Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Психологія

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

«ПСИХОЛОГІЯ»

І ВАРІАНТ

 1. Процес взаємодії між людьми, в ході якого виникає психологічний контакт, відбувається обмін інформацією, сприймання й розуміння людьми один одного – це:

а) комунікація;                                                       в) перцепція;

б) спілкування;                                                   г) інтеракція.

 1. Метод психології, що характеризується фіксацією проявів психічних явищ в поведінці на основі їх безпосереднього сприймання – це:

а) експеримент;                                                    в) опитування;

б) спостереження;                                                  г) соціометрія.

 1. Наука про закономірності виникнення, формування та розвитку психіки людини і тварини як особливої форми життєдіяльності – це:

а) психологія;                                                      в) філософія;

б) анатомія;                                                             г) генетика.

 1. Соціальна істота, наділена свідомістю і стійкими психологічними характеристиками, які виявляються у суспільних зв’язках і визначають поведінку людини – це:

а) індивід;                                                              в) індивідуальність;

б) людина;                                                               г) особистість.

 1. Усвідомлення людиною власних якостей, властивостей, здібностей називають:

а) Я-концепцією;                                                  в) самооцінкою;

б) самосвідомістю;                                                 г) рівнем домагань.

 1. Відображення сукупності соціально-психологічних особливостей і якостей особистості, які виявляються в конкретному середовищі людей – це:

а) соціально-психолгічний тип;                                в) спрямованість;

б) самоактуалізація;                                               г) Я-характеристика.

 1. Сукупність стійких мотивів, що спрямовують поведінку і орієнтують діяльність особистості та відносно незалежні від наявних ситуацій і зовнішніх умов – це:

а) структурованість;                                          в) результативність;

б) спрямованість;                                                       г) узгодженість.

 1. До видів мовлення відносять:

а) зовнішнє, внутрішнє;                                              в) переговори, бесіду;

б) проксеміку, паралінгвістику;                           г) дискусію, нараду.

 1. Знаковою системою невербальної комунікації, що передбачає організацію простору і часу спілкування, є:

а) оптико-кінетична;                                               в) екстралінгвістична;

б) паралінгвістична;                                                г) проксеміка.

 1. Знакова система невербальної комунікації, що охоплює систему вокалізації – це:

а) екстралінгвістична;                                          в) паралінгвістична;

б) оптико-кінетична;                                                г) візуальне спілкування.

 1. За соціальним статусом, офіційною регламентацією, способом організації взаємодії виділяють такі види груп:

а) великі, малі;                                                      в) формальні, неформальні;

б) умовні, реальні;                                                   г) тимчасові, постійні.

 1. За силою впливу на особистість виділяють такі види груп:

а) асоціації, корпорації;

б) первинні, вторинні;

в) референтні, групи належності;

г) тимчасові, постійні.

 1. Основними стилями лідерства та керівництва прийнято вважати:

а) авторитарний, демократичний, ліберальний;

б) конформіський, авторитарний, конструктивний;

в) деспотичний, лояльний, демократичний;

г) моральний, емоційний, ліберальний.

 1. Феномен лідерства в психології пов’язаний з:

а) регуляцією соціальних стосунків в умовах натовпу;

б) неформальною регуляцією міжособистісних стосунків в групі;

в) регуляцією формальних стосунків у групі;

г) породженням та функціонуванням соціальних потреб у групі.

 1. За характером діяльності розрізняють такі типи лідерів:

а) натхненник, організатор;                                             в) універсальний, ситуативний;

б) директивний, демократичний;                                       г) емоційний, діловий.

 1. Процес інформаційно-предметної та особистісної взаємодії між людьми, в якій формуються та реалізуються їхні стосунки, називають:

а) міжособистісним спілкуванням;                                       в) діловим спілкуванням;

б) товариським спілкуванням;                                       г) дружнім спілкуванням.

 1. Сторона спілкування, яка характеризує особливості взаємодії між учасниками спілкування – це:

а) комунікативна;                                                             в) перцептивна;

б) інтерактивна;                                                             г) ретиальна.

