Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ РОБОЧА ПРОГРАМА з виробничої практики студентів спеціальності «Міжнародна економіка»

РОБОЧА ПРОГРАМА з виробничої практики студентів спеціальності «Міжнародна економіка»

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

 

Економічний факультет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма

з виробничої практики

студентів спеціальності «Міжнародна економіка»

 

 

 

 

 

 

 

Програму затверджено

кафедрою міжнародної економіки та маркетингу

протокол № ___  від  ___ вересня 20__ р.

 

Зав. кафедри міжнародної економіки

 

______________  проф. Старостіна А.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ -  2016 р.

 

1. Загальні положення

 

Виробнича практична студентів спеціальності «Міжнародна економіка» є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Виробнича практика проводиться для студентів ІІІ-го курсу спеціальності  «Міжнародна економіка» в календарні терміни, що передбачені графіком учбового процесу, а саме: з 15  травня по 30 травня 2012 р.

Практика проводиться на базі підприємств різної форми власності, що займаються ЗЕД, філій транснаціональних корпорацій та банків, у банківських та інших фінансово-кредитних установах за участю іноземного капіталу, міністерствах та відомствах, що мають відношення до реалізації державної зовнішньоекономічної політики, представництвах міжнародних організацій в нашій країні тощо.

Кожен студент під час проходження виробничої практики складає звіт, в якому узагальнює навички щодо аналізу організаційно-правових засад діяльності підприємства, його маркетингової та фінансової діяльності, управління підприємством та трудовими ресурсами, складає прогнози майбутньої діяльності підприємства та виконує індивідуальне завдання.

Діяльність кожного студента на практиці здійснюється під керівництвом найбільш кваліфі­кованих працівників-фахівців бази виробничої практики, які визначають коло обов’язків практиканта та консультують у виконанні звіту з практики. Після закінчення практики керівник від підприємства повинен надати відгук про роботу студента на практиці.

Робоча програма виробничої практики складена на основі програми підготовки фахівця з міжнародної економіки та Положення про організацію та проведення виробничої практики на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Положення).

По завершенні практики проводиться диференційований залік формі усного захисту звіту з практики (на основі оцінки пред’явленого звіту та відгуку керівника від кафедри).

 

 

2. Мета та завдання практики

 

Виробнича практика є логічним продовженням навчальних курсів, що розглядають питання організації діяльності, технології та управління організацією (підприємством) та складовою частиною процесу підготов­ки майбутніх фахівців з економіки.

Виробнича практика є важливим етапом підготовки висококваліфікованих спеціалістів в галузі міжнародної економіки. До цього часу студенти вже нагромадили певний багаж знань, оволоділи навичками самостійної роботи. Виробнича практика дозволяє суттєво поглибити навички самостійної роботи, дослідити проблеми практики.

Безпосередньою метою виробничої практики є закріплення професійних знань, практичних умінь і навичок, що були набуті студентами під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомлення із сучасним станом вітчизняних підприємств, їх економічною діяльністю та проблема­ми, з якими вони стикаються при виході на закордонні ринки. Під час практики студенти ознайомлюються з методами вирішення економічних, виробничих й управлінських проблем та завдань на підприємствах, що є суб’єктами ЗЕД України, в комерційних банках, що уповноважені на проведення валютних операцій, представництвах міжнародних організацій в Україні, органах державного управління.

На практиці студент поглиблено вивчає виробничо-фінансову та маркетингову діяльність підприємства, здійснює пошук шляхів поліпшення фінансово-економічної роботи, розраховує їх економічний ефект, зазначає наявні, на його погляд, резерви, обґрунтовує пропозиції щодо їх реалізації для конкретного підприємства, комерційного банку, установи та організації.

Головний зміст виробничої практики – залучення студентів до самостійної роботи, ознайомлення з практикою підприємництва, питаннями реалізації теоретичних та наукових розробок в сфері міжнародної економіки, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного менеджменту та маркетингу, іноземних інвестицій, міжнародних валютно-фінансових та кредитних операцій.

Практика покликана скоротити строк адаптації молодого фахівця до реального управління господарською діяльністю після закінчення Університету.

Основними завданнями у процесі проходження виробничої практики студентів є: ознайомлення зі структурою та технічним оснащенням підприємства чи організації – бази практики, організацією та методами роботи її спеціалістів на різних рівнях управління в процесі здійснення її основних видів діяльності; ознайомлення студентів з існуючим станом та проблемами вітчизняних підприємств, їх маркетинговою стратегією, технологією виробництва, особливостями функціонування, структурою та матеріально-технічною базою; вивчення питань організації маркетингової діяльності, виробництва та техніко-економічного планування виробничої діяльності; аналіз підходів, методик та методів, які використовують на підприємстві в процесі діяльності на ринку; аналіз маркетингової діяльності підприємства; проведення необхідних досліджень, розрахунків та аналізу фінансово-господарської діяльності; набуття навиків презентації отриманих результатів; ознайомлення з особливостями діяльності бази практики на різних ділянках з основних на­прямів роботи, а саме: у сфері стратегічного та оперативно­го планування, аналізу діяльності, управління активами, забезпеченням ліквідності та платоспроможності, ціноутворення на основні продукти діяльності та їх просування на ринку тощо.

