Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Робоча програма навчальної дисципліни з дисципліни "Застосування адміністративно-деліктного законодавства"

Робоча програма навчальної дисципліни з дисципліни "Застосування адміністративно-деліктного законодавства"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни «Застосування

адміністративно-деліктного законодавства» вибіркових компонент

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від 03.09.2018 № 8

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від 28.08.2018 № 7

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від 29.08.2018 № 7

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від 27.08.2018 № 15)

 

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. доцент кафедри, к.ю.н. Коломоєць Н.В.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва спеціальності, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 4

Загальна кількість годин – 120

Кількість тем                    – 9

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Навчальний курс – 1 (денна),

3 (заочна);

Семестр – 2 (денна),                   2 (заочна)

Види контрою: залік (денна, заочна)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

 

денна форма навчання

 

Лекції                         – 18 годин;

Практичні заняття  – 32 годин;

Самостійна робота    – 70 годин

 

заочна форма навчання

 

Лекції                         – 6 годин;

Практичні заняття  – 6 годин;

Самостійна робота    – 108 годин

 

       

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою вивчення даного курсу є надання слухачам магістратури поглиблених знань про зміст та сутність адміністративно-деліктного законодавства; ознайомлення з основними теоріями формування адміністративної деліктології; навчити давати характеристику існуючому чинному адміністративно-деліктному законодавству України; вивчити ознаки адміністративного делікту та його юридичний склад в адміністративному законодавстві України; ознайомлення з порядком адміністративно-деліктного провадження; формування вміння визначати та застосовувати стягнення за адміністративні проступки визначені адміністративно-деліктним законодавством.

Завданням вивчення даного курсу є формування у слухачів магістратури знань, умінь та навиків щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право», «Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

 

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

-   основні теоретико-правові положення інституту адміністративної деліктології;

-   законодавче забезпечення адміністративної деліктології в Україні;

-   склад адміністративного делікту;

-   форми вини суб’єкта адміністративного делікту;

-   характеристику юридичних складів окремих адміністративних деліктів;

-   поняття адміністративних стягнень та їх класифікація;

-   загальні правила накладення адміністративних стягнень;

-   особливості адміністративної відповідальності окремих категорій суб’єктів;

-   адміністративно-юрисдикційні повноваження органів Національної поліції України та інших органів (посадових осіб) адміністративної юрисдикції;

-   порядок здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення та заходів його забезпечення;

вміти:

-   застосовувати Кодекс та інше законодавство України про адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях;

-   тлумачити положення окремих його статей;

-   кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення;

-   визначати підвідомчість окремих адміністративних деліктів;

-   правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

-   складати відповідні адміністративно-процесуальні документи, зокрема, протокол про адміністративне правопорушення та постанову про накладення адміністративного стягнення.

 

3. Програма навчальної дисципліни

 

ТЕМА № 1. Система адміністративно-деліктного законодавства.

 

Становлення та розвиток адміністративно-деліктного законодавства. Завдання адміністративно-деліктного законодавства. Загальна характеристика системи адміністративно-деліктного законодавства.

 

ТЕМА № 2. Адміністративний делікт та його склад, їх значення для застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

Поняття та ознаки адміністративного делікту. Особливості застосування адміністративно-деліктного законодавства до спеціальних суб’єктів адміністративного делікту. Склад адміністративного делікту, характеристика його елементів, види складів.

 

ТЕМА № 3. Адміністративні стягнення: особливості їх застосування та загальні правила накладення.

 

Поняття, мета та система адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Основні та додаткові стягнення. Строки обчислення, накладення та погашення адміністративних стягнень. Загальні правила накладення адміністративних стягнень. Обставини, що пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних деліктів. Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним деліктом.

 

ТЕМА № 4. Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

Загальна характеристика адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Характеристика адміністративних правопорушень віднесених до сфери забезпечення безпеки дорожнього руху та компетенція Національної поліції. Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

 

ТЕМА № 5. Застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.

 

Особливості антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства. Загальна характеристика корупційних правопорушень.

