Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Регіональна економіка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, КОРПОРАТИВНОЇ ТА ПРОСТОРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні вченої ради економічного факультету протокол №8 від 16.02.2018 р.

Голова ради __________Л.В. Шаульська

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Регіональна економіка»

 

 

для студентів СО «Бакалавр» за спеціальностями економічного факультету  денної та заочної форми (нормативний термін навчання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця, 2018

 

 

УДК: 330.111.8:332.1(078)

ББК: УО 46.15 р 30

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів СО «Бакалавр» за спеціальностями економічного факультету  денної та заочної форми (нормативний термін навчання) / Укл.: В.В. Біркентале. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. 31 с.

Укладач: Біркентале В.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

 

 

Рекомендації містять характеристику етапів проведення дослідження за обраною темою, особливості розкриття тем різного типу, вимоги щодо структури, змісту курсової роботи, порядку оцінювання та захисту роботи, поради до виконання.

 

Рецензенти:

Сидорова А.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

Юрчишена Л.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи

 

 

Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Протокол №10 від «14» лютого 2018 р.

 

В.о. завідувача кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

 ______________________________О.С. Трегубов                              

 

Схвалено навчально-методичною комісією економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса

Протокол ____ від «___» ______ 2018 р.

 

Голова НМК _________________Л.В. Юрчишена

 

 

 

Ó Біркентале В., 2018 р.

Ó ДонНУ імені Василя Стуса, 2018 р.

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

……………………………………………………………

4

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6

РОЗДІЛ 2

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

10

РОЗДІЛ 3

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

13

РОЗДІЛ 4

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

19

РОЗДІЛ 5

ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

23

ДОДАТКИ

………………………………………………………………

25

 

 

 

ВСТУП

 

В освітніх програмах та навчальних планах підготовки студентів першого курсу економічного факультету СО «Бакалавр» денної та заочної (з нормативним терміном) форм навчання за всіма спеціальностями (окрім спеціальності 292) передбачено написання курсової роботи з дисципліни «Регіональна економіка».

Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента. Під час написання курсової роботи студенти оволодівають навичками самостійного аналізу територіальної організації продуктивних сил, засвоюють основні методи такого аналізу. Вони навчаються: знаходити необхідний матеріал з літературних, статистичних, наукових джерел, електронних ресурсів, систематизувати його, робити висновки; методично й послідовно висвітлювати принципи територіальної організації обраного об’єкта (галузі господарства, економічного району, міжгалузевого комплексу, області, населення регіонів тощо).

У курсовій роботі мають знайти відображення соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільстві, у розміщенні продуктивних сил; структурні зрушення в економіці країни та управлінських підходах щодо розвитку регіонів. Зміст усіх розділів має бути послідовно викладеним з точки зору розкриття ключових питань теми курсової роботи. Історичні й технологічні аспекти питань, що розкриваються, повинні сприяти більш глибокому розкриттю змісту теми та мають бути викладені стисло. 

Мета написання курсової роботи – поглиблене вивчення окремих питань курсу, представлення результатів дослідження у формі наукової студентської роботи. Виконання курсової роботи – характеристика розвитку і розміщення певної галузі господарства країни, її окремого регіону, вивчення процесу формування економічних районів і характеристика їх розвитку – неможливе без роботи з літературними, науково-дослідними, статистичними джерелами. Підґрунтям курсової роботи мають бути статистичні дані, отримані з офіційних джерел, що наведені у динаміці, у тому числі – за останні роки.

Виконання курсової роботи за дисципліною «Регіональна економіка» передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітніх програм спеціальностей 051, 071, 072, 073, 075, 076.

Загальні компетентності (ЗК):

 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • уміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усне та письмове мовлення;
 • прагнення до особистого та професійного розвитку;
 • оволодіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, обробки інформації;
 • здатність працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах і корпоративних інформаційних системах.

Фахові (спеціальні) компетентності (ФК, СК):

 • розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави;
 • навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів;
 • здатність до аналізу, планування та організації господарської діяльності в сучасних умовах.

Програмні результати навчання (ПРН):

 • усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави;
 • володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку продуктивних сил;
 • застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • вміти застосовувати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи, результати вивчення передового зарубіжного та вітчизняного досвіду у ході проведення наукових досліджень;
 • аналізувати стан ринку праці на регіональному та національному рівні, оцінювати ефективність державної політики зайнятості; аналізувати трудовий потенціал держави, регіону;
 • демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним;
 • самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації для прийняття обґрунтованих рішень;
 • оцінювати результати функціонування національної та регіональної економіки;
 • застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності бізнесу;
 • використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

До початку написання курсової роботи студент зобов'язаний глибоко вивчити матеріал таких тем, як «Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка», «Основи економічного районування та територіальна організація господарства», «Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів». Знання цих створює теоретико-методологічну основу для написання змістовної і якісної курсової роботи.

Головний предмет дослідження в курсовій роботі – характеристика і аналіз розміщення продуктивних сил, з'ясування кола проблем і шляхів їх вирішення. На початку роботи над темою після попереднього ознайомлення з літературними джерелами необхідно скласти план (зміст) (див. Додаток А). При складанні плану треба врахувати, які питання і в якій послідовності мають бути розглянуті при розкритті даної теми, виявити основні проблеми, яким повинні бути підпорядковані всі інші питання плану. У кожній темі план повинен сприяти реалізації її головної мети. План роботи і приблизний список літературних джерел студент узгоджує з науковим керівником. У подальшому в своїй роботі студент має дотримуватись термінів, зазначених у календарному плані виконання курсової роботи (Додаток Б).

Студент повинен самостійно підібрати необхідну літературу, нормативно-законодавчі акти, сучасні наукові дослідження з обраної теми, визначити основні проблемні блоки. Після самостійної роботи з начальною літературою, монографіями, періодикою та законодавчими актами студент викладає результати дослідження у курсовій роботі.

За тематикою курсові роботи поділяються на декілька типів. Відповідно до цього поділу розкриття змісту роботи має певні особливості.

Галузеві теми. У курсовій роботі за даною тематикою слід дати визначення місця і значення обраної для вивчення галузі в господарстві, країні, районі, регіоні, виявити її вплив на розвиток і розміщення інших галузей та її районоутворюючий характер. Обов'язково треба розкрити особливості і структуру галузі, що аналізується: залежність розміщення від наявності сировинних, паливно-енергетичних, трудових й інших ресурсів. Аналіз показників розвитку галузі (міжгалузевого комплексу), зміни структурних співвідношень має виконуватись з урахуванням динаміки, із порівнянням стану та тенденцій розвитку у період до 2014 року та у наступних роках, після 2014 року.

У роботах, присвячених сільському господарству, можна передбачити картосхеми використання земель для сільськогосподарського виробництва, розміщення посівів основних сільськогосподарських культур, діаграми структури земельного фонду, посівних площ і т.ін.

Районні (регіональні) теми передбачають характеристику і аналіз регіону (області), економічного району (наприклад, Поділля чи Придніпров'я), промислового, сільськогосподарського регіону, транспортного вузла тощо. В роботі слід розкрити особливості економіко-географічного положення даного об'єкту (тобто положення його на економічній карті щодо сусідніх об'єктів); навести дані про розміри території, чисельність населення і забезпеченість ресурсами; показати особливості господарської спеціалізації і значення регіону в масштабі країни, економічного району, області тощо. Необхідно дати господарську оцінку природних умов і ресурсів території, що аналізується, а також пояснити їх значення для розвитку господарства (наприклад, вплив рельєфу, клімату, ґрунтів, водних ресурсів на спеціалізацію і розміщення сільського господарства регіону).

Якщо робота стосується розкриття природо-ресурсного потенціалу регіону, то в роботі повинна міститись оцінка запасів основних корисних копалин: їх якість (калорійність, марочний склад вугілля, відсотковий вміст металу в руді і т.ін.), умови залягання, і, у зв'язку з цим, – можливий спосіб видобутку (шахтний або відкритий, кар'єрний), що визначає собівартість продукції. Слід показати, як використовуються природні ресурси, який мають вплив на зародження і подальше формування промисловості, транспорту, господарську спеціалізацію регіону в цілому. Необхідно сказати про заходи щодо подальшого посилення охорони природи і раціонального використання ресурсів.

Окремий, короткий підрозділ присвячується історико-економічному огляду стану і розміщення господарства. Для аналізу регіону необхідно дати стислу характеристику розміщення населення (чисельність, динаміка, щільність, національний склад, розміщення населення всередині району, області), відмінності від інших регіонів. Особливе місце відводиться аналізу розміщення міст і міських агломерацій, типів сільськогосподарських пунктів, трудових ресурсів та проблем їх використання.

Основним завданням роботи з районної тематики (якому присвячується не менше половини роботи) є аналіз сучасного рівня розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту і нематеріальної сфери (відповідно до об’єкту теми). Спочатку треба дати загальну характеристику господарства (виробничої структури регіону), вказавши на галузі спеціалізації (в масштабі країни, великого економічного району, області і т. д.). У цьому ж розділі висвітлюються питання комплексного розвитку на основі взаємозв'язку профілюючих (головних) і обслуговуючих ланок господарського комплексу. Потім характеризується розміщення окремих галузей матеріального виробництва та невиробничої сфери. При аналізі окремих галузей промисловості регіону треба характеризувати закономірності розміщення виробництва і показати, які чинники впливають на розвиток тієї чи іншої галузі в даному регіоні, пояснити, чому та або інша галузь промисловості отримує тут найбільший розвиток.

Характеристику розвитку і розміщення сільського господарства району слід розпочати з аналізу його структури, виявити особливості спеціалізації, показати розміщення основних галузей сільськогосподарського виробництва: рослинництва (зернового господарства, кормових, технічних культур, овочівництва, садівництва тощо). Важливим є аналіз взаємозв'язку рослинництва з місцевими природними умовами (останнє має найбільш істотний вплив на розміщення сільського господарства).

У роботі повинна міститись економічна оцінка транспортних умов. Потрібно показати значення окремих видів транспорту (залізничного, автомобільного, морського, трубопровідного, повітряного) для розвитку господарства країни, економічного району, області, промислового вузла, підприємства та виявити значення найважливіших транспортних магістралей, що проходять через територію, що підлягає аналізу. Необхідно назвати найбільші промислові вузли і центри, розташовані в межах району, області, дати їх коротку характеристику, показати їх значення.