Протягом виробничої практики студенти збирають матеріал для виконання звіту з практики, виявлення практичних проблем з метою формування напрямів подальшої наукової роботи та написання кваліфікаційних робіт.

 

 

3. Організація та керівництво практикою

 

Виробнича практика проводиться в VI семестрі протягом 3 тижнів.

Студенти спеціальності «Міжнародна економіка» направляються для проходження виробничої практики на підприємства різної форми власності, що займаються ЗЕД, у банківські та інші фінансово-кредитні установи, міністерства та відомства, що мають відношення до реалізації державної зовнішньоекономічної політики, представництва міжнародних організацій в нашій країні тощо.

Студентів направляють на виробничу практику згідно з наказом по університету, який визначає терміни та місця проходження практики, розподіл та закріплення студентів за керівниками практики від кафедри міжнародної економіки.

Організаційне забезпечення практики включає наступні етапи:

1. Вибір студентами об’єктів практики (студенти заповнюють заяву на проходження виробничої практики (див. додаток 1).

2. Визначення групових керівників виробничої практики зі складу викладачів кафедри.

3.  Проведення настановної  конференції  (студенти інформуються про мету та завдання виробничої практики, розподіл студентів за об’єктами практики, про організацію і порядок проходження практики та техніку безпеки на об’єкті, вимоги до складання і оформлення звіту з практики, отримують повний пакет необхідних документів, включаючи щоденник).

4. Узгодження умов проходження практики із адміністраціями об’єктів практики, визначення керівників від об’єктів практики.

Організація та керівництво виробничою практикою студентів спеціальності «Міжнародна економіка» здійснюється відповідальним по кафедрі, призначеним завідувачем кафедри міжнародної економіки. Основні обов’язки відповідального за виробничу практику та безпосередніх керівників практики від кафедри детально визначенні в Положенні.

4. Зміст практики

 

Під час проходження практики студент має ознайомитися з основними характеристиками підприємства, виконати основні завдання практики та висвітлити основні результати роботи у звіті з виробничої практики за такими основними етапами:

І. етап. Знайомство з об’єктом практики.

ІІ. етап. Підбір та узагальнення необхідних даних (економічних, фінансових, бухгалтерських).

ІІІ. етап. Обробка та аналіз одержаної інформації.

ІV етап. Висновки практики.

У табл. 1 додатку 2 наведені основні завдання студента на виробничій практиці та строки їх виконання.

Основними розділами звіту з виробничої практики для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» є:

Розділ І. Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства:

 • юридичний статус підприємства;
 • форма власності;
 • структура та функції економічних служб.
 • організація планової, аналітичної та контрольної роботи на підприємстві.
 • організаційна структура підприємства;
 • організація виробничого процесу;
 • організація постачання на підприємстві;
 • організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 • основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність під­приємства.

Розділ ІІ. Маркетингова діяльність підприємства:

 • асортимент та номенклатура товарів підприємства;
 • марочна політика підприємства;
 • етап життєвого циклу товару;
 • порядок ціноутворення;
 • система застосування знижок та надбавок;
 • цінова політика підприємства;
 • система збуту та товароруху;
 • стратегія просування та рекламна активність;
 • основні ринки збуту та цільові аудиторії;
 • тип маркетингу, що використовується підприємством;
 • стратегія позиціонування;
 • конкурентна стратегія підприємства;
 • організація маркетингової служби на підприємстві.

Розділ ІІІ. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства:

 • оцінка фінансової звітності підприємства за попередні 2-3 роки (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про фінансово-майновий стан, звіт про рух грошових коштів);
 • структура активів компанії;
 • основні засоби підприємства: порядок їх надходження та вибуття;
 • оборотні кошти та їх організація на підприємстві;
 • грошові надходження підприємства;
 • формування, розподіл і використання прибутку;
 • джерела формування доходів підприємства;
 • аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства та основні фінансові показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства (дохід, прибуток, рентабельність, показник самофінансу­вання, період обороту обігових коштів, ліквідність тощо);
 • структура собівартості продукції;
 • розміри та структура постійних і змінних витрат на підприємстві, їх спів­відношення в собівартості продукції;
 • метод оподаткування, що застосовують на підприємстві;
 • податки та відрахування на підприємстві й методи їх нарахування;
 • порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

Розділ ІV. Організація виробництва й управління підприємством:

 • склад і структура витрат підприємства;
 • тип виробничого процесу, його характеристика;
 • технології виробництва, застосовувані на підприємстві, їх характеристика;
 • методи управління на підприємстві;
 • принципи, форми та методи планування, які фактично використовують на підприємстві;
 • основні внутрішні документи організації, які регламентують її діяльність;
 • продуктивність виробництва та фактори, що впливають на неї на цьому підприємстві;
 • система планування на підприємстві;
 • складання кошторисів (бюджетів).
 • розрахунок прогнозних показників для наступного фінансового року;
 • особливості оперативного планування на підприємстві;
 • характеристика управлінських кадрів і організація їх діяльності;
 • ефективність управлінської діяльності підприємства.

