Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Робоча програма навчальної дисципліни "Доктрини інформаційного права: історія та сучасність"

Робоча програма навчальної дисципліни "Доктрини інформаційного права: історія та сучасність"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни «Доктрини інформаційного права: історія і сучасність»

вибірковий компонент

освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

081 Право (наукові співробітники)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. доцент кафедри загально правових дисциплін, к.ю.н., доцент Панова І.В.

2. доцент кафедри, к.ю.н. Кириченко О.Ю.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Для денної форми навчання

 

 

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 3;

Загальна кіл-ть годин    – 90;

 

081 «Право»;

третій (освітньо-науковий) рівень

 

 

 

Цикл підготовки природничо-наукової, професійної та практичної

 

Навчальний курс            2

Семестр                           3

 

Види контролю:

Підсумковий контроль           екзамен

 

Тижневих годин:

аудиторних                  – 3,66;

самостійної роботи      – 3,83.

 

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

 

Лекції                         – 16;

Семінарські заняття    – 28;

Практичні заняття      – 0;

 Лабораторні заняття    – 0;

Самостійна робота       – 46;

Індивідуальні завдання:

Курсова робота             – 0

Реферати (тощо)        – 0

                                      (кількість;  № семестру)

 

Для заочної форми навчання

 

 

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 3;

Загальна кіл-ть годин    – 90;

 

081 «Право»;

третій (освітньо-науковий) рівень

 

Цикл підготовки природничо-наукової, професійної та практичної

 

Навчальний курс            2

Семестр                           3

 

Види контролю:

Підсумковий контроль           екзамен

 

Тижневих годин:

аудиторних                  – 1,5;

самостійної роботи        – 6.

 

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

 

Лекції                         – 8;

Семінарські заняття    – 10;

Практичні заняття      – 0;

 Лабораторні заняття    – 0;

Самостійна робота       – 72;

Індивідуальні завдання:

Курсова робота             – 0

Реферати (тощо)        – 0

                                      (кількість;  № семестру)

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Доктрини інформаційного права: історія і сучасність» є засвоєння здобувачами сучасних поглядів щодо: місця і ролі держави в процесі інформатизації суспільства; вивчення сучасних тенденцій розвитку науки інформаційного права: диференціація та інтеграція наукових інституцій; стану, проблем та перспектив інформаційного суспільства в Україні; проблем системної інформатизації нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності; правових основ впровадження інформаційно-правових підсистем електронного парламенту та уряду, електронних систем і баз даних в галузі держави і права; правових засад захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та інших проблем інформаційної безпеки; досвіду іноземних країн та історичний досвід правового регулювання в інформаційній сфері, проблеми імплементації норм міжнародного інформаційного права в законодавство України.

 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Доктрини інформаційного права: історія і сучасність» є вивчення теоретичних питань розвитку й функціонування науки інформаційного права України.

 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти (здобувачі) повинні знати :

 • сучасні погляди щодо місця і ролі держави в процесі інформатизації суспільства;
 • тенденції нормотворення й державної політики у інформаційній сфері;
 • сучасних тенденції розвитку науки інформаційного права;
 • понятійно-категоріальний апарат інформаційного права;
 • юридичну практику у сфері захисту прав особи в інформаційній сфері, в т.ч. Європейського суду з прав людини;
 • проблеми та перспективи інформаційного суспільства в Україні;
 • проблеми системної інформатизації нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності;
 • правові основи впровадження інформаційно-правових підсистем електронного парламенту та уряду, електронних систем і баз даних в галузі держави і права;
 • правові засади захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та інших проблем інформаційної безпеки;
 • досвід іноземних країн та історичний досвід правового регулювання в інформаційній сфері, проблеми імплементації норм міжнародного інформаційного права в законодавство України.

 

вміти:

 • орієнтуватися у понятійному апараті та природі інформаційного права, його зв'язку з інститутами інших галузей права;
 • визначати зв’язок та розмежовувати інформаційні правовідносини із іншими (цивільними, адміністративними тощо) з метою правильного застосування законодавства;
 • самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність;
 • розуміти сутність та перспективи розвитку науки інформаційного права;
 •  ефективно використовувати філософсько-методологічний інструментарій в науково-дослідницькій діяльності;
 •  встановлювати міру відповідності існуючих законів (позитивне право) праву (природне право);
 •  критично осмислювати теоретичні засади науки інформаційного права та визначати напрямки її розвитку.
 

3. Програма навчальної дисципліни

 

ТЕМА 1. Історія розвитку вчень про інформацію та інформаційне суспільство.

Інформація - аналіз її структури, змісту та особливостей. Поняття «інформації» як загально-філософської категорії. Перші спроби встановлення поняття інформації: як «зв'язок, в процесі якого усувається невизначеність» (К. Шеннон); «різноманітність» (У.Р. Эшби); «оригінальність і міра складності» (А. Моль); «знання» (Ф. Махлуп); «загальна методологія науки» (Л. Бріллюен); «позначення змісту, отриманого із зовнішнього світу, в процесі нашого пристосування до нього і пристосування до нього наших відчуттів» (Н. Вінер). Спроби здійснення класифікації інформації.

Виникнення теорій інформації: 1) ймовірнісна концепція (Р. Фішер 1921 рік), 2) концепція логарифмічної міри кількості інформації (Р. Хартлі 1928 рік), 3) класична статистичної теорія зв'язку (Н. Вінер 1948 рік), 4) концепція кількості інформації як міри зменшення невизначеності (Н.Шеннон 1948 рік). Виникнення теорії інформації на основі моделі індивіда, її прихильники.

Сучасні підходи до поняття «інформація», її класифікація. Законодавче визначення інформації та її видів.

Вирішальні аспекти становлення та сучасний стан законодавчого регламентування відносин в інформаційній сфері. Історія розвитку та становлення інформаційного суспільства. Соціальні передумови формування інформаційного суспільства. Етапи розвитку світової цивілізації. Інформаційні революції. Їх роль і значення. Інформаційний обмін в суспільстві і його еволюція. Інтелектуалізація як основна мета соціальної інформатизації.

Умови розвитку інформаційного суспільства: гендерні, вікові, ресурсні, географічні, соціально-економічні та адміністративно-правові. Від інформаційного суспільства – до суспільства знань: сутність, ретроспективи та перспективи. Історико-порівняльний аналіз проходження інформатизації в Україні. Закони функціонування інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний вимір.

 

ТЕМА 2. Історія виникнення наукових шкіл в інформаційному праві.

Процеси зміни правової парадигми, формування нових поглядів, заснованих на виявленні зв'язків реального світу із розвитком суспільства. Виникнення різних наукових напрямів і шкіл на основі дослідження розвитку, взаємозв'язків та взаємовпливів базових концепцій нових природничо-наукових поглядів, таких, як загальна теорія систем, синергетика, інформатика та ін.

Виникнення науково-методологічних засобів дослідження і моделювання правових процесів в контексті інформаційної діяльності людей. Перехід до нових уявлень у сфері гуманітарних проблем.

Сучасні тенденції розвитку науки: диференціація та інтеграція наукових інституцій. Природні процеси диференціації наук - розрив між сучасними науками природничого циклу та гуманітарними науками. Виникнення основних законів та закономірностей матеріального світу, розвиток техніки та технологій, створення штучного технократичного світу сучасної цивілізації. «Математизація», «технологізація» та «інформатизація» наук. Теорія інформації Глушкова В. М. та Амосова М. М.

Впровадження методології кібернетики, організаційно-правові проблеми розробки та використання автоматизованих систем управління. Формування наукової школи правової інформатики, яка вивчає інформаційно-аналітичні системи, проблемно-орієнтовані комплекси й автоматизовані робочі місця для забезпечення законотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності. Дослідження в галузі правової інформатики як підґрунтя для становлення і розвитку інформаційного права, як комплексної галузі права.

 

ТЕМА 3. Концепції предмету інформаційного права. Теоретичні засади методу інформаційного права.

Інформаційне право: теоретичні засади формування, становлення та утвердження в системі права України. Загальні питання аксіології галузі інформаційного права. Сучасні концепції предмета інформаційного права України. Методи правового регулювання інформаційних правовідносин.

Термінологічна система інформаційного права та шляхи її розвитку. Загальнотеоретичні підстави визначення інформаційного права в якості галузі права.

Антропологічні засади інформаційного права. Людина в соціокультурному просторі інформаційного суспільства: концептуальні підходи до розуміння сутності. Інформаційна картина світу як світоглядний орієнтир сучасної людини. Морально-етичні аспекти функціонування людини в інформаційному суспільстві. Поняття й предметна сфера інформаційних прав людини. Об'єктивна діалектика інформаційних прав і свобод особистості в інформаційному суспільстві.

Парадигма сучасного інформаційного права України.

 

ТЕМА 4. Історія та розвиток вчень про систему та джерела інформаційного права.

Наукові погляди на проблему визначення системи інформаційного права. Система права: особливості становлення та сучасний стан. Система інформаційного права та її основні характеристики. Теоретичні основи розвитку системи інформаційного права. Єдність системи інформаційного права. Динамізм у системі права. Класифікаційні ознаки щодо визначення галузі права. Ознаки інформаційного права.

Поняття і види джерел інформаційного права. Система джерел інформаційного права. Генезис досліджень правового регулювання в інформаційної сфері. Формування системи інформаційного законодавства України. Стан українського інформаційного законодавства. Міжнародне інформаційне право.

Проблеми становлення і розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства України. Тенденції розвитку системи інформаційного права та інформаційного законодавства на сучасному етапі.

 

ТЕМА 5. Концептуальні основи кодифікації інформаційного законодавства України

Значення інформаційно-правових норм у розвитку сучасного інформаційного суспільства. Проблема класифікації норм інформаційного права. Тенденції розвитку інформаційно-правових норм. Методологічні основи правового регулювання в інформаційній сфері за умови використання мережі Інтернет. Основні напрямки подолання проблем правового регулювання інформаційних відносин: оновлення, приведення до вимог сьогодення за допомогою відповідної систематизації.

Наукові дискусії щодо вибору форми систематизації. Концепція реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин.

Методологічні основи кодифікації інформаційного законодавства. Кодифікація українського інформаційного законодавства: Інформаційний кодекс України; Кодекс про інформацію та інформатизацію України; Кодекс України про суспільні інформаційні відносини та інформаційну безпеку; Кодекс про інформаційний суверенітет України; Кодекс про захист інформації в Україні та інші варіанти кодифікації.

Концепція створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. «Концепція розвитку інформаційного суспільства», «Стратегія розвитку інформаційного суспільства», «Державна цільова програма з розвитку інформаційного суспільства».

 

ТЕМА 6. Концептуальні підходи до принципів та функцій інформаційного права.

Принципи як узагальнююче відображення змісту всієї галузі інформаційного права, що забезпечують єдність процесу його становлення, реалізації, охорони та вказують на тенденцію розвитку галузі інформаційного права в майбутньому.

Юридичне закріплення принципів правового регулювання інформаційних відносин та принципів інформаційного права України в правових джерелах та сучасному інформаційному законодавстві України. Класифікація принципів інформаційного права та їх основні види. Характеристика принципів інформаційного права. Методологічні засади формування системи принципів інформаційного права. Роль принципів інформаційного права в процесі здійснення правотворчої та правозастосовної діяльності.

Перспективи розвитку принципів інформаційного права в процесі систематизації інформаційного України та його гармонізації з міжнародним та європейським законодавством.

Правові проблеми організаційно-правового забезпечення ефективності реалізації принципів інформаційного права.

