Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Робоча програма навчальної дисципліни з дисципліни "Актуальні проблеми адміністративного права та процесу"

Робоча програма навчальної дисципліни з дисципліни "Актуальні проблеми адміністративного права та процесу"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет № 3

Кафедра адміністративного права і процесу

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

адміністративного права і процесу

полковник поліції

_________________О.Ю. Салманова

___________________ 2017 р.

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ОК. 7 «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу»

 

 

 

 

 

Галузь знань  –  08 «Право»,

                                                                                           

Спеціальність  – 081 «Право»

 

Кваліфікація  – магістр права

 

 

м. Харків

2017 рік

 

ПЕРЕДМОВА

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081«Право» (галузь знань 08 «Право»)  на 36 арк.

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 

____________________ Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ

 

_______________________ Протокол № _______

         (дата, місяць, рік )

__________________      __________________________________

       (підпис)                                                           (П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

 

____________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

____________________    _________________

       (підпис)                                                           (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри адміністративного права і процесу

 

_______________________ Протокол № _______

         (дата, місяць, рік )

__________________      __________________________________

       (підпис)                                                           (П.І.Б.)

 

 

 

Рецензенти:

 

Музичук О.М. – начальник факультету № 1 ХНУВС, д.ю.н., професор

Коптєв П.Б. – заступник начальника з режиму кадрового забезпечення УОС ГУ НП в Харківській області, к.ю.н.

 

Розробники: к.ю.н., с.н.с. Завальний М.В.– Харків :  Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017 рік

 

 

 

© Завальний М.В., 2017

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

 

1.Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 4,0

Загальна кількість годин – 120

 

08  «Право»;

081 «Право»

 

Цикл підготовки                                                        

Навчальний курс - 1                                                       

Семестр - 2                                              

Види контролю:  залік                      

 

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денна форма навчання)

Лекції                         – 24;                                                               

Семінарські заняття   – 26;                                           

Практичні заняття      – 0;                                                            

Лабораторні заняття   – 0;                                                               

Самостійна робота    – 70;

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(заочна форма навчання)

Лекції                         – 16;                                                                

Семінарські заняття   – 8;                                           

Практичні заняття      – 12;                                                           

Лабораторні заняття   – 0;                                                                

Самостійна робота    – 84;

 

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» розроблена з урахуванням сучасних поглядів на предмет, метод, систему адміністративного права та перспективи розвитку основних його інститутів.

У цій програмі запропоновано основні теми, опанування яких дозволить слухачам магістратури отримати глибокі знання у сфері правового забезпечення діяльності органів державного управління, проаналізувати різноманітні наукові думки щодо перспектив розвитку основних адміністративно-правових інститутів та реформування адміністративного законодавства України, що і є головною метою викладення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права».

Після закінчення вивчення навчальної дисципліни слухачи магістратури повинні знати:

 • понятійний апарат адміністративного права;
 • сутність та принципи державного управління;
 • теоретичні засади появи, існування та перспективи розвитку адміністративних правовідносин;
 • джерела адміністративного права, їх юридичну силу, системний взаємозв’язок та порядок їх застосування;
 • адміністративно–правовий статус фізичних осіб, органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств;
 • адміністративно–правовий статус державних службовців;
 • функції, форми та методи державного управління;
 • сутність, підстави та нормативну основу адміністративної відповідальності;
 • зміст та принципи адміністративного процесу;
 • правове регулювання провадження із звернень громадян, провадження в справах про державну реєстрацію юридичних осіб, дисциплінарного провадження та провадження в справах про адміністративні правопорушення;
 • поняття та види способів забезпечення законності у державному управлінні;
 • адміністративно–правові основи управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання та міжгалузевих сферах;
 • адміністративно–правові основи управління в сфері адміністративно–політичної діяльності держави;
 • адміністративно–правові основи управління соціальною та гуманітарно–культурною діяльністю держави;

 

повинні вміти:

 • чітко орієнтуватись в системі адміністративного законодавства, аналізувати нормативно–правові акти, вирішувати колізійні ситуації в законодавстві;
 • визначати зв’язок та розмежовувати адміністративні правовідносини із іншими (цивільними, фінансовими, трудовими тощо) з метою правильного застосування законодавства;
 • вирішувати казуси із застосуванням масиву адміністративного законодавства та узагальнень судової практики.

 

 

2. Структура навчальної дисципліни

2.1. Розподіл часу навчальної дисципліни (денна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки (за окремими списками )

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Тема № 1: Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

10

2

2

0

0

6

[125, С. 49-63, 67-104; 129, С.58-77; 132, С.5-20, 23-42]

залік

Тема № 2: Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX ст.

10

2

2

0

0

6

[125, С. 195-203; 129, С.93-113; 132, С.57-69,119-122]

Тема № 3: Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 109-185; 129, С.77-93; 132, С.42-54]

Тема № 4: Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

10

2

2

0

0

6

[125, С. 206-253; 129, С.125-163; 132, С.69-98]

Тема № 5: Основні положення доктрини радянського адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 195-203; 129, С.93-113; 132, С.57-69,119-122]

Тема № 6: Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 7: Сучасна наука українського адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124]

 

Тема № 8: Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 9: Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

 Тема № 10: Формування концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 11: Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 12: Теорія адміністративної відповідальності

10

2

4

0

0

4

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Всього за рік

120

24

26

0

0

70

 

 

2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни (заочна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки (за окремими списками )

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Тема № 1: Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

10

2

2

0

0

6

[125, С. 49-63, 67-104; 129, С.58-77; 132, С.5-20, 23-42]

залік

Тема № 2: Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX ст.

10

0

0

0

0

8

[125, С. 195-203; 129, С.93-113; 132, С.57-69,119-122]

Тема № 3: Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

10

0

0

0

0

8

[125, С. 109-185; 129, С.77-93; 132, С.42-54]

Тема № 4: Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

10

0

0

2

0

8

[125, С. 206-253; 129, С.125-163; 132, С.69-98]

Тема № 5: Основні положення доктрини радянського адміністративного права

10

0

0

0

0

8

[125, С. 195-203; 129, С.93-113; 132, С.57-69,119-122]

Тема № 6: Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

10

2

2

2

0

8

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 7: Сучасна наука українського адміністративного права

10

2

0

2

0

8

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 8: Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

10

2

2

0

0

8

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 9: Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

 Тема № 10: Формування концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління

10

2

0

2

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 11: Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

10

2

0

2

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Тема № 12: Теорія адміністративної відповідальності

10

2

0

2

0

4

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

 

Всього за рік

120

16

8

12

0

84

 

 

 

 1. Програма навчальної дисципліни

 

ТЕМА 1. Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

Римське публічне право та рецепція його положень у становленні сучасного адміністративного права. Західноєвропейський та східноєвропейський (візантійський) типи рецепції римського права. Камералістика як попередниця наук про публічне управління. Політична, економічна та фінансова складові камералістики.

Закономірності та історія виникнення науки поліцейського права. Виокремлення з камералістики поліцейської науки (поліцейського права). Погляди Н. Деламара, І.-Г.-Г. фон Юсті  та Й. фон Зонненфельса на державне управління економікою. Поліцейська держава. Застосування державного примусу в поліцейській державі. «Благочинство» та «благоустрій» як визначні поняття поліцейського права в поліцейській державі.

 

ТЕМА 2. Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX століття

Формування основних положень науки поліцейського права. Передумови виникнення адміністративного права як галузі права. Специфічність ознак поліцейського права.

Наукові школи поліцейського права в країнах Західної Європи. Процес еволюції наукових уявлень про зміст і механізми забезпечення охоронних відносин у творчій спадщині мислителів античної епохи, раннього і пізнього середньовіччя. Ретроспективний аналіз основних концепцій поліцейського права XVІІІ-ХІХ століття сформованих в рамках політичного, догматичного, історико-порівняльного і соціологічного напрямків західноєвропейської поліцеїстіки.

Становлення поліцейського права на теренах України. Поліцейське право у працях професорів Університету Святого Володимира. Аналіз основних концепцій поліцейського права XVІІІ-ХІХ століття сформованих в українській юридичній науці.

 

ТЕМА 3. Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

Передумови трансформації поліцейського права в адміністративне. Перехід владовідносин до правовідносин як основа розвитку адміністративного права. Реформа 60-70 рр. ХІХ століття та звуження компетенції поліції на користь органів місцевого самоврядування та їх роль у становленні адміністративного права.

Виникнення науки адміністративного права в європейських країнах та роль окремих представників наукової думки у її формуванні. Соціальні, економічні та державно-правові передумови виникнення адміністративного права в країнах Західної Європи.