Розділ V. Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві:

 • персонал підприємства: його склад та структура;
 • механізм планування й прогнозування трудових ресурсів підприємства;
 • система обліку й регулювання зайнятості трудових ресурсів підприємства;
 • система оцінки ефективності роботи персоналу організації;
 • форми оплати, що використовують на підприємстві;
 • вирішення трудових конфліктів на підприємстві;
 • ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві;
 • характеристика форм і методів управління персоналом.

Розділ VІ. Прогнозні показники діяльності підприємства:

 • методи прогнозування на підприємстві;
 • визначення прогнозованих показників діяльності підприємства на наступний рік (складання прогнозів обсягу збуту, цін, показників фінансово-господарської діяльності тощо);
 • основні методи прогнозування можливого банкрутства підприємства.

Розділ VІІ. Індивідуальне завдання

 

Кожен студент під час проходження виробничої практики повинен виконати індивідуальне завдання. Вибір завдання залежить від функціонального характеру бази практики та забезпечення фактичними матеріалами, що з нею пов’язані. Тема індивідуального завдання узгоджується з керівником практики від кафедри до початку проходження практики.

Матеріали, отримані практикантом під час виконання індиві­дуального завдання, використовуються у подальшому при підготовці доповідей, статей, написанні курсових та випускної роботи, для підготовки наукової роботи в галузі міжнародної економіки.

Індивідуальне завдання виконується практикантом за матеріа­лами конкретного об’єкту: річними та квартальними звітами, да­ними обліку та внутрішнього аудиту, оперативної звітності, перевірок тощо.

Консультування та контроль за виконанням індивідуального завдання здійснюється безпосередньо керівником практики від кафедри.

У табл. 2 Додатку 3 представлені напрямки розкриття основних завдань в межах структурних розділів тематичного плану виробничої практики.

 

Типові індивідуальні завдання

 

Для студентів, що проходять практику на підприємствах різної форми власності, що займаються ЗЕД, можливі такі варіанти індивідуальних завдань, що визначаються тематикою таких навчальних дисциплін, як «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Фінанси», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародна торгівля»:

Завдання 1. На основі фактичних даних підприємства за послідовні 5 років проведіть аналіз динаміки обсягів виробництва продукції, у т.ч. обсягів продукції, що експортується. Визначте темпи приросту випуску продукції в абсолютних показниках та в %. Визначте фактори, що спричинили таку тенденцію розвитку, виокремте серед них внутрішні та зовнішні фактори.

Проаналізуйте асортимент та структуру випуску продукції, особливо тої, що експортується. Чи відбулися за 5 років зміни в асортименті та структурі випуску, з чим вони були пов’язані? Запропонуйте шляхи покращення асортименту продукції.

Завдання 2. На основі фактичних даних підприємства за послідовні 5 років проаналізуйте асортимент та структуру випуску продукції, особливо тої, що експортується. Чи відбулися за 5 років зміни в асортименті та структурі випуску, з чим вони були пов’язані? Запропонуйте шляхи покращення асортименту продукції.

Проведіть аналіз якості продукції. З’ясуйте, якою є частка продукції, атестована державою як продукція вищого ґатунку, частка продукції, яка одержала товарні знаки, частка продукції, що відповідає міжнародним стандартам якості, в загальному обсязі випуску. Чи змінюється якість продукції з плином часу, які фактори цьому сприяють? Запропонуйте способи поліпшення якості продукції на підприємстві.

Завдання 3. На основі фактичних даних підприємства за послідовні 5 років зробіть аналіз реалізації продукції, особливо тої, що експортується. Вивчіть її динаміку, фактори, що впливають на неї. Співставте обсяги виробництва і реалізації і визначте основні причини можливих розходжень цих показників. Визначте фактори, які можуть вплинути на збільшення обсягів реалізації продукції, які з них є внутрішніми, а які – зовнішніми? Яка продукція підприємства користується найбільшим попитом на внутрішньому, а яка – на зовнішньому ринку? Дайте оцінку ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства.

Завдання 4. На основі фактичних даних підприємства за послідовні 5 років проведіть аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Проаналізуйте показники фактичної кількості працівників в цілому і по окремих категоріях. Виявіть зрушення у структурі працюючих, їх причини і дайте оцінку стану загальної забезпеченості підприємства робочою силою. Проаналізуйте забезпеченість кадрами окремих виробничих підрозділів та якісні показники наявної робочої сили. Особливу увагу зверніть на показники кваліфікаційного рівня працюючих, стажу роботи, професійному складу. Чи працюють на підприємстві іноземні громадяни? Чи були створені за послідовній час нові робочі місця, наскільки актуальною для підприємства є проблема плинності кадрів?

Завдання 5. На основі фактичних даних підприємства за послідовні 5 років проаналізуйте склад, структуру та технічний стан основних фондів. Визначте середньорічну вартість та динаміку зміни основних фондів за ряд років. Порівняйте динаміку зміни вартості основних фондів з динамікою зрпослідовня вартості продукції або обсягів виробництва. Визначте частку активних та пасивних фондів у структурі основних фондів, проаналізуйте зміну їх співвідношення з часом. На основі даних бухгалтерського балансу розрахуйте коефіцієнт зносу основних фондів, вивчить його динаміку за ряд років. Порівняйте фізичне і моральне старіння фондів. Дайте загальну оцінку інвестиційній діяльності підприємства.