 1. Функція емоцій, яка полягає в інформуванні інших людей через міміку та жести про своє ставлення до предметів і явищ навколишнього, допомагають людині оцінити ситуацію, виробити власне ставлення до неї – це:

а) ознайомча;                                                                           в) конструктивна;

б) регулятивна;                                                               г) комунікативна.

 1. Кількісно необмежену умовну спільність людей, що виділяється на основі певних соціальних ознак, називають :

а) реальною групою;                                                               в) великою групою;

б) середньою групою;                                                    г) малою групою.

 1. Засобами діяльності є:

а) операція, дія, результат;                                                      в) знання, уміння, навички;

б) контроль, оцінка, супровід;                                              г) потреба, мета, мотив.

 1. Система невербальних засобів спілкування, що включає жести, міміку, пантоміміку – це:

а) проксеміка;                                                                      в) оптико-кінетична;

б) екстралінгвістика;                                                            г) просодика.

 1. Система невербальних засобів спілкування, що включає контакт очима – це:

а) кінесика;                                                                        в) монолог;

б) візуальне спілкування;                                                 г) ораторське мистецтво.

 1. Член групи, який демонструє більш високий, ніж інші члени групи, рівень активності, участі, впливу в розв’язанні певного завдання – це:

а) лідер;                                                                             в) актуалізатор;

б) керівник;                                                                          г) маніпулятор.

 1. Група, з якою людина порівнює себе, до якої себе відносить і на цінності й норми якої рівняється у своїй діяльності, вчинках, називається:

а) закритою;                                                                         в) тимчасовою;

б) первинною;                                                                      г) референтною.             

25. Відносно стійке явище, яке не залежить від настрою групи:

а) лідерство;                                                                          в) керівництво;

б) маніпуляція;                                                               г) домінування.

 1. Сукупність індивідуально-психологічних якостей, що характеризують динамічні та емоційні аспекти поведінки людини, виявляються в її діяльності і спілкуванні, обумовлені властивостями нервової системи – це:

а) характер;

б) темперамент;

в) спрямованість;

г) талант.

 1. Індивідуально-психологічні особливості особистості, що проявляються у діяльності і є умовою її успішного виконання – це:

а) задатки;

б) геніальність;

в) обдарованість;

г) здібності.

 1. Психічним відображенням у свідомості людини предметів або явищ об’єктивної дійсності, що полягає у створенні цілісних перцептивних образів – це:

а) відчуття;

б) сприймання;

в) пам’ять;

г) мислення.

 1. Серед різновидів пам’яті виділяють:

а) диференційовану;

б) творчу;

в) наочно-дійову;

г) емоційну.

 1. Стадія стресу, під час якої мобілізуються захисні сили організму і підвищується стійкість до травмуючого фактору – це:

а) фаза виснаження;

б) фаза адаптації;

в) реакція тривоги;

г) фаза стабілізації.

 1. Стилями розв’язання конфліктів прийнято вважати:

а) конкуренцію, компроміс;

б) співучасть, автономність;

в) приниження, домінування;

г) примирення, відсторонення.

 1. Серед типів конфліктної взаємодії виділяють:

а) між керівником і підлеглим, міждержавний, дружній;

б) внутрішньоособистісний, міжособистісний, міжгруповий;

в) сімейний, подружній, батьківсько-дитячий;

г) міжконтинентальний, міжгромадянський, приятельський.

 1. Функція емоцій, яка полягає в інформуванні інших людей через міміку та жести про своє ставлення до предметів і явищ навколишнього, допомагають людині оцінити ситуацію, виробити власне ставлення до неї – це:

а) ознайомча;

б) регулятивна;

в) конструктивна;

г) комунікативна.

 1. Суспільно обумовлений, нерозривно пов’язаний з мовленням психічний процес опосередкованого й узагальненого відображення дійсності – це:

а) мислення;

б) уява;

в) увага;

г) відчуття.

 1. Прийомом створення образів уяви є:

а) гіперболізація;

б) фантазія;

в) творчість;

г) мрія.

