вивчити документальне оформлення, а також організацію обліку і позавиробничі витрати й податок з обороту.

 

16. Облік праці і заробітної плати.

Мета - вивчити організацію обробки інформації із заробітної плати, починаючи з первинних документів і закінчуючи зведеними даними.

Для цього необхідно виконати таку роботу:

-                       скласти табель відпрацьованого часу; засвоїти методи реєстрації робочого часу в табелі (відпрацьований і невідпрацьований час); вивчити документацію, що підтверджує невідпрацьований час, за який проводиться оплата (понадурочний, нічний час, пільговий час для підлітків, перерви у роботи матерів-годувальниць, виконання державних і суспільних зобов'язань, час непрацездатності, відпустка та ін.), і нарахування зарплати;

-                       користуючись табелем, нарахувати заробітну плату робітникам, які працюють з погодинною формою оплати праці, інженерно-технічному персоналу, службовцям, іншим категоріям працюючих;

-                       вивчити преміальні системи і порядок нарахування премій, що застосовуються на підприємстві; порядок нарахування сум резерву на рахунках бухгалтерського обліку, нарахування відпускних; порядок нарахування на соціальне страхування, використання цих сум і відображення операцій із соціального страхування на рахунках бухгалтерського обліку;

-                       скласти відомість нарахування зарплати і платіжну відомість, вивчити порядок виплати зарплати;

-                       вивчити порядок утримань із зарплати і їх документальне оформлення (прибутковий податок, утримання за виконавчими листами, за брак, за товари, куплені в кредит, та ін.);

-                       ознайомитись з порядком складання розробної таблиці із розподілу заробітної плати за видами продукції, що виробляється, рахунками та статтями витрат; скласти таблицю кореспонденції рахунків.

 

Додатки. Розрахункова відомість разом з документами, на підставі яких вона заповнена. Лицевий рахунок працівника. Табель обліку робочого часу. Платіжна відомість. Відомість нарахування заробітної плати. Журнал-ордер рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці».

 

17. Облік власного капіталу.

Статутний капітал, порядок і облік його формування на підприємствах різної форми власності; резервний капітал, порядок його створення і облік; додатковий капітал, порядок його створення і облік.

Додаток. Звіт про власний капітал

 

18. Фінансова звітність підприємства

Баланс підприємства. Структура балансу. Принципи складання та  оцінка статей за П(С)БО 2. Фінансова звітність. Структура і порядок розрахунку показників згідно П(С)БО 3.

Додаток. Фінансова та бухгалтерська звітність.

 

19. Оформлення звіту

Звіт про практику і заповнений щоденник студенти подають керівнику практики від коледжу не пізніше як через 1 день після завершення практики.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИУ БАНКУ

 

теми

Зміст практики

(Розділи та теми практики)

Кількість

днів

1.

Інструктаж про проходження виробничої практики.

1

2.

Ознайомлення із структурою бази практики та організацією діяльності.

3

3.

Створення та організація функціонування комерційного банку.

2

4.

Формування ресурсів комерційного банку.

2

5.

Основи організації банківського кредитування.

4

6.

Інвестиційні операції комерційних банків.

2

7.

Банківське обслуговування платіжного обороту підприємств та організацій.

4

8.

Послуги комерційних банків.

6

9.

Банківське обслуговування зовнішньо-економічної діяльності підприємств та організацій

2

10.

Баланс комерційного банку та побудова бухгалтерського обліку.

4

11.

Облік і контроль банківських операцій.

4

12.

Аудит банківських операцій.

2

13.

Аналіз фінансово-господарської діяльності комерційного банку.

2

14.

Підготовка та впорядкування звіту про проходження виробничої практики

2

ВСЬОГО

40

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

1. Інструктаж з техніки безпеки та проходження виробничої практики

Знайомство з підприємством починається з правил внутрішньо­го розпорядку й техніки безпеки. Інструктаж з техніки безпеки проводить керівник практики безпосередньо на робочому місці.

