Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Программа производственной практики студентов специальности "Учет и аудит" дневной формы учебы.

Программа производственной практики студентов специальности "Учет и аудит" дневной формы учебы.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів 5 курсу спеціальності 8.03050901

“Облік і аудит” денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:

керівник практики кафедри

економічного аналізу

к.е.н., викладач                                                                  Мозгова Л.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків, 2012

 

Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу.

Протокол №  від  .. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма виробничої практики для студентів спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” денної форми навчання / укл. Л. О. Мозгова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 20. –   с. (Укр.мов).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Вступ. 4

1. Мета і завдання виробничої практики. 5

2. Бази практики. 6

3. Порядок організації та керівництво виробничою практикою.. 7

3.1. Порядок направлення студентів на практику. 7

3.2. Обов'язки безпосередніх керівників виробничої практики від кафедр. 10

3.3. Обов'язки керівників виробничої практики від об’єкту. 10

3.4. Обов’язки студентів-практикантів. 12

4. Зміст практики. 13

5. Форми і методи контролю.. 13

6. Вимоги до оформлення звіту про практику. 14

7. Підведення підсумків виробничої практики. 15

8. Структура звіту з виробничої практики (за розділами) 16

Додаток А.. 21

Рекомендована форма договору з базою виробничої практики. 21

Додаток Б.. 32

Тематичний план і розподіл часу на вивчення окремих питань виробничої практики. 32

Додаток В.. 34

Зразок титульної сторінки звіту. 34

Додаток Г. 35

Вимоги до оформлення звіту з практики. 35

Додаток Д.. 53

Критерії оцінювання результатів практики. 53

 

4

4

5

5

5

 

6

6

7

8

8

9

9

10

 

11

 

 

12

 

13

 

14

15

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 
Виробнича практична студентів кафедри економічного аналізу Харківського національного економічного університету є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
Практика студентів здійснюється на підприємствах та проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача кафедри та спеціаліста підприємства. Призначення виробничої практики - закріпити теоретичні знання, набуті студентами в ХНЕУ, та придбати практичні навички щодо бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
 На практиці студенти ознайомлюються із змістом, організацією та методами аналітичного обґрунтування управлінських рішень на підприємстві, а також необхідні для цієї роботи джерела економічної інформації.

 

1. Мета і завдання виробничої практики

 

Виробнича практика є логічним продовженням навчальних курсів, що розглядають питання організації бухгалтерського обліку та економічного аналізу на підприємстві та складовою частиною процесу підготов­ки майбутніх фахівців з економіки.

Мета практики полягає у поглибленні набутих під час теоретичного навчання знань з теоретико-методичних аспектів та набутті студентами практичного досвіду щодо проведення бухгалтерського обліку та економічного аналізу на підприємствах.

Основними завданнями у процесі проходження виробничої практики студентів є:

ознайомлення зі структурою підприємства - бази практики, основними функціями його підрозділів, установчими документами;

вивчення питань організації бухгалтерського обліку: побудова облікового апарату, форми бухгалтерського, первинний облік та документообіг, взаємозв’язок аналітичного та синтетичного обліку;

ознайомлення з обліковою політикою та внутрішніми нормативними документами підприємства;

вивчення змісту, організацію та методів аналітичного обґрунтування управлінських рішень на підприємстві, а також необхідних для проведення досліджень, розрахунків та аналізу фінансово-господарської діяльності джерел економічної інформації;

набуття навичок презентації отриманих результатів.

Перебування на виробничій практиці використовується практи­кантом для підбору матеріалів для виконання звіту з практики, виявлення практичних проблем з метою формування напрямів подальшої наукової роботи.

Усі дослідження, передбачені програмою, студенти-практиканти виконують самостійно під керівництвом керівни­ків практики від кафедри та бази практики.

 

3. Бази практики

 

Для проходження виробничої практики кафедра економічного аналізу направляє студентів на підприємства, які відповідають вимогам програми. Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Побажання студента повинно бути обґрунтовано листом з відповідного підприємства зі згодою прий­няти дану особу для проходження виробничої практики.