Особливо слід виділити питання про економічні зв'язки регіону, що аналізується, з іншими районами; показати – яка продукція, в якій кількості, куди вивозиться, яку продукцію і звідки він отримує.

В кінці роботи висвітлюються проблеми та перспективи розвитку регіону, основні напрямки в розвитку продуктивних сил даного регіону. Необхідно пояснити, чому ті чи інші галузі господарства (враховуючи природні та економічні умови) можуть отримати тут переваги в розвитку. Обов’язковим є узгодження наведених перспектив розвитку регіону із прийнятими стратегічними  та плановими документами розвитку території. Тут найбільше можуть стати в нагоді місцеві ЗМІ, обласні статистичні збірники, сайти міських, районних та обласних, органів влади, установ тощо.

Екологічні теми. Курсова робота даної тематики повинна розкривати сутність і зміст екології й екологічних проблем, обґрунтовувати реальними прикладами причини (технологічні, соціально-політичні, законодавчі, економічні, організаційні та ін.) виникнення екологічних проблем, містити оцінку екологічної ситуації в галузі (регіоні). Основну увагу слід приділити аналізу змісту екологічних проблем галузі (регіону). Виявлення джерел забруднення, статистична оцінка масштабів їх впливу на навколишнє середовище і життя людини, їх територіальних особливостей повинні бути проілюстрованими (графіки, діаграми, таблиці).

Доцільно використання статистичних показників з охорони навколишнього середовища: обсягу і структури викидів, перевищень ГДК і ГДВ, обсягу водоспоживання, обсягу та структури скидання стічних вод (промислових і побутових), перевищень ПДС; обсягу і структури складованих відходів (промислових і побутових). Аналізовані статистичні показники можуть бути представлені на рівні України, регіону, галузі. Роботу слід закінчити висновками із визначенням шляхів вирішення екологічних проблем галузі (регіону).

Теми народонаселення. Курсові роботи цього типу присвячені аналізу розміщення населення і трудових ресурсів країни, певного економічного району, регіону (області). У курсовій роботі за даною тематикою слід дати загальну економіко-географічну характеристику об'єкта, що досліджується, розглянути етапи заселення території (з виявленням причин і факторів, що його зумовили); проаналізувати та представити динаміку чисельності населення (відтворення), охарактеризувати склад населення; його структуру за статтю та віком; представити релігійний, національний склад населення; розміщення, міграційні потоки, щільність населення; міське та сільське розселення населення; наявність великих міст і агломерацій; типи сільського розселення. Особлива увага приділяється трудовим ресурсам, професійному складу, господарським навичкам населення, що історично склалися в даному регіоні (наприклад, гірнича справа, кустарні промисли), а також проблемам зайнятості, безробіття, трудової міграції тощо. Завершити роботу бажано викладенням виявлених проблем розвитку і розміщення населення, виділенням частин території за типами щільності та характером розселення (навести схему районування населення), сформулювати проблеми і перспективи народонаселення.

Теми із зовнішньоекономічної діяльності. Роботи цього типу мають відображати як стан досліджуваного питання в системі світової торгівлі в цілому, так і пов’язану з цим специфіку національного розвитку. Робота повинна містити аналіз динаміки змін основних вартісних і об'ємних показників, які характеризують досліджувані питання; стан і структурні зрушення у товарній, географічній структурі міжнародної торгівлі; зміни основних партнерів і аналіз участі України у міжнародних об’єднаннях та організаціях. Мета роботи – застосування знань про міжнародні та внутрішньонаціональні основи зовнішньоекономічного законодавства та шляхи регулювання зовнішньої торгівлі в процесі просування українських товарів на зовнішній ринок; систематизація та закріплення знань про організацію регулювання та координацію ЗЕД на державному рівні і про основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності України; отримання навичок самостійної орієнтації в системі світових товарних ринків і правових документів, які регулюють міжнародний товарообмін.

 

 

РОЗДІЛ 2

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Студент обирає одну з наведених тем з числа запропонованих варіантів, у відповідності до першої літери прізвища (див. табл. 1).

Після обрання теми необхідно подати на кафедру підприємництва, корпоративної та просторової економіки заяву (заповнити бланк), визначитись із керівником та узгодити з ним тему. Якщо студент не вибрав тему курсової роботи у встановлені терміни, керівником (завідувачем лабораторії) йому призначається тема курсової роботи на підставі примусового розподілу. Як виключення, студент може запропонувати іншу тему, пояснивши причини її зміни (за умови узгодження з керівником). Вибір (призначення) керівника і теми курсової роботи затверджується на засіданні кафедри.

 

Таблиця 1. Варіанти обрання теми курсової роботи

Перша літера прізвища

Варіанти номеру теми

Перша літера прізвища

Варіанти номеру теми

А,Р,Ц

1,11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81

Ж,Н,Щ

6, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86

Б,П,Х

2,12, 22, 32, 52, 62, 72, 82

З,О,Ш

7, 17, 27, 37, 47, 57, 67,

В,М,Ф

3,13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83

І,Ч,Е

8, 18, 28, 38, 48, 78

Г,Т,У

4,14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84

К,Ю

9, 19, 29, 39, 49, 69, 79

Д,Є,Я

5,15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85

Л,С

10, 20, 30, 40, 60, 80

 

Рекомендована тематика курсових робіт

1. Природно-ресурсний потенціал України, його структура, оцінка та напрями його використання

2. Місце України в міжнародному географічному розподілі праці

3. Характеристика сировинної бази промислового комплексу України

4. ПРП Донецького регіону

5. ПРП Придніпровського регіону

6. ПРП Карпатського регіону

7. ПРП Причорноморського регіону

8. Населення та трудові ресурси України.

9. Міське і сільське населення України.

10. Аналіз та оцінка демографічної ситуації в Україні.

11. Трудоресурсна ситуація в Україні, її регіональні особливості.

12. Населення та трудові ресурси Донецького регіону.

13. Населення та трудові ресурси Придніпровського регіону.

14. Населення та трудові ресурси Придніпровського регіону

15. Міграція населення України: причини та особливості її виникнення.

16. Міграція населення України: причини та особливості її виникнення.

17. Сучасна галузева структура господарства України.

18. Територіальна структура господарства України.

19. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) України: структура, сутність та проблеми розвитку в системі продуктивних сил.

20. Характеристика вугільних басейнів України.

21. Сучасний стан вугільної промисловості України.

22. Нафтова промисловість України, її регіональні особливості.

23. Газова промисловість України, її регіональні особливості.

24. Електроенергетика України: регіональні особливості розвитку і розміщення.

25. Металургійний комплекс України: регіональні особливості розвитку і розміщення.

26. Чорна металургія України: регіональні особливості розвитку і розміщення.

27. Кольорова металургія України: регіональні особливості розвитку і розміщення.

28. Характеристика машинобудівного комплексу України.

29. Характеристика хімічного комплексу України.

30. Характеристика будівельного комплексу України.

31. Характеристика агропромислового комплексу України.

32. Галузева структура АПК України та її характеристика.

33. Сільське господарство України, його регіональні особливості.

34. Рослинництво України, його регіональні особливості.

35. Тваринництво України, його регіональні особливості.

36. Характеристика харчової промисловості України.

37. Характеристика комплексу з виробництва (непродовольчих) товарів народного споживання України.

38. Характеристика легкої промисловості України.

39. Характеристика лісохімічного комплексу України.

40. Транспортний комплекс України, його галузева структура і територіальні особливості.

41. Характеристика сухопутного транспорту України.

42. Характеристика сухопутного транспорту України.

43. Особливості промисловості Придніпровського регіону.

44. Особливості промисловості Східного регіону.

45. Особливості промисловості Причорноморського регіону.

46. Особливості промисловості Центрального регіону.

47. Теплова енергетика України: проблеми та перспективи розвитку.

48. Атомна енергетика України: проблеми та перспективи розвитку.

49. Використання нетрадиційних джерел енергії в Україні: проблеми і перспективи.

50. Використання нетрадиційних джерел енергії в Україні: проблеми і перспективи.

51. Сільське господарство Придніпровського регіону.

52. Сільське господарство Східного регіону.

53. Сільське господарство Причорноморського регіону.

54. Сільське господарство Карпатського регіону.

55. Сільське господарство Поліського регіону.

56. Сільське господарство Подільського регіону.

57. Характеристика сировинної бази металургійного комплексу України.

58 Характеристика сировинної бази металургійного комплексу України.

59. Характеристика сировинної бази металургійного комплексу України.

60. Економіка Придніпровського регіону, стан та перспективи розвитку.

61. Економіка Східного регіону, стан та перспективи розвитку.

62. Економіка Центрального регіону, стан та перспективи розвитку.

63. Економіка Поліського регіону, стан та перспективи розвитку.

64. Економіка Подільського регіону, стан та перспективи розвитку.

65. Економіка Карпатського регіону, стан та перспективи розвитку.

66. Економіка Причорноморського регіону, стан та перспективи розвитку.

67. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури

68. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури

69. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків окремих регіонів України

70. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків окремих регіонів України

71. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків окремих регіонів України

72. Регіональні екологічні проблеми України.

73. Екологічні проблеми ПЕК України.

74. Екологічні проблеми вугільної промисловості України.

75. Екологічні проблеми металургійного комплексу України.

76. Проблеми подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

77. Економічне районування України.

78. Рекреаційне господарство України.

79. Міжнародна торгівля України, її сутність та особливості розвитку.

80. Характеристика основних районів і центрів машинобудування України.

81. Характеристика основних металургійних районів України.

82. Національно-господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах.

83. Ресурсозбереження як основний напрямок раціонального використання ПРП в Україні.

84. Сутність регіональної економіки та її територіальні особливості.

85. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем.

86. Проблеми сталого розвитку продуктивних сил України.

 

 

РОЗДІЛ 3

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Враховуючи високі вимоги нормативних документів до виконання наукових робіт, необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, а також правил оформлення курсової роботи.

При написанні курсової роботи студент має обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. У роботі необхідно стисло, логічно та аргументовано подавати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, фраз, бездоказових тверджень, тавтології, використання ненаукового стилю.