Становлення науки адміністративного права на українських землях. Предмет і метод адміністративного права у їх історичному розвитку. Система адміністративного права та еволюція наукових поглядів на її зміст. Система джерел адміністративного права в їх історичній ретроспективі. Історія кодифікації адміністративного права.

 

ТЕМА 4. Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

Наука адміністративного права у країнах з континентальною системою права. Джерела та предмет адміністративного права Франції. Поняття адміністративного права Німеччини та його поділ на загальне і особливе адміністративне право. Поняття інститутів загального та особливого адміністративного права Німеччини.

Наука адміністративного права у країнах з англосаксонською системою права. Адміністративне право та судові системи Англії, Канади та Сполучених Штатів Америки.

Особливості розуміння предмета та системи адміністративного права у зарубіжних країнах Основні чинники, що впливають на хід сучасних перетворень адміністративно-управлінських систем зарубіжних країн. Об’єктивна необхідність модернізації існуючих політичних, правових, економічних та соціальних інституцій. Завдання адміністративних реформ у зарубіжних країнах. Умови ефективності та цілі адміністративних реформ. Моделі адміністративних реформ в країнах Європи. Особливості адміністративних реформ в Японії та Китаї.

Опанування знаннями щодо завдань, цілей та моделей адміністративних реформ у зарубіжних країнах.

 

ТЕМА 5. Основні положення доктрини радянського адміністративного права

Радянське адміністративне право - галузь соціалістичного суспільного права, юридично «обслуговувала» сферу державного управління. Предметом були суспільні відносини, які складаються в процесі організації і практичного здійснення насамперед виконавчої і розпорядчої діяльності органів радянського державного управління.

Система адміністративного права складалась з загальної та особливої частини.

Загальна частина включала норми, що становлять основні інститути адміністративного права, які мали загальний характер для всієї системи державного управління, для всіх областей і сфер. Це - адміністративно - правові норми; адміністративно - правовий статус суб'єктів адміністративного права; форми та методи здійснення управлінської діяльності; відповідальність з адміністративного права; порядок адміністративно - процесульной діяльності; порядок забезпечення законності в державному управлінні.

Особлива частина включала норми, що діяли у сфері державного управління. Це адміністративно - правові норми, що визначали організацію державного управління соціалістичним народним господарством; соціально - культурним будівництвом; адміністративно - політичним будівництвом; зовнішніми відносинами Радянського державного управління.

Наука радянського адміністративного права представляла собою систему спеціальних знань, в межах і за допомогою яких здійснювалось теоретико-прикладне освоєння адміністративного права. До складу адміністративно-правової науки відносились: загальнометодологічна основа, фактичний матеріал і теоретична побудова. Загальнометодологічну основу науки адміністратівного права становили: марксистсько-ленінська філософія, політична економія і теорія наукового комунізму, що забезпечували правильний методологічний підхід до дослідження адміністративного права. Головними функціями радянської науки адміністративного права були: теоретико - пізнавальна, практично - прикладна ( нормативна ) і ідеологічна ( виховна ).

 

 

ТЕМА 6. Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

Наукові дискусії про предмет та систему адміністративного права. Етапи становлення сучасної системи адміністративного права. Місце адміністративного права в галузевій класифікації правової системи. Соціальне призначення адміністративного права. Публічний та приватний аспекти адміністративного права.Система українського  адміністративного права. Сучасні системи зарубіжного адміністративного права. Розвиток наукових поглядів на принципи адміністративного права. Співідношення загальних принципів права з принципами адміністративного права.Поняття і зміст предмета адміністративного права України (традиційне розуміння предмета адміністративного права України. Підходи вчених до обґрунтування необхідності уточнення предмета адміністративного права. Вектори подальшого розвитку предмету адміністративного права. Види суспільних відносин, що входять до предмета правового регулювання сучасного адміністративного права. Зміст поділу адміністративного права на загальну та особливу частину та його основні недоліки. Сучасний стан та сучасні завдання Загального адміністративного права. Основні структурні елементи Загального адміністративного права. Обґрунтування поділу адміністративного права за принципом інституційності. Доктринальні питання визначення  категорії об’єкт адміністративного права.  Методологічні принципи правотворчої діяльності суб’єктів публічної адміністрації, а також практичне їх застосування в сучасних умовах. Проблема управління публічними справами. Моделі розвитку сучасної теорії адміністративного права. Адміністративна реформа в Україні: загальна характеристика. Реформа адміністративного права. Реформа адміністративного законодавства. Реформа органів виконавчої влади у світлі адміністративної реформи в Україні.Система адміністративного права та її основні характеристики. Чинники, що впливають на утворення системи адміністративного права та формування її змісту. Концептуальні підходи до формування сучасної доктрини адміністративного права. Вимоги до адміністративного законодавства країн-претендентів до вступу в ЄС.

 

ТЕМА 7. Сучасна наука українського адміністративного права

Сучасні погляди на призначення науки адміністративного права. Динамічний та статистичний аспекти розвитку науки адміністративного права. Система адміністративного права та еволюція наукових поглядів на її зміст. Формування адміністративно-правової науки в незалежній Україні. Адміністративне право в юридично-галузевій парадигмі. Нові тенденції і перспективи сучасного етапу розвитку науки адміністративного права. Державні службовці у системі вчень про суб’єктів адміністративного права. Нормативні акти управління та основні напрямки їх наукового дослідження. Індивідуальні акти управління у системі вчення про форми державного управління. Стан теоретичних досліджень проблем проступку в українському адміністративному праві. Відповідальність за проступки в світлі оновлення адміністративно-правової ідеології.

Проблеми реалізації реформи адміністративного права. Завдання та методи науки адміністративного права України. Сучасна трансформація методу науки адміністративного права. Форми і тенденції систематизації знань у галузі адміністративного права.

Наукові школи адміністративного права. Принцип спадковості знань у юридичній науці та науці адміністративного права. Територіальний принцип формування наукових шкіл адміністративного права України. Зв’язок минулих досліджень із сучасними дослідженнями проблем адміністративного права/ Американська школа адміністративно-державного управління. Теорія адміністративно-державного управління у Великобританії. Французька школа адміністративно-державного управління. Теорія адміністративно-державного управління в Німеччині. Наукові школи адміністративного права Харкова. Сучасні наукові школи адміністративного права Києва. Наукові школи адміністративного права Львова. Проблеми координації наукових досліджень адміністративно-правових явищ.

 

ТЕМА 8. Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

Виконавча влада як об’єкт адміністративно-правового дослідження. Поняття та основні види органів виконавчої влади. Президент України і виконавча влада. Місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади.

Формування концепції публічної адміністрації та її значення в теорії адміністративного права. Поняття та сучасний стан публічної адміністрації. Співвідношення понять «публічна адміністрація», «центральні органи виконавчої влади» та «місцеві органи виконавчої влади» в Україні. Відносини публічної адміністрації із приватними особами.

Наукові погляди на систему та правовий статус суб’єктів публічної адміністрації. Система та правовий статус центральних органів виконавчої влади. Система та правовий статус місцевих органів виконавчої влади. Правовий статус приватних осіб як суб’єктів публічної адміністрації.

 

 

ТЕМА 9. Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права

Проблеми визначення співвідношення публічно-правового і приватноправового регулювання публічної служби. Публічна служба як категорія адміністративного права. Правове регулювання публічної служби. Співвідношення понять: «державна служба», «цивільна служба» та «публічна служба».

Дослідження правового регулювання проходження публічної служби. Поняття та правова природа публічної служби. Публічний службовець: поняття, види, особливості правового статусу. Особливості проходження публічної служби: прийняття на публічну службу, припинення публічної служби.

Наукові розробки проблем правового регулювання стимулювання праці та відповідальності службовців публічної служби. Атестація публічного службовця. Соціально-правовий захист публічного службовця. Відповідальність службовців публічної служби.

 

ТЕМА 10. Формування концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління

Основні положення концепції адміністративних актів. Сутність та юридична природа адміністративних актів.

Теоретичні підходи до розуміння видів адміністративних актів. Адміністративно-юрисдикційні акти у системі адміністративних актів.

Концептуальні положення процедури видання адміністративних актів, їх зміни та скасування. Правове регулювання процедури видання адміністративних актів. Загальна характеристика процедури видання адміністративних актів. Розвиток процедури оскарження адміністративних актів в адміністративному порядку. Дослідження проблем чинності та виконання адміністративних актів.

Дослідження проблем чинності та виконання адміністративних актів.