Перелік баз практики визначається кафедрою, а також побажань студентів щодо вибору об’єкту практики, які погоджуються прийняти студентів на практику та створити відповідні умови для прохо­дження виробничої практики і виконання її програми.

З базами практики (підприємствами) завчасно укладаються договори на її проведення за формою, визначеною в додатку А.

Самостійно змінювати місце практики студент не має права. У разі самостійної зміни місця практики, нез'явлення до місця практики без поважних причин вважають, що студент не виконав навчального навантаження і може бути відрахований з Університету.

Підприємство, обране базою практики, має відповідати певним вимогам:  бути самостійним господарюючим суб’єктом, мати досвід діяльності на ринку не менше 3 років, проводити стандартизований облік, фінансову звітність, функціонувати як відкрита господарська система в ринковій економіці.

 

3. Порядок організації та керівництво виробничою практикою

 

Тривалість виробничої практики визначається навчальним планом.

Методичне керівництво практикою здійснює кафедра. Перед відбуттям на практику кафедрою проводиться консультація-інструктаж, на якій студентів знайо­млять з програмою виробничої практики, порядком її проходження, вимогами до складання звіту про проходження практики тощо.

Кафедра забезпечує студентів і керівників практики від бази програмою практики. Разом із керівниками баз практики кафедра визначає готовність баз забезпечити практикантів робочими місцями на весь період проходжен­ня виробничої практики.

 

3.1. Порядок направлення студентів на практику

 

Студентів направляють на виробничу практику згідно з наказом по університету. Наказом визначається вид практики, терміни та місце її проходження, розподіл та закріплення студентів за керівниками практики від кафедри тощо. Форма наказу визначається діючими вимогами по університету та є єдиною для всіх кафедр факультету.

Відбуваючи до місця проходження практики, студент повинен завчасно отримати інструктаж з практики та техніки безпеки на кафедрі. Інструктаж передбачає ознайомлення студентів з вимогами до конкретного виду практики, вимогами до об’єктів її проходження та необхідних документів, а також визначення терміну узгодження баз практики з кафедрою, якщо студенти обирають об’єкти самостійно й термін подання заяви та інших заповнених документів практики для їх подальшого оформлення на факультеті.

Кафедра готує пакет необхідних документів, які належно оформлені та підписані на факультеті, а саме лист-направлення на практику, щоденник практики, графік проходження практики тощо для кожного студента-практиканта. 

 

3.2. Обов’язки керівник за виробничу практику від кафедр

 

Основними обов’язками відповідальних за виробничу практику від кафедри є:

 • інструктаж студентів та надання їм необхідних документів перед відправленням на базу практики;
 • забезпечення своєчасності формування студентами індивідуальних графіків проходження практики та отримання ними індивідуальних завдань;
 • ознайомлення студентів з вимогами до оформлення документації з практики, системою звітності та критеріями оцінки з практики, які регламентуються відповідною нормативною та методичною документацією з організації та проведення практики;
 • консультування студентів щодо термінів і порядку проходження практики, оформлення документів з практики та захисту звіту;
 • своєчасне проведення звітної конференції з захисту практики;
 • своєчасне формування переліку баз практики для студентів;
 • розподіл та закріплення студентів кафедри за відповідними базами практики, а у разі самостійного обрання студентами об’єктів, оцінка їх на предмет відповідності встановленим на факультеті критеріям та узгодження обраних студентами об’єктів як баз практики;
 • своєчасне оформлення відгуку і попередня оцінка роботи студента на практиці на підставі перевірки звіту з практики, результатів виконання індивідуального завдання та інших документів з практики.

 

3.3. Обов'язки керівника виробничої практики від бази практики

 

Керівника практики від підприємства призначають наказом керівника організації (бази проходження практики) з числа найбільш кваліфі­кованих працівників фахівців-економістів. Після прибуття студентів на базу практики практикантам надають загальну інформацію про об’єкт практики, операції, які він виконує, знайом­лять зі структурою та завданнями тих підрозділів, у яких буде проходити практика.