Курсова робота, як один з етапів підготовки фахівців. повинна відповідати таким вимогам:

 • робота повинна бути реальною, тобто відбивати реальні процеси, що відбуваються в економіці країни;
 • повинна бути актуальною, тобто присвячена дослідженням і розробкам, що відносяться до сучасних проблем економіки регіонів або галузей та міжгалузевих комплексів;
 • мати елементи самостійного дослідження, виконаного студентом на основі аналізу навчальної і наукової літератури, нормативних документів, конкретного фактичного та статистичного матеріалу;
 • містити пропозиції, що стосуються подальшого удосконалювання розвитку об'єкта дослідження, підвищення його ефективності;
 • робота повинна бути виконана з використанням обчислювальної і комп'ютерної техніки.

Результати теоретичної й аналітичної роботи оформлюються у вигляді конкретних висновків і пропозицій, що випливають зі змісту. У них студент повинний сконцентровано відобразити найважливіші теоретичні, методичні й прикладні питання теми.

Процес написання курсової роботи складається з декількох етапів:

 1. Вибір теми курсової роботи, визначення її структури й об'єктів дослідження.
 2. Робота зі спеціальною економічною літературою, нормативними актами за обраною темою.
 3. Вивчення об'єкта дослідження, збір і аналіз статистичних даних.
 4. Власне написання курсової роботи, її оформлення.
 5. Захист курсової роботи (апробація результатів дослідження). 

Структурними елементами курсової роботи є:

1. Титульний аркуш (Додаток В).

2. Зміст.

3. Вступ (обсягом 1-2 сторінки).

4. Основна частина, яка складається з трьох розділів, що можуть мати по 2-3 підрозділи.

5. Висновки (обсягом 1-2 сторінки) – частина, яка містить короткі висновки за темою курсової роботи, викладені послідовно, відповідно до порядку розміщення відповідного матеріалу у роботі.

6. Список використаних джерел.

7. Додатки (за потреби).

Текст основної частини роботи розподіляють на розділи, підрозділи і пункти. Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу жирним шрифтом. Текст продовжується з нового рядка. Крапку наприкінці заголовку розділу та підрозділу не ставлять. Перенесення слів у заголовках не допускається. Такі структурні частини курсової роботи, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не мають порядкового номера.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу без виділення жирним шрифтом у підбір до тексту. Наприкінці заголовку пункту ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) і текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту в нижній частині аркуша, якщо після неї немає тексту розміщено лише один рядок тексту.

У загальний обсяг роботи не входять додатки та список використаних джерел. Однак, усі сторінки вказаних елементів роботи підлягають нумерації на загальних підставах.

Нумерація сторінок починається з титульного аркуша, але проставляється арабськими цифрами в правому верхньому куті аркуша тільки з третьої сторінки роботи – із вступу. Кожна структурна частина курсової роботи (вступ, розділи, висновки, перелік джерел, додатки) починається з нової сторінки. Назва всіх розділів та підрозділів повинна співпадати  із назвами у змісті.

Зміст розміщується на наступній сторінці за титульним аркушем. У ньому послідовно перераховуються всі частини курсової роботи (вступ, назва кожного розділу і підрозділу, висновки, список використаних джерел, додатки). Навпроти кожної назви частини роботи вказують номер сторінки, на якій вона починається.

Вступ має бути обсягом 1-2 сторінки і розкривати сутність і стан науково-практичної задачі та її значущість. У ньому надається загальна характеристика роботи із обов’язковим розкриттям таких елементів як: актуальність, мета, задачі, об’єкт, предмет, методи дослідження. Вступ можна остаточно дописувати вже після виконання самої роботи, коли вже точно сформувався її зміст. Ця структурна частина курсової роботи має містити стисло викладену сутність всієї роботи, надавати уявлення про доцільність або недоцільність подальшого читання. Це підкреслює важливість інформації, яка повинна міститися у вступі.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу і порівняння з відомими розв’язаннями науково-практичних задач обґрунтовуються актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі економіки. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо декількома реченнями висловити головне – сутність науково-практичної задачі. При аргументації актуальності доцільно використовувати числовий матеріал – структурні та об’ємні економічні показники, темпи зростання тощо.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження відображає напрям дослідження і взаємопов'язана з назвою теми курсової роботи. Формулювати мету слід стисло з урахуванням того кінцевого результату, якого планується досягти для вирішення конкретного практичного або теоретичного завдання (проблеми). Для визначення мети доцільно використовувати слова: «класифікувати...», «обґрунтувати...», «узагальнити...» тощо.

Мета курсової роботи розкривається в задачах, які на теоретичному аналітико-прикладному і практичному рівні розкривають її зміст. Для визначення задач можна використовувати фразу: «для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:…» і формулювати їх, виходячи із пунктів плану, використовуючи дієслова:

- дослідити …;

- вивчити….;

- узагальнити…;

- систематизувати…;

- визначити фактори впливу та складові;

- проаналізувати…;

- сформувати напрямки щодо вирішення проблеми… тощо.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, діяльність, процес або явище, яке породжує проблему, або в якому спостерігається проблемна ситуація, обрана для вивчення. Проблема – це невідповідність між фактично існуючим і бажаним станом об'єкта дослідження в реальній дійсності.

Предмет дослідження. Предмет дослідження є вужчим, ніж об’єкт; вони співвідносяться між собою як часткове і загальне. Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв’язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в курсовій роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. А тема курсової роботи, як правило, визначається предметом дослідження. Отже, предмет дослідження це те, що перебуває в межах об’єкта і визначає тему курсової роботи.

Методологія дослідження. Наводиться перелік використаних для досягнення поставленої в роботі мети дослідницьких методів і прийомів. Їх перелічення необхідно провадити без відриву від змісту роботи, коротко і змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом, і які з результатів дослідження при цьому були отримані. Це дасть можливість переконатися у логічності й прийнятності вибору саме цих методів.

Основна частина (22-33 сторінки) курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова зі стислим описом обраного напрямку досліджень. Наприкінці кожного розділу формулюються висновки з коротким узагальненням наведених в розділі наукових і практичних результатів. Обов’язковим є послідовний розвиток теми, змістовний зв'язок розділів усієї роботи.

В розділах основної частини наводяться:

 • огляд літератури за темою роботи і вибір направлень досліджень;
 • переказ загальної методики, основних підходів і методів досліджень;
 • проведені теоретичні дослідження;
 • розрахунки, результати проведеного аналізу у текстовому, графічному, табличному форматі;
 • узагальнення результатів дослідження.

У першому розділі, який носить теоретичний характер і складається з двох-трьох підрозділів, подається теоретичний аналіз та обґрунтування проблеми, що досліджується, розглядається її суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи тощо. Важливим на цьому етапі є огляд та вивчення літературних джерел, щоб з’ясувати, в якому стані в сучасній науці перебуває дана проблема, що досліджено вітчизняними та зарубіжними науковцями в цьому напрямі. Стисло, критично висвітлюючи наявні дослідження, студент має назвати ті питання, які залишилися невирішеними і, таким чином, визначити місце свого дослідження в розв’язанні проблеми. Після одержання даних за результатами аналізу джерел необхідно порівняти точки зору, які існують у класичній науці та практиці, висловити прихильність до тієї чи іншої точки зору з даної проблеми.

Теоретичний розділ не повинен бути компіляцією чужих думок, навіть за умов використання посилань. Грамотно зроблений огляд джерел передбачає зіставлення думок, методик, концепцій різних авторів, переказ і узагальнення основних положень. Використання підручників, навчальних посібників для написання курсової роботи має бути мінімальним (до 5 джерел). Зміст першого розділу повинен забезпечити теоретико-методологічну основу для написання наступних розділів роботи – другого розділу (аналітичного) і третього розділу (викладення висновків і рекомендацій). Обсяг першого розділу має становити 8-10 сторінок.

Другий розділ курсової роботи має аналітико-дослідницький характер і складається з двох-трьох підрозділів. На основі аналізу статистичних та інших джерел інформації оцінюється стан об'єкта дослідження: подається загальна характеристика процесу, розглядаються позитивні і негативні сторони досліджуваної проблеми, досягнення і сучасні тенденції розвитку. Разом з тим, студент повинний виявити критичний підхід до аналізу проблеми, вміти побачити невикористані резерви. Для цього він складає таблиці, графіки, діаграми, картосхеми і таке інше, використовує статистико-економічні методи, обчислювальну і комп'ютерну техніку. Матеріали цього розділу повинні базуватися на вивченні діючого законодавства, інструкцій та інших нормативних матеріалів, на всебічному і глибокому аналізі статистичного і фактичного матеріалу.

Інколи великі за обсягом розрахунки не слід виконувати безпосередньо в тексті. Їх доцільно наводити у додатках. У тексті роботи повинні бути тільки результати, зведені у таблиці або подані як рисунки. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми цього розділу мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність і стан явищ та процесів, що досліджуються, розкрити їх особливості та тенденції розвитку, створити базу для виявлення позитивних результатів та проблем, невикористаних резервів удосконалення існуючої ситуації. Другий розділ повинен становити до 35% загального обсягу роботи (10-15 сторінок).

У третьому розділі, наводяться конкретні висновки за результатами проведеного аналізу, рекомендації, пропозиції щодо усунення виявлених проблем, удосконалення предмета дослідження. Може наводитись порівняння з аналогічними процесами у інших країнах, наводитись приклад зарубіжного досвіду у вирішенні схожих проблем. Обов’язковим є узгодженість пропозицій з існуючими стратегічними планами, програмами, проектами розвитку країни, регіону, галузі. Обсяг третього розділу має становити 7-9 сторінок.

Висновки (1-2 сторінки) необхідно зробити після закінчення трьох розділів. Вони мають містити викладення результатів дослідження, одержаних у попередніх розділах. Саме тут стисло наводяться більш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми; узагальнюються результати аналізу та діагностики предмета дослідження за визначеним напрямом дослідження, запропонованої методики і основних методів досліджень; подаються пропозиції щодо удосконалення показників розвитку, подолання виявлених проблем. Для формулювання висновків доцільно  використовувати дієслова: «досліджено …», «вивчено…», «систематизовано..», «визначено фактори впливу та складові…», «проаналізовано…», «сформовано напрямки вирішення проблеми…» тощо.

Механічне списування тексту з книг, брошур, дисертацій, авторефератів, монографій, журнальних статей та інших матеріалів неприпустимі. Матеріали цих джерел студенти можуть використовувати у своїй роботі, тільки після осмислення, критичного аналізу та оцінки, творчо переробивши в руслі курсової роботи. Слід звернути увагу, що на використане першоджерело обов’язково має бути посилання.