 

ТЕМА 11. Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

Сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в теорії адміністративного права. Доктринальні аспекти дослідження адміністративного примусу. Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами адміністративного примусу. Поняття та ознаки адміністративного примусу.

Теоретичні розробки проблем систематизації і класифікації заходів адміністративного примусу. Підстави застосування та види адміністративно-примусових заходів.

Наукові дослідження проблем правового регулювання та застосування заходів адміністративного примусу. Мета, види та порядок застосування превентивних поліцейських заходів та  поліцейських заходів примусу. Проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

 

ТЕМА 12. Теорія адміністративної відповідальності

Основні положення теорії адміністративної відповідальності. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Нормативно-правова основа адміністративної відповідальності.

Дослідження підстав та процедур адміністративної відповідальності. Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки та юридичний склад. Види складів адміністративних проступків. Обставини, що виключають протиправність і винність діяння. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

Мета та зміст адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Загальні правила накладення адміністративних стягнень. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Строки накладення адміністративних стягнень. Погашення адміністративних стягнень. Підстави та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Процедури адміністративної відповідальності. Завдання, принципи і правове регулювання провадження в справах про адміністративні правопорушення. Докази в справі про адміністративне правопорушення, їх поняття, джерела та оцінка.

Органи, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Поняття, види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення та їх характеристика.

Формування адміністративної деліктології. Поняття адміністративної деліктології як однієї із складових групи адміністративно-правових наук, її предмет, методи та завдання. Адміністративна деліктність, її ознаки. Детермінанти (причини) протиправної поведінки правопорушника. Система профiлактичних заходiв - елемент адмiнiстративно-правового запобiгання адмiнiстративному делiкту. Концепцiя комплексної боротьби органів поліції з адмiнiстративними делiктами.

 

 

4. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.

 

Завдання що виносяться на самостійну роботу курсанта

Література:

 

 

 

Тема № 1: Становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове регулювання

 

 

1. Визначте чинники, що зумовили виникнення державних охоронних відносин і форм їх реалізації

2. Визначте соціальні, економічні та державно-правові передумови виникнення інститутів поліції і поліцейського права в країнах Європи

[344; 359; 343; 96; 277; 113; 202; 207; 220; 289; 357; 385; 388; 67; 121; 127]

Тема № 2: Формування і розвиток теорії поліцейського права у XVIII-XIX ст.

 

 

1. Назвіть основні передумови виникнення науки поліцейського права

2. Надайте розгорнутий аналіз наукових шкіл поліцейського права в країнах Європи

3. Визначте поняття поліцейського права

[176; 67; 90; 279; 360]

 

Тема № 3: Формування науки адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

 

 

1. Визначте предмет і метод адміністративного права у їх історичному розвитку

2. Окресліть передумови трансформації поліцейського права в адміністративне право

3. Назвіть джерела адміністративного права в їх історичній ретроспективі

4. Накресліть схему: еволюція наукових поглядів на систему адміністративного права

[177; 82; 188; 55; 127; 141; 339; 174; 140; 139; 368]

 

 

Тема № 4: Розвиток науки адміністративного права у провідних країнах світу

 

 

 

 

1. Проаналізуйте адміністративне право країн Азії

2. Проаналізуйте адміністративне право Єгипту та його джерела.

3. Підготуйте доповідь за темою: Моделі адміністративних реформ в країнах Європи; Особливості адміністративних реформ в Японії та Китаї.

[66; 58; 60; 316; 272; 200; 145; 378]

 

 

Тема № 5: Основні положення доктрини радянського адміністративного права

 

 

 

 

1. Визначте поняття предмет адміністративного права: аналіз адміністративно-правових доктрин радянського періоду.

2. Визначте радянські доктрини адміністративного права

3. Засвойте поняття: адміністративне право, предмет, метод, система, джерела.

[338; 336; 337; 266; 363; 205; 228; 265]

 

 

Тема № 6: Методологічні засади сучасної теорії адміністративного права

 

 

 

 

1. Проаналізуйте співвідношення Концепції адміністративної реформи в Україні та реформи адміністративного права, їх зміст та основні напрями розвитку регулювання публічних відносин у сфері управління.

2. Покажіть відмінність між поглядами вчених на предмет адміністративного права за часів існування Радянського Союзу та сучасної України

3. Підготуйте доповідь за темою: “Сучасні тенденції кодифікації адміністративного законодавства”

[79; 104; 115; 152; 153; 175; 199; 211; 232; 250; 287; 288; 308; 310; 317; 324; 333; 345; 348; 380; 384; 98; 132; 133; 142; 173; 239; 275; 292; 309; 312’; 315; 365; 46; 47; 52]

 

 

Тема № 7: Сучасна наука українського адміністративного права

 

 

 

1. Здійсніть систематизацію наукових поглядів вчених щодо розвитку сучасної науки адміністративного права

2. Сформулюйте особливості методологічних засад сучасної науки адміністративного права

3. Підготуйте доповідь за темою: “Наукові погляди доктора юридичних наук, професора В. Б. Авер’янова”

[115; 152; 154; 233; 263; 287; 288; 310; 345; 348; 380; 133; 253; 292; 293; 312; 365; 106; 43; 47; 54; 51; 247; 334; 340; 389

 

 

Тема № 8: Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права

 

 

 

 

1. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) в чому полягає основна відмінність понять «публічна адміністрація», «центральні органи виконавчої влади» та «місцеві органи виконавчої влади» в Україні?

б) яка мета діяльності суб’єктів публічної адміністрації?

в) що спільного та відмінного між «публічною адміністрацією» та «державними органами виконавчої влади» в Україні?

 

2. Визначте систему та правовий статус суб’єктів публічної адміністрації

[138; 213; 377; 374; 352; 167; 103; 146; 369; 129; 320; 102; 318

 

 

Тема № 9: Основні положення службового права як складової теорії адміністративного права.

 

 

 

 

1. Визначте поняття та правову природу публічної служби

2. Які Ви знаєте особливості проходження публічної служби

3. Визначте правові засади стимулювання праці та відповідальності службовців публічної служби

[102; 313; 375; 301; 235; 301; 267; 130; 258; 89; 238; 325; 120; 196; 196; 305; 331; 353]

 

 

Тема № 10: Формування концепції адміністративних актів як провідної форми публічного управління

 

 

 

 

Сформулюйте відповіді на запитання:

1)         Визначте сутність адміністративного акта. Сформулюйте основні наукові погляди щодо визначення цієї правової категорії.

2)         Визначте вітчизняних та зарубіжних науковців, які досліджували проблемні питання теорії адміністративного акта.

3)         Сформулюйте основні положення концепції адміністративних актів.

4)         Назвіть сучасні проблемні питання правового регулювання процедури видання адміністративних актів.

5)         Сформулюйте проблеми чинності та виконання адміністративних актів.

 

Підготуйте цільові виступи до семінарського заняття за темами:

1)         Наукові погляди на сутність адміністративних актів адміністративних актів.

2)         Поняття, особливості та види адміністративно-юрисдикційних актів.

3)         Використання зарубіжного досвіду щодо вдосконалення процедури видання адміністративних актів.

 

Підготуйте реферати до семінарського заняття за темами:

1)         Місце адміністративних актів в системі правових актів суб’єктів публічного управління.

2)         Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації.

3)         Основні вимоги, що ставляться до адміністративних актів.

[1; 4; 3; 21; 15;’ 4; 307; 16; 17; 67; 270; 358; 111; 274; 354; 165; 80; 141; 356; 134; 137; 364; 229; 361; 241; 234; 259; 99; 125; 172; 326; 327; 349]

 

 

Тема № 11: Вчення про адміністративний примус як метод публічного управління

 

 

1. Засвойте поняття: адміністративний примус; заходи адміністративного попередження; заходи адміністративного припинення, заходи адміністративної відповідальності.

2. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що регулюють застосування адміністративного примусу та сформулюйте шляхи удосконалення законодавства.

3.  Про сформулюйте проблеми в сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу.

[101; 110; 219; 184; 217; 127; 217; 224; 112; 227; 215; 203; 278; 294 372]

 

 

Тема № 12: Теорія адміністративної відповідальності

 

 

 

 

1. Сформулюйте концептуальні основи комплексної боротьби органів поліції з адмiнiстративними делiктами.

2. Підготуйте доповідь «Адміністративно-деліктне провадження»

[56; 59; 65; 160; 161; 222; 260; 144; 262; 162; 88; 91; 143; 131; 159; 178; 249; 387]

             

 

 

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 

Виконання рефератів, курсових та наукових робіт  за данною навчальною дисципліною не передбачено робочими навчальними планами.