 1. Cукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, що утворюються і проявляються в діяльності і спілкуванні, обумовлюють типові для індивіда способи поведінки, формуються під впливом умов життя і виховання – це:

а) потреба;

б) активність;

в) характер;

г) спрямованість.

 1. Стратегією поведінки в конфлікті прийнято вважати:

а) компроміс;

б) приниження;

в) співробітництво;

г) конкуренцію.

 1. Стиль вирішення конфліктів, який характеризується тенденцією до згладжування протиріч і поступливістю власними інтересами – це:

а) компроміс;

б) суперництво;

в) уникнення;

г) пристосування.

 

Викладач                                                                          О.О. Олійник

 

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

«ПСИХОЛОГІЯ»

ІІ ВАРІАНТ

 1. Властивість високоорганізованої матерії (мозку) відображати оточуючу дійсність і на основі відображення регулювати поведінку та діяльність – це:

а) реакція;             

б) свідомість;                                                               

в) психіка;

г) психічний стан.

 1. Метод психології, сутність якого полягає у виокремленні в тексті документа певних одиниць змісту для їх статистичної обробки – це:

а) експеримент;

б) анкетування;

в) контент-аналіз;

г) тестування.

 1. Методом дослідження міжособистісних стосунків у групі є:

а) анкетування;

б) спостереження;

в) тестування;

г) соціометрія.

 1. Функціями спілкування є:

а) інформаційно-комунікативна, регуляційно-комунікативна, афективно-комунікативна;

б) встановлення відносин, контактна, інформаційна;

в) спонукально-координаційна, адаптуюча, виховна;

г) здійснення впливу, амотивна, спонукальна.

 1. Напрямком психологічних знань є:

а) інтерв’ю;

б) вікова психологія;

в) психоаналіз;

г) бесіда.

 1. Метод наукового пізнання психічних явищ, при якому дослідник може активно втручатися в ситуацію, створювати і змінювати умови, за яких виникає досліджуване явище, – це:

 а) експеримент;

б) тестування;.

в) апаратурний метод;

г) анкетування.

 1. Мову, опрацьовану майстрами слова, загальноприйняту в країні, що відповідає певним нормам і є свідченням мовної культури, називають:

а) розмовною;

б) літературною;

в) штучною;

г) повсякденною.

 1. Процес передачі інформації від відправника (комунікатора) до отримувача (рецепієнта) – це:

а) інтеракція;

б) комунікація;

в) перцепція;

г) спілкування.

 1. Відповідний прийнятим в системі міжособистісних стосунків нормам спосіб поведінки людей в залежності від статусу або позиції в суспільстві, називають:

а) соціальною роллю;

б) соціальним статусом;

в) рангом;

г) категорією.

 1. Сім’я, що  складається з чоловіка, дружини і їх дітей, називається:

а) змішаною;

б) нуклеарною;

в) розширеною; 

г) неповною.

 1. Знакова система невербальної комунікації, яка передбачає використання у мові пауз, сміху, сліз, зітхань – це:

а) екстралінгвістична;

б) оптико-кінетична;

в) паралінгвістична;

г) проксеміка.

 1. За безпосередністю взаємозв’язків виділяють такі види груп:

а) великі, малі;

б) умовні, реальні;

в) формальні, неформальні;

г) тимчасові, постійні.

 1. За значущістю для особистості виділяють такі види груп:

а) асоціації, корпорації;

б) умовні, реальні;

в) референтні, групи належності;

г) первинні, вторинні.

 1. Феномен керівництва в психології пов’язаний з:

а) регуляцією соціальних стосунків в умовах спільної життєдіяльності;

б) неформальною регуляцією міжособових стосунків в групі;

в) регуляцією формальних стосунків у групі і є офіційним носієм певних соціальних функцій;

г) породженням та функціонуванням соціальних потреб в групі та їх реалізацією.

 1. Зовнішня (фізична) та внутрішня (психічна) активність людини, що породжується її потребами, регулюється усвідомлюваною метою і спрямована на зміну себе та оточуючого світу – це:

а) операція;

б) діяльність;

в) саморозвиток;

г) дія.