Додатки можуть розміщуватись за необхідності і включати матеріал, який необхідний для конкретизації теми курсової роботи, але включення його в основну частину перевантажуватиме її. Це можуть бути додаткові ілюстрації і таблиці, що через великий обсяг, специфіку викладу чи форму відображення не можуть бути внесені в основну частину курсової роботи (розмір яких формату А 4 і більше). У додатки можна включати також картосхеми, таблиці, ілюстрації, схеми, діаграми, графіки, які відображають певні результати курсової роботи, детальні розрахунки економічного ефекту; ілюстрації допоміжного характеру, копії довідок (дипломів, сертифікатів) про апробацію матеріалів дослідження.

Кожний додаток повинен мати заголовок, який друкують вгорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Над заголовком, але посередині рядка, друкують слово «ДОДАТОК». Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за виключенням літер  Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (українська абетка). Текст кожного додатка починають з наступної сторінки. Якщо в роботі є лише один додаток, то він позначається як «ДОДАТОК А».

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота оформлюється відповідно до вимог держаного стандарту України (ДСТУ 3008-2015). Обсяг курсової роботи – від 30 до 40 сторінок формату А4, набраних 14 кеглем шрифту Times New Roman через полуторний інтервал; з полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Абзацний відступ дорівнює 1,25 пт. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою (звичайною). До основного обсягу курсової роботи не входять додатки, перелік використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають суцільній нумерації.

Курсову роботу обов'язково слід проілюструвати графіками, діаграмами, картосхемами, таблицями, виконаними самостійно, відповідно до теми дослідження. Курсова робота повинна мати не менше 3 таблиць, 5 рисунків (1 блок-схеми, 1 графіка, 2 діаграм, 1 картосхеми) і обов'язковий аналіз по них.

Дуже важливі для курсової роботи є статистичні дані. При наявності в роботі великого цифрового матеріалу його варто надавати у вигляді таблиці. Кожна таблиця повинна мати номер і назву, яку розміщують над таблицею, а також – посилання на джерело, на базі якого вона складена. Таблиці нумерують послідовно в  межах розділу, без знаку «№». Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).  Назва таблиці повинна бути стислою і відбивати її зміст. Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею після номера, з абзацного відступу (див. приклад оформлення).

 

Приклад правильного оформлення таблиці: 

 

Таблиця 2.1 – Виробництво основних видів продукції у 2014 році [27]

 

Обсяг виробництва

Підприємство

Чавун

Сталь

Прокат

 

Обсяг,

тис. т

Рівень до 2013 р., %

Обсяг, тис. т

Рівень до 2013 р. ,%

Обсяг, тис. т

Рівень до 2013 р,%

1

2

3

4

5

 6

 7

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча

 

3469,4

 

108,2

 

4343,5

 

103,5

 

3333,4

 

107,9

«Азовсталь»

2979,8

100,3

3660,1

100,0

2932,8

99,5

Макіївський металургійний комбінат

 

684,4

 

67,0

 

827,2

 

70,7

 

653,3

 

71,7

 

 

На всі таблиці – перед їх появою у тексті – повинні бути посилання. При посиланні на таблицю наводиться слово «табл.» або «таблиця» та її номер, наприклад: «відповідно до таблиці 2.1»,  «… див. табл. 3.2». У тексті після таблиць обов’язково повинні бути наведені коментарі, що їх пояснюють. Кожна таблиця повинна, переважно, розміщуватися на одній сторінці. При перенесенні таблиці на наступний аркуш в лівому куті такої сторінки варто написати «Продовження табл. ….». Таблиці, винесені в додатки, мають самостійну назву і нумерацію.

Таблиці – найпоширеніший вид викладення матеріалу, тим не менш, графічне зображення статистичного аналізу сприймається набагато легше, ніж таблиця.

Ілюстрації та їх оформлення. Всі ілюстрації (графіки, діаграми і картосхеми) називаються рисунками. Під ними пишеться слово «Рисунок» і номер. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад, «Рисунок 3.2», тобто другий рисунок третього розділу. Далі (у цьому ж рядку, посередині) з великої літери пишеться назва зображення, яка має бути змістовною, вказується посилання на джерело (див. приклад оформлення). На всі рисунки – перед їх появою у тексті – повинні бути посилання. При посиланні на рисунок наводиться слово «рис.» або «рисунок» та його номер, наприклад: «на рисунку 2.1…»,  «… див. рис. 3.2». У тексті після рисунку обов’язково повинні бути наведені коментарі, що його пояснює.

Ілюстрації бажано розміщувати так, щоб їх можна було розглядати, не повертаючи роботи, або у необхідно було повертати роботу за годинниковою стрілкою. Креслення графіків і діаграм найчастіше виконується у програмі Excel.

 

Приклад правильного оформлення рисунку: 

Рисунок 2.1– Найбільші імпортери капіталу, % [7, с.137]

 

Курсова робота повинна мати мінімум одну картосхему. Обсяг кожної – приблизно стандартна сторінка формату А-4. Картосхема розміщується в тексті у логічно необхідному місці (безпосередньо за посиланням на неї або у Додатку). Між текстом і картосхемою має бути тісний логічний зв'язок. Картосхеми порівняно легко виконувати. Основою для їх складання можуть служити контурні карти. При відсутності – контури, які скопійовані з географічних атласів, електронного ресурсу. Креслити картосхему можна пастою або кольоровими олівцями. Можна виконувати із використанням комп'ютерної графіки, але не сканувати або копіювати карту. Кожна картосхема має мати назву, перелік умовних позначень, прийнятих в географічних картах, а також посилання на джерело. Всі елементи необхідно написати ясно і географічно грамотно. Зображення місця розміщення кожного пункту, залізниці, річки і т.п. на картосхемі повинно відповідати їх розміщенню на географічній карті. Назви родовищ корисних копалин варто писати у напрямку паралелей або паралельно рамці карти. А якщо назви не поміщаються на картосхемі, то їх варто пронумерувати і вказати в умовних позначеннях. На картосхемі обов'язково підписуються сусідні держави, моря, тобто виконується географічна прив'язка. При виконанні картосхеми слід якнайповніше висвітлювати тему. У той же час. не варто перевантажувати картосхему, наносити показники, які не мають прямого відношення до теми роботи. В роботі може міститися декілька картосхем, які ілюструють різні аспекти досліджуваної теми.

При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил. Формули виконуються за допомогою редактора формул. Порядкові номери позначають арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки, наприклад: (2.4) (четверта формула другого розділу). Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів наводиться безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка з абзацного відступу, з вказівкою одиниці виміру. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки (див. зразок оформлення). Формули та рівняння розміщують посередині сторінки симетрично тексту окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. Між формулою і текстом робиться відступ – один рядок від попереднього й наступного тексту.

 

Приклад правильного оформлення формули:

 

Комплексні індекси конкурентоспроможності регіону (ICRCj,k) формуються на основі множини стандартизованих індексів конкурентоспроможності регіону:

 

                                  http://sovman.ru/images/articles/27/4_clip_image006.gif                                           (2.2)

 

де ISRCd,k  – множина d-х стандартизованих індексів конкурентоспроможності n-го регіону;

tk – кількість стандартизованих індексів конкурентоспроможності k-го регіону.

 

У курсовій роботі є обов’язковим використання кінцевих виносок (посилань у квадратних дужках), коли наводяться визначення, теоретичні положення і, особливо, – фактичний, статистичний матеріал. Наприклад: «...цей принцип призводить до найефективнішого і найбільш економічного поділу праці між різними регіонами [11, с. 78]».

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: Таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; Рисунок Б.3 – третій малюнок додатка Б; формула (В.1) – перша формула додатка В.

 

 

Приклад правильного оформлення додатка:

 

 

ДОДАТОК А

Приклад змісту курсової роботи

 

 

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить опис використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають безпосередньо, беручи інформацію з друкованого твору або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків любих елементів, скорочення назв і т.п. Список використаних джерел має містити не менше 25 найменувань навчальної, наукової літератури, адрес режиму доступу до інтернет-ресурсів, з яких від 30 до 50% – за останні 5 років. Кількість опрацьованої навчальної літератури (підручники, навчальні посібники) може складати не більше третини від загального обсягу використаних посилань. Зразок оформлення списку використаних джерел наведено у Додатку Е.

Обов’язковим є звернення за актуальною інформацією до сайтів профільних міністерств, асоціацій, міжнародних і громадських організацій, які беруть активну участь у реалізації державної регіональної політики в Україні.

Перед завершенням роботи її необхідно ретельно перевірити, щоб уникнути граматичних, синтаксичних, стилістичних помилок.

Курсові роботи із занадто малим списком використаних джерел, неакуратно або неправильно оформлені, без картосхеми, необхідної кількості таблиць і графічного матеріалу не будуть  прийматися на перевірку для допуску до захисту, будуть повертатися студентам для доопрацювання.

 

 

РОЗДІЛ 5

ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота має бути здана на кафедру для реєстрації, перевірки та допуску до захисту не пізніше, ніж за 10 днів до початку залікової сесії. Курсова робота підписується студентом на титульному аркуші із зазначенням дати здачі. Науковий керівник протягом 10 робочих днів з дня здачі курсової роботи перевіряє її та готує в письмовому вигляді відзив (рецензію) на виконану студентом курсову роботу, бланк якої студент додає до роботи (Додаток Г). Викладач у своїй рецензії аналізує якість виконання роботи, у відповідності із зазначеними критеріями; додержання термінів календарного плану виконання курсової роботи студентом; ступінь досягнення мети і задач роботи; робить висновки про те, допускається або не допускається робота до захисту, вказує рекомендовану оцінку. Якщо робота не відповідає зазначеним у «Методичних рекомендаціях…» вимогам, вона повертається студенту на повну або часткову переробку відповідно до зауважень керівника (перший відгук зберігається). Після повторного подання на кафедру робота рецензується тим же викладачем (за виключенням особливих обставин – тривалого перебування такого на лікарняному, часу відпустки, звільнення тощо). Після отримання позитивного відгуку (рецензії) студент одержує свою роботу, знайомиться з зауваженнями і готується до усного захисту.

Захист курсової роботи проводиться до початку екзаменаційної сесії – на заліковому тижні. Захист проводиться, відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ДонНУ імені Василя Стуса», – комісією у складі не менше двох осіб з числа призначених керівників. Графік захисту курсової роботи (дата, час, місце захисту) встановлюється заздалегідь і розміщується на стендах факультету.