 

ТЕМА № 6. Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сферах охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки та встановленого порядку управління.

 

Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку Особливості кваліфікації окремих адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на встановлений порядок управління

 

ТЕМА № 7. Компетенція та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

Загальна характеристика суб’єктів, уповноважених застосовувати адміністративно-деліктне законодавство. Повноваження поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

ТЕМА № 8. Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок.

 

Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порушення справи про адміністративне правопорушення. Правові підстави застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 

ТЕМА 9. Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії розгляду справи про адміністративні проступок.

 

Загальний порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення. Зміст та порядок винесення постанови про накладення адміністративного стягнення. Порядок оголошення постанов у справах про адміністративні правопорушення та набуття їх чинності.

 

4. Структура навчальної дисципліни

 

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

 

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Тема № 1: Система адміністративно-деліктного законодавства.

10

2

0

2

0

6

залік

Тема № 2: Адміністративний делікт та його склад, їх значення для застосування адміністративно-деліктного законодавства.

12

2

0

2

0

8

Тема № 3: Адміністративні стягнення:особливості їх застосування та загальні правила накладення.

14

2

0

4

0

8

Тема № 4: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

14

2

0

4

0

8

Тема № 5: Застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.

14

2

0

4

0

8

Тема № 6: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сферах охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки та встановленого порядку управління.

14

2

0

4

0

8

Тема № 7: Компетенція та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.

14

2

0

4

0

8

Тема № 8: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок.

14

2

0

4

0

8

Тема № 9: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії розгляду справи про адміністративні проступок

14

2

0

4

0

8

Всього за ІІ семестр

120

18

0

32

0

70

                                                                                         

 

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 2

Тема № 1: Система адміністративно-деліктного законодавства.

12

0

0

0

0

12

залік

Тема № 2: Адміністративний делікт та його склад, їх значення для застосування адміністративно-деліктного законодавства.

16

2

0

2

0

12

Тема № 3: Адміністративні стягнення:особливості їх застосування та загальні правила накладення.

16

2

0

2

0

12

Тема № 4: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

12

0

0

0

0

12

Тема № 5: Застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.

12

0

0

0

0

12

Тема № 6: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сферах охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки та встановленого порядку управління.

16

2

0

2

0

12

Тема № 7: Компетенція та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.

12

0

0

0

0

12

Тема № 8: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок.

12

0

0

0

0

12

Тема № 9: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії розгляду справи про адміністративні проступок

12

0

0

0

0

12

Всього за семестр № 2:

 

120

6

0

6

0

108

 

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

 

Завдання, що виносяться на самостійну роботу

Література:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 1: Система адміністративно-деліктного законодавства.

 

 

 

1. Підготуйте доповідь за темою: «Методи дослідження в адміністративній деліктології».

2. Сформулюйте поняття адміністративної деліктології.

3. Дайте загальну характеристику системі адміністративно-деліктного законодавства

4. Визначте основні положення формування теорії адміністративної деліктології.

5. Визначте предмет, метод та завдання деліктології як науки

 

[1,2,9,15,16,27,28,36,37,

38,43,44,47]

Тема № 2: Адміністративний делікт та його склад, їх значення для застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

 

1. Визначте поняття адміністративного правопорушення (делікту), сформулюйте його ознаки.

2. Визначте поняття складу адміністративного делікту.

3. Визначте види складів адміністративних проступків.

4. Сформулюйте поняття та види об’єкта проступку.

5. Сформулюйте поняття та структуру об’єктивної сторони проступку.

6. Сформулюйте поняття та ознаки суб’єктивної сторони проступку.

7. Сформулюйте поняття та види суб’єктів адміністративних проступків.

[1,2,9,15,16,27,28,36,37,

38,43,44,47]

 

Тема № 3: Адміністративні стягнення: особливості їх застосування та загальні правила накладення.

 

 

1. Сформулюйте мету та зміст адміністративних стягнень.

2. Визначте які є види адміністративних стягнень.

3. Визначте які строки обчислення, накладення та погашення адміністративних стягнень.