 

6. Методи навчання

 

Навчання з дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» проходить у формі, лекцій, практичних занять та самостійної роботи.

Дисципліна «Актуальні проблеми сучасного адміністративного права» вивчається на першому курсі магістратури, складається з 12 тем, і розрахована на 120 навчальні години, з яких 24 годин лекційних занять, 26 годин семінарських та практичних занять, 70 годин передбачено для самостійного опанування слухачами навчальних питань з дисципліни. Протягом вивчення дисципліни передбачено проведення аудиторної контрольної роботи. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.

Лекційні заняття передбачають викладення нового теоретичного матеріалу викладачем, за своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчальної дисципліни. Лекції є основним джерелом знань, які проводяться в класичній академічній формі.  Метою лекційного курсу є формування у слухачів  комплексу сучасних знань, вмінь та навичок у сфері адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Для досягнення названої мети необхідним уявляється вивчення сучасної наукової та навчальної літератури з адміністративного права; аналіз європейського законодавства, а також міжнародних нормативно-правових актів та ін.

Практичне заняття - форма навчального заняття, під час якого викладач організує обговорення попередньо визначених питань, до яких слухачи повинні самостійно готувати тези виступів; вміти формулювати визначення основних понять сучасного адміністративного права; добирати нормативні акти, які регламентують певні питання державного управління; застосовувати норми адміністративного законодавства України до конкретних правових ситуацій; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом слухачем магістратури у час, вільний від аудиторних навчальних занять, яка складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до семінарських та практичних занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне виконання індивідуальних завдань, передбачених цією програмою.

Самостійна робота слухача магістратури забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, навчальні та навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для самостійної роботи слухачеві також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література.

 

7. Контрольні питання, що виносяться на залік

 

 1. Роль адміністративного права в побудові правової держави.
 2. Виникнення і розвиток адміністративного права.
 3. Проблеми формування нової доктрини адміністративного права.
 4. Наукові дискусії про предмет адміністративного права.
 5. Державне управління: соціальна природа та організаційно-             правовий зміст, проблеми реформування.
 6. Сучасні принципи адміністративного права та їх концептуальне значення для оновлення його змісту.
 7. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин та його розвиток.
 8. Система адміністративного права і сучасні проблеми її розвитку.
 9. Адміністративне право і адміністративне законодавство.
 10. Людина і виконавча влада: становлення нового типу                        взаємовідносин.
 11. Адміністративні послуги з боку органів виконавчої влади та їх правове регулювання.
 12.   Виконавча влада як об’єкт організаційно-правового дослідження.
 13. Поняття органу виконавчої влади як базового елемента апарату державного управління.
 14. Юридична природа органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування: особливі та спільні риси.
 15. Система органів виконавчої влади та актуальні завдання її подальшого реформування.
 16. Проблеми удосконалення правового статусу органів виконавчої влади.
 17. Суспільна роль і функції державної служби.
 18. Основні напрямки реформування державної служби на сучасному етапі.
 19. Завдання і перспективи подальшого розвитку законодавства про державну службу.
 20. Інститут проходження державної служби.
 21. Проблеми правового регулювання стимулювання праці та відповідальності державних службовців.
 22. Поняття та види форм державного управління.
 23. Адміністративні договори як особлива форма регулювання управлінських відносин та можливості їх використання в сучасних умовах.
 24. Поняття, основні ознаки та проблеми класифікації правових актів управління.
 25. Проблеми законодавчого регулювання правотворчої діяльності органів виконавчої влади.
 26. Поняття методів державного управління, проблеми їх класифікації.
 27. Зміна поглядів на адміністративний примус та його призначення.
 28. Проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб під час застосування заходів адміністративного примусу.
 29. Юридична природа відповідальності у сфері адміністративно-правового регулювання.
 30. «Управлінська концепція» інституту адміністративної відповідальності: постановка проблеми.
 31. Проблеми кодифікації законодавства про адміністративні правопорушення.
 32. Уточнення поняття та класифікації підстав адміністративної відповідальності.
 33. Юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності.
 34. Різновиди адміністративних правопорушень та особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
 35. Розмежування адміністративних і кримінальних проступків: постановка проблеми.
 36. Адміністративні стягнення та удосконалення їх правового регулювання.
 37. Економічні (фінансові) санкції та їх правова природа.
 38. Загальні правила накладення адміністративних стягнень та проблеми їх розвитку.
 39. Проблеми адміністративно-правового забезпечення міжгалузевого управління.
 40. Проблеми адміністративно-правового забезпечення управління галузями економіки.
 41. Проблеми адміністративно-правового забезпечення управління соціально-культурним будівництвом.
 42. Проблеми адміністративно-правового забезпечення управління у сфері адміністративно-політичної діяльності.
 43. Адміністративний процес, адміністративна процедура та адміністративне судочинство: сучасні тенденції у розумінні термінології.
 44. Адміністративна процедура: поняття та головні ознаки.
 45. Юридична природа і призначення адміністративної юстиції як провідної форми судового захисту прав громадян у державному управлінні.
 46. Адміністративне судочинство та загальні засади його здійснення в Україні.

 

 

8. Розподіл балів, які отримують курсанти, слухачі, студенти з
навчальної дисципліни

 

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль.

 До форм поточного контролю належить оцінювання:

 •  рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
 •  якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок курсантом (студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=( (

Результат

навчальних занять

за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

)  /

2 )

*10

 

 

Підсумковий контроль.

            Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

            Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів (студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність курсантів (студентів, слухачів) на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів), становить - 50

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

 

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

+

Кількість балів за підсумковим контролем

 

 

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам (студентам, слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти (студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Підсумкові бали за поточний семестр

+

Підсумкові бали за попередній семестр

:

2

 

 

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (роботу на семінарських, практичних, лабораторних й інших аудиторних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи. Наприклад:

 

 

Робота під час навчальних

занять

Самостійна та індивідуальна робота

Підсумковий контроль

Отримати не менше 4 позитивних оцінок

Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, вирішити практичне завдання тощо.

Отримати за підсумковий контроль не менше 30
балів

 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома – трьома незначними помилками.

75 – 81

C

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань,  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

                                                                                                                                   …

 

 

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

10.1. Методичне забезпечення:

1. Робоча навчальна програма з дисципліни “Актульні проблеми адміністративного права”.

2. Навчальна програма з дисципліни “Актульні проблеми адміністративного права”.

3. Тематичний план з дисципліни “Актульні проблеми адміністративного права”.

 

10.2. Рекомендована література:

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України : від 6 лист. 1991 р. № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
 4. Кодекс про адміністративні правопорушення: Закон Української РСР від 7 грудня 1984 року № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон України : від 01.12.1994 р., № 264/94–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455.
 6. Про Антимонопольний комітет України : Закон України : від 26.11.1993 р., № 3659–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.
 7. Про банки і банківську діяльність : Закон України : від 07.12.2000 р., № 2121–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
 8. Про вдосконалення системи державного контролю за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів : Постанова Кабінету Міністрів України : від 06.02.1997 р., № 149 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 7. – С. 30.
 9. Про державне оборонне замовлення : Закон України : від 03.03.1999 р., № 464–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 17. – Ст. 111.
 10. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України : від 23.03.2000 р., № 1602–III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25. – Ст. 195.
 11. Про державну службу [Електронний ресурс]: закон України від 16.12.1993 № 3723-XII // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
 12. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України від 6 вересня 2005 р. № 2806-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 483.
 13. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]: закон України від 13.01.2011 № 2939-VI// Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
 14. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарювання : Закон України : від 11.09.2003 р., № 1160–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.
 15. Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 27.07.2012 року № 649 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/788950
 16. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 року № 1376 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/788950
 17. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України від 07.11.2015 року № 1395 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/788950
 18. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України : від 05.08.2015 № 609// Офіційний вісник України  від 04.09.2015 р., № 68, стор. 8, стаття 2232, код акту 78248/2015.
 19. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля : наказ Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України : від 20.03.2002 р., № 276/6564 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 631.
 20. Про затвердження Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві : наказ МВС України : від 24.07.1996 р., № 523 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi.
 21. Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/870-2005-п
 22. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України : від 07.06.1996 р., № 236/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 6. – Ст. 164.
 23. Про захист економічної конкуренції : Закон України : від 11.01.2001 р., № 2210–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 24. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту : Закон України : від 22.12.1998 р., № 331–XIV // Відомості Верховної Ради України. –1999. – № 12–13. – Ст. 80.
 25. Про захист персональних даних [Електронний ресурс]: закон України від 01.06.2010 № 2297-VI // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua
 26. Про звернення громадян : закон України вiд 02 жовт. 1996 р.  № 393/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (зі змінами та доповненнями);
 27. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України : від 16.04.1991 р., № 959–ХІІ // Відомості Верховної Ради України УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.
 28. Про інноваційну діяльність : Закон України : від 04.07.2002 р., № 40–ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.
 29. Про інформацію [Електронний ресурс]: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua
 30. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 31. Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 року // Голос України. – 2011. – 13 січ. 4.
 32. Про місцеве самоврядування в Україні : Верховна Рада України; Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України від 25.06.1997   1997 р., № 24, стаття 170
 33. Про місцеві державні адміністрації : Верховна Рада України; Закон від 09.04.1999 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України від 28.05.1999   1999 р., № 20, стаття 190.
 34. Про Національну поліцію: Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України від 09.10.2015 ‑ 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379.
 35. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс]: закон України від 26.01.1993 № 2939-XII Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
 36. Про повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю Служби безпеки України : Указ Президента України : від 18.05.2007 р., № 427/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37. – Ст. 1450
 37. Про публічні закупівлі: Закон України : від 25.12.2015 № 922-VIII // . Відомості Верховної Ради України  від 26.02.2016 р., № 9, стор. 5, стаття 89.
 38. Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації: Указ Президента України від 24 берез- ня 2012 року No 212/2012 // Урядовий кур’єр. — 2012. — С. 9-10.
 39. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – Ст. 529.
 40. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України : від 22.06.2000 р., № 1835–III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338
 41. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України : від 18 берез. 2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40 –41. – Ст. 492.
 42. Авер'янов В.Б. Адміністративна реформа і правова наука / В. Авер'янов // Право України. - 2002. - № 3. - С. 20-27.
 43. Авер'янов В.Б. Актуальні завдання реформування адміністративного права / В. Авер'янов // Право України. - 1999. - № 8. - С. 8-11.
 44. Авер'янов В.Б. Вибрані наукові праці / В. Б. Авер'янов; ред.: О. Ф. Андрійко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2011. - 447 c.
 45. Авер'янов В.Б. Людиноцентристська ідеологія як основа реформування українського адміністративного права в умовах інтеграційного процесу / В. Б. Авер'янов // Держава та регіони. Сер. Право. - 2010. - Вип. 2. - С. 87-92.
 46. Авер'янов В.Б. Методологічні засади реформування українського адміністративного права / В. Б. Авер'янов // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2001. - Вип. 12. - С. 292-300. - укp.
 47. Авер'янов В.Б. Необхідність врахування євроінтеграційних вимог в умовах становлення нової української адміністративно-правової доктрини / В. Б. Авер'янов // Правова держава. - 2010. - Вип. 21. - С. 183-191.
 48. Авер'янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Авер'янов // Право України. - 2006. - № 5. - С. 11-17.
 49. Авер'янов В.Б. Питання методології сучасної адміністративно-правової доктрини України (аналітичний огляд цікавого та корисного дослідження) / В. Авер'янов // Право України. - 2005. - № 1. - С. 26-29.
 50. Авер'янов В.Б. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки / В. Авер'янов, Д. Лук'янець, Н. Хорощак // Право України. - 2004. -
 51. Авер'янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка / В. Авер'янов // Право України. - 2004. - № 10. - С. 25-30.
 52. Авер'янов В.Б. Проблеми науково-теоретичного забезпечення адміністративної реформи / В. Б. Авер'янов // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2002. - Вип. 13. - С. 234-240. - укp.
 53. Авер'янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: черговий етап / В. Авер'янов // Право України. - 2000. - № 7. - С. 6-8. - укp.
 54. Авер'янов В.Б. Шляхи формування нової доктрини українського адміністративного права / В. Б. Авер'янов // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2006. - Вип. 17. - С. 158-166.
 55. Аврутин Ю. Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России. Теория, история, перспективы / Ю.Е. Аврутин. – СПб. : Юрид. центр-пресс, 2003. – 501 с.
 56. Агапов, А.Б. Административная ответственность [Текст]: Учебник /А.Б. Агапов. – М.: «Статут», 2000. 
 57. Агафонов С. И. Понятие административной процедуры и концепции законодательного регулирования административных процедур в зарубежных государствах / С. И. Агафонов // Право и жизнь. – 2006. – № 101(11). – С. 264–268
 58. Административное право зарубежных стран: учебник для студетнов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [В.Я. Кикоть и др.]  - ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 431с.
 59. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст]: навч. посіб./ А.Т.Комзюк, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов, О.Ю.Салманова, О.О.Небрат та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2007 – 80 с..
 60. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / авт.-упоряд. В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.
 61. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. — К.; Вид-во УАДУ, 1999. — 236 с.
 62. Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії і практики : Настільна книга судді / за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Істина, 2007. – 608 с.
 63. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: навч. посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. - К.: Істина, 2007. - 152 с.
 64. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / [авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда]. – К. : Факт, 2003. – 535 с.
 65. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
 66. Адміністративне право зарубіжних країн [курс лекцій] / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін та ін.; за ред. О. В. Кузьменко; НАВС. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 525 с.
 67. Адміністративне право України : Академ. курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 1. Загальна частина / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, С. В. Ківалов; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юрид. думка, 2004. - 583 c.
 68. Адміністративне право України : академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, І. А. Грицяк, І. П. Голосніченко, В. В. Зуй, С. В. Ківалов, Є. Б. Кубко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Юрид. думка, 2009. - 600 c.
 69. Адміністративне право України: підручник / Т. О. Коломоєць (заг. ред.). – К. : Істина, 2012. – 528 с.
 70. Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування : навч. посіб. / Курінний Є. В. – Дніпропетровськ : Юридична академія МВС України, 2002. – 92 c.