Під час захисту студент повинен протягом 5-7 хвилин розкрити основні положення теми і результати дослідження, супроводжуючи доповідь презентацією (8-12 слайдів), відповісти на зауваження, зазначені в рецензії керівника, та висвітлити наступні моменти:

- назва теми;

- мета і завдання дослідження;

- висновки і результати дослідження: ретроспектива, сучасний стан та тенденції.

Після завершення доповіді, студент повинен відповісти на запитання членів комісії.

Захищена курсова робота передається на зберігання в архів кафедри.

 

 

Критерії оцінювання курсової роботи

Оцінювання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин: виконання курсової роботи і її захисту.

Оцінювання виконання та захисту курсової роботи проводиться з урахуванням того, наскільки її автор самостійно, вчасно, якісно виконав роботу та впевнено і змістовно її захистив.

Загальна оцінка складається з таких елементів:

 • формулювання актуальності проблеми, мети, задач, об’єкта, предмета  – до 5 балів;
 • ступінь взаємодії з керівником (вчасність, корегування, ініціативність і дисциплінованість) – до 15 балів;
 • логічність викладення матеріалу у роботі – до 10 балів;
 • наявність аналізу у динаміці, актуальних (нових) фактичних, статистичних, аналітичних даних – до 20 балів;
 • наявність та якість ілюстративного матеріалу, не менше мінімальних вимог  –  5-15 балів;
 • оформлення літератури та посилань на літературу – до 5 балів;
 • оформлення тексту курсової роботи – до 5 балів.
 • викладення матеріалу (доповідь) під час захисту, знання термінології, відповідь на питання  – 0-25 балів.

Розгорнута оцінка за курсову роботу наведена у Додатку Д.

Альтернативою захисту курсової роботи може бути апробація результатів дослідження за темою курсової роботи на конференції, що підтверджене сертифікатом (свідоцтвом) учасника.

Оцінювання проводиться відповідно до кредитно-модульної системи  ECTS, за 100-бальною системою, яка включає оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Кількість балів розподіляється за затвердженою в університеті шкалою (табл. 1):

 

Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTS

Рейтинговий показник

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Критерії оцінювання

90-100

5 (відмінно)

A

Відмінно

82-89

4 (добре)

B

Добре

75-81

C

67-74

3 (задовільно)

D

Задовільно

60-66

E

35-59

2 (незадовільно)

FX

Незадовільно – з можливістю повторного складання

0-34

F

Незадовільно – з можливістю повторного складання за умови повторного виконання роботи

 

 

 

ДОДАТОК А

Приклад змісту курсової роботи

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 УМОВИ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ……………………………………….

1.1 Територіальна структура комплексу……………………………………….

1.2 Господарське значення машинобудівного комплексу України…………..

1.3 Фактори формування і розміщення машинобудівного комплексу України

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СУЧАСНОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ …………………………..

2.1 Аналіз сировинної та галузевої структури комплексу……………………..

2.2 Динаміка показників економічної діяльності підприємств комплексу за 1990-2013 роки……………………………………………………………………

2.3 Структурні зміни у галузі у 2014-2016 роках……………………………….

РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ……………………………

3.1 Проблеми галузі машинобудування на сучасному етапі…………………..

3.2 Зарубіжний досвід вирішення проблем у машинобудуванні………………

3.2 Напрями вирішення проблем галузі в Україні………………………………

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….

 

 

ДОДАТОК Б

Календарний план виконання курсової роботи з дисципліни

«Регіональна економіка»

 

Студент _______________________________________________

Керівник _______________________________________________

 

Зміст роботи

Дата виконання роботи

Підпис керівника

За планом

Фактично, % виконання

1.

Складання розгорнутого плану курсової роботи, консультація з  науковим керівником щодо плану роботи, внесення необхідних змін, затвердження

 

 

 

2.

Підготовка вступу  та розділу 1

 

 

 

3.

Підготовка розділу 2, доопрацювання розділу 1

 

 

 

4.

Підготовка розділу 3, доопрацювання розділу 2

 

 

 

5.

Підготовка висновків до роботи, остаточне оформлення  та представлення керівнику

 

 

 

6.

Представлення роботи на кафедру ПКтаПЕ, реєстрація-нормоконтроль

 

 

 

7.

Перевірка роботи керівником (в т.ч. на антиплагіат), виправлення зауважень, надання висновків та допуску на захист

 

 

 

8.

Захист курсової роботи

 

 

 

Висновок про виконання студентом календарного плану та допуск до захисту: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Керівник: _________________                               _______________(Підпис)

                   (наук. ст., посада, П.І.Б.)                                                                                                        

_____________

(дата)

 

 

ДОДАТОК В

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

 

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Економічний факультет

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки

 

 

 

Курсова робота

 

з дисципліни РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тема: «___________________________________________________________»

            ___________________________________________________________

 

 

Виконав:

Студент _____ курсу

___________ форми навчання

Групи _______________________

Спеціальності____________________

Освітньої програми __________________

_____________________________

ПІБ

Науковий керівник:

______________________________

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання

 

Оцінка:

_____________ (балів)

______________ (ЕSTC)

______________ (національна)

 

Члени комісії:

 

_______________________________

 (підпис)        (ініціали, прізвище)

____________________________

 (підпис)        (ініціали, прізвище

 

 

Вінниця – 201__

 

ДОДАТОК Г

Рецензія на курсову роботу

 

Студента ____ курсу _______групи

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім`я , по батькові)

На тему___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Актуальність теми

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Самостійність роботи та додержання календарного плану

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Недоліки та позитивні риси

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Загальний висновок

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Науковий керівник

______________________________________________________________

(посада, місце роботи, вчене звання, ступінь)

______________________________________________________________

(прізвище, ім`я , по батькові)

______________           "_______"_____________ 201 _ р.

               (підпис)                               (дата)

 

 

ДОДАТОК Д

Розгорнутий критерій оцінювання виконання та захисту

курсової роботи з

дисципліни «Регіональна економіка»

Студент __________________________________________________________

Тема:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

1). Формулювання актуальності, мети, задач, об’єкта, предмета  дослідження  (max. 5 балів) :                                                                                     ___  балів

2). Своєчасність виконання проміжних етапів роботи, узгодження з керівником (вибір теми, затвердження плану, внесення правок, представлення проміжних варіантів - поточна робота) (max. 15 балів):

Вибір теми

Погодження/

затвердження змісту (плану)

Надання проміжного варіанту КР (хід виконання, графік)

Представлення на кафедру у встановлені терміни (за 10 роб. днів до залік сесії)

Разом

0-1

0-2

0-10

0-2

0-15

 

 

 

 

 

3). Логічність викладення матеріалу у роботі – max. 10 балів/         ___ балів;

 1. Наявність аналізу показників у динаміці та актуальних статистичних даних (0-20 балів)                                                                        ___  балів;

5). Наявність таблиць, ілюстрацій – 5-15 балів:

Мінімум*:

3 таблиці+

5 ілюстрацій (5 балів)

5 таблиць+

7 ілюстрацій

 (10 балів)

7 (5) таблиць+

8 (10) ілюстрацій

 (15 балів)

Разом

(5-15 б.)

 

 

 

 

* Курсова робота повинна мати не менше 3 таблиць, 5 рисунків (1 блок-схеми, 1 графіка, 2 діаграм, 1 картосхеми).

6) Кількість найменувань у списку джерел, оформлення списку джерел та посилань на літературу – 2- 5 балів ;

 1. Оформлення тексту курсової роботи (береги, абзаци, відступи, шрифт, кегль, виділення, граматичні помилки) – 2-5 балів.

РАЗОМ ЗА ВИКОНАННЯ** (Оцінка керівника-max. 75 балів)

 

 

**Мінімальне виконання вимог передбачає мінімальні оцінки.

Захист: знання термінології, змісту роботи, якість його викладення під час захисту – 0-25 балів.

Ступінь володіння

матеріалом під час доповіді

Знання змісту роботи, термінів, понять, основних даних

Наявність та якість презентації

Відповідь на запитання

Разом за захист

0-5

0-5

0-10

0-5

0-25

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА:

Підписи членів комісії:    _________________(                                                             )

                                               _________________(                                                                       )

                                               _________________(                                                                       )

 

 

ДОДАТОК Е

Приклади оформлення бібліографічного опису

переліку використаних джерел

 

КНИГИ

Однотомні видання

Один автор

Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні. 1870-ті - 1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с.

Два і більше авторів

 1. Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Geochemistry of Environmental Objects of the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv, 2013. 100 p.
 2. Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції: у 2-х т.: кол. моногр. Київ, 2012. 436 с.

Без автора

Збірники

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ. Київ, 2012. 464 с.

Матеріали конференцій, з’їздів, тези доповідей

Физика импульсных разрядов в конденсированных средах. Материалы ХVI Международной научной конференции (19-22 авг. 2013, г. Николаев). Николаев, 2013. 253 с.

Багатотомні видання

Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наук. думка, 2013. Т. 10. 784 с.

 

ІНШІ ВИДАННЯ

Каталоги

Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2008 року. Київ: Академперіодика, 2009. 444 с.

Препринти

Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 7 [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).

Авторські свідоцтва

А.с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). № 3360585/25­08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, G01T1/28, G 21НЗ/00. № 200701472 ; заявл. 12.02.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с.

Автореферати дисертацій

Старовойт С.В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918-1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с.

Стандарти

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ, 1995. 47 с.

Рецензія

Касьянов Г. Глобальна еволюція людства: культурно-цивілізаційний вимір. Вісн. Кн. палати. 2001. № 12. С. 14-15.

Рец. на кн.: Шейко В. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець XIX — початок XX ст.): монографія: у 2 т. Харків, 2001. Т. 1. 520 с. ; т. 2. 400 с.

 

ЧАСТИНА ВИДАННЯ

Стаття із журналу, збірника, розділ книги

Незалежно від кількості авторів у позатекстовому переліку бібліографічних посилань (списку літератури)

1.Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62-67.

2.Назарчук З.Т. Дифракция Е-поляризованных электромагнитных волн на цилиндрическом экране с сечением в виде ломаной кривой. Волны и дифракция. Тбилиси, 1985. Кн. 1. С. 507-511.