 

2. Ознайомлення із структурою банку, технологією та організацією діяльності.

Вид банку за формою власності. Структура банку і апарату управління. Основна характеристика діяльності. Характеристика продукції (послуг). Стан продукції (послуг) на ринку. Обсяг виробництва. Джерела надходження сировини і матеріалів. Конкурентні переваги продукції на ринку. Структура бухгалтерії і функції окремих секторів (дільниць, груп, відділів). Розміщення управлінського апарату і організація робочих місць. Рівень і перспективи механізованої обробки даних.

Додатки. Схема організаційної структури банку. Таблиця виконання основних показників фінансово-господарської діяльності банку. Статут банку. Положення про фінансовий відділ (бухгалтерію), посадові інструкції працівників фінансового відділу (бухгалтерії), наказ про облікову політику.

 

3. Створення та організація функціонування комерційного банку.

Порядок  створення комерційного банку. Реєстрація комерційного банку. Ліцензування банківських операцій. Відкриття філій та представництв банків.

Організація діяльності комерційного банку. Ліквідність балансу банка та платоспроможність банку. Обов’язкові економічні нормативи. Виконання банками економічних нормативів. Регулювання ліквідності балансу банка.

Доходи банка, витрати банка, прибуток (збиток) банку. Прибуток банку та його використання. Заходи щодо ліквідації збитковості банку.

 

4. Формування ресурсів комерційного банку.

Поняття пасивних операцій комерційного банку.

Банківські ресурси, їх економічна характеристика. Склад та структура банківських ресурсів.

Власні банківські ресурси, їх склад. Формування статутного фонду банка, його збільшення. Резервний фонд банку, його створення. Значення власних ресурсів банку.

Залучені банківські ресурси, їх склад.

Вклади та депозити юридичних та фізичних осіб – головне джерело банківських ресурсів. Види  вкладів та їх характеристика. Обов’язкове страхування вкладів  фізичних осіб.

Міжбанківський кредит. Емісія  банком  боргових  цінних  паперів (облігацій, сертифікатів, векселів).

Розміщення банківських ресурсів.

Поняття активних операцій комерційного банку.

 

5. Основи організації банківського кредитування.

Суть банківського кредитування. Принципи банківського кредитування.

Види банківських кредитів, їх класифікація та економічна характеристика.

Методи захисту банку від кредитного ризику, види забезпечення зобов’язань позичальника перед банком.

Етапи процесу кредитування. Оцінка кредитоспроможності клієнта. Зміст кредитної угоди. Порядок видачі та способи погашення кредиту. Плата за кредит (позичковий процент). Фактори, що впливають на  величину позичкового проценту. Проблемні кредити. Банківський контроль за використанням кредитів позичальниками.

Суть та значення консорціальних та паралельних кредитів.

Кредити під заставу цінних паперів (акцій, облігацій, комерційних векселів).

Контокорентний кредит. Споживчий кредит.

Банківські платіжні картки, їх суть, види та сфера застосування.

Іпотечний кредит.

 

6. Інвестиційні операції комерційних банків.

Суть і цілі банківських інвестицій. Відмінні риси інвестиційних операцій банків від кредитних операцій. Зв’язок інвестиційних  та кредитних операцій.

Інвестиційний портфель банку, його види. Інвестиційні цінні папери. Формування та управління інвестиційним портфелем банку. Фактори ризику від інвестиційних операцій. Дохідність банківських інвестицій. Дотримання принципу інвестиційної діяльності “доходність-ліквідність”. Методи зменшення ризику від інвестиційної діяльності. Диверсифікація інвестиційного портфеля.

Практичне завдання:

Розрахунок параметрів акцій та облігацій.

 

7. Банківське обслуговування платіжного обороту підприємств та організацій.

Основи організації грошових розрахунків. Готівкові безготівкові розрахунки.

Укладення договору про розрахунково-касове обслуговування.