 71. Адміністративне процесуальне право: Навч. посіб. / Т. П. Мінка, С. М. Алфьоров, Р. В. Миронюк та ін.; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х.: Право, 2013. – 352 с.
 72. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 73. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.
 74. Адміністративне судочинство України (практикум): підручник для вищих навч. закладів / За заг. ред. проф. Т.О. Коломієць. – К.: Істина, 2008. – 256 с.
 75. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
 76. Адміністративне судочинство: навч. посібник / О.П. Рябченко, С.Ф. Денисюк, О.В. Джафарова та ін.; за ред. О.П. Рябченко. — Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. — 232 с.
 77. Адміністративне судочинство: підручник / За заг. ред. Т.О. Коломоець. - 2-е, перероб. і допов. вид. - К.: Істина, 2011. - 304 с.
 78. Адміністративний процес у парадигмі права : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07. / О. В. Кузьменко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2006. – 32 с.
 79. Актуальні проблеми систематизації адміністративного законодавства України / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Д. М. Лук'янець, В. Л. Коваленко, Н. В. Кізіма, Ю. С. Педько // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2003. - Вип. 14. - С. 235-245.
 80. Алексеєв С. С. Проблемы теория права: В 2-х томах. - Свердловск, 1973. – Т. 2. - 401 с.
 81. Андреева І. О. Перспективи запровадження адміністративної юстиції в Україні: Характеристика загальних положень Кодексу адміністративного судочинства / І. О. Андреева // Вісник ЛАВС МВС України. – 2005. – № 2. – С. 48-57.
 82. Андреевский И. Е. Полицейское право : в 2 т. Т. 1. Полиция безопасности / И. Е. Андреевский. -СПб. : Тип. и лит. А. Е. Ландау, 1874. - 648 с.
 83. Андріанов К. В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «міжнародне право» / К. В. Андріанов ; Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 18 с.
 84. Андрійко О. Ф. Види державного контролю / О. Ф. Андрійко // Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : У двох томах / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во «Юридична думка», 2004. – Том 1. Загальна частина. – 2004. – С. 360-378.
 85. Андрійко О. Ф. Види державного контролю у сфері виконавчої влади та їх спрямованість // Державний контроль у сфері виконавчої влади : наукова доповідь / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юрнаукацентр, 2000. – С. 13–18
 86. Анпілогов О. В. Захист прав і свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: Монографія / Анпілогов О. В. – К.: Видав. дім «Ін Юре», 2008. – 168 с.
 87. Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: методика та результати : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. О. О. Сердюка. – Х. : ХІСД, 2008. – 128 с.
 88. Афанасьєв К. К. Повторність як  кваліфікуюча ознака складу адміністративного делікту / Афанасьєв К. К. // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 7–8 грудня 2006 р.). – Сімферополь. У 2-х ч.– Ч.1. – С. 35–41.
 89. Балух Д. В. Управління державною службою в Україні : автореф. дис. ... к.ю.н. : спец. 12.00.07 / Д. В. Балух. – Одеса, 2009. – 19 с.
 90. Бандурка О.М. Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок ХVІІІ ст. – 1917 р.): [монографія] / О.М. Бандурка, В.А. Греченко, О.Н. Ярмиш. – Х.: Золота миля, 2012. – 616 с.
 91. Банчук О. А. Зміст та правова природа адміністративної відповідальності / Банчук О. А., Коліушко І. Б. // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 7–8 грудня 2006 р.). – Сімферополь. У 2-х ч.–Ч. 2. – С. 198–202.
 92. Батрин С. Беликова К. М. Опыт антимонопольного регулирования в странах МЕРКОСУР / К. М. Беликова // Государство и право. – 2009. – № 8. – С. 97–100.
 93. Бачун О. В. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства: дис. к. ю.н.: спец.12.0. 07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Бачун Олег Володимирович; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2010. - 206 с.
 94. Бевзенко В. М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bvmnac.pdf.
 95. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми : монографія / В. М. Бевзенко. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
 96. Бельский К. С. К вопросу о предмете административного права // Гос. и пра­во. — 1997.—№ 11.—С. 16.
 97. Беркутова О. С. Административно-процедурные производства в сфере исполнительной власти : дис... на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 / Беркутова Ольга Сергеевна ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2005. – 205 с.
 98. Бермус А.Г. Введение в гуманитарную методологию: Монография. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. — С. 97.
 99. Биля-Сабадаш І. О. Мовностилістичні правила вираження змісту нормативних правових актів / І. О. Биля-Сабадаш // Форум права. — 2009. — № 1. — С. 35–42. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2009_1_8.pdf
 100. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування 12.00.07 11.07.2006 року
 101. Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. Адміністративне право України [Текст]: /Підручник Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 544 с.
 102. Білозерська Т.О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції / Т.О. Білозерська // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 11-19.
 103. Богашов О.А. Виборчі комісії в системі органів публічної влади України: конституційно-правовий аспект 12.00.02 22.01.2010 року
 104. Богуцький В. В. Адміністративне право України як галузь права : [навч. посіб.] / В. В. Богуцький, А. В. Богуцька . – Х. : ФІНН, 2010. – 59 с.
 105. Бондарчук С. А. Деякі проблеми забезпечення ефективності здійснення адміністративного судочинства в Україні [Електронний ресурс] / С. А. Бондарчук // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 96–101. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2010-4/10bcacvu.pdf.
 106. Бородін І.Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина: Дис... д.ю.н.: 12.00.07 / Національний університет внутрішніх справ. – X., 2004. – 364 с.
 107. Бородін М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку / М. Бородін // Право України. – 2006. – № 7. – С. 72-76.
 108. Братасюк В. Правове регулювання застосування окремих форм митного контролю / В. Братасюк // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 61–63.
 109. Братель С. Г. Громадський контроль за діяльністю міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С. Г. Братель ; Київськ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 20 с.
 110. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 111. Васильев Р.Ф. Акты управления: значение, проблема исследований, понятие /Р. Ф. Васильев. –  М.: Изд-во МГУ, 1987. – 245 с.
 112. Ведула Л. Ю. Сутність адміністративного примусу / Ведула Л. Ю., Паращук В. М. // Актуальні проблеми адмін. права та адмін. діяльності : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 10 грудня 2010 р.). – Донецьк: Дон. юрид. ін-т ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – С. 89–92.
 113. Вельский К. С. К вопросу о предмете административного права / К. С. Вельский // Государство и право. - №11. - 1997. – С. 5-17.
 114. Вельский К.С. Полицейское право : лекц. курс / К. С. Вельский ; под ред. А.В. Куракина. – М.: Дело и сервис, 2004. – 816 с.
 115. Виконавча влада і державний контроль / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко; ред.: М. С. Лопата; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К., 1999. - 47 c.
 116. Вітвіцький С. С. Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Вітвіцький Сергій Сергійович ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – 178 с.
 117. Віхров О. Правовідносини з планування господарської діяльності державних і комунальних підприємств / О. Віхров // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 33–37.
 118. Вовк П.В. Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному суді першої інстанції : дис. … д-ра юрид. наук; спец.: 12.00.07 / П.В. Вовк / Одеська національна юридична академія. — Одеса, 2009. — 202 с.
 119. Вознесенська О. А. Механізм державного регулювання в галузі аудіовізуальних засобів масової інформації / О. А. Вознесенська // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 2. – С. 1–6.
 120. Волох О. В. Публичная служба как институт народовластия [Электронный ресурс] / О. В. Волох // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 292-II. – С. 253–254. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru.
 121. Вольский К.С. Фенеменология административного права. – Смоленск, 1995.
 122. Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу /Н. В. Галіцина // Форум права. - 2010. - № 4. -С. 163-177 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://www. nbuv. gov. ua/e-joumals/FP/ 2010-4/1 Ognviap. pdf.
 123. Галіцина Н. В. Класифікаційний розподіл адміністративних процедур / Н. В. Галіцина // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 54–59.
 124. Галіцина Н. В. Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура / Н. В. Галіцина // Право і безпека. – 2010. – № 5 (37). – С. 255–259.
 125. Галунько В. В. Адміністративні процедури / В. В. Галунько. —  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.law-property.in.ua/articles/featured-articles/443-2014-12-21-09-16-26.html
 126. Гаращук В. М. Контроль і нагляд у державному управлінні / В. М. Гаращук // Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 247–268.
 127. Гасаналиев А.Ш. Формирование основных институтов административного права и административно правовая мысль России XIX - начала XX векав. – дисс. … к.ю.н. по спец. 12.00.14. – Махачкала. – 129 с.
 128. Гинцбург Л. Программа курса хозяйственно-административного права / Л.Гинцбург. – М.: Изд-во коммунист. акад., 1931. – 8 с.
 129. Глущенко Я. Б. Сутність та особливості органів виконавчої влади як об’єкта адміністративно-правового регулювання / Я. Б. Глущенко // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 173-178.
 130. Гончарук Наталія Трохимівна Управління керівним персоналом у сфері державної служби України 25.00.03 26.03.2008 року
 131. Гончарук С. Т. До питання про поняття та сутність адміністративної відповідальності / Гончарук С. Т. // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 7–8 грудня 2006 р.). – Сімферополь. У 2-х ч.–Ч.2. – С. 68–71.
 132. Горбатенко В. П. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти : моногр. / В. П. Горбатенко, В. Б. Авер'янов, С. С. Бульбенюк, О. П. Дубас, Ю. Г. Кальниш; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Юрид. думка, 2006. - 247 c.
 133. Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади: Монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.
