Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Рекламний менеджмент

Індивідуальне завдання передбачає виконання чотирьох завдань, які виконуються на підприємствах за місцем роботи студента.

Кожне наступне завдання є логічним продовженням попереднього. Деталізацію і специфіку виконання кожного завдання студент погоджує з викладачем курсу з урахуванням профілю підприємства, можливостями збору та обробки відповідної інформації. Обсяг виконаних завдань довільний, але не менше 30 сторінок комп’ютерного набору 14 кеглем шрифтом Times New Roman через півтора інтервали.

Завдання має утримувати титульний лист (назва університету, кафедри, дисципліни, прізвище автора і наукового керівника, рік виконання), зміст, перелік використаної літератури. Кожне нове завдання виконується з нової сторінки, має назву звіту (звіту-есе) із зазначенням номеру завдання.

Виконані завдання подаються на кафедру згідно з графіком навчального процесу.

 

Завдання 1

 

Проведіть маркетингову характеристику підприємства за кількісними та якісними показниками .

Завдання 2

 

Проаналізуйте систему управління рекламною діяльністю на підприємстві. Для цього потрібно дати ґрунтовні відповіді з необхідним поясненням на такі запитання:

 • Які принципи покладено в основу організації рекламної діяльності на підприємстві?
 • За якою концепцією та моделлю побудовано організаційну структуру рекламного відділу на підприємстві?
 • Які види діяльності охоплює відділ реклами на підприємстві?
 • Які права та обов’язки покладено на працівників служби реклами  підприємства?
 • Яка кваліфікація працівників служби реклами підприємства та як саме керівництво підприємства стимулює їхню роботу?
 • Які заходи вживає підприємство для підвищення кваліфікації працівників, зайнятих у роботі служби реклами?
 • Як організована робота служби реклами підприємства з рекламними агенціями, засобами масової інформації, які заходи вживаються підприємством для підтримування стосунків з ними?
 • Наскільки ефективною є організація рекламної діяльності на підприємстві?
 • Як служба реклами здійснює взаємодію з іншими підрозділами підприємства?

Якщо служби реклами на підприємстві не існує, відповіді на ці питання мають бути покладені в основу Вашого проекту її створення.

 

Форма виконання – звіт.

Завдання 3

Проаналізувати  рекламні кампанії (заходи), які відбувалися на підприємстві, оцінити їх ефективність щодо досягнення економічних та комунікативних цілей.

Форма виконання – звіт-ессе у довільній формі з ілюстративними матеріалами у додатках.

Завдання 4

На підставі проведеного аналізу розробити пропозиції щодо поліпшення рекламної діяльності підприємства.

 

Форма виконання – звіт.

 

Оцінювання індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання передбачає виконання чотирьох завдань, які виконуються на підприємстві за місцем роботи студента. Загальні результати поточного контролю знань за виконання індивідуального завдання за підсумком його складових форм оцінюються в діапазоні від 0 до 20 балів. За правильно виконані перші два завдання студент максимально може отримати по 5 балів, за 3-4 завдання – по 10 балів. Таким чином максимальна кількість балів – 20, мінімальна – 0.

        

 

Написання реферату передбачає детальний огляд літературних джерел з обраної теми, узагальнення студентом думок провідних фахівців у сфері рекламного менеджменту, ілюстрування практичними прикладами, що б підтверджувало правильність авторської думки. У рефераті має бути вступ, 3-5 параграфів основного тексту, висновки та список використаних джерел

 

Орієнтовна тематика наукових робіт

 

