Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

РБП КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет фінансів

Кафедра банквської справи

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________________ А.М. Колот

«___» _________________ 20__ р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Ринок банківських послуг (вибіркова)

назва навчальної дисципліни

 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Фінанси та страхування»

спеціалізація

 «Фінанси», «Банківська справа»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Нач.навч.метод.відділу
 

____________Д.М. Котенок

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою банківської справи

протокол № 4  від 13.11.2018

 

Завідувач кафедри _________ Л.О. Примостка 

 

 

 

 

Київ - 2019

 

 

Розробники:

Іванова Тетяна Георгіївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності

email: t_ivanova_03@ukr.net

Суторміна Катерина Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності

email: katyadek@ukr.net

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП.

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

2.1.1. Плани семінарських занять

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. Карта навчальної роботи студента

3.1.1. Плани контактних занять

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

4.1. Карта навчальної роботи студента.

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.

7.1.Основна література

7.2. Додаткова література

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

3

10

 

14

14

15

39

 

43

43

45

46

 

49

49

 

50

 

56

 

56

 

60

 

63

72

72

72

73

 

 

Вступ

Навчальна дисципліна «Ринок банківських послуг» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни: Стратегічною метою зовнішньої політики України є членство в Європейському Союзі, на її досягнення має бути орієнтована і внутрішня економічна політика через імплементацію відповідних міжнародних стандартів і норм. У структурі національної економіки важливе місце посідає ринок банківських послуг, який акумулює грошові ресурси суб’єктів господарювання і домогосподарств, спрямовуючи їх на фінансування процесів простого і розширеного відтворення. Банківські послуги є різноманітними, багато з них виступають субститутами, що обумовлює високий  рівень  конкуренції суб’єктів банківського ринку України, особливо в умовах обмеженого обсягу ресурсної бази. Дисципліна охоплює комплекс питань, що розкривають зміст, особливості, механізм функціонування, операції та види продуктів ринку банківських послуг.

 «Ринок банківських послуг» — дисципліна, предметом якої є  специфічна сфера ринкових відносин, яка забезпечує попит і пропозицію на послуги банків, направлені на стимулювання банківських операцій з метою задоволення потреб клієнтів.

Міждисциплінарні зв’язки. Опанування дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Національна економіка» та інших наук та дисциплін професійної підготовки, які формують у студентів основи знань фінансово-кредитної діяльності.

Метою дисципліни «Ринок банківських послуг» є надання студентам об’єктивного розуміння ролі і місця ринку банківських послуг у забезпеченні сталого розвитку економіки України. Дисципліна має важливе значення через оволодіння основними методами і прийомами застосування маркетингу у банківській справі та оцінки рівня конкурентоспроможності банківських установ в мінливих умовах навколишнього середовища і гострої конкурентної боротьби.

Завданнями (навчальні цілі) дисципліни відповідно до мети є:

 • опанування студентами основних теоретичних засад основних категорій, закономірностей та механізмів функціонування банківського ринку;
 • формування знань у студентів про методи та інструментарій дослідження ринку банківських послуг;
 • надання студентам знань та формування у них вмінь користуватись послугами мобільного банкінгу;
 • опанування особливості здійснення депозитних, кредитних, платіжно - розрахункових послуг банків;
 • вивчення специфіки дистанційного банківського обслуговування (ДБО) та послуг мобільного банкінгу;
 • оволодіння прийомами та методами технології продажу банківських продуктів та засоби їх просування на ринку банківських послуг;
 • аналізувати рівень задоволення банківськими послугами;
 • отримання знань щодо забезпечення високого рівня конкурентоспроможності банків та їх конкурентного положення на ринку банківських послуг;
 • поглибити загальну фахову підготовку бакалаврів.        

Предметом дисципліни є теоретичні, методичні та практичні основи вдосконалення механізмів конкурентної політики на ринку банківських послуг в Україні. Особлива увага приділяється банківському ринку України, його дослідженню та розробці маркетингової стратегії комерційного банку, оцінці якості банківських послуг, продажу  банківських послуг, рекламі банку та створенню позитивного іміджу банку через оцінку рівня конкурентоспроможності банківської установи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 • Знання:

 сутності банківського ринку та його основних складових частин; зміст первинних та вторинних маркетингових досліджень на ринку банківських послуг; методи та інструментарій дослідження ринку банківських послуг; особливості депозитних, кредитних, платіжно - розрахункових послуг банків та послуг мобільного банкінгу; специфіку дистанційного банківського обслуговування (ДБО) та послуг мобільного банкінгу; критерії конкурентоспроможності банків.

 • Уміння:

здійснювати сегментування та дослідження ринку банківських послуг банківських установ; обирати та здійснювати банківські послуги в рамках дистанційного банківського обслуговування (ДБО) клієнтів; користуватись послугами мобільного банкінгу; визначати технології продажу банківських продуктів та засоби їх просування на ринку банківських послуг; аналізувати рівень задоволення потреб клієнтів банків; визначати рівень конкурентоспроможності банків та їх конкурентне положення на окремих ринках.

 • Комунікація:

здатність працювати у сфері дослідження  банківського ринку та його основних складових частин, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 • Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність банківських установ.

1. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів .компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Банківська справа» (табл. 1.1)

Таблиця 1.1

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни «Ринок банківських послуг» у відповідності до освітньо-професійної програми «Банківська справа»

Шифр

компетентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК08.  

 

Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності, здатність працювати  у міжнародному контексті

РН 2.

Демонструвати навички  виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень

ЗК09.  

Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально-відповідально і свідомо

РН 16.

Проводити аналіз поведінки економічних суб’єктів і змістовно інтерпретувати отримані результати, використовуючи можливості мікроекономічного аналізу

 

ЗК12.  

 

Здатність логічно мислити, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати та оцінювати соціально-економічними явища і процеси на глобальному (мега-), макро-, мезо- і макрорівнях

РН 18.

Використовувати методи та моделі визначення місії, цілей, стратегій та планування діяльності банку

ЗК13.

Здатність розуміти логіку та можливості оптимізації поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах

РН 21.

Аналізувати та оцінювати фінансову стійкість банку

ЗК14.

Розуміння сутності правового забезпечення  суспільного господарського порядку і правових засобів регулювання ділової активності економічних  суб’єктів

РН 22.

Оцінювати вплив регуляторно-наглядових дій центрального банку та здійснювати регуляторно-наглядові заходи

 

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

 

ФК02.

Здатність аналізувати результати діяльності банку, його підрозділів та клієнтів, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку банку

РН 23.

Формувати та аргументувати прогнози розвитку банківської системи, моделювати процеси її розвитку

ФК08

Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління

ПРН11

Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами

ФК12

Здатність розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності

ПРН08

Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації

ФК14

Здатність проводити маркетингові дослідження, визначати сегмент ринку, потенційних споживачів, їх поведінкові особливості, відстежувати збут банківських продуктів (послуг) та зміни попиту, прогнозувати попит на на них

ПРН15

Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Ринок банківських послуг» представлена в табл.1.2

Таблиця 1.2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання

за дисципліною «Ринок банківських послуг»

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

ЗК08.  

 

Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності, здатність працювати  у міжнародному контексті

 

 

 

+

ЗК09.  

Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально-відповідально і свідомо

 

 

+

 

 

ЗК12.  

 

Здатність логічно мислити, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати та оцінювати соціально-економічними явища і процеси на глобальному (мега-), макро-, мезо- і макрорівнях

+

 

 

 

ЗК13.

Здатність розуміти логіку та можливості оптимізації поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах

 

 

+

 

ЗК14.

Розуміння сутності правового забезпечення  суспільного господарського порядку і правових засобів регулювання ділової активності економічних  суб’єктів

 

+

 

 

ФК02.

Здатність аналізувати результати діяльності банку, його підрозділів та клієнтів, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку банку

+

 

 

 

ФК09.

Здатність аналізувати й структурувати проблеми банку та інших економічних суб’єктів, формувати обґрунтовані рішення

 

+

 

 

ФК12.

Здатність розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності

+

 

 

 

ФК14.

Здатність проводити маркетингові дослідження, визначати сегмент ринку, потенційних споживачів, їх поведінкові особливості, відстежувати збут банківських продуктів (послуг) та зміни попиту, прогнозувати попит на них

 

+

 

 

 

2. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Фінанси та страхування» / «Фінанси».

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні результати навчання за освітньою програмою та результати навчання за дисципліною подаються у вигляді таблиці (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання,
які формуються під час вивчення навчальної дисципліни
«Ринок банківських послуг»

відповідно до освітньо-професійної програми

«Фінанси та страхування» / «Фінанси».

Шифр

компетентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК2

Здатність планувати та управляти часом

ПР1

Планувати та управляти часом у професійній діяльності

ЗК5

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ПР4

Проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел

ЗК11

Здатність працювати як у команді, так і автономно

ПР8

Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера.

ЗК12

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

ПР14

Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології

Фахові компетентності (ФК)

 

 

ФК2

Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування)

ПР15

Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Ринок банківських послуг» («Фінанси та страхування» / «Фінанси»)  представлена в табл. 2.2

Таблиця 2.2

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

ЗК2

Здатність планувати та управляти часом

 

 

 

+

ЗК5

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

 

+

 

 

ЗК11

Здатність працювати як у команді, так і автономно

 

 

+

 

ЗК12

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

 

 

+

 

ФК2

Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування)

 

+

 

 

 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері технологій продажу банківських продуктів та засобів їх просування на ринку банківських послуг; оцінки рівня задоволення потреб клієнтів банків; визначати рівень конкурентоспроможності банків та їх конкурентне положення на окремих ринках.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ»  ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Ринок банківських послуг та його сегментація.

 

Характеристика банківської системи України. Понятійний апарат ринку банківських послуг. Ринок банківських послуг: поняття, мета, завдання. Особливості функціонування ринку банківських послуг. Інфраструктура ринку банківських послуг та її складові елементи. Класифікація ринку банківських послуг. Інституційна структура ринку банківських послуг. Носії пропозиції та попиту на ринку банківських послуг. Діяльність кредитних установ та послуги, які вони надають фізичним та юридичним особам. Продуктова структура ринку банківських послуг. Характеристика банківських продуктів та послуг банку. Пріоритетні та перспективні банківські продукти. Географічне охоплення ринку банківських послуг. Типи споживачів банківських послуг на ринку банківських послуг. Проблеми та перспективи розвитку ринку банківських послуг.

Мета дослідження ринку банківських послуг. Завдання дослідження ринку банківських послуг. Принципи та підходи до проведення маркетингових досліджень в кредитних установах. Методи та процедури маркетингових досліджень. Аналіз ринкової інформації Структуризація процесу дослідження ринку банківських послуг. Класифікація маркетингових досліджень. Класифікація дослідження за об'єктами. Збір первинної інформації. Дослідження ринку банківських продуктів і послуг на основі аналітичних даних. Класифікація маркетингового дослідження за сферами і завданнями. Основні етапи маркетингового дослідження.

Поняття банківського ринку, його характеристика та місткість. Цільові ринки ринку банківських установ та методи їх відбору. Вивчення попиту на продукт банківських установ. Сегментування ринку. Вибір цільових сегментів: технології та процедури. Позиціонування послуг банківських установ.

 

Тема 2. Депозитні послуги банків.

 

Сутність та характеристика систем банку по формуванню ресурсів та продажу депозитних послуг банку. Депозитні послуги банків, їх види та характеристика. Депозитна функція банку. Переваги реалізації депозитних операцій банків. Основні сегменти ринку банківських ресурсів. Ринок міжбанківських кредитів (МБК). Депозити юридичних осіб. Депозити фізичних осіб. Класифікації депозитів фізичних осіб. Ощадний (депозитний) сертифікат.

Проблеми депозитного ринку. Підвищення ефективності надання банками депозитних послуг. Необхідна інформація для банків та клієнтів за видами депозитних послуг. Особливості продажу депозитних послуг банків. Довіра населення до банківської системи.

 

 Політика формування власного капіталу. Стратегія формування прибутку.

Депозитна політика як стратегія та тактика в області формування стійкої ресурсної бази. Визначення цілей та завдань депозитної політики. Принципи формування депозитного портфеля. Цінова політика, орієнтована на клієнта як контрольований фактор. Методи цінової політики.

 

Тема 3. Кредитні послуги банків.

 

Економічна природа кредитних послуг. Поняття кредитних послуг та їх класифікація. Призначення кредитних послуг банку. Кредитні послуги банків, їх види та характеристика. Особливості кредитних послуг банків. Умови надання банком кредиту. Забезпечення позики. Оцінка кредитоспроможності фірм і компаній. Визначення умов кредитування між банком і позичальником. Адміністративне регулювання кредитних відносин.

Кредитна політика: сутність, функції та визначення цілей. Роль кредитної політики на макро-рівні та мікрорівні. Стратегія та тактика кредитної політики. Етапи формування кредитної політики. Принципи формування кредитного портфеля. Характеристика функціональних форм кредитної політики: програми, норми кредитування, інструкції по кредитуванню.

Контроль структури кредитного портфелю банку у ході його кредитної діяльності. Кредитний риск, заходи по його зниженню. Методи усунення проблемної заборгованості.

 

Тема 4. Платіжно - розрахункові послуги банків.

 

Економічна природа платіжно - розрахункові послуги банків. Поняття платіжно - розрахункових послуг та їх класифікація.

Розрахункові послуги банків, їх види та характеристика. Особливості розрахункових послуг банків та їх здійснення. Форми здійснення розрахунків:  платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чекі, банківські платіжні картки, дебетові і кредитові платіжні інструменти, акредитивна та інкасова форма розрахунків, розрахункі за гарантійним зобов'язанням. Зміст та особливості договорів на розрахункове обслуговування.

Історія розвитку пластикових карт та платіжних систем. Зарубіжна практика введення банківських карт в обіг. Класифікація пластикових карт. Кредитні карти. Дебетові карти. Магнітні карти. Смарт-карти. Персональний ідентифікатор. Суб'єкти ринку звернення банківських карт та організація розрахунків. Інформаційні потоки в системах розрахунків з використанням магнітних та смарт-карт. Особливості російського ринку технологій банківських карт. Асоціації банківських карт. Функції асоціацій.

 

Тема 5. Системи дистанційного банківського обслуговування.

 

Створення мобільного інформаційного середовища. Суть та ефективність систем дистанційного банківського обслуговування. Мета використання дистанційного банківського обслуговування. Необхідність використання дистанційного банківського обслуговування. Засоби та прийоми дистанційного банківського обслуговування. Різновиди ДБО клієнтів: PC-банкінг, Інтернет-банкінг, відеобанкінг, обслуговування телефоном, WAP-банкінг та SMS-банкінг. Розвиток Перспетиви розвитку ДБО як інноваційного продукту

Проблеми безпеки дистанційного банківського обслуговування. Політика безпеки. Засоби захисту ДБО, що застосовуються в Україні та світі.

 

Тема 6. Послуги мобільного банкінгу.

 

Поняття мобільного банкінгу. Види мобільного банкінгу: SMS-банкінг Java-додаток. Програми що працюють під управлінням операційних систем Windows Mobile/Windows Phone, Android, Symbian, iOS – для iPhone та iPad.