Завдання 6. На підставі фактичних даних підприємства за послідовні 5 років оцініть ефективність використання основних засобів та оборотних коштів у господарсько-фінансовій діяльності підприємства. Обґрунтуйте можливі напрямки підвищення інтенсивності використання активів підприємства.

Завдання 7. На основі фактичних даних підприємства за послідовні 5 років визначте суму початкових інвестицій у статутний капітал, визначте частку іноземних інвестицій у капіталі. Складіть початковий балансовий звіт підприємства, розрахувавши мінімальний розмір готівки, дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів. Обґрунтуйте необхідність формування оптимального розміру статутного капіталу.

Завдання 8. На основі фактичних даних підприємства розрахуйте можливі варіанти фінансування основних засобів, зокрема порівняйте лізингову та кредитну системи фінансування основних засобів. Обґрунтуйте, який з варіантів фінансування основних засобів найбільш прийнятний для досліджуваного підприємства.

Завдання 9. На основі фактичних даних підприємства за послідовні 5 років дайте загальну оцінку ефективності матеріально-технічного постачання. Проаналізуйте діяльність відділу постачання, складських та транспортних служб. Дайте оцінку, наскільки підприємство в цілому забезпечено необхідними матеріалами, комплектуючими, паливними ресурсами, електроенергією тощо. Чи використовує підприємство імпортну сировину? Визначте шляхи покращення матеріально-технічного постачання на підприємстві.

Завдання 10. На основі даних звіту по собівартості підприємства за послідовні 5 років проаналізуйте собівартість продукції підприємства, особливу увагу зосередьте на продукції, що експортується. Проаналізуйте за кілька років динаміку таких показників, як валові витрати, собівартість товарної продукції, витрати на 1 грн. товарної продукції. Запропонуйте шляхи зменшення собівартості продукції за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

Завдання 11. На основі фактичних даних підприємства за послідовні 5 років проведіть аналіз фінансових результатів і рентабельності підприємства. Вивчить динаміку фінансових результатів за ряд років. Визначте основні чинники, що впливають на зміну суми прибутку від реалізації продукції. Оцініть рівень рентабельності продукції і підприємства. Визначте резерви зрпослідовня прибутку і рентабельності.

Завдання 12. На підставі фактичних даних підприємства за послідовні 5 років проаналізуйте фінансовий стан підприємства. Дайте йому загальну характеристику. Оцініть платоспроможність підприємства, забезпеченість підприємства обіговими коштами, взаємовідносини з банками і фінансовими органами. Визначте рівень стійкості фінансового стану підприємства та запропонуйте, у разі необхідності, способи подолання фінансових труднощів.

Завдання 13. Використовуючи показники фінансових звітів, зробіть розрахунок ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства. Поясніть причини недоліків у діяльності підприємства та розробіть систему заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства.

Завдання 14. Використовуючи фактичні дані, проведіть аналіз оподаткування прибутку підприємства (комерційного банку, страхової компанії, інвестиційного фонду) та визначте його вплив на подальший розвиток підприємства.

 

Варіанти індивідуальних завдань, що визначаються тематикою таких навчальних дисциплін, як «Маркетинг», «Менеджмент», «Ринкові дослідження», «Міжнародний маркетинг»:

 

 1. Розробка міжнародної товарної стратегії підприємства – бази практики
 2. Формування міжнародної продуктової стратегії підприємства – бази практики
 3. Розробка конкурентної стратегії підприємства – бази практики на закордонному ринку
 4. Формування міжнародних конкурентних переваг підприємства – бази практики
 5. Посилення конкурентних позицій підприємства – бази практики на закордонному ринку
 6. Розробка стратегії просування продукції підприємства – бази практики на закордонному ринку
 7. Розвиток стратегії стимулювання збуту підприємства – бази практики на закордонному ринку
 8. Розробка стратегії просування продукту підприємства – бази практики на закордонному ринку
 9. Планування рекламної кампанії підприємства – бази практики на закордонному ринку
 10. Формування інтернаціоналізованої стратегії збуту та розподілу підприємства – бази практики на закордонному ринку
 11. Удосконалення системи збуту підприємства – бази практики на закордонному ринку
 12. Формування попиту та стимулювання збуту в міжнародному середовищі підприємства – бази практики
 13. Розробка міжнародної цінової політики підприємства – бази практики
 14. Позиціонування товару підприємства – бази на зарубіжному ринку
 15. Посилення міжнародного іміджу торгової марки підприємства – бази практики
 16. Оптимізація виду присутності компанії на зарубіжних ринках
 17. Оцінка і аналіз закордонних цільових споживачів підприємства – бази практики

 

Для студентів, які проходять практику в банківських чи інших фінансово-кредитних установах, пропонуються наступні типові індивідуальні завдання.