3.Скальський В.Р. Становлення методу акустичної емісії в установах Західного наукового центру. Теорія і практика раціон. проектування, виготовлення і експлуатації машинобуд. конструкцій: Праці 2 міжнар. наук.-техн. конф. (Львів, 11-13 лист. 2010). Львів, 2010. С. 9-10.

Незалежно від кількості авторів у підрядковому бібліографічному посиланні (посторінкових примітках)

за умови, що в основному тексті на цій сторінці написано: "У статті Я.С. Яцківа, А.І. Радченко "Про ефективність видання наукових журналів в Україні" 1 опис можна подати в такому вигляді (п. 4.9 вказаного стандарту):

1 Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62-67.

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ

Опис ресурсу загалом

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014).

Опис частини електронного ресурсу у позатекстовому переліку бібліографічних посилань (списку літератури)

Garfield E. More on the ethics of scientific publication: abuses of authorship attribution and citation amnesia undermine the reward system of science. Essays of an information scientist. URL: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/ v5p621y1981-82.pdf (Last accessed: 16.04.2013).

Опис частини електронного ресурсу у підрядковому бібліографічному посиланні (посторінкових примітках)

за умови, що в тексті наведено бібліографічні відомості, які дозволяють документ ідентифікувати (його назву і прізвища авторів, рік випуску) (п. 5.3.6):

* URL: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/ v5p621y1981-82.pdf (Last accessed: 16.04.2013).

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

Кафедра економічної теорії

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА»

 

для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків   2018

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

Кафедра економічної теорії

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА»

 

 

для студентів денної та заочної форм навчання

першого (бакалаврського) рівня

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»,

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,

спеціальність – 051 «Економіка»

                           спеціалізація – «Бізнес-економіка»

 

               

                                                     

         

 

 

 

Харків   2018

 

 

 

 

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Макроекономіка» для студентів денної та заочної форм навчання  першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка» / укладач О.О. Набатова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. 28 с.

 

 

 

 

 

 

Укладач:

Набатова Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії.

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, 

протокол № 1 від 03 вересня 2018 р.

 

Завідувач кафедри _________________ Л. С. Шевченко

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні засади

Курсова робота студента є самостійною дослідницькою працею з актуальних проблем макроекономіки, що спрямована на закріплення отриманих студентом теоретичних знань, вироблення навиків наукового дослідження, самостійного творчого логічного мислення.

У терміни, що встановлені кафедрою, готова курсова робота подається на перевірку науковому керівнику. Науковий керівник може повернути її для доопрацювання разом із письмовими зауваженнями. Студент повинен їх усунути у встановлений термін, після чого робота остаточно оцінюється.

Оцінювання підготовки та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою та шкалою ECTS («А», «В», «С», «D», «E», «FХ», «F»). (Додаток В).

Тема курсової роботи (далі – КР) обирається студентом самостійно відповідно до його наукових інтересів. Студент може запропонувати для написання курсової роботи власну тему, погодивши завчасно цю тему та план із науковим керівником. Студенти заочного відділення можуть обрати тему, що відповідає профілю роботи. Збіг тем курсових робіт у студентів однієї навчальної групи не бажаний, крім випадків, коли об'єкт дослідження різний.

КР повинна містити: титульний аркуш (Додаток А); план КР; вступ; основну частину; висновки; список літератури (Додаток Б); додатки (за необхідності).

Обсяг КР – 20-25 сторінок (до загального обсягу КР не входять додатки і список літератури).

У вступі до КР розкриваються актуальність та стан розроблення наукової проблеми; визначається мета і головні завдання дослідження, його об’єкт, предмет та методи вивчення.

Актуальність  КР повинна розкривати необхідність теми дослідження для сучасної макроекономічної практики та економічної політики держави.  Це відповідь на питання, чому варто аналізувати цю тему. Допоміжними фразами можуть бути такі: «Тема представляє теоретичний і практичний інтереси, тому що ...», «Дослідження вважається дискусійним не тільки в Україні, але й за кордоном ...», «На актуальність теми вказують такі чинники, як ...», «Актуальність курсової роботи полягає в ... ». Бажано показати ступінь розробленості теми в науковій літературі.

Об'єктом пізнання є те, на що спрямоване дослідження. Наприклад, об'єктом наукового дослідження є економічне зростання, інфляція, безробіття, державний бюджет тощо.

Предмет пізнання — це досліджувані з певною метою властивості об'єкта дослідження, ставлення до об'єкта. Предмет є вужчим поняттям, ніж об'єкт і є його складовою. Наприклад, фактори та моделі економічного зростання; сутність та види інфляції, особливості інфляційних процесів в Україні; причини та форми безробіття, його соціально-економічні наслідки  тощо.

Основна частина КР є результатом вивчення наукових робіт та аналізу статистичних даних. Вона складається з кількох розділів, які можуть мати підрозділи. Кожний розділ починається з нової сторінки. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Курсова робота охоплює, по-перше, розкриття економічної сутності досліджуваної проблеми, узагальнення поглядів і викладення власної позиції з дискусійних питань; по-друге, надання глибокого і всебічного аналізу діючої макроекономічної практики та економічної політики, виходячи з конкретного фактичного матеріалу. Якщо робота не відображає вміння автора самостійно і творчо використовувати цей матеріал і поєднувати його з теоретичними знаннями, що отримані при вивченні макроекономіки, вона не заслуговує на високу оцінку.

Усі розділи мають бути логічно пов'язані між собою, написані чіткою мовою, лаконічно й виразно. При викладенні тексту потрібно уникати повторень однакових слів, словосполучень, зворотів. З метою поліпшення змісту і стилю викладеного матеріалу необхідно після написання КР відредагувати текст.

У висновках формулюють найважливіші наукові та практичні результати, одержані в КР. Це короткий підсумок роботи, витяг із вузлових проблем, що досліджуються у КР, авторська думка, практичні рекомендації. Висновки КР зазвичай пишуть лише на 2-3 сторінки, тому із загального обсягу тексту слід вибрати найважливіші, сутнісні моменти. Можна показати взаємопов'язані проблеми, які не були охоплені в роботі, але потребують подальшого вивчення.

Список літератури повинен включати не менше 15 використаних джерел, на які в тексті КР повинні бути зроблені посилання. Вивчення літератури слід починати з підручників і навчальних посібників. Крім того, потрібно широко використовувати останні монографії, наукові статті та матеріали періодичних видань з даної тематики, статистичні дані, інформаційні джерела. Аналізувати цифровий матеріал слід у динаміці –  мінімум за три останніх роки, тоді аналіз буде достовірним і повноцінним.

Список літератури можна розміщувати: 1) у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні КР); 2) в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків.

 До додатків доцільно включати графіки, таблиці, схеми, рисунки, інший допоміжний та наочний матеріал, необхідний для повноти сприйняття КР.

Оформлення КР здійснюється згідно з вимогами до звітів про науково-дослідницькі роботи, встановленими Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

КР друкують на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм) шрифтом Times New Roman через півтора міжрядкових інтервали. Висота шрифту – 14. Береги: лівий – 30 мм, правий – 15 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Першою сторінкою КР є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок КР. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ». Після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка великими літерами друкують заголовок розділу симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.2.» (другий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Такі структурні частини КР, як план, вступ, висновки та список літератури, порядкового номера не мають.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в КР безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що подані в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Таблиця 1.4» (четверта таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» та її номер указують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці. Наприклад: «Продовження табл. 1.4».

Формули в КР (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Додатки оформлюють як продовження КР на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: «Додаток А», «Додаток Б».

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела такі.

При написанні КР необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в КР. Наявність подібних посилань свідчить про сумлінну працю студента і переконливість, а пряме запозичення чужих думок знижує якість КР. Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Наприклад: «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті КР необхідно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках. При цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Наприклад: Цитата в тексті: «Інтеграційна інноваційна модель формується наприкінці ХХ ст. і базується на поглибленні взаємодії економічних суб’єктів наукової сфери і виробництва…» [12, с. 42].

Відповідний опис у переліку посилань:

12. Шевченко Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети та управління розвитком: монографія. Харків: Право, 2016. 188 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12374/1/Shevchenko_2016.pdf.

 

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело.

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1.      Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

2.      Циклічність як форма економічного розвитку.

3.      Безробіття: причини, види , соціально-економічні наслідки.

4.      Інфляція, її види та соціально-економічні наслідки. Антиінфляційна політика.

5.      Функції споживання і заощадження в макроекономіці.

6.      Інвестиції та інвестиційна діяльність.

7.      Неокласична та кейнсіанська моделі інвестицій.

8.      Аналіз споживчих витрат та заощаджень домогосподарств в Україні.

9.      Рівновага товарного і грошового ринків у макроекономічній моделі IS-LM.

10.    Роль держави у макроекономічному регулюванні.

11.    Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки.

12.    Монетаристська теорія макроекономічного регулювання.

13.    Ринок грошей і грошовий мультиплікатор.

14.    Центральний банк країни та його макроекономічна роль.

15.    Банки і банківська система.

16.    Грошово-кредитна політика: цілі, інструменти та види.

17.    Податки: сутність, функції види. Крива Лафера.

18.    Податкова система України.

19.    Фіскальна політика: цілі, інструменти та види.

20.    Державний бюджет: сутність, структура та макроекономічна роль.

21.    Державний борг: причини, види, наслідки та способи управління.

22.    Державний бюджет та напрями оптимізації боргової політики в Україні.

23.    Соціальна політика держави: сутність, інструменти, ефективність.

24.    Бідність та нерівність у розподілі доходів в Україні: причини, індикатори, соціально-економічні наслідки і макроекономічне регулювання.

25.    Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні.

26.    Економічне зростання: зміст, джерела, чинники, типи, моделі.

27.    Науково-технічний прогрес і економічне зростання.

28.    Ринок праці та механізм його функціонування. Державне регулювання занятості.

29.    Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса у короткостроковому та довгостроковому періодах.

30.    Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи подолання.

31. Криптовалюти у грошово-кредитній сфері: технології, перспективи та безпека.

32. Цифрова економіка: тренди і перспективи розвитку.

 

ЛІТЕРАТУРА

Підручники, навчальні посібники та монографії:

Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: підручник / За ред. В.Д.Базилевича. К.: Знання, 2008. 743 с.

Базилевич В.Д., Базилевич В.С., Баластрик Л.А. Макроэкономика: учебник. К.: Знання, 2015. 694 с. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_makroekonomika_2015.pdf

Башнянин Г. І., Носов О. Ю., Труш І. Є. Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного механізму. Львів: Ліга-Прес, 2015. 222 с.

Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка: Навч. Посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. – 672 с. URL: http://flightcollege.com.ua/library/6%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/65%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90/65.012.2%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0/Makroekonomika_Grontkovska_druk.pdf

Економічна теорія. Макроекономіка : підручник / за ред. В. М. Тарасевича. К.: Знання, 2012. 206 с.

Кораблін С. О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків: монографія. Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2017. 307 с.

Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій / Укладачі: Малий І.Й., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф. та ін. К.: КНЕУ, 2017. 200 с. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu%20fetau/2017/Macro_e-lectures_2017_.pdf

Макроекономіка: базовий курс: навч. посіб. / І.Й. Малий, І.Ф. Радіонова, Т.Ф. Куценко, Н.В. Федірко та ін. К.: КНЕУ, 2016. 246 с.

Макроекономіка: навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, П. І. Стецюк, І. О. Тивончук. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. 291 с.

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: монографія / за ред. М. І. Скрипченко Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2015. 543 с.

Національна економіка: навч. посіб./ кол. авт.: Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінськатаін. зазаг. ред. Л.С. Шевченко. Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2011. 182 с.

Економічна теорія: навч. посіб./ за заг. ред. Л. С.  Шевченко. Х. : Право, 2016. – 268 с

Основи економічної теорії: підручник / за заг. ред. Л.С. Шевченко. Харків: Право, 2008. – 448 с.

Приходько В.П., Шинкар В.А. Макроекономіка: Навчальний посібник. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. 248 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5538/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20.pdf

Турянський Ю. І. Макроекономічне податкове регулювання розвитку національної економіки. Львів: Растр-7, 2016. 363 с.

Тюхтенко Н. А., Синякова К. М. Макроекономіка: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 351 с.

 

Статті в наукових виданнях:

Артем'єва І. О., Яковенко М. А. Державний бюджет у цифрову епоху: можливості та загрози. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2018. № 4. С. 137-145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2018_4_16

Баула О. В. Державний борг України: оцінка поточного стану та напрями оптимізації його рівня та структури. Економічний форум. 2017. № 2. С. 238-242. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_2_41

Бережна Н. І., Крамарева О. С. Збалансованість ринку праці як фактор економічного зростання. Економічна теорія та право. 2018. № 1. С. 38-48. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2018_1_5

Богдан Т. П. Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції. Фінанси України. 2018. № 4. С. 75-92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_4_7

Васюренко Л. В. Динаміка макроекономічних показників оплати праці і добробуту в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2018. Т. 23, Вип. 1. С. 29-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_1_7

Висоцька М. П.  Теоретичні передумови макроекономічної політики. Стратегія розвитку України. 2017. № 1. С. 97-99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sru_2017_1_21

Вівчар О. Й. Державний кредит та боргова політика в Україні. Наука й економіка. 2015. Вип. 2. С. 13-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2015_2_.

Волкова О. Г. Теоретичні питання боргової стійкості держави. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 37-40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_1_10

Гладких Д. М. Актуальні проблеми реалізації грошово-кредитної політики в Україні та основні напрями їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 14(1). С. 56-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14(1)__13

Гребеник К. В. Бюджетна політика як складова державного регулювання економіки. Бізнес Інформ. 2017. № 9. С. 193-198. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_9_32

Гриценко О.А. Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів та правознавців. Економічна теорія та право. 2018. № 2(33). С. 77-90. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/Economic-Theory-and-Law_2-33_2018.pdf

Гріненко А. Ю. Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 216-223.

Грубляк О. М. Економічна сутність та основні проблеми грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах. Молодий вчений.  2018. № 10(2). С. 765-769. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__86

Губін К. Г. Боротьба з незаконними та неринковими доходами як умова розвитку правової економіки в Україні. Економічна теорія та право. 2017. № 4. С. 106-115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2017_4_10

Гудзовата О. О. Криптовалюти у грошово-кредитній сфері: технології, перспективи та безпека. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 53. С. 66-70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2017_53_13

Гудзовата О. О. Напрями та інструменти забезпечення збалансованості грошової маси в контексті реалізації ефективної грошово-кредитної політики в Україні. Інтелект XXI. 2018. № 4. С. 53-57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_4_12

Гудіма Т. С. Проблеми визначення стратегічних цілей грошово-кредитної політики. Економіка та право. 2018. № 1. С. 76-83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpr_2018_1_9

Гуржий Т. О. Нерівність як фактор росту бідності та вимивання середнього класу. Причорноморські економічні студії.  2018. Вип. 30(2). С. 52-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_30(2)__14

Гусаревич Н. В., Адаменко І. П. Особливості формування дохідної частини державного бюджету у країнах ЄС з розвинутою економікою. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 11-15.

Данніков О. В., Січкаренко К. О. Концептуальні засади цифровізації економіки України. Економіка та управління національним господарством. Випуск 17. 2018. С. 73-79. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/15.pdf

Дребот Н. П. Вплив монетарного трансмісійного механізму на макроекономічну стабільність в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(7). С. 74-77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2017_27(7)__15

Дяченко О. П. Масштаби і структура тіньової економіки у світі та причини її виникнення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 2. С. 68-75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_2_12

Камінська Т.М. Уроки зарубіжних країн для реформування охорони здоров’я в Україні. Економічна теорія та право. 2015. № 1. С. 38-50. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/ekonom_20.pdf

Качула С. В. Податки як інструмент реалізації соціальної функції держави в умовах макроекономічної нестабільності. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка.  2017. Т. 25, вип. 11(1). С. 38–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2017_25_11(1)__8

Ковалко Н. М. Феномен незалежності Національного банку України як ключовий критерій ефективності грошово-кредитної політики держави. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . 2017. № 3(2). С. 179-183.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_3(2)__40

Коляда О. В., Федорчук О. С. Моделювання макроекономічних передумов залучення прямих іноземних інвестицій в контексті економічного розвитку України. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 1. С. 75-89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2018_1_8

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства Україна на 2018-2020 роки. URL: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/file/NT4071.DOC

Коць О. О. Обов'язкові резерви як інструмент грошово-кредитної політики центральних банків: сутність, функції та завдання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2018. Вип. 30(2). С. 76-79.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_30(2)__17

Кочубей Л. О. Соціальна політика української держави: виклики соціальної диференціації в Україні та виконання державою регулятивної функції щодо соціальної сфери. Суспільно-політичні процеси. 2018. Вип. 1. С. 166-206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2018_1_10

Краус Н.М., Голобородько О.П., Краус К.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2008. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf

Кундицький О. О. Тіньова економіка: сутність, причини виникнення та наслідки існування. Modern economics. 2018. № 10. С. 70-75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_10_14

Лугівська О. П. Класифікація типів і видів боргової політики держави. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2017. № 1. С. 130-140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2017_1_18

Мануілов О. В. Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитного регулювання національної економіки. Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 1. С. 99-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2018_1_9

Мануілов О. В. Посилення координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики як інструмент забезпечення макроекономічної стабільності. Наукові праці НДФІ. 2017. Вип. 2. С. 77-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2017_2_7

Марченко О. С. Деструкції національного ринку юридичних послуг: зміст та наслідки для формування правової економіки. Економічна теорія та право. 2016. № 2. С. 57-66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2016_2_7

Мельничук Н. Ю. Видатки Державного бюджету України: сутність та особливості управління. Управління розвитком. 2018. № 1. С. 42–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2018_1_9

Михайленко Н. О. Аналіз основних факторів поширення бідності в України і шляхи її подолання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2018. Вип. 29(2). С. 68-71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_29(2)__16

Набатова О. О. Теоретичні підходи до аналізу економічної поведінки в умовах макроекономічних та інституціональних змін. Економічна теорія та право. 2015. № 2. C. 74-85. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/ekonom_21.pdf

Овсієнко О. В., Чуприна О. О. Тіньова економіка та право: аналіз взаємодії. Економічна теорія та право. 2016. № 4. С. 97-106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2016_4_11

Островська Н. Аналіз стану грошово-кредитного ринку України у кризовий період. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 1. С. 112-117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_1_16

Підхомний О. М., Журба О. Ю. Бюджетні видатки як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2018. Вип. 55. С. 18-23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2018_55_5

Погореленко Н. П. Діагностика макроекономічних показників фінансової стабільності банківської системи України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 14(2). С. 73-80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14(2)__17

Прасолова С. П. Вплив процентної політики Національного банку на стан грошово-кредитної безпеки України та її економічне зростання. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2018. № 1. С. 115-122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2018_1_17

Разумова Г. В., Колосова А. Р. Дефіцит державного бюджету України та шляхи його зменшення. Економічний простір. 2017. № 119. С. 135-146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_119_16

Рейкін В. С. Оцінка рівня тінізації як індикатора макроекономічної безпеки України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2017. Вип. 23(1). С. 113-116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_23(1)__27

Риженко О. Як цифрова економіка змінить Україну. Економічна правда. 16 січня 2018 р. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/01/16/633057/

Рябошлик В. Макроекономічні тенденції і поворотні моменти провідних економік під впливом радикальних технологічних змін. Економіст. 2017. № 6. С. 6-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_6_5

Сегеда Л. М. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики як основа впливу центрального банку на перебіг економічних процесів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2018. Т. 29(68), № 3. С. 164-172. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_3_34

Синенко О. І. Методичні підходи до формування механізму макроекономічного регулювання економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 11. С. 28-31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_11_7

Скрипка О. Система управління зовнішнім державним боргом. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 105–115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2017_1_11

Софієнко А. П. Етапи та особливості формування зовнішнього державного боргу України. Финансовые услуги. 2017. № 6. С. 24-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2017_6_8

Струк Н. І. Аналіз динаміки основних макроекономічних показників України. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26(2). С. 163-168. - URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_26(2)__35

Тeрес Ю. С. Аналіз макроекономічного стану України в контексті зростання рівня боргового навантаження. Финансовые услуги. 2017. № 6. С. 19-23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2017_6_7

Тищенко В. В. Канали впливу грошово-кредитної політики Національного банку України на економіку. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 2. С. 103-108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_2_21

Ткаченко Ю. В., Зверук Л. А. Сучасні технології як основа інноваційної моделі розвитку банківського бізнесу. Економічна теорія та право. 2018. № 2. С. 26-41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2018_2_4

Уманців Ю. М., Кравчук О. О. Інституційна обумовленість економічних функцій держави. Економічна теорія та право. 2017. № 4. С. 93-105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2017_4_9

Фатюха Н. Г. Подолання бідності в Україні. Економічний простір. 2018. № 132. С. 107-117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_132_12

Федулова Л. І. Глобальний технологічний розвиток: ключові тренди та виклики для України. Економічна теорія та право. 2018. № 2. С. 51-66. URL: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2018_2_6

Шевченко Л. С. Інноваційні моделі соціально-економічного розвитку: Україна на тлі світових процесів. Економічна теорія та право. 2015. № 2. C. 9-20. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/ekonom_21.pdf

Шпотенко В. Д. ВВП та ВНП як макроекономічні показники впливу на зростання добробуту населення. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 84-88.