Організація готівкових грошових розрахунків. Порядок надходження готівки до кас комерційних банків, одержання та витрачання готівки  клієнтами банку. Прогнозування обороту готівкових грошей банками.

Організація безготівкових розрахунків. Структура безготівкового  платіжного обороту. Принципи безготівкових розрахунків. Способи безготівкових розрахунків. Форми безготівкових розрахунків. Види розрахункових документів.

 

8. Послуги комерційних банків.

Характеристика банківських послуг. Види банківських послуг. Розвиток видів банківських послуг та їх місце в діяльності банківських установ.

Гарантійні послуги. Посередницькі послуги. Послуги по зберіганню цінностей клієнта. Депозитарні послуги. Довірчі (трастові) операції. Андеррайтингові послуги. Реєстраторські послуги. Консультаційні послуги. Плата за послуги (комісійна винагорода). Лізингові послуги. Факторингові послуги.

Формування величини комісійної винагороди.

 

9. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій.

Загальна характеристика та види валютних операцій банків.

Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером та імпортером. Міжнародні розрахунки. Акредитивна форма  розрахунків. Інкасова форма розрахунків.

Кредитування експортерів та імпортерів.

Операції купівлі-продажу іноземної валюти. Конверсійні  операції.

Валютний ринок, його суть, структура та учасники.

Взаємовідносини комерційного банку з іноземним банком-респондентом.

Порядок розрахунків за допомогою документарних акредитивів.

 

10. Баланс комерційного банку та побудова  бухгалтерського обліку.

Законодавча і нормативна база організації бухгалтерського обліку в банках.

Об’єкти обліку і бухгалтерські рахунки.

Метод подвійного запису.

Балансові рахунки. Рахунки доходів та витрат. Позабалансові рахунки.

План рахунків і принципи його побудови. Баланс комерційного банку та інші  форми синтетичного обліку. Параметри і форми аналітичного обліку. Банківська документація.

Практичне завдання:

Визначення виду та характеру рахунків.

 

11. Облік і контроль банківських операцій.

Організація обліку та контролю банківських операцій. Облік операцій з формування статутного капіталу. Платіжні рахунки і облік розрахункових операцій.

Облік кредитних операцій. Облік операцій з цінними паперами. Облік доходів і витрат. Звітність комерційних банків.

Облік депозитних та довірчих операцій. Облік основних засобів, нематеріальних активів. Облік податків, зборів і внесків до державних і недержавних цільових фондів.

 

12. Аудит банківських операцій.

Внутрішньобанківський аудит у системі внутрішнього контролю.  Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій, кредитних операцій.  Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат.

Аудит операцій з цінними паперами. Аудит оподаткування банку.

 

13. Аналіз фінансово-господарської діяльності комерційного банку.

Аналіз доходів комерційного банку.

Аналіз витрат комерційного банку.

Аналіз прибутковості банківської діяльності.

Ефективність використання активів.

Ефективність залучення коштів. Рентабельність.

Мультиплікатор власного капіталу.

Маржа чистого прибутку.

Практичне завдання:

Розрахунок показників фінансово-господарської діяльності комерційного банку.

 

14. Оформлення звіту

Звіт про практику і заповнений щоденник студенти подають керівнику практики від коледжу не пізніше як через 1 день після завершення практики.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

 

теми

Зміст практики

(Розділи та теми практики)

Кількість

днів

1.

Інструктаж про проходження виробничої практики.

1

2.

Ознайомлення із структурою бази практики та організацією діяльності.

3

3.

Облік в установах та організаціях, що  знаходяться на бюджеті.

2

4.

Облік фінансування коштів і витрат.

2

5.

Облік розрахунків.

4

6.

Облік основних коштів і капітальних вкладень.

2

7.

Облік матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношувальних предметів.

4

8.

Звітність бюджетних установ про виконання кошторисів доходів і витрат.

6

9.

Фінансування загальноосвітніх шкіл.

2

10.

