Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Робоча програма навчальної дисципліни "Адміністративне судочинство"

Робоча програма навчальної дисципліни "Адміністративне судочинство"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство»

 обов’язкових компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

Розробники:

1. доцент кафедри, к.ю.н., доцент Яценко В.П.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

 

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

 Кількість кредитів ЕСТS – 3

 Загальна кількість годин –90

 

 

26 “Цивільна безпека”

262“Правоохоронна діяльність”

бакалавр

Цикл підготовки професійної та практичної

Навчальний курс  __

Семестр __5_

Самостійна робота – 46 год.;

Види контролю: залік

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 44 год.

самостійної роботи – 46 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денна форма навчання)

Лекції – 20 год.;

Семінарські заняття – 20 год.;

Практична робота – 4 год.;

Самостійна робота – 46 год.;

Індивідуальні завдання:

 

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(заочна форма навчання)

Лекції – 6 год.;

Семінарські заняття – 4 год.;

Практичне заняття – 2 год.;

Самостійна робота – 78 год.;

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство” є ознайомлення з основними теоретико-правовими положеннями, які стосуються історії, сутності, предмета, методу та принципів судового процесу; правового стану учасників судового процесу; порядку розгляду та вирішення адміністративними судами публічно-правових спорів; особливостей провадження в окремих категоріях справ. У процесі вивчення навчальної дисципліни також передбачається всебічний аналіз чинного законодавства, що регулює порядок функціонування адміністративної судочинства та практики його застосування, дослідження окремих проблем і шляхів удосконалення процесуального законодавства, підвищення рівня підготовки курсантів та слухачів щодо вмілого й ефективного застосування його на практиці.

Основним завданням навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство” є визначення: поняття й ознак судового процесу; системи й організаційної структури адміністративних судів України; компетенції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; повноважень основних учасників судового процесу; особливостей процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі; порядку звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в справі; процедури судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень; порядку виконання рішень адміністративного суду; особливостей перегляду судових рішень в порядку апеляційного провадження; особливостей перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження; порядку провадження за нововиявленими обставинами; особливостей провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право»,, «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати: поняття, предмет, метод, принципи та систему адміністративного процесуального права; поняття й ознаки судового процесу; систему й організаційну структуру адміністративних судів України; юрисдикцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; предметну, територіальну та інстанційну підсудність адміністративних справ; повноваження основних учасників судового процесу; особливості процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі; порядок звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в справі; процедуру судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень; порядок виконання рішень адміністративного суду; особливості перегляду судових рішень в порядку апеляційного провадження; особливості перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження; порядок провадження за нововиявленими обставинами; особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

вміти: формулювати визначення основних понять судового процесу; тлумачити адміністративно-процесуальні норми; застосовувати норми адміністративно-процесуального права до конкретних правових ситуацій; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.

 

3. Програма навчальної дисципліни

 

ТЕМА № 1. “Адміністративне судочинство: поняття, предмет та метод”.

Поняття судового процесу, його предмет, метод та історичні витоки. Провадження та стадії судового процесу. Особливості структурної побудови Кодексу адміністративного судочинства України. Зміст системи адміністративного процесуального права. Поняття, зміст та види адміністративних процесуальних правовідносин.  Види адміністративних судів, склад суду та порядок відводів суддівю

ТЕМА № 2. “Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів”.

Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ, її розмежування з іншими публічно-правовими спорами. Компетенція адміністративних судів. Поняття підсудності, її види. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.

ТЕМА № 3. “Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб”.

Склад осіб, які беруть участь у справі. Сторони в судовому адміністративному процесі. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність позивача та відповідача. Сутність неналежної сторони в адміністративному процесі та процедури її заміни. Процесуальне правонаступництво в адміністративному процесі. Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.  Представництво в судах адміністративної юрисдикції: поняття та ознаки. Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості. Повноваження представників у судах адміністративної юрисдикції: документальне оформлення та зміст. Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свобод та інтереси інших осіб.

ТЕМА № 4. “Інші учасники судового процесу”.