4. Сформулюйте загальні правила накладення адміністративних стягнень.

5. Назвіть обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність.

6. Сформулюйте порядок накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.

7. Назвіть порядок обчислення строків адміністративних стягнень.

[1,2,9,15,16,27,28,36,37,

38,43,44,47]

 

 

Тема № 4: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

 

 

 

 1. Дайте загальну характеристику адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 2. Охарактеризуйте адміністративні правопорушення віднесені до сфери забезпечення безпеки дорожнього руху
 3. Визначте компетенцію Національної поліції при застосуванні адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 4. Назвіть особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

[1,2,9,11,15,16,27,28,36,

37,38,43,44,47]

 

 

Тема № 5: Застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.

 

 

 

 

1 Назвіть особливості застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства.

2. Дайте загальну характеристику корупційних правопорушень.

3. Підготуйте доповідь на тему: «Повноваження органів Національної поліції у сфері застосування антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства»

[1,2,9,14,15,16,27,28,36,

37,38,43,44,47]

 

 

Тема № 6: Застосування адміністративно-деліктного законодавства у сферах охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки та встановленого порядку управління

 

 

 

 

1. Підготувати доповідь на тему: «Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку».

2. Назвіть особливості кваліфікації окремих адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.

3. Дайте загальну характеристику адміністративним деліктам, що посягають на встановлений порядок управління

[1,2,9,15,16,27,28,36,37,

38,43,44,47]

 

 

Тема № 7: Компетенція та повноваження суб’єктів адміністративної юрисдикції щодо застосування адміністративно-деліктного законодавства.

 

 

 

 

1. Дати загальну характеристику суб’єктів, уповноважених застосовувати адміністративно-деліктне законодавство.

2. Сформулювати повноваження Національної поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного законодавства

[1,2,9,15,16,27,28,36,37,

38,42,43,44,46,47]

 

 

Тема № 8: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії порушення справи про адміністративний проступок.

 

 

 

 

1. Які є стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення?

2. Охарактеризуйте стадію порушення справи про адміністративне правопорушення.

3. Назвіть правові підстави застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

[1,2,9,15,16,27,28,36,37,

38,42,43,44,46,47]

 

 

Тема № 9: Застосування адміністративно-деліктного законодавства на стадії розгляду справи про адміністративні проступок.

 

 

 

 

1. Охарактеризуйте загальний порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.

2. Назвіть порядок оголошення постанов у справах про адміністративні правопорушення та набуття їх чинності.

3. Підготуйте доповідь на тему: «Зміст та порядок винесення постанови про накладення адміністративного стягнення».

[1,2,9,15,16,27,28,36,37,

38,42,43,44,46,47]

 

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 

5.1.1. Теми контрольних робіт

1. Методи дослідження в адміністративній деліктології.

2. Правове регулювання адміністративної деліктології.

3. Основні причини та умови виникнення адміністративного делікту.

4. Адміністративно-деліктна ситуація та її роль у формуванні мотивації протиправної поведінки.

5. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

6. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

7. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, віком від 16-ті до 18-ті років.

8. Обставини, за якими адміністративне провадження не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю.

9. Сучасний стан і напрями досліджень проблем розвитку адміністративно-деліктного законодавства.

10. Обґрунтування доцільності формування концепцій розвитку адміністративно-деліктного законодавства.

11. Адміністративно-правова політика і стратегія боротьби з адміністративними деліктами.

12. Профілактичні заходи боротьби з адміністративними деліктами.

13. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства.

14. Основні положення формування теорії адміністративної деліктології.

15. Етапи становлення адміністративно-деліктного законодавства.

 

6. Методи навчання

Лекційні заняття проводяться із застосуванням мультимедійних матеріалів.

Семінарські заняття передбачають теоретичний розгляд матеріалів, вирішення практичних завдань, обговорення вирішення тематичних задач, проведення аудиторних контрольних робіт (за однією темою або за блоком тем), проведення квізів та вирішення кейсів, заслуховування реферативних доповідей по актуальним питанням теми заняття тощо.