Фінансування дитячих дошкільних закладів

4

11.

Фінансування підготовки кадрів.

4

12.

Підготовка та впорядкування звіту про проходження виробничої практики

2

ВСЬОГО

40

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

1. Інструктаж з техніки безпеки та проходження виробничої практики

Знайомство з підприємством починається з правил внутрішньо­го розпорядку й техніки безпеки. Інструктаж з техніки безпеки проводить керівник практики безпосередньо на робочому місці.

 

2. Ознайомлення із структурою державної установи, технологією та організацією діяльності.

Структура державної установи і апарату управління. Основна характеристика діяльності. Характеристика продукції (послуг). Стан продукції (послуг) на ринку. Обсяг виробництва. Джерела надходження сировини і матеріалів. Конкурентні переваги продукції на ринку. Структура бухгалтерії і функції окремих секторів (дільниць, груп, відділів). Розміщення управлінського апарату і організація робочих місць. Рівень і перспективи механізованої обробки даних.

Додатки. Схема організаційної структури державної установи. Таблиця виконання основних показників фінансово-господарської діяльності банку. Статут банку. Положення про фінансовий відділ (бухгалтерію), посадові інструкції працівників фінансового відділу (бухгалтерії), наказ про облікову політику.

 

3. Облік в установах та організаціях, що  знаходяться на бюджеті.

Завдання і організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів доходів і витрат установ і організацій, що знаходяться на бюджеті. Структура бухгалтерських служб (централізованної бухгалтерії). Функції працівників бухгалтерії. Порядок оформлення і зберігання первинних бухгалтерських документів з обліку виконання кошторисів доходів і витрат, форми реєстрів, порядок їх ведення. Порядок організації роботи по комп’ютеризації обліку.

 

4. Облік фінансування коштів і витрат.

Документи і реєстри з обліку фінансування, що одержано. Опрацювати виписки з поточного рахунку. Меморіальний ордер № 1 та 2. Картка аналітичного обліку касових витрат ф. 294-б. Реєстри з обліку фактичних витрат. Приходні і витратні ордери. Касова книга. Документи з обліку акредитивів, лімітованих чекових книжок, грошових документів.

 

5. Облік розрахунків.

Тарифікаційні списки. Особові рахунки працівників. Платіжна та розрахунково-платіжна відомості. Порядок нарахування заробітної плати. Скласти розрахунок основної зарплати, розрахунок додаткової зарплати, розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності, розрахунок відпустки.

Заповнити: розрахунково-платіжну відомість, меморіальний ордер № 5, книгу обліку депонованої заробітної плати; меморіальні ордери № 7, 15; посвідчення на відрядження, авансовий звіт, меморіальний ордер №.

 

6. Облік основних коштів і капітальних вкладень.

Ознайомитись із складом групування основних коштів, порядком оприбуткування основних коштів ( з присвоєнням їм інвентарних номерів). Заповнити інвентарні картки, меморіальний ордер № 9.

 

7. Облік матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношувальних предметів.

Ознайомитись: із складом матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношувальних предметів.

Заповнити: книгу складського обліку матеріалів (ф. М-17); накладну-вимогу, відомість на видачу матеріалів (ф.410); картку кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей ф. 296а; меморіальні ордери № 10, 11, 12, 13.

 

8. Звітність бюджетних установ про виконання кошторисів доходів і витрат.

Ознайомитись з порядком укладання рахунків, із змістом: порядком складання, подання і затвердження річних звітів про виконання кошторисів доходів і витрат. Скласти місячний звіт про виконання кошторисів доходів і витрат; інвентаризаційний опис-порівняльну відомість.

 

9. Фінансування загальноосвітніх шкіл.

Виконувати такі види робіт:

-проводити розрахунок середньорічної кількості учнів і класів;

-перевірити тарифікаційний список учителів;

-ознайомитись з навчальним планом;

-провести розрахунок педагогічного фонду заробітної плати:

-провести розрахунок фонду, заробітної плати  адміністративно-господарського, навчально-допоміжного персоналу школи;

-провести розрахунки витрат за іншими статтями кошторису.