Можливості мобільного банкінгу. Функції мобільного банкінгу у додатку для Android: оплата мобільного телефону; оплата послуг інтернет-провайдерів;  перекази між своїми рахунками;  перекази в інший банк або іншому клієнту банка, оплата ЖКГ, комерційного телебачення (за допомогою шаблонів інтернет-банку); перегляд доступного балансу рахунку та детальної інформації по рахунках. Можливості системи для телефонів з підтримкою Java: переказ коштів між рахунками клієнта, а також переказ між рахунками в різній валюті; поповнення балансу мобільного телефону; оплата послуг Інтернет-провайдерів; здійснення платежів по шаблонах, створених в інтернет-банку; перевірка балансу по всіх банківських продуктах (рахункам, депозитам, кредитним продуктам); перегляд виписки по рахунку і списку останніх операцій; отримання інформації по кредитах і погашення кредиту.

Перспективи мобільного банкінгу. Вибір клієнтом банку для мобільного банкінгу.

Проблеми безпеки мобільного банкінгу. Важливість організації захисту банківської інформації на сучасній стадії. Підходи до побудови захищених банківських систем. Види організації захисту. Основні організаційні, програмно-технічні та криптографічні заходи захисту. Політика безпеки. Технологія побудови систем захисту. Загрози безпеки. Класифікація загроз безпеки. Характеристики найбільш поширених загроз безпеки. Засоби захисту електронних банківських систем, що застосовуються в Україні та світі.

 

Тема 7. Технології продажу банківських продуктів та їх просування на ринку банківських послуг.

 

Види технологій продажів банківських продуктів на ринку банківських послуг. Банківська інфраструктура щодо обслуговування ринка продаж банківського продукту на ринку банківських послуг. Програми лояльності. Сутність клієнтської політики, її характеристика. Цілі та задачі клієнтської політики. Принципи формування стратегії та тактики клієнтської політики. Типологія банківських установ в залежності від цілей клієнтської політики.

Просування банківських продуктів: зміст, значення, та елементи. Комплекс маркетингових комунікацій у банках. Комунікаційна стратегія банку. Імідж, стратегія його формування. Особистий продаж послуг кредитної установи і використання індивідуальних каналів спілкування (комунікацій) з клієнтом. Реклама послуг кредитної установи як головний засіб наявних комунікацій. Форми реклами та їх еволюція. Ефективність реклами послуг банківської установи. Реклама банківської установи як така, що повинна сформувати сприятливий його імідж. Групування реклами залежно від конкретних цілей рекламної компанії кредитної установи: реклама, що має мету ознайомлення з установою і сферою її діяльності; експансивна реклама; стабілізаційна реклама; обмежувальна реклама.

Стимулювання збуту у банку. Поняття стимулювання збуту продуктів та послуг банківської установи та форми цього стимулювання. Інструменти стимулювання збуту послуг: підготовка, тренінг, мотивація співробітників; облаштування приміщень, зручних для клієнтів; постачання приміщень для клієнтів банку необхідними інформаційними матеріалами.

Робота банківської установи з громадськістю, добродійність, кредитної установи. Планування комунікаційних звернень та їх інструментів. Паблік рілейшенз банківської установи та його види. Кризові комунікації. Комунікації із ЗМІ. Інформаційні комунікації банківської установи. Особливості та проблеми системи просування банківських послуг сучасного ринку банківських продуктів.

 

Тема 8. Конкуренція на ринку банківських послуг.

 

Зміст конкуренції на ринку банківських послуг. Параметри оцінки конкурентного становища кредитної установи. Конкуренція на банківському ринку та її види. Аналіз ринкового середовища та визначення конкурентної позиції банків України на ринку банківських послуг. Критерії конкурентоспроможності банківських установ. Прямі та непрямі конкуренти банківської установи та їх виявлення. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності банківських установ України, їх конкурентні переваги. Інтегрований показник конкурентоспроможності банків України

Пропозиції та рекомендації щодо банківської конкуренції та банківського маркетингу. Стратегічна матриця General Electric. SWOT – аналіз  конкурентної позиції кредитної установи. Методи підвищення конкурентоспроможності: цінові та нецінові.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Ринок банківських послуг

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 (Фінанси та страхування)

 1. спеціалізація (освітня програма) Банківська справа
 2. спеціалізація (освітня програма) Фінанси та страхування

денна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

1

Тема 1

Семінар-мозоковий штурм

2

2

Тема 1

Семінар-дискусія

4

3

Тема 2

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

4

Тема 2

Семінар-конференція

4

5

Тема 3

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

6

Тема 3

Семінар-конференція

4

7

Тема 4

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

8

Тема 4

Семінар-конференція

4

9

Тема 5

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

10

Тема 5

Семінар-конференція

4

11

Тема 6

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

12

Тема 6

Семінар-конференція

4

13

Тема 7

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

14

Тема 7

Семінар-конференція

4

15

Тема 8

Семінар-дискусія

4

16

Тема 8

Семінар-мозоковий штурм

2

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

60

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання модульної письмової роботи (до 25 квітня) та її захист

20

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (до 7 квітня)

10

2. Аналітична робота — огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують депозитні, кредитні, розрахунково-касові операції в окремому банку (до 7 квітня)

10

3. Підготовка проблемних лекцій (до 14 квітня)

20

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (до 25 квітня)

10

5. Додаткові бали (науково-дослідна діяльність студента)

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

 

 

 

2.2 Плани семінарських занять

Плани семінарських занять (та завдання до них)

для денної форми навчання

 

План заняття №1 №2

 

Тема: «Ринок банківських послуг та його сегментація» (№1)

Вид заняття: практичне.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: розробляти пропозиції стосовно вдосконалення ринку банківських послуг України.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура заняття

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань):

План заняття №1

 1. Характеристика банківської системи України.
 2. Ринок банківських послуг: поняття, мета, завдання. Особливості функціонування ринку банківських послуг.
 3. Інфраструктура ринку банківських послуг та її складові елементи.
 4. Класифікація ринку банківських послуг.

 

 План заняття №2

 1. Мета та завдання дослідження ринку банківських послуг.
 2. Основні етапи маркетингового дослідження.
 3. Поняття банківського ринку, його характеристика та місткість. Сегментування ринку.

Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Проаналізувати поняття банківського ринку, його характеристику та місткість.
 2. Чим саме банківський ринок відрізняється від інших сегментів фінансового ринку?
 3. Яким чином ринок банківських послуг пов’язаний з іншими ринками?
 4. Чи є український ринок „ринком продавців” або „ринком покупців”
 5. Дати визначення інфраструктури ринку банківських послуг та її складових елементів.
 6. Проаналізувати інфраструктуру ринку банківських послуг та її складові елементи.
 7. Описати принципи та підходи до проведення маркетингових досліджень в кредитних установах. 
 8. Описати методи, завдання та процедури маркетингових досліджень.
 9. Дайте визначення концепції «фінансового супермаркету».
 10. Яким чином складається продуктовий план банку?
 11. В чому полягають відмінності банківської послуги від товарів, що продаються торговельними компаніями?
 12. За якими послугами банк застосовує маркетинг продавця та маркетинг покупця?
 13. В чому полягає конфлікт банківських послуг? Як краще подолати такій конфлікт?
 14. Які існують обмеження на продуктовий ряд комерційного банку та чим це обумовлено?
 15. Назвіть підходи до класифікації банківських послуг.
 16. Навіщо створюється каталог послуг у банку?
 17. Визначте критерії новизни банківських послуг (продуктів).
 18. Чому перевага банку у запуску нової послуги є досить короткостроковою у сучасних умовах?

 

 

Проблемні завдання:

 1. Охарактеризуйте цілі, функції та види банківських послуг, що надаються галузям української економіки .
 2. Зробіть класифікацію банківських послуг  України та однієї із країн ЄС (на вибір).
 3. Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).
 4. Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).
 5. Скласти анкету для опитування телефоном для дослідження характеристик певного банківського ринку (на вибір)
 6. Скласти анкету для опитування під час особистої зустрічі для дослідження характеристик певного банківського ринку (на вибір)
 7. Скласти календарний план і сітьовий графік проведення маркетингового дослідження сегменту певного банківського ринку (на вибір)
 8. Скласти орієнтовний кошторис камерального (кабінетного) дослідження певного банківського ринку (на вибір)
 9. Скласти орієнтовний кошторис первинного (польового) дослідження певного банківського ринку  (на вибір)
 10. Дайте конкретні пропозиції щодо використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу банку.

11           Які методи збору маркетингової інформації Ви запропонуєте для вирішення наступних маркетингових задач (на вибір):

 • Оцінка тенденцій розвитку банківського ринку за окремими банківськими продуктами / послугами;
 • Оцінка іміджу банку  та ключових факторів впливу на його формування;
 • Визначення ступеню поінформованості представників цільового ринку про рекламні матеріали та акції банку;
 • Тестування концепцій рекламних матеріалів та їх відбір для наступного розміщення у ЗМІ;
 • Розробка та виведення на ринок принципово нового кредитного продукту / послуги.

12        Розробити макет анкети, що розсилається поштою, для (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):

 1. Здійснення сегментації роздрібного клієнта за психографічними ознаками
 2. Дослідження можливості продукту кредитного характеру для корпоративних клієнтів

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації.

 

План заняття  №34

Тема: «Депозитні послуги банків»

Вид заняття: практичне.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія по обговоренню проблемних завдань

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти розробляти форми для збору даних з метою сегментації банківського ринку; вміти використовувати кількісні та якісні методи маркетингового дослідження
 • проводити моніторинг продуктів та послуг банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.
 • Сайти дослідницьких організацій.

 

Структура заняття №3 4

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань):

План заняття №3

 1. Сутність та характеристика систем банку по формуванню ресурсів та продажу депозитних послуг банку.
 2. Депозитні послуги банків, їх види та характеристика.
 3. Депозитна політика як стратегія та тактика в області формування стійкої ресурсної бази.

План заняття №4

 1. Особливості продажу депозитних послуг банків.
 2. Довіра населення до банківської системи.
 3. Роль депозитних послуг банків.  

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. В чому полягає зміст депозитних послуг банків, їх види та характеристика.
 2. Визначте цілі та завдання депозитної політики банків.
 3. Які методи продажу депозитних послуг використовують банки України?
 4. Назвіть фактори, що впливають на ставки за депозитами.
 5. Чи здатний банк впливати на формування попиту на свої депозитні послуги на ринку?
 6. Назвіть фактори, що впливають на ставки за депозитами.
 7. Поясність підстави для перегляду цін на депозитні послуги банку.

 

Проблемні завдання:

 1. Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які впливають на доходність депозитних послуг банку.
 2. За матеріалами ЗМІ та інтернет ресурсів навести приклад депозитних послуг що надають банки України.
 3. За матеріалами ЗМІ та інтернет ресурсів проаналізуйте ринок депозитних послуг  України.
 4. Серпень. Початок навчального року. Банк “Перший депозитно- інвестиційний банк” зацікавлений в додатковому залученні депозитів терміном на рік для кредитування оплатного навчання студентів. Сформулювати загальні умови, що характеризують новий продукт депозитного типу, що буде діяти протягом осені.
 5. Наближається 15-та річниця створення банку “Дорогожичі”. Банк створений як універсальний, має філіали у всіх обласних центрах України, спеціалізується на міжнародних розрахунках та валютних операціях, випуску пластикових карток міжнародних систем. Придумати ювілейний депозитний продукт для банку “Дорогожичі” і надати йому основні параметри.
 6. Дослідити депозитний продукт  для клієнтів банку (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):
 1. Фізичних осіб.
 2. Юридичних осіб.

Порівняти з продуктовим рядом 3-х конкурентів. Зробити висновки та надати пропозиції. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

7     На базі відкритих даних описати криву життєвого циклу депозитного банківського продукту  (на вибір).

8     Створити календарний план, орієнтовний кошторис та сітьовий графік створення депозитного продукту банку (на вибір)

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-дискусія. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації. Застосування «мозкового штурму» при визначенні критеріїв доцільності використання окремих депозитних продуктів банком.

 

План заняття

Тема: «Депозитні послуги банків»

Вид заняття: практичне.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, кейс по визначенню конкурентної стратегії банку

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати особливості депозитної стратегії банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України та кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура практичного заняття №5 та №6

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття:

Структура практичного заняття №5

 1. Економічна природа кредитних послуг.
 2. Поняття кредитних послуг та їх класифікація.
 3. Кредитні послуги банків, їх види та характеристика. Особливості кредитних послуг банків.
 4. Кредитна політика: сутність, функції та визначення цілей.
 5. Роль кредитної політики на макро-рівні та мікрорівні.
 6. Стратегія та тактика кредитної політики. Етапи формування кредитної політики.
 7. Характеристика функціональних форм кредитної політики банку: програми, норми кредитування, інструкції по кредитуванню.

 

Структура практичного заняття №6

 1. Принципи формування кредитного портфеля.
 2. Контроль структури кредитного портфелю банку у ході його кредитної діяльності.
 3. Кредитний ризик, заходи по його зниженню.
 4. Методи усунення проблемної заборгованості.
 5. Безпековий аспект кредитних послуг банків.

 

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 

1    Визначте економічну природу кредитних послуг.

2    Як краще класифікувати кредитні послуги банків?

3    Назвіть принципи формування кредитного портфеля.

4    Чи здатний банк впливати на формування попиту на свої кредитні послуги на ринку?

5    Визначте методи усунення проблемної заборгованості

6 Як пов’язані кредитні послуги банків та обслуговування VIP-клієнтів банку?

7 Як можна тлумачити поняття кредитні послуги банків?

8    Визначте роль кредитної політики на макро-рівні та мікрорівні.

9    Надайте характеристику функціональних форм кредитної політики банку.

 

Проблемне завдання 1

Наближається 15-та річниця створення банку “Дорогожичі”. Банк створений як універсальний, має філіали у всіх обласних центрах України, спеціалізується на міжнародних розрахунках та валютних операціях, випуску пластикових карток міжнародних систем.

Завдання: Придумати ювілейний кредитній продукт для банку “Дорогожичі” і надати йому основні параметри.

Проблемне завдання 2.

Дослідити кредитний продукт  для клієнтів банку (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):

 1. Фізичних осіб.
 2. Юридичних осіб.

Порівняти з продуктовим рядом 3-х конкурентів. Зробити висновки та надати пропозиції. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

Проблемне завдання 3.

На базі відкритих даних описати криву життєвого циклу кредитного банківського продукту  (на вибір).

Проблемне завдання 4.

Створити календарний план, орієнтовний кошторис та сітьовий графік створення кредитного продукту банку (на вибір)

Проблемне завдання 5.

Новий фінансовий рік став для Вашого банку початком реалізації програми пріоритетного розвитку роздрібного бізнесу у регіонах. З цією метою керівництво банку поставило перед Вами, керівником індивідуального бізнесу, завдання вивести на ринок новий кредитний продукт – житлові позики.

Вам відомо, що вже 4 провідних банків активно працюють на цьому ринку, надавши близько 85% позик. Перед Вами порівняльна таблиця умов кредитування:

Банк

Строк максимальний, років

Мінімальна ставка % у валюті

Власний внесок позичальника

Комісії банку

Банк 1

10

12%

10%

1%

Банк 2

15

14%

5%

1%

Банк 3

12

10%

30%

1,5%

Банк 4

10

11%

25%

0,5%

 

Завдання: Підготувати опис продукту. Визначити його переваги для клієнта. Оцінити діапазони коливання процентних ставок, види комісій. Визначити перелік підрозділів, з якими Ви повинні погодити цей продукт. Що саме Вам слід з’ясувати з підрозділом кредитного аналізу? Як Ви оцінюєте життєвий цикл цього продукту?