Завдання 1. На основі аналізу фактичних даних комерційного банку визначте динамічні зміни у структурі активів. Оцінюючи балансові дані, проаналізуйте зміни у динаміці активів за ряд років. Зробіть класифікацію активів з урахуванням їх ліквідності.

Завдання 2. Проаналізуйте якість кредитного портфеля банку за різними ознаками: за терміном кредитування - виділити короткострокові, середньострокові та довгострокові кредити; за контрагентами - виділити кредити надані суб'єктам господарювання, особливо суб’єктам ЗЕД, органам державного управління, фізичним особам, а також міжбанківські кредити. Розрахуйте відомі показники загальної кредитної активності банку та порівняйте їх з нормативним значенням НБУ.

Завдання 3. Проведіть аналіз операцій банку з цінними паперами, включаючи визначення структури і дохідності цих операцій. Під час аналізу підрахуйте ефективність вкладень та охарактеризуйте їх обсяги. Запропонуйте найперспективніші вкладення банку в цінні папери та можливі шляхи поліпшення якості інвестицій.

Завдання 4. На підставі фактичних даних консолідованого балансу проаналізуйте ліквідність комерційного банку. Підрахуйте обсяг короткострокових пасивів, що можуть бути трансформовані у довгострокові активи без погіршення його ліквідності. Встановіть збалансованість між статтями активів і пасивів. Обчисліть значення показників ліквідності балансу та порівняйте з нормативами НБУ.

Завдання 5. Проведіть дослідження банківських ризиків, що виникають в результаті діяльності самого банку і залежать від його операцій. Відповідно вони пов'язані: з активами банку (кредитні, валютні, ринкові, лізингові, факторингові тощо); із зобов'язаннями банку (ризики за вкладами та іншими депозитними операціями, за міжбанківськими кредитами, отриманими кредитами від НБУ тощо; з якістю управління банком власними активами і пасивами (процентний ризик, ризик неплатоспроможності, ризик недостатності капіталу); з ризиком надання фінансових послуг (операційні, технологічні, стратегічні, адміністративні, бухгалтерські ризики, а також ризики, пов'язані з інноваціями, безпекою, зловживаннями).

 

 

5. Форми і методи контролю

 

Робота практиканта з виконання програми практики контро­люється керівниками практики від бази практики та викладачами кафедри. Практикант повинен дотриму­ватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку на базі практики.

По закінченні практики керівник практики від бази виставляє в щоденник студента загальну оцінку за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 100-бальною, яка характеризує обсяг знань і навиків отриманих студентом за час проходження практики, сумлінність виконання програми практики.

Загальний контроль за ходом виробничої практики здійснює керівник практики від кафедри, а також керівник практики економічного факультету.

Індивідуально-груповий контроль здійснює керівництво кафедри та керівники від об’єктів практики.

Поточний контроль  передбачає  облік  проходження виробничої практики, що відображається кожним студентом в щоденнику та підтверджується керівниками практики. Щоденник заповнюється кожен день та підписується  керівниками  практики.  В  щоденнику зазначаються всі види робіт, що виконав студент.

Кінцевою формою контролю є захист звітів з практики на факультеті.

Звітні  матеріали  (відповідним  чином  оформлені) представляються на кафедру міжнародної економіки економічного факультету за 10 днів до захисту підсумків практики.

 

 

6. Вимоги до складання і оформлення звіту

 

За результатами проходження виробничої практики кожним студентом складається звіт, в якому висвітлюється виконана робота. Звіт має містити найповнішу, але лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта. Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках і лекціях не допускається.

Звіт про виконану роботу складається з 7 структурних розділів, включаючи результати виконання індивідуального завдання практики у відповідній послідовності за розділами, що передбачені змістом практики.

Обов’язковим для здачі на кафедру є наступний перелік документів:

 1. Звіт з практики до 50 стор., у т.ч.

1.1. Титульна сторінка (див. додаток 4).

Зміст (із зазначенням сторінок структурних розділів).

Розділ І. Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства.

Розділ ІІ. Маркетингова діяльність підприємства.

Розділ ІІІ. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства.

Розділ ІV. Організація виробництва й управління підприємством.

Розділ V. Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві.

Розділ VІ. Прогнозні показники діяльності підприємства.

Індивідуальне завдання із зазначенням теми (до 20 стор.).

Висновки і пропозиції (2-3 стор.).

Список використаних джерел.

Додатки (за необхідності).

2. Щоденник про проходження виробничої практики з відгуком безпосереднього керівника з об’єкту практики і необхідними печатками.

Документи представляються в зброшурованій папці.

Вимоги до звіту

Обсяг звіту не повинен перевищувати 50 сторінок друкованого тексту (шрифт – Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5; береги: верхній - 2 см, нижній - 2 см, лівий - 2,5 см, правий - 1см). У звіті мають бути наведені стислі описи виконаних практикантом операцій з посиланням на копії відповідних документів.

Звіт про виконану роботу складається з 7 структурних розділів, включаючи результати виконання індивідуального завдання практики у відповідній послідовності.