 

7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості слухачів до заняття, виконання ними конкретних завдань, що окреслені для належного вивчення конкретної теми. Форми проведення поточного контролю – усне опитування слухачів, вирішення квізів та кейсів, перевірка виконаних робіт у зошиті для семінарських занять тощо.

Проміжний контроль відбувається у вигляді квізів або аудиторних контрольних робіт.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку (2 семестр).

 

Контрольні питання, що виносяться на залік (2 семестр):

1.      Становлення та розвиток адміністративно-деліктного законодавства.

2.      Зміст адміністративно-деліктного законодавства

3.      Завдання адміністративно-деліктного законодавства.

4.      Загальна характеристика системи адміністративно-деліктного законодавства.

5.      Поняття та ознаки адміністративного делікту.

6.      Склад адміністративного делікту, характеристика його елементів, види складів.

7.      Поняття та ознаки суб’єкту адміністративного проступку.

8.      Особливості застосування адміністративно-деліктного законодавства до спеціальних суб’єктів адміністративного делікту.

9.      Об’єктивні ознаки складу адміністративного проступку.

10.    Поняття та види об’єкту адміністративного проступку.

11.    Основні та додаткові ознаки об’єктивної сторони.

12.    Суб’єктивні ознаки складу адміністративного проступку.

13.    Поняття та форми вини.

14.    Умисне вчинення адміністративного проступку.

15.    Вчинення адміністративного проступку з необережності.

16.    Види умислу та необережності.

17.    Кваліфікуючі ознаки адміністративного правопорушення.

18.    Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

19.    Поняття та умови крайньої необхідності та необхідної оборони.

20.    Поняття неосудності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення.

21.    Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

22.    Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, віком від 16-ті до 18-ті років.

23.    Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

24.    Система адміністративних стягнень.

25.    Основні та додаткові адміністративні стягнення.

26.    Правила накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних проступків.

27.    Строки накладення адміністративних стягнень.

28.    Порядок відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним проступком.

29.    Поняття та завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.

30.    Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

31.    Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

32.    Обставини, що пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність.

33.    Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним деліктом.

34.    Загальна характеристика адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

35.    Характеристика адміністративних правопорушень віднесених до сфери забезпечення безпеки дорожнього руху та компетенція Національної поліції.

36.    Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

37.    Особливості антикорупційного адміністративно-деліктного законодавства

38.    Загальна характеристика корупційних правопорушень

39.    Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

40.    Особливості кваліфікації окремих адміністративних деліктів, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

41.    Загальна характеристика адміністративних деліктів, що посягають на встановлений порядок управління

42.    Загальна характеристика суб’єктів, уповноважених застосовувати адміністративно-деліктне законодавство.

43.    Повноваження поліції у сфері застосування адміністративно-деліктного законодавства.

44.    Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

45.    Порушення справи про адміністративне правопорушення

46.    Правові підстави застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

47.    Загальний порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення

48.    Зміст та порядок винесення постанови про накладення адміністративного стягнення

49.    Порядок оголошення постанов у справах про адміністративні правопорушення та набуття їх чинності

50.    Обставини, за якими адміністративне провадження не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю

51.    Зміст протоколу про адміністративне правопорушення., порядок його складення.

52.    Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення постанови

53.    Види постанов по справі про адміністративне правопорушення.

54.    Зміст постанови про накладення адміністративного стягнення.

55.    Порядок оскарження постанов по справі про адміністративне правопорушення.

56.    Загальні засади виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

57.    Поняття та види підвідомчості справ про адміністративні правопорушення.

58.    Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення адміністративним комісіям.

59.    Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення органам Національної поліції.

60.    Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення місцевим судам.

 

8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів

 

Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе поточний та підсумковий контролі.

Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути екзамени (комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи;  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види індивідуальних та групових завдань.