Особливості участі осіб, які є іншими учасниками судового процесу при розгляді справи в суді. Процесуальний статус секретаря судового засідання, судового розпорядника, перекладача. Процесуальний статус спеціаліста, спеціаліста в галузі права експерта та свідка, та особи, що надає правову допомогу. Права та обов’язки спеціаліста, свідка, експерта та особи, що надає правову допомогу, в  судовому процесі.

ТЕМА № 5. “Адміністративний позов”.

Звернення до адміністративного суду. Право на звернення до адміністративного суду. Поняття адміністративного позову, його ознаки. Характеристика елементів адміністративного позову: підстави, предмету, змісту. Види позовів в адміністративному процесі. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги, що ставляться до адміністративного позову. Наслідки прийняття адміністративного позову адміністративним судом.

ТЕМА № 6. “Судові докази та судові строки”.

Сутність і зміст доказування в адміністративному процесі. Поняття та види доказів в адміністративному процесі. Предмет доказування в адміністративному процесі. Обов’язок доказування. Засоби доказування в адміністративному процесі: види та особливості. Забезпечення доказів в адміністративному процесі. Письмові та речові докази, їх оцінка. Висновок експерта як самостійний засіб доказування.  Поняття судових строків, їх юридична природа. Основні процесуальні строки, їх види. Особливості строків здійснення забезпечувальних заходів.

ТЕМА № 7. “Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження”.

Порушення адміністративної справи. Поняття та ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду в адміністративному процесі. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Примирення сторін. Судове доручення. Забезпечення адміністративного позову. Завершення підготовчого провадження. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. Судові виклики і повідомлення. Зміст повістки та процедури її вручення. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень. Врегулювання спору за участю судді.

ТЕМА № 8. «Судовий розгляд справи».

Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості. Етапи судового розгляду адміністративної справи. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду справи по суті. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати. Таємниця нарадчої кімнати.   Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення та поновлення провадження у справі. Закриття провадження у справі.

ТЕМА № 9: “Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку”.

Суд апеляційної інстанції. Право на апеляційне оскарження. Порядок та строки апеляційного оскарження. Вимоги до до апеляційної скарги. Прийняття судом апеляційної інстанції апеляційної скарги. Підготовка справи до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження. Судові рішення суду апеляційної інстанції. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження. Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні. Судові рішення суду касаційної інстанції.

ТЕМА № 10: “Перегляд судових рішень за виключними та ново виявленими обставинами”.

Підстави перегляду судових рішень за ново виявленими та виключними обставинами. Порядок і строки подачі заяв за даними обставинами. Форма та зміст позовної заяви про перегляд судового рішення  за ново виявленими та виключними обставинами. Відкриття провадження за ново виявленими чи виключними обставинами. Судові рішення за наслідками провадження за ново виявленими чи виключними обставинами.

 

4. Структура навчальної дисципліни

 

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

 

Номер та назва теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Тема № 1: Адміністративне судочинство: поняття, предмет та метод.

8

2

2

0

0

4

 

Тема № 2: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів.

10

2

2

0

0

6

 

Тема № 3: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб

8

2

2

0

0

4

 

Тема № 4: Інші учасники адміністративного процесу

8

2

2

0

0

4

 

Тема № 5: Адміністративний позов

10

2

2

2

0

4

 

Тема № 6:

Судові докази та судові строки

8

2

2

0

0

4

 

Тема № 7: Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження

8

2

2

0

0

4

 

Тема № 8: Судовий розгляд справи

10

2

2

0

0

6

 

Тема № 9: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження.

12

2

2

2

0

6

 

Тема № 10: Перегляд судових рішень за ново виявленими та виключними обставинами.

8

2

2

0

0

4

 

Всього за семестр

90

20

20

4

 

46

залік

 

 

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

 

Номер та назва теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 1: Адміністративне судочинство: поняття, предмет та метод.

10

0

0

0

0

10

 

Тема № 2: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів.

11

2

1

0

0

8

 

Тема № 3: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб

10

1

1

0

0

8

 

Тема № 4: Інші учасники адміністративного процесу

8

0

0

0

0

8

 

Тема № 5: Адміністративний позов

8

0

0

0

0

8

 

Тема № 6:

Судові докази та судові строки

8

0

0

0

0

8

 

Тема № 7: Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження

11

1

1

2

0

7

 

Тема № 8: Судовий розгляд справи

10

1

1

0

0

8

 

Тема № 9: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження.