 

За кожним з розділів програми практики повинні наводитися аналітичні викладки. Всі основні результати, отримані практикантом повинні бути підтверджені розрахунками та зведені у таблиці. У кожній таблиці повинна бути проілюстрована динаміка. Для обґрунтування висновків обов’язковим є застосування статистичних та економіко-математичних методів дослідження. Дані кожної таблиці мають бути проаналізовані в тексті з відповідними висновками.

Невід’ємною частиною проходження практики є виконання індивідуального завдання, що є важливим етапом у вирішенні основних завдань практики та передбачає більш глибоке вивчення окремих сторін діяльності підприємства, комерційної фірми, комерційного банку чи інших фінансових інститутів.

Індивідуальне завдання розробляється для кожного студента та узгоджується з керівником практики від кафедри до початку проходження практики.

Результати виконання індивідуального завдання можуть бути використані студентами при підготовці доповідей, статей, написанні курсових та випускної роботи.

До звіту обов’язково додається список використаної наукової літератури, нормативно-правових джерел, додатки у вигляді статистичного та фактичного матеріалу. Всі додатки до звіту повинні бути пронумеровані. Посилання у текстовій частин звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатку.

Консультування та контроль за виконанням індивідуального завдання здійснюється безпосереднім керівником практики від кафедри.

 

 

7. Підведення підсумків практики та порядок захисту

 

Після закінчення терміну виробничої практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання на звітній (підсумковій) конференції. Підсумки практики підводяться в термін, визначений кафедрою та погоджений з керівництвом факультету (початок вересня).

Загальною формою звітності студента про практику є подання письмового звіту, підписаного, зареєстрованого у встановленому порядку кафедрою і оціненого в письмовій формі (відгук) безпосереднім керівником від бази практики.

Практикант подає звіт про практику на кафедру не пізніше, ніж через п’ять днів після початку наступного за практикою семестру. До звіту підшиваються щоденник та характеристика з об’єкту практики про роботу практиканта із зазначенням його оцінки. Формат характеристики наведений у додатку 5. Відгук на роботу практиканта за час проходження практики записується у щоденнику виробничої практики, підписується керівником практики від бази. Підпис на відгуку керівника від бази практики у щоденнику повинен бути завірений печаткою відповідної бази практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, робочі записи, характеристика, індивідуальне завдання, відгук), подається на рецензування безпосередньому керівнику виробничої практики від кафедри у термін, який визначається відповідною кафедрою (як правило, не пізніше ніж за 10 календарних днів до термінів проведення звітної конференції із захисту практики).

Переданий на кафедру та зареєстрований у встановленому порядку на кафедрі звіт перевіряється керівником практики від кафедри. Якщо за результатами перевірки звіту виявлено його відповідність вимогам факультету, звіт рекомендується до захисту перед комісією шляхом здійснення напису на титульному аркуші «до захисту» безпосереднім керівником та завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису.

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам факультету, звіт направляється на доопрацювання студенту шляхом здійснення напису на титульному аркуші «на доопрацювання» безпосереднім керівником та завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису.

За результатами перевірки звіту та ознайомлення з характеристикою на студента з об’єкту та рецензією керівника практики від установи – бази практики безпосередній керівник практики від кафедри у щоденнику пише загальний відзив й визначає оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту перед комісією.

Після перевірки поданого звіту безпосереднім керівником практики від кафедри і його позитивної оцінки, зафіксованої у відповідному відгуку, звіт з виробничої практики публічно захищається студентами на підсумковій (звітній) конференції перед комісією, яка створюється за розпорядженням завідувача кафедри і складається з викладачів (не менше двох) кафедри міжнародної економіки. Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних документів з практики, якості підготовленого звіту, виконання індивідуального завдання, відгуку керівника та характеристики студента з бази практики, рівня знань та захисту студента за п’ятибальною диференційною оцінкою («відмінно», «добре», «задо­вільно», «незадовільно»), яка характеризує успішність студента. З метою об'єктивної оцінки знань та вмінь, набутих студен­тами під час проходження виробничої практики, захист звітів про практику проводиться з урахуванням критеріїв, які наведені у додатку 6.

Оцінка за практику фіксується у щоденнику з практики, вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента й враховується при визначенні середнього бала студента, розміру стипендії разом з оцінками за результатами підсумкового семестрового контролю.

Під час захисту практики студент має можливість покращити попередню оцінку. Разом з тим, попередня оцінка може бути скоректована, зважаючи на доповідь студента та його відповіді на запитання членів комісії.

В разі неподання звіту, щоденника, виконаного індивідуального завдання, характеристики або інших обов’язкових документів, або одержання незадовільної оцінки за результатами захисту практики студент направляється на повторне проходження практики та має право на повторний захист протягом 30 днів семестру після проведення підсумкової конференції з практики. У разі остаточної незадовільної оцінки вирішується питання про неможливість його подальшого навчання на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Загальні підсумки проходження студентами виробничої практики аналізуються та затверджуються на засіданні кафедри міжнародної економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Форма заяви студента на проходження виробничої практики

 

Завідувачу кафедри міжнародної економіки

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

д.е.н., проф. Старостіній А.О.