 1. За змістом діяльності розрізняють такі типи лідерів:

а) організатор, виконавець;

б) демократичний, ліберальний;

в) універсальний, емоційний;

г) ситуативний, діловий.

 1. Сторона спілкування, яка характеризує особливості сприймання і розуміння людьми один одного, – це:

а) перцептивна;

б) інтерактивна;

в) комунікативна;

г) відкрита.

 1. Вид групи, у якій суспільні відносини виступають у формі безпосередніх особистих контактів – це:

а) формальна;

б) середня;

в) мала;

г) велика.

 1. Початково неорганізоване скупчення людей, які не мають загальної усвідомленої мети (або втратили її) і, як правило, знаходяться в стані емоційного збудження – це:

а) соціальний рух;

б) натовп;

в) клас;

г) партія.

 1. Основним методом психології є:

а) спостереження;

б) інтроспекція;

в) опитування;

г) соціометрія.

 1. Відношення домінування і підпорядкування, впливу і наслідування в системі міжособистісних стосунків в групі, називають:

а) лідерством;

б) керівництвом;

в) переважанням;

г) маніпулюванням.

 1. Група, яка становить коло найближчого оточення людини, називається:

а) умовною;

б) відкритою;

в) формальною;

г) первинною.

 1. Найвища, властива лише людині, форма відображення об’єктивних закономірностей оточуючого світу, що сприяє формуванню внутрішньої моделі зовнішнього світу – це:

а) свідомість;

б) активність;

в) психічний стан;

г) психіка.

 1. Метод діагностики із застосуванням стандартизованих питань, що мають певну шкалу значень – це:

а) проективний;

б) тестування;

в) експеримент;

г) спостереження.

 1. Психічні процеси, стани та властивості є формами прояву:

а) настрою;

б) ставлення;

в) психіки;

г) емоцій.

26. Емоції, що підвищують активність людини, називають:

а) пасивні;

б) позитивні;

в) астенічні;

г) стенічні.

 1. І.П. Павлов у рамках теорії про дві сигнальні системи розглядав три людських типи:

а) інтероцептвний, екстероцептивний, пропріоцептивний;

б) художній, розумовий, середній;

в) емоційний, вольовий, раціональний;

г) репродуктивний, творчий, предметно-діяльнісний.

 1. Відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, товариськість є рисами:

а) здібностей;

б) спрямованості;

в) темпераменту;

г) характеру.

 1. Процес створення людиною образів бажаного майбутнього – це:

а) прагнення;

б) мета;

в) уява;

г) мрія.

 1. Різновид мислення, продуктом якого виступає вдосконалений образ певного аспекту діяльності – це:

а) дискурсивне;

г) творче.

б) саногенне;

в) репродуктивне;

 1. Засновником теорії стресу є:

а) З. Фройд;

б) Г. Сельє;

в) І. Павлов;

г) Е. Фромм.

 1. Стиль вирішення конфліктів, що характеризується поступливістю власними інтересами та прийняттям точки зору іншої сторони лише частково, призводить до задоволення обох сторін:

а) компроміс;

б) співробітництво;

в) пристосування;

г) уникнення.

33. Високий рівень розвитку загальних та спеціальних здібностей, що є передумовою творчих досягнень – це:

а) талант;

б) геніальність;

в) обдарованість;

г) творчість.

 1. За типом аналізатора розрізняють такі різновиди сприймань:

а) інтероцептивні, екстероцептивні;

б) руху, часу;

в) тексту, людини;

г) кінестетичні, зорові. 

 1. Стиль вирішення конфліктів, що характеризується прагненням вийти з конфліктної ситуації, не вирішуючи її, не поступаючись і не наполягаючи на своєму:

а) компроміс;

б) суперництво;

в) уникнення;

г) пристосування.

 1. Особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості і зосередженості свідомості на значущих для особистості  предметах навколишньої дійсності – це:

а) увага;

б) уява;

в) мислення;

г) активність.