8

1

0

0

0

7

 

Тема № 10: Перегляд судових рішень за ново виявленими та виключними обставинами.

6

0

0

0

0

6

 

Всього за семестр №___

90

6

4

2

0

78

залік

 

4.1.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни

 

Завдання, що виносяться на самостійну роботу курсанта (студента, слухача)

Література:

Тема № 1 Адміністративне судочинство: поняття, предмет, метод.

Основна: [1, 2, 3, 15, 28, 29, 32, 37, 40]

 

а) визначте поняття, предмет та метод адміністративного судочинства;

б) назвіть систему адміністративних судів в Україні;

в) окресліть стадії судового процесу;

г) визначте порядок формування складу суду та підстави і процедуру відводу судді.

Тема № 2 Юрисдикція і підсудність адміністративних судів

Основна: [1, 2, 3, 28, 31, 33, 34, 36]

 

а) визначте публічно-правові спори, що віднесені до юрисдикції адміністративних судів;

б) назвіть види підсудності адміністративних справ, керуючись Кодексом адміністративного судочинства України;

в) визначте підстави та порядок передачі адміністративної справи з одного суду до іншого;

 

Тема № 3 Сторони, треті особи та представники сторін та третіх осіб.

Основна: [2, 7, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 33, 41]

 

 1. назвіть склад осіб, які беруть участь у справі;
 2. визначте процесуальні права та обов’язки основних учасників судового процесу;
 3. визначте порядок заміни неналежної сторони;
 4. визначте процесуальний статус третіх осіб у адміністративному судочинстві та правові наслідки їх вступу у розгляд адміністративної справи;
 5. назвіть особливості участі в адміністративному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб; 

Тема № 4 Інші учасники судового процесу

Основна: [2, 5, 6, 7, 9, 14, 24, 28, 31, 33]

 

а) визначте особливості участі спеціаліста та експерта при розгляді адміністративної справи в суді;

б) сформулюйте права та обов’язки свідка в процесі розгляду адміністративної справи;

в) з’ясуйте роль та місце секретаря судового засідання, судового розпорядника та перекладача в адміністративному процесі;

г) визначте порядок надання правової допомоги в адміністративному процесі;

Тема № 5 Адміністративний позов

Основна: [1, 2, 8, 28, 31, 32, 33, 34]

 

 1. визначте порядок звернення з адміністративним позовом до адміністративного суду;

б) визначте правові наслідки відмови у прийнятті адміністративного позову;

в) назвіть мету та підстави забезпечення адміністративного позову;

г) з’ясуйте яким чином викликаються учасники  процесу до суду;

Тема № 6 Судові докази та судові строки

Основна: [1, 2, 9, 28, 29, 31, 33, 34, 35]

 

а) сформулюйте поняття доказів в адміністративному судочинстві;

б) розкрийте сутність належності та допустимості доказів;

в) наведіть поняття предмета доказування;

г) охарактеризуйте засоби доказування, які використовуються в судовому процесі;

д) визначте поняття судових строків та їх види;

е) визначте строки звернення до адміністративного суду та наслідки пропущення таких строків;

Тема № 7 Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження

Основна: [1, 2, 8, 28, 30, 32, 33, 34, 35]

 

 1. визначте процесуальні дії що здійснюються на стадії підготовчого провадження;

б) визначте підстави для роз’єднання справ та об’єднання справ для спільного розгляду;

в) визначте заходи забезпечення своєчасної явки в судове засідання всіх учасників судового процесу;

г) назвіть підстави для залишення позовної заяви без розгляду, зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі;

Тема № 8 Судовий розгляд справи

Основна: [2, 4, 7, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35]

 

 1. визначте завдання стадії судового розгляду справи;
 2. назвіть правила, за якими здійснюється стадія судового розгляду справи;
 3. визначте юридичну природу та види судових рішень в адміністративному процесі;
 4. визначте зміст постанови і ухвали як судових рішень адміністративного суду;

Тема № 9 Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження.

Основна: [1, 2, 28, 32, 35]

 

а) визначте порядок та строки апеляційного оскарження;

б) визначте порядок розгляду апеляційної скарги;

в) визначте повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду;

г) визначте повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду;

д) назвіть порядок та строки касаційного оскарження;

е) назвіть повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги;

Тема № 10 Перегляд судових рішень за ново виявленими та винятковими обставинами.