 134. Горбунова Л. М. Підзаконні нормативно-правові акти : організаційно- правові питання забезпечення законності : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07  / Горбунова Лідія Миколаївна. – К., 2005. – 203 с.
 135. Городецька І. Напрями вдосконалення адміністартивно-юрисдикційної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель / І. Городецька // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 215–218.
 136. Гречанюк С. К. Організаційні аспекти взаємодії кримінально-виконавчих установ з громадськими правозахисними організаціями / С. К. Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 133–136.
 137. Грибок Ігор Олегович Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07  07  Грибок Ігор Олегович. – К., 2006. – 199 с
 138. Григор'єв Володимир Анатолійович Становлення публічної самоврядної (муніципальної) влади в Україні 12.00.13 15.04.2002 року
 139. Гриценко І.С. Джерела адміністративного права у їх історичному розвитку / І.С. Гриценко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 286. Правознавство. – Чернівці, 2005. – С. 85–88.
 140. Гриценко І.С. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку / І.С. Гриценко // Вісник Нац. ун-ту внутр. справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 97–104.
 141. Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 335 с.
 142. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. – К. : К.І.С., 2006. – 398 с.
 143. Гришина Н. В. Основні напрями розвитку інституту адміністративної відповідальності / Гришина Н. В. // Вісник Харків. нац. ун-ету ім. В. Н. Каразіна. – 2012. – № 1000 Серія «Право». Вип. 11. – С. 139–144.
 144. Грищенко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : монографія / Грищенко І. С. – К.: Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2007. – 335 с.
 145. Гудоников Л. М. Система государственной службы в Японии / Л. М. Гудоников // Советское государство и право. – 1971. – № 2. – С. 136–137.
 146. Гурковський Мар’ян Петрович Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект. 12.00.07 19.02.2010 року
 147. Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія / К.В. Гусаров. – Х.: Право, 2010. – 352 с.
 148. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління та посадовими особами // Право України. –2009. – No 2. – С. 80-88.
 149. Данильєва Ірина Едуардівна Принципи організації та функціонування державної служби в Україні 12.00.07 17.01.2006 року
 150. Демський Е. Ф. Адміністративне про­цесуальне право України : навчальний посіб­ник для вузів / Е. Ф. Демський. - К. : Юрін - ком Інтер, 2008. - 495 с.
 151. Демський Е. Співвідношення адміністративної і господарської відповідальності /Е. Демський // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 24–29.
 152. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / ред.: В. Б. Авер'янов, І. Б. Коліушко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 1999. - 50 c.
 153. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / В. Б. Авер'янов, В. А. Дерець, М. І. Ославський, Г. М. Писаренко, А. А. Пухтецька; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юстиніан, 2007. - 288 c.
 154. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / ред.: В. Б. Авер'янов; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Факт, 2003. - 384 c.
 155. Джафарова М.В. Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням/ — автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 // М.В. Джафарова. Національний ун- т внутрішніх справ. — Х, 2008. — 21с.
 156. Джугели О.Н. Предмет теории познания и методология / О.Н. Джугели // Философия и мето-дологические вопросы науки. – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1977. – 278 с.
 157. Добровольська В. В. Місце і роль держави в регулюванні підприємницької діяльності / В. В. Добровольська // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1–2. – С. 155–159.
 158. Добровольська В.Окремі засоби державного регулювання підприємництва та їх правова регламентація / В.Добровольська// Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 82–85.
 159. Додин Е.В. Административная деликтность в Украине  /Додин Е.В. // Актуальные проблемы государства и права. - Одесса, 1995.
 160. Додин Е.В. Административная деликтология: Учеб. пособие. - Одесса: АО БАХВА, 1997.
 161. Додин Е.В. Понятие и предмет административной деликтологии // Юридична освiта i  правова держава. - Одеса: Астропринт, 1997.
 162. Дрозд Ю.В. Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами адміністративного примусу Текст: Автореф. дис…канд.. юрид. наук. – К., 2010. – 20 с.
 163. Друцул Тетяна Іванівна Органи публічної адміністрації як суб’єкти адміністративного права. 12.00.07 2015 року
 164. Дьомін Ю. Поняття та місце митного контролю в системі функцій Української держави / Ю. Дьомін // Право України. – 2003. – № 8. – С. 40–44.
 165. Елистратов А. И. Основные начала административного права – Симферополь : Оригинал, 2007. – 512 с.
 166. Ємець Л. О. Неполітичні об’єднання громадян як учасники реєстраційної процедури / Л. О. Ємець // Науковий вісник Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ. – 2008. – № 2. – С. 190–198.
 167. Ємець Леонід Олександрович Публічне управління неполітичними об'єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження) 12.00.08 26.06.2009 року
 168. Железняк Н. Правове регулювання нормотворчої діяльності / Н. Железняк // Право України. – 2002. – № 12. – С. 102–107.
 169. Жукова Є.О. Особливості прояву принципу процесуальної економії під час судового розгляду адміністративних справ / Є.О. Жукова // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Право». – 2014. – Випуск 1. – С. 42-47.
 170. Жукова Є.О. Особливості реалізації принципу процесуальної економії під час апеляційного розгляду адміністративної справи / Є.О. Жукова // Право і суспільство. Науковий журнал ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет». – 2014. - № 6-2 – С. 154-159.
 171. Жукова Є.О. Питання оптимізації адміністративного судочинства / Є.О. Жукова // Верховенство права та правова держава: Збірник тез міжнарод. наук. конф. (м. Ужгород, 16 – 17 травня 2014 р.). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – С. 185-187.
 172. Журавльов Д. В. Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України / Д. В. Журавльов // Публ. право. — 2013. — № 1. — С. 85–89.
 173. Завальна Ж. В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно- правових відносин : монографія / Ж. В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с.
 174. Завальна Ж. В. Розвиток концепцій адміністративного права на території сучасної України: ретроспективний аналіз /Ж.В. Завальна // Форум права. – 2015. – № 5. – С. 80 – 84.
 175. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридич- них спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін. / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. — Х.: Право, 2002. — 432 с.
 176. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.
 177. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.
 178. Загуменник В. Адміністративна відповідальність проблеми та шляхи їх подолання / Загуменник В. // Вісник прокуратури. – 2008. –№ 2(80). – С. 70–78.
 179. Задихайло О. А. Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. А. Задихайло; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – X., 2006;
 180. Закон ФРН „Про адміністративну процедуру” // Нав. за Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України // Автор упоряд. В.П. Тимощук.- К., 2003.- 496 с.
 181. Законодавство України про державний контроль за використанням та охороною земель : Зб. нормат.-прав. аків / Уклад.: В.І. Курило та ін. – К.: Магістр – ХХІ ст., 2008. – 384 с.
 182. Залюбовська І. К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / І. К. Залюбовська ; Одеськ. нац. юрид. акад. – О., 2002. – 20 с.
 183. Замченко А. О. Принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / А. О. Замченко ; Харківськ. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – 20 с.
 184. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: Монографія/ Комзюк А.Т. – Харків: Вид-во Нац. Ун-ту внутр.. справ,  2002. - 336 с.
 185. Заяць В. С. Правове регулювання участі представника у судовому адміністративному процесі : дис. к.ю.н., 12.00.07 / Заяць Володимир Степанович / Націон. ун-т ДПС України. – Ірпінь, 2011. – 221 с.
 186. Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах / А. Б. Зеленцов. – М. : Изд-во РУДН, 2002. – 190 с
 187. Зубов Костянтин Миколайович Правообмеження у державній службі України 12.00.07 11.07.2010 року
 188. Ивановский В. В. Учебник административного права (Полицейское право. Право внутреннего управления) / В.В. Ивановский. – 4-е изд. – Казань: Типолит. В.3. Еремеева, 1911. – 506 с.
 189. Іващук І. О. Митний контроль за переміщенням об’єктів інтелектуальної власності / І. О. Іващук // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 70–76.
 190. Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Генеральній прокуратурі України [Електронний ресурс] : наказ Генерального прокурора України від 10 травня 2011 №53. // Режим доступу :  http://www.gp.gov.ua
 191. Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України[Електронний ресурс] : наказ Генерального прокурора України від 27 грудня 2014 року №9-гн. // Режим доступу :  http://www.gp.gov.ua
 192. Іншин Микола Іванович Проблеми правового регулювання праці державних службовців України. 12.00.05 15.03.2006 року
 193. Карачун В. Д. Административная юрисдикция и имущественные правоотношения: единство и борьба противоположностей / В. Д. Карачун // Современное право. – 2009. – № 9. – С. 37–40
 194. Карнарук Н. В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Карнарук Наталія Віленівна ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 195 с.
 195. Карпа М. І. Основні складові публічної служби: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / М. І. Карпа, А. І. Дудник // Демократичне врядування : зб. наук. пр. ЛРІДУ – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3. – Режим доступу : http:// www.lvivacademy.com
 196. Карпа М. І. Принципи здійснення публічної служби / М. І. Карпа // Демократичне врядування : зб. наук. пр. ЛРІДУ. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 6. – С. 98–101
 197. Карчевський К. А. Предмет, метод та поняття господарського (підприємницького права) / К. А. Карчевський // Право і безпека. –2009. – № 2. – С. 151–155.
 198. Касьяненко М. М. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України : навч. посібник. / М. М. Касьяненко, М. В. Гринюк, П. В. Цимбал. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 229 с.
 199. Керимов, Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д.А. Кери- мов. – 2-е изд. – М. : Аванта+, 2001. – 560 с.
 200. Кизима О. Японська система державного устрою: політичний та адміністративний аспект / О. Кизима [Електронний ресурс]. – Режим доступу :file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/Downloads/efdu_2013_35_12%20(1).pdf