Функція права як філософська категорія. Функції інформаційного права та їх класифікація. Зміст функцій інформаційного права, їх структура та види. Філософське обґрунтування методології дослідження функцій інформаційного права.

 

ТЕМА 7. Проблеми системного впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері.

Упорядкування законодавства як одне з основних завдань на шляху до побудови України як правової держави. Пріоритети законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в Україні. Вплив процесів глобалізації на правотворчість України.

Спрямування державної політики України в інформаційній сфері. Дослідження щодо створення системи інформаційного законодавства. Проекти систематизації інформаційного законодавства. Державна політика інформатизації.

Зарубіжний досвід правового регулювання інформаційних відносин та можливості його використання в Україні. Аналіз сучасних тенденцій щодо визначення векторів подальшого розвитку правового регулювання інформаційних відносин в Україні. Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання інформаційних відносин в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

(денна форма навчання)

 

 

 

 

 

 

Номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Тема № 1 Історія розвитку вчень про інформацію та інформаційне суспільство

16

4

4

 

 

8

іспит

Тема № 2: Історія виникнення наукових шкіл в інформаційному праві

16

4

4

 

 

8

Тема № 3: Концепції предмету інформаційного права. Теоретичні засади методу інформаційного права.

12

2

4

 

 

6

Тема № 4: Історія та розвиток вчень про систему та джерела інформаційного права.

12

2

4

 

 

6

Тема № 5: Концептуальні основи кодифікації інформаційного законодавства України

12

2

4

 

 

6

Тема № 6: Концептуальні підходи до принципів та функцій інформаційного права.

12

2

4

 

 

6

Тема № 7: Проблеми системного впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері.

10

2

2

 

 

6

Всього за 3 семестр

90

18

26

0

 

46

 

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

(заочна форма навчання)

 

 

 

 

 

Номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Тема № 1 Історія розвитку вчень про інформацію та інформаційне суспільство

14

2

2

 

 

10

іспит

Тема № 2: Історія виникнення наукових шкіл в інформаційному праві

15

1

 

 

 

14

Тема № 3: Концепції предмету інформаційного права. Теоретичні засади методу інформаційного права.

15

1

2

 

 

12

Тема № 4: Історія та розвиток вчень про систему та джерела інформаційного права.

13

1

2

 

 

10

Тема № 5: Концептуальні основи кодифікації інформаційного законодавства України

11

1

 

 

 

10

Тема № 6: Концептуальні підходи до принципів та функцій інформаційного права.

14

2

2

 

 

10

Тема № 7: Проблеми системного впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері.

8

 

2

 

 

6

Всього за 3 семестр

90

8

10

0

 

72

 

 

 

4.1.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни

 

Структура вивчення навчальної дисципліни

Література:

Тема № 1. Історія розвитку вчень про інформацію та інформаційне суспільство.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Теорії інформації.

2. Сучасні підходи до поняття «інформація», її класифікація. Законодавче визначення інформації та її видів..

3. Інформаційні революції. Їх роль і значення.

4. Історико-порівняльний аналіз проходження інформатизації в Україні.

Нормативно-правові акти: 1-61.

Навчально-наукова література: 1-327.

Інформаційні ресурси:

 1-5

 

Тема № 2. Історія виникнення наукових шкіл в інформаційному праві

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Виникнення різних наукових напрямів і шкіл на основі дослідження розвитку, взаємозв'язків та взаємовпливів базових концепцій нових природничо-наукових поглядів, таких, як загальна теорія систем, синергетика, інформатика та ін.

2. Виникнення основних законів та закономірностей матеріального світу, розвиток техніки та технологій, створення штучного технократичного світу сучасної цивілізації..

3. Впровадження методології кібернетики, організаційно-правові проблеми розробки та використання автоматизованих систем управління..

Нормативно-правові акти: 1-61.

Навчально-наукова література: 1-327.

Інформаційні ресурси:

 1-5

 

Тема № 3. Концепції предмету інформаційного права. Теоретичні засади методу інформаційного права

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Сучасні концепції предмета інформаційного права України.

2. Людина в соціокультурному просторі інформаційного суспільства: концептуальні підходи до розуміння сутності..

3. Інформаційна картина світу як світоглядний орієнтир сучасної людини.

4. Морально-етичні аспекти функціонування людини в інформаційному суспільстві.

5. Поняття й предметна сфера інформаційних прав людини.

6. Об'єктивна діалектика інформаційних прав і свобод особистості в інформаційному суспільстві.

Нормативно-правові акти: 1-61.

Навчально-наукова література: 1-327.

Інформаційні ресурси:

 1-5

 

Тема № 4. Історія та розвиток вчень про систему та джерела інформаційного права

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Система права: особливості становлення та сучасний стан.

2. Динамізм у системі права.

3. Класифікаційні ознаки щодо визначення галузі права.

4. Поняття і види джерел інформаційного права.

5. Стан українського інформаційного законодавства.

6. Міжнародне інформаційне право.

Нормативно-правові акти: 1-61.

Навчально-наукова література: 1-327.

Інформаційні ресурси:

 1-5

Тема № 5. Концептуальні основи кодифікації інформаційного законодавства України

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Значення інформаційно-правових норм у розвитку сучасного інформаційного суспільства..

2. Систематизація українського інформаційного законодавства.

Кодифікація українського інформаційного законодавства.

Нормативно-правові акти: 1-61.

Навчально-наукова література: 1-327.

Інформаційні ресурси:

 1-5

 

Тема № 6. Концептуальні підходи до принципів та функцій інформаційного права

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Принципи як узагальнююче відображення змісту всієї галузі інформаційного права.

2. Характеристика принципів інформаційного права.

3. Роль принципів інформаційного права в процесі здійснення правотворчої та правозастосовної діяльності.

4. Функція права як філософська категорія.

Нормативно-правові акти: 1-61.

Навчально-наукова література: 1-327.

Інформаційні ресурси:

 1-5

 

Тема № 7. Проблеми системного впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Упорядкування законодавства як одне з основних завдань на шляху до побудови України як правової держави.

2. Вплив процесів глобалізації на правотворчість України.

3. Зарубіжний досвід правового регулювання інформаційних відносин та можливості його використання в Україні.

Нормативно-правові акти: 1-61.

Навчально-наукова література: 1-327.

Інформаційні ресурси:

 1-5

 

 

 

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 

 

5.1.1. Теми рефератів

 

 • Сучасні тенденції щодо визначення векторів подальшого розвитку правового регулювання інформаційних відносин в Україні.
 • Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання інформаційних відносин в Україні
 • Упорядкування законодавства як одне з основних завдань на шляху до побудови України як правової держави.
 • Історія розвитку вчень про інформацію та інформаційне суспільство.
 • Вирішальні аспекти становлення та сучасний стан законодавчого регламентування відносин в інформаційній сфері.
 • Закони функціонування інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний вимір.
 • Процеси зміни правової парадигми, формування нових поглядів, заснованих на виявленні зв'язків реального світу із розвитком суспільства.
 • Дослідження в галузі правової інформатики як підґрунтя для становлення і розвитку інформаційного права, як комплексної галузі права.
 • Термінологічна система інформаційного права та шляхи її розвитку.
 • Антропологічні засади інформаційного права.
 • Історія та розвиток вчень про систему та джерела інформаційного права
 • Проблеми становлення і розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства України.
 • Методологічні основи кодифікації інформаційного законодавства.
 • Принципи як узагальнююче відображення змісту всієї галузі інформаційного права.
 • Перспективи розвитку принципів інформаційного права в процесі систематизації інформаційного України та його гармонізації з міжнародним та європейським законодавством.

 

 

 

5.1.2 Теми курсових робіт

 

Навчальним планом не передбачені

 

5.1.2. Теми наукових робіт

 

Навчальним планом не передбачені

 

6. Методи навчання

 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності здобувачів та особливостями навчального процесу у вищій школі: проведення лекцій та практичних занять, із застосуванням таких методів як розв’язання практичних задач, гра у тематичні рольові ігри.

 

 

 

7. Методи контролю

Контрольні питання, що виносяться на екзамен:

 

 1. Історія розвитку та становлення інформаційного суспільства.
 2. Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства.
 3. Теоретико-методологічні підходи до інформатизації суспільства.
 4. Інформаційні системи як платформа розвитку інформаційного суспільства.
 5. Етапи розвитку інформаційного суспільства в Україні.
 6. Інформаційна культура – виклики сучасному соціуму.
 7. Інформаційний спосіб життя: суспільство і особистість в умовах інформатизації.
 8. Проблеми інституційного, організаційного та ресурсного забезпечення розвитку інформаційного суспільства.
 9. Концепція електронної демократії в контексті формування інформаційного суспільства.
 10. Правовий механізм захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина.
 11. Актуальні проблеми реалізації прав громадян на доступ до інформації та шляхи їх вирішення.
 12. Історія розвитку правових основ регулювання інформаційної діяльності.
 13. Інформаційне право: теоретичні засади формування, становлення та утвердження в системі права України.
 14. Загальні питання аксіології галузі інформаційного права.
 15. Методи правового регулювання інформаційних правовідносин Значення інформаційно-правових норм у розвитку сучасного інформаційного суспільства.
 16. Поняття та види загальних принципів інформаційного права.
 17. Пріоритети законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в Україні.
 18. Система інформаційного права та її основні характеристики.
 19. Теоретичні основи розвитку системи інформаційного права.
 20. Формування системи інформаційного законодавства України.
 21. Тенденції розвитку системи інформаційного права та інформаційного законодавства на сучасному етапі.
 22. Проблеми правотворення в інформаційному праві.
 23. Правові засади гармонізації законодавства України та ЄС в інформаційній сфері
 24. Актуальні проблеми правової інформатики та системної інформатизації нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності.
 25. Державно-правова політика інформатизації: сучасний стан і проблеми.
 26. Інформаційно-комунікативні технології в процесі державного управління України.
 27. Інформатизація державного управління в контексті адміністративної реформи в Україні.
 28. Основні напрями гармонізації розвитку нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності в Україні із загальносвітовими тенденціями.
 29. Розробка і впровадження інформаційно-правових підсистем електронного парламенту та уряду, електронних систем і баз даних в галузі держави і права.
 30. Інтеграція правових ресурсів парламенту України в європейський інформаційний простір.
 31. «Електронний парламент» в умовах становлення інформаційного суспільства.
 32. Міжнародні стандарти для е-урядування та е-парламенту. «Електронний парламент» у розвинених країнах світу.
 33. Електронний документообіг.
 34. Європейські парламентські інформаційні правові ресурси.
 35. Використання міжнародного досвіду у становленні електронного парламенту в Україні.
 36. Проблеми адаптації е-парламенту з іншими системами органів державної влади України.
 37. Проблеми інтеграції національних ініціатив щодо розвитку інформаційного суспільства та е-урядування в Україні.
 38. Розвиток правового регулювання процедур отримання інформації правоохоронними органами України.
 39. Правові засади захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та інших проблем інформаційної безпеки в умовах глобалізації.
 40. Забезпечення захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації у сучасному інформаційному просторі
 41. Економічні та правові аспекти проблеми захисту персональних даних.
 42. Проблеми правового захисту інформаційних ресурсів в умовах розвитку інформаційних впливів.
 43. Особливості механізмів захисту персональних даних в законодавстві ЄС.
 44. Удосконалення правового регулювання у сфері захисту персональних даних в Україні.
 45. Правове регулювання захисту інформації з обмеженим доступом.
 46. Проблеми виявлення загроз та запобігання порушенню цілісності інформації з обмеженим доступом і витоку її технічними каналами.
 47. Теоретико-правові та організаційні засади технічного захисту важливої для держави, суспільства і особи інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно до законодавства.
 48. Інформаційна безпека людини, суспільства і держави в умовах інтеграції України у світовий інформаційний простір.
 49. Інформаційна безпека і проблеми забезпечення державної безпеки. системних проблем розвитку науки у сфері інформаційної безпеки.
 50. Системні проблеми інформаційної безпеки.
 51. Загрози інформаційній безпеці: концептуальні підходи до визначення та класифікації.
 52. Інформаційна безпека дитини, як запорука національного благополуччя держави.
 53. Дилема прав і свобод людини в інформаційній сфері в контексті забезпечення інформаційної безпеки.
 54. Соціальні мережі як чинник впливу на безпеку інформаційних ресурсів.
 55. Правові засади формування і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки України та її складових.
 56. Актуальні питання забезпечення інформаційної безпеки у банківській сфері.
 57. Становлення і розвиток недержавних суб’єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємництва).
 58. Національний інформаційний суверенітет як об’єкт інформаційної безпеки.
 59. Сучасна інформаційна інфраструктура і основні завдання її правового захисту проти проявів комп’ютерного тероризму.
 60. Правові механізми формування системи безпеки та захисту інформаційних ресурсів держави.
 61. Юридична відповідальність та протидія правопорушенням в інформаційній сфері.
 62. Вітчизняна практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері.
 63. Адміністративно-правове забезпечення державної політики протидії тероризму: доктринальні підходи.
 64. Поняття і ознаки інформаційного правопорушення.
 65. Правові проблеми протидії викликам новітньої злочинності в інформаційному суспільстві.
 66. Теоретичні основи виникнення інформаційного тероризму та протидії йому.
 67. Поняття інформаційного тероризму та його генезис, методологія та напрями його наукового дослідження.
 68. Забезпечення багатоманітності поглядів і єдності нації в умовах сучасної інформаційної війни в Україні.
 69. Національне законодавство у сфері протидії інформаційному тероризму.
 70. Протидія інформаційному тероризму в контексті соціального партнерства державних та недержавних інституцій країни.
 71. Характеристика злочинних дій, пов'язаних з фінансуванням тероризму на національному рівні.
 72. Кримінально-правовий аспект боротьби із кіберзлочинністю. Протидія кримінальним загрозам в кіберпросторі.
 73. Досвід іноземних країн та історичний досвід правового регулювання в інформаційній сфері, проблеми імплементації норм міжнародного інформаційного права в законодавство України.
 74. Систематизація та адаптація інформаційного законодавства України до європейського права.
 75. Міжнародні правові стандарти: поняття, класифікація та роль у формуванні юридичних джерел інформаційного права України.
 76. Концепція кодифікації законодавства України про інформацію.
 77. Стратегічні пріоритети зарубіжних країн в інформаційній сфері.
 78. Правова природа адаптації інформаційного законодавства України: зміст та особливості.
 79. Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства.
 80. Організаційно-правові заходи та правові засоби адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства.
 81. Міжнародні правові принципи: зміст, роль та значення для інформаційного законодавства України як об’єкта адаптації.