студента/ки ____ курсу        групи

спеціальності «Міжнародна економіка»

____________________________________________

____________________________________________

(прізвище, імʼя, по батькові)

 

Заява

 

Прошу направити мене для проходження виробничої практики _____________________________________ _______________________________

               (на / у, організаційно-правова форма та повна назва об’єкту практики)

, що розташован__ за такою адресою _____________________________________

                                                                              (індекс, район, місто, вулиця, № буд. та ін.)

____________________________________________________________________

Зобов’язуюсь до “____” _______________ 200___ р. підготувати всі необхідні документи для проходження практики з метою їх подальшого оформлення на факультеті.

Для влаштування на практику лист-направлення на фірмовому бланку Київського національного університету імені Тараса Шевченка _____________ (не потрібен / потрібен).

 

З вимогами щодо проходження практики, оформлення та захисту звіту ознайомлен___ та погоджуюсь. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці пройш___.

 

_____________________

(підпис)                                                        _____________________    

(дата)

 

Додаток 2.

 

Таблиця 1.

Тематичний план і розподіл часу на вивчення окремих питань виробничої практики

 

№ п/п

Назва робіт

Терміни виконання /кількість днів/

Прим. про викон.

 1.  

Прибуття на місце проходження практики; оформлення і одер­жання перепусток. Інструктаж з техніки безпеки й охорони праці

 

1

 

 

 1.  

Ознайомлення з підприємством (організацією, установою) та погодження з керівником практики від підприємства календарного плану практики

 

 1.  

Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства

2

 

 1.  

Маркетингова діяльність підприємства

2

 

 1.  

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства

3

 

 1.  

Організація виробництва й управління підприємством

2

 

 1.  

Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві

2

 

 1.  

Прогнозні показники діяльності підприємства

2

 

 1.  

Виконання індивідуального завдання.

3

 

 1.  

Оформлення результатів практики

2

 

Разом

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.

 

Таблиця 2.

Розкриття у звіті основних завдань виробничої практики

 

Тема завдання

Сутність завдання практики

Розкриття у звіті

1.

Підприємство як суб’єкт господарювання

1. Ознайомлення з підприємством (фірмою)

2. Основні функції підприємства

Назва, вид підприємства (фірми), місце знаходження, його структура

Основні функції підприємства, види діяльності, юридичні аспекти

2.

Управління на підприємстві

Організація управління підприємством

Організаційна форма управління. Органи управління. Персонал підприємства, його чисельність, порядок найму та звільнення

3.

Основні засоби та обігові кошти підприємства

1. Основні засоби

 

2. Обігові кошти

Наявність основних засобів, їх структура

 

Наявність обігових коштів. Джерела формування обігових коштів

4.

Цінні папери

Ознайомлення з випуском та реалізацією цінних паперів

Структура цінних паперів, порядок їх випуску та реалізації

5.

Планування діяльності підприємства

Ознайомлення з практикою планування діяльності підприємства

Організація планово-економічної роботи на підприємстві. Планування діяльності підприємства. Види планів, основні принципи їх розробки

6.

Витрати підприємства

Ознайомлення з видами витрат на підприємстві та принципами їх розрахунку

Види витрат на підприємстві (статті витрат). Принципи розрахунку витрат. Собівартість продукції (робіт, послуг).

7.

Ціни

Порядок ціноутворення

Види цін, порядок їх утворення

8.

Економічні результати та ефективність діяльності підприємства

Основні економічні показники діяльності підприємства

Прибуток. Витрати. Чисельність робітників. Обсяг виробництва та реалізації продукції (товарообіг)

9.

Система постачання (реалізації) продукції

1. Система постачання

 

 

2. Система реалізації продукції

3. Складське господарство

Система (порядок) постачання підприємства сировиною, товарно-матеріальними цінностями

Система (порядок, форми) реалізації продукції підприємством

Склади. Умови зберігання, приймання та відпуск товарно-матеріальних цінностей

10.

Недоліки роботи підприємства

Виявлення недоліків у роботі підприємства

Виявлені недоліки в роботі підприємства

11.

Ефективність

роботи підприємства

 

Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Зразок титульної сторінки звіту

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

Кафедра міжнародної економіки

 

 

Звіт

про проходження виробничої практики
студента _____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

спеціальності _________________________________________________

курсу ________________________ групи __________________
Місце проходження практики ________________________________

                                                                                                                             

(назва підприємства та його адреса)
 

Термін практики з_____________ по______________ 200__р.
 

 

Керівник практики
від підприємства
__________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
 

Керівник практики
від кафедри

__________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

Київ 201__ р.

Додаток 5

Характеристика студента-практиканта з об’єкту практики


(на бланку установи – бази практики)

 

Студент ІІІ-го курсу денної форми навчання _______________________ спеціальності проходив виробничу практику в /на ___________________________

_____________________________________________________________________
(повна назва об’єкту практики)

з ________________________ по _________________________________

За період проходження практики студентом були виконані _____________
_____________________________________________________________________

(назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь і навиків, відношення його до роботи)

_____________________________________________________________________
(виконання громадських доручень, контакт з колективом

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Протягом виконання програми практики _____________________________

_____________________________________________________________________

(зауваження щодо виконання програми практики і організаторських
здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи (за спеціальністю чи фахом)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

За час проходження практики ______________________________________

_____________________________________________________________________

(наявність порушень трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, вимог техніки безпеки та охорони праці)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

За результатами роботи під час проходження практики, виконання програми практики, індивідуального завдання, які відображені у звіті з практики студент ___________________ заслуговує оцінки _____________________.