 

Поточний контроль. До форм поточного контролю належить оцінювання:

 •  рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
 •  якості виконання самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна робота (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=( (

Результат

навчальних занять

за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

)  /

2 )

*10

 

 

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

         Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

 

Підсумкові бали

навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

+

Кількість балів за підсумковим контролем

 

 

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю (екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його  повторно. Повторне складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівники.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Підсумкові бали за поточний семестр

+

Підсумкові бали за попередній семестр

:

2

 

 

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських, практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна робота, виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної роботи. Наприклад:

 

Робота під час навчальних

занять

Самостійна робота

Підсумковий контроль

Отримати не менше 4 позитивних оцінок

Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, виконати практичне завдання тощо

Отримати за підсумковий контроль не менше 30
балів

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(«зараховано»)

А

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(«зараховано»)

B

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними помилками.

75 – 81

C

«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з однією–двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(«зараховано»)

D

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(«не зараховано»)

FX

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

 

10.1. Методичне забезпечення

Методичним забезпеченням навчальної дисципліни «Адміністративне право і процес» є:

 1. Тексти лекцій.
 2. Мультимедійні матеріали.

3. Програма нормативної навчальної дисципліни.

4. Робоча програма навчальної дисципліни.

5. Навчально-методичні матеріали до семінарських занять.

6. Зразки процесуальних документів.

7. Зразки адміністративних справ.

8. Роздатковий матеріал (картки контрольних робіт, тестові завдання, фабули адміністративних справ, персональні завдання за темами).

 

10.2. Рекомендована література

 

Нормативно-правові акти:

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 2. Конституція України [Текст]: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] //Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141.
 3. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 5. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 6. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-
 7. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 № 2232-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 8. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.1992 № 493/92// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/493/92
 9. Про державну службу: Закон України  від 10.12.2015 № 889-VIII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
 10. Про державну таємницю:  Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 11. Про дорожній рух: Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
 12. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
 13. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 14. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 15. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16
 16. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
 17. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Наказ МОЗ, МВС, Генпрокуратури, Мінюсту від 10 жовтня 1997 р. №306/680/21/65/5. // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0534-97
 18. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: Наказ МВС України від 31 травня 1993р. №314. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93
 19. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
 20. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 21. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF
 22. Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2012 № 93/5// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12
 23. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №616. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2003-%D0%BF
 24. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
 25. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
 26. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 27. Про інформацію: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 28. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/580-19
 29. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:  Закон України від 05.04.2007 № 877-V// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
 30. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 № 2789-III// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
 31. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.
 32. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773-VI // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 33. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV  // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
 34. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
 35. Сімейний кодекс України: Кодекс України  від 10.01.2002 № 2947-III// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Підручники, посібники, монографії:

 1. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. Академіка НАПрН України О.М. Бандурки. Х.: Золота миля, 2012. 584 с.
 2. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення : навч. посіб. / О.В. Кузьменко, М.В. Плугатир, І.Д. Пастух та ін. Київ : Центр учб. літ., 2016. 387 с.
 3. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. 912 с.
 4. Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2007. 544 с.
 5. Адміністративне право України : підручник. Загальне адміністративне право. Академічний курс. - Т. 1. 2013. 393 с.
 6. Бандурка, О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. Харків: Вид-во НУВС, 2004. 480 с.
 7. Ващенко, С.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб: особливості її застосування та проблеми вдосконалення в законодавстві України // Вісник Запорізького юридичного інституту.  2001. №2. С.109-119.
 8. Адміністративна відповідальність : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 567 с.
 9. Комзюк, А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. Харків, 2002.
 10. Бесчастний, В.М. Адміністративна відповідальність в Україні : навч. посіб. / [В.М. Бесчастний, О.М. Мердова, А.П. Сахно]. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2015. 203 с.

 

Допоміжна література:

 1. Небрат О.О. Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 235-240.
 2. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність [Текст]:  Консп. лекцій Ю.П.Битяк, В.В.Зуй, А.Т. Комзюк. - Х., 1994.

Інформаційні ресурси

 1. http://zakon.nau.ua/
 2. http://iportal.rada.gov.ua/
 3. http://www.kmu.gov.ua/
 4. http://mvs.gov.ua