Проблемне завдання 6.

Банківський продукт «Авто в кредит» має визначений рівень постійних витрат 10000 гривень на місяць. Видача кредиту призводить до додаткових витрат в обсязі 720 гривень. Середній розмір кредиту 50000 гривень. Середній термін до погашення – 36 місяців. Середня ціна ресурсів – 9% річних (гривня). Визначте планову кількість кредитів, що банк повинен видавати щомісячно, та орієнтовну ціну (вкажіть маркетинговий підхід, за яким ціна визначена).

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються:

Семінар-розв’язання проблемних завдань.  Навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

План заняття

Тема: «Кредитні послуги банків»

Вид заняття: практичне.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, кейс по визначенню конкурентної стратегії банку

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати продуктову стратегію банку щодо кредитних послуг.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, НКРРФП, банків України та кредитних установ в мережі Інтернет.

 

Структура практичного заняття №7 та №8

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

Тема 4. Платіжно - розрахункові послуги банків.

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття:

Практичного заняття №7

1 Економічна природа платіжно - розрахункові послуги банків.

2 Поняття платіжно - розрахункових послуг та їх класифікація.

3 Розрахункові послуги банків, їх види та характеристика.

4 Особливості розрахункових послуг банків та їх здійснення.

5 Форми здійснення розрахунків

6 Зміст та особливості договорів на розрахункове обслуговування.

 

Практичного заняття №8

1 Історія розвитку пластикових карт та платіжних систем. Зарубіжна практика введення банківських карт в обіг.

2 Класифікація пластикових карт. Кредитні карти. Дебетові карти. Магнітні карти. Смарт-карти. Персональний ідентифікатор.

3 Суб'єкти ринку звернення банківських карт та організація розрахунків.

4 Інформаційні потоки в системах розрахунків з використанням магнітних та смарт-карт.

5 Особливості українського ринку технологій банківських карт. Асоціації банківських карт. Функції асоціацій

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Порівняйте переваги та недоліки платіжних та розрахункових послуг банку.
 2. Чи здатний банк впливати на формування попиту на свої платіжно - розрахункові послуги на ринку?
 3. Які особливості українського ринку технологій банківських карт ?
 4. Які Ви знаєте асоціації банківських карт?
 5. Що означає поняття кредитна картка ?
 6. Що означає поняття дебетова картка ?
 7. Що означає поняття магнітна карта?
 8. Що означає поняття смарт-карта ?
 9. Якими є особливості персонального ідентифікатора ?
 10. Які обмеження в системах розрахунків з використанням магнітних та смарт-карт?
 11. Якими є особливості українського ринку технологій банківських карт?
 12. Охарактерізуйте розрахункові послуги банків та які існують їх види?
 13. Якими є особливості розрахункових послуг банків та їх здійснення ?
 14. Якими є форми здійснення розрахунків?

 

Проблемне завдання 1

Ваш банк активно емітує платіжні картки міжнародної системи VISA, їх емісія перевищили вже 500 тис. дебетових карток, але темпи зростання кількості держателів карток скоротилися з 15% до 5% за рік. В той же час конкуренти тримаються на рівні зростання щорічно 20-25%. Вам загрожує скорочення фінансування бізнесу платіжних карток, тому що керівництво збирається сконцентруватися на розвитку філій.

Вам відомо, що більше 80% трансакцій з картками Вашого банку – зняття готівки з карткового рахунку.

Завдання: Оцінити можливості збагачення функцій платіжних карток банку. Яким чином цей продукт може вплинути на інші продукти банку? Яким чином Ви пропонуєте просувати далі цей продукт на ринку?

Проблемне завдання 2.

Дослідження ринку платіжних карток у трьох провідних областях України показало, що за обсягами трансакцій з використанням карток Ваш банк посів 8 місце, кількістю емітованих карток – 3 місце, а залишків на рахунках – лише 10 місце. Ваш банк випускає лише дебетові картки, і, на думку акціонерів, перехід до кредитних карток є передчасним.

Вам стало відомо, що минулого місця один іноземний банк розпочав програму встановлення багатофункціональних банкоматів на АЗС двох компаній, а два великих банки домовилися про спільне використання банкоматів держателями карток.

Довідка по банку за останній місць показує, що залишки на платіжних рахунках в банку скорочуються, продовжують надходити скарги клієнтів на технологічні збої в роботі банкоматів.

Більшість держателів карток – персонал підприємств, що запровадили зарплатні картки.

Завдання: Підготувати пропозицію керівництву банку щодо розвитку операцій з платіжними картками. Визначити слабкі сторони банку та можливості їх подолання. Обґрунтувати заходи з цінової та нецінової конкуренції на ринку платіжних карток.

Проблемне завдання 3.

За матеріалами ЗМІ та інтернет ресурсів проаналізуйте ринок розрахункових послуг банків України

Проблемне завдання 4.

За матеріалами ЗМІ та інтернет ресурсів проаналізуйте ринок касових послуг банків України

Проблемне завдання 5.

За даними відкритих джерел дослідити цінову політику розрахунків та платежів, що здійснюють фізичні особи відповідного банку на ринку та порівняйте її з цінами основних 3-х конкурентів.

Проблемне завдання 6.

За даними відкритих джерел дослідити цінову політику розрахунків та платежів, що здійснюють юридичні особи відповідного банку на ринку та порівняйте її з цінами основних 3-х конкурентів.

 

План заняття №7 та №8

Вид заняття: практичне.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, круглий стіл по актуальних питаннях продуктової політики обраного банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel).

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: вміти визначати ефективність платіжно - розрахункових послуг банку; проводити моніторинг платіжно - розрахункових послуг банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура практичного заняття №9 та №10

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

Тема 5.  Системи дистанційного банківського обслуговування

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, круглий стіл)

7. Зміст основної частини заняття:

 

Практичне заняття №9

 

 1. Створення мобільного інформаційного середовища.
 2. Суть та ефективність систем дистанційного банківського обслуговування.
 3. Мета використання дистанційного банківського обслуговування.
 4. Засоби та прийоми дистанційного банківського обслуговування.
 5. Різновиди ДБО клієнтів: PC-банкінг, Інтернет-банкінг, відеобанкінг, обслуговування телефоном, WAP-банкінг та SMS-банкінг.

 

Практичне заняття №10

 1. Проблеми безпеки дистанційного банківського обслуговування. 
 2. Політика безпеки.
 3. Засоби захисту ДБО, що застосовуються в Україні та світі.
 4. Перспективи розвитку ДБО як інноваційного продукту.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Яка перевага створення мобільного інформаційного середовища у сучасних умовах?
 2. Порівняйте переваги та недоліки різновидів ДБО.
 3. Як Ви розумієте прийоми дистанційного банківського обслуговування?
 4. Дайте визначення поняття  «дистанційне банківське обслуговування».
 5. Дайте визначення поняття  «Інтернет-банкінг».
 6.  На яку категорію клієнтів розраховане ДБО?
 7. Як Ви розумієте мету використання дистанційного банківського обслуговування.
 8. В чому полягають відмінності між WAP-банкінгом та SMS-банкінгом?
 9. Які перспективи розвитку ДБО як інноваційного продукту?
 10. Які існують проблеми безпеки дистанційного банківського обслуговування?
 11. В чому полягає політика безпеки ДБО?
 12. Назвіть підходи до класифікації різновидив ДБО клієнтів.

 

Проблемне завдання 1

Ваш банк активно емітує платіжні картки міжнародної системи VISA, їх емісія перевищили вже 500 тис. дебетових карток, але темпи зростання кількості держателів карток скоротилися з 15% до 5% за рік. В той же час конкуренти тримаються на рівні зростання щорічно 10-15%. Вам загрожує скорочення фінансування бізнесу платіжних карток, тому що керівництво збирається сконцентруватися на розвитку філій.

Вам відомо, що більше 70% трансакцій з картками Вашого банку – зняття готівки з карткового рахунку.

Завдання: Оцінити можливості збагачення функцій платіжних карток банку. Яким чином цей продукт може вплинути на інші продукти банку? Яким чином Ви пропонуєте просувати далі цей продукт на ринку?

 

Проблемне завдання 2.

Банк «Альфа» виводить на ринок новий продукт «PC-банкінг». Постійні витрати на підтримку функціонування продукту 50 000 грн./місяць, змінні – 20 тис грн. на 100000 грн. Первинні інвестиції на впровадження – 25 0000 грн. Є статистика реалізації продукту за перші 12 місяців з моменту впровадження (таблиця):

Місяць

Продаж

Місяць

Продаж

Місяць

Продаж

1

5000

5

70000

9

210000

2

5000

6

150000

10

212000

3

3500

7

200000

11

198000

4

10000

8

21000

12

195000

Накресліть графік життєвого циклу продукту. Зробіть висновок про форму кривої циклу, відповідність певній стадії на момент здійснення аналізу та дайте пропозиції щодо подальшого розвитку продукту для установи.

 

Проблемне завдання 3.

 

За матеріалами ЗМІ та інтернет ресурсів зробить аналіз видів дистанційного банківського обслуговування 5  системоутворюючих банків України для фізичної особи

Проблемне завдання 4.

За матеріалами ЗМІ та інтернет ресурсів зробить аналіз видів дистанційного банківського обслуговування 5 системоутворюючих банків України для юридичної особи

Проблемне завдання 5.

Порівняйте особливості наступних видів ДБО Банк-Клієнт та Інтернет клієнт та заповнить наступну таблицю

Види  ДБО

Особливості

Переваги

Недоліки

Інтернет клієнт

 

 

 

Банк-Клієнт

 

 

 

 

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Круглий стіл по актуальних питаннях ефективності систем дистанційного банківського обслуговування.

 

 

План заняття № 9 та № 10

Тема: «Тема 5.  Системи дистанційного банківського обслуговування»

Вид заняття: практичне.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, круглий стіл по актуальних питаннях продуктової політики обраного банку.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel), екран та проектор.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: оволодіння інструментами здійснення ДБО банку.

 

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

 

Структура заняття №11№12

 

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

Тема 6. Послуги мобільного банкінгу

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань):

Структура заняття №11

 

 1. Поняття мобільного банкінгу.
 2. Види мобільного банкінгу: SMS-банкінг Java-додаток.
 3. Програми що працюють під управлінням операційних систем Windows Mobile/Windows Phone, Android, Symbian, iOS – для iPhone та iPad.
 4. Можливості мобільного банкінгу.
 5. Функції мобільного банкінгу у додатку для Android: оплата мобільного телефону; оплата послуг інтернет-провайдерів;  перекази між своїми рахунками;  перекази в інший банк або іншому клієнту банка, оплата ЖКГ, комерційного телебачення (за допомогою шаблонів інтернет-банку); перегляд доступного балансу рахунку та детальної інформації по рахунках.
 6. Можливості системи для телефонів з підтримкою Java: переказ коштів між рахунками клієнта, а також переказ між рахунками в різній валюті; поповнення балансу мобільного телефону; оплата послуг Інтернет-провайдерів; здійснення платежів по шаблонах, створених в інтернет-банку; перевірка балансу по всіх банківських продуктах (рахункам, депозитам, кредитним продуктам); перегляд виписки по рахунку і списку останніх операцій; отримання інформації по кредитах і погашення кредиту.

Структура заняття №12

 1. Проблеми безпеки мобільного банкінгу.
 2. Важливість організації захисту банківської інформації на сучасній стадії. Підходи до побудови захищених банківських систем.
 3. Види організації захисту. Основні організаційні, програмно-технічні та криптографічні заходи захисту.
 4. Політика безпеки. Технологія побудови систем захисту.
 5. Загрози безпеки. Класифікація загроз безпеки.
 6. Характеристики найбільш поширених загроз безпеки. Засоби захисту електронних банківських систем, що застосовуються в Україні та світі.
 7. Перспективи мобільного банкінгу. Вибір клієнтом банку для мобільного банкінгу.

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення понять «мобільний банкінг», «SMS-банкінг», «Java-додаток» та їх співвідношення.
 2. Чим відрізняються традиційний банкінг від мобільного банкінгу?
 3. Як порівняти можливості системи для телефонів з підтримкою Java та функції мобільного банкінгу у додатку для Android?
 4. В чому переваги використання мобільного банкінгу?
 5. Яким чином визначається важливість організації захисту банківської інформації на сучасній стадії?
 6. Які фактори визначають політику безпеки мобильного банкінгу?
 7. Порівняйте різні віди загрози безпеки мобільного банкінгу.
 8. Назвіть основні переваги мобільного банкінгу.
 9. Як визначається вибір клієнтом банку для мобільного банкінгу?
 10. Поясність процедури що працюють під управлінням операційних систем Windows Mobile/Windows Phone, Android, Symbian, iOS – для iPhone та iPad.
 11. Чи доцільно використовувати мобільній банкінг?
 12. Які саме і чому продукти банку не можуть бути доставлені в системі мобильного банкінгу?
 13. Якими рисами можна наділити типового клієнта, що активно користується мобільним банкінгом?
 14. Чим відрізняються віртуальні банки від традиційних?
 15. В чому переваги користування мобільним банкінгом?
 16. Що представляють собою багатофункціональні банкомати?
 17. Для чого служать Інтернет-кіоски?

 

Проблемні завдання:

 

 1. Дайте характеристику мобільного банкінгу українського банку із першої десятки по розміру активів
 2. Порівняйте ціни на мобільний банкінг чотирьох українських банків (на вибір). Зробіть висновки щодо політики ціноутворення на даний продукт.
 3. Порівняйте особливості наступних  функцій мобільного банкінгу та заповнить наступну таблицю

Функції мобільного банкінгу

Особливості

Переваги

Недоліки

додаток для Android

 

 

 

для телефонів з підтримкою Java

 

 

 

 

4     Порівняйте наступні види мобільного банкінгу та заповнить наступну таблицю

Види мобільного банкінгу

Особливості

Переваги

Недоліки

SMS-банкінг

 

 

 

Java-додаток

 

 

 

 

 

Тема: Тема 6. Послуги мобільного банкінгу.

Вид заняття: практичне.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, мозкова атака.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel, картографічною програмою YarMap або аналогічною), екран та проектор.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: визначати ефективність видів мобільного банкінгу.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С. Електронна комерція: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т. — К. : КНЕУ, 2002. — 326с
 • Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие – М. Вузовский учебник, 2009 – 400 с.
 • Сайти НБУ, банків України, закордонних банків у мережі Інтернет.

 

Структура заняття №13 №14

 

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

Тема 7. Технології продажу банківських продуктів та їх просування на ринку банківських послуг.

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань):

 

Структура заняття №13

 1. Види технологій продажів банківських продуктів на ринку банківських послуг.
 2. Банківська інфраструктура щодо обслуговування ринка продаж банківського продукту на ринку банківських послуг.
 3. Програми лояльності.
 4. Сутність клієнтської політики, її характеристика. Цілі та задачі клієнтської політики. Принципи формування стратегії та тактики клієнтської політики.
 5. Типологія банківських установ в залежності від цілей клієнтської політики.

Структура заняття №14

 1. Просування банківських продуктів: зміст, значення, та елементи.
 2. Комплекс маркетингових комунікацій у банках.
 3. Комунікаційна стратегія банку.
 4. Стимулювання збуту у банку.
 5. Особливості та проблеми системи просування банківських послуг сучасного ринку банківських продуктів.

