Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІІ курсу Університету митної справи та фінансів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІІ курсу Університету митної справи та фінансів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Ректор Університету митної справи та фінансів

_____________ В.А. Куземко

 

__ ________ 2017 р.

 

 

 

 

 

 

Робоча програма

 навчальної ПРАКТИКИ

студентів ІІ курсу Університету митної справи та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро

2017


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма

навчальної  ПРАКТИКИ

студентів ІІ курсу Університету митної справи та фінансів

 

 

 

 

 

 

Укладачі:       Ченцов В. В., д. і. н., д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та митного адміністрування; Разумей Г. Ю., к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування; Лебідь О.Ю., к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри прикладної математики та інформатики; Ткачова О.К., к.держ.упр., доцент, доцент кафедри прикладної математики та інформатики; Булгакова О.Ф., ст. викладач кафедри прикладної математики та інформатики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УЗГОДЖЕНО»

 

Проректор з навчальної роботи

Є.В. Гармаш

 


ВСТУП

Практична підготовка студентів Університету митної справи та фінансів (надалі – Університет) є невід’ємною складовою підготовки фахівців. Навчальна практика проводиться на базах практики, що відповідним чином оснащені. Строки проведення та бази визначаються наказом Університету.

Робочу програму навчальної практики складено з урахуванням вимог Інструкції про проходження практики студентами Університету, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України та наскрізних програм практики для відповідних спеціальностей.

Навчальна практика студентів другого курсу проводиться проводиться на базах практики Університету, митниць та податкових інспекцій, фінансових установ, а також при необхідності на інших підприємствах і організаціях різних галузей господарства та державного управління, які мають відповідати вимогам робочої програми.

Навчальна практика студентів другого курсу Університету передбачає 2 модулі: модуль 1 «Інформаційна практика» та модуль 2 «Ознайомча практика». Модуль 1 «Інформаційна практика» проводиться на базі навчальної лабораторії економіко-математичного моделювання кафедри прикладної математики та інформатики протягом одного тижня під керівництвом викладачів кафедри прикладної математики та інформатики, що призначаються керівниками практики відповідних академічних груп.

Модуль 2 «Ознайомча практика» проводиться протягом двох тижнів під керівництвом посадової особи бази практики, що призначається керівником практики, та контролем посадової особи відділу по роботі з особовим складом без конкретного закріплення за тим чи іншим підрозділом бази практики.

Навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням програми практики для студентів забезпечують кафедра прикладої математики та інформатики (модуль 1 «Інформаційна практика») та кафедра публічного управління та митного адміністрування Університету (модуль 2 «Ознайомча практика»). Безпосереднє керівництво студентами під час проходження практики здійснює посадова особа бази практики, що призначена керівником практики відповідно до наказу чи розпорядження відповідного керівника бази практики.

Для проходження модулю 2 «Ознайомча практика» пропонується наступна технологія проходження практики:

1 день – знайомство з практикантом, проведення інструкції з техніки безпеки, визначення порядку проходження практики, складання документації;

2 день – знайомство практиканта з основними документами бази практики (положення, структура, звіти);

3,4,5 дні – знайомство практиканта з основними підрозділами адміністративного апарату;

6, 7 день – знайомство практиканта з регіональними підрозділами (виїзні заняття);

8 день – знайомство практиканта з роботою кадрового підрозділу;

9 день – знайомство практиканта з роботою документаційного відділу;

10 день – підведення підсумків практики, оформлення відповідної документації.

 

 1. 1.     ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Навчальна практика складає особливий цикл навчального процесу, направлений на набуття студентами навичок практичної діяльності, закріплення теоретично набутих знань при вивчені дисциплін фахового спрямування, необхідних для формування фахівця, що може виконувати свої службові обов’язки на високому професійному рівні.

Студент Університету під час проходження практики зобов’язаний:

-                до початку практики ознайомитись зі змістом та програмою практики;

-                вчасно прибути на базу практики, маючи при собі комплект належним чином оформлених документів (направлення на практику, щоденник, індивідуальне завдання, робочу програму практики, характеристику тощо);

-                ознайомитись та виконувати правила охорони праці, техніки безпеки та вимоги внутрішнього розпорядку бази практики;

-                в повному обсязі та своєчасно виконати завдання на практику (вести щоденник проходження практики, скласти звіт за результатами проходження практики та захистити його).

Керівник практики від Університету забезпечує:

-       проведення вихідного інструктажу з техніки безпеки та про порядок проходження практики;

-       формулює завдання на практику та забезпечує необхідними документами;

-       інформує студентів про систему звітності за результатами практики та у складі комісії здійснює прийом та захист звіт про проходження практики;

-       за результатами проведення практики надає завідувачу кафедри письмовий звіт, в якому наводяться зауваження та пропозиції, щодо удосконалення проходження практики.