 

 

 

 

8. Розподіл балів, які отримують слухачі з
навчальної дисципліни

 

 Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль.

 До форм поточного контролю належить оцінювання:

 •  рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
 •  якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок здобувачем з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=( (

Результат

навчальних занять

за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

)  /

2 )

*10

 

 

Підсумковий контроль.

         Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

         Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках слухачів, залікових книжках. Присутність слухачів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо слухач не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності слухачів, становить - 50

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

+

Кількість балів за підсумковим контролем

 

 

Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Слухачам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Підсумкові бали за поточний семестр

+

Підсумкові бали за попередній семестр

:

2

 

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (роботу на семінарських, практичних, лабораторних й інших аудиторних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи.

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома – трьома незначними помилками.

75 – 81

C

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань,  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

 

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

 

Нормативно–правові акти:

 1. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства — глобальне завдання в новому тисячолітті» від 12 груд. 2003 р. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c57.
 2. Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовт. 1995 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_243.
 3. Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи «Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_243.
 4. Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua/sites/default/files/stan_informatyzacii_20132.pdf.
 5. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні» // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ombudsman.kiev.ua/dopovid_6/Dop6_Zmist.htm.
 6. Женевська Декларація принципів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg= 171&id=4204&language=uk.
 7. Женевський План дій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: [http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=171&id=4205&language=uk.
 8. Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру від 28 січня 1981 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_326.
 9. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 10. Концепція реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ndcpi.org.ua/jurnal/16_12.htm.
 11. Концепція створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами // Офіційний вісник України. — 2012. — № 85. — Ст. 3469.
 12. Концепція створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів // Офіційний вісник України. — 2012. — № 67. — Ст. 2753.
 13. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22 лип. 2000 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
  laws/show/998_163.
 14. Положення про Міністерство інформаційної політики України [Електронний ресурс] : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 січ. 2015 р. № 2. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2-2015-%D0%BF.
 15. Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 січ. 2013 р. № 13 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 4. — Ст. 109.
 16. Постанова про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2010–2012 роки [Електронний ресурс] : проект від 30 лип. 2010 р. № 7025. — Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/
  webproc4_1?id=&pf3511=38368
  .
 17. Про адміністративні послуги [Електронний ресурс] : закон України від 6 верес. 2012 р. № 5203-VI. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
 18. Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України : указ Президента України від 30 черв. 2011 р. № 717/2011 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 52. — Ст. 2068.
 19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних : закон України від 3 лип. 2013 р. № 383-VII // Офіційний вісник України. — 2013. — № 57. — Ст. 2046.
 20. Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» : закон України від 23 лют. 2012 р. № 4452-VI // Офіційний вісник України. — 2012. — № 97. — Ст. 3899.
 21. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. — К. : НІСД, 2013. — 576 с.
 22. Про Державне агентство з питань електронного урядування України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old.dknii.gov.ua/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
 23. Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції : закон України від 16 жовт. 2012 р. № 5450-VI // Офіційний вісник України. — 2013. — № 58. — Ст. 2105.
 24. Про Державну службу статистики України [Електронний ресурс] : указ Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 396/2011. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13366.html.
 25. Про держкіно [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dergkino.gov.ua/?nid=241&templ=news.
 26. Про доступ до публічної інформації : закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 32. — Ст. 314.
 27. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : закон України від 16 листоп. 1992 р. № 2782-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 1. — Ст. 1.
 28. Про електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] : закон України від 22 трав. 2003 р. № 852-IV. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15.
 29. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс] : закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-IV. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
 30. Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 30 січ. 2013 р. № 44. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF.
 31. Про затвердження Методики формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства : наказ Міністерства освіти і науки України від 6 верес. 2013 р. № 1271 // Офіційний вісник України. — № 76. — Ст. 2850.
 32. Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серп.
  2007 р. № 653-р. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=653-2007-%F0.
 33. Про затвердження плану заходів щодо формування інформаційно-аналітичної системи органів державної влади [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 16 лют. 1998 р. № 152. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/152-98-%D0%BF.
 34. Про затвердження Положення про Громадську експертну раду з питань захисту суспільної моралі : наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 14 трав. 2004 р. № 141 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 22. — Ст. 1533.
 35. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України [Електронний ресурс] : указ Президента України від 8 квіт. 2011 р. № 437/2011. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13416.html.
 36. Про затвердження Положення про Державну архівну службу України [Електронний ресурс] : указ Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 407/2011. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/
  documents/13380.html
  .
 37. Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України [Електронний ресурс] : указ Президента України від 8 квіт. 2011 р. № 436/2011. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13415.html.
 38. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України : указ Президента України від 8 квіт. 2011 р. № 410/2011 // Офіційний вісник Президента України. — 2011. — № 10. — Ст. 562.
 39. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 3 січ. 2013 р. № 13. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-%D0%BF.
 40. Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 30 січ. 2013 р. № 57. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/
  laws/show/57-2013-%D0%BF.
 41. Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 20 лют. 2013 р. № 118. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF.
 42. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [Електронний ресурс] : закон України від 5 лип. 1994 р. № 80/94-ВР. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.
 43. Про захист персональних даних [Електронний ресурс] : закон України від 1 черв. 2010 р. № 2297-VI. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.
 44. Про інформаційні агентства : закон України від 28 лют. 1995 р. № 74/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 13. — Ст. 83.
 45. Про інформацію : закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.
 46. Про Концепцію Національної програми інформатизації [Електронний ресурс] : закон України від 4 лют. 1998 р. № 75/98-ВР. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=75%2F98-%E2%F0&new=1.
 47. Про наукову і науково-технічну діяльність : закон України від 13 груд. 1991 р. № 1977-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12. — Ст. 165.
 48. Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс] : закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.
 49. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : закон України вiд 9 січ. 2007 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 12. — Ст. 102.
 50. Про Положення про Державне агентство України з питань кіно : указ Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 404/2011 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 29. — Ст. 1238.
 51. Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України : указ Президента України від 7 трав. 2011 р. № 559/2011 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 37. — Ст. 1511.
 52. Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних [Електронний ресурс] : указ Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 390/2011. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/
  documents/13358.html
  .
 53. Про Раду національної безпеки і оборони України : закон України вiд 5 берез. 1998 р. № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 35. — Ст. 237.
 54. Про реєстр адміністративних послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 5 груд. 2011 р. № 1274 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 9. — С. 43. — Ст. 339.
 55. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року «Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України» : указ Президента України від 6 груд. 2001 р. № 1193/2001 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 50. — Ст. 2228.
 56. Про Службу безпеки України : закон України вiд 25 берез. 1992 р. № 2229-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 27. — Ст. 382.
 57. Про телебачення та радіомовлення [Електронний ресурс] : закон України від 21 груд. 1993 р. № 3759-XII. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3759-12.
 58. Проект Закону про Концепцію державної інформаційної політики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
  webproc4_2?pf3516=7251&skl=7.
 59. Проект Концепції формування та функціонування інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=34783.
 60. Туніська програма для інформаційного суспільства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/
  index&pg=171&id=4207&language=uk.
 61. Туніське зобов’язання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=171&id=4206&language=uk.