Ознайомитись із кошторисами на утримання школи-інтернату дитячого будинку.

 

10. Фінансування дитячих дошкільних закладів

Провести:

-розрахунок середньорічної кількості дітей;

-розрахунок витрат на оплату  праці;

-розрахунок матеріальних і прирівнених до них витрат та інших витрат за статтями кошторису.

 

11. Фінансування підготовки кадрів.

Ознайомитись з порядком планування витрат на курсову підготовку спеціалістів у закладах.

 

12. Оформлення звіту

Звіт про практику і заповнений щоденник студенти подають керівнику практики від коледжу не пізніше як через 1 день після завершення практики.

 


10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Процес оцінювання знань студентів передбачає:

 • перевірку керівниками практики звіту з практики та написання відгуку;
 • захист звіту студентом перед комісією.

В ході захисту оцінюються:

ü     повнота виконання програми практики та індивідуального завдання;

ü     відповіді студента на поставлені запитання.

Відповідно до модульно-рейтингової системи оцінювання - максимальна кількість балів 100. Критерії оцінювання наведені в додатку 6. Оцінка виставляється в екзаменаційну відомість та залікову книжку.

 

Таблиця оцінювання результатів проходження виробничої практики за модульно-рейтинговою системою

Вид роботи за програмою практики

Максимальна кількість балів

Виконання програми практики

20

Ведення щоденника практики

20

Оцінка роботи студента керівником від підприємства

20

Оформлення звіту про проходження практики

20

Захист звіту виробничої практики

20

Всього:

100

 

 

 


Рекомендована література.

 

 1. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р.// ВВР України. – 2003. - № 40-44. – ст.356.
 2. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р.// ВВР України. – 2003. - № 18, №19-20, №21-22. – ст.144.
 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ//ВВР України.- 2001. - №5-6. – ст. 30.
 4. Закон   України "Про податок на додану вартість" від   3.04.1997   p., №168/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями).
 5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997
  р., №283/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями).
 6. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: 36. нормативних актів. - К.: СП «Юрінком Інтер», 2000. - 231 с.
 7.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від З0 листопада 1999 p. № 291 .
 8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від З0 листопада 1999 p. № 291 .
 9. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р.NC 996-ХIV // ВВР України. - 1999. - №40. – ст.356.
 10. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р.
 11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
 12. Бородина Е.И. Финансы предприятий – М., ЮНИТИ, 1997.
 13. Коробов М.Л. Фінанси промислового підприємства, К, Либідь, 1995.
 14. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2004.
 15. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2005. – 240с.
 16. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: 2000.- 692с.
 17. Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: теорія, практика.- Житомир, ЖІТІ, 1999.- 300с.
 18. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова.- Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000.- 768 с.
 19. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні, Нормативи. Коментарі. - Луганськ: Промдрук ДСД „Лугань”, 2003.
 20. Ткаченко М.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України  з різними формами власності: Навчальний посібник.-К.:А.С.К.,2004.
 21. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навч.  посібник  /За  ред.  проф.   Ф.Ф.  Бутинця.   -3-тє  вид., перероб. і доп.- Житомир: ЖІТІ, ПП «Рута», 2004. - 512 с
 22. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні; Навчально-практичний посібник /За ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2002. - 768 с.
 23. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.
 24. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года. - К.: Бухгалтерия, 2000. - 256 с.
 25. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производствен­ных и торговых предприятиях, 2000: Учеб. пособие для студентов вузов/ Под  ред.   Н.В.   Кужельного. - К.: А.С.К., 2002. - 624 с. -(Экономика. Финансы. Право).
 26. Завгородний  В.П.   Бухгалтерский  учет  в  Украине   (с   использ.   нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. -5-е изд., доп. и перераб. - К.: А.С.К., 2003. - 848 с. -(Экономика. Финансы. Право).
 27. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. -К.: КНЕУ, 2001. -334 с.
 28. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. —3-тє вид., перероб. і доп. - К: КНЕУ, 2000.-578с.
 29. Атамас П.Й.  Основи обліку в бюджетних організаціях.- Центр навчальної літератури,2003,-284с.
 30. Періодичне видання «Все про бухгалтерський облік».
 31. Періодичне видання «Галицькі контракти».
 32. Періодичне видання «Баланс».