 1. За характером впливу на емоційну сферу особистості мислення поділяють на:

а) творче і репродуктивне;

б) інтуїтивне і дискурсивне;

в) патогенне і саногенне;

г) теоретичне і практичне.

 1. Пізнавальний психічний процес, який полягає у створенні нових образів шляхом переробки матеріалів попереднього досвіду – це:

а) уява;

б) мрія;

в) фантазія;

г) мислення.

 

 

 

Викладач                                                                          О.О. Олійник

 

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

«ПСИХОЛОГІЯ»

ІІІ ВАРІАНТ

 

 1. Своєрідність природного і соціального, психіки й особистості людини, яка проявляється в особливостях темпераменту, характеру, здібностей, специфіці потреб та інтересів, якостей пізнавальних та емоційно-вольових процесів – це:

а) індивід;

б) людина;

в) особистість;

г) індивідуальність.

 1. Підструктура спрямованості, соціального досвіду, форм відображення та біологічно обумовлена підструктура є структурними компонентами:

а) особистості;

б) самооцінки;

в) індивідуальності;

г) людини.

 1. Складовими Я-концепції є:

а) психічна, духовна, соціальна;

б) раціональна, емоційно-оцінна, поведінкова;

в) анатомічна, фізіологічна, ментальна;

г) ототожнення себе з іншими, усвідомлення Я як активного начала.

 1. Напрям у західній психології 1/3 20 ст., що висуває ідею цілісного образу, властивості якого не можуть бути виведені з властивостей окремих його частин – це:

а) психоаналіз;

б) біхевіоризм;

в) когнітивна психологія;

г) гештальт-психологія.

 1. За змістовною характеристикою самооцінка поділяється на :

а) адекватну, неадекватну;

б) завищену, середню;

в) загальну, часткову;

г) високу, низьку.

 1. Процес спілкування включає такі складові:

а) емоційну, інтерактивну, взаємообмін;

б) комунікативну, інформаційну, сприймання;

в) перцептивну, емотивну, інформальну;

г) комунікативну, інтерактивну, перцептивну.

 1. Ступенем складності цілей, які людина ставить перед собою називають:

а) саморозвиток;

б) подолання перешкод;

в) досягнення;

г) рівень домагань.

 1. У комунікативній культурі існують такі норми наближення співрозмовників:

а) масовий простір, колективний простір;

б) інтимний простір, соціальний простір;

в) автономний простір, суспільний простір;

г) внутрішньоособистісний простір, міжгруповий простір.

 1. До основних параметрів групи належать:

а) структура, групові процеси, норми;

б) діяльність, звичаї, традиції;

в) свідомість, мораль, менталітет;

г) контроль, закони, права.

 1. За безпосередністю контактів розрізняють такі види спілкування:

а) необхідне, бажане;

б) міжособистісне, масове;

в) монологічне, діалогічне;

г) конфліктне, партнерське.

 1. Різновид спілкування, коли в кожному акті комунікації шукають можливості для розширення сфери контакту:

а) бажане;

б) діалогічне;

в) масове;

г) довготривале.

 1. Формою спілкування є:

а) анкетування;

б) тестування;

в) бесіда;

г) опитування.

 1. Відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, товариськість є рисами:

а) здібностей;

б) спрямованості;

в) темпераменту;

г) характеру.

 1. Основними видами діяльності є:

а) гра, навчання, праця;

б) спілкування, вчинок, акт;

в) знання, уміння, навички; 

г) професія, спеціальність, дія.

 1. Потреби, інтереси, ідеали, переконання особистості є компонентами:

а) діяльності;

б) світогляду;

в) спрямованості;

г) здібностей.

 1. Засобом спілкування є:

а) вербальне;

б) конфліктне;

в) небажане;

г) міжособистісне.

 1. Сторона спілкування, яка передбачає обмін інформацією (думками, знаннями, переживаннями) – це:

а) інтерактивна;

б) комунікативна;

в) перцептивна;

г) просторова.

 1. Вербальними засобами спілкування є:

а) сміх, зітхання;

б) якість та діапазон голосу;

в) мова, мовлення;

г) міміка, жести.