 

 

Навчально–наукова література:

 

Основна:

 1. Коваленко, Л. П. Інформаційне право в Україні // Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб.: зб. наук. праць / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Вип. 119.— С. 148 - 156.
 2. Арістова, І. Становлення науки "інформаційне право": питання методології (частина друга)// Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. / Всеукр. громад. орг. "Майбутнє країни", Ужгород. нац. ун-т. - 2016. - № 3.— С. 102 - 110.
 3. Арістова, І. Становлення науки "інформаційне право": питання методології (частина перша)// Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. / Всеукр. громад. орг. "Майбутнє країни", Ужгород. нац. ун-т. - 2016. - № 2.— С. 245-253.
 4. Цимбалюк, В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики) : монографія / В.С. Цимбалюк.— Київ : Освіта України, 2010.— 388 с.
 5. Костецька, Т.А. Інформаційне право України : навч. посіб. / Т.А. Костецька.— Київ : КНТЕУ, 2009.— 169 с.
 6. Гордієнко С. Г. Інформаційне право і право інтелектуальної власності: проблеми співвідношення // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - 2014. - № 1.— С. 228-235.
 7. Боднар, І. Інформаційне право країн Західної Європи // Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. / засн. Ін-т приватн. права і підприємництва АПрН України, Спілка юристів України, Ін-т держави і права НАН України. - 2011. - № 6.—С.34-37.
 8. Синєокий, О.В. Високотехнологічне інформаційне право України : навч. посібник / О.В. Синєокий.— Х. : Право, 2010.— 358 с.
 9. Тарасенко, Р.В. Інформаційне право: навч.-метод. посіб..—Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010.— 512 с.
 10. Кормич, Б.А. Інформаційне право : підручник : /home/fulltext : Затверджено МОН України / Б.А. Кормич.— Х. : БУРУН і К, 2011.— 334 с. 
 11. Проблеми викладання курсу "Інформаційне право" у вищих юридичних навчальних закладах // Юриспруденція ХХІ століття: теорія і практика : збірник тез / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ.— С. 171-177.
 12. Виноградова, Г.В. Інформаційне право України : Навч. посібник / Г.В. Виноградова.— К. : МАУП, 2006.— 144 с.
 13. Марущак, А.І. Інформаційне право: доступ до інформації : навч. посіб. : рекомендовано МОН України : . / А.І. Марущак.— К. : КНТ, 2007.— 532 с.
 14. Бесчастний, В.М. Інформаційне право як спосіб регулювання діяльності друкованих засобів масової інформації // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2005. - № 1.— С. 7-15.
 15. Гетманцев, Д. До питання про інформаційне право як самостійну галузь права України // Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. / засн. Ін-т приватн. права і підприємництва АПрН України, Спілка юристів України, Ін-т держави і права НАН України. - 2007. - № 3.— С.88-91.
 16. Ярема, О.Г. Інформаційне право та інфораційне законодавство в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : зб. наук. праць / засн. Львів. держ. ун-т внутр. справ. - 2006. - № 1.— С.228-232.
 17. Пікуля, Т.О. Інформаційне право України у системі правових наук // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : Збірник наукових праць / засновник Юридична академія МВС України. - 2005. - № 4.— С.240-246.
 18. Давидова, І.О. Інформаційне право як основа інтеграції України до світового інформаційного простору // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць / Харк. держ. акад. культури. - 2002. - № 9.— С. 98-105.
 19. Вертузаєв, О. Інформаційне право: риси інституціонального характеру змістовного інформаційного ресурсу України // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис / співзасновники Київський регіональний центр Академії правових наук України, СП "Юрінком Інтер". - 2006. - №1 [електронна версія].— С. 54-62.
 20. Бєляков, К.І. Інформаційне право: теоретичні проблеми становлення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Наук.-теор. журн. / засновник Національна академія внутрішніх справ України. - 2003. - №5.— С.196-205
 21. Кривошея, О.О. Сучасне світове інформаційне право // Процес становлення демократії в Україні: передумови, сучасність та перспективи: : Матеріали курсант. наук. семінару, м. Харків, 22 лют. 2003 р..— С.16-17.
 22. Постульга, В. Дещо про інформаційне право //Підпрємництво, господарство і право . - 2003 . - №2.— С.53-54.

 