 

Додаток 1

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

 

 

 

Звіт

про проходження виробничої практики

 

студента/ки _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

напряму підготовки «Економіка і підприємництво»

3 курсу ФКмс – 1-14-3.Од групи денної форми навчання

Місце проходження практики ___________________________________

_____________________________________________________________

(назва підприємства та його адреса)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Термін практики з 24 квітня 2017 р. по 18 червня 2017 р.

 

 

Керівник практики

від організації (підприємства)

__________________________________________

(звання, посада, прізвище та ініціали)

МП

 

Керівник практики від циклової комісії

__________________________________________

(звання, посада, прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017


Додаток 2

 

Вимоги до оформлення звіту з практики

Звіт повинен бути виконаний виключно українською мовою та оформлений відповідно до вимог Держстандарту України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення"). Написаний російською мовою звіт до захисту не приймається.

У звіті необхідно чітко й логічно розкрити зміст та результати виконаної роботи, уникати загальних фраз, тавтології, викривлення фактів, переказу книжок, підручників та іншої друкованої літератури. Варто також уникати «копіювання» матеріалу з друкованої літератури без посилань, або підтвердження розрахунками та відповідними висновками.

Структура звіту з практики повинна бути такою:

 1. Титульний аркуш (з усіма підписами та печаткою).
 2. Характеристика з бази практики.
 3. Висновок керівника практики.
 4. Щоденник виробничої практики (з висновками керівників від кафедри та бази практики, підписані та завірені).
 5. Зміст.
 6. Перелік умовних скорочень (за необхідності).
 7. Вступна частина.
 8. Основна частина (основні розділи).
 9. Висновки та рекомендації.
 10. Список використаної літератури.
 11. Додатки (первинна інформація, що міститься у фінансових звітах за будь-які послідовні 3-5 років діяльності).

Звіт друкують з використанням комп’ютерної техніки на одній стороні стандартного листа білого паперу (А4, 210 х 297 мм). Великі таблиці та ілюстрації можуть бути подані у додатках на форматі А3.

Обсяг звіту повинен бути до 40 стор. До вказаного обсягу не входять список літератури та додатки, а також громіздкі таблиці й рисунки, які займають цілу сторінку, навіть якщо внесені до основної частини звіту.

При друку звіту мають бути такі береги: зліва – не менше 25 мм, зверху та знизу - не менше 20 мм, справа - не менше 10 мм.

Гарнітура шрифту - Times New Roman, кегль -14, колір друку - чорний, міжрядковий інтервал (інтерліньяж) - півтора при друку на комп’ютері. Щільність тексту повинна бути рівномірною (без розрідження та ущільнень).

Текст основної частини звіту поділяється  на розділи, параграфи, пункти. Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються тим самим кеглем, але напівжирними і великими (заглавними) літерами без абзацу симетрично тексту з вирівнюванням по центру.

Заголовки розділів друкуються звичайними літерами (крім першої заглавної) з абзацу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше складових речень, їх розділяють крапкою. Заголовок розділу, параграфу не повинен бути останнім рядком на сторінці. Заголовки пунктів пишуться строчними літерами (крім першої заглавної) з абзацу в підбір до тексту напівжирним шрифтом. У цьому випадку в кінці заголовку, ставлять крапку.

Підкреслення назв будь-яких заголовків та перенесення слів у заголовках не допускається.