До основних обов’язків керівника практики від підприємства входить:

 • проведення інструктажу із техніки безпеки на підприємстві відразу після прибуття студентів-практикантів;
 • забезпечити студентів робочими місцями та необхідними матеріалами відповідно до програми та графіку проходження практики;
 • детально ознайомитися з програмою й завданням практики, здійснювати методичне керівництво та допомагати студентам під час ознайомлення з методиками проведення досліджень, розрахунків, системою організації та управління виробництвом;
 • допомагати студентам у збиранні матеріалу для написання звіту та науково-дослідних робіт;
 • контролювати роботу студентів та виконання ними трудової дисципліни, організовувати табельний облік виходу на практику;
 • брати участь у перевірці звітів про практику, складати на кожного студента письмовий відгук щодо виконання програми практики та індивідуальних за­вдань, ставлення студентів до роботи та додержання трудової дисципліни;
 • своєчасно інформувати керівника практики від кафедри про порушення студентами-практикантами трудової дисципліни, правил безпеки на підприємстві, невиконання поставлених перед ними завдань.

Після закінчення практики керівник практики від підприємства повинен надати відгук, який має бути завірений його підписом та печаткою організації, з її назвою та ідентифікаційним кодом. Керівник практики від підприємства має також завізувати звіт студента-практиканта про практику на його титульному аркуші.

У відгуку керівник практики від підприємства має зазначити такі пункти:

 • повнота виконання студентом програми проходження виробничої практики;
 • якість написання студентом звіту з практики, його відповідність установ­леним вимогам, реаліям організації;
 • виявлені студентом теоретичні знання та практичні навики, його ділові та особисті якості;
 • дотримання студентом трудової дисципліни та встановлених вимог до поведінки на підприємстві.

За результатами проходження виробничої практики керівник практики від підприємс­тва має виставити результуючу оцінку, а саме: "незадовільно", "задовільно", "добре" чи "відмінно".

 

3.4. Обов’язки студентів-практикантів

 

Студенти при проходженні виробничої практики зобов’язані:

 • своєчасно подати на кафедру необхідні документи для оформлення на практику;
 • до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно (не пізніше зазначеної у направленні дати) прибути на базу практики;
 • систематично працювати над виконанням завдань за про­грамою практики, що передбачає обов'язкове регулярне відвідування бази практики;
 • виконувати завдання керівника практики на відповідних ділянках, на яких проходить практика щодо практичного опану­вання програми практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, зазначені у індивідуальному графіку проходження практики та вказівками безпосереднього керівника;
 • вести систематизовані записи у щоденнику практиканта;
 • самостійно вивчати нормативну документацію
 • суворо дотримуватись режиму робочого дня, правил внутрішньо­го розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, які діють на базі практики;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • постійно підтримувати контакти з кафедрою та у призначений керівником практики від кафедри термін з’явитися на проміжний контроль;
 • висвітлити результати виконаної роботи та оформити їх у звіті про проходження виробничої практики відповідно до встановлених і діючих вимог факультету до структури та оформлення звіту;
 • своєчасно надати на кафедру звітні документи та у належний термін захистити матеріали практики, перед відповідною комісією на підсумковій (звітній) конференції.

 

4. Зміст практики

 

Кількість часу, відведеного на опрацювання питань з кожного розділу практики, встановлюється керівником прак­тики від бази практики разом із студентом-практикантом відповідно до наявного на базі практики матеріального та нормативного забез­печення, напрямів діяльності, кваліфікації персоналу тощо.

Конкретний перелік тем, за якими повинна пройти виробнича практика, а також орієнтовний розподіл часу для їх опрацювання наведені у Додатку Б.

Під час проходження практики студент має ознайомитися з основними характеристиками підприємства, виконати основні завдання практики та висвітлити основні результати роботи у звіті з виробничої практики за такими основними етапами:

І. етап. Знайомство з об’єктом практики.

ІІ. етап. Підбір та узагальнення необхідних даних (економічних, фінансових, бухгалтерських).

ІІІ. етап. Обробка та аналіз одержаної інформації.

ІV етап. Висновки практики.

 

 

5. Форми і методи контролю

 

На місцях проходження практики регламент робочого дня студентів має відповідати внутрішньому розпорядку, установленому для персоналу підприємства - бази практики, і є обов'язковим для студентів.