Допоміжна

 1. Адміністративно-правова сутність режиму захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного і технічного захисту інформації / Бєлєвцева В.В. // Юрист України. – Х.: Право, 2011. –  № 1 (14). – С. 11-16.
 2. Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України. Смерницький Д.В. : Монографія / Д.В. Смерницький ; за заг. ред. д.ю.н., проф. К.І. Белякова. - К. : ДНДІ МВС України, 2014. 252 с.
 3. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері державної безпеки України. Корж І.Ф. : Монографія. - В.: TOB «Нілан-ЛТД», 2013. - 384 с.
 4. Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення. Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. — К.: Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 128 с. 
 5. Актуальні проблеми становлення і розвитку правової науки в інформаційній сфері / Пилипчук В.Г.  // Інформація і право. – 2012. – № 1(4). – С.15-22.
 6. Боротьба з тероризмом та інформаційні технології геополітичного контролю простору: зарубіжний погляд і досвід / М.П. Стрельбицький, І.В. Авдошин //Фаховий відомчий журнал СБУ і НАН України: «Державна безпека», №2. – С. 43-57.
 7. Вади сучасної правової комунікації / Н.А. Савінова // Правова інформатика. – 2014. – № 4(44). – С. 40-48.
 8. Виборчий кодекс України: системна інформатизація. В.М. Фурашев, Д.В. Ланде. – К.: Синопсис, 2011. – 211 с.
 9. Види інформаційної діяльності законодавчої гілки влади / Дорогих С.О. // Правова інформатика. – 2013. – № 4(40) – С. 48-54.
 10. Визначення інформації та знань як категорії інтелектуалізації суспільства: теоретико-правовий аналіз / В.М. Поперечнюк // Інформація і право. – 2015. – № 1(13). – С. 27-37.
 11. Визначення об’єктів управління інформаційною безпекою держави  / А. І. Марущак. // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2012. — № 2 (9). — С. 34-39.
 12. Визначення поняття “інформаційні права людини” / Марущак А.І. // Інформація і право. – 2011. – № 2(2). –
 13. Визначення поняття “інформація судового засідання” / Секелик Л.В. // Інформація і право. – 2016. – № 1(16). – С. 52-57.
 14. Визначення юридичного терміна як елемента законодавчої системи / Бєсєдна Л.Л. // Інформація і право. – 2011. – № 3(3). – С. 34-40.
 15. Використання інформаційно-пошукової системи  законодавство та інформаційно-пошукового тезаурусу Eurovoc  при побудові електронного парламенту / Дорогих С.О., Смаглюк О.І. // Правова інформатика. – 2013. – № 3(39) – С. 11-19.
 16. Вимоги до нормативно-правової термінології / О.В. Гладківська // Інформація і право. – 2015. – № 1(13). – С. 55-62.
 17. Вища освіта України: стан та проблеми. Жиляєв І. Б., Ковтунець В.В., Сьомкін М.В.  - К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2015. - 96 с.
 18. Відображення ключових понять основоположних прав і свобод людини в законодавчих актах України в інформаційній сфері / Гладківська О.В. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 30-38.
 19. Відповідальності за інформаційно-психологічний вплив / К.І. Бєляков // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К. : Міжвідомчий наук. дослід. центр, 2014. – № 1(32)/2014. – С. 125–131.
 20. Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі / О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко // Правова інформатика. – 2015. – № 2(46). – С. 9-16.
 21. Вплив на психологічно-емоційний стан людини завдяки засобам масової комунікації та соцмережам  / Н.С. Уханова // Правова інформатика. – 2014. – № 4(44). – С. 22-27.
 22. Впровадження новітніх технологій доступу громадян до публічної інформації  / Дорогих С.О. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8)/2013. – С. 77 – 83.
 23. Вступ до інформаційно-правової конфліктології / К. І. Бєляков // Право та державне управління. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – № 2, 2013. – С. 19–23.
 24. Глобальні виклики і загрози національній безпеці в інформаційній сфері / В.Г. Пилипчук, О.Д. Дзьобань // Вісник Національної академії правових наук України. – Харків: «Право». – № 3(78). – 2014. – С. 43 – 52.
 25. Графи горизонтальної видимості як засіб витягу інформаційно-значущих слів із законодавчих актів / Ланде Д.В., Снарський А.О. // Правова інформатика. – 2013. – № 2(38). – С. 13-18.
 26. Державне програмування з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з питань електронного урядування: концептуальні аспекти / А.І. Семенченко, І.Б. Жиляєв, Р.В. Власенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2014. - № 1. – С. 43-50. http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2014/05/2014-1-9.pdf
 27. Деякі інформаційні виклики сучасності та їх відображення в інформаційному просторі / Ланде Д.В. // Правова інформатика. – 2012. - № 2 (34). – С. 19-27.
 28. Деякі питання розмежування визначень галузі інформаційного права та галузі інформаційного законодавства. / Л.П. Коваленко // Юрист України : наук.-практ. журн. – Х.: Право, 2014. − № 10. – С. 31-35.
 29. Дифамація по-українські  / К.І. Бєляков, К.О. Машевська  //  Юридичний вісник України. – К., 2012. – № 44 (905). – С. 5-11.
 30. Дієвість в Україні основних принципів інформаційного суспільства / Корж І.Ф. // Правова інформатика. – 2013. – №3(39) – С. 20-25.
 31. До гносеології категорії “інформація” / Брижко В.М. // Інформація і право. – 2011. – № 2(2). – С. 13-20.
 32. До питання зміни понятійного апарату термінології законодавства / Бєсєдна Л.Л. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8)/2013. – С. 26 – 35.
 33. До питання особливості законодавчої мови / Бєсєдна Л.Л. // Інформація і право. – 2012. – № 3(6). – С.20-26.
 34. До питання підвищення безпеки в інформаційній сфері / Н.С. Уханова // Правова інформатика. – 2014. – № 2(42). – С. 100-105.
 35. До питання подальшого упорядкування суспільних відносин у інформаційній сфері / Брижко В.М. // Малий і середній бізнес(право, держава, економіка). – 2011. – № 1-2. – С. 25-31.
 36. До питання про формування Єдиної  інформаційної правової системи в Україні / С.О. Дорогих  // Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe / Соціально-Гуманітарні Науки. Польсько-український науковий журнал / Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 2014. - № 03.
 37. До питання розроблення концепції та програми правової інформатизації України  / Антоненко С.А. // Інформація і право. – 2012. – № 2(5). – С.69-80.
 38. До питання соціальної обумовленості криміналізації інформаційної експансії в умовах розвитку інформаційного суспільства / Н.А. Савінова //Innowacyjnosc, prawo i politologjia w wichowaniu: Pod redakcja Edita Sadowskiej. - Wydawnictwo Wyzszej Szcoly Lingwisticznej w Czestochowie. - 171 s. - S. 23-33.
 39. До питання тотожності та відмінностей понять «загрози, ризики, виклики в інформаційній сфері» / Стрельбицький М.П. // Науковий вісник. К.: НА СБУ, № 41. – С. 35-43.
 40. До проблем впорядкування термінології законодавства / Бєсєдна Л.Л. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. –№ 4(7). – С. 162-168.
 41. Домінанта праворозуміння та основ понятійно-категоріального апарату інформаційного права / Брижко В.М. // Інформація і право. – 2011. – № 3(3). – С. 5-17.
 42. Досвід оптимізації функціонування органів державної влади в Німеччині  та можливості його використання в Україні / Данильян О.Г., Дзьобань О.П. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 69 (№ 2). – С. 677-683.
 43. Досвід створення та функціонування Державної системи  правової інформації Республіки Білорусь / Антоненко С.А. // Інформація і право. – 2011. – № 3(3). – С. 173-182.
 44. Дослідження мереж співавторства у правовій науці по базі даних “Україніка наукова”  / Ланде Д.В., Балагура І.В. // Правова інформатика. – 2012. - № 4 (36). – С. 50-57.
 45. Доступ до електронно-інформаційної інфраструктури та технологій в Україні / Баєв О.О. // Інформація і право. – 2011. – № 2(2). – С. 98-102.
 46. Дуалізм правового механізму використання інформації про особу в умовах євроінтеграції / Корж І.Ф.// Інформація і право. – 2016. – № 1(16). – С. 20-27.
 47. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право. В. Брижко, М. Швець, В. Цимбалюк; за ред. М. Швеця. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2007. – 218 с.
 48. Економічні та правові аспекти проблеми захисту персональних даних /Брижко В.М. // Правова інформатика. – 2011. – № 1(29). – С. 25-33.
 49. Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації / Д.В. Ланде, О.В. Баркова // Бібліотечний вісник, 2013. – № 2. – C. 12-17.
 50. Електронна комерція: правові засади та заходи удосконалення. В. Брижко, А. Новицький, М. Швець, В. Цимбалюк; за ред. А. Москаленко,к.ф.-м. наук О. Гладківської. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2008. – 149 с.
 51. Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних. В. Брижко, Ю. Базанов, М. Швець; за ред. М. Швеця. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2008. – 141 с.
 52. Електронний документ у фондах нормативно-правової інформації Парламенту України / Антоненко С.А. // Науковий щорічник "Студії з архівної справи та документознавства" (Т. 20). – К. : Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2012.
 53. Електронний парламент у контексті розбудови  інформаційного суспільства в Україні / Антоненко С.А. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 4(7). – С. 151-157.
 54. Електронні енциклопедичні ресурси в умовах інформаційної війни / С. М. Брайчевський // Правова інформатика. – 2015. – № 1(45). – С. 9-13.
 55. Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України : (правові, організаційні та технологічні аспекти). Антоненко С. А. ; за заг. ред. М. Я. Швеця. — К. : Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 308 с. — (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 32).
 56. Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України в Інтернет (організаційно-правові аспекти) / Антоненко С.А. // Правова інформатика. – 2012. - № 3 (35). – С. 60-73.
 57. Електронні фонди нормативно-правової інформації Уряду України в Інтернеті (організаційно-правові аспекти)  / Антоненко С.А. // Інформація і право. – 2012. – № 3(6). – С.139-150.
 58. Емоція права: на шляху розуміння наслідків правової комунікації в контексті кримінально-правової комунікації / Савінова Н.А.  // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 5-12.
 59. Життєвий цикл інформаційних об’єктів / Ланде Д.В. // Інформація і право. – 2013. – № 3(9)/2013. – С. 119-134.
 60. Забезпечення доступу до інформації та її захисту: термінологічний аспект / Гладківська О.В. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8)/2013. – С. 17 – 25.
 61. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти. Довгань О. Д. ; НАПрН України, НДІІП, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 388 с.
 62. Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення / Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 151-157.
 63. Загрози інформаційній безпеці людини / О.О. Золотар // Правова інформатика. – 2014. – № 2(42). – С. 70-80.
 64. Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України / В.М. Фурашев // Інформація і право. – 2014. – № 1(10). – С. 59-67.
 65. Законодавче регулювання інформаційних відносин /Баєв О.О.// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 4(7). – С. 157-162.
 66. Законотворча діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства / Голубовська В.С. // Правова інформатика. – 2013. – № 4(40) – С. 29-34.
 67. Законотворча діяльність громадян України: стан регулювання, проблеми розвитку / І.Ф. Корж // Правова інформатика. – 2015. – № 2(46). – С. 39-46.
 68. Застосування термінології у нормативно-правових актах / О. В. Гладківська // Правова інформатика. – 2015. – № 1(45). – С. 58-67.
 69. Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору / Ланде Д.В. // Інформація і право. – 2012. – № 2(5). – С. 162-169.
 70. Захист персональних даних: запровадження в Україні документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з електронним носієм біометричної інформації / Мельник К.С. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8)/2013. – С. 84 – 91.
 71. Захист персональних даних: реалії та практика сучасності / Брижко В.М. // Інформація і право. – 2013. – № 3(9)/2013. – С. 31-48.
 72. Зв'язок категорій «функція права» і «правопорядок» з правом громадян на отримання публічної інформації / Корж І.Ф. // Правова інформатика. – 2013. – № 2(38). – С. 25-30.
 73. Здобутки в системі нормативно-правового забезпечення розвитку інформатизації та побудови інформаційного суспільства упродовж 2012 – 2013 років / Жиляєв І.Б., Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2013. – № 3(9)/2013. – С. 5-30.
 74. Интернет: объект правоотношений и предмет регулирования. Баранов А.А. — К.: Ред. журн. «Право Украины» ; X.: Право, 2013. — 144 с. — (Науч. сб. «Академічні правові дослідження». Прил. к юрид. журн. «Право Украины» ; вып. 30).
 75. Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности. Баранов А. А. – К.: ТОВ «Видавничій дім Дмитра.Бураго», 2012. - 352 с.
 76. Індекси медіаприсутності і порівняння в інформаційному просторі  / Ланде Д.В., Фурашев В.М.  // Інформація і право. – 2012. – № 3(6). – С.120-126.
 77. Інтелектуалізація суспільства як складова забезпечення інформаційної безпеки / В.М. Поперечнюк //  Правова інформатика. – 2014. - №3 (43). – С. 84-88.
 78. Інтелектуалізація сучасного суспільства: проблеми та перспективи / Поперечнюк В.М. // Інформація і право. – 2013. – № 3(9)/2013. – С. 83-90.
 79. Інтерактивні гіпертекстові інформаційні ресурси в правовій науці / С.М. Брайчевський, Д.В.Ланде // Правова інформатика. – 2014. – № 4(44). – С. 3-9.
 80. Інтернет: регулювати чи не регулювати? / І.К.  Омельченко // "Юридичний журнал" № 1 (139), 2014, К., "Юстініан". – С. 38-46.
 81. Інформатизація виборчих і референдумних процедур: один з аспектів практичної реалізації євроатлантичного курсу України. В.М. Фурашев, С.Ф. Джердж; за заг. ред. В.М. Фурашева. – К.: Прес-КІТ, 2008. – 168 с. – (Громадсько-політичне видання).
 82. Інформатика як об’єкт правовідносин  / Цимбалюк В.С. // Інформація і право. – 2012. – № 1(4). – С.108-112.