 201. Кириченко Ю. М. Правові засади здійснення судового контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування / Ю. М. Кириченко // Наше право. – 2009. – № 3. – С. 72–75.
 202. Кисарев С. А. Історія держави і права України. Навчальний посібник. / С. А. Кисарев // - К., - 2000. – С. 13-15.
 203. Кисіль Л.Є. Адміністративно-правове регулювання відносин органів публічної адміністрації та громадянами із застосування заходів адміністративного примусу/ Кисіль Л.Є. // Часопис Київського університету права. – 2014/3. – С.84-88.
 204. Кичилюк Т. С. Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Кичилюк Тетяна Станіславівна ; Нац. аграрний ун-т. – К., 2007. – 235 с.
 205. Кобалевский В.Л. Административная юстиция в положительном советском праве В.Л. Кобалевский // Вестник советской юстиции. - 1923. - №7. - С. 173-175.
 206. Кобринський В. Ю. Державний контроль у сфері національної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. Ю. Бобринський ; Київськ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 20 с.
 207. Коваль Л. В. Адміністративне право України: / Л. В. Коваль // Курс лекцій. - К., 1998. – С.45-46.
 208. Кодекс адміністративного судочинства України : [наук.-практ. комент.] / [І. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов та ін.] ; за ред. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент ; Істина, 2009. – 823 с.
 209. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. коментар / С.В. Ківалов, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова та ін.; за ред. С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка. – К.: Правова єдність, 2009. – 656 с.
 210.  Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. коментар / за заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Юстініан, 2009. – 976 с.
 211. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін.; – 2-ге вид. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 655 с.
 212. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар [Текст]: / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний иа ін.; - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.
 213. Колишко Родіон Анатолійович Децентралізація публічної влади в унітарній державі. 12.00.01 18.12.2003 року
 214. Коліушко І.Б. Право на справедливий суд у контексті судової і правової реформ / І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 11-12. - С. 248-254.
 215. Коліушко І.Б., Банчук О.А. Поняття адміністративного примусу потребує ґрунтовного переосмислення / Коліушко І.Б., Банчук О.А. // Право України. – 2010. - № 4. – С. 307-314.
 216. Коломоєць Т. Адміністративно-юрисдикційний процес – сфера об’єктивізації участі особи у відносинах із органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз проблемних питань) / Т. Коломоєць // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 43–47.
 217. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : монографія / Коломоєць Т. О. ; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 404 с.
 218. Коломоєць Т. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства: монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко. – Запоріжжя: Запорізьк. націон. ун-т, 2011. – 200 с.
 219. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус в публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 404 с.
 220. Колпаков В. К. Адміністративне право України: / В. К. Колпаков // Підручник. - К.: Юрінком Інтер. - 1999. – С. 736- 737.
 221. Колпаков В. К. Настільна книга професійного судді при розгляді адміністративних справ: Науково-практичний посібник для судді / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 480 с.
 222. Колпаков, В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 223. Колтун Вікторія Семенівна Соціально-етичний потенціал державної служби (теоретико-історичний аналіз) 25.00.01 24.05.2002 року
 224. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. Т. Комзюк. –Х., 2012. – 35 с.
 225. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.
 226. Комзюк А. Т. Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення / А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 45. – С. 90–97.
 227. Комзюк А.Т. Державно-владний аспект адміністративного примусу/ А.Т. Комзюк// Вісн. акад. прав. Наук України. – 2002. - №4(23). – С. 129-137.
 228. Кононенко Ю.С. Предмет радянського административного права /Ю.С. Кононенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.univer.km.ua/visnyk/748.pdf.
 229. Конопльов В. В. Управлінські рішення в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ : сутність та організаційно-правові питання підготовки і прийняття : моногр. / В. В. Конопльов. – Сімферополь : Крим. юрид. ін-ту ХНУВС, ВДМВ «Таврія», 2006. – 356 с.
 230. Константій О. Суб’єктивні публічні права як об’єкт забезпечення адміністративним судочинством / О. Константій // Право України. – 2006. – № 8. – С. 96-99.
 231. Копієвська О. Правове регулювання 191 відносин у сфері культури / О. Копієвська // Право України. – 2004. – № 8. – С. 82-85;
 232. Копнин, П.В. Гносеологические и логические основы науки / П.В. Копнин. – М., 1974. – С. 504.
 233. Короткий тлумачний словник української мови / Уклад.: Д.Г. Гринчишин, Л.Л. Гумецька, В.Л. Карлова та ін.; Відп. ред. Л.Л. Гумецька. — К.: Рад. школа, 1978. — 296 с.
 234. Котляревська Г. М. Конституційне право громадян на звернення до органів влади в Україні (питання теорії та практики) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Котляревська Ганна Мартіновна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К., 2011. – 20 с
 235. Кравець Василь Романович Атестація державних службовців в Україні 12.00.07 25.05.2004 року
 236. Кравцова Т. Юридична природа правових норм, що регулюють відносини у сфері державного регулювання господарської діяльності / Т. Кравцова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 3–7.
 237. Кравцова Т. М. Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання: дис. … доктораюрид. наук : 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Кравцова Тетяна Миколаївна. – Х, 2004. – 456 с.
 238. Кравченко Олексій Олегович Управління державною службою в Україні: організаційно-правові засади. 12.00.07 22.06.2010 року
 239. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження: Монографія. – К. : НАДУ, 2008. – 296 с.
 240. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України : від 13 квіт. 2012 р. № 4651- VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370.
 241. Кришталь Л. В. Оскарження постанов по справам про адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кришталь Леся Віталіївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2015. – 20 с.
 242. Крупчан О. Напрями удосконалення процедури видачі ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності / О. Крупчан // Юридична Україна. – 2008. – № 5. – С. 49–59.
 243. Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі права / О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2005. – 350 с.
 244. Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; за заг. ред. О.В. Кузьменко. - К.: Атіка, 2007. - 416 с.
 245. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – Атіка, 2005. – 352 с.
 246. Кузьмишин В. Виконання рішень суду суб’єктами владних повноважень — правовий та етичний аспекти / В. Кузьмишин / / Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 76-80.
 247. Куйбіда М. С. Проблеми адміністративного договору у доктрині, законодавстві, на практиці // Право України. –2009. – No 4. – С. 76-86.
 248. Курило В. Повноваження органів адміністративної юрисдикції у галузі лісового законодавства / В. Курило // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. – С. 56–60.
 249. Курінний Є. В. Адміністративна відповідальність як владна форма реалізації обʼєкта адміністративного права / Курінний Є. В. // Вісник Луган. академії внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. –2004. – № 1. – С. 205–212.
 250. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – 2-ге вид. перероб. та допов – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.
 251. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування : автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Лагода. – Ірпінь, 2007. – 21 с.
 252. Лазарев И. М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 «Административное право; финансовое право; информационное право» / И. М. Лазарев. – М., 2002. – 20 с.
 253. Лазур Я. В. Забезпечення прав і свобод громадян України у сфері публічного управління: адміністративно-правовий механізм : монографія / Я. В. Лазур ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Четверта хвиля, 2010. – 283 с.
 254. Ластовецький А. Необхідність, межі та критерії доцільності державного регулювання підприємницького сектору економіки / А. Ластовецький // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 72–76.
 255. Левченко К. Б. Громадська Рада МВС України з питань забезпечення прав людини як форма громадського контролю за роботою органів внутрішніх справ (історико-правовий аналіз створення та діяльності) / Левченко К. Б. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/113391.
 256. Леонова А. Державна культурна політика України. Нормативно-правовий аспект / А. Леонова // Вісник УАДУ. – 2002. – № 2. – С. 300-306;
 257. Лешков В.Н. Рецензия на работу Андреевского «Полицейское право» / В.Н. Лешков // Беседа. – СПб., 1871. – Т. 1. – № 5. – С.27.
 258. Литвин Олексій Валерійович Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця в Україні 12.00.07 13.05.2009 року
 259. Ліпський Д. В. Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ліпський Дмитро Володимирович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ. – Київ, 2014. – 19 с.
 260. Лук’янець Д. М. Принципи адміністративної відповідальності // Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення. – Донецьк, ВД «Кальміус», 2013. – 423 с.
 261. Лук’янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій / Д. Лук’янець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 10–15.
 262. Лукʼянець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: монографія / Д. М. Лукʼянець. – К.: Ін-т держави і права ім. В. Н. Корецького НАН України, 2001. –220 с.
 263. Лунев А.Е. Административное право (Общая и Особенная части) / А.Е. Лунев. – М.: Юрид. лит., 1970. – 600 с.
 264. Лученко Д. В. Контрольне провадження: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Лученко Дмитро Валентинович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 180 с.
 265. Лютіков П. Предмет адміністративного права. Аналіз адміністративно-правової доктрини 40-8х років ХХ ст. / П. Лютіков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/Downloads/urykr_2013_1_8.pdf.