Робота практиканта з виконання програми практики контро­люється керівниками практики від бази практики та викладачами кафедри. Практикант повинен дотриму­ватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку на базі практики.

Виконання кожного розділу практики завіряється підписом керівника практики від бази. По закінченні практики керівник практики від бази виставляє в щоденник студента загальну оцінку, яка характеризує обсяг знань і навиків отриманих студентом за час проходження практики, сумлінність виконання програми практики. Поточний контроль  передбачає  облік  ходу виробничої практики, що відображається кожним студентом в щоденнику та підтверджується керівниками практики. Кінцевою формою контролю є захист звітів з практики на кафедрі.

 

6. Вимоги до оформлення звіту про практику

 

Практикант складає звіт про практику, у якому висвітлює виконану роботу. Цей звіт повинен містити найповнішу, але лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта.

Звіт про виконану роботу складається з 3 структурних розділів у відповідній послідовності за розділами, що передбачені змістом практики. Обсяг звіту про практику не менше 35 сторінок машинописного тексту (шрифт - Time New Roman Cyr, розмір - 14, інтервал - 1,5. Береги: верхній - 2 см., нижній - 2 см., лівий - 3 см., правий - 1см.). У звіті мають бути наведені стислі описи виконаних практикантом операцій з посиланням на копії відповідних документів. Титульний аркуш звіту оформлюється відповідно до зразку наведеного у додатку В.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, мати висновки і пропозиції щодо формулювання конкретної наукової проблеми, окреслення шляхів удосконалення та підвищення ефективності роботи підприємства або відповідного структурного підрозділу, який був базою проходження практики.

 До звіту обов’язково додається список використаної наукової літератури, нормативно-правових джерел, додатки у вигляді статистичного та фактичного матеріалу. Основні вимоги до оформлення звіту представлені у додатку Г.

 

7. Підведення підсумків виробничої практики

 

Після закінчення терміну виробничої практики студенти звітують про виконання програми на звітній (підсумковій) конференції. Загальною формою звітності студента про практику є подання письмового звіту, підписаного у встановленому порядку кафедрою і оціненого в письмовій формі (відгук) безпосередньо керівником від бази практики.

До звіту підшиваються щоденник та характеристика з об’єкту практики про роботу практиканта із зазначенням її оцінки. Підпис на відгуку керівника від бази практики у щоденнику повинен бути завірений печаткою відповідної бази практики.

Звіт практиканта про практику перевіряє і підписує загальний керівник практики від установи – бази практики. Звіт завіряється підписом керівника практики від бази практики та печаткою бази практики на титульному аркуші.

Письмовий звіт разом з іншими документами подається на рецензування безпосередньому керівнику виробничої практики від кафедри у термін, який визначається кафедрою та регламентується нормативними й методичними документами з організації і проведення практики.

Переданий на кафедру звіт перевіряється керівником практики від кафедри. Якщо за результатами перевірки звіту виявлено його відповідність вимогам, звіт рекомендується до захисту шляхом здійснення напису на титульному аркуші „до захисту” безпосереднім керівником та завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису.

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам,  звіт направляється на доопрацювання студенту шляхом здійснення напису на титульному аркуші „на доопрацювання” безпосереднім керівником та завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису.

За результатами перевірки звіту та ознайомлення з характеристикою на студента з об’єкту та рецензією керівника практики від установи – бази практики безпосередній керівник практики від кафедри у щоденнику пише загальний відзив й визначає оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту.

Після перевірки поданого звіту безпосереднім керівником практики від кафедри і його позитивної оцінки, зафіксованої у відповідному відгуку, звіт із виробничої практики захищається студентами на підсумковій (звітній) конференції. Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних документів з практики, якості підготовленого звіту, відгуку керівника та характеристики студента з бази практики, рівня знань студента. З метою об'єктивної оцінки знань та вмінь, набутих студен­тами під час проходження виробничої практики, захист звітів про практику проводиться з урахуванням критеріїв, які наведені у додатку Д.

Оцінка за практику фіксується у щоденнику з практики, вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента.