 

8. Заключне слово викладач

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю:

 1. Що таке технології продажу банківських продуктів на ринку банківських послуг?
 2. Чим відрізняються поняття “просування банківських продуктів” та “комунікаційна стратегія банку”?
 3. Як виміряти ефективність реклами?
 4. Як визначити ефективність пропагандистського звернення?
 5. Форми банківської реклами та їх еволюція
 6. Охарактеризуйте переваги і недоліки ЗМІ як засобу комунікацій банку
 7. Переваги та недоліки прямої поштової розсилки як засобу комунікації банку
 8.  Специфіка радіо як засобу комунікації банку
 9. Прямий маркетинг та його роль у формуванні ефективних комунікацій банку
 10. Стимулювання збуту продуктів та послуг банку та його види
 11. Стимулювання збуту у банку та його роль у формуванні ефективних маркетингових комунікацій банку
 12. Основні правила спілкування представників банку із представниками ЗМІ
 13. Основні принципи формування стратегії та тактики клієнтської політики.
 14. Характеристика банківської інфраструктури щодо обслуговування ринка продаж банківського продукту на ринку банківських послуг
 15. Характеристика програм лояльності
 16. Організаційна культура як елемент комунікаційного комплексу банку
 17.  Лобіювання, спонсорство, меценатство та благодійність як елемент комунікаційного комплексу банку
 18. Основні етапи оцінки інтегральної ефективності комунікаційного комплексу банку
 19. Як Ви розумієте розвиток перехресних продаж?
 20. Як краще стимулювати клієнтів на повторні продажі продуктів?
 21. На яку категорію клієнтів розраховане пакетування продуктів банку?

 

Проблемні завдання

Проблемне завдання 1

Банк “Альфа” планує встановити 500-й банкомат у обласному центрі.

Завдання: Придумати суспільну подію, що має відбутися у зв’язку з встановленням банкомату. Підготувати текст прес-релізу.

 

Проблемне завдання 2

Серпень. Початок навчального року. Банк “Перший депозитно- інвестиційний банк” зацікавлений в додатковому залученні депозитів терміном на рік для кредитування оплатного навчання студентів.

Завдання: Підготувати рекламний ролик, що буде використаний на телебаченні.

 

Проблемне завдання 3

Банк “Шулявка” відкриває філіал у спальному районі обласного центру. Філіал буде спеціалізуватись на депозитах населення, споживчих кредитах та розрахунках. На цей період у районі функціонують ще три філіали системних банків та один місцевий банк.

Завдання: Сформулювати ідею і основний зміст комунікаційного звернення до мешканців району, які банк “Шулявка” не планує мати клієнтами. Запропонувати ефективний комунікативний канал.

 

Проблемне завдання 4

Наближається 15-та річниця створення банку “Дорогожичі”. Банк створений як універсальний, має філіали у всіх обласних центрах України, спеціалізується на міжнародних розрахунках та валютних операціях, випуску пластикових карток міжнародних систем..

Завдання: Придумати ювілейний продукт для банку “Дорогожичі” і надати йому основні параметри. Підготувати текст рекламного звернення на телебаченні (включаючи характеристику аудіовізуального супроводження) та план рекламної кампанії банку на період святкування річниці, включаючи кошторис. Бюджет кампанії – 500000 грн.

 

Проблемне завдання 5

На внутрішньому ринку України різко впали процентні ставки. Банк “Студент” вимушений запропонувати приватним клієнтам зниження відсоткової ставки по депозиту в середньому на 3 відсотки річних.

Завдання: Створити анкету для вивчення думки клієнтів щодо можливого зменшення процентної ставки. Запланувати основні риси PR-акції, що призначена зберегти позитивне відношення клієнтів до банку. В рамках цієї акції запланувати заходи по стимулюванню збуту депозитів приватним клієнтам.

 

Проблемне завдання 6

На основі дослідження інформації з відкритих джерел охарактеризувати комунікаційні звернення обраного банку, що розповсюджуються в мережі Інтернет:

 1. Направлені на фізичних осіб
 2. Направлені на юридичних осіб

Оцінити відповідність звернення його меті. Знайти всі основні три типи звернень (спрямовані на зміну поведінки, зміну відношення та інформаційні).

Порівняти з трьома конкурентами.

Зробити аргументовані висновки.

 

Проблемне завдання 7

Аналіз вкладників Вашого банку показав, що 45% клієнтів купують у банку лише цей продукт, 35% - також відкривають поточний рахунок, а 15% - окрім цього мають кредитну картку. Решта 5% - придбали у банку 4 та більше продуктів.

Перед вами, керівником філіалу, поставлено завдання збільшити коефіцієнт крос-продаж до 2,5 в розрахунку на 1 клієнта в роздрібному бізнесі. Зараз у філіалі цей показник становить 1,5. Вам здається, що таке зростання є нереалістичним, Ви думаєте про доцільність погодити з керівництвом менш напружене завдання.

Ваш філіал знаходиться у промисловому районі центральної частини міста, але в якому збираються винести значні виробничі потужності на окраїну для забудови будинками підвищеного комфорту.

Завдання: Чим Ви обґрунтуєте більш реалістичний план? Або оберете інший шлях?

Яким чином плануєте забезпечити таке зростання? Чи можна використати базу вкладників як джерело перехресних продаж? Як можна підключити персонал філіалу до виконання цього завдання.

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-розв’язання проблемних завдань. Мозкова атака. Міні-презентації. Міні-кейс по просуванню банківських продуктів на банківському ринку Україні.

 

План заняття №13 та №14

Тема: «Технології продажу банківських продуктів та їх просування на ринку банківських послуг»

Вид заняття: практичне.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія по обговоренню проблемних завдань.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel), проектор та екран.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: досліджувати ефективність комунікацій банку.

 

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 276с
 • Джефкінс Френк. Реклама: практ. посібник:пер. з 4-го англ. вид. / Деніел Ядін (доп.і ред.) — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. — 565c.
 • Про рекламу – Закон України №270/06 ВР від 03.07.1996р (із змінами та доповненнями)// ВВР – 1996 - N 39, ст.181.
 • Сайти НБУ, банків України, іноземних банків та ЗМІ в мережі Інтернет. Соціальні мережі та месенджери

 

Структура заняття №15 та №16

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

Тема 8. Конкуренція на ринку банківських послуг.

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів, мозкова атака, міні-кейс)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань):

 

Структура заняття №15

 1. Зміст конкуренції на ринку банківських послуг. Види конкуренції на банківському ринку.
 2. Параметри оцінки конкурентного становища кредитної установи.
 3. Критерії конкурентоспроможності банківських установ.
 4. Прямі та непрямі конкуренти банківської установи та їх виявлення.
 5. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності банківських установ України, їх конкурентні переваги.
 6. Інтегрований показник конкурентоспроможності банків України

 

Структура заняття №16

 1. Аналіз ринкового середовища та визначення конкурентної позиції банків України на ринку банківських послуг.
 2. Стратегічна матриця General Electric.
 3. SWOT – аналіз  конкурентної позиції кредитної установи.
 4. Методи підвищення конкурентоспроможності банків.
 5. Пропозиції та рекомендації щодо банківської конкуренції та банківського маркетингу.

 

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття

10. Видача завдання для самостійної роботи

 

Питання для обговорення:

 1. Назвіть основних учасників банківської конкуренції.
 2. Назвіть основних учасників конкуренції на ринку кредитних установ
 3. Як ви ставитися до існування державних банків з позиції вільної економіки?
 4. Чи можливою є суперництво малого банку із великим?
 5. Як краще класифікувати банки для визначення ступеню конкуренції?
 6. Хто контролює дотримання правил конкуренції на ринку банківських послуг?
 7. Чому банки вимушені конкурувати з небанківським сектором?
 8. Як розвиток Інтернету впливає на конкуренцію в банківському секторі?
 9. В чому полягають особливості предметної конкуренції на банківському ринку?
 10. Поясність вплив репутації банку на його конкуренту позицію
 11. Чим відрізняється конкурентоспроможність банку від конкурентоспроможності його продуктів?
 12. З якою періодичністю слід проводити аналіз конкурентів банку?
 13. Конкурентна карта – зміст і значення.
 14. Як правильно обрати банк-еталон та групу однорідних банків?
 15. Як ви ставитися до кількісних оцінок (в балах) сильних та слабких сторін банку?
 16. Що є більш ефективними інструментом аналізу конкурентів – SWOT або PEST аналіз?
 17. Визначте поняття «конкурентоспроможність товару» для банку.
 18. Назвіть фактори конкурентної переваги банківського продукту.

 

Проблемні завдання:

 1. На основі відомих даних визначте конкурентну позицію одного з банків України на ринку банківських послуг із першої двадцятки по сумі активів (на вибір).
 2. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою матриці General Electric.
 3. Розробити макет маркетингової стратегії українського банку (на вибір) за допомогою SWOT – аналіза  конкурентної позиції кредитної установи.
 4. На основі відомих даних розрахуйте інтегрований показник конкурентоспроможності українського банку із першої двадцятки по сумі активів (на вибір).
 5. Влітку 2018 року маркетологи банку розробляють макет стратегії банку «Грім». Продукт, пенсійні картки, було впроваджено весною 2018 року. З вересня 2018 року, згідно із змінами у пенсійному законодавстві, з’являється нова категорія пенсіонерів, якій банком «Грім» намічається запропонувати згадані картки. Побудуйте стратегічну матрицю SWOT і розмістить у ній відповідний продукт. Обґрунтуйте рішення.
 6. В регіоні активно діють 17 банків. Відомо, що на останню звітну дату кількість рахунків, відкритих юридичним особам така (таблиця):

Банк

Кількість

Банк

Кількість

банк

Кількість

Банк

кількість

№1

7000

№5

12000

№9

18

№13

200

№2

200

№6

5500

№10

36520

№14

150

№3

2300

№7

3540

№11

520

№15

300

№4

49000

№8

1270

№12

180

№16

750

 1. Визначте, з використанням відомих Вам показників, рівень конкуренції в регіоні.
 2. Розрахуйте показники конкуренції на банківському ринку України (на вибір).
 3. На базі дослідження відкритих матеріалів певного банку (банк за номером студента у журналі групи відповідно ренкінгу НБУ по активах на 1.01.2018 р або інший банк по узгодженню з викладачем): дослідити конкурентоспроможність (відповідно варіанту: 1-непарні номери, 2-парні номери у журналі академічної групи):
 1. Продукту чи послуги для фізичних осіб
 2. Продукту чи послуги для юридичних осіб

Порівняти із трьома конкурентами.

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-дискусія. Виконання проблемних завдань. Мозкова атака по визначенню конкурентоспроможності обраного банку. Кейс по визначенню інтегрований показник конкурентоспроможності банку.

 

План заняття №5 та 16

Тема 8. Конкуренція на ринку банківських послуг.

Вид заняття: практічне.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань.

Інформаційно-дидактичне забезпечення заняття: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE, MS Excel, «Терасофт-CRM»), проектор та екран.

Компетентності, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетентності: координувати заходи по визначенню конкурентоспроможності обраного банку.

Література:

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.
 • Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 • Алавердов А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: Учебник. — М. : Маркет ДС, 2007. — 569с.
 • Сайти НБУ, банків України та кредитних установ мережі Інтернет.
 

2.1.2. Контрольне модульне завдання

Модульне завдання є письмовим, застосовується для студентів очної форми навчання, виконується кожним студентом самостійно.

Модульне завдання № 1  та № 2  містять два теоретичних питання за матеріалами лекційного курсу та три практичних завдання. Завдання виконується на аудиторному занятті під контролем викладача згідно календарного плана -графіка проведення практичних занять дисципліни.

Варіант модульного завдання № 1.

 1. Інфраструктура ринку банківських послуг та її складові елементи.
 2. Основні етапи маркетингового дослідження.
 3. Практичні завдання

3.1.      Новий фінансовий рік став для Вашого банку початком реалізації програми пріоритетного розвитку роздрібного бізнесу у регіонах. З цією метою керівництво банку поставило перед Вами, керівником індивідуального бізнесу, завдання вивести на ринок новий кредитний продукт – житлові позики.

Вам відомо, що вже 4 провідних банків активно працюють на цьому ринку, надавши близько 85% позик. Перед Вами порівняльна таблиця умов кредитування:

Банк

Строк максимальний, років

Мінімальна ставка % у валюті

Власний внесок позичальника

Комісії банку

Банк 1

10

12%

10%

1%

Банк 2

15

14%

5%

1%

Банк 3

12

10%

30%

1,5%

Банк 4

10

11%

25%

0,5%

 

Завдання: Підготувати опис продукту. Визначити його переваги для клієнта. Оцінити діапазони коливання процентних ставок, види комісій. Визначити перелік підрозділів, з якими Ви повинні погодити цей продукт. Що саме Вам слід з’ясувати з підрозділом кредитного аналізу? Як Ви оцінюєте життєвий цикл цього продукту?

3.2.            Серпень. Початок навчального року. Банк “Перший депозитно- інвестиційний банк” зацікавлений в додатковому залученні депозитів терміном на рік для кредитування оплатного навчання студентів. Сформулювати загальні умови, що характеризують новий продукт депозитного типу, що буде діяти протягом осені.

3.3.            Наближається 15-та річниця створення банку “Дорогожичі”. Банк створений як універсальний, має філіали у всіх обласних центрах України, спеціалізується на міжнародних розрахунках та валютних операціях, випуску пластикових карток міжнародних систем. Придумати ювілейний депозитний продукт для банку “Дорогожичі” і надати йому основні параметри.

 

 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Оцінка аудиторної роботи студентів очної форми проводиться викладачем, що веде практичні заняття, і характеризується шкалою, прив’язаною до конкретного виду заняття (роботи студента) відповідно до таблиці:                    

                                                                                                     Таблиця

Оцінка аудиторної роботи студентів очної форми відповідно до виду заняття (роботи студента)

Вид занять (роботи студента)

Шкала балів

Максимальний бал

Семінар-мозковий штурм

0-1-2

2

Семінар-дискусія

0-2-3-4

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань

0-2-3-4

4

Семінар-конференція

0-2-3-4

4

Виконання проблемних завдань

0-2-3-4

4

Письмова контрольна (модульна) робота

0-2-4-6-8-10

10

Під час семінару-мозкового штурму викладач (або один із студентів) виконує функції модератора. Студенти пропонують вирішення проблемних завдань, що винесені на відповідне заняття та обговорюють якість пропозицій.

Шкала оцінювання участі у семінарі-мозковому штурмі застосовується така

Бал

Критерії оцінювання

2

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час дискусії

1

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у дискусії та розв’язанні проблемних завдань, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Під час семінару-дискусії створюються малі групи (5-6) студентів. Викладач пропонує шляхи вирішення проблемних завдань (виконуються, як домашні завдання, окремими студентами).

Шкала оцінювання участі у семінарі-дискусії застосовується така:

Бал

Рівень

4

Високий рівень знань та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

3

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

2

Студент має достатні теоретичні знання основ фінансової безпеки та правил вибору форм і методів її забезпечення в банках та застосовував зазначені знання за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, при виборі форм і методів забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків допускав помилки, але при цьому робив правильні висновки і рекомендації для прийняття рішень.

1

Студент, який приймав участь у обговоренні окремих питань дискусії, відповіді студента були правильними, однак без необхідного обґрунтування своєї думки.