Основна: [10, 2, 28, 32, 35]

 

а) визначте порядок та строки перегляду справи за ново виявленими обставинами;

б) визначте підстави та порядок для розгляду справи за винятковими обставинами;

в) визначте повноваження суду за наслідками розгляду заяви про перегляд справи за винятковими обставинами;

 

5. Індивідуальні завдання

5.1. Теми рефератів

Немає

 

5.1.2. Теми курсових робіт

Немає

5.1.3. Теми наукових робіт

Немає

 

6. Методи навчання

 

Мультимедійні лекції: передбачають викладення нового теоретичного матеріалу викладачем, за своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчальної дисципліни. Метою лекційного курсу є формування у слухачів  комплексу сучасних знань, вмінь та навичок щодо кваліфікації адміністративних правопорушень.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, під час якого викладач організує обговорення попередньо визначених питань, до яких слухачі повинні самостійно готувати тези виступів; вміти формулювати визначення основних понять теорії кваліфікації правопорушень; добирати нормативні акти, які регламентують певні питання кваліфікації адміністративних правопорушень; застосовувати норми адміністративного законодавства України до конкретних правових ситуацій; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом слухачем магістратури у час, вільний від аудиторних навчальних занять, яка складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до практичних занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне виконання індивідуальних завдань, передбачених цією програмою.

Індивідуальна робота слухача магістратури забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, навчальні та навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для самостійної роботи слухачеві також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література.

 

7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль

 

1. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.

2. Формування системи адміністративних судів в Україні та її сучасний стан.

3. Стадії судового адміністративного процесу.

4.Особливості структурної побудови Кодексу адміністративного судочинства України.

5. Компетенція адміністративних судів.

6. Предметна, інстанційна і територіальна підсудність адміністративних справ.

7. Право звернення до адміністративного суду.

8. Форма і зміст адміністративного позову.

9. Вимоги до позовної заяви.

10. Відкриття провадження в адміністративній справі.

11. Судові виклики і повідомлення.

12. Склад осіб, які беруть участь у справі.

13. Процесуальний статус сторін.

14. Права та обов’язки третіх осіб.

15. Процесуальний статус представників. Особи, які не можуть бути представниками.

16. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

17. Інші учасники адміністративного процесу.

18. Обов’язок доказування. Забезпечення доказів.

19. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідка.

20. Письмові та речові докази.

21. Експертиза та її види у судовому адміністративному процесі.

22. Оцінка доказів.

23. Основні  процесуальні строки.

24. Структура провадження в суді першої інстанції.

25. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.

26. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви.

27. Підготовче провадження.

28. Судове доручення.

29. Забезпечення адміністративного позову.

30. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.

31. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду справи по суті.

32. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.

33. Судові дебати.

34. Види судових рішень суду першої інстанції.

35. Суд апеляційної інстанції. Право на апеляційне оскарження.

36. Порядок і строки апеляційного оскарження.

37. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг.

38. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції.

39. Підготовка справи до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.

40. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження.

41. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

42. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження.

43. Порядок і строки касаційного оскарження.

44. Вимоги до касаційної скарги.

45. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції.

46. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції.

47. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні.

48. Судові рішення суду касаційної інстанції.

49. подання заяви про перегляд судових рішень та відповідні строки.

50. Відновлення втраченого судового провадження.

51. Порядок розгляду справи за винятковими обставинами.

52. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами.

53. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення.

54.  Судові рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

55. Набрання судовим рішенням законної сили.

56. Постанови суду, які виконуються негайно.

57. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

58. Звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання. Зміст виконавчого листа.

59. Примирення сторін у процесі виконання. Поворот виконання судових рішень.

60. Види заходів процесуального примусу та особливості їх застосування.

 

8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів

 

Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе поточний та підсумковий контролі.

Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути екзамени (комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи;  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види індивідуальних та групових завдань.