 

8. Структура звіту з виробничої практики (за розділами)

 

Під час проходження практики студент має ознайомитися з основними характеристиками підприємства, виконати основні завдання практики та висвітлити основні результати роботи в основних розділах звіту з виробничої практики:

організаційна структура підприємства (юридичний статус підприємства; форма власності; структура та функції підрозділів підприємства; основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність під­приємства);

організація обліку на підприємстві (порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві обліки, облік власного капіталу, об’єктів основних засобів, нематеріальних активів виробничих запасів, праці та її оплати, витрат на виробництво та випуска готової продукції, продаж продукції);

організація аналітичної роботи на підприємстві (розподіл функцій аналізу між відділами підприємства; планування аналітичної роботи; інформаційне та методичне забезпечення аналізу (джерела інформації нормативно-планового, облікового та поза облікового характеру; схема документообігу, методи аналізу); результати аналітичної роботи).

 

 

Додаток А

Рекомендована форма договору з базою виробничої практики

ДОГОВІР   № __________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Місто Харків-------------------------- -------------------------------------------------------- «___»___________________20____р.

 

Ми, що нижче підписалися, з одного боку, Харківський національний економічний університет (надалі навчальний заклад), в особі      проректора з науково-педагогічної роботи ________проф. Афанасьева М.В.           

(посада, прізвище, ініціали)---------- "       

діючого на підставі_______ довіреність №10/86-74-34 від 25.01.2010р._______________________________

(статут або доручення)                                                                    

і, з іншого боку,_______________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)                     

(надалі - база практики), в особі_______________________________ ______________________________

(посада)                           

_____________________________________________ _______________________,      діючого на підставі

(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

1. База практики зобов'язується:

1.1. Прийняти студентів в кількості _________        на практику згідно з календарним планом:

 

 

 

 

 

 

Номер і назва спеціальності

Курс

Вид практики

Прізвище, ініціали студентів

Термін практики

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва

практикою.

 1. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.
 2. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на конкретному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на атестованому робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, майстернями, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

 

 1. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною і іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
 2. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.
 3. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

2. Навчальний заклад зобов'язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3.   Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

2.4.Оплата за проведення практик студентів за згодою сторін не здійснюється.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавства про працю в Україні.

 1. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором. вирішуються в установленому порядку.
 2. Договір набуває сили після його підписання і діє до кінця практики згідно з календарним планом.
 3. Договір складений у двох примірниках - по одному базі практики і навчальному закладу.

3.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

 

Навчального закладу:   61001, м Харків, пр. Леніна 9-а,Харківський національний економічний університет ГУДКУ в Харківської області МФО 851011. ОКПО 02071211 р/р 35220005000019

 Бази практики: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

 

Підписи та печатки:

(посада, прізвище та ініціали)

(підпис)

"___ "_____________________ 20 __ р.

 

 

Від бази практики:

 

Від навчального закладу: проректора з науково-педагогічної роботи проф. Афанасьева М.В.

________________________________________________ _____________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

 

_______________________________________________

(підпис)

 

____ "___________________ 20 __ р.

 

м.п.                                                                                          М.П.

 

Додаток Б

Тематичний план і розподіл часу на вивчення окремих питань виробничої практики

 

№ п/п

Назва розділу

К-ть годин

1.

Ознайомлення з організацією підприємства, його структурою, основними виробничих та управлінських підрозділів

6

 

2.

Організація обліку на підприємстві:

а) власного капіталу;

б) об’єктів основних засобів;

в) нематеріальних активів;

г) виробничих запасів;

д) праці та її оплати;

е) витрат на виробництво та випуска готової продукції;

ж) продаж продукції

28

 

4

4

4

4

4

4

4

3.

Організація аналітичної роботи на підприємстві:

а) розподіл функцій аналізу між відділами підприємства;

б) планування аналітичної роботи;

в) інформаційне та методичне забезпечення аналізу (джерела інформації нормативно-планового, облікового та поза облікового характеру; схема документообігу, методи аналізу);

г) результати аналітичної роботи

20

 

4

4

4

4

 

4

4

Систематизація матеріалу,  підготовка та захист звіту

6

 

 

Разом

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Зразок титульної сторінки звіту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра  економічного аналізу

 

Звіт

про проходження виробничої практики


студента _____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
спеціальності _________________________________________________
курсу ________________________ групи __________________________ Місце проходження практики ___________________________________
_____________________________________________________________
(назва підприємства та його адреса)
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Термін практики з_____________ по______________ 200__р.
 