 83. Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг. Арістова І. В., Сулацький Д. В. — К. : Ред. журн. «Право України» ; X. : Право, 2013. — 184 с.
 84. Інформаційна безпека: індикатори / Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 143-150.
 85. Інформаційна віктимізація у медіа-просторі / Головко О.М. // Інформація і право. – 2015. – № 3(15). – С 49-55.
 86. Інформаційна діяльність парламенту за кордоном: від “прозорості” до “народної демократії” / С.О. Дорогих // Правова інформатика. – 2015. – № 2(46). – С. 47-53.
 87. Інформаційна діяльність парламенту у соціальних медіа / Дорогих С.О. // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 98-101.
 88. Інформаційна діяльність парламенту: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення  / С.О. Дорогих  // Правова інформатика. – 2014. – № 2(42) – С. 17-24.
 89. Інформаційна діяльність: зміст та підходи до класифікації  / Бєляков К.І. // Інформація і право. – 2012. – № 1(4). – С.63-69.
 90. Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури / Данильян О.Г., Дзьобань О.П. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 21-28.
 91. Інформаційне законодавство України : проблеми адаптації до міжнародних правових стандартів. Арістова І.В., Ткаченко В.В.; за заг. ред. Арістової І.В. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2015. – 185 с.
 92. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти. Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. / За заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. – Харків: Майдан, 2011. – 244 с.
 93. Інформаційне право (основи теорії і практики ). В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 388 с.
 94. Інформаційне право України: теорія і практика. І.Б. Жиляєв. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 104 с.
 95. Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства. В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2011. – 426 с.
 96. Інформаційне суспільство як новий спосіб соціальної взаємодії / О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко // Правова інформатика. – 2014. – № 1(41). – С. 3-11.
 97. Інформаційне суспільство: можливості, проблеми та перспективи розвитку  / Голубовська В.С. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8)/2013. – С. 98 – 104.
 98. Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Інформація і право. – 2014. – № 1(10). – С. 16-25.
 99. Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір. Пилипчук В.Г.,  Дзьобань О.П. - Ужгород : TOB «IBA», 2014. - 282 с.
 100. Інформаційний конфлікт та юридична відповідальність: сутність і співвідношення / Бєляков К. І. // Правова інформатика. – 2013. – № 2(38). – С. 38-46.
 101. Інформаційний ресурс фіксування судового засідання технічним и засобами як процесуальний документ / П. Коляденко // Правова інформатика. – 2015. – № 2(46). – С. 88-95.
 102. Інформаційні війни у інформаційному суспільстві: до питання обумовленості криміналізації  / Савінова Н.А. // Інформаційна безпека. – 2012. - № 1 (8). – С. 70-73.
 103. Інформаційні потоки та інформаційні об’єкти / Брайчевський С.М. // Правова інформатика. – 2012. – № 2(34). – С. 96-101.
 104. Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття / ДОВГАНЬ О.Д. // Інформація і право. – 2015. – № 3(15). – С 85-91.
 105. Інформаційно-комп’ютерне озброєння ОВС та підготовка кадрів / Швець М.Я., Антоненко С.А., Хахановський В.Г. // Наукові записки Інституту законодавстваВерховної Ради України. – 2011. – № 3(6). – С. 180-184.
 106. Інформаційно-правове регулювання документованої інформації / Коваленко Л.П. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 58-63.
 107. Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку / Бєляков К.І.// Інформація і право. – 2011. – № 2(2). – С. 4-12.
 108. Інформаційно-правові напрями дослідження проблем інформаційної безпеки / А. І. Марущак // Державна безпека України. — 2011. — № 21. — С. 92-95. 
 109. Інформаційно-психологічна безпека особистості, суспільства та держави / Уханова Н.С. // Правова інформатика. – 2013. – № 3(39) – С. 91-95.
 110. Інформаційно-психологічні операції радянських спецслужб 1920-х рр.: теоретичні та історико-правові аспекти / Вронська Т.В. // Інформація і право. – 2016. – № 1(16). – С. 137-145.
 111. Інформація з обмеженим доступом: проблема неузгодженості термінології / Гладківська О.В. // Інформація і право. – 2014. – № 1(10). – С. 49-58.
 112. Історико-правові аспекти інформаційного протиборства в умовах воєнного стану (1941 – 1942 рр.) / Беланюк М.В. // Інформація і право. – 2011. – № 3(3). – С. 134-141.
 113. Керування репутацією в інформаційних мережах / Ланде Д.В. // Правова інформатика. – 2013. – № 3(39) – С. 3-10.
 114. Кіберзлочинність: витоки та тенденції детермінації в умовах розвитку Глобального інформаційного суспільства / Савінова Н.А. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2012. – Випуск ХХVIII. – 274 c. – C. 248-254.
 115. Кібернетична інтервенція, як суспільно-небезпечне діяння, що потребує криміналізації  / Савінова Н.А. //  Вісник Луганського університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренко. – 2012. - № . – С. 23-31.  
 116. Кібернетична інтервенція: до питання походження та потреби криміналізації в умовах формування і розвитку інформаційного суспільства / Н.А. Савінова // Innowacyjnosc, prawo i politologjia w wichowaniu: Pod redakcja Edita Sadowskiej. - Wydawnictwo Wyzszej Szcoly Lingwisticznej w Czestochowie. - 171 s. - S. 61-70.
 117. Кібернетичний тероризм і сепаратистські заклики: кримінально-правовий огляд проблеми  / Савінова Н.А. //  Вісник Луганського університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренко. – 2012. – Спецвипуск 4 . – С. 230-238.  
 118. Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності / Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2012. – № 2(5). – С.170-177.
 119. Класифікація загроз інформаційній безпеці / Золотар О.О., Трубін І.О. // Інформація і право. – 2013. – № 3(9)/2013. – С. 105-112.
 120. Класифікація інформаційних систем / Юдкова К.В., Чернишина Г.Г. // Інформація і право. – 2015. – № 3(15). – С. 92-98.
 121. Класифікація інформаційної безпеки / Золотар О.О. // Інформація і право. – 2011. – № 2(2). – С. 109-113.
 122. Классификация информационного законодательства / Л.П. Коваленко // Закон и жизнь. – 2014. -  № 3. – С. 95-101.
 123. Ключові аспекти проекту закону України «Про безпеку інформації»  / Фурашев В.М. // Віче – 2012. - № 6. - С. 29-30.
 124. Компьютерные сети и аналитические исследования. Додонов А.Г.,  Ландэ Д.В.,  Путятин В.Г. - К.: ИПРИ HAH Украины, 2014. - 486 с.
 125. Комп'ютерний тероризм: суперхакери, кібер-терористи, кібер-криміналісти. П.Д. Біленчук, М.В. Гуцалюк, О.В. Кравчук, М.В. Козир; за заг. ред. П.Д. Біленчука.– К.: Наука і життя, 2008. – 291 с.
 126. Комунікація у правовиховному просторі: до проблеми філософського узагальнення  / Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / Редкол.: А.П.Гетьман та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 1 (15). – С. 93-101.
 127. Концептуальний підхід до забезпечення доступу до інформації в Україні  / А. І. Марущак, Є. Д. Скулиш.  // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2012. — № 1 (8). — С. 11-17.
 128. Концептуальні підходи до тлумачення поняття “інформаційне суспільство” / Поперечнюк В.М. // Правова інформатика. – 2013. – № 3(39) – С. 74-80.
 129. Концепція інформаційних правовідносин: сутність та особливості використання у сфері банківської діяльності  / Арістова І.В., Чернадчук В.Д. // Інформація і право. – 2012. – № 3(6). – С.45-54.
 130. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні. Савінова Н. А. — К.: Ред. журн. «Право України» ; X.: Право, 2013. — 292 с.
 131. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти. Савінова Н. А.: Монографія. - Київ: TOB «ДКС», 2012. - 342 с.
 132. Маніпулювання масовою політичною свідомістю: інформаційно-психологічний і правовий аспекти / Уханова Н.С. // Інформація і право. – 2015. – № 3(15). – С 43-48.
 133. Маніпулювання свідомістю людини у проблемі упорядкування інформаційних відносин / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2015. – № 1(45). – С. 19-33.
 134. Мас-медіа право в інформаційному суспільстві / Цимбалюк В.С. // Інформація і право. – 2011. – № 1(1). – С. 30-33.
 135. Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки  / Ланде Д.В. // Інформація і право. – 2012. – № 1(4). – С.113-121.
 136. Методи оцінки рівня дискримінантної сили слів у текстах з правової тематики  / Ланде Д.В. // Правова інформатика. – 2012. - № 3 (35). – С. 5-9.
 137. Методологічний контекст дослідження проблеми інформаційної безпеки / О.П. Дзьобань, О.Ю. Панфілов, Р.А. Чемчекаленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 171-180.
 138. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин. В.М. Брижко; рецензенти: академіки АПрН України В.П.Тихий, М.Я. Сегай; д.ю.н.,проф. І.В. Арістова; к.ю.н., доцент О.І. Яременко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – 418 с.
 139. Міжнародний досвід правового регулювання Інтернет / А.М. Новицький // Повітряне і космічне право. – 2014. – № 2 (31) – С. 52-58.
 140. Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності / Є.Д. Скулиш // Інформація і право. – 2014. – № 1(10). – С. 93-100
 141. Мова інформаційно-правових досліджень  / Бєляков К.І.  // Правова інформатика. – 2012. - № 4(36). – С. 3 – 9. 
 142. Мовно-термінологічні проблеми законодавства України : монографія. Бєсєдна Л.Л., Гладківська О.В.; за заг. ред. Гладківської О.В. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2015. – 128 с.
 143. Моделирование динамики информационных потоков  / Ландэ Д.В. // Фундаментальные исследования. - N 6 (3) 2012. - C. 652-654.
 144. Моделювання живучості інформаційних об'єктів під час довготермінового зберігання великих обсягів даних / Д.В. Ланде, Б.О. Березін // Науково-технічна інформація, 2014. - N 1. - C. 45-51.
 145. Моделювання живучості інформаційних об'єктів під час довготермінового зберігання великих обсягів даних / Д.В. Ланде, Б.О. Березін // Науково-технічна інформація, 2014. - N 1. - C. 45-51.
 146. Можливості довідкових мережевих ресурсів для створення електронної енциклопедії законодавства України  / Ланде Д.В., Брайчевський С.М. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8)/2013. – С.  72 – 75.
 147. Моніторинг інформаційної та релігійної безпеки в духовному середовищі України / М.П. Стрельбицький //Науково-практичний журнал НА СБУ «Інформаційна безпека людини, суспільства, безпеки», № 2. – С. 67-71.
 148. Наука “інформаційне право” на новому етапі розвитку інформаційного суспільства / Арістова І.В. // Правова інформатика. – 2011. – № 1(29). – С. 3-11.
 149. Наукова інформація: питання теорії, викладення та редагування / Пилипчук В.Г., Брижко В.М. // Інформація і право. – 2015. – № 3(15). – С 135-149.
 150. Науково-доктринальні положення щодо методологічних установок систематизації законодавства про інформацію / Цимбалюк В.С.  // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 76-83.
 151. Національна безпека України: шляхи забезпечення, роль і місце суспільства. Євроатлантичний курс. В.М. Фурашев, С.Ф. Джердж; ред. В.М. Фурашев. – К.: Синопсис, 2009. – 176 с.
 152. Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України / В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева // Правова інформатика. – 2014. – № 1(41). – С. 52-57.
 153. Небанківські електронні платіжні системи у структурі інформаційних правовідносин / Цимбалюк І.В. // Інформація і право. – 2011. – № 3(3). – С. 70-76.
 154. Недержавна система безпеки (проблеми становлення і розвитку). Крутов В. В., Пилипчук В. Г. (за заг. ред. В. Г. Пилипчука) - Ужгород : TOB «IBA», 2013. - 180 с.
 155. Некоторые вопросы  классификации информатизации / Л.П. Коваленко // Уральский научный вестник. – 2014. -  № 1. – С. 44-56.
 156. Некоторые проблемы становления информационного права в Украине / Л.П. Коваленко // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2014. -  № 1. – С. 76-81.
 157. Некоторые проблемы формирования информационного права / Л.П. Коваленко // Современный научный вестник. – 2014. -  № 1. – С. 88-95.
 158. Некоторые проблемы формирования информационного права / Л.П. Коваленко // Современный научный вестник. – 2014. -  № 1. – С. 88-95.
 159. Новели інформаційного законодавства України: проблеми теорії і практики / А.І. Марущак, Є.Д. Скулиш // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2011. — № 5. — С. 5-8.
 160. Нові медіа: становлення та перспективи правового регулювання  / Красноступ Г.М. // Інформація і право. – 2012. – № 2(5). – С.28-31.
 161. Об’єкт правовідносин в інформаційному праві / Баранов О.А. // Інформація і право. – 2013. – № 3(9)/2013. – С. 58-64.
 162. Обмеження доступу до інформації: інформаційно-правовий аспект  / О.О. Золотар.  // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2012. – № 1(8). – С. 74-80.
 163. Ознаки неправомірної інформаційної діяльності  / К. І. Бєляков  // Наука і правоохорона. – К. : ДНДІ МВС України, 2012. – № 1. – С. 103–109.
 164. Окремі питання створення єдиної загальнодержавної системи правової інформації в Україні / Антоненко С.А. // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2013. – № 1(11)/2013. – С. 8 – 17.
 165. Оперативність і передрук в мережевих джерелах новин / Ланде Д.В., Дармохвал О.Т. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 24-29.
 166. Організаційно-правове забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України. Бєлєвцева В. В. : монографія. - X. : Право, 2013. - 352 с.
 167. Організаційно-правові засади функціонування баз даних нормативно-правової інформації Верховної Ради України / Антоненко С.А., Міщук С.М. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. –№ 3(6). – С. 164-168.
 168. Організація захисту інформації з обмеженим доступом – перспективний напрям підготовки фахівців в Україні  / А. М. Гуз, А. І. Марущак, Є. Д. Скулиш.// Вища школа. — 2012. — № 9. — С. 21-29.