 

М.П.                                    "_____"_____________201_р.

________________________ ПІП керівника практики від підприємства

            (підпис)

 

 

 

 

 

Додаток 6

Критерії оцінювання результатів практики

 

Оцінка проходження виробничої практики складається із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до програми практики. Для ко­ректного порівняння оцінок різного типу застосовуються зважувальні коефіцієнти.

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на виробничій практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у чотирибальну шкалу оцінок.

Переведення балів підсумкової оцінки у традиційну чотири­бальну оцінку здійснюється за шкалою:

«незадовільно»         - до 45 балів включно;

«задовільно»             - від 50 до 65 балів;

«добре»                     - від 70 до 85 балів;

«відмінно»                - від 90 до 100 балів.

Складовою загальної суми балів захисту звіту про виробничу практику є:

1) сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожним структурним розділом програми практики;

2) бали безпосередньо за захист звіту про практику (із засто­суванням коефіцієнту х2).

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за виробничу практику, наведена нижче.

 

№ п/п

Зміст завдання

Кількість балів

Коефіцієнт поправки

Максимальна кількість балів

 1.  

Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства

0-5-10

1

10

 1.  

Маркетингова діяльність підприємства

0-5-10

1

10

 1.  

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства

0-5-10

1

10

 1.  

Організація виробництва й управління підприємством

0-5-10

1

10

 1.  

Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві

0-5-10

1

10

 1.  

Прогнозні показники діяльності підприємства

0-5-10

1

10

 1.  

Виконання індивідуального завдання.

0-5-10

1

10

 1.  

Оформлення результатів

0-5-10

1

10

 1.  

Захист звіту про практику

0-5-10

2

20

Загальна максимальна сума балів

100

Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту про практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розу­міння студентом викладених у змісті звіту про практику поло­жень. Виставлена загальна сума балів переводиться у традиційну оцінку і заноситься у відповідні документи як підсумкова оцінка з проходження практики.

Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ)

І. Найвища якість розділу звіту (оцінюється в 10 балів) пови­нна відповідати таким вимогам:

1) повне та вичерпне викладення змісту роботи, яка проводи­лася студентом під час опрацювання відповідного розділу;

2) повний склад додатків, які вимагаються відповідним розді­лом практики (копії документів, аналітичні та статистичні мате­ріали тощо); допускається представлення не менше 75% додатків, передбачених програмою, з причин, які не залежать від студента;

3) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації.

II. Посередня якість розділу звіту (оцінюється в 5 балів) ви­значається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) неповне викладення змісту роботи або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (50-75% охоп­лення зазначених у програмі проходження практики за відповід­ною дисципліною питань);

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним роз­ділом практики (50-75% необхідних додатків);

3) неактуальність поданої у звіті інформації.

III. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:

1) одночасно присутні два чи більше критеріїв, що відповіда­ють оцінці в 5 балів;

2) неповне викладення змісту роботи або неповна відповід­ність змісту роботи вимогам програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі проходження практики за від­повідною дисципліною питань);

3) неповного складу додатків, які вимагаються відповідним розділом практики (менше 50% необхідних додатків);

4) недостовірності поданої у звіті інформації.

Критерії оцінки захисту звіту про практику

І. Найвища якість захисту звіту про практику, яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці;

2) повне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу;

3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'я­зані із змістом роботи на ділянках, передбачених програмою практики.

II. Захист звіту про практику оцінюється в 5 балів, якщо:

1) відносно захисту на найвищий бал немає відповідності хо­ча б одному з пунктів, зазначених вище, або якщо:

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу;

ІІІ. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього;

2) одночасно наявні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки в 10 балів;

3) характер відповідей дає підставу стверджувати, що особи яка захищає звіт про практику, неправильно зрозуміла зміст практики і тому не відповідає на питання по суті, припустилася грубих помилок у змісті відповіді.

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховуються і впливають на загальну суму балів допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

- неохайне оформлення роботи (вживання не загально прийнятих скорочень, рукописний варіант звіту, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 10 балів);

- помилки в оформленні звіту про практику порівняно з діючими вимогами (мінус 5 балів);

- помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті (мінус 5 балів).

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і впливає на загальну суму балів трудова дисципліна студента під час проходження практики. При порушенні графіка і змісту проходження практики (зафіксованому у відповідному журналі) викладач може знизити оцінку:

- за одноразову відсутність без поважних причин на базі практики у встановлений робочий час (мінус 5 балів за кожні факт порушення);

- за несвоєчасність представлення на кафедру інформації про початок практики (мінус 10 балів);

- за несвоєчасність представлення на кафедру звіту про практику (мінус 5 балів).

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих недоліків 0 балів.

Студент, котрий не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, направляється на практику повторно або відраховується з університету.