 

Керівник практики
від підприємства
__________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
 

Керівник практики
від кафедри

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Харків 20__

 

Додаток Г

Вимоги до оформлення звіту з практики

 

Звіт повинен бути виконаний виключно українською мовою. У звіті необхідно чітко й логічно розкрити зміст та результати виконаної роботи, уникати загальних фраз, тавтології, викривлення фактів, переказу книжок, підручників та іншої друкованої літератури.

Структура звіту з практики повинна бути такою:

 1. Титульний аркуш (з відміткою „до захисту” від безпосереднього керівника практики від кафедри).
 2. Характеристика з бази практики.
 3. Щоденник виробничої практики (з висновками керівників від кафедри та бази практики, підписані та завірені).
 4. Зміст.
 5. Вступна частина.
 6. Основна частина (основні розділи).
 7. Висновки та рекомендації.
 8. Список літератури.
 9. Додатки (первинна інформація, що міститься у фінансових звітах за будь-які послідовні 3-5 років діяльності).

Звіт друкують з використанням комп’ютерної техніки на одній стороні стандартного листа білого паперу (А4, 210 х 297 мм). Великі таблиці та ілюстрації можуть бути подані у додатках на форматі А3.

Обсяг звіту повинен бути 35-45 стор. До вказаного обсягу не входять список літератури та додатки, а також громіздкі таблиці й рисунки, які займають цілу сторінку, навіть якщо внесені до основної частини звіту.

При друку звіту мають бути такі береги: зліва – не менше 30 мм, зверху та знизу - не менше 20 мм, справа - не менше 10 мм.

Гарнітура шрифту - Times New Roman (Cyr), кегль -14, колір друку - чорний, міжрядковий інтервал (інтерліньяж) - півтора при друку на комп’ютері. Щільність тексту повинна бути рівномірною (без розрідження та ущільнень).

Текст основної частини звіту поділяється  на розділи, параграфи, пункти. Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються тим самим кеглем, але напівжирними і великими (заглавними) літерами без абзацу симетрично тексту з вирівнюванням по центру.

Заголовки розділів друкуються звичайними літерами (крім першої заглавної) з абзацу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше складових речень, їх розділяють крапкою. Заголовок розділу, параграфу не повинен бути останнім рядком на сторінці. Заголовки пунктів пишуться строчними літерами (крім першої заглавної) з абзацу в підбір до тексту напівжирним шрифтом. У цьому випадку в кінці заголовку, ставлять крапку.

Підкреслення назв будь-яких заголовків та перенесення слів у заголовках не допускається.

Відстань між заголовком та підзаголовком повинна становити один пропущений рядок (3 інтервали). Такий самий відступ від назви підзаголовку до основного тексту.

 

Приклад:

Розділ 1.

Загальна характеристика підприємства „ХХХ”

 

1.1. Відомості про місцерозташування бази практики

 

Кожен новий розділ починається з нової сторінки. Це правило відноситься до інших основних структурних частин роботи: вступу, висновків, списку літератури, додатків.

Фрази, які починаються з нового (червоного) рядка, друкують з абзацним відступом від початку рядка, що дорівнює 1,25 мм.

Всі сторінки звіту мають бути пронумеровані. Не слід нумерувати тільки лист з характеристикою з об’єкту практики та листи щоденника. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, номер на першій сторінці не ставиться. На інших сторінках номер ставиться у правому верхньому кутку.

Слово "таблиця" пишеться справа зверху таблиці. Рядком нижче по центру пишеться її назва - тематичний заголовок, який розміщують посередині сторінки без абзацного відступу й пишуть з прописної літери без крапки в кінці.

Наприклад:

Таблиця 2.1.

Кількість населення в регіонах України

Регіон (область)

Періоди (роки)

1990

1995

2000

2004

 

 

 

 

 

 

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, то її слід продовжити на іншій. При цьому на наступній сторінці пишеться „Продовження табл. 2.1.” й переноситься шапка таблиці.