0

Неактивніть у роботі малої групи, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

 

Під час семінару-розв’язування проблемних завдань відбувається розв’язання проблемних завдань, що винесені на відповідне заняття

Шкала оцінювання участі у семінарі-розв’язуванні проблемних завдань застосовується така:

Бал

Рівень

4

Високий рівень знань та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

3

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

2

Студент має достатні теоретичні знання основ фінансової безпеки та правил вибору форм і методів її забезпечення в банках та застосовував зазначені знання за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, при виборі форм і методів забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків допускав помилки, але при цьому робив правильні висновки і рекомендації для прийняття рішень.

1

Студент, який приймав участь у обговоренні окремих питань дискусії, відповіді студента були правильними, однак без необхідного обґрунтування своєї думки.

0

Неактивніть у дискусії та розв’язанні проблемних завдань, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

 

Під час семінару-конференції відбувається заслуховування та обговорення презентацій окремих студентів, що виконали відповідний розділ домашньої наукової роботи. Учасники формулюють питання для доповідача, демонструючи відповідні комунікаційні компетентності.

Шкала оцінювання участі у семінарі-конференції застосовується така:

Бал

Рівень

4

Високий рівень знань та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

3

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

2

Студент має достатні теоретичні знання основ фінансової безпеки та правил вибору форм і методів її забезпечення в банках та застосовував зазначені знання за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, при виборі форм і методів забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків допускав помилки, але при цьому робив правильні висновки і рекомендації для прийняття рішень.

1

Студент, який приймав участь у обговоренні окремих питань дискусії, відповіді студента були правильними, однак без необхідного обґрунтування своєї думки.

0

Неактивніть у дискусії та розв’язанні проблемних завдань, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Виконання проблемних завдань здійснюється студентами індивідуально під час семінарського заняття. Зміст завдань міститься у відповідному плані заняття.

Шкала оцінювання виконання проблемних завдань застосовується така:

Бал

Рівень

4

Високий рівень знань та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

3

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

2

Студент має достатні теоретичні знання основ фінансової безпеки та правил вибору форм і методів її забезпечення в банках та застосовував зазначені знання за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, при виборі форм і методів забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків допускав помилки, але при цьому робив правильні висновки і рекомендації для прийняття рішень.

1

Студент, який приймав участь у обговоренні окремих питань дискусії, відповіді студента були правильними, однак без необхідного обґрунтування своєї думки.

0

Неактивніть у дискусії та розв’язанні проблемних завдань, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

 

Письмова контрольна (модульна) робота складається студентом в аудиторії під час заняття №7 (модуль 1 – перевірка знань за темами №№1-4) та заняття №15 (модуль 2 – перевірка знань за темами №№5-8). Кожен модуль складається з одного проблемного завдання (шкала 0-2-4-6-8-10 бали).

За виконане модульне завдання студент може отримати 10 балів у разі, коли всі теоретичні питання розкрито повністю, є відповідні їх обґрунтування з посиланням на нормативні документи чи досвід виконання заходів фінансової безпеки в діяльності банків, всі тести виконано правильно.

У 8 балів оцінюється виконане студентом завдання, в якому в цілому питання висвітлені правильно, але відсутні їх обґрунтування і студентом допущено деякі неточні пояснення чи посилання на нормативні документи. При вирішенні тестів допущено не більше однієї помилки.

У 6 балів оцінюється виконання завдання, в якому надано відповідь, яка вказує на те, що студент знайомий з даними питаннями, але не повністю орієнтується в них і не може вільно оперувати нормативними положеннями, що визначають порядок виконання заходів фінансової безпеки в банках. При вирішенні тестів допущено не більше двох помилок.

4 бали може отримати студент, який вміло застосовував набуті знання у ході виконання роботи з інформаційно-аналітичного дослідження позичальника та проведення розрахунків його кредитоспроможності, хоча висновки студента не завжди випливали із результатів його роботи, при формуванні заходів захисту кредитної операції показав необхідні знання, але легко переймався пропозиціями інших студентів не вдаючись до відстоювання своєї думки і аналізу чужих позицій, працюючи в команді був толерантним, але ініціативу проявляв недостатньо, презентацію результатів своєї роботи здійснював грамотно хоча і не завжди ґрунтовно та переконливо.

У 2 бали оцінюється робота студента, який має глибокі теоретичні знання основ фінансової безпеки та правил вибору форм і методів її забезпечення в банках, та вміло застосовував зазначені знання за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, при виборі форм і методів забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків допускав незначні помилки.

1 бал – коли студент має достатні теоретичні знання основ фінансової безпеки та правил вибору форм і методів її забезпечення в банках та застосовував зазначені знання за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, при виборі форм і методів забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків допускав помилки, але при цьому робив правильні висновки і рекомендації для прийняття рішень.

0 балів ставиться студенту, який не виконував або повністю не виконав модульне завдання

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів

Для оцінювання знань студентів кількість видів контролю і його форми в межах заняття сплановані так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки.

Змістовна характеристика отриманих балів відповідає рівню знань, що продемонстрований студентом під час виконання відповідного завдання:

Відмінний рівень (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на семінарському занятті, вміння розв’язувати ситуаційні вправи, володіння відповідями на всі проблемні питання до відповідного заняття);

Добрий рівень (неповна відповідь, володіння відповідями на більшість проблемних питань, активна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Задовільний рівень (незначний внесок в обговоренні проблеми на семінарському занятті, володіння відповідями на більшість простих питань, помірна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Незадовільний рівень (незнання правильних відповідей на базові питання теми, відсутність участі в обговоренні проблем чи рішенні ситуаційних вправ на семінарському занятті).

Також окремі види робіт чи окремі заняття можуть оцінюватись по спрощеній шкалі.

У випадку запізнення студента з неповажних причин викладач знижує сумарну кількість балів за відповідне заняття на один бал.

У випадку неналежного виконання студентом завдання, що дається малій групі під час використання методу малих груп на відповідному занятті – викладач має право виставити окремому студенту оцінку нижчу, ніж отримала мала група.

Бали за активність на всіх заняттях підсумовуються викладачем на останньому занятті, але не більше, ніж 60 балів для всіх занять (16 занять). Більша сума балів для цього виду контролю не застосовується.

Відповідно – максимальна сума балів за 2 модульні завдання – 20 балів.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. Карта навчальної роботи студента

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Ринок банківських послуг

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 (Фінанси та страхування)

 1. спеціалізація (освітня програма) Банківська справа
 2. спеціалізація (освітня програма) Фінанси та страхування

заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За відповіді і виступи на контактних заняттях

1.

1. Ринок банківських послуг та його сегментація 

2. Депозитні послуги банків

 

Міні-лекція (конспект)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

2.

3. Кредитні послуги банків

4. Платіжно-розрахункові послуги банків 

Міні-лекція (конспект)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань (тема 3)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань (теми 4)

4

3.

5. Системи дистанційного банківського обслуговування

6. Послуги мобільного банкінгу.

 

Міні-лекція (конспект)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань (тема 5)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань (теми 6)

4

4.

7. Технології продажу банківських продуктів та їх просування на ринку банківських послуг

8. Конкуренція на ринку банківських послуг

Міні-лекція (конспект)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

Всього за відповіді і виступи під час контактних занять

40

За виконання контрольних (модульних) завдань

 

5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

             

 

 

 

 

 

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних завдань самістійної роботи

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє письмове завдання самостійної роботи

письмова

за місяць до сессії

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

(16 зміст +24захист)

40

За виконання завдань самостійної роботи за вибором (одного завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій            

2. Аналітична робота — огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність в окремому банку

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних завдань самостійної роботи

50

Разом

100

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Суторміна Катерина Миколаївна, доцент, к.е.н., katyadek@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 085, тел. 456-32-93,

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська, 49г., 3-й корпус університету, ауд. 064, тел. 371-62-24,

з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 18-00 (перерва з 13:00 до 13:30), та у день заочника

 

 

 

3.1.1. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Замість лекцій та семінарських занять для студентів заочної форми навчання проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

Структура контактних занять (заочна форма навчання):

 

заняття

 

Номер і назва теми

Форма контролю

Бали

Бали по видам робіт

Макс кількість балів

1.

1. Ринок банківських послуг та його сегментація 

2. Депозитні послуги банків

 

Міні-лекція (конспект)

4

8

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

2.

3. Кредитні послуги банків

4. Платіжно-розрахункові послуги банків 

Міні-лекція (конспект)

4

12

Семінар-розв’язання проблемних завдань (тема 3)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань (теми 4)

4

3.

5. Системи дистанційного банківського обслуговування

6. Послуги мобільного банкінгу.

 

Міні-лекція (конспект)

4

12

Семінар-розв’язання проблемних завдань (тема 5)

4

Семінар-розв’язання проблемних завдань (теми 6)

4

4.

7. Технології продажу банківських продуктів та їх просування на ринку банківських послуг

8. Конкуренція на ринку банківських послуг

Міні-лекція (конспект)

4

8

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

5

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

10

Всього занять (годин) та сума балів:

5 (10 годин)

50

50

 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни «Ринок банківських послуг» (заочна форма).

 

Контактні заняття студентів заочної форми оцінюються залежно від видів робіт, що виконуються на цих заняттях, відповідно до плану занять та карти навчальної роботи, а саме:

 • Міні-лекція (під час установчої сесії) оцінюється відповідно до якості конспекту відповідної лекції (шкала 0–1–2 бали)
 • Семінар-розв’язання проблемних завдань (під час установчої сесії) – стандартна шкала (шкала 0–1–2 бали), оцінка визначається на кожному відповідному занятті
 • Семінар-розв’язання проблемних завдань (під час екзаменаційної сесії) – спрощена шкала (шкала 0–12–16–20 балів);
 • Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (під час установчої сесії) – студент виконує одне письмове завдання за шкалою 0-6-8-10 балів

 

Критерії оцінюваня робіт, що здійснюються на контактних заняттях

Під час семінару-мозкового штурму викладач (або один із студентів) виконує функції модератора. Студенти пропонують вирішення проблемних завдань, що винесені на відповідне контактне заняття та обговорюють якість пропозицій.

Шкала оцінювання участі у семінарі-мозковому штурмі застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

4

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

2

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у мозковому штурмі, демонстрація відсутності знань належного рівня

Під час семінару-дискусії створюються малі групи (5-6) студентів. Викладач пропонує шляхи вирішення проблемних завдань (виконуються як домашні завдання окремими студентами).

Шкала оцінювання участі у семінарі-дискусії застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

4

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час дискусії

2

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть у роботі малої групи, демонстрація відсутності знань належного рівня

Під час семінару-розв’язування проблемних завдань відбувається розв’язання проблемних завдань, що винесені на відповідне контактне заняття

Шкала оцінювання участі у семінарі-розв’язуванні проблемних завдань застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

4

Висока активність та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію під час вирішення окремих проблемних завдань.

2

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

0

Неактивніть на занятті, демонстрація відсутності знань належного рівня

Виконання проблемних завдань здійснюється студентами індивідуально під час контактних занять. Зміст завдань міститься у відповідному плані заняття.

Шкала оцінювання виконання проблемних завдань застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

4

Висока якість виконання проблемного завдання поєднана з вмінням застосовувати теоретичні знання та практичні навички з використання відповідних методів.

2

В цілому розуміння алгоритму виконання завдання, але виконання завдання з несуттєвими помилками

0

Неактивніть на занятті, невміння виконувати відповідне завдання

Для оцінювання знань студентів кількість видів контролю і його форми в межах заняття сплановані так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки.

 

Змістовна характеристика отриманих балів відповідає рівню знань, що продемонстрований студентом під час виконання відповідного завдання:

Відмінний рівень (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на семінарському занятті, вміння розв’язувати ситуаційні вправи, володіння відповідями на всі проблемні питання до відповідного заняття);

Добрий рівень (неповна відповідь, володіння відповідями на більшість проблемних питань, активна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Задовільний рівень (незначний внесок в обговоренні проблеми на семінарському занятті, володіння відповідями на більшість простих питань, помірна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Незадовільний рівень (незнання правильних відповідей на базові питання теми, відсутність участі в обговоренні проблем чи рішенні ситуаційних вправ на семінарському занятті).

Також окремі види робіт чи окремі заняття можуть оцінюватись по спрощеній шкалі.

У випадку запізнення студента з неповажних причин викладач знижує сумарну кількість балів за відповідне заняття на один бал.

У випадку неналежного виконання студентом завдання, що дається малій групі під час використання методу малих груп на відповідному занятті – викладач має право виставити окремому студенту оцінку нижчу, ніж отримала мала група.

Студенти заочної форми навчання оцінюються відповідно до видів робіт, які можуть співпадати із роботами для очної форми, або визначені окремо для заочної форми навчання.

 

Контроль на міні-лекції здійснюється викладачем шляхом перевірки якості конспекту лекції (контактні заняття заочної форми навчання). Максимальна оцінка – 4 бали –виставляється за розбірливий і охайний конспект, що містить всі дефініції, які викладач визнав за потрібне до конспектування на міні-лекції. Відповідно, ця оцінка може бути зниженою на 2 балів за кожну змістовну помилку чи факт неохайності конспекту і становити 2 або 0 балів.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота виконується студентами заочної форми в аудиторії під час контактних занять. Містить одне практичне завдання. Приклади відповідних завдань містяться у відповідному розділі. Робота виконується самостійно за дві академічні години (одне заняття) і оцінюється за шкалою у 0–6–8–10 балів.

Завдання оцінюється відповідно до зазначених критеріїв:

Максимальна сума у 10 балів знижується до 8 балів за неповну відповідь, до 6 балів за неповну відповідь із грубими помилками та до 0 балів — у випадку невірної відповіді. Також до 6 балів знижується оцінка у випадку математичної помилки у розв’язанні або логічної помилки у викладенні тез. У випадку, якщо розв’язання ситуації може мати декілька варіантів, студент має аргументувати свою позицію, та стисло навести інші шляхи розв’язання ситуації – інакше сума балів також знижується. Практичне завдання оцінюється у 0 балів, якщо характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка виконує роботу, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

4.1 КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Ринок банківських послуг

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 (Фінанси та страхування)

спеціалізація (освітня програма) Фінанси та страхування

дистанційна форма навчання

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття

відповідно до

робочої програми

Вид навчальної

Роботи

Кінцевий

термін подання для

перевірки

Форма подання або

виконання

Макс.

к-сть

балів

Тема 1

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше 20 січня

електронна через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

10

Тема 2

– || –

– || –

– || –

10

Тема 3

– || –

– || –

– || –

10

Тема 4

– || –

– || –

– || –

10

Тема 5

– || –

– || –

– || –

10

Тема 6

– || –

– || –

– || –

10

Тема 7

– || –

– || –

– || –

10

Тема 8

– || –

– || –

– || –

10

Усього балів за роботу в дистанційному режимі 

80

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій        

10

2. Аналітична робота — огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність в окремому банку

10

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

4. Науково-дослідна діяльність студента

20

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

20

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

100

           

 

 

4.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни (дистанційна форма).

 

Оцінка індивідуального домашнього завдання самостійної роботи здійснюється за шкалою від 0 до 10 балів. Всього виконується 8 завдань (по кожній з 8 тем – одне завдання)

Шкала оцінювання змісту окремого елементу застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

10

Оформлення бездоганне. Відмінний рівень змісту роботи.