 1. За кількісним складом виділяють такі види груп:

а) мала, середня;

б) умовна, реальна;

в) відкрита, закрита;

г) формальна, неформальна.

 1. Група людей, об’єднаних загальними цілями і завданнями, що досягла в процесі соціально-цінної спільної діяльності високого рівня розвитку – це:

а) нація;

б) натовп;

в) колектив;

г) клас.

 1. За рівнем розвитку виділяють такі види груп:

а) референтна, група належності;

б) дифузна, асоціація;

в) тимчасова, постійна;

г) приємна, неприємна.

 1. Явищем домінування і впливу, що проявляється в умовах макросередовища як системи суспільних відносин, є:

а) дружба;

б) лідерство;

в) керівництво;

г) симпатія.

 1. Різновид спілкування за результативністю спільної взаємодії, що передбачає встановлення контактів, які сприяють успішному розв’язанню завдань:

а) необхідне;

б) бажане;

в) актуальне;

г) ділове.

 1. Одним із життєвих циклів сім’ї є:

а) залицяння;

б) одруження;

в) розлучення;

г) стагнація

 1. Кількістю осіб, що становлять нижню межу малої групи, є:

а) 0 – 1;                         

б) 7 – 8;  

в) 3 – 5;

г) 2 – 3.

 1. Виділяють такі функції конфлікту:

а) конструктивну, деструктивну, стабілізуючу;

б) розв’язання, загострення, зіткнення;

в) дестабілізуючу, стабілізуючу, розвиваючу;

г) виховну, конструктивну, дестабілізуючу.

 1. Реакції людини і тварин на дію внутрішніх та зовнішніх подразників, що мають яскраво виражене суб’єктивне забарвлення і пов’язані із задоволенням або незадоволенням біологічно значущих потреб, – це:

а) почуття;

б) емоції;

в) радість;

г) здивування.

 1. Емоційна культура особистості визначається:

а) організацією соціального простору;

б) рівнем регуляції власних емоцій;

в) національним менталітетом;

г) психічними розладами.

 1. Негативний емоційний стан, що виникає у відповідь на дію несприятливих зовнішніх або внутрішніх факторів – це: 

а) гнів;

б) стрес;

в) депресія;

г) здивування.

 1. Рівнями розвитку здібностей є:

а) високий, середній, низький;

б) загальний, спеціальний, творчий;

в) обдарованість, талант, геніальність;

г) індивідний, міжіндивідний, надіндивідний.

 1. Сила, врівноваженість, рухливість (як властивості нервових процесів) визначають тип темпераменту:

а) холерик;

б) сангвінік;

в) флегматик;

г) меланхолік.

 1. Ставлення до себе, до інших, до діяльності і до речей є структурними компонентами :

а) спрямованості;

б) здібностей;

в) темпераменту;

г) характеру.

 1. Виділяють такі види  здібностей:

а) загальні, спеціальні;

б) активні, пасивні;

в) конструктивні, деструктивні;

г) зовнішні, внутрішні.

 1. Відтерміноване відтворення сприйнятої раніше інформації, яка вважалась забутою, називають:

а) впізнаванням;

б) згадуванням;

в) ремінісценцією;

г) пригадуванням.

 1. Формами мислення є:

а) образне, дійове, абстрактне;

б) поняття, судження, умовивід;

в) аналіз, синтез, узагальнення;

г) абстрагування, порівняння, об’єднання.

 1. Різновид пам’яті, який обслуговує діяльність людини у процесі її виконання:

а) оперативна;

б) рухова;

в) механічна;

г) довільна.

 1. Функція конфлікту, коли він сприяє глибокій оцінці індивідуально-психологічних особливостей окремих особистостей і груп, усуває протиріччя між людьми – це:

а) стабілізуюча;

б) деструктивна;

в) конструктивна;

г) комунікативна.

 1. Тип конфлікту, що виникає в результаті амбівалентних прагнень суб’єкта:

а) міжгруповий;

б) між особистістю і групою;

в) внутрішньоособистісний;

г) міжособистісний.

 

 

Викладач                                                                          О.О. Олійник