Наприклад:

Продовження табл. 2.1.

Кількість населення в регіонах України

Регіон (область)

Періоди (роки)

1990

1995

2000

2004

 

 

 

 

 

При продовженні таблиці більш як на 2 сторінки, на кожній наступній сторінці (починаючи з третьої) над таблицею пишеться „продовження” без зазначення номеру таблиці, а над останнім продовженням зазначається „Закінчення табл. 2.1.”

Ілюструвати роботу необхідно виходячи з певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає позбавитися від випадкових ілюстрацій, пов’язаних з другорядними деталями тексту та попередити невиправдані пропуски ілюстрацій до важливих тем. Кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст - ілюстрації. Всі ілюстрації в звіті повинні бути пронумеровані. Якщо ілюстрація в роботі єдина, то вона не нумерується. В тексті на ілюстрації робляться посилання, що містять порядкові номери, під якими ілюстрації розміщуються в тексті звіту. Кожну ілюстрацію необхідно забезпечити підписом (назвою), який має відповідати основному тексту та самій ілюстрації. Зазвичай ілюстрації в тексті позначаються „Рис.” з порядковим номером.

Цифровий матеріал, коли його багато або коли є необхідність у співставленні та виведенні певних закономірностей, оформлюють у звіті у вигляді таблиць. Всі таблиці, якщо їх декілька, нумерують арабськими цифрами в межах кожного з розділів тексту. Над правим верхнім кутом таблиці розміщують надпис "Таблиця..." з зазначенням порядкового номеру таблиці без значка № перед цифрою та крапкою після неї.

Ілюстрації та таблиці слід розміщувати нижче по тексту одразу після згадки або на наступній сторінці. Громіздкі таблиці й рисунки краще розміщувати у додатках.

Загальний порядок представлення формул зводиться до такого. Найбільш важливі формули, а також довгі й громіздкі формули розташовують на окремих рядках. Для економії місця декілька коротких однотипних формул, що виділені з тексту, можна розміщувати в одному рядку, а не один під одним. Невеликі й нескладні формули, що не мають самостійного значення, розміщують всередині рядків тексту.

Нумерація формул також вимагає знання певних особливостей її оформлення. Нумерувати слід найбільш важливі формули, на які є посилання в тексті. Не рекомендується нумерувати формули, на які не має посилань у тексті. Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках у правого краю сторінки. Нумерація невеликих формул, які складають єдину групу, робиться в одному рядку та поєднується одним номером. Формули-різновиди приведеної раніше основної формули допускається нумерувати арабською цифрою й прямою строковою літерою української абетки, яка пишеться разом з цифрою (Напр., 1.1а). Проміжні формули, що не мають самостійного значення та наводяться лише для виведення основних формул, нумерують або строковими літерами української абетки, які пишуть прямим шрифтом в круглих дужках, або зірочками в круглих дужках.

Таблиці, формули, рисунки й підпункти нумеруються в межах кожного розділу. Напр.: рисунок 1.1, таблиця 2.3, формула 3.2 тощо. При цьому слово "таблиця" пишеться без скорочень, слово "рисунок" скорочується "рис." (але не "мал."), а слово „формула” взагалі не пишеться.

Номери таблиць, рисунків та формул складаються з двох цифр, розділених крапкою. Перша цифра – номер розділу, в якому розташована таблиця (рисунок чи формула), а другий номер – порядковий номер самої таблиці (рисунку чи формули у цьому розділі (напр., "Таблиця 1.4", що означає таблиця 4 розділу 1). Якщо у тексті тільки одна таблиця (рисунок чи формула), то номер їй не присвоюють та слово "таблиця" („Рис.”, „формула”) не вказується.

Звіт перед поданням на кафедру необхідно ретельно вичитати. Всі помилки й опечатки слід виправити. Звіт з помилками вважається оформленим з недотриманням вимог, що враховується при виставленні оцінки з практики.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

 

Критерії оцінювання результатів практики

 

Оцінка проходження виробничої практики складається із суми балів, які виставляються на основі розгляду змісту звіту про практику та за підсумком усного захисту основних положень, які входять до програми практики. Для ко­ректного порівняння оцінок різного типу застосовуються зважувальні коефіцієнти.