Відстань між заголовком та підзаголовком повинна становити один пропущений рядок (3 інтервали). Такий самий відступ від назви підзаголовку до основного тексту.

Звіт про проходження виробничої практики повинен бути прошитий товстою ниткою.

 


Додаток 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

 

Форма № Н-7.03

 

 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

 

 

 

ЩОДЕННИК З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

__________________________________________________________________

(вид і назва практики)

 

студента __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Інститут, факультет, відділення гуманітарне відділення

 

Кафедра, циклова комісія економіко-математичних дисциплін та менеджменту

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень молодший спеціаліст

 

напрям підготовки Економіка та підприємництво

 

спеціальність Фінанси і кредит

 

ІІІ курс,  група ФКмс – 1-15-3.Од

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

 

Печатка

підприємства, організації, установи         „___” __________________ 20___року

 

 

____________     ________________________________________________

    (підпис)                                 (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

 

Печатка

підприємства, організації, установи           “___” _________________ 20___ року

 

 

_____________     ________________________________________________

      (підпис)                                (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

 


 


Дата

Розділ та тема практики

Короткий зміст виконаної роботи за день

Місце практики

Підпис керівника практики, що підтверджує роботу за день. Оцінка за розділ та тему, короткі зауваження

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ___________   _________________________

                                                              (підпис)                       (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ___________  ____________________

                                                                            (підпис)             (прізвище та ініціали)

 

 

 

 


 

Додаток 4

ОФІЦІЙНИЙ БЛАНК УСТАНОВИ – БАЗИ ПРАКТИКИ

 

 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

 

 

Студента ІІІ курсу ФКмс-1-15-3. Од групи

Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка

 

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

за період проходження виробничої практики на(в)____________________

______________________________________________________________

 

 

(текст характеристики)

 

 

 

практика проводилась з__________ до _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка_________________

Керівник практики від бази практики_____________________________

                                                                             (прізвище, ініціали)

_______________________

(підпис)

 

 

дата___________________

 

 

м.п.

 


 

Додаток 5

 

Висновок

керівника практики від вищого навчального закладу про проходження виробничої практики

 

 

на(в) ________________________________________________________

(назва бази практики)

 

студента___________відділення

___________курсу___________групи

 

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

Практика проводилась з _______ до ________

 

 

 

 

 

Оцінки:

 

Вид роботи за програмою практики

Максимальна кількість балів

Оцінка студента

Виконання програми практики

20

 

Ведення щоденника практики

20

 

Оцінка роботи студента керівником від підприємства

20

 

Оформлення звіту про проходження практики

20

 

Захист звіту виробничої практики

20

 

Всього:

100

 

 

 

Керівник практики

від навчального закладу ________________      (_________________________)

                                                     Підпис                           Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року 

 

 

 

 

 

Додаток 6

Підсумкова кількість балів (max – 100)

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною шкалою

Критерії

1 – 34

 

 

 

35 – 59

F

 

 

 

FX

«незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

«незадовільно»

(з можливістю повторного складання)

У звіті висвітлені не всі розділи програми практики або звіт підготовлений не самостійно. Характеристика студента негативна. На запитання членів комісії студент не може дати правильних відповідей.

60 – 74

E

D

«задовільно»

Недбале оформлення звіту щоденника. Більшість питань програми практики у звіті висвітлені, але мають місце неточності, помилки, логічні похибки. Характеристика студента загалом позитивна. При відповідях на запитання членів комісії з програми практики студент почуває себе невпевнено, збивається, допускає помилки, не має твердих і достатніх знань.

75 – 89

C

B

«добре»

Несуттєві зауваження щодо змісту і оформлення щоденника. Характеристика студента позитивна. У відповідях на запитання членів комісії з програми практики студент допускає окремі неточності, хоча має тверді знання.

90 – 100

A

«відмінно»

Зміст і оформлення звіту і щоденника бездоганні. Характеристика студента позитивна. Повні і точні відповіді на всі запитання членів комісії з програми практики.