 169. Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації / Довгань О.Д. // Правова інформатика. – 2013. – № 4(40) – С. 79-89.
 170. Основи інформаційного і соціально-правового моделювання. Ланде Д.В., Фурашев В.М. - К. : ТОВ "ПанТот", 2012. - 144 с.
 171. Основи систематизації інформаційного законодавства: теоретичні та правові засади. Брижко В.М. : монографія. - К. : ТОВ "ПанТот", 2012 р. - 304 с.
 172. Основи системної інформатизації підтримки процесів прийняття управлінських рішень / Фурашев В.М. // Правова інформатика. – 2013. – № 2(38). – С. 3 -12.
 173. Основні стримуючі фактори правового забезпечення інформаційної безпеки / Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8)/2013. – С. 113 – 119.
 174. Особливості визначення поняття “інформаційна система” / Юдкова К.В. // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 39-44.
 175. Особливості визначення поняття “інформаційні технології” / К.В. Юдкова // Інформація і право. – 2015. – № 1(13). – С. 63-67.
 176. Особливості механізмів захисту персональних даних в законодавстві ЄС / Проценко В.А. // Правова інформатика. – 2012. - № 2 (34). – С. 25-50.
 177. Особливості ознак та матеріальна специфічність у сфері інформаційного права / В.М. Брижко // Інформація і право. – 2015. – № 1(13). – С. 15-26.
 178. Особливості функціонування автоматизованої термінологічної системи законодавства / Бєсєдна Л.Л. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 17-23.
 179. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері / А. М. Волкова, К. І. Бєляков // Правова інформатика. – К. : НДІІП НАПрН України, 2014. – № 1 (14)/2014. – С. 72–80.
 180. Панова И. В. К вопросу совершенствования законодательства о доступе к информации [Текст] / И.В. Панова // Международный научно-теоретический журнал "Проблемы правоохранительной деятельности". – 2012. – № 2. – С. 77-81.
 181. Панова И. В. Этимология отрасли информационного права [Текст] / И.В. Панова // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2015. – № 2/2 (278). – С. 74-77.
 182. Панова І. В. До питання визначення категорії об’єкт інформаційного права [Текст] / І.В. Панова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 17-18 травня 2014 р.). – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 228-230.
 183. Панова І. В. До проблем правотворення в інформаційному праві [Текст] / І.В. Панова // Правова інформатика. – 2015. – № 1 (45). – С. 35-40.
 184. Панова І. В. Зміст інформаційних правовідносин [Текст] / І.В. Панова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 квітня 2012 р.). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2012. – С. 108-110.
 185. Панова І. В. Значення інформаційно-правових норм у розвитку сучасного інформаційного суспільства [Текст] / І.В. Панова // «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» : матеріали між народ. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р.) МОН України, Академія митної служби. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 69–71.
 186. Панова І. В. Організаційно-правові засади гармонізації законодавства України та ЄС в інформаційній сфері / І.В. Панова // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 694-699. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12aomomc.pdf.
 187. Панова І. В. Парадигма сучасного інформаційного права України [Текст] / І.В. Панова // Інформація і право. – 2014. – № 2 (11). – С. 31-40.
 188. Панова І. В. Предмет інформаційного права як основа систематизації галузевих норм [Текст] / І.В. Панова // Держава і право: проблеми становлення та стратегія розвитку: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 18 травня 2013 р.). – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 109-111.
 189. Панова І. В. Реалізація правового обов’язку суб’єктами владних повноважень в інформаційних правовідносинах [Текст] / І.В. Панова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНУВС, 2015. – С. 101-104.
 190. Панова І.В. Актуальні питання дотримання прав громадян в інформаційній сфері [Текст] / І.В. Панова // Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності» 10 грудня 2010 року м. Донецьк. – С. 232-236.
 191. Панова І.В. Актуальні питання реформування інформаційного законодавства [Текст] / І.В. Панова  // Право і Безпека № 5 (37) 2010. С. 95-98.
 192. Панова І.В. До питання сутності та складових об’єкта інформаційного права України [Текст] / І.В. Панова // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави // Науково-практичний журнал Національної академії СБ України. – № 2. – 2014 р. – С. 14-20.
 193. Панова І.В. Захист особи від впливу шкідливої інформацій в контексті інформаційної безпеки України // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави [Текст] / І.В. Панова // Науково-практичний журнал Національної академії СБ України. - № 4. - 2010 р. С. 35-38.
 194. Панова І.В. Інформаційне право: теоретичні засади формування, становлення та утвердження в системі права України [Текст] / І.В. Панова  // Митна справа. – 2011. – № 4. ч. 2. – С. 340-345.
 195. Панова І.В. Методи правового регулювання інформаційних правовідносин [Текст] / І.В. Панова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 252-260.
 196. Панова І.В. Пріоритети законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в Україні [Текст] / І.В. Панова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. - № 51 (ч. 2). – С. 128-135.
 197. Панова І.В. Тенденції розвитку інформаційно-правових норм [Текст] / І.В. Панова // Одеський державний університет внутрішніх справ ІІ Міжнародна науково-практична конференція«Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави». 23 квітня 2010 р. – С. 170.
 198. Панова І.В. Тенденції розвитку системи інформаційного права України на сучасному етапі / Панова І.В. // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 694-699. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11pivnce.pdf.
 199. Панова І.В. Теоретичні основи розвитку системи інформаційного права [Текст] / І.В. Панова // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток Української держави: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 червня 2011 р.). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2011. – С. 94-96.
 200. Перспектива електронної податкової звітності: правовий аспект / Новицький А.М. // Малий і середній бізнес(право, держава, економіка). – 2011. – № 1-2. – С. 107-113.
 201. Перспективи правового регулювання конвергентних медіа: практичне застосування регуляторних механізмів / Красноступ Г.М. // Інформація і право – 2014. – № 3(42). – С. 41-46.
 202. Перспективи співробітництва з КНР у сфері телебачення і  радіомовлення / Красноступ Г.М. // Правова інформатика. – 2013. – № 3(39) – С. 69-73.
 203. Питання доступу до документів інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів / Антоненко С.А. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7)/2013. – С. 99 – 109.
 204. Питання законодавчого визначення понятійно-категорійного апарату у сфері інформаційної безпеки  / Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2012. – № 1(4). – С.46-55.
 205. Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення/ Г.М. Красноступ // Правова інформатика. – 2014. – № 4 (44). – С. 66 – 73.
 206. Питання класифікації та розпізнавання  інформації при побудові інформаційно-аналітичних систем / Ланде Д.В., Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2011. – № 3(3). – С. 142-155.
 207. Платіжні системи на основі електронних грошей як складова системи електронних платежів / Трубін І.О. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8)/2013. – С. 65 – 71.
 208. Побудова мереж співавторства фахівців з юриспруденції за даними сервісу Google Scholar Citations / Ланде Д.В., Андрущенко В.Б. // Інформація і право. – 2016. – № 1(16). – С. 146-150.
 209. Поведінкові патерни та інформаційні потоки / Брайчевський  С.М. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 116-120.
 210. Подход к созданию терминологических онтологий / Д.В. Ландэ, А.А. Снарский // Онтология проектирования, 2014. - N 2(12). - С. 83-91.
 211. Порівняльне правознавство у сфері інформаційного права / Брижко В.М. // Інформація і право. – № 1(4)/2012. – С. 23-32.
 212. Порівняльне-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних. В. Брижко, А. Радянська, М. Швець – К.: Тріумф, 2006. – 256 с.
 213. Посилення відповідальності в контексті підвищення ефективності боротьби із кіберзлочинністю / Скулиш Є.Д. // Правова інформатика. – 2013. – № 4(40) – С. 90-97.
 214. Построение системы организационного управления авиационным комплексом / А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.Г. Путятин, С.А. Куценко. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. - N 1. - 16. - C. 28-43.
 215. Построение терминологической сети предметной области  / Д.В. Ландэ, А.А. Снарский, В.Г. Путятин // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2014. - Т. 14. - N 2. - С. 114-121.
 216. Правова доктрина України. Том 1. Правова доктрина України : у 5 т. - X. : Право, 2013. Т. 1 : Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В. Я. Тацій, О. Д. Святоцький, С. І. Максимов та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. - 976 с.
 217. Правова доктрина України. Том 2. Правова доктрина України : у 5 т. - X. : Право, 2013. Т. 2 : Публічно-правова доктрина України / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, М. П. Кучерявенко та ін. ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. - 864 с.
 218. Правова інформатика. М. Швець, В. Брижко, В. Фурашев, Б. Раціборинський, В. Цимбалюк, М. Целуйко; за ред. В. Дурдинця, Є. Мойсеєва та М. Швеця. – [2-е вид. доп. та перероб.]. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2007. – 524 с.
 219. Правова охорона як складова інформаційної безпеки. 0.0. Золотар. - К.: ТОВ "ПанТот". - 2011. - 100 с.
 220. Правова регламентація голосування в електронному парламенті України / І.Ф. Корж // Правова інформатика № 3 (43)/2014. - С. 3-9.
 221. Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика. Баранов О. А.: монографія - Київ: Едельвейс, 2014. - 434 с.
 222. Правове забезпечення прозорості відносин власності щодо аудіовізуальних засобів масової інформації / Красноступ Г.М. // Інформація і право. – 2016. – № 1(16). – С. 58-65.
 223. Правове забезпечення соціальної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства. Савінова Н. А.,  Ярошенко А. О., Литва Л. А. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 270 с.
 224. Правове регулювання "віртуального простору" /  Бєляков К. І. // Наука і правоохорона. – К. : ДНДІ МВС України, 2011. – № 2 (12). – С. 102–109.
 225. Правове регулювання відносин у сфері телекомунікацій загального користування України / Баєв О.О. // Державна безпека України : зб. наук. праць НАН України та СБ України. – 2011. – № 21. – С. 101-107.
 226. Правове регулювання доступу на ринок телекомунікацій / Баранов О.А. // Інформація і право. – 2011. – № 2(2). – С. 32-38.
 227. Правове регулювання ЗМІ, що використовують Інтернет-технології  / Баранов О.А. // Правова інформатика. – 2012. - № 2 (34). – С. 28-38.
 228. Правове регулювання знищення інформації  / Золотар О.О. // Правова інформатика. – 2012. - № 2 (34). – С. 39-44.
 229. Правове регулювання у сфері телекомунікацій в Україні /Баєв О.О.// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 3(6). – С. 169-173.
 230. Правовий дискурс справедливості як віртуальна реальність права / Дзьобань О.П., Мелякова Ю.В. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8)/2013. – С. 5 –16.
 231. Правовий захист громадян на доступ до інформації / Коваленко Л.П.  // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 26-31.
 232. Правовий захист інформаційних прав і свобод людини в Україні: проблеми та перспективи / Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В.  // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 20-25.
 233. Правовий режим використання радіочастотного ресурсу  / Баранов О.А. // Правова інформатика. – 2012. - № 3 (35). – С. 52-59.
 234. Правовий режим державного кордону України у забезпеченні прикордонної безпеки / Бєлєвцева В.В. // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2013. – Вип. 48. – С. 389-397.
 235. Правовий режим інформаційних ресурсів / Бєлєвцева В.В. // Інформація і право. – 2011. – № 3(3). – С. 41-46.
 236. Правові аспекти надання державної підтримки у сфері телебачення і радіомовлення / Красноступ Г.М. // Інформація і право. – 2015. – № 3(15). – С 19-26.
 237. Правові аспекти формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення / Г.М. Красноступ // Інформація і право. – 2015. – № 1(13). – С. 68-73.
 238. Правові засади міжнародного співробітництва у сфері протидії інформаційним правопорушенням / В.В. Бєлєвцева, В.Я. Настюк // Правова інформатика - №2(42), 2014. – 40-47.
 239. Правові механізми захисту персональних даних в Європейському Союзі / Мельник К.С. // Правова інформатика. – 2013. – № 4(40) – С. 55-61.
 240. Правові механізми управління  в умовах інформаційної війни та надзвичайних режимів / М.П. Стрельбицький, М.Л. Погребицький // Інформація і право. – 2015. – № 1(13). – С. 78-84.
 241. Правові особливості використання документів, переданих за допомогою електронних комунікацій / Баранов О.А. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 3-10.
 242. Правові проблеми електронної торгівлі (комерції) / Баранов О.А. // Інформація і право. – № 2(5)/2012. – С. 48-56.
 243. Правові та організаційні засади функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів  / Антоненко С.А. // Правова інформатика. – 2012. - № 4(36). – С. 50 – 63.
 244. Правовое регулирование отношений, связанных с интернет-технологиями / А.А. Баранов // Юридическая мысль. – 2014. – № 1. – С. 52-62.
 245. Правоохорона в інформаційної сфери: інформаційно-правовий конфлікт/ К. І. Бєляков // Наука і правоохорона. – К. : ДНДІ МВС України, 2013. – № 1 (19), 2013. – С. 42–48.
 246. Правопорушення в інформаційному секторі національної безпеки як крайня форма конфліктної ситуації / К. І. Бєляков // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К. : Міжвідомчий наук. дослід. центр, 2013. – № 29 (1)/2013. – С. 313–323.