Керівник практики від бази проходження практики:

-           проводить обов’язкові інструктажі з охорони праці на робочому місці;

-           забезпечує безпечні умови роботи;

-           здійснює контроль за роботою студентів (контролює правильність виконання завдань, дотримання правил внутрішнього розпорядку);

-           після закінчення практики надає характеристику на кожного студента, в якій проаналізовано: якість виконання завдань, підготовки звіту, загальне відношення студента до проходження практики, та вказано оцінку за результатами практики.

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Під час проходження модулю 1 «Інформаційна практика» студенту необхідно:

- розуміти специфіку застосування спеціалізованих програмних продуктів фахової спрямованості;

- застосовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення для опрацювання та подання інформації фахової спрямованості;

- активно використовувати текстовий процесор Microsoft Word 2010 для проведення робіт з підготовки текстів фахового спрямування;

- використовувати електронні таблиці Microsoft Excel 2010 для опрацювання фахової інформації;

- самостійно проводити структурування фахової інформації та працювати з базою даних Microsoft Access 2010;

- використовувати засоби створення, оформлення, показу, публікації інформації за фаховим спрямуванням засобами електронних презентацій Microsoft Power Point 2010.

Під час проходження модулю 2 «Ознайомча практика» студент повинен ознайомитись із:

- загальною структурою бази практики;

- положенням та структурою бази практики;

- завданнями, функціями, структурою окремих підрозділів бази практики;

- посадовими обов’язками співробітників основних підрозділів бази практики;

- звітами про діяльність бази практики за певний період (рік, півріччя);

- порядком організації режимів праці, відпочинку та оплати праці фахівців бази практики;

- порядком ведення та збереження документації на базі практики.

 

 

2.1. Завдання модулю 1 «Інформаційна практика»

1. Опрацювання теми фахового спрямування. Використання прикладних програм для подання інформації фахового спрямування.

2. Використання електронних таблиць Microsoft Excel для розв’язання митних та фінансово-економічних задач.

3. Структурування фахової інформації та робота з базою даних Microsoft Access.

4. Засоби Microsoft PowerPoint для створення презентацій.

 

2.2. Завдання модулю 2 «Ознайомча практика»

2.2.1. Завдання для студентів, розподілених до державних податкових інспекцій.

1. Загальна структура Державної фіскальної служби України та її територіальних органів.

2. Положення та структура територіального органу ДФС – бази практики.

3. Ознайомлення із діяльністю адміністративного апарату територіального органу ДФС.

4. Завдання та функції відповідного територіального органу ДФС - бази практики, місця розташування підрозділів, завдання функції структурних підрозділів.

5. Ознайомлення з кадровим потенціалом територіального органу ДФС: штатна чисельність, розстановка кадрів по підрозділах.

6. Ознайомлення із загальними правилами документування управлінської інформації в територіальному органі ДФС; правила складання номенклатури справ та формування документів у справи.

2.2.2. Завдання для студентів, розподілених до митниць ДФС.

1. Загальна структура Державної фіскальної служби України та її територіальних органів.

2. Регіональні особливості ЗЕД (основні суб’єкти ЗЕД, структура експортно-імпортних операцій); основні показники роботи бази практики.

3. Положення та структура митниці – бази практики.

4. Ознайомлення із діяльністю адміністративного апарату митниці.

5. Завдання та функції митниці – бази практики, місця розташування підрозділів, завдання функції структурних підрозділів.

6. Ознайомлення з кадровим потенціалом митниці – бази практики: штатна чисельність, розстановка кадрів по підрозділах.

7. Ознайомлення із загальними правилами документування управлінської інформації в митниці; правила складання номенклатури справ та формування документів у справи.

2.2.3. Завдання для студентів, розподілених до установ, підприємств, організацій різних форм власності .

1. Ознайомлення із специфікою діяльності бази практики: основні показники роботи бази практики.

2. Ознайомлення з організаційно-управлінськими аспектами діяльності бази практики: структура бази практики, місця розташування підрозділів, завдання, функції структурних підрозділів бази практики.

3. Ознайомлення із діяльністю адміністративного апарату бази практики: місце розташування завдання та функції кожного підрозділу.

4. Ознайомлення з кадровим потенціалом бази практики: штатна чисельність, розстановка кадрів по підрозділах.

5. Ознайомлення із загальними правилами документування управлінської інформації в базі практики (підрозділ документального забезпечення); правилами складання номенклатури справ та формування документів у справи.

 

3. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Під час проходження практики відбувається постійний поточний контроль виконання програми практики з боку керівника від Університету та від бази практики.

Проміжний підсумковий контроль за модулем 1 «Інформаційна практика» має бути проведений до початку проходження модуля 2 «Ознайомча практика».

Підсумковий контроль за обома модулями відбувається під час захисту звіту студентами перед комісією з представників кафедр, що відповідали за проходження модулів навчальної практики, та враховує характеристику керівника практики від бази практики та його оцінку.