 1. Сутність  та значимість реклами та рекламного бізнесу в умовах ринкової економіки;
 2. Рекламний бізнес та концептуальні засади його розвитку;
 3. Реклама як бізнес і соціальний інститут
 4. Місце і роль інституту реклами в сучасному світі
 5. Реклама в системі економічних відносин
 6. Аналіз  теоретичних засад виникнення і розвитку рекламного бізнесу
 7. Механізм взаємодії реклами з іншими елементами маркетингової системи та місце реклами в їх ієрархії;
 8. Конструктивний аналіз рекламних послуг, які надають підприємства-суб’єкти рекламного бізнесу;
 9. Чинники, які впливають на розвиток рекламного бізнесу та рекламного ринку;
 10. Характеристика суб’єктів рекламного бізнесу з позиції обгрунтування їх ролі та місця на ринку реклами;
 11. Ефективність дії рекламного звернення на аудиторію, ступеня його впливу на поведінку людей;
 12. Проблеми та суперечності в організації рекламної діяльності на вітчизняних підприємствах;
 13. Заходи щодо удосконалення рекламної діяльності українських підприємств-суб’єктів рекламного бізнесу;
 14. Удосконалення процесу планування та реалізації рекламних кампаній.
 15.  Удосконалення процесу творчої розробки реклами.
 16.  Удосконалення процесу використання основних засобів розповсюдження реклами з врахуванням їх специфічних особливостей і можливостей.
 17.  Аналіз рекламного ринку України.
 18. Розробка методичних підходів та моделей ефективного управління рекламною діяльністю суб’єктів  рекламного бізнесу на засадах концепції маркетингу.
 19. Моделі ефективного управління рекламною діяльністю із застосуванням комп’ютерних  програм.
 20. Характеристика методів і моделей  маркетингових досліджень в рекламному бізнесі.
 21. Методи ефективного впливу реклами на поведінку споживача із застосуванням маркетингових технологій.
 22. Застосування маркетингового інструментарію управління рекламним бізнесом в практичну діяльність українських підприємств-суб’єктів рекламного бізнесу.
 23. Аналіз  теоретичних засад виникнення і розвитку рекламного бізнесу.
 24. Підвищення ефективності діяльності підприємств-суб’єктів рекламного бізнесу на засадах концепції маркетингу
 25. Технології медіапланування з застосуванням комп»ютерних програм
 26.  Розроблення інструментарію оцінювання ефективності реклами та рекламних кампаній
 27. Економіко – математичні моделі для оптимізації бюджету на рекламу залежно від можливостей підприємства та ринкових умов його функціонування;
 28. Директ –мейл та його види
 29. Творчий підхід до вибору засобів доставки рекламного звернення
 30. Медіапланування як комплекс позитивних рішень, які сприяють ефективній рекламній кампаніїї
 31. Бюджет рекламної кампанії та його вплив на медіапланування
 32. Медіадослідження та їх роль в медіаплануванні
 33. Реклама в засобах масової інформації: проблема вибору
 34. Творчий підхід при виборі традиційних і нетрадиційних засобів доставки рекламного звернення

31. Методи нейролінгвістичного програмування в рекламі.

32 .Маніпулятивні прийоми в рекламі

33. Організація виставок та ярмарок як складова частина рекламної діяльності підприємства

34. Франчайзинг, його сутність та рекламні вигоди.

35. Поняття позиціювання товару та його використання у рекламній діяльності.

36. Дослідження поведінки покупця в результаті впливу на нього рекламних звернень.

37. Класики та сучасні творці реклами.

38. Стилі виконання рекламних звернень

39. Ціноутворення рекламних послуг.

40. Новітні засоби масової інформації.

 

Критерії оцінювання наукових робіт

Оцінка «5 балів» ставиться за умови, що студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату, чинних нормативно-правових актів, спеціальної літератури, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, понять, залежностей, явищ тощо; доповнив свою відповідь прикладами з господарської практики та статистичними даними.

Оцінка «0 балів» ставиться за умови, що студент дав неповну відповідь на поставлене запитання в загальних виразах, показав незадовільні, знання понятійного апарату, нормативно-правових актів, спеціальної літератури, господарської практики та статистичної інформації або взагалі нічого не відповів на поставлене запитання.