 247. Приклад моделювання соціальних  систем за допомогою інтегральних динамічних моделей В.М. Глушкова  / Гладківська О.В. // Правова інформатика. – 2012. - № 3 (35). – С. 10-16.
 248. Принципи національного права в контексті правової безпеки України / Корж І.Ф. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8)/2013. – С. 105 –112.
 249. Принципи обмеження доступу до публічної інформації / Корж І.Ф. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 64-69.
 250. Пріоритети розвитку інформаційного права України / Марущак А.І. // Інформація і право. – 2011. – № 1(1). – С. 20-24.
 251. Про концептуальні основи системного впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері України / Брижко В.М. // Інформація і право. – № 2(5) 2012. – С. 10-17.
 252. Про поняття “інформаційна безпека” / Фурашев В.М. // Правова інформатика. – 2011. – № 1(29). – С. 47-53.
 253. Про потребу стратегічних заходів кримінально-правової політики у інформаційному просторі  / Савінова Н.А. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. праць. – Випуск 17. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012 р. – 181 с. – С. 149-155.
 254. Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека» / О. А. Баранов // Правова інформатика. – 2014. – № 2. – С. 54-62.
 255. Проблема інформаційної правосуб’єктності (на прикладі місцевих загальних судів та їх суддів)  / Марущак А.І., Мозолевська О.М. // Правова інформатика. – 2012. - № 3 (35). – С. 40-47.
 256. Проблема  агресії  і  насильства: світоглядно-інформаційний вимір / Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. // Освіта регіону. –  2012. – № 2. - С. 171 – 177.
 257. Проблеми впливу хмарних технологій на стан інформаційної безпеки: правовий аспект / О.В. Гладківська // Інформація і право. – 2014. – № 3(12). – С.93-102.
 258. Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій XXI століття. Дзьобань О. П., Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. — X. : Право, 2013. —296 с.
 259. Проблеми інтеграції національних ініціатив щодо розвитку інформаційного суспільства та е-урядування / І.Б. Жиляєв // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / Заг. ред. В.І. Сергієнка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Вип. 2. – 446 с. – С. 313.
 260. Проблеми інформаційного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства / Уханова Н.С., Бойко О.В. // Інформація і право. – 2011. – № 2(2). – С.71-77.
 261. Проблеми інформаційно-правового забезпечення  діяльності органів військової юстиції на території УРСР (1941-1942 рр.) / М.В.Беланюк // Інформація і право, 2014. - № 3 (12). – С.138-145.
 262. Проблеми правового захисту персональних даних в умовах соціалізації Інтернет-сервісів  / Марущак А.І., Панченко В.М. //  Інформація і право. – 2012. – № 2(5). – С.110-116.
 263. Проблеми правового регулювання співробітництва України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні. І. В. Арістова, В. І. Курило, І. Ю. Крегул. - К.: Центр учбової літератури. 2013. - 216 с.
 264. Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України / Пилипчук В.Г., Брижко В.М. // Інформація і право: науковий журнал. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2010. – № 1(1). – С.11– 19.
 265. Проблеми становлення інформаційного права / Брижко В.М. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 4(7). –С. 168-175.
 266. Проблемні питання підготовки юристів у галузі інформаційного права та шляхи їх вирішення / Петряєв С.Ю., Чернишина Г.Г. // Інформація і право. – 2015. – № 3(15). – С. 78-84.
 267. Проект  Концепції  кодифікації інформаційного  законодавства  України /[к.т.н. Баранов О.А.; к.ю.н., с.н.с. Брижко В.М.; д.ю.н., с.н.с. Беляков К.І.; к.ю.н. Золотар О.О.;  к.ю.н. Красноступ Г.М.;  д.т.н., с.н.с. Ланде Д.В.; д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України Пилипчук В.Г.;  к.ю.н., с.н.с. Цимбалюк В.С.;  к.т.н., доцент Фурашев В.М.]. // Інформація і право. – № 1(4) 2012. – С. 5-14.
 268. Протидія інформаційному тероризму та його фінансуванню в сучасних умовах. Крутов В. В., Стрельбицький М.П., Шевченко О. А. (за заг. ред. В. В. Крутова) : монографія - К. : Вид-во НАПрНУ; Ужгород : TOB «IBA», 2014. - 309 с.
 269. Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України в інформаційних правовідносинах. Арістова І.В. , Кузнецова М.Ю.; за заг. ред. Арістової І.В. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 250 с.
 270. Рішення місцевих рад у системі джерел інформаційного права / Л.П.  Коваленко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серія «Право», 2014. – Вип. 1064. – С. 177-179.
 271. Роль інформаційних тематичних потоків у формуванні громадської думки /С.М. Брайчевський // Інформація і право – 2014. – № 3(42). – С. 60-65.
 272. С. 21-26.
 273. Свобода інформації в контексті концепції природного права / Золотар О.О. // Правова інформатика. – 2011. – № 1(29). – С. 12-16.
 274. Системна інформатизація процесів підтримки прийняття рішень. Фурашев В.М. Системна   інформатизація   процесів   підтримки   прийняття   рішень: Монографія. - К.: "Синопсис", 2009. - 224 с.
 275. Системні проблеми розвитку правової науки в інформаційній сфері / Пилипчук В.Г. // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – Харків: АПрН України. – № 3 (66). – С. 16 – 27.
 276. Системно-структурний аналіз як метод дослідження протидії комп’ютерній злочинності / Бутузов В.М. // Правова інформатика. – 2011. – № 1(29). – С. 67-71.
 277. Складові електронного урядування  / Фурашев В.М. // Правова інформатика. – 2012. - № 4(36). – С. 43 – 49.  
 278. Соціальне моделювання – один з базових сучасних засобів забезпечення національної безпеки / Фурашев В.М., Ланде Д.В. // Інформація і право. – 2011. –
 279. Соціальні мережі як чинник впливу на інформаційну безпеку / О.Д. Довгань // Правова інформатика. – 2015. – № 2(46). – С. 25-31.
 280. Соціальні передумови (юридичні факти) інформаційного тероризму та кіберзлочинів/ М.П. Стрельбицький // Науковий вісник Луганського університету  МВС. № 10. – С. 63-75.
 281. Соціально-психологічні наслідки поширення сучасних інформаційних технологій (на прикладі твіттера)  / Уханова Н.С. // Інформація і право. – 2012. – № 3(6). – С.92-103.
 282. Соціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини / О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко. // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. — Х. : Право, 2014. — № 2 (21). — С. 12-21.
 283. Становлення електронного парламенту в контексті євроінтеграції України. Корж І.Ф., Лихоступ С.В., Лихоступ В.М., Дорогих СО. - К. : TOB "ПанТот", 2015. -  172 с.
 284. Становлення інформаційного суспільства : правові аспекти. / А.М. Новицький // Соціологія права – 2014.  № 1–2 (7–8) С. 84–89.
 285. Створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення: правові шляхи розв’язання проблем / Г. М.  Красноступ // Правова інформатика. – 2015. – № 1(45). – С. 41-47.
 286. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations / Д.В. Ланде // Правова інформатика. – 2015. – № 2(46). – С. 3-8.
 287. Суспільно-правові проблеми кадрового забезпечення державних органів та політичних організацій  / Пилипчук В.Г. // Освіта регіону. –  2012. – № 3. - С. 117 – 123.
 288. Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем. Данильян О. Г.,  Дзьобань О. П.,  Жданенко С. Б. та ін. ; за ред. О. Г. Данильяна. - X. : Право, 2014. - 392 с.
 289. Сутність та визначення поняття “електронне урядування” / Фурашев В.М. // Правова інформатика. – 2012. - № 3 (35). – С. 48-51.
 290. Сутність та визначення поняття “рішення” / Фурашев В.М. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 49-55.
 291. Сутність та визначення понять “інформаційна безпека” і “безпека інформації” / Фурашев В.М. // Правова інформатика. – 2012. - № 2 (34). – С. 51-59.
 292. Сутність та визначення понять “інформаційна діяльність” та “інформаційна діяльність органів влади” / Дорогих С.О. // Інформація і право. – 2013. – № 3(9)/2013. – С. 74-82.
 293. Сутність та визначення понять “інформація”, “носій інформації” / Фурашев В.М.  // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 45-46.
 294. Сучасна гуманітарна політика та активізація інститутів  громадського суспільства / Уханова Н.С. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 131-136.
 295. Сучасна система забезпечення охорони державної таємниці та службової інформації / М.П. Стрельбицький, О.Б. Розвадовський // Науковий Вісник НА СБУ, №4. – С. 45-54.
 296. Сучасні війни: роль та місце інформаційного права та інформаційної безпеки/ В.М. Фурашев // Правова інформатика. – 2014. – № 3(43). – С. 10-19. (0,91 д.а.)*
 297. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки / Довгань О.Д. // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 111-120.
 298. Сфера інформаційних відносин України як об’єкт правового регулювання / Баєв О.О. // Правова інформатика. – 2011. – № 1(29). – С.37-42.
 299. Сценарний підхід при дослідженні контенту та структури соціальних мереж / Д. В. Ланде, А. В. Бойченко  // Правова інформатика. – 2015. – № 1(45). – С. 3-8.
 300. Теоретико-методологічні засади інформаційного права України: реалізація права на інформацію. Калюжний Р. А., Копан О. В., Марценюк О. Г. - К. : «МП Леся», 2013. - 236 с.
 301. Теоретико-методологічні засади об’єкта та предмета кіберзлочинів / Є.Д. Скулиш // Правова інформатика. – 2014. – № 2(42). – С. 47-54.
 302. Теоретико-правова характеристика охоронних адміністративно-правових режимів в Україні / Бєлєвцева В.В. // Митна справа. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2013. - № 2 (87). – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 163-169.
 303. Теоретико-правовий зміст терміна “персональні дані ” / Мельник К.С. // Інформація і право. – 2013. – № 3(9)/2013. – С. 49-57.
 304. Теоретико-правові підходи до визначення поняття “інформація” через інформаційні правовідносини / Бєлєвцева В.В. // Інформація і право. – 2015. – № 3(15). – С  5-10.
 305. Теоретичні та державно-правові аспекти протидії інформаційному тероризму в умовах глобалізації/ Пилипчук В.Г., Дзьобань О.П. // Стратегічні пріоритети: НІСД. – К., 2011. – № 4. – С. 12 – 17.
 306. Теорія і практика інформаційного права: методологія кодифікації інформаційного законодавства України / Брижко В.М. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 70-78.
 307. Термінологія та визначення понять в нормативно-правових актах   / Бєсєдна Л.Л.  // Інформація і право. – 2012. – № 2(5). – С.39-47.
 308. Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі / Ланде Д.В. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 82-88.
 309. Троллинг как средство информационной войны / С.Ю. Петряєв // Інформація і право. – 2015. – № 1(13). – С. 85-90.
 310. Удосконалення кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні  / Савінова Н.А. // Правова інформатика. – 2012. - № 2 (34). – С. 60-65.
 311. Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту персональних даних в Україні / К.С. Мельник // Правова інформатика,   № 1 (41) / 2014. – С. 30 – 43.
 312. Удосконалення правового регулювання мовлення / Баранов О.А. // Інформація і право. – 2011. – № 3(3). – С. 18-27.
 313. Умисні впливи на свідомість: до питання соціальної обумовленості криміналізації / Савінова Н.А.  // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І.Борисов та ін.. - Х.: Право, 2012. - Вип. 32. - 334 с. - С. 111-120.
 314. Універсальна програмна послуга: визначення поняття та засади правового регулювання / Красноступ Г.М. // Інформація і право. – 2015. – № 2(14). – С. 84-91.
 315. Феномен “інформаційного суспільства” як об’єкт наукового дослідження /Новицький А.M. // Інформація і право. – 2011. – № 1(1). – С. 25-29.
 316. Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти / В.Г.Пилипчук, О.П. Дзьобань // Інформація і право. – 2015. – № 1(13). – С. 5-14.
 317. Філософія інформаційних комунікацій. Дзьобань О.П.  — Харків: Майдан, 2012. — 224 с.
 318. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади. Дзьобань О.П. — Харків: Майдан, 2013. — 360 с.
 319. Філософія права: антропологія в сфері інформаційного права / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2014. – № 3(43). – С. 33-47.
 320. Філософія права: герменевтика в сфері інформаційного права / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2014. – № 1(41). – С. 18-22.
 321. Філософія права: гносеологія у сфері інформаційного права / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2014. – № 2(42). – С. 25-32.
 322. Філософія права: юридична онтологія в сфері інформаційного права / Брижко В.М. // Інформація і право. –  № 3(6) 2012.    – С. 14-21.
 323. Формалізація і реалізація права громадян України на отримання публічної інформації  / Корж І.Ф. // Інформація і право. – 2012. – № 3(6). – С.55-60.
 324. Формування мереж природних ієрархій термінів на основі аналізу   текстових корпусів з правової тематики / Д.В. Ланде // Правова інформатика. – 2014. – № 1(41). – С. 12-17.
 325. Формування системи інформаційного законодавства в Україні / Настюк В.Я. // Інформація і право. – 2011. – № 2(2). – С.27-31.
 326. Характеристики інформаційних потоків, пов`язаних з реформуванням податкової системи України / Барановський О.М., Качинський А.Б., Добровольський Є.Л., Ланде Д.В.  //  Інформація і право. – 2012. – № 2(5). – С.133-138.
 327. Шляхи регулювання Інтернет-контенту в рамках національного законодавства України та міжнародних стандартів / І.К. Омельченко // Інформація і право №1 (10), 2014, К., С. 73-86.

 

 

Інформаційні ресурси

1. www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України.

2. www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України.

3. www.nbuv.gov.ua – електронний каталог Національної бібліотеки України ім. Вернадського.

4. http://korolenko.kharkov.com/ – сайт Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка.

5. http://www.niss.gov.ua. – сайт Національного інституту стратегічних досліджень