8

Незначні недоліки оформлення. Або незначні логічні або фактологічні помилки в роботі.

6

Значні недоліки оформлення. Низький рівень виконання (статистична або фактологічна бази значно неповні, суттєві помилки у частині розрахунків тощо). Помилки, що визначені як типові.

4

Недостатній рівень виконання роботи. Помилкові або значно застарілі (більше одного року) фактологічні дані. Невірне виконання завдання. Виконання завдання за чужим варіантом.

0

Невірне виконання завдання. Виконання завдання за чужим варіантом. Відсутність роботи

 

Варіант виконання індивідуального домашнього завдання самостійної роботи визначається студентом дистанційної форми самостійно згідно таблиць (або по узгодженню із викладачем):

Відповідність першої літери прізвища студента дистанційної форми навчання номеру варіанта завдання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перша літера прізвища

А, О

Б, П

В, Г, Р

Д, Є, Е, С

Ж, Т, У

З, І, И, Ф, Х

К, Ц

Л, Ч, Ш

М, Щ, Ю

Н, Я

Відповідність номеру студентського квитка студента дистанційної форми навчання літері варіанта письмового модульного завдання

Версія А

Парна остання цифра номеру студентського квитка

Версія Б

Непарна остання цифра номеру студентського квитка

Таким чином, наприклад, студент Петровський, що має номер студентського квитка 203442, виконуватиме варіант А2 (Прізвище починається на літеру «П», остання цифра номеру – парне). Номер студентського квитка співпадає із номером індивідуального навчального плану («заліковки») студента.

Індивідуальне домашнє завдання самостійної роботи виконується на матеріалах комерційного банку.. Вибір банку студентом здійснюється по узгодженню с викладачем. Як правило, це банк, номер якого у ренкінгу НБУ за активами за останню річну звітну дату відповідає останнім двом цифрам номеру студентського білету студента.

 

Зміст завдання по кожній темі:

Тема 1. «Ринок банківських послуг та його сегментація».

Варіант

Зміст завдання

Версія А

Версія Б

1

Проаналізувати поняття банківського ринку та його характеристику

Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку

2

Дати визначення інфраструктури ринку банківських послуг та її складових елементів.

 

Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку

3

Проаналізувати інфраструктуру ринку банківських послуг та її складові елементи.

 

Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку

4

Описати принципи та підходи до проведення маркетингових досліджень в кредитних установах. 

 

Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку

5

Дати огляд ситуації на банківському ринку України. Кількість банків, їх види, основні продукти та послуги

Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку

6

В чому полягають відмінності банківської послуги від товарів, що продаються торговельними компаніями?

 

Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку

7

Назвіть підходи до класифікації банківських послуг.

 

Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку

8

Яким чином ринок банківських послуг пов’язаний з іншими ринками?

 

Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку

9

Описати методи, завдання та процедури маркетингових досліджень.

 

Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку

10

Чим саме банківський ринок відрізняється від інших сегментів фінансового ринку?

 

Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку

 

Тема 2. «Депозитні послуги банків».

Варіант

Зміст завдання (спільне для версій А та Б).

Написати дослідницьку роботу (до 5 сторінок) за проблематикою:

1

 Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які впливають на доходність депозитних послуг банку. Обґрунтуйте

 

2

Навести приклад депозитних послуг що надають банки України клієнтам фізичним особам.

3

Навести приклад депозитних послуг що надають банки України клієнтам юридичним особам

4

Проаналізуйте ринок депозитних послуг  України за останній рік

5

Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які необхідно враховувати при наданні депозитних послуг клієнтам.  Обґрунтуйте

6

Дослідити депозитні послуги  для клієнтів банку- фізичних осіб. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

 

7

Дослідити депозитні послуги  для клієнтів банку- юридичних осіб. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

 

8

Дослідити депозитні послуги  для клієнтів банку- фізичних осіб та порівняти з депозитними послугами що надаються банком конкурентом. Банки що досліджується обирається студентом самостійно.

 

9

Проаналізуйте ринок депозитних послуг  України за останній рік

10

Дослідити депозитні послуги  для клієнтів банку- юридичних осіб та порівняти з депозитними послугами що надаються банком конкурентом. Банки що досліджується обирається студентом самостійно.

 

 

Тема 2. «Кредитні послуги банків».

Варіант

Зміст завдання (спільне для версій А та Б).

Написати дослідницьку роботу (до 5 сторінок) за проблематикою:

1

 Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які впливають на доходність кредитних послуг банку. Обґрунтуйте

 

2

Навести приклад кредитних послуг що надають банки України клієнтам фізичним особам.

3

Навести приклад кредитних послуг що надають банки України клієнтам юридичним особам

4

Проаналізуйте ринок кредитних послуг  України за останній рік

5

Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які необхідно враховувати при наданні кредитних послуг клієнтам.  Обґрунтуйте

6

Дослідити кредитні послуги  для клієнтів банку- фізичних осіб. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

 

7

Дослідити кредитні послуги  для клієнтів банку- юридичних осіб. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

 

8

Дослідити кредитні послуги  для клієнтів банку- фізичних осіб та порівняти з депозитними послугами що надаються банком конкурентом. Банки що досліджується обирається студентом самостійно.

 

9

Проаналізуйте ринок кредитних послуг  України за останній рік

10

Дослідити кредитні послуги  для клієнтів банку- юридичних осіб та порівняти з депозитними послугами що надаються банком конкурентом. Банки що досліджується обирається студентом самостійно.

 

 

Тема 4. Платіжно - розрахункові послуги банків.

Варіант

Зміст завдання (спільне для версій А та Б).

Написати дослідницьку роботу (до 5 сторінок) за проблематикою:

1

 Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які впливають на доходність платіжно – розрахункових послуг банку. Обґрунтуйте

 

2

Навести приклад розрахункових послуг що надають банки України клієнтам фізичним особам.

3

Навести приклад розрахункових послуг що надають банки України клієнтам юридичним особам

4

Проаналізуйте ринок платіжно – розрахункових України за останній рік

5

Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які необхідно враховувати при наданні  платіжно – розрахункових послуг клієнтам.  Обґрунтуйте

6

Дослідити розрахункові послуги для клієнтів банку- фізичних осіб. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

 

7

Дослідити розрахункові послуги  для клієнтів банку- юридичних осіб. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

 

8

Дослідити  розрахункові послуги  для клієнтів банку- фізичних осіб та порівняти з депозитними послугами що надаються банком конкурентом. Банки що досліджується обирається студентом самостійно.

 

9

Проаналізуйте ринок платіжно – розрахункових послуг  України за останній рік

10

Дослідити розрахункові послуги  для клієнтів банку- юридичних осіб та порівняти з депозитними послугами що надаються банком конкурентом. Банки що досліджується обирається студентом самостійно.

 

 

Тема 5.  Системи дистанційного банківського обслуговування

Варіант

Зміст завдання:

Дослідити та проаналізувати види дистанційного банківського обслуговування (ДБО) що використовують банки України 

та порівняти з  ДБО 3-х конкурентів

Версія А

 

Версія Б

 

Залежно від обраного банку

Фізичних осіб

Юридичних осіб

Методичні поради

Відбір конкурентів обґрунтувати. Визначення видів ДБО окремого банку повинно включати кількість послуг ДБО, що пропонуються на ринку. Для порівняння слід використати, в тому числі, графічний та табличний методи дослідження. Ціновий аспект – ігнорувати. Зробити аргументовані висновки та пропозиції. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Тема 6. Послуги мобільного банкінгу.

 

Варіант

Зміст завдання:

Дослідити та проаналізувати види мобільного банкінгу що використовують банки України 

та порівняти з  ДБО 3-х конкурентів

Версія А

 

Версія Б

 

Залежно від обраного банку

SMS-банкінг

Java-додаток

 

Методичні поради

Відбір конкурентів обґрунтувати. Для порівняння слід використати, в тому числі, графічний та табличний методи дослідження. Не ігнорувати ціновий аспект. Дати порівняння за цінами на стандартну (еталонну) потребу.  Зробити аргументовані висновки та пропозиції. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Тема 7: «Технології продажу банківських продуктів та їх просування на ринку банківських послуг»

Варіант

Зміст завдання:

На основі дослідження інформації з відкритих джерел: охарактеризувати комунікаційні звернення обраного банку, що розповсюджуються в мережі Інтернет (відповідно варіанту)та порівняйте її з цінами основних 3-х конкурентів.

Версія А

 

Версія Б

 

Залежно від обраного банку

Направлені на фізичних осіб

 

Направлені на юридичних осіб

 

Методичні поради

Відбір конкурентів обґрунтувати. Обов’язково проілюструвати знайдені звернення у роботі (у додатках). Розглянути присутність банку у соціальних мережах, месенджерах тощо. Визначити, для порівняння, інтегральний показник. Зробити належні висновки. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Тема 8. Конкуренція на ринку банківських послуг

 

Варіант

Зміст завдання (банк обрано під час виконання попередніх завдань)

 

Версія А

 

Версія Б

 

1,4, 7, 10

Розробити макет маркетингової стратегії банку за допомогою матриці SWOT

Розробити макет маркетингової стратегії банку за допомогою матриці . General Electric

2,5, 8

Дослідити методи підвищення конкурентоспроможності банка

Виявити прямих та непрямих конкурентів банка за кредитними та депозитними послугами

 

3, 6, 9

Визначте параметри оцінки конкурентного становища банка

 

Надайте пропозиції та рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності банка. Обґрунтуйте рішення

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

5.1.1  Спільні види завдань (денна та заочна, дистанційна форми)

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем маркетингу у банку за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фотокопія публікації (не менше трьох публікацій). Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду.

Аналітична робота, огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність у окремому банку — виконується студентами очної форми у вигляді письмової роботи (друкується на аркушах А4 із титульним аркушем, списком літератури) та комплексно характеризує комп’ютерну систему, що використовує маркетинговий підрозділ відповідного банку. Містить скріншоти відповідних програм чи комп’ютерних додатків.

Підготовка проблемних лекцій здійснюється студентом шляхом написання повного тексту лекції на тематику, що узгодження з викладачем, або підготовкою оригінальних матеріалів, що ілюструють зміст лекції (презентації, слайди, розрахунки статистичних даних тощо). Тематика проблемної лекції повинна бути у рамках наукової проблематики «Ринок банківських послуг» (окрема тема або її структурна частина із розрахунку 2 академічні години на лекцію). Для заочної форми навчання зазначений вид роботи не застосовується.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою з наукової проблематики «Ринок банківських послуг» здійснюється за індивідуальним погодженням із викладачем. Передається оригінал тексту та перекладу та текст анотації в друкованому та електронному вигляді з правом розміщення на електронному ресурсі кафедри.

 

Додаткові види роботи (науково-дослідна діяльність студента)

Студентам денної та дистанційної форми, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 20 балів. Для заочної форми навчання зазначені види роботи не застосовуються.

Участь у конференціях і підготовка наукових публікацій можуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни «Ринок банківських послуг». Під керівництвом викладача студент готує текст доповіді, необхідні презентаційні матеріали та включає доповідь у план проведення відповідної конференції (у випадку, коли конференція проходить у період роботи над дисципліною – студент документально підтверджує участь). Для заочної форми навчання зазначений вид роботи не застосовується.

Підготовка наукових публікацій представляє собою публікацію студентом наукової публікації з наукової проблематики «Ринок банківських послуг». До розгляду приймаються публікації, здійснені у поточному навчальному році або статті, що прийняті до друку. Студент пред’являє або публікацію або довідку про прийняття до друку. Для заочної форми навчання зазначений вид роботи не застосовується.

 

5.1.2 Заочна форма навчання ­­- домашнє  письмове завдання самостійної роботи

 

Домашнє  письмове завдання самостійної роботи для заочної форми навчання є обов’язковим видом роботи, що виконується відповідно до варіанту та передається на кафедру у термін, що визначено у карті навчальної роботи студента. Домашнє письмове завдання самостійної роботи оцінюється максимально у 40 балів.

Викладач оцінює Домашнє письмове завдання самостійної роботи протягом тижня з моменту кінцевого строку його реєстрації на кафедрі. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.

Критерії оцінки Домашнього письмового завдання самостійної роботи містяться у відповідному розділі.

Варіант виконання Домашнього письмове завдання самостійної роботи визначається студентом заочної форми самостійно згідно таблиці:

Відповідність першої літери прізвища студента дистанційної форми навчання номеру варіанта завдання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перша літера прізвища

А, О

Б, П

В, Г, Р

Д, Є, Е, С

Ж, Т, У

З, І, И, Ф, Х

К, Ц

Л, Ч, Ш

М, Щ, Ю

Н, Я

Відповідність номеру студентського квитка студента дистанційної форми навчання літері варіанта письмового модульного завдання

Версія А

Парна остання цифра номеру студентського квитка

Версія Б

Непарна остання цифра номеру студентського квитка

Таким чином, наприклад, студент Петровський, що має номер студентського квитка 203442, виконуватиме варіант А2 (Прізвище починається на літеру «П», остання цифра номеру – парне). Номер студентського квитка співпадає із номером індивідуального навчального плану («заліковки») студента.

 

Основні вимоги до оформлення домашнього зав­дання самостійної роботи:

 1. Титульний аркуш (найменування навчального закладу, факуль­тету, курсу, номеру групи).          На титульному аркуші — дата виконання і особистий підпис. Робота виконується на білих аркушах формату А4 (за винятком об’ємних таблиць та рисунків, що можна подавати у форматі А3 в складеному вигляді), шрифтом 12, полуторним інтервалом та нумерацією сторінок внизу по центру.
 2. На титульному аркуші також зазначаються П. І. Б. студента, номер студентського квитка, календарний рік з текстом: Домашнє завдання для самостійної роботи за дисципліною  «Ринок банківських послуг» за варіантом…на матеріалах банку…»
 3. Структура роботи рекомендується наступна:

- зміст роботи із зазначенням сторінок всіх структурних елементів;

- чотири розділи відповідно до завдань варіанту;

- додатки (за необхідністю).

- список використаних джерел (за необхідністю).

 1. Чіткість і логічність викладення, використання конкретних матеріалів з урахуванням можливої комерційної таємниці в банку (шифрування імен клієнтів, абстраговані кількісні показники і т. п.).
 2. Робота набирається на комп’ютері.
 3. Таблиці і схеми, громіздкі малюнки, зразки рекламних матеріалів тощо — в окремому додатку в кінці
 4. Навести, за необхідністю, список використаних джерел інформації (в довільній формі).
 5. Термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії (згідно з картою навчальної роботи студента).
 6. Критерій оцінок визначено окремо (Максимально 40 балів за роботу, включаючи за захист роботи під час «Дня заочника»).

Домашнє завдання самостійної роботи виконується на матеріалах комерційного банку. Вибір банку студентом здійснюється по узгодженню с викладачем. Як правило, це банк, номер якого у ренкінгу НБУ за активами за останню річну звітну дату відповідає останнім двом цифрам номеру студентського білету студента (або, якщо студент працює в іншому банку, що може відповідним чином підтвердити – по відповідному банку).

Кожне завдання оцінюється максимально 10 балів. Відповідно, максимальна кількість балів – 40 (з урахуванням захисту; критерії оцінювання наведені окремо).

Зміст домашнього завдання самостійної роботи (заочна форма)

Варіант

Завдання №1(спільне для версій А та Б).