Щербина Ю. О. Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України. Modern economics. 2017. № 1. С. 73-78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2017_1_13

Щербіна В. В. Макроекономічне прогнозування і планування доходів бюджету: системний підхід. Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. Вип. 58. С. 59-65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_9

Яременко О. Л. Державний борг і потреба в інституційних реформах. Економіка України. 2015. № 6. С. 69-70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_6_10.

 

 

Додаток А.

Титульний аркуш  для курсової роботи студентів денної форми навчання

 

Міністерство освіти і науки України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра економічної теорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

Інституту (факультету)_______________

 

__________________________________

(прізвище, ім.’я, по батькові)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

Оцінка:                Національна шкала ________________   

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

 

                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                      ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

                                                                        м. Харків - 20 __рік

 

Титульний аркуш  для курсової роботи студентів заочної форми навчання

 

Міністерство освіти і науки України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра економічної теорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

факультету_______________

 

______________________________

(прізвище, ім.’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка (за національною шкалою)________________   

                                                                   

                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                      ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

                                                                        м. Харків - 20 __рік

Додаток Б

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури

відповідно до ДСТУ 8302:2015

Книга, один автор

Шевченко Л. С. Університетська освіта: економічні пріоритети на управління розвитком: монографія. Харків: Право, 2016. 188 с.

Книга, два автори

Марченко О. С., Ярмак О. В. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці. Харків: ФОП Данилко Н. С., 2016. 238 с.

Книга, від трьох до семи авторів

Шевченко Л. С., Макуха С. М., Марченко О. С. та ін. Юридична фірма: пошук ефективної моделі менеджменту: науково-практичне видання. Харків: Право, 2014. 204 c.

Книга, вісім або більше авторів: вказуються 6 перших авторів, ставляться три крапки, потім указується прізвище останнього автора

Книга за редакцією

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник: у 2 т. / за ред.: В. В. Сташис, В. Я. Тацій. 4-те вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2010. Т. 1. 456 с.

Розділ/глава книги з номером, один редактор

Борисова В. И. Право частной собственности в системе социально-экономических прав и свобод граждан и пути его реализации. Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография / под ред И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2012. Разд. 3, гл. 1. С. 87-99.

Розділ/глава книги без номера, один редактор

Шевченко Л. С. Law & Management: новий напрям наукових досліджень та управлінської практики. Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine / за ред. A. Jankovska. Riga: SIA “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2018. С. 218-239. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-29-9

 

Розділ книги, кілька авторів, два і більше редакторів

Branch S., Ramsay S., Barker V. The bullied boss: A conceptual exploration of upwards bullying. Advances in organizational psychology / Edited by A. Glendon, B. M. Thompson, B. Myors. 2008. Pp. 93-112. URL: http://www.informit.com.au/humanities.html (дата звернення: 29.01.2018).

 

Стаття в науковому журналі, один автор

Шевченко Л. С. Міжнародні стратегічні альянси в юридичному бізнесі. Економічна теорія та право. 2017. № 2(29). С. 36-49.

Стаття в   науковому журналі, один автор, є doi

Mellers B. A. Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin. 2000. № 126(6). С. 910-924. Doi: 10.1037//0033-2909.126.6.910

 

Стаття в  науковому журналі, два і більше авторів

Тимошенков І. В., Нащекіна О. М.  Трансакційні витрати оподаткування як складова міжнародної конкурентоспроможності країни. Економічна теорія та право. 2017. № 4(31). С. 36-47.

Стаття в  науковому журналі, два автори, без doi, але є URL

Trankle S. A., Haw J. Predicting Australian health behaviour from health beliefs. Electronic Journal of Applied Psychology. 2009. № 5(2). С. 9-17. URL:  http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/  

 

Стаття з Інтернету, один автор, без назви видання

Співаковський О. Триває обговорення проектів моделей управління закладами вищої освіти. URL: http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/10398-prodovzhuetsja-obgovorennja-proektiv-modelej-upravlinnja-zakladamy-vyschoyi-osvity-oleksandr-spivakovskyj

Методичні матеріали, конспекти лекцій

Шевченко Л. С., Макуха С. М., Марченко О. С., Вовк І. А., Овсієнко О. В. Менеджмент юридичної фірми: конспекти лекцій. Харків: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2013. 135 с.  URL:  http://library.nulau.org.ua.

(дата звернення: 29.01.2018).

Документи міжнародних організацій

Регламент Ради (ЄЕС) № 4064/89 від 21 грудня 1989 р. щодо контролю за концентраціями суб’єктів господарювання. Official Journal. 30.12.1989. L 395. P. 0001–0012. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ ALL/?uri=CELEX:31989R4064. 19

Закони України

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIІІ. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 31. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2168–19 (дата звернення: 29.01.2018).

Повідомлення державних (національних) служб статистики

Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у вересні 2017 року: експрес-випуск. 2017. 17 жовтня /  Державна служба статистики України. URL:  http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 29.01.2018).

Урядова інформація

Іноземні студенти в Україні / Міністерство освіти і науки України; Український державний центр міжнародної освіти. URL: http://studyinukraine.gov.ua/life-inukraine/international-students-in-ukraine/ (дата звернення: 25.12.2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Критерії оцінювання виконання курсової роботи

для студентів денної форми навчання

 

Кількість

балів

Критерії оцінювання змісту курсової роботи

50

1. Питання плану роботи висвітлені повно та точно.

2. Проаналізовані висловлені в навчальній та науковій літературі погляди щодо предмету дослідження; на основі їх порівняльної оцінки, висловлено особисте ставлення автора щодо кожного з них, а також дана особиста оцінка запропонованим у літературі пропозиціям стосовно шляхів вирішення таких проблемних питань, які стосуються теми, та (або) висловлені власні пропозиції.

45

1. Питання плану роботи висвітлені повно.

2. Проаналізовані літературні джерела, рекомендовані кафедрою при написанні роботи на відповідну тему.

3. Є 2-3 незначні помилки при висвітлені питань теми.

40

1. Переважна більшість питань плану роботи висвітлені повно та точно.

2. Одне з питань розкрито не достатньо повно або при його висвітлені допущена суттєва помилка.

3. Проаналізовані основні літературні джерела, рекомендовані кафедрою при написанні роботи на відповідну тему.

30

1. Питання плану теми висвітлені поверхово.

2. При написанні роботи використана незначна кількість монографічних та нормативних джерел із числа рекомендованих кафедрою.

3. При розкритті питань плану допущені грубі помилки.

0

Тема не розкрита або в ній виявлено плагіат.

 

Захист

Кількість

балів

Критерії оцінювання знань і умінь студента

50

1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу по темі курсової роботи, у тому числі орієнтація в основних наукових концепціях, що стосуються даної теми.

2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої методичними порадами.

3. Здатність до використання отриманих результатів у практичній роботі.

45

1. Повне знання матеріалу по темі курсової роботи.

2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою методичними порадами.

3. Здатність до розуміння значення отриманих результатів для практичної роботи.

40

1. Достатньо повне знання матеріалу по темі курсової роботи, відсутність у відповідях при захисті суттєвих неточностей.

2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої  методичними порадами.

3. Здатність в цілому до розуміння значення отриманих результатів для практичної роботи.

35

1. Знання основного матеріалу по темі курсової роботи.

2. Часткове засвоєння основної літератури, рекомендованої методичними порадами.

3. Помилки та певні неточності при відповіді на захисті за наявності знань для їх самостійного усунення або усунення за допомогою викладача.

30

1. Знання основного матеріалу по темі курсової роботи в обсязі, що уможливлює подальше його засвоєння.

2. Знайомство з основною літературою, рекомендованою методичними порадами.

3. Допущені помилки при відповіді на захисті, однак при цьому проявлені знання, які дозволяють усунути найсуттєвіші помилки за допомогою викладача.

25

1. Відсутність знань по значній частині основного матеріалу із теми курсової роботи;

2. Наявність суттєвих помилок при відповіді на захисті.

3. Неможливість в достатньому обсязі засвоїти матеріал по роботі без додаткової підготовки по даній темі.

 

 

 

Критерії оцінювання виконання курсової роботи

для студентів заочної форми навчання

 

Оцінка

Критерії оцінювання змісту курсової роботи

«допущено»

1. У роботі  в достатньому обсязі висвітлені питання плану.

2. Використані основні літературні та нормативні джерела, рекомендовані кафедрою.

3. Допускається припущення студентом декількох помилок при розкритті питань плану, за умови можливості їх усунення під час захисту роботи.

4. Робота відповідає формальним вимогам, які пред’являються до курсових робіт.

«не допущено»

Тема не розкрита або в ній виявлено плагіат.

 

Захист

Оцінка

Критерії оцінювання знань і умінь студента

5

«відмінно»

1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу по темі курсової роботи, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах  та концепціях, що стосуються даної теми.

2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої методичними порадами.

3. Здатність до використання отриманих результатів у практичній роботі.

4

«добре»

1. Достатньо повне знання матеріалу по темі курсової роботи, відсутність у відповіді при захисті суттєвих неточностей.

2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої  методичними порадами.

3. Здатність в цілому до розуміння значення отриманих результатів для практичної роботи.

3

«задовільно»

1. Знання основного матеріалу по темі курсової роботи в обсязі, що уможливлює подальше його засвоєння.

2. Знайомство з основною літературою, рекомендованою методичними порадами.

3. Помилки при відповіді на захисті за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.

2 «незадовільно»

1. Відсутність знань по значній частині основного матеріалу по темі курсової роботи.

2. Наявність суттєвих помилок при відповіді на захисті.

3. Неможливість в достатньому обсязі засвоїти матеріал по роботі без додаткової підготовки по даній темі.