 

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звіт з навчальної практики повинен складатися з двох частин (модуль 1 «Інформаційна практика» (обсяг до 20 друкованих аркушів); модуль 2 «Ознайомча практика» (обсяг 15-20 друкованих аркушів)) та відповідати вимогам стандарту з оформлення документації. Звіт містить результат виконаної роботи студентом під час проходження практики за обома модулями.

Крім того, у звіті обов’язково має бути відображена наступна інформація:

-           місце проходження практики та загальні відомості про базу практики (місце знаходження, зона діяльності, структура, керівництво, специфіка діяльності та ін.);

-           послідовність виконання програми практики із зазначенням основних проведених студентом робіт та заходів;

-           складнощі, з якими зіткнувся студент, питання, на які він не знайшов відповіді, обставини, які не дозволили якісно виконати програму практики;

-           висновки та пропозиції щодо практики студентів, які на їх думку потрібно передбачити під час проведення наступних видів практик;

-           електронна версія звіту повинна містити відповідні фотокартки, які доповнюють текстову інформацію.

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Останнім етапом навчальної практики є захист звіту. Студент представляє звіт, до якого додаються документи, що підтверджують проходження практики (направлення, щоденник, календарний графік,  характеристика). Перераховані документи підписуються керівником практики від бази практики. Студенти, які не виконали програму практики з неповажних причин або повторно отримали незадовільну оцінку за практику, відраховується з Університету за невиконання навчального плану.

Перелік рекомендованої літератури для студентів, що проходять практику на митницях

 1. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с. (33,9 друк. арк.).
 2. Гребельник О.П. «Основи митної справи», Навчальний посібник, Київ, 2003.
 3. Деркач Л.В. «Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра» - Київ, 2000.
 4. Дубініна А.А., Сорокіна С.В. «Основи митної справи в Україні», Навчальний посібник, Київ, 2004.
 5. Жорін Ф.Л., Звягіна І.Н. «Правові засади митної справи України», Навчальний посібник, За заг. ред. Ф.Л. Жоріна, Київ, 2005.
 6. Ківалов С.В., Кормич Б.А. «Митна політика України», Підручник, Одеса, 2002.
 7. Макогон Ю.В., Яценко А.Б. «Митна справа», Навчальний посібник, Київ, 2005.
 8. Митна справа, Навчальний посібник, у 3-х томах, за ред. А.Д. Войцещука, Київ, 2006.
 9. Митне право України: Навчальний посібник, за редакцією Ченцова В.В., — . К, «Істина» 2007. – 328 с.
 10. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. «Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні», Київ, Знання, 2004.
 11. Основи митної діяльності в Україні, Навчальний посібник, За ред. П.В. Пашка, Київ, Знання, 2004.
 12. Основи митної справи: Навчальний посібник /В.А. Аргунов, В.П. Батіг, Є.М. Березний та ін. / За заг. ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. - Харків.: Видавнича групи РА Каравела, 2000.
 13. Регулювання митної справи, Підручник, за заг.ред. А.Д. Войцещука, Хмельницький, 2007.
 14. Таможенный контроль в морских пунктах пропуска. Учебное пособие. за редакцією Ченцова В.В.- Одесса: «Пласке» ЗАО, 2009. – 480 с.
 15. Таможенный контроль: на пути к международным стандартам, монография, А.В. Полищук, П.В. Пашко, Е.Б. Самсонов, С.Н. Семка, В.В. Ченцов. – Одесса: «Пласке»ЗАО,2009.
 16. Терещенко С. «Основи митного законодавства України. Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності» - К., ЗАТ «Август», 2000.
 17. Управління в митній службі: теорія і практика: Навчальний посібник / За заг. ред. Ю.Д. Кунєва. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2006.
 18. Ченцов В.В. Механізми державного управління митною справою/ Монографія. — Дніпропетровськ, АМСУ, 2012. – 473 с.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

для студентів, що проходять практику на митницях

 1. Конституція України від 28.06.96
  1. Митний кодекс України: Закон України №4495-VI вiд 13.03.2012 р.
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 160 «Про утворення Державної фіскальної служби»
  3.  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 «Про Державну фіскальну службу України»
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 548 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 311 «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»
  6. Наказ Державної фіскальної служби України від 30.12.2015 № 1022 «Про скорочення чисельності та введення в дію структури апарату Державної фіскальної служби України»
  7. Наказ Державної фіскальної служби України від 11.01.2016 № 17 «Про введення в дію структур територіальних органів ДФС та затвердження методичних рекомендацій щодо їх побудови»
  8. Наказ Державної фіскальної служби України від 20.11.2014 № 315 «Про затвердження класифікатора ДФС, митниць ДФС, їх структурних підрозділів, спеціалізованих департаментів і органів ДФС з питань державної митної справи»
  9.  Наказ Державної фіскальної служби України від 30.11.2014 № 315 «Про затвердження Регламенту митниць Державної фіскальної служби України»