Написати дослідницьку роботу (до 5 сторінок) за проблематикою:

1

Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які впливають на доходність депозитних послуг банку. Обґрунтуйте відповідь.

2

Навести приклад депозитних послуг що надають банки України клієнтам фізичним особам.

3

Навести приклад депозитних послуг що надають банки України клієнтам юридичним особам

4

Проаналізуйте ринок депозитних послуг  України за останній рік

5

Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які необхідно враховувати при наданні депозитних послуг клієнтам.  Обґрунтуйте

6

Дослідити депозитні послуги  для клієнтів банку- фізичних осіб. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

7

Дослідити депозитні послуги  для клієнтів банку- юридичних осіб. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

8

Дослідити депозитні послуги  для клієнтів банку- фізичних осіб та порівняти з депозитними послугами що надаються банком конкурентом. Банки що досліджується обирається студентом самостійно.

9

Проаналізуйте ринок депозитних послуг  України за останній рік

10

Дослідити депозитні послуги  для клієнтів банку- юридичних осіб та порівняти з депозитними послугами що надаються банком конкурентом. Банки що досліджується обирається студентом самостійно.

 

Варіант

Завдання №2 (спільне для версій А та Б).

Написати дослідницьку роботу (до 5 сторінок) за проблематикою:

1

Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які впливають на доходність кредитних послуг банку. Обґрунтуйте відповідь.

2

Навести приклад кредитних послуг що надають банки України клієнтам фізичним особам.

3

Навести приклад кредитних послуг що надають банки України клієнтам юридичним особам

4

Проаналізуйте ринок кредитних послуг  України за останній рік

5

Запропонуйте перелік найважливіших факторів, які необхідно враховувати при наданні кредитних послуг клієнтам.  Обґрунтуйте

6

Дослідити кредитні послуги  для клієнтів банку- фізичних осіб. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

7

Дослідити кредитні послуги  для клієнтів банку- юридичних осіб. Банк що досліджується обирається студентом самостійно.

8

Дослідити кредитні послуги  для клієнтів банку- фізичних осіб та порівняти з депозитними послугами що надаються банком конкурентом. Банки що досліджується обирається студентом самостійно.

9

Проаналізуйте ринок кредитних послуг  України за останній рік

10

Дослідити кредитні послуги  для клієнтів банку- юридичних осіб та порівняти з депозитними послугами що надаються банком конкурентом. Банки що досліджується обирається студентом самостійно.

 

 

Варіант

Завдання №3:

Дослідити та проаналізувати види дистанційного банківського обслуговування (ДБО) що використовують банки України 

та порівняти з  ДБО 3-х конкурентів

Версія А

Версія Б

Залежно від обраного банку

Фізичних осіб

Юридичних осіб

Методичні поради

Відбір конкурентів обґрунтувати. Визначення видів ДБО окремого банку повинно включати кількість послуг ДБО, що пропонуються на ринку. Для порівняння слід використати, в тому числі, графічний та табличний методи дослідження. Ціновий аспект – ігнорувати. Зробити аргументовані висновки та пропозиції. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

Варіант

Завдання №4:

На основі дослідження інформації з відкритих джерел: охарактеризувати комунікаційні звернення обраного банку, що розповсюджуються в мережі Інтернет (відповідно варіанту)та порівняйте її з цінами основних 3-х конкурентів.

Версія А

Версія Б

Залежно від обраного банку

Направлені на фізичних осіб

 

Направлені на юридичних осіб

 

Методичні поради

Відбір конкурентів обґрунтувати. Обов’язково проілюструвати знайдені звернення у роботі (у додатках). Розглянути присутність банку у соціальних мережах, месенджерах тощо. Визначити, для порівняння, інтегральний показник. Зробити належні висновки. На початку роботи слід визначити структуру наукового дослідження (об’єкт, предмет, методи, мета).

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

 

Аналітичний огляд публікацій з питань маркетингу у банку, здійснюється письмово та оформлюється на білих з одного боку аркушах формату А4. Повинен містити такі структурні частини: титульний аркуш із зазначенням повних вихідних даних статей (три статті в наукових виданнях не старші одного календарного року з моменту виконання огляду), огляд публікацій, анотації статей та повні тексти статей. Огляд повинен з’ясувати відповідність діючим вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Максимальна сума балів, 10 балів, нараховується у випадку бездоганного оформлення та наявності обґрунтованого коментарю (огляду публікації) на окремому аркуші. Ця сума балів знижується на 2 бали за кожний недолік оформлення та за кожну змістовну помилку і може становити мінімально 0 балів (якщо балів виходить менше 4– застосовується оцінка 0 балів). Для пошуку наукових статей в мережі Інтернет рекомендується використання сервісу Гугл Академія (http://scholar.google.com.ua)

Аналітична робота (огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність в окремому банку), оцінюється максимально у 10 балів у випадку належного оформлення (прошивка у швидкозшивачу, титульний аркуш із необхідними реквізитами, шрифт 14, пронумеровані сторінки тощо) та представлення актуальної інформації з переліком функцій відповідних програм. В інших випадках (порушення хоч однієї з вимог до змісту та оформлення) оцінка за роботу знижується на 2 бали за кожне порушення (якщо балів виходить менше 4 – застосовується оцінка 0 балів).

Підготовка проблемних лекцій оцінюється у 20 балів, якщо самостійно підготовлений повний текст проблемної лекції. 16 балів студент отримує за підготовку статистичного матеріалу проблемної лекції, за виготовлення слайдів (12 балів – за виготовлення окремих файлів презентації) до готової лекції.

Бали за проблемну лекцію знижуються на 2 бали у випадку неналежного оформлення та за кожен якісний недолік (якщо балів виходить менше 12 – застосовується оцінка 0 балів).

Повністю виконана проблемна лекція друкується на аркушах формату А4, шрифтом 14 з інтервалом 1.5, сторінки пронумеровані, подається у швидкозшивачу з титульним аркушем та повинна містити: план із часовою розбивкою, безпосередньо текст лекції (у який інтегровані слайди у зменшеному вигляді), перелік літератури, додатки у вигляді надрукованих сторінок слайдів-презентацій та диск CD-RW (DVD-RW) з електронними варіантами (текстової частини у файлі Word та презентації у форматі PowerPoint). Рекомендований обсяг – 30 сторінок без додатків.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою оцінюється в 10 балів за якісне і повне виконання попередньо дорученого викладачем анотування змісту (як правило – наукової статті англійською мовою в іноземному виданні). Ця сума балів знижується до 8 балів у випадку неякісного оформлення та до 6 балів у разі наявності логічних помилок у змісті перекладу і може становити 0 балів у випадку незадовільного змісту.

 

За узгодженням із викладачем, письмова вибіркова робота може бути представленою в електронному вигляді та надіслана на електронну пошту викладача (виключно у форматі PDF із збереженням всіх вимог до оформлення паперової версії).

 

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

Участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності – максимально заохочується: студентам очної форми 20-ма балами.

Участь у конференції оцінюється для студентів очної форми у 20 балів, незалежно від отриманого призового місця або заохочення по результатах конференції. Викладачу надаються матеріали конференції (або програма конференції), де студент зазначений як доповідач. У випадку підготовки матеріалів до майбутньої конференції, максимальний бал виставляється у випадку належного оформлення матеріалів та може бути знижений на 4 бали за кожну змістовну помилку чи помилку у оформленні (якщо балів виходить менше 12 – застосовується оцінка 0 балів).

Наукова публікація студента очної форми оцінюється у 20 балів у випадку публікації у виданні, що визнане фаховим, та 16 балів у нефаховому виданні. Викладач може також оцінити, на свій розсуд, проект такої публікації, що готовий до передання до відповідної редакції (за шкалою 0–12–16–20 балів відповідно до якості згідно вимог до фахових наукових публікацій). Для оцінки публікація подається скріпленою у швидкозшивачі у вигляді ксерокопії із титульним аркушем (зазначаються дані про студента, місце та час здійснення публікації, назва дисципліни «Маркетинг у банку», до проблематики якої відноситься публікація).

Участь у конкурсах наукових студентських робіт заохочується відповідно до рівня конкурсу, на який представлена робота. Максимальна сума балів нараховується у випадку допущення роботи до конкурсу міжвузівського рівня. Вимоги оголошуються викладачем згідно з вимог відповідного конкурсу.

 

 

 

Оцінка письмового домашнього завдання самостійної роботи (заочна форма навчання) здійснюється за шкалою від 0 до 40 балів. Оцінка за кожне із чотирьох завдань (максимально 5 балів) складається з оцінки за зміст за шкалою 0–2–3–4 бали та з оцінки захисту за шкалою 0–2–4–6 балів, відповідно таблиці:

Шкала оцінювання змісту окремого елементу застосовується така:

Бал

Критерії оцінювання

4

Оформлення бездоганне. Відмінний рівень змісту роботи.

3

Незначні недоліки оформлення. Або незначні логічні або фактологічні помилки в роботі.

2

Значні недоліки оформлення. Низький рівень виконання (статистична або фактологічна бази значно неповні, суттєві помилки у частині розрахунків тощо). Помилки, що визначені як типові.

0

Недостатній рівень виконання роботи. Помилкові або значно застарілі (більше одного року) фактологічні дані. Невірне виконання завдання. Виконання завдання за чужим варіантом.

До вимог бездоганного оформлення відноситься виконання всіх завдань роботи на білих з одного боку аркушах А4 із зазначенням варіанту завдання і всіх необхідних реквізитів на титульному аркуші, що є спільним для всіх чотирьох завдань роботи. Сторінки роботи нумеруються, робота друкується шрифтом 12 із інтервалом 1,5. Громіздкі таблиці та малюнки, зразки рекламних звернень тощо виносяться у додатки.

Захист домашньої письмової самостійної роботи (кожного з чотирьох завдань окремо) студентами заочної форми оцінюється шкалою 0–2–4–6 балів відповідно до рівня знань, який демонструє студент під час захисту положень власної роботи. Максимальна оцінка у 6 балів знижається викладачем на 2 бали за кожну невірну відповідь, що стосується теоретичних положень, та практичних висновків, що покладені у зміст роботи, яка захищається. Як правило – під час захисту задається три змістовних питання.

На підсумкову суму балів за письмову роботу впливає своєчасність її подання на кафедру (згідно із вимогами карти самостійної роботи студента). Викладач має право, у випадку несвоєчасного подання письмової роботи, застосувати до остаточної суми балів за цю роботу коефіцієнт 0,5.

 

 

Обов’язковість захисту домашніх письмових робіт.

Всі домашні письмові роботи, що передаються студентами, підлягають обов’язковому захисту в терміни, що визначені в карті навчальної роботи студента. Захист полягає в доведенні студентом самостійності виконання роботи шляхом відповідей на змістовні питання, що характеризують зміст роботи. За невпевнене розуміння змісту власної роботи студент може бути позбавлений частини балів та отримати незадовільну оцінку (0) у випадку повного нерозуміння змісту роботи. Невиконання термінів представлення та захисту робіт з вини студента має наслідки у вигляді незадовільної оцінки (0) за відповідну роботу.

 

Всі бали, що отримані студентом під час поточного контролю, підсумовуються. Загальна сума балів поточного контролю при цьому не може перевищувати 100 балів для студентів як очної, так і  заочної форми.

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ».

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни «ринок банківських послуг» для студентів всіх форм навчання — залік.

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни «Ринок банківських послуг» здійснюється за 100-бальною шкалою виключно за результатами поточного контролю. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

Структура індивідуальної контрольної роботи (для повторного складання заліку):

 • П’ять теоретичних питань (шкала 10-8-6-4-2-0 балів);
 • П’ять  проблемних завдань (шкала 10-8-6-4-2-0 балів);

 

Зміст завдань індивідуальної контрольної роботи відповідає змістові завдань поточного контролю. Теоретичні питання відповідають змісту робочої програми дисципліни.

 

Контрольна робота містить 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Кількість балів за10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Типовий білет включає десять завдань. З них: п’ять теоретичних питань, відповідь на які оцінюється за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо), та п’ять два аналітичних завдання (проблемні ситуації), які оцінюються за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів за кожне (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо).

Отже, за кожне із відповідно десяти завдань студент може отримати максимальну кількість 10 балів, а за виконання всіх завдань екзаменаційного білету — 100 балів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ :

Критерії оцінки знань за теоретичне питання роботи (рівні 0-2-4-6-8-10 балів) такі:

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

 1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проб­леми;
 2. повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 3. вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;
 4. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
 5. уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
 6. демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 7. використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
 8. враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методич­них посібниках та наукових виданнях.

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 1. відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 2. при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі маркетингу у банку.

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 • одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів,

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

 • відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

Аналітичні питання (проблемні ситуації), що містить білет для контрольної роботи, оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів.

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання пдкрепено правильним теоретичним обгрунтуванням

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 • виконано критерій на 10 балів, але студент не розкрив, за необхідністю, інші шляхи розв’язання ситуації

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання не підкрепено правильним теоретичним обґрунтуванням (або підкреплено помилковим теоретичним обґрунтуванням)

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • математичний розрахунок помилковий, хоча необхідна формула вказана вірна
 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

 • відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

 • неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (зниження на 2 бали);
 • неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (зниження на 2 бали);
 • порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (зниження на 2 бали);
 • помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (зниження на 2 бали).

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

 

 

 

Приклади типових завдань, що виносяться на залік.

 

Завдання 1.

Ви у складі робочої групи банку «Спеціальний» розробляєте програму розвитку відносин зі страховими компаніями. На цей час у банку обслуговується лише 1 страхова компанія, Юніон, поліси страхування життя, яка є № 5 на ринку України. Ви дізналися, що більшість ваших вкладників придбали поліси страхування життя у компанії Весна, а страхування майна – у компаній Лідер та Апріорі.

Нещодавно Ви дізналися, що ваш колишній однокурсник призначений на посаду комерційного директора страхової компанії Весна та вирішили скористатися можливістю зміцнення контактів.

Виготуєтесь до обіду зі своїм знайомим, щоб обговорити можливості розвитку бізнесу, зацікавивши його співпрацею компанії з банком. Вам також відомо, що зараз компанія Весна спільно продає частку страхових продуктів у 5 відділеннях банку Ліліпут, що є засновником цієї компанії. Нещодавно з’явилися чутки, що цей банк акціонери хочуть продати.

Завдання: Підготуватися до плідного діалогу з менеджером компанії, виклавши переваги співпраці з банком «Спеціальний». Обґрунтуйте механізм співпраці з компанією.

Завдання 2.

Дослідження ринку платіжних карток у трьох провідних областях України показало, що за обсягами трансакцій з використанням карток Ваш банк посів 8 місце, кількістю емітованих карток – 3 місце, а залишків на рахунках – лише 10 місце. Ваш банк випускає лише дебетові картки, і на думку акціонерів, перехід до кредитних карток є передчасним.

Вам стало відомо, що минулого місця один іноземний банк розпочав програму встановлення багатофункціональних банкоматів на АЗС двох компаній, а два великих банки домовилися про спільне використання банкоматів держателями карток.

Довідка по банку за останній місць показує, що залишки на платіжних рахунках в банку скорочуються, продовжують надходити скарги клієнтів на технологічні збої в роботі банкоматів.

Більшість держателів карток – персонал підприємств, що запровадили зарплатні картки.