Поточний контроль. До форм поточного контролю належить оцінювання:

 •  рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
 •  якості виконання самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна робота (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=( (

Результат

навчальних занять

за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

)  /

2 )

*10

 

 

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

         Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

 

Підсумкові бали

навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

+

Кількість балів за підсумковим контролем

 

 

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю (екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його  повторно. Повторне складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівники.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Підсумкові бали за поточний семестр

+

Підсумкові бали за попередній семестр

:

2

 

 

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських, практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна робота, виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної роботи. Наприклад:

 

Робота під час навчальних

занять

Самостійна робота

Підсумковий контроль

Отримати не менше 4 позитивних оцінок

Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, виконати практичне завдання тощо

Отримати за підсумковий контроль не менше 30
балів

 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(«зараховано»)

А

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(«зараховано»)

B

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними помилками.

75 – 81

C

«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з однією–двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(«зараховано»)

D

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(«не зараховано»)

FX

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

Основна

1. Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984. № 8073-Х. Дата оновлення: 07.01. 2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 01.02.2018)
 3. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010. № 2297-VI. Дата оновлення: 30.01. 2018. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 30.01.2018)
 4. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992. № 2657-ХІI. Дата оновлення: 06.01. 2011. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106 (дата звернення: 30.01.2018)
 5. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011. № 2939- VI. Дата оновлення: 01.05. 2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (дата звернення: 30.01.2018)
 6. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015. № 889- VІІI. Дата оновлення: 20.01.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 30.01.2018)
 7. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014. № 1700-VIІ. Дата оновлення: 03.08. 2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 01.02.2018)
 8. Про очищення влади : Закон України від. 16.09.2014. № 1682-VІI. Дата оновлення: 05.01.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/1682-18 (дата звернення: 30.01.2018)
 9. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005. № 2747- IV. Дата оновлення: 07.01. 2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran12552#n12552 (дата звернення: 01.02.2018)
 10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – Ст. 529.
 11. Про доступ до судових рішень : закон України : від 22 груд. 2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.
 12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 13. Про нотаріат : Закон України : від 2 верес. 1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
 14. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
 15. Про судовий збір : Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 16. Про судову експертизу : Закон України : від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
 17. Про громадські об’єднання : Закон України : від 22 берез. 2013 р. № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.
 18. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 19. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України : від 5 черв. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49. – Ст. 1919.
 20. Про виконавче провадження : Закон України : від 21 квіт. 1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
 21. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 22. Про міжнародні договори України : Закон України : від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
 23. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України : від 8 квіт. 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 870.
 24. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України : від 12 лют. 2015 р. № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 19-20. – Ст. 132.
 25. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 26. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України : від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.
 27. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України : від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 28. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 3190.
 29. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень : постанова Кабінету Міністрів України : від 5 січ. 2011 р № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2 – Ст. 102.
 30. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) : наказ Державної судової адміністрації України : від 20 вер. 2012 року № 108 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 77. – Ст. 296.
 31. Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України : наказ Державної судової адміністрації України : від 17 груд. 2013 року № 174 // Юридичний вісник України. – 2014. – № 4.
 32. Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 13 груд. 2010 р. № 3 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 1. – Ст. 118.
 33. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 берез. 2008 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2. – Ст. 117.
 34. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 2 квіт. 2007 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 1.

 

2. Підручники, довідники:

 

 1. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с
 2. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / [Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Мельник Р. С., Бевзенко В. М.] . – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
 3. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Синєльнік, І. О. Сквірський] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 152 с.
 4. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
 5. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І. Х. Темкіжева (кер. авт. кол.). – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 7. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 1. – Вид. 2-е, змін. та доп. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 787 с.
 8. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 2 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 752 с.
 9. Жуковський О. Г. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : [науково-практичний коментар] / Жуковський О. Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 304 с.

 

3. Додаткова література:

 

 1. Бевзенко В. М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bvmnac.pdf.
 2. Руденко А. В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Руденко Артем Валерійович. – Х., 2006. – 209 с.
 3. Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. К. : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.
 4. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : Монографія / Бевзенко В. М. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
 5. Кобилянський К. М. Право фізичної особи на судовий захист в адміністративному суді : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кобилянський Костянтин Миколайович. – Одеса, 2006. – 208 с.
 6. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07. / Бевзенко Володимир Михайлович. – Х, 2010. – 463 с.
 7. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. / Гордєєв Віталій Володимирович. – К., 2009. – 200 с.