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на виробничій практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у чотирибальну шкалу оцінок.

Переведення балів підсумкової оцінки у традиційну чотири­бальну оцінку здійснюється за шкалою:

«незадовільно»         - до 45 балів включно;

«задовільно»             - від 50 до 65 балів;

«добре»             - від 70 до 85 балів;

«відмінно»         - від 90 до 100 балів.

Складовою загальної суми балів захисту звіту про виробничу практику є:

1) сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожним структурним розділом програми практики (із засто­суванням коефіцієнту х2);

2) бали безпосередньо за захист звіту про практику (із засто­суванням коефіцієнту х4).

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за виробничу практику, наведена нижче.

 

№ з/п

Зміст завдання

Кількість балів

Коефіцієнт поправки

Максимальна кількість балів

 1.  

Ознайомлення з організацією підприємства, його структурою, основними виробничих та управлінських підрозділів

0-5-10

2

20

 1.  

Організація обліку на підприємстві:

0-5-10

2

20

 1.  

Організація аналітичної роботи на підприємстві

0-5-10

2

20

 1.  

Систематизація матеріалу, підготовка та захист звіту

0-5-10

4

40

Загальна максимальна сума балів

100

 

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розу­міння студентом викладених у змісті звіту про практику поло­жень. Виставлена загальна сума балів переводиться у традиційну оцінку і заноситься у відповідні документи як підсумкова оцінка з проходження практики.

Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ)

І. Найвища якість розділу звіту (оцінюється в 10 балів) пови­нна відповідати таким вимогам:

1) повне та вичерпне викладення змісту роботи, яка проводи­лася студентом під час опрацювання відповідного розділу;

2) повний склад додатків, які вимагаються відповідним розді­лом практики (копії документів, аналітичні та статистичні мате­ріали тощо); допускається представлення не менше 75% додатків, передбачених програмою, з причин, які не залежать від студента;

3) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації.

II. Посередня якість розділу звіту (оцінюється в 5 балів) ви­значається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення змісту роботи або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (50-75% охоп­лення зазначених у програмі проходження практики за відповід­ною дисципліною питань);

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним роз­ділом практики (50-75% необхідних додатків);

3) неактуальність поданої у звіті інформації (подання інформації за період, що передує терміну проходження студентом практики).

III. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) одночасно присутні два чи більше критеріїв, що відповіда­ють оцінці в 5 балів;

2) неповне викладення змісту роботи або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі проходження практики за від­повідною дисципліною питань);

3) неповного складу додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (менше 50% необхідних додатків);

4) недостовірності поданої у звіті інформації.

Критерії оцінки захисту звіту про практику

І. Найвища якість захисту звіту про практику, яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці;

2) повне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу;

3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'я­зані із змістом роботи на ділянках, передбачених програмою практики.

II. Захист звіту про практику оцінюється в 5 балів, якщо:

1) відносно захисту на найвищий бал немає відповідності хо­ча б одному з пунктів, зазначених вище, або якщо:

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу;

ІІІ. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього;

2) одночасно наявні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки в 10 балів;

3) характер відповідей дає підставу стверджувати, що особи яка захищає звіт про практику, неправильно зрозуміла зміст практики і тому не відповідає на питання по суті, припустилася грубих помилок у змісті відповіді.

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховуються і впливають на загальну суму балів допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

- неохайне оформлення роботи (вживання незагальноприйнятих скорочень, рукописний варіант звіту, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 10 балів);

- помилки в оформленні звіту про практику порівняно з діючими вимогами (мінус 5 балів);

- помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті (мінус 5 балів).

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і впливає на загальну суму балів трудова дисципліна студента під час проходження практики. При порушенні графіка і змісту проходження практики (зафіксованому у відповідному журналі) викладач може знизити оцінку:

- за одноразову відсутність без поважних причин на базі практики у встановлений робочий час (мінус 5 балів за кожні факт порушення);

- за несвоєчасність представлення на кафедру інформації про початок практики (мінус 10 балів);

- за несвоєчасність представлення на кафедру звіту про практику (мінус 5 балів).

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих недоліків 0 балів.