Завдання: Підготувати пропозицію керівництву банку щодо розвитку операцій з платіжними картками. Визначити слабкі сторони банку та можливості їх подолання. Обґрунтувати заходи з цінової та нецінової конкуренції на ринку платіжних карток.

Завдання 3.

В регіоні активно діють 17 банків. Відомо, що на останню звітну дату кількість рахунків, відкритих юридичним особам така (таблиця):

Банк

кількість

Банк

кількість

банк

кількість

банк

кількість

№1

7000

№5

12000

№9

18

№13

200

№2

200

№6

5500

№10

36520

№14

150

№3

2300

№7

3540

№11

520

№15

300

№4

49000

№8

1270

№12

180

№16

750

Визначте, з використанням відомих Вам показників, рівень конкуренції в регіоні.

Завдання 4.

Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).

Завдання 5.

Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).

Завдання 6.

Скласти анкету для опитування поштою для дослідження характеристик ломбардного ринку (на вибір)

Завдання 7.

Скласти анкету для опитування телефоном для дослідження характеристик ринку банківської установи (на вибір)

Завдання 8.

Скласти анкету для опитування під час особистої зустрічі для дослідження характеристик ринку банківської установи (на вибір)

Завдання 9.

Скласти календарний план і сітьовий графік проведення маркетингового дослідження сегменту ринку банківської установи (на вибір)

Завдання 10.

Скласти орієнтовний кошторис камерального (кабінетного) дослідження ринку банківської установи (на вибір)

Завдання 11.

Скласти орієнтовний кошторис первинного (польового) дослідження ринку банківської установи (на вибір)

Завдання 12.

Дайте конкретні пропозиції щодо використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу банку.

Завдання 13

Ваш банк активно емітує платіжні картки міжнародної системи VISA, їх емісія перевищили вже 500 тис. Дебетових карток, але темпи зростання кількості держателів карток скоротилися з 15% до 5% за рік. В той же час конкуренти тримаються на рівні зростання щорічно 20-25%. Вам загрожує скорочення фінансування бізнесу платіжних карток, тому що керівництво збирається сконцентруватися на розвитку філій.

Вам відомо, що більше 80% трансакцій з картками Вашого банку – зняття готівки з карткового рахунку.

Завдання: Оцінити можливості збагачення функцій платіжних карток банку. Яким чином цей продукт може вплинути на інші продукти банку? Яким чином Ви пропонуєте просувати далі цей продукт на ринку?

Завдання 14

Аналіз вкладників Вашого банку показав, що 50% клієнтів купують у банку лише цей продукт, 35% - також відкривають поточний рахунок, а 15% - окрім цього мають кредитну картку. Решта 5% - придбали у банку 4 та більше продуктів.

Перед вами, керівником філіалу, поставлено завдання збільшити коефіцієнт крос-продаж до 2,5 в розрахунку на 1 клієнта в роздрібному бізнесі. Зараз у філіалі цей показник становить 1,5. Вам здається, що таке зростання є нереалістичним, Ви думаєте про доцільність погодити з керівництвом менш напружене завдання.

Завдання 15.

Ваш філіал знаходиться у промисловому районі центральної частини міста, але в якому збираються винести значні виробничі потужності на окраїну для забудови будинками підвищеного комфорту.

Завдання: Чим Ви обґрунтуєте більш реалістичний план? Або оберете інший шлях?

Яким чином плануєте забезпечити таке зростання? Чи можна використати базу вкладників як джерело перехресних продаж? Як можна підключити персонал філіалу до виконання цього завдання.

Завдання 16.

Новий фінансовий рік став для Вашого банку початком реалізації програми пріоритетного розвитку роздрібного бізнесу у регіонах. З цією метою керівництво банку поставило перед Вами, керівником індивідуального бізнесу, завдання вивести на ринок новий кредитний продукт – житлові позики.

Вам відомо, що вже 4 провідних банків активно працюють на цьому ринку, надавши близько 85% позик. Перед Вами порівняльна таблиця умов кредитування:

Банк

Строк максимальний, років

Мінімальна ставка % у валюті

Власний внесок позичальника

Комісії банку

Банк 1

10

12%

10%

1%

Банк 2

15

14%

5%

1%

Банк 3

12

10%

30%

1,5%

Банк 4

10

11%

25%

0,5%

 Завдання: Підготувати опис продукту. Визначити його переваги для клієнта. Оцінити діапазони коливання процентних ставок, види комісій. Визначити перелік підрозділів, з якими Ви повинні погодити цей продукт. Що саме Вам слід з’ясувати з підрозділом кредитного аналізу? Як Ви оцінюєте життєвий цикл цього продукту?

Завдання 17.

Банк «Схід-Захід» виводить на ринок новий продукт «Консультаційний франчайзинг». Постійні витрати на підтримку функціонування продукту 5 000 грн./місяць, змінні – 2 тис грн. на 10000 грн. Первинні інвестиції на впровадження – 25 000 грн. Є статистика реалізації продукту за перші 12 місяців з моменту впровадження (таблиця):

Місяць

продаж

Місяць

продаж

Місяць

Продаж

1

500

5

7000

9

21000

2

500

6

15000

10

21200

3

350

7

20000

11

19800

4

1000

8

21000

12

19500

Накресліть графік життєвого циклу продукту. Зробіть висновок про форму кривої циклу, відповідність певній стадії на момент здійснення аналізу та дайте пропозиції щодо подальшого розвитку продукту для установи банку.

Завдання 18.

 Банківський продукт «Авто в кредит» має визначений рівень постійних витрат 10000 гривень на місяць. Видача кредиту призводить до додаткових витрат в обсязі 720 гривень. Середній розмір кредиту 50000 гривень. Середній термін до погашення – 36 місяців. Середня ціна ресурсів – 9% річних (гривня). Визначте планову кількість кредитів, що банк повинен видавати щомісячно, та орієнтовну ціну (вкажіть маркетинговий підхід, за яким ціна визначена).

Маркетологи банку «Невеликий» визначили територіально первинну зону обслуговування клієнтів, що сплачують у відділенні за квартиру. Відомо, що 45% мешканців зони регулярно сплачують за квартиру через відділення банку «Невеликий». На окресленій території проживає 12354 мешканці, середній рахунок за квартиру (включаючи супутні платежі) становить 184 грн. 43 коп. Середнє число проживаючих у квартирі – 1.7 особи. Розрахуйте цінність зони для банку.

На карті-схемі власного району проживання графічно визначте первинні зони обслуговування обраного банку і основних конкурентів на ринку комунальних платежів.

Завдання 19

Банк “Новий” планує встановити 100-й банкомат у обласному центрі.

Завдання: Придумати суспільну подію, що має відбутися у зв’язку з встановленням банкомату. Підготувати текст прес-релізу.

Завдання 20

Серпень. Початок навчального року. Банк “Перший депозитно- інвестиційний банк” зацікавлений в додатковому залученні депозитів терміном на рік для кредитування оплатного навчання студентів.

Завдання: Сформулювати загальні умови, що характеризують новий продукт депозитного типу, що буде діяти протягом осені. Підготувати рекламний текст, що буде використаний на радіо.

Завдання 21

Банк “Шулявка” відкриває філіал у спальному районі обласного центру. Філіал буде спеціалізуватись на депозитах населення, споживчих кредитах та розрахунках. На цей період у районі функціонують ще три філіали системних банків та один місцевий банк.

Завдання: Сформулювати ідею і основний зміст комунікаційного звернення до мешканців району, які банк “Шулявка” не планує мати клієнтами. Запропонувати ефективний комунікативний канал.

Завдання 22

Наближається 15-та річниця створення банку “Дорогожичі”. Банк створений як універсальний, має філіали у всіх обласних центрах України, спеціалізується на міжнародних розрахунках та валютних операціях, випуску пластикових карток міжнародних систем..

Завдання: Придумати кредитний продукт для банку “Дорогожичі” і надати йому основні параметри. Підготувати текст рекламного звернення на телебаченні (включаючи характеристику аудіовізуального супроводження) та план рекламної кампанії банку на період святкування річниці, включаючи кошторис. Бюджет кампанії – 500000 грн.

Завдання 23

На внутрішньому ринку України різко впали процентні ставки. Банк “Студент” вимушений запропонувати приватним клієнтам зниження відсоткової ставки по депозиту в середньому на 3 відсотки річних.

Завдання: Створити анкету для вивчення думки клієнтів щодо можливого зменшення процентної ставки. Запланувати основні риси PR-акції, що призначена зберегти позитивне відношення клієнтів до банку. В рамках цієї акції запланувати заходи по стимулюванню збуту депозитів приватним клієнтам.

Завдання 24.

Влітку 2017 року маркетологи банку розробляють макет стратегії банку «Грім». Продукт, пенсійні картки, було впроваджено весною 2017 року. З вересня 2017 року, згідно із змінами у пенсійному законодавстві, з’являється нова категорія пенсіонерів, якій банком «Грім» намічається запропонувати згадані картки. Побудуйте стратегічну матрицю і розмістить у ній відповідний продукт. Обґрунтуйте рішення.

Завдання 25.

Комерційний банк “Шулявка” на пропозицію управління маркетингу банку здійснив маркетингову програму по просуненню нового для себе продукту “Термінові перекази за кордон”. Організаційні витрати на впровадження продукту становили 200 тис гривень, маркетингові заходи, що здійснювались до моменту продажу продукту – 500 тис гривень. Витрати на технічне переобладнання у зв’язку з впровадженням продукту – 195 тис. грн.. Постійні щомісячні витрати на надання продукту – 45 тис гривень. Середній дохід від одного клієнта, що скористався послугою – 85 гривень. Змінні витрати, пов’язані з обслуговуванням одного клієнта – 7 гривень. Період виведення продукту на ринок – 3 місяці. Починаючи з четвертого місяця впровадження продукту планується залучати 50 клієнтів в день, далі рівномірно протягом двох років приріст клієнтів становитиме 10% щоквартально.

Завдання. Розрахувати показники ROC (Return On Customer) та ROI (Return Of Investment) для продукту “Термінові перекази за кордон” окремо на перший, другий роки впровадження продукту. Зробити аргументовані висновки щодо доцільності створення продукту та обґрунтованості бюджету маркетингу.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.

7.1. Основна література

 1. Алексеев I. В., Захарчук О. В., Рим И. Н. Банківський маркетинг. Навч. Посібник. - Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1998.- 96 с.
 2. Банківські операції: Підручник. – 3-тє вид, перероб і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін; за заг. ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008 – 608 с.
 3. Бритченко И. Г. Банковский маркетинг: организация процесов инвестирования. – Донецьк, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 1997. 200с.
 4. Джозмен Р. В., Хамфриз Д. К. Банковский маркетинг. - М.: "Церих - ПЭЛ', 1995.-560с.
 5. Лютий І.О. Солодка О.О. Банківський маркетинг: Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2009 – 776 с.
 6. Ляпин 3. Ф., Гончарова И. И. Маркетинг в банковской сфере. - Луганск:зд-во Восточно-украинского государственного университета, 1998. - 186 с.
 7. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры. – М.: Банки и биржа, 1994. – 128 с.
 8. Макарова Г.Л. Система банковского маркетинга.:-М: "Финстатинформ", 1997.-110 с.
 9. Маркетинг у банку: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Нікітін А.В., Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.
 10. Маркетинг у банках: Навчальний посібник / під ред. проф. Бритченко І.Г. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008 – 345 с.
 11. Маркетинг у банку [Електронний ресурс] : учбово-методичний посібник для студентів спеціальності «Банківська справа» усіх форм навчання» / уклад. Т. Д. Кравченко. – Маріуполь : ПДТУ, 2011. – 94 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2197
 12. Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч.посібник. / За ред. Нікітіна А.В. — К.: КНЕУ, 2006  – 432 с.
 13. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Навч.-метод, посібник. — К КНЕУ, 2001 — 170 с.
 14. Олещук, М. Оцінка рівня конкурентоспроможності банківських послуг для фізичних осіб [Текст] / М. Олещук –[Електронний ресурс] – Режим доступу: //http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7300/1/111.pdf
 15. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг. Монографія. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”. – 2001. – 484 с.
 16. Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 344 с.
 17. Савельєв Є.В., Дяченко В.П., Куриляк В.Е., Фаріна Л.В. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посібник.– К.: НМКВО, 1993.– 72 с.
 18. Самойлов Г.О., Баталов А.Г. Банковская конкуренция. - М.: Экзамен, 2002. -256с.
 19. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. - М.: "Дело ЛТД", 1994. - 128 с.
 20. Спицын И. О., Спицын Я. О. Маркетинг в банке. - Тернополь: АО "Тарнекс". - К.: ЦММС "Писпайп", 1993. - 656 с.
 21. Уткин Э. А. Банковский маркетинг. - М.: ИНФРА-М, Мета-информ, 1994. - 340 с.
 22. Фомін І. Рейтингова оцінка комерційного банку в системі діагностики його конкурентоспроможності // Вісник НБУ. - 2002. -№4. - с.11-14.

 

7.2. Додаткова

 1. Бондарець, В. Методологічні положення конкурентоспроможності банківської системи  України [Текст] /В. Бон- дарець //Економіка та держава. – 2011.  – № 6. – С. 76-77.
 2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 1998. – 416 с.
 3. Диксон Р. Питер. Управление маркетингом / Пер с англ. Ю.В. Шленова. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. – 556 с.
 4. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. Пособие / Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. – М.: Высшая школа, 1996. – 256 с.
 5. Іванова Т. Г. Оцінка конкурентної позиції банків України// Вісник Академії праці і соціальних відносин: Науково-практичний збірник. –  К.: Курс, 2014. – № 1 (69) – С. 43– 47
 6. Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: навч. посібн.  для вищих навч. закладів./ О.  Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. - К.: Основи, 1999. -671с.
 7. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондрес Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 1152 с.
 8. Криклiй, А. Конкурентоспроможнiсть i ефектiвнiсть як критерiї  економiчної  спроможностi  банкiв  на   ринку фiнансових послуг [Текст] /А. Криклiй, I.Лютий, О.  Юрчук  // Фондовий ринок. – 2009.  – № 4. – С. 10-17.
 9. Маркетинг. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії // http://uk.wikipedia.org/wiki/Маркетинг
 10. Маслоу Абрахам. Новые рубежи человеческой природы: Пер. с англ. / Г.А. Балл (общ.ред.). — М. : Смысл, 1999. — 425с.
 11. Минаев Д.В. Маркетинг в схемах моделях – Ростов: «Фенікс», 2004 – 480 с.
 12. Методика Кромонова В. [Текст] /В. Кромонов. – [Електронний ресурс] – Режим  доступу: //http://www.profile. ru/forum/forum.php? item=4414#msg
 13. Оцінка конкурентоспроможності: KonSi DEA Analysis. – [Електронний   ресурс] – Режим доступу: /http:/www.data-envelopment-analysis.ru
 14. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 254 с. – тема 1 (с. 12–17)
 15. Усоскин В. М. Современный  коммерческий банк: управление и операции. - М.: "Всё для вас", 1993. -- 320 с.

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Національний банк України – офіційний сайт в мережі Інтернет // http://www.bank.gov.ua
 2. Основні показники діяльності банків України // http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm
 3. Офіційний сайт Асоціації українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aub.com.ua.
 4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
 6. Офіційний сайт Національного банку України. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=640975
 7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. №2121-14 (із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 8. Про Національний банк України; Закон України від 20.05.1999  